PA OMROEPBESTUREN WERKEN CONTROVERSE IN DE HAND Artiesten treden uit de „Club van 100" Geen grootse avond Neliroe: nationalist en internationalist Verhoging was bittere posttarief noodzaak Eieren goedkoop LEIDSCH DAGBLAD WOENSDAG 27 MEI 1964 L.D. OVER RADIO EN T.V. L.D. OVER RADIO EN T.V. L.D. OVER RADIO EN T.V. Radio wil concurrent van t.v. zijn (3 en slot) (Van onze rtv-medewerker) Dat er parktisch geen coördinatie bestaat tussen radio en tele visie op het gebied van programmaplanning in de meest ruime zins, is triest en kostbaar. Een doelmatiger werkwijze van beide media (uitwisseling van ideeën, gebruik maken van leegstaande studio's, uitlenen van talenten enz.) zou niet alleen de radiopro gramma's als de televisieprogramma's ten goede komen, maar ook duidelijk kosten besparen. Zoals gezegd: dat dit in Hilversum onmogelijk blijkt, is triest en ook wel een beetje ergerlijk. Ronduit belachelijk en onmogelijk lijkt het even wel, dat de omroepbesturen het. gebrek aan samenwerking stimuleren en daardoor de reeks oorlogjes in Hilversum aanwakkeren. Want er heerst wel degelijk een oorlogsfeer in het toch zo vredig gesitueerde radio- en televisiecentrum. eigen radio aanklopte om een ver- lengsnoertje. Hjj kreeg het niet en werd geadviseerd naar een handelaar in Hilversum te gaan, een snoertje te kopen en de aankoop op zjjn declara tie te zetten. Plagerijen in eigen huis er te De radio heeft eigen musici en een ln de loop der jaren opgebouwd ar senaal van geregeld uitgenodigde mu sici. De televisie heeft géén eigen or kesten en minder vat op free-lance— werkers. Voor een televisie-program- ma moet derhalve bij de radio om muziek gebedeld worden en de radio houdt het „muziek-monopolie" angst vallig onder zich. Musici moeten alle „schnabbaltjes" bij de televisie braaf opgeven aan de radio-regelaars. Een -in-vaste-radiodienst. die on- de te rusten en niet elders te werken" Iedere radio-om roeporganisatie heeft eigen geluids- studio's. De televisie-afdelingen van diezelfde omroepen mogen géén ge luidsopnamen in deze radiostudio's maken, darmeer deze leeg staan. En als er al eens een (zeer zeldzame) uitzondering op deze regel wordt toe gestaan dienen de televisiemensen eigen geluidsopname-apparatuur en geluidstechnici mee te brengen. Het opmerkelijk gevolg is, dat er levens grote geluidswagens van de N.T.S. naast radiostudio's opgesteld worden, terwijl in diezelfde radiostudio een volledige opname-apparatuur rente loos aanwezig is. Zo ver wordt deze door radiomen sen zowel als door televisiemensen voor plagery gehouden bepaling door gevoerd, dat een televisieman van een zekere omroep voor een haast- klusje by de technische dienst van de Tv-film over heat-rage (Van onze Haagse correspondent! De KRO-televisie zendt op vrijdag avond 5 juni aan de vooravond van het optreden van de Beatles in Blokker een filmdocumentaire uit onder de titel „Beat City", waarin zowel de moderne „beatgroepen" als hun geboortestad Liverpool de revue zullen passeren. Nieuwe show Rika Jansen (Van onze A'damse correspondent) Rika Jansen treft de laatste voor bereidingen voor haar tweede show, die 17 juli in het intieme Rembrandt - theatertje aan het Rembrandtplein in Amsterdam in première zal gaan. In tegenstelling tot haar eerst show, waarmee zij voorjaar 1963 in het theater Carré voor het. laatst in Nederland optrad, zal niet het bui tenlandse repertoire, maar het Ne- Twee jaar lang hebben Rika Jan sen en haar echtgenoot-manager Kees Manders gezocht naar nieuwe Nederlandse liedjes met een verras sende inhoud. Het resultaat is dat er nu een programma van niet min der dan 36 nummers gereed ligt. De voorstelling zal 2^ urn* duren en bevat behalve liedjes ook enige con ferences. Genegeerd Als een radioman aspiraties heeft over te stappen naar televisie (waar bij hij automatisch in een hogere klasse terecht komt) en hij praat hierover voorzichtig met zijn chef. zyn er twee mogelijkheden: 'de man wordt vanaf het eigenste moment ge negeerd, terwijl hij vooral niet „vrij gelaten" wordt vóór zijn opzegtermijn volledig is uitgediend (let wel: bij een overstap in één en dezelfde omroep in eigen huis dus), of men pro beert hem door een salarisverhoging voor het radioleger te behouden. binnen- of sie-collega en ziet zijn werkstuk dan eerder uitgezonden worden dan het produkt van de „broederconcur rent". Om kort te gaan: het oudere zoon tje radio wordt door de ouders in bijna alles de hand boven het hoofd gehouden, terwijl de Jongste spruit (televisie) de eigen boontjes moet doppen en dat ook doet. Onhartelijk buitenland) radio en televi- teren." Het gevolg is een bijzonder onhar telijke omgang tussen de kinderen van één gezin, dat in plezieriger sa menwerking zoveel moois tot stand zou kunnen brengen. Het gevolg is ook een kinderachti ge rivaliteit en een bijna zielige „ja lousie de metier", die in een ander bedrijf ondenkbaar zou zijn. Een alleszins respectabel radioman, die voortreffelijke programma's maakt en in zijn privé-leven aan het hoofd staat van een ferm gezin zei ons in volle ernst: „Die lui van de televisie pikken alle ideeën van ons en ze werken ze zo rot uit, dat we gauw iets anders moeten bedenken om onszelf niet te schande te ma ken". Een een volwaardig televisiema ker (ook vader van kinderen, die we ten dat vals spelen bij knikkeren onbetamelijk is) zei achter de hand, maar onmiskenbaar: „Tja, wij onder houden die jongens van de radio nou wel, maar ze zijn het niet waard. Ik bedoel maar: ze dwingen je toch gewoon naar Radio Veronica te luis- (Van onze Hilversumse correspondent) De echte Club van 100". het beroemde viscollege van klein- kunstartiesten en medewerkers uit radio- en tv-wereld bestaat niet meer. Tijdens een bijzondere ledenvergadering in Amsterdam ging bij een discussie over een ingediende motie van wantrouwen ..het riool open en dit was voor het bestuur het sein tot vertrekaldus bevoegde zijde. 1 1 1Touwtrekken l om het koningschap j De zigeuners in Europa blijven maar touwtrekken om het koningschap. Het gaat er zeer .Spaans" aan toe. De t 21-jarige Koos Petaio komt steeds maar bij het A.N.P. binnenlopen om te zeggen dat t hij de enige echte koning i' 1 Maar de Westhiners, van u onlangs hun koning overleed, hadden Antonio Westhiner 1 tot de nieuwe koning uitge-X roepen. De hierdoor ontstane t controverse tussen de We thiners en de Petaio's schijnt X gisteren te zijn bijgelegd de Westhiners zouden nu o Koos Petaio hebben erke als de koning van de zigeu ners in West-Europa. Dat vc kwam Koos gisteren met wat X ministers hoogstpersoonlijk het A.N.P. meedelen. Maar ongeveer tezelfdertijd zat X zich op de keien van Haagse Trekweg voor zijn X rode woonwagen de Neder- X derlandse zigeuner-musicus Tata Mirando (70) te koeste ren in de zon. Hij vertelde, dat er eigenlijk helemaal l geen koningskivestie is. ning zou nog altijd zijn de 85-1 jarige George Adel, die er- gens in Rusland woont. En als hij overlijdt, wordt Tata X Mirando zijn opvolger. Dat zou al lang zo met alle zigeu- ners zijn geregeld. Koning! fKoos Petalo gaat 1 maar met veel pracht praal trouwen met de 20-j rige Chaminka Caroli i Noorwegen. Dat gebeurt op 1 28 augustus in Rome. De zegening zal geschieden „door minstens een kardinaal" zegt hij. Het wordt geen ge- X wone bruiloft: „U kunt het feest het best vergelijken met een bruiloft in de riddertijd". Duizend varkens en halve t koeien worden er boven vuur gebraden. Wie trek t heeft, pakt zijn mes en neemt een stuk. Er is ook contact met een brouwerij, voor eet constante levering van bier" vertelt Koos Petalo. Hij ver wacht heel veel, zo niet alle X 2,5 miljoen onderdanen zijn huwelijksfeest. ernamzn Het illustere gezelschap hengelaars heeft het tien jaar in dezelfde for matie op allergenoeglijkste wijze uit gehouden. Met het bestuur zijn na genoeg alle kleinkunstenaars en ra dio- en tv.-medewerkers, onder wie Kees de Lange. Wim Wama, Jan Elaaser, Pim Jacobs, Nicky Nobel, leen Guillaume Landré heeft zich niet solidair verklaard met zijn col lega's in het bestuur. Breuk Aanleiding tot de controverse is het verschil van mening van de lei ding met een medewerker, die van af de oprichting aan de club was verbonden en zich veelal belastte met de organisatie van de spectaculai re visdagen, die zoveel hebben bij gedragen tot de verpopularisering van de hengelsport in het land. Het is in feite het optreden van deze fi guur geweest die tot de breuk heeft geleid. De man in Kwestie ging steeds meer de „Club van 100" als zijn ei gen vereniging beschouwen. De betrokkene maakte op vrij wil lekeurige wijze gebruik van de dien sten van artiesten. Zolang zy waar devol «aren voor hem in de com merciële sfeer, was alles koek en ei, had de betrokken artiest zjjn ef fect voor deze zaken verloren, dan werd hij zonder pardon opzjj ge schoven. Nieuw bestuur dat Guillaume Landré, die vorige week nog op aftreden en bloc had aangedrongen, nu bleef zit ten en zelfs deel is gaan uitmaken Willy van Hemert voerde gisteren (let u vanavond maar eens op in de Caroline Kaart-programma's tot1 literaire ontmoetingen!) dat uir-voe- een climax van „Kaarterigheid". I rig verontschuldigd werd, veel. Het Deze aflevering werd nogal zwak- i Pim Jacobs kwartet met Pim Jacobs jes en stuntelig gepresenteerd, J" -1 tegenstelling tot Vi gewoonte. ■■PHI Wim Overgaauw (gitaar), had als speciale gast geëngageerd Rita Reys, Euro pa's eerste dame van de dzjes, om in het sprokkeltaaltje van „dzjes zien" 'tK1, I te blijven. Zij immers eiste de meeste aandacht voor zich op, niet de gast- J™ drummer. Dat leek strijdig met de opzet van het programma. Tenslotte was er ook nog de do cumentaire over Calvjjn, die 400 jaar geleden stierf. Het viel niet mee. Zulke programma's zijn nooit slecht, er is altijd wel aantrekkelijk illu stratiemateriaal te vinden dat de tekst kan begeleiden, maar het lukte dit keer slecht de aandacht gevan gen te houden. Misschien ontbrak er toch iets aan de keuze van het beeld materiaal. In elk geval vielen de spreek- De rest van het NCRV-programma Het ook veel te wensen over. Lijk* het maar zo, of maakt de NCRV derdaad e) door, zoals van de competitie plotseling uit kan raken? Het ..filmkader" van Peter van Campen bood uitzicht op zulk geheel verschillende films als „Een verrukkelijke idiote" met B.B. en „Naakt onder boven", een Oost- duitse film over Buchenwald. De actualiteitenrubriek „Memo" wist gelukkig te melden, dat in Lon den alles o.k. aan boord is, en vroeg zich verder af, waarom we de laat ste tijd zo weinig meer horen over het aardgas. Het is dus een soort vooruitlopen op verhoopte actuali teit. Verder deed het deugd te horen dat de Christelijke Nederlandse granten in Canada niet rusten dat ook in dat land naast de open- duin de entreerede te laten houden, bare scholen christelijke scholen zijn Wat hij had toe te voegen aan de do- gesticht, en tenslotte zouden we cumentaire, had daarin verwerkt kun- worden doorverbonden met de cor- j nen worden of was overbodig. Geen resp ondent in Brussel, die zijn licht i grootse avond dus. Daarom is het zou laten schijnen over Laos. als ik prettig toch nog met een waarde- het goed heb verstaan. Maar de ver- rende opmerking te kunnen eindigen binding kwam niet door. liep *el- Calvijn, zo leerden we, was tegen licht via Laos. wie zal het zeggen, j alle opsmuk voor vrouwen. Omroep- Gelukkig vergoedde „dzjes zien" Ne- ster Ansje van Brandenberg had zich derlandse verbastering van Jazz daar keurig aan Behouden scene", een Kemco Campert-grapje1 NICO SCHEEPMAKER, van het nieuwe oppositionele be stuur van de vereniging, die nu door het opzeggen van het lidmaatschap ontnomen. Aan de tienjarige „Club van 100" worden binnenkort via radio en te levisie uitzendingen gewijd, die nu in een heel ander licht komen te staan, zo zij al niet door de betrok ken omroepen VARA-televisie en N.C.R.V.-radio) worden teruggeno- Het ligt m de bedoeling van de uitgetreden artiesten binnenkort tot een nieuwe verenigingsvorm te ko men en zo spoedig mogelijk naam te maken en eventueel verloren goodwill weer te herwinnen. Géén vergoeding voor onschuldig verdachte De beheerder van het postagent schap in de Haagse Bijenkorf, de heer Th. Molenkamp (42), die be gin februari 1963 werd verdacht van diefstal van een bedrag van ruim 34 mille uit een postzak, die daarna acht maanden in voorar rest zat en vervolgens buiten ver volging werd gesteld, omdat de da der (een expeditiechauffeur) werd gevat, krijgt géén schadevergoe ding. Dit hoorde hij van het parket van de officier van Justitie. Hij heeft bij na f 1500,- moeten uitgeven aan juridische bijstand, maar hij krijgt hiervan niets vergoed, omdat vol gens de rechtbank de kosten van rechtskundige bijstand niet vallen onder de schade, die als gevolg van de voorlopige hechtenis is geleden. Heel erg vindt de heer Molenkamp het feit, dat boven de brief van het parket staat „aan de verdachte". Vanmorgen belde echter de officier, mr, Maan, de heer Molenkamp op om zijn spijt hierover uit te druk ken en te vertellen, dat een fout was gemaakt op het parket. De heer Molenkamp overweegt in overleg met de directie van de Bij enkorf of hij nog verdere stappen zal ondernemen om toch nog in het bezit van een schadevergoe ding te komen. RADIO EN TV VANAVOND De NTS zendt om 7.30 uur een rechtstreekse reportage uit Wenen uit, waar de voetbalwedstrijd om de Europacup tussen Real Madrid en Intemazionale wordt gespeeld. Aad van Leeuwen zorgt voor commentaar. De AVRO brengt om 9.35 uur de zes tiende Dick van Dyke Show op het scherm. In „Literaire ontmoetingen" ontmoet H. A. Gomperts om 10 uur Remco Campert. Jan C. Hubert regisseert om 8.05 uur het hoorspel naar Jack Popple- wels' toneelstuk „De misstap van Penelope" (.VARA). Jelle de Vries ontvangt in „Natafelen" een aantal gasten, die hun sporen op het gebied van de kleinkunst hebben verdiend. Bernard Haitink dirigeert om 8.10 uur 't Concertgebouworkest dat voor de NCRV-microfoon concerteert. So liste is Elisabeth Lugt, sopraan. Om 8 45 uur kan men luisteren naar een voornamelijk muzikaal programma, dat is gewijd aan Calvyn, die 400 jaar geleden overleed. Dolf van der j Linden leidt om 11.25 het Metropole Orkest. VOOR DONDERDAG 28 MEI Hilversum I. 402 m. 7.10 Ochtendgym. Vervolg van pag. 1 Jawaharlal Nehroe werd op 14 november 1889 in Allahabad geboren als loot van een aristocratisch Brah- manengeslacht. De rijkdom van zijn vader, een der belangrijkste advoca ten van het toenmalige Brits-Indië, maakte het hem mogelijk in Enge land, en wel te Harrow en Cambridge, te studeren en bovendien uitgebreide reizen in Europa te maken. In 1912 keerde hij, na zeven jaar verblijf in Europa, naar zijn vaderland terug, waar hy als advocaat bij het Hoog gerechtshof ging werken. Maar de politieke strijd trok hem meer dan het steekspel van de balie en ai spoedig ging hij op in activiteiten van het Indische Nationale Congres, de partij die de onafhankelijkheid van het land nastreefde. In zijn vaderstaat Oettar Pradesj trok hij van dorp tot dorp om een onderzoek in te stellen naar ernstige klachten MINISTER VAN AARTSEN: Generaal Coutts in ons land De internationale leider van het leger des Heils, generaal Frederick Coutts 'een Canadees), is in ons land aangekomen om de eerste veld- dag voor heilsofficieren te presi deren, die aanstaande zaterdag op de Koninklijke domijnen te Baarn wordt gehouden. Generaal Coutts kent ons land uit zijn jeugd, toen hij ons land als jong heilsoldaat bezocht. Thans heeft hij de leiding over vijf miljoen mannen en vrouwen en de verantwoording over 2066 instellin gen van maatschappelijk en sociaal nut. Generaal Coutts zei. dat het Leger des Heils nog steeds ln be langrijke mate groeit, waarbij „voor al de aantrekkingskracht op de jon geren verheugend groot is". Hij zei zich veel voor te stellen van de ko mende velddag, waar tenminste 8000 officieren van het Leger des Heils aanwezig zullen zijn. Achterstand telefoon wordt nog groter De minister van Verkeer en Water staat, mr. J. van Aartsen, acht langer uitstel van de verhoging van de poet tarieven niet verantwoord. Elke week langer uitstel kost de P.T.T. anderhalf miljoen gulden ver lies, zo deelde de minister gisteren in de Tweede Kamer mee in ant woord op vragen van het liberale Kamerlid, de heer Visser. Als dus de verhoging per 1 juli niet door gaat komt de P.T.T. in ernstige verlies- positie, aldus de minister. Ondanks de verhoging zal het ver lies voor posterijen over 1964 tien k twintig miljoen gulden bedragen. Zonder deze verhoging zou het ver lies 90 miljoen gulden bedragen, ter wijl het oorspronkelijk begroot was op 36 miljoen. De minister zei, dat er ln de tweede helft van dit jaar waar schijnlijk geen verdere tariefsverho gingen meer te verwachten zijn. Maar hij liet wel doorschemeren, dat er voor 1965 misschien nieuwe ver hogingen te verwachten zijn. Tijdig De minister bleek van mening, dat hij de verhogingen tijdig genoeg heeft aangekondigd. De vragensteller had nog wat kritiek op de korte pe riode tussen de aankondiging en de Ingangdatum van de verhogingen. De verhogingen zijn ongeveer twee maanden tevoren bekend gemaakt, aldus de minister. Dat is heel wat langer dan gebruikelijk is in de ons omringende landen. De minister bleek van mening dat de Nederland se tarieven nog steeds zeer laag zijn, vooral die voor drukwerk, vergeleken met het buitenland. Het drukwerk wordt door de P.T.T. steeds ver on der de kostprijs verhandeld. Eigen lijk geeft de P.T.T. een soort subsi die aan de afzender van het druk werk. Mr. Van Aarten meende, dat de verhogingen van de posttarieven niet in strijd zijn met de prijsver - dragregel. Hij heeft uitvoerig overleg gepleegd met minister Andriessen over de verhogingen. Ook de achterstand in de telefoon aansluitingen is gisteren in de Tweede Kamer aan de orde geweest. In ant woord op vragen van de socialist dr. Vermooten, deelde de minister mee, dat de achterstand in de telefoon aansluitingen nu 120.000 bedraagt. De achterstand zal de eerstkomende jaren nog groter worden, want het aantal nieuwe aansluitingen bedraagt nog geen 100.000 per jaar. Bij het verdelen van de aansluitingen wordt er gebruik gemaakt van bepaalde categorieën van urgenties, zo deelde de minister mee. Vitale algemene be langen en grote zakelijke belangen hebben de meeste urgentie. De zuiver Earticuliere aansluitingen vallen in et algemeen ln groepen van lagere urgentie. Mr. Van Aartsen deelde nog mee, dat het gemiddelde inves teringsbedrag per telefoonaansluiting 2000 gulden bedraagt. MET EEN ENKEL WOORD BINNENLAND Geen eindexamenwerk De leraar klassieke talen aan de kinder gemeen schap werkplaats ln Bllthoven. de heer Van de Wijnpersen, heeft geen eind examenwerk van zijn leerlingen verlo ren. In de tas. die hy maandag kwyt- raakte zaten slechts boeken en school werk. De heer Van de Wijnpersen heeft dit Jaar zelfs geen eindexamen afge nomen. Het bericht over het verloren gegane werk was dus onjuLsU Dit zei ry Jac. den Duik i aange- r-hat op Is tegen Zonen N.V. aan dë Derde Zeeslulsdwarsweg ln Scheve- nlngen la gLsteren een schade richt die voorlopig wordi zestigduizend gulden. De N. brandschade verzekerd. Koningin naar Hoogovens De Ko ningin en Prins Bernhard hebben het voornemen om donderdag 19 november tegenwoordig te zyn by de officiële In gebruikstelling van de nieuwe kaliber wnlseryen van de Koninkiyke Neder landse Hoogovens en Staalfabrieken ln IJmulden. Echtpaar overleden In het St.- Josephzlekenhuls ln Eindhoven zyn ln de loop van gisteren overleden de 71- Jarlge F. Kuys en zyn 58-Jarlge echt genote E. Kuys-Schepers, belden uit Eindhoven. Belden werden vrydag ern stig gewond bij een verkeersongeval op de Aalster weg. Het echtpaar reed op een bromfiets en kwam ln botsing met een personenauto. BUITENLAND Kredletoverleg Vertegenwoordigers van het Engelse bureau voor garantie van exportkredieten zyn gisteren ln besprekingen begonnen over „basisbepalingen" voor de leningen n ruggesteun van de Engelse die het de Sowjet-Unie g« moeten maken Engelse Industrie rusting te kopen. Volgens welingelichte kringen zouden de kredieten, die door Britse banken verstrekt en door de regering gegarandeerd zouden worden, een looptyd van maximaal 15 jaar kry- gen. ILA zet boveot voort Fred Field, leider van hét 150.000 leden handel dryft met de vyan- week donderdag heeft het Amertkaan- hof van beroep met meerderheid van Opnieuw geï heeft op 25 mei secretaris-generaal Oe Thant opnieuw uitgenodigd een bezoek te brengen aan Angola en Mozambique, aldus een communiqué van het Por tugese ministerie van Buitenlandse Za- Smartegeld De 24-^arlge w polltlebureai "politiemannen en van Izak~Magalse, drie blanke j> blanke griffier werd gemarteld en doodgeslagen, zal smartegeld van de staat ontvangen, zo deelde de Zuld- afrlkaanse minister van Justitie, Bal thazar Vorster, gisteren mee. De poli tiemannen en de griffier zijn de vorige maand tot gevangenisstraffen van drie tot negen Jaar veroordeeld. Zwijgrecht voor Journalisten Het parlement van de Westdultse deelstaat Nedersaksen heeft unaniem ln tweedo l nieuwsbronnen t Succesformule Een van Europa'! Engeland kwam. la op 81-Jarige leeftyd ln Lon den overleden. Als maltre d'hotel heeft hy vrijwel leder lid van de Engelse koninkiyke familie bediend, zyn suc cesformule luidde: „een maltre d'hotel moet toneelspeler, tovenaar, ambassa deur, hoofdrekenaax en psycholoog zijn". De grootste tip, die hij ooit kreeg bedroeg 50 pond aterling en was af komstig van een Amerikaanse miljo nair. Ferraro ls bijna 20 Jaar beheerder an Londens Berke- Meer Amerikaans vlees rlkaanse regering en de vleesindustrie zyn Vest-Europa t De Ame- ierlkaanse gonnen om meer vlees ln Erigehuid en West-Europa te verkopen. Een door het Amerikaanse ministerie van Landbouw met het Amerikaanse Vleesinstituut gesloten overeenkomst voorziet ln een gemeenschappeiyk programma voor de ontwikkeling van de vleesafzet ln het genoemde gebied. Rookverbod Met Ingang van 1 Juni de treinen en statlonswacht- ln Tsjecho-Slowakye een rook verbod. Uitzonderingen worden ge maakt voor forensentreinen en trei nen op lange trajecten, die speciale rytulgen voor rokers zullen hebben. Derde lening By de lancering van zyn nieuwe vyfjarenplan voor de pe riode 1965-70 gaat Israël een derde wor'Iln wikkeling economie. Ce, van de boeren. Hij at met de dorpe lingen en praatte met hen. In 1916, op de laarlijkse bijeenkomst van de Congrespartij, ontmoette hij Mahatma Ghandi voor het eerst en hij haakte in bij diens campagne voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Zijn vader, die hem eerst ervan wilde af houden, deed later zelf ook mee, ondanks de moeilijkheden die daar door ontstonden: het einde van zijn juridische loopbaan, het breken met politieke vrienden en met de kringen waarin hij zich tot op dat ogenblik had bewogen. Jawaharlal Nehroe, die in 1929—30, 1936. 1937 en 1946 en sedert 1951 president van de Con grespartij was, kan worden gezien Elf jaar in (le gevangenis De man, die zich ontwikkelde tot de onbetwiste leider van 450 miljoen Indiërs, werd niet minder dan negen keer door de Engelsen tot gevange nisstraf veroordeeld. In totaal meer dan elf jaar zat hij om politieke redenen achter slot en grendel. Hy schreef ln de gevangenis boe ken, waaronder een autobiografie, duizend brieven aan zijn dochter die tezamen een wereldgeschiedenis vor men en „The discovery of India" (De ontdekking van India), waarin hij onder meer schreef: „Wij zullen dus echte Indiërs en Aziaten blijven en tegelijk goede internationalisten en wereldburgers worden". Overigens heeft hij wel eens de verzuchting geslaakt, „een vreemd mengsel van de Oosterse en Westerse wereld" te zijn geworden, „nergens op zijn plaats, nergens thuis". Mahatma Gandhi zelf wees Nehroe Indertijd aan als opvolger aan het hoofd van de congrespartij. Gandhi zei van hem: „Zijn nationalisme ls gelijkwaardig aan zijn internationa lisme. Als overtuigd socialist wenst hij voor ziin land alleen wat het land aan kan. Hii is een praktisch staats, man. die zyn idealen matigt om ze hii zyn omgeving aan te passen. Maar wat hemzelf betreft, hy is een Idealist die steeds ernaar zal streven om volgens zijn Idealen te leven". Vredesapostel Kasjmier, in het noordwesten, werd de voornaamste twistappel tussen India en het eveneens bij de verde ling van het vroegere Brits-Indië (in 1947) ontstane Pakistan. De tegen stellingen tussen het overwegend Hindoese India en het voornamelijk mohammedaanse Pakistan werden door communistisch-China voor eigen doeleinden uitgebuit. Zij vorm. den bovendien een blok aan het been van Westerse politici, die bij elke steun aan India beducht moesten zijn voor Pakistaanse argwaan en omgekeerd. Afgezien van deze kwes tie werd Nehroe's optreden geken merkt door matiging. Hij gooide olie op nationale en internationale span- ningsgolven. Als premier reisde hij veel. In 1955 bezocht hij Belgrado, tweemaal ging hij in datzelfde jaar naar Moskou en herhaaldelijk kon men hem in Londen aantreffen op Gemenebest- en andere conferenties. In 1956 en 1960 konden de Amerika, nen, de Canadezen en de Westduit sers hem verwelkomen. Andere na men in ziin reisboek waren de Scan dinavische staten, de Verenigde Ara bische Republiek, Japan, Bhnetan. Nepal, Afghanisatan en Perzië. In september 1961 reisde hij naar Mos. kou. met een dringende oproep ter voorkoming van oorlog van de Bel- rrradose conferentie der niet-gebon- den staten. (Van onze Haagse correspondent) De eierprijzen kunnen in deze da gen voor de consument weer laag zijn. Duitsland, onze voornaamste afnemer voor de export, heeft thans zelf een top-produktie en de „drietjes" bren gen bij uitvoer dan ook niet meer op dan 8,5 cent. Het is niet te venvach ten, dat de opbrengst deze week om hoog zal gaan. ALs de handel de lagere inkoopprij zen op de binnenlandse markt aan de consument doorgeeft, kunnen de win kelprijzen van eieren ongeveer als volgt zyn „vijven" 9 cent, „vieren" 10 cent, „drieën" 11 a 1 2cent, „tweeën" 12 a 13 cent, „enen" 13 a 14 cent, „nullen" 14 a 15 cent. ning. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Llcht« gram. 9.00 Ochtendgym. 9.10 De groen. Lichte gram. 10.50 V. d. kle' Nws. 11.02 Hulsh. zaken, praatje, lljj Moderne gram 12 00 Dansorkest tg zangsollsten. 12.30 Meded. t.b.v. land- en tulnb. 12.33 Licht ens. en zang». 11ste. 13.00 Nws. 13.15 Meded., event act. of gram 13.25 Beursber. 13.30 piano: lichte i op muziek gezet. 16.00 Nleu\ti 16.20 Bariton en piano: klass. liederen 16.30 Voordr. 16.45 Licht lnstr. kwarte: gsolist. 17.00 V. d. Jeugd wel ongeveer we muz. 21.00 De geschiedenis boek, progr. t g.v. de sterfdag vyn. 21.35 Licht instr. kwint* Bondig bulletin: wekelijkse kustnotl. ties. 22.00 Licht ens. en zangsollsü, 22.30 Nws. 22.40 Act. 23.05 Pizzicato nwsflltsen en act. uit de 1' ziekwereld. 23.55-24.00 Nws. 11.45 Lichte gram. 12 15 Leven op hu land, gesprek. 12.30 Meded. NCRV: 14.15 Evangelie en de wereld onzer Jong uitz. deel van de mor gen vergadering van de Bondsdag van de Bond Geref. Vrouwenverenigingen Gram. 15.10 Moderne orkmuz. Accordeonork. 16.00 Bybeloverdenklm 16.30 Oude Kamermuz. 17.00 Hooi v. d. Jeugd. 17.20 Lichte gram. 1 Schoolzang. 17.45 Lichte orkmuz. KRO: 18.15 Sportrubr. 18.30 LI orkmuz. en zangsol 1st. 18.50 So< perspectief, praatje. 19.00 Nieuws weeroraatje. 19.10 Op de man al praatje. 19.15 Geesteiyke liederen. 19.3! Radiokrant. 19.50 Fragmenten uit mu- sicals en operettes. 20.25 Johannes Cal- vyn. Van Noyon tot Genève, klankb 20 55 Licht lnstr. trio. 21.25 Teno en plano: klass. liederen. 22.00 Kerk orgelconc.: gewyde muz. 22.30 Nws. t: SOS-ber. 22.40 Avondoverd. 22.55 Boek bespr. 23.00 Rondom het kind: pedago gische etherleergang. 23.30 Moderni ork.muz. 23.56-24.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA' NCRV: 15.00 In ogenschouw, progr, leiders én -leidsters. 16.00-16.15* V."d kind. 19 30 Barend de Beer, film v. kind. 19.35 Lassie, TV-film. NTS: 20.0) Journaal en weeroverz. NCRV: 20,20 Memo, 20,35 Tellem, documentaire. NTS: 21.15 Soubrette, biyspel. NCRV: 22.50 Dagsluiting. NTS: 22.55-23.03 Journaal. BUITENLANDSE PROGRAMMA'S Engeland. BBC Home Service, 330 12.00 Klass. muz. 12.50 Lezing. 12. Weerber. en progr.nws. 13.00 Nws. 13. Twintig vragen. 13.40 Gevar. progr 14.00 Schoolradio. 15.00 Kritieken. 15,15 Byz. gram. 16.00 R.-K. Mis. 16.45 Pro- 18.00 Nieuws. 18.10 Ree. progr. 18.32 Beursber. 18.35 Lichte ork- 21.00 Klass. en Nws. en ber. 22.30 Verhaal. 22.59 We berlch. 23.00 Nws. 23.02 Voordr. 23 23.45 Kamermuz. ^geland, BBC Light Programme, 12.00 Popul. gram. 12.31 Dansmui 13 30 Nws. 13.35 Uitsl. cricket. 13.45 d. kind. 14.00 V. d. vrouw. 15.00 Geva: 15.31 Muziek by het werk. 16 progr. 18.33 Sportove progr 20.30 Nws. muz. 16.00 Nws. 16 05 Oude Madrigi len. 16.30 Barokmuz. 17.00 Nws. 17.' Amus.muz. 19.00 Nws. 19.30 Moder muz. 21.40 Nws. 22.10 Muz. progr. 22. Gevar. 24.00 Nws. 0.20 Jazzmuz. 1. kamermuz. 19.58 Weerber. en nws. 20.42 kiass. moderne orkmuz. 23.30 Volksmuz. - Haiti. 23 49 Gram. 23.52-24.00 Weerb# (Om 12.25 Weerber. mermuz. 14.00 Nws. 14.03 Schoolradlt (Om 15.00 Nws.). 15.45 Amusmuziet 16.00 Nws. 16.03 Beursber. 16.09 Frans les. 16.24 Zang en pianospel. 17.00 Nïi en weerber. 17.15 V. d. kind. 175 Lichte muz. 18.00 Nws. 18.03 Voor d' sold. 18.28 Paardesportber. 18.30 Kfr Gevar. muziek. 1611 Belglë-Concours 1964). 22.55 Journaf WERKRAPPORTEN (Van hedenmorgen i our) ig-ii Amsterdam s Stockholm Oslo penhttg licht bew half bew. half i '.berdeen licht Grenoble Nice Beriyn r bew 19 10 Oi vVenen Belgrado Madrid Lissabon onbewolkt licht bew onbewolkt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 2