SCHEEPM^tBIALCjdL^ Misdaad om een erfenis KIRKPATRICK OVERLEDEN LIMA IS IN DIEPE ROUW Oplichter „verdient" ƒ15.000 in 3 maanden LEIDSCH DAGBLAD WOENSDAG 27 MEI 1964 Dagelijks vervolgverhaal Roman van Jane England (Oorspronkelijke titel „The Peach Orchard"). Julie zag een groep gebouwen en in het halfduister de magere gestal te to een rondlopende hond. Hij was nu rustiger, maar gromde nog altijd diep in zijn keel. Het volgende ogenblik kwam uit 't huis iemand met een lamp. Dicht daarbij zag Julie David Baxter teugel; zyn gezicht had een strak ke, onvriendelijke uitdrukking. Rob sprong uit de wagen en kwam naar de kant, waar Julie zat, om haar er uit te helpen. Moeder, zei hij, dit ia Julie. Julie keek naar de lichtbron, zag een lange, magere gestalte en hoor de een eigenaardig zachte stem. Hoe gaat het, Julie? Kom bin nen. Rob zal de muildieren op stal brengen. Baxter is met ons meegekomen, moeder, zei Rob. Dat zie ik, zei mevrouw Timball vriendelijk. Hij blijft vannacht zeker logeren. Hij kan beter even met jou naar de stal gaan. Goeden- avond, meneer Baxter. Goedenavond, zei David. Hij begaf zich buiten de lichtkring ïn Julie hoorde dat hij de wagen I volgde. Kom binnen, zei mevrouw Rim- ball met haar zachte stem Het is 's avondfl koud, Zij wuifde uitnodigend met de lamp. Graag, zei Julie en volgde haar naar een smalle veranda en daarna in een ronde benauwde kamer. De kamer was klein en witgekalkt »n had geen zoldering. Het dak ging scherp omhoog in de schaduwen, waarin het zich verloor; stukjes riet dwarrelden omlaag. Midden in de I kamer gloeide een kachel, waarbij I twee leren armstoelen, twee strand - stoelen en een kleine houten tafel stonden. Mevrouw Timball zette de lamp op tafel. Zij spreidde een warme 1 gloed langs de witgekalkte muren en verleende haar vierkante magere fi guur een sterk reliëf. De vrouw leek L ongelooflijk veel op Rob. Of liever IRob leek op haar. Dezelfde dunne R donkere wenkbrauwen, hetzelfde krullende donkere haar. Maar de charme van Rob ontbrak geheel. In de plaats daarvan had deze vrouw zekere strakheid. Haar ogen wa- helder en doordringend, haar mond recht en dun. Zij glimlachte conventionele manier als wel kom. De dunne lippen krulden zich ogenblik en trokken toen weer recht. Het leek mij juist, Julie, zei zy bedaard, dat je zou zien hoe je hier als Robs vrouw zult leven. Het zal misschien heel moeilijk voor je d :ijn en sterk verschillen van datgene je gewend was. Een ogenblik welde er een gevoel opstandigheid in Julie omhoog, rom zou zij als Robs vrouw zó i. Het was gemakkelijk genoeg [andere vertrekken te bouwen en ze iders te meubileren. Het trouwen Rob moest een avontuur zijn. zouden hun eigen woning kun- fnen hebben en hun eigen privé- Maar zij glimlachte even en trok |de hoed van het hoofd. In het oranje ht zag zy er erg klein en teer uit. in de lijnen van haar mond ïen zowel kracht als humor. Ik heb mijn hele leven gewoon- Hjk vry krap gezeten, zei zij en ik weet mij gewoonlijk nogal te schik- goed iets, zei ken. - Dat is vrouw Timball. Ga zitten, wil Julie ging in een van de leren stoe len zitten. De deur was gesloten en er heerste een verstikkende atmosfeer. Instinctief wuifde zij zich met haar hoed een beetje koelte toe. Mevrouw Timball glimlachte. Als we de deur open laten, zei ze, komen alle insekten naar bin nen. We moeten kiezen tussen twee kwaden, zoals altijd in het leven. Door Julies geest vloog een beeld ran de huishouding van de Fernda- muskieten, Ze dacht aan mevrouw Femdale, als die rustig by een houtvuur zat te breien, aan Ann, die vaak op de tinkelende piano speelde en aan John Femdale, als hij een lange dunne sigaar rookte. Het leven was daar zo eenvoudig geweest; zo eenvoudig en toch zo zo volkomen vervuld van tevredenheid! u .iad zOn eigen farm, maar was gewoonlijk bij zyn zuster en zwager. Op dit ogenblik wenste Julie, dat Rob de kamer binnen zou komen haar zou glimlachen. Niets ken haar werkelijk kwetsen, zolang Rob er maar was. Zij hield van hem. Zy kon zich in alles schikken, zolang zij wist, dat't de moeite waard was en alles leek de moeite waard, wanneer zij bij Rob was. Zij wenste ook wel, dat David Baxter niet met hen mee gekomen was. Zij voelde, dat zij in diens ogen kritiek op Rob zou lezen. Hij zou het dwaas vinden, dat Rob er in had toegestemd haar op die ma nier hierheen te laten komen en zij vond dat helemaal niet plezierig. Onze stallen, zei mevrouw Tim ball rustig, alsof zij wist wat Julie dacht, zijn op een nogal grote afstand van het huis. Tot op zekere hoogte 'n beetje ongemakkelijk, wel noodzakelijk. Dicht bij het huis berekent moeilijkheden met het ter en ver van het huis een beetje lastig met het op stal brengen. Dus ook hier weer, zoals je ziet, de keus tussen twee kwaden. Julie gaf geen antwoord. Zij voelde een neiging er op te wijzen, dat het leven nog wel wat anders kan inhou den dan een keus tussen twee kwa den en er ook nog wel eens een keus te maken viel tussen goed en kwaad, die gedachte drong zy in haar geest terug. Het had geen zin om ruzie te maken. Als Rob nu maar terug kwam! Rob, ging mevrouw Timball voort, moet werken. Hy is geen voorspoedige farmer, zyn vader heeft heel wat geld verloren. Natuuriyk zitten we hier vry geisoleerd en •t is hier duur. Maar dat zul taal zelf wel zien tydens je transpi verbiyf by Zy staarde Julie met strakke blik m en haar mond kreeg een harde trek. Julies hart klopte langzaam en zwaar, als een slaande trom. En de ;edachte vloog haar ineens door het ïoofd: Zy wil niet, dat Rob trouwt zy wil niet, dat Rob trouwt, zy wil trachten my af te schrikken. Buiten klonken voetstappen en toen werd de deur geopend. De lamp flakkerde en rookte een beetje, ter- wyl Julie dacht: Rob! Het is Rob! Maar het was Rob niet. Het was meisje, in een kale ka toenen jurk, dat hen vanonder dik ke recht wenkbrauwen nydig aan keek. Ik heb een extra bed opge maakt. zei ze gemeiyk. Mevrouw Timball glimlachte even. Julie dit is Isabelle, de nicht myn man. Die woont by ons in. Hoe maakt u het? mompelde Julie. Het meisje gaf geen antwoord en .evrouw Timball ging rustig voort: Ga het avondeten klaar maken Isabelle. We moeten 't over een half op tafel hebben. (Wordt vervolgd) HOTEL „NOORDZEE RÉS+AURATiT C BAR V. Ühièk" „uitzicht Boulevard 72 - Katwyk aan Telefoon 3450 (Van onze correspondent in Londen) In Ierland is gisteren op 67-jarige leeftyd overleden de bekende Engelse diplomaat Sir Ivone Kirkpatrick, die eerste secretaris van de Britse am bassade in Berlyn is geweest toen Hitler aan de macht kwam. Hij was een der eersten die het nazi-gevaar besefte, waarvoor hy zyn superieu ren tevergeefs waarschuwde. Gedu rende de oorlog stond hy aan het hoofd van de Europese dienst van de BBC en was als zodanig verant- woordelyk voor de Britse radio-uit zendingen naar bezet Europa. Het was Sir Ivone, die de „V for Victory" (overwinning) campagne begon, welke een inspiratie beteken de voor de verzetsbewegingen. Hy was het ook die de beroemde ope ningsmaat van Beethovens vyfde symfonie koos als symbool van En- gelands geloof in de overwinning. Gedurende de oorlog was het Sir Ivone, die Hess, de plaatsvervangen de leider van de nazi-party die met een particulier vliegtuig van Duits land naar Schotland vloog om een beroep op Engeland te doen om deel te nemen aan een „Europese kruis tocht tegen de Sowjet-Unie, identi ficeerde en ondervroeg. Na de oorlog was Sir Ivone Britse hoge commis saris in West-Duitsland. Daarna werd hy secretaris-generaal van het Britse departement van Buitenlandse Zaken en vervolgens voorzitter van bet gezagsorgaan voor de onafhan- keiyke televisie, dat toezicht houdt op de commerciële uitzendingen. Commandant Jorge Azambuja, die de leiding had van de politie in het nationale stadion, waar zondag hon derden mensen by ongeregeldheden tydens een voetbalwedstryd omkwa men, is aangehouden. Het Peruaanse Congres is eenstem mig akkoord gegaan met een verzoek aan de Internationale Voetbalfede ratie om de scheidsrechter Angel Eduardo Pazos van Urugay van de ïyst van internationale scheidsrech ters af te voeren. Lima was gisteren een stad van rouw. Duizenden mensen stonden langs de weg toen de eerste begra fenisstoeten passeerden. 156—79. De heer Ambrosius zat nu al geruime tijd in het Te huis voor Overspannen Leraren. Hij keek naar de zenuwtrekken van zijn huisgenoten en vroeg zich af hoe het met zijn school ging. Maar deze vraag sprak hij niet uit, want het woord „school" of „leerling" mocht in deze omgeving niet worden gebruikt. Liefst moest er helemaal niet worden gesproken om de verscheurde ze nuwen te ontzien. Er ging dan ook een golf van afgrijzen door het vertrek toen plots iemand luidkeels roepend kwam binnen stormen. Het was Mr. Vlijmen. Meneer Ambrosius!" riep hij. ,Jk moet u dadelijk spreken Het gaat over uw school!" „Stil! Stil toch!'' hijgde Ambrosius met een blik naar de over spannen leraren, die rillend ineenkrompeu. „Gebruik dat woord niet. En spreek zachtjes. Of liever nog: zwijg!" Maar er is meer voor nodig om een advocaat het zwijgen op te Het is van het grootste belang!" hield Mr. Vlijmen vol. „Uw school is in verkeerde handen! Uw leerlingen xijn totaal uit de band gesprongen!" Een smartelijk gekreun ging door het vertrek en enkele lijders vielen flauw. .JDaar heb je het al", fluisterde Ambrosius geschokt. .Jieus. meneer Vlijmen, u weet niet wat u ons aandoet. U rijt oude won den open!" Vervolgverhaal voor de kleintjes 3637. Niemand had er erg in dat koning Wiromar weer in het paleis was. En toen lachte de kleine koning, want hij verzon een grap je Hij kleedde zich uit. trok zijn nachtgewaad aan en stapte in het grote hemelbed. Daar lag hij. net of hij pas ontwaakt waa. Toen pakte hij de bel, die altijd binnen het bereik van zijn hand stond, en begon hard en driftig te luiden eidoe vrydag en zaterdag 10.30 9.30. WOENSDAG Herengracht 82: Jaarverg. Pro Juventute Rijnland, 8.30 Leidse Hout Ulo Elhaës: Opening xnstmanifestatle door de heer Van Wessem. 8 uur nm. Rest. Van der Heyden. Jaarvergade ring C.H.U.. 8 uur nm. St.-AntonlUB Clubhuls: Padvinders- Onderwerp „Lonen en prijzen", 8 namiddag. Stadsgehoorzaal (kleine zaal). Soc. aad. Spr. dhr. N. Y. Vlletstra over De onderwyszorgen aan gehandicap- kinderen", 8 uur 'nm; Steenschuur 6: Leldsche Ver, van Postzegelverzamelaars, 8 uur nm. DONDERDAG Hogewoerd 175: Dienstvergadering m Jehovah's Getuigen, 7.25 uur nm. Leidse Hout Ulo Elhaës: Excursie atelier Kalsbeek. 8 uur nm. Middelweg 38: Ledenvergadering Groene Kruis. 8 uur nm. Leidse Hout Ulo Elhaës: Expositie beeldende kunst. 8 uur n.m. Oude Vest 13: Evangelisatie Chris- tengem. „Ecclesia". 8 bijbelstudie; 11-12 1 prop. N. Kooren van Den Haag. Leidse Hout Ulo Elhaës: Cabaret avond. 8 uur nm. Schouwburg. Chr. Zangspelclub operette „De Boskoop. 10 ZONDAG. Dr. Van Voorthuyzenschool (aula): BIOSCOPEN Trianon: „Irma la Douce", 18 jaar. Dagelijks 2 en 8 uur. Zondag 2, 5 •derdag, vrijdag Zondag 4.30 en o uur, msauuagi dinsdag en woensdag 2.30 en 8 uur, Stan Laurel en Oliver Hardy: „Moe der wat een klap", a.l., donderdag, zondag 2.30 Rex: „De goudrovers van Fort Ben ton", 14 Jaar, donderdag, vrydag en zaterdag 2.30, 7.15 en 9.15 uur en zondag 2.30, 4.45. 7.15 en 9.15 uur. ,De worgers van Bombay". 18 Jaar, naandag. dinsdag woensdag 7.15 en 9.15 Lldo: „De tijger van Malakka". 18 Ir. Dag. 2.30, 7 en 9.15 uur. <5ondag 2.30 4.45, 7 en 9.15 uur. Astra, Wassenaar: Donderdag 8 uur, vrijdag 8 u. zaterdag 7 u: „Sappko de venus van Lesbos". 14 Jaar zondag 7 en 9.15 lag 8 uur: „Gevaariyke liefdesbetrekkingen" (Les Liaisons Dangereuses)18 jaar. Woensdag 8 uur ..Bonjour trUtesse" Zaterdag 9.1 18 Jaar. Zondag 2.30 Woensd, „Bonjour zondag 2.30 u. en Woensdagmiddag 2.30 uur: Rin Tin Tin de dappere wolfshond, a.l. TENTOONSTELLINGEN 1-4 uur) Rapenburg 73: Tentoonstelling Lelds Academisch Kunstcentrum (tot 29 mei). Rijksmuseum voor Volkenkunde: Tentoonstelling ,3lsonJager en bleek- «Mg's zondags van 10-12 dagen 2-4 uur. Rijksmuseum um Geologie en Mlneralo- terfpark 1; tentoonstelling i Nederland, Op werkdagen Oudheden: Dage- Kleren kopen en huur betalen. Dit gaven een 56-jarige Haagse kok en een 19-jarige zwerver voor, als zij iemand bezochten om hem op te lichen. De kok, reeds voor oplichting veroordeeld, heeft tegenover de politie toegegeven, dat hij de laatste twee jaar zeker 120 mensen voor meer dan f 100.000 heeft benadeeld. De jeug dige zwerver voorzag nog maar drie maanden op soortgelijke wijze in zijn onderhoud, maar had er toch wel f 15.000 mee „verdiend". Dit ls de Haagse politie duldeiyk geworden, sedert zy op verzoek van een rijwielhandelaar de Jonge zwer ver opspoorde, die reeds veertien dagen met een gehuurde bromfiets op stap was. Van verduistering was geen sprake, maar aangezien de po- Ryksmuseum de geschiedenis natuurwetenschappen: Dag. 10-4 zond 1-4 Wassenaar Tentoonstellling (Kunstzaal Heuff van aquarellen van glaswerk Florls Mey- aam. Dag. 10 uur vm.5 uur n.m. en vrydagavond 810 uur. 1ste pinkster dag gesloten; 2de pinksterdag 35 uur nm. (t/m 28 mei). AVOND- EN NACHTDIENST DER APOTHEKEN. Geopend voor spoedeisende gevallen: -• r—-n, Mare 110. tel. lenbi jtheek Van Drl t06. Apotheek R. van Breest Smal- te Leiderdorp ls geopend, t»p dokterstelefoon 22222. litie hem kende als een klein inbre- kertje werd hy even aan de tand gevoeld. Een zakagenda kwam te voorschyn, Waarin namen voorkwa men van vele ingezetenen van Den Haag en omgeving en waarachter geldsbedragen stonden genoteerd. De jongen gaf toe, dat hy zich by die mensen had voorgesteld als stu dent. Hy had moeilykheden met «Un ouders, moest boeken verkopen om in zyn onderhoud te voorzien en „leende" tenslotte geld om de kamer huur te betalen. Deze werkzaamheden verrichtte hy in samenwerking met de kok, die by zijn „klanten" vertelde ln Le Havre een baantje te hebben geac cepteerd. Hy had wel geld om ln Le Havre te komen, maar niet om de nodige kleding te kopen. Hy zou het geld, dat hy in heel Nederland leen de, van zyn verdienste terugbetalen. Daarvan ls niets gekomen. Hy en zyn Jonge maat hadden het te druk om het geld ln Nederland op te maken aan uitjes.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 15