Bij Zandvoort geheel nieuwe badplaats nodig 5so islruclie-bankwerkers MONTEUR gevraagd Dankbare raad zendt minister telegram Alléén1 donderdag en I vrijdag Enkalon onderjurken Enkalon jupons Enkalon lachthemden DAF 600 en 700 VLOT TYPIST EXAMENVREES Jachtwerf „PIET HEIN" - Padoxlaan 22 - Warmond Vakantiewerk net meisje SHOE-POST 3 helpers (sters) JONGE MAGAZIJNKRACHT mnl. winkeljuffrouw Winkeljuffrouw OCCASIONS MARCHEL KAPSTER SLECHTS 3 DAGEN modern woonhuis enige neffe vrouwen en meisjes RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN een SECRETARESSE LEIDSCH DAGBLAD WOENSDAG 27 MEI 1964 Amsterdam wil Felix Meritis van C.P.N. kopen De gemeente Amsterdam voert on derhandelingen met de Communis tische Party Nederland over de aan- ran het gebouw Felix Meritis tan de Keizersgracht. Hierin zyn n. het partybestuur van de CPN en het communistische dagblad De Waarheid gevestigd. Dit is vernomen van een vertegen woordiger van het Amsterdamse ge- iwentebestuur. De CPN ontkent ech ter ten stelligste dat van onderhan delingen sprake zou zijn. In 1963 heeft de advocaat mr. R. J. C.-Cornegoor beslag gelegd op het «bouw ten behoeve van een Zut- jhense winkelier, die zich door pu- Öraties in De Waarheid beledigd ichtte en een procedure was begon- ien voor een schade-uitkering van JJOO.OOO. De advocaat meent daarom jat het uitgesloten is dat de CPN iet gebouw aan d-e gemeente kan terkopen. Van de zijde van de ge meente Amsterdam vernamen wij echter dat het beslag is opgeheven. war t dateert uit 1788 en is een van de fraaiste monumenten uit de acht tiende eeuw. Lange tyd was het ge bouw het centrum van het culturele Amsterdam. De concert- ual. die ook nu nog in takt is, is t de akoestiek. Het kunst- Omleidingsiveg Bodegraven volgend jaar april gereed Minister Van Aartsen heeft op dracht gegeven tot snelle afwerking van de omleidingsweg om Bodegra ven. Binnen afzienbare tyd zal het werk, dat reeds geruime tyd stil ligt, worden hervat, en medio april van het volgend jaar zal de weg gereed moeten zun. Mochten de weersom standigheden zodanig zyn, dat het niet mogeiyk is de weg dan geheel gereed te hebben, dan zal in ieder geval één rybaan klaar zyn, zodat het doorgaande verkeer nog slechts in één richting door Bodegraven zal maandorkest, de Nederlandse Opera en enkele toneelgezelschappen repe teren hier nog geregeld. In 1932 is het voorhuis van het ge bouw door een zware brand verwoest, maar korte tijd later in oude luister hersteld. Felix Meritis werd in 1946 aangekocht door de CPN. behoeven te rüden. Burgemeester mr. J. J. Croles heeft gisteren in de Bodegraafse gemeenteraad, die voor een spoedeisende vergadering bijeen was geroepen, deze verheugende me dedelingen gedaan. De heer Van Briemen (AR) was zeer verheugd over deze mededelin gen. Hij stelde de raad voor opnieuw een telegram aan minister Van Aartsen te zenden, nu om de dank baarheid van de raad tot uitdruk king te brengen. De heren Van Veldhuizen (KVP) en Jongebreur (CHU) vonden het daarvoor nog rijkeiyk vroeg. „Waar om niet gewacht tot de weg inder daad vrywel voltooid is", zo vroeg de heer Van Veldhuizen zich af. Burgemeester Croles zag In zo'n telegram echter een stimulans voor de minister om zyn beloften nu ook zo spoedig mogeiyk te effectueren. De heer Martens (PvdA) was daar roerend mee eens, maar hem leek het beter toch nog ev€ wachten, totdat het zwart op wit be kend is, dat de minister de opdracht inderdaad heeft gegeven. Zyn frac tiegenoot, de heer Ooms, bleek ech ter wat minder voorzichtig. Met de voorzitter was hy van mening dat het beslist geen kwaad kon als een telegram van dankbaarheid v verzonden. De minister kan zich dan moeilyk meer terugtrekken. Uiteinde lijk bleek de raad hiermee akkoord te kunnen gaan. Op voorstel van de heer Van Briemen werd onderstaand telegram verzonden: „De raad der gemeente Bodegraven, kennis genomen hebbende van de mededelingen betreffende de omlei dingsweg om Bodegraven, die door Uwe Excellentie gedaan zijn in de Eerste Kamer der Staten-Generaal en vernemende, dat door u tot snelle afwerking van deze omleidingsweg opdracht is gegeven, dankt u voor deze, voor de verkeersveiligheid in het algemeen en voor die in de ge meente in het byzonder, zo belang- ryke beslissing". Vergunningen O O Bijeengeroepen was de raad voor de bekrachtiging van een voorstel van B en W betreffende de splitsing van volledige vergunningen, volgens deDrankwet, in tap- en slytvergun- ningen. Op voorstel van B en W be sloot de raad aan Gedeputeerde taten te verzoeken om te willen be vorderen, dat de splitsing in tap- en slijtvergunningen niet zal gelden voor de wijken Weijland en Weij- poort en voor het aan de oostzijde van deze wijken sinds 1 februari aan de gemeente toegevoegde gebieden. Jongetje verminkt door handgranaat (Van onze Roermondse correspondent) Het 11-jarige zoontje Marcel van de familie Ketelaars is door een ex ploderende handgranaat ernstig ver minkt. Hy is in een ziekenhuis in Roermond opgenomen. Het jongetje zal vermoedeiyk een van zyn benen moeten missen. Hy had de granaat gevonden, toen hy gistermiddag met een jonger broertje net even buiten de stad langs de spoorbaan Roer mond—München Gladbach aan het spelen was. Op die plaats is in 1944 een Duitse munitietrein in brand ge schoten. Vermoedeiyk zyn nu bij graafwerkzaamheden voor de egali satie van het terrein de oude grana ten uit de grond gekomen. De jongen had de granaat onder stenen gelegd en er daarna met een houweel op ge slagen, waardoor het projectiel explo deerde. BLIKJE VLEES OORZAAK TYFUS Een blikje vlees is vastgesteld als de oorzaak van het uitbreken van de tyfus in de Schotse stad Aberdeen. Van de zijde van de gemeentelijke gezondheidsdienst is het vermoeden uitgesproken, dat de besmetting van buitenaf isg eschied. Het aantal tyfus-patiënten is ge stegen tot 81 tegen 68 maandag. Het aantal vermoedelijke tyfusgevallen is negen. (Van i espondent) Binn enafzienbare tijd zal het noodzakelijk zijn een volkomen nieuwe badplaats in de omgeving van Zandvoort aan te leggen. Er komt een einde aan de opnamecapaciteit van deze badplaats. Mr. H. Westermann (PvdA) lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Hol land heeft hierop gewezen in zyn antwoord aan de provinciale staten van Noord-Holland. De statenleden hadden bij de bespreking van het streekplan Zuid- Kennemerland ook de problematiek rondom Zandvoort aangeroerd. De drukte in en om deze badplaats wordt steeds groter. Te groot zelfs. Daarom zal er volgen# mr. Westermann een nieuwe bad plaats moeten komen. Het aanleggen van deze badplaats zal wellicht reeds in het eerstvolgende streekplan aan de orde worden gesteld. Volgens mr. Westermann is en blyft Zandvoort de badplaats voor de Amsterdammers, ook al wordt gesteld, dat de badplaats helemaal Duits aan het worden is en beter „Ruhr am Meer" genoemd zou kun nen worden. In juli 1962 zo vertelde de heer Westermann, had Zandvoort op één dag 50.000 bezoekers. In Bloemendaal waren dit er 11.000 Van de Zand- voortse gasten kwam 53 procent uit Amsterdam. In Bloemendaal was dit percentage 36. Van dezelfde periode zijn geen percenten van Duits bezoek beschikbaar, maar in juni 1962 was dit slechts 6,5 procent. Mr. Westermann zei dit alles, om dat hij het belang van een goede oost-westverbinding van Zandvoort ook in grote maten! iderjurken in een prachtige kwaliteit Enkalon, met armant kantgarnering aan buste en onderkant I |wit, rose, bleu, rubis, marine en zwart. M. 42-50. Normaal 7.90, slechts 2 dagen 2 stuks 9.75 dezelfde kwaliteit Enkalon: jupons met rijke, itrasterende kantgarnering. Kleurenmarine, wit, i zwart. Maten small, medium en large. Normaal 5.90, slechts 2 dagen tbijzondere verrassingEnkalon nachthemden I pelegant model met schattige (en solide) kantgar- i. In wit, rose en bleu. Small, medium en large. Normaal 13.90, slechts 2 dagen Gebruikte auto's Met volledige DAF-service by de off. Dealer. Gezelschap Mieremet Gebr. V. Uldsil VERDAMSTR. 6, TEL 23041 DANSAVOND op vrijdag 29 mei a.s. m.m.v. The Dodgers The Bell Boys i de zaal verkrijgbaar. Bestellingen bezorgen wy gaarne aan huis. Ons telefnr is 2 5 6 9 8 Pari. Smittenaar KOREVAARSTR 34 Administratief bezit rijbewys B.E.. zoekt andere positie, eventueel ook incasso of iets dergelijks. De STICHTING LEIDSE RHEUMATOLOGISCHE KLI NIEK afdeling „SOLE MIO", Rembrandtweg 9 te Noordwyk aan Zee vraagt voor spoedige in dienst- treddng MEISJES VOOR DE HUISHOUDING Salaris volgens leef tyd. 20 jaar netto p.m. 261,73 21 jaar netto p.m. 295,27 22 jaar netto p.m. 329,48 23 jaar netto p.m. 382,25 15 jaar netto p.m. 157,94 16 jaar netto p.m. 168,06 17 jaar netto p.m. 181,12 18 jaar netto p.m. 192,53 19 jaar netto pm. 227,48 Vakantietoeslag bedraagt 4van het bruto-jaarsalaris. Per jaar heeft men recht op 15 werkdagen vakantie. De werkweek bedraagt 45 uur. Voor arbeid op zon dagen wordt een extra vergoeding gegeven. Dienst kleding wordt gratis verstrekt. De reiskosten worden vergoed. Sollicitaties mondeling of schriftelijk te rich ten aan de adjunct-directrice. Opel Olympia bestel '52, goed rijdend en slaapaccommodatie voor i sonen f325. P. BIERMAN Leidse Volkshuis Apothekersdyk 33 UITZENDBUREAU DE KONING vraagt voor direct admin. krachten mnl. of vrl. (steno)-typisles volledige dagtaak Gehuwd geen bezwaar. Aanmelden: Apothekersdyk 13, Tel. 31710 geboorte verloving ondertrouw overlijden zyn gebeurtenissen die het noodzakeiyk maken kennisgevingen aan familie, vrienden en bekenden te verzenden. Schakelt u, om zekerheid te hebben dat u niemand vergeet het LEIDSCH DAGBLAD in. Met «un 2 50 00 abonnees is het verreweg de meest gelezen courant in Leiden Ingenieursbureau „PROPULSION" Nieuwe Rijn 18 - Leiden Telefoon 25541 heeft wegens uitbreiding mogelijkheid tot plaatsing van enige intelligente aankomende- of leerling-TEKENAARS om opgeleid te worden tot constructeur voor visserij schepen, zeesleepboten of baggerwerktuigen. wolfslag 6REESTRAAT 145 TEL2321! kunnen wy niet uitbannen, wèl de vrees, dat Uw vulpen niet goed op Uw examen zou functioneren. Voor goede vulpenhouders staan wy wyd en zyd bekend. Daarom kopen zoveel mensen hun vulpen in onze speciaalzaak. De grootste keus in elke prys- klasse, bovendien Uw kostbare vulpen verzekerd tegen verlies en diefstal. voor onderhoud en inbouw van bootmotoren en jachten. Zelfstandige en prettige werkkring. A. C. HAARSMA. Onze ABONNEMENTEN-AFDELING in- of extern Voor hulp in de huishouding in klein gezin te Wassenaar. Soil, na telefonische afspraak onder no. 070-11.27.07. WIJ VRAGEN •ersonen, die hiervoor opgeleid willen worden, kun- ton ook solliciteren. bieden U zeer gevarieerd en leerzaam werk, goede "dale voorzieningen en prima loon. kiftelyke als telefonische sollicitaties worden gaarne genoemd adres ingewacht. 2 hulp verkoopsters met administratie bekend. 1 van 1 juni15 augustus 1 van 15 juni30 augustus 1 van 1 juli30 aug. of 15 september. Aanmelden: WITTE SINGEL 1, LEIDEN. Ononderbroken. NET MEISJE oor hulp in de huishouding. MEVR. ZWEERS Lammenschansw. 10, tel. 25360 De Coöp. Inkoopvereniging „ONS BELANG" gevestigd te LEIDERDORP ACHTHOVENERWEG 4, vraagt voor spoedige indiensttreding Vakkennis niet vereist. Naast schriftelijke sollicitatie bestaat ook de gelegenheid mondeling te solliciteren op bovengenoemd adres of eventueel 's avonds na 7 uur by A. WOENSDREGT, KatwUk aan Zee, Hogeweg 18, of brieven aan het bureau van dit blad onder Gevraagd een nette boven 16 jaar. liefst met win kelervaring, 5-daagse werk week. COERT ZELFBEDIENING Duinzichtstr. 52, Oegstgeest, Tel. 52701. GEVRAAGD nette voor zuivelwinkel Hoog loon 4- 14 dagen SPORTWAGEN M.G. MORRIS 1100 1963 Leidse Autoboxen Garage TELEFOON 51683—34238 kan nog enige opdrachten GEVRAAGD Goed kunnende watergolven. Tevens LEERLING-KAPSTER. Kapsalon v. MARWIJK. D&mlaan 39, Leidschendam telefoon 3797. Het faillissement van F. L. OOSTENDORP te Voorscho ten, Molenlaan 42, is geëin digd door het verbindend worden van de enige uitde- lingslyst, cur mr. S. H. Attema, Breestraat 81, Lei den. De enige door de Rechter commissaris goedgekeurde uitdelingslijst in het faillisse ment van P. ROZENBROEK te Sassenheim ligt vanaf he den gedurende tien dagen ter griffie van de Arrondisse mentsrechtbank te 's-Graven- hage en van het Kantonge recht te Leiden ter kosteloze inzage van de schuldeisers. Leiden, 26 mei 1964. Rapenburg 36 De curator: MR. M. C. DE GRAAF. MASSAVERKOOP IN HET ,FREITPALEIS' ZVt kg. BAN A AN APPELEN van 2.20 nu voor 2H kg. BELFORD APPELEN, van 2.60 NU voor 2% kg. GOLDEN DELICIOUS, van 3.20, NU voor BLOED SINAASAPPELEN, vol sap, NU 2K kg. voor Voor deze pryzen kunt U goedkoop fruit eten. Grote KIP van 3.60 voor Groente- en Fruit Paleis HAARLEMMERSTRAAT 75 TE KOOP AANGEBODEN te Leiden et voor- en achtertuin. Geheel gestoffeerd, plus oliehaard l tank. PRIJS f 52.000.— kJc. Koper moet zelf voor vestiging zorgen. Te bevragen: TELEFOON 25982, LEIDEN. (ONSERVENFABRIEK SCHOONDERGANG vraagt voor fabriekswerkzaamheden. Aanmelden: MIDDELSTEGRACHT 49. Jacques de Moor - Salon de Coiffure Hoogstraat 25A Den Haag - Tel. 11.32.75—18.04.12 vraagt: Schoonheidsspecialiste met ervaring. Manicure le Kapper(ster) Leerling-kapster Aanmelden mondeling of telefonisch By de Faculteit der Rechtgeleerdheid kan worden geplaatst Bij voorkeur met middelbare schoolopleiding. Salaris volgens ryksregeling, afhankelijk van optel- ding, leef tyd en ervaring. Met gemaakte vakan tie - afspraken kan rekening worden gehouden. Schriftelyke sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de administrateur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Juri disch Studiecentrum „Gravensteen", Pieterskerkhof 6 T den.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 13