PROCES IN NAMEN Mevr. Longpré barst in snikken uit Spaarvarken' Drie arbeiders als brandende fakkels MANDEMENT DEZE MAAND TIEN JAAR Weinig haring aan de afslag in Katwijk ^sssm rrvo,s«ï ID* m Eenzame ooievaar Uitvoering van „Irene" BEURS VAIN AMSTERDAM Laatste Russen uit Cuba Rassenstrijd in Brits Guyana: negers contra Indische landgenoten LEIDSCH DAGBLAD WOENSDAG 21 MEI 1964 De 34-jarige Belgische moeder, Marie-José Longpré, die wordt be schuldigd van moord met voorbe dachte rade op haar zoontje Pierre zeventien maand, is gistermiddag korte tUd in haar woning in Auvelais teruggekeerd. Het hof van tssisen van Namen had besloten tot het ter plaatse in ogenschouw ne men van de omstandigheden, die in het proces steeds weer ter sprake komen. Een dertigtal manschappen van de marechaussee hield de grote menigte Tierde dag van haar proces vrijwel onbewogen de lange rü van getuigen verklaringen in de kleine rechtszaal in Namen had aangehoord, de ont roering te machtig. Snikkend ver dween zU in de woning, waar haar echtgenoot aanwezig was. Zangconcours Ring Leiden op 3 juni Op woensdag 3 juni a.s. te half icht houdt de Ring Leiden van de Kon. Bond van Chr. Zang- en Oratoriumverenigingen haar Jaar lijks zangconcours in de Stadsgehoor. saai. In een twaalftal auto's werd daar na een bezoek gebracht aan de vuil nisbelt, waar zij op de ochtend van de 12de april 1963 met een tas naar toe was gegaan, volgens haar verkla ringen om er lege flessen en oud speelgoed heen te brengen, maar vol gens de beschuldiging om daar in de omgeving de baby in de rivier de Samber te gooien. Een gedeelte van de weg werd te voet afgelegd. Ook naar de kerk in Tamines, waar zij volgens haar zeggen die ochtend heeft gebeden. Een nog grotere menigte wachtte haar bij de winkel waar naar zü volhoudt Pierre uit zijn wandel wagentje werd ontvoerd. Hier had de marechaussee de grootste moeite om een weg voor de beklaagde en het hof te banen. Ruim drie uur duurde de tocht, die de jury moest helpen de tientallen getuigenverklaringen op de juiste waarde te schatten. De lange rij is echter nog lang niet uitgeput en de komende dagen zullen er nog vele tientallen worden opgeroepen. Het zal waarschijnlijk nog twee weken duren voordat de jury een uitspraak zal doen over de vraag zoals een Belgische krant het formuleerde of zij „een waardige moeder of een duivels monster is". De 36-jarige landbouwer J. Zeegers uit Asten heeft in het Brabantse plaatsje Llessel zeven goedkope biggetjes gekocht, die hem achteraf toch wel erg duur zjjn geworden. De heer Zeegers had bij het inladen van de biggetjes zijn portefeuille laten vallen, doch dat pas bemerkt, toen hij in een andere plaats iets moest beta len. Halsoverkop ging hij terug naar de varkensstal in Llessel. Daar lag zijn portefeuille in het varkenshok. Maar een zeug was volop bezig met het verslinden van de iiüioud van de porte feuille. Het staat al vast dat het dier een bankje van duizend gulden heeft opgegeten. Het rij bewijs van de heer Zeegers was nog slechts aangevreten. In al lerijl werd er een dierenarts bij gehaald. Deze heeft het varken een injectie gegeven in de hoop dat het dier zou moeten over geven. Na enige tijd vergeefs wach ten, kreeg het dier poeders op dat het bankbiljet of resten daarvan via een andere weg spoedig naar buiten zou komen. Er kon echter met het blote oog niets worden geconstateerd. Men heeft daarom de mest van het zeug in een emmer naar een laboratorium opgezonden Wedvlucht uit St.-Denis, eerste ;ogel te 12,21,19. D. Mosseveld 1. 5. r 3. Kukler 2. 3. 1: J. Roest 4. 10. B WoltersMeys 6: W. Siera 8. P.V. DE SNELVLIEGER Wedvlucht oude duiven uit St.- ntnis. aantal vogels 208, eerst aan- lomende duif om 12,22,51 «gelost 630 uur). M. de Lange 1, 3, 4, 8, 9; J. ükffeleu 2; gebr. Van Schie 5: J. 6, 7; F. Heemskerk 10. P.V. HET OOSTEN fviueht (oude duiven) van Uoyon, concours 153 duiven. Puljee 1, oppen 2. 4; De Wit 3: Marijt 5, 9; Büts 6; Vesseur 7; Koet 8; Schoe- 32 an 10. Uurwerken beschadigd Jaar wij van de heer Flessen ver men sljn er bil de horlogeroof m winkel aan het Bevrijaingsplein maandagavond enkele horloges éér ontvreemd dan de vier, waar- 0 wij in ons blad van gisteren ilding maakten. Bovendien werd aantal in de etalage uitgestalde rwerken ernstig beschadigd. Academische examens ian de Leidse Universiteit zijn ge- iagd voor de examens: doet. geolo- ;ren J. van Dillewijn (Lei- H. J. Evers (Leiden»; doet. -ituurkunde mej. J. C. Blom (Lei- 001 ïdorp»doet. biologie de heer J. van Dongen (Vlaardingen)doet. H beikunde de heren E .Knegt <Lei- W. Manden (Leiden); natuurkunde mej. E. Westra (Leiden) en de heren J. J. Groot (Oegstgeest)W. Th. énckebach (Leiden)G. J. Prangs- (Leiden), W. F. Passchler (Lei- ij; P. J. van der Kooü (Leiden); SoucUjn( Haarlem). - Mej. M. A. Busé alhier is be- F| aemd tot lid en secretaresse umencommissie nijverheidsakten 17 en N 18; prof. dr. H. A. E. oogeren uit Oegstgeest werd lid jksrf8 commissie. BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN IEL (Van onze R'damse correspondent) Door nog onopgehederde oorzaak zij ngistermiddag drie arbeiders van de N.V. Boer's Scheepswerf en Ma- Familieberichten chinefabriëk in Bolnes in brand ge raakt. Dit gebeurde, toen zij werk zaamheden verichtten in een zoge naamde hektank van de Noorse tanker Mosoil, die voor reperatie bU Boer ligt. De mannen strompelden als brandende fakkels het dek op, waar een machinist van het schip de vlammen zo goed mogelijk doofde met de inhoud van blusapparaten. VALKENBURG Buschauffeur tocli geen wegpiraat „Ik had eerst de indruk te doen te hebben met een wegpiraat, maar nu ik de uiteenzetting heb gehoord, ben ik er wel iets anders over gaan den ken", zo verklaarde de officier van Justitie in het geval van een 26- jarige autobuschauffeur, die met de •eden, dat twee wlelrijdsters werden aangereden. Volgens verdachte was het een scherpe bocht in de weg en hü had daarom ook zijn passagiers gewaarschuwd. De officier wilde nu volstaan met f. 200 boete en voor waardelijk 3 weken gevangenisstraf. „U moet erom denken grote ver antwoordelijkheid te bezitten jegens uw passagiers," zo waarschuwde de rechter, die verdachte veroordeelde tot f. 100 boete; twee weken gevan genisstraf en zes maanden ontzeg ging der rijbevoegdheid, die beide echter voorwaardelijk met een proef tijd van 3 jaar. (Van onze visserijredacteur) „De gewetensnood van katholieke N.V.V-leden is niet aanwezig of be hoeft dat niet te zijn". Dat is de persoonlijke mening van rector J. Doesburg, de geestelijk ad viseur van het Nederlandse Katho liek Vakverbond. Hij heeft in „Ruim zicht", het orgaan van het N.K.V., enkele uitspraken gedaan naar aan leiding van het feit, dat het deze maand tien jaar geleden is, dat het Nederlandse episcopaat het gerucht makende mandement „De katholiek in het openbare leven van deze tijd" uitvaardigde. Met name de aan katholieke I de groten f329'tot* f340* LEIDERDORP BAAS W. H. PHILIPPO 40 JAAR BIJ DE VERTO KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN Dinsdag Ji. zal voor de heer W. H. Philippo als een in alle opzichten stralende dag in zijn herinnering en die van zijn vrouw en kinderen blij ven voortleven. Op die dag was het nJ. veertig Kai jaren geleden, dat hü in dienst trad ae ivav- M \T Var- TV>«i„rf aKi-iölr P,-| koop: slecht zes kantjes. De verkoop van de overige kantjes mag eerst mogen geschieden, omdat de haring het vereiste zoutgehalte nog niet liad. In Vlaardingen werde 96 kant jes verhandeld en in Scheveningen 130. Werkkring moeten verande ren, eenmaal in dienst van de V.T. heeft hü dit niet meer gedaan. Prak tisch de gehele diensttijd is hü in de Staalkabelfabriek werkzaam geweest. Hü gaf zich niet alleen tenvolle aan zin dagtaak, maar ontpopte zich ook als een_ prima vakman-strengen- Huisvrouwen kozen nieuwe presidente (Van onze Groningse correspondent» I Groningen beleefde gisteren een invasie van ruim 300 leden van de Nederlandse Vereniging van Huis- vrouwen, die deelnemen aan de tweedaagse algemene vergadering van deze vereniging in „Het Tehuis". Er waren vertegenwoordigsters uit de verste uithoeken van ons land. De presidentie van de ontvangende af deling in Groningen, mevr. S. A. van der Laan—Koppius, verwelkomde de deelneemsters aan deze vergadering. De vergadering werd geopend door de landelü'ke voorzitser mevr. dra. G. H. Keyser—Hardiks uit Amersfoort. Het hoogtepunt van deze 48ste al gemene vergadering landse vereniging vj vormde het afscheid lüke presidente opgelegde aanzien i gen wekten indertüd veel kritiek, niet alleen onder socialisten, maar ook onder een aantal katholieken. Het mandement is officieel nooit inge- tiokken, hoewel volgens „Ruim zicht", door leden van het episco paat de laatste jaren herhaaldelük uitspraken zün gedaan op grond draaier. Daarnaast bad hü veel be langstelling voor zijn collega's, voor wier vrije tijdsbesteding hij zich in zette als bestuurslid van de visclub, de reLsvereniging, de volkstuinders- Ook nu weer waren de prüzen goed. De prijs per kantje bedroeg in Katwük f524 tot f551, in Vlaar dingen betaalde men voor de kleine maatjesharing f 431 tot f 515 wn voor - de groten f329 tot f340 en in Sche- verbodsbepalingen ten veningen waren de prijzen voor de vereniging en vele jaren ook als lid socialistische instellin- kleine f 502 tot f 557 en voor de gro- van de fabriekskern. Dit alles leidde ten f 300 tot f 395. tot een goede samenwerking in de Dit houdt in, dat de prüzen in de afdeling. Aan zün gaven van hoofd viswinkels en aan de karetjes niet veel wijziging zullen ondergaan. De prüs blüft van f0.75 tot tl.,/ per stuk. De Katwükers vingen in de afge lopen nacht niet zo best. Vanuit zte werd de vangst van in totaal 43 kantjes gemeld. De Vlaardingers brachten het er beter af: 200 kantjes van alle schepen. Antlers niet herkiesbaar de Neder- huisvrouwen .n de lande- Keyser, die van oordeel, dat het voor een katho liek ongeoorloofd is lid te zün van socialistische verenigingen zoals het N.V.V. en de daarbij aangesloten verenigingen, of regelmatig socialis tische vergaderingen te bezoeken, re gelmatig de socialistische pers te le zen of regelmatig de V.A.R.A. te be luisteren". Over deze passage merkt rector Doesburg op, dat deze woorden tien jaar oud zün en een fase van het pastorale beleid vertegenwoordigen HÜ meent, dat de bisschoppen hun woorden ongetwüfeld anders zouden kiezen als ze nu weer zo'n stuk zou den uitgeven. Hü betwüfeld. of het gezien de mening van het katholie- de socialistische stemmen werd tot haar opvolgster verenigingen. wel van zo'n groot be- benoemd mevr. dra. J. Muller—van lang zou zijn> het mandement te Namens het hoofdbestuur werd mevr. Keyser toegesproken door de vice-presidentie. mevr. F. Postma— Roemer uit Meppel. De directie van de werf liet onmid- dellük groot alarm amken. Zieken auto's reden in allerü, naar de ernstige ongeluk. L. H. nley, zr Insr i G. Straube en J. Nie- er Haven; Sonja, dr van Verhoef en H. M. C. C. Vader^EcL anclsca Clazlna. dr van J. M. Sassen F. M. M. Zandbergen; Henrikus feaclskus Cornells, zn van A. C. de van den Berg; Constance fan W. G. Lemstra en J. J. Miriam Edith Lucie, dr van L. Beker en C. H. A. van den Berg; gele telnette Maria Christine, dr van A. nj èrenfenger en A. Damen; Caroline itle Louise, dr van H. Fuchs en E. N. te; Jacoba Christina Maria, dr van J. M. van Bezouw en P. G. J. van tisden; Josephus Mattheus Jacobus, J. Lammers en C. C. J. ns Josef, zn van M. van Niet en F. Kathreln; Remco Arjen, Monica Lucia, dr J. G. Wisse en J. T. Heyn; Jacque- G. Bosman en S. G. Ra maker; Ronald, zn van G. van Eljk P. de Bruijn; Ivonne Ellen, I; Peter, J. A. Michel; Optendrees P. Sant en N. Kolk; Sylvia Susan- Christine, dr van J. Kluivers en C. Heemskerk; Angela Maria, dr van Collé en C. A. Segaar; Robbert ttetlaaiï, zn van H. L. Bartelsman Bunnig; Marcel Peter, zn van »denburg en A. Hartemlnk; zn van E. öfner en.H. H. J. oders; Jelle Jacobus. ach; Fred »n en G. J. Ouwehand Bding; A. C. P. Kramp; K. Horsman Wee; P. H. W. Visser en de Bruin e: OVERLEDEN Winkel. 78 jr. J. Bik, 70 Jr. i «Kern; M, Hulsman, 78 Jr. Khut; S. van Turenhout, jr. k; J. Slappendel, 91 Jr. w.v. N. E*; P. G. Cornellssen. 64 Jr. man; Hermsen. 67 Jr. e.v. F. Nikkel: wamer, 32 jr. man; M. Albers, 80 C. L. P. Janmaat; C. A. Zoet. r.v. C. Langeveld. (Overgenomen uit andere bladen) Geboren: Henriette Boudewine, d. v. Mulder-Meiss, Rotterdam. Silvia Yvonne, d. v. Hamel-Possel, Schie dam. Ingrid Helene, d. v. Roozen- Door de Ridderkerkse politie "werd daal-Beter, Oosterbeek. aan de Rotterdamse politie verzocht Overleden: B. A. Hisschemöller. 85 voor een escorte te zorgen bü ëet jaar. Doorn. J. H. M. v. d. Vlugt, vervoer door Rotterdam van de ge- 73 jaar. Haarlem. C. S. H. Nui J~"~ Mulder. 63 jaar. Den Haag. M. G. Behle-Püpers, 67 jaar, Apeldoorn. Ir. S. H. Stoffel, 82 jaar, Haarlem. te Rotterdam. Zün collega, A. Dek ker 37 jaar, Krimpen aan de Ysel. ging naar het Clara-ziekenhuis. Dit was ook het geval met de 38-jarige brander Gracia Anieva, een Span jaard, die in Bolnes woont. Het on derzoek naar de orzaal werd direct ter hand genomen. Het is niet dat Waarde GEEN PIL Het onderzoek, dat door de inspecteur van zyn dienst voor de provincie Utrecht, dr. R. Schilt, werd ingesteld naar de be richten over het bestaan van een pil geleverd. Het is dr. Schilt gebleken, dat de berichten over deze „pil" him oor sprong vonden in vage geruchten, waarvan ondanks intensieve naspo ringen de herkomst niet kon worden vastgesteld. Het onderzoek is afgesloten. VOORSCHOTEN Kennismakingsavond V.A.M. De Stichting voor het automobiel bedrijf hield in het Cultureel Cen trum te Voorschoten een kennisma kingsavond voor de Voorschotense burgerij. Ir. J. Hardonk, directeur van de Stichting V.A.M. gaf een uiteenzet ting over het doel en de raak van de Vakopleiding. Het bedrüfsleven heeft behoefte aan geschoold per soneel, zeker het automobielbedrüf. Naast de z.g. technische scholen, be staat er voor de monteur gelegen heid door middel van de Stichting V.A.M. vakbekwaamheid te ver werven. Het gebouw van de V.A.M. in Voorschoten is vrywel geheel ge reed. Nog dit jaar zullen hier de examens afgenomen gaan worden. Voorschoten wordt nauw betrokken bü de V.A.M. en de V.A.M. zal van haar kant enige invloed gaan uit oefenen op de sfeer van Voorschoten. Jaarhjks worden ongeveer 5000 examens afgenomen, deze examens duren voor iedere groep drie dagen. Deze dagen moeten door de jongelui en ook ouderen doorgebracht worden in Voorschoten. Er zal dus een vraag komen naar onderdak. Deze kandidaten moeten ook gevoed de middenstand les op te vangen. De vaste staf in het gebou omvat 125 man. Voorschoten wordt dus het lan- delük centrum, van waar uit door middel van briefpost, periodieken e.d. de werkers in het automobiel bedrüf en aanverwante bedrijven ge schoold worden. Voorschoten wordt dus geconfronteerd met het instituur en de V.A.M. wenst gaarne een onderdeel van de Voorschotense ge meenschap te worden, aldus Ir. Har donk. Gewijzigd schema van de raadsvergaderingen In tegenstelling tot de normale re gel zyn de raadsvergaderingen de eerst komende maanden niet op de laatste vrijdag van de maand. De V oorschotense raad komt by een in openbare vergadering op de vrijda- gen 5 juni en 10 juli en daarna weer op 4 september a.s. Plattelandsvrouwen De Ned. Bond van Plattelands vrouwen komt donderdag om 8 uur in „De Werf" büeen voor een. voor lichtingsavond over aroma. Op woensdag 3 juni maken de dames een reisje naar Rotterdam. Het program ma is als volgt: 9 uur vertrek van station Leidschendam/Voorburg. Na aankomst koffiedrinken en daar na een rondleiding in Museum Boy mans. Na het museum een luch en een rondvaart door de havens per Spido. Thuiskomst omstreeks 19 uur. Zonnebloemdag 1964 „De Zonnebloem", afdeling Voor schoten, houdt donderdag haar vüf- de Zonnebloemdag in het Bondsge- uouw. De dag wordt geopend met een gezongen H. Mis. De sluiting is I om 4.30 uur na de htee. stellingname tegen vals spiritualis me en de beschouwing over het hu manisme zün, volgens hem, nog al- tüd degehjke en nier en daar zelfs knappe ministuren over christelüke en daarom menselüke houdingen. Deze beschouwingen, aldus rector Doesburg, vergelen niet. maar wor- h£ brazen to de tank een opeenhoping van zuurstof een steekvlam heeft veroorzaakt. BEURSOVERZICHT Ongeaiiimeerd Amsterdam, 27 mei 1964. Ook vandaag was het verloop van de aandelenmarkt betrekkelijk onge animeerd. Vanuit Wall Street zün geen nieuwe stimulansen gekomen en ook overigens zün de omstandigheden niet zodanig, dat de beurs daaruit de moed put om grote activiteiten aan te gaan. Het was vandaag voor de markt in zoverre een bijzondere dag dat de in schrijving openstond op de uitgifte van een 54 25-jarige lening der Bank voor Ned. Gemeenten tot een bedrag van f 100 min, omtrent het resultaat anderen van de inschrijving kon men in beurs. kringen nog niet bepaald zeer opti mistische geluiden vernemen. Niette min heerst het volste vertrouwen dat de lening zal slagen. De Nederlandse staats fondsen hadden een zeer kalm I bostel iês"140-200'per hart, zün vakkennis en zün talent om eigen vakkennis aan anderen over te dragen was het dan ook te danken, dat hij in 1950 tot baas werd be noemd; hiervan hebben directie en bedrijfsleiding nooit spüt gehad. De directeur, de heer Haanappel zwaaide de jubilaris veel lof toe voor zün prestaties en dankte hem voor alles, wat hy in het belang van het bedrijf had gedaan. Hij bezegelde zün hartelüke toespraak met het aanbie den van de gebruikelyke geschenken: het vererend Getuigschrift van de Ned. Mü voor Nüverheid en Handel met draagmedaille, een gouden arm bandhorloge met inscriptie, de gou den V erto - dra agspel d met briljant, alsmede een geschenk onder couvert. Het deed burgemeester mr. R. M. Gallas veel genoegen de heer Philippo de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau te mogen uitreiken. Vervolgens voerden nog het woord de bedrijfsleider van de Staalfabriek, de heer P. J. van dier Moortal, de be drijfsleider van de Vezelafdeling de heer I. Vogelenzang, de heer A. de Kruiff, vertegenwoordiger van de ba lde Ondernemingsraad en vele MARKTBERICHTEN (Van 1 i Bossche correspondent) Nadut vrijdagmiddag bij Waalwijk een laagvliegende ooievaar door een botsing met een vrachtwagen werd gedoodvraagt heel Cgpelle zich nu met spanning af, hoe het nu moet met het nest op het erf van de heer Cove. De eenzame levenspartner van het slachtoffer zit in dat nest te broeden op vier eieren die over twee weken moeten uit komen. Het arme dier is niet van het broedsel we gte krijgen. Het was eraan gewend, dat zijn wederhelft mede zorg droeg voor de voedselvoorziening en het broeden. Nu dit niet meer gebeurt en de broeiende oeievaar de eieren niet in de steek wil laten om voedsel op te scharrelen, worden het eenzame dier en zijn nóg komende kroost in hun bestaan bedreigd. De heer Cove en een aantal dierenvrienden zoeken nu naarstig naar een oplossing. Eenvoudig is dat nietwant een dergelijk geval heeft men in Nederland nog nooit bij dehand gehad. De dierenvrienden hopen dat de ooievaar straks nog gezond genoeg zal zijn om vier ooievaartjes het leven te schenken. WASSENAAR Hengelsportvereniging wil uitbreiding viswater De sinds 1951 bestaande Wasse- naarse Hengelaarsvereniging WHSV beleeft de laatste rijd een periode van nieuwe bloei, zo bleek gister avond op de jaarvergadering, die met een groot aantal belangstellen den in het zaaltje van café Flora aan de Oostdorperweg gehouden werd. Uit het jaarverslag van secretaris A. W. E. Konijn bleek, dat het ledental in het afgelopeh jaar verder is gegroeid tot ongeveer 160, Voor zitter A. P. Bunnik reikte de wissel beker, die jaarlüks uitgeloofd wordt voor de beste prestaties bü de onder linge viswedstrijden uit aan de heer C. van Wissen. Hü deelde mede, dat de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen gehouden zal worden op zaterdag 13 juni a.s. in de Zülwate- ring langs de buitenplaats Ruys. Er worden op het ogenblik enthou siaste pogingen in het werk gesteld om het viswater, dat de vereniging voor de leden beschikbaar heeft uit te breiden. Men heeft het oog op ge deelten van de Kaswetering, de Veenwetering en de Korte Wetering. Een beslissing hieromtrent door de Kamer voor de Binnenvisserü wordt dezer dagen verwacht. Verleden jaar werd voor het eerst een voorlichtingsavond verzorgd door de Visserü-inspectie. De belangstel ling was bijzonder groot en besloten werd nogmaals drie van deze avon den te organiseren. Penningmeester K. F. W. Swinkels gaf een overzicht van de financiële positie van de vereniging. De contributie bedraagt f 3 per Jaar. In verband met het nieuwe viswater en de daarvoor te betalen pacht ën looprechten werd in principe besloten voor het vol gend jaar de contributie tot 1. 5 te verhogen. De heer H. M. Wenneker trad af als bestuurslid. In zü'n plaats werd benoemd de heer J. Veldman. Het secretariaatsadres van de vereniging is: de Lus 24. De christelijke sportvereniging „Irene" heeft gisteravond in de zaal van het Dorpscentrum voor de 14e keer een g» mnastiekuitvoering ver zorgd, die hedenavond nogmaals her haald wordt. De belangstelling voor de uitvoering was groot. Niet alleen vele ouders kwamen de prestaties van hun kinderen bewonderen, er waren ook vele afgevaardigden van Wassenaarse en Haagse zustervereni gingen. Het programma begon met de op mars van de Irene-leden naar het podium voor de plechtige vaandel- groet en het welkomstwoord door voorzitter J. Valkenburg. De voorzit ter wees de belangstellenden er op. dat na de 14e uitvoering het volgend jaar een lustrum-uitvoering zal vol gen. En hü kondigde al vast aan, dat dit lustrum geld zal gaan kosten! Speciaal verwelkomde de heer Val kenburg ook de hoofden van diverse scholen in Wassenaar. De uitvoering begon, traditiege trouw, met het optreden van de kleu ters onder leiding van mejuffrouw Glasbergen. Zü speelden een India- nenspel. Hoe aardig gymnastiek in spel-vorm zü'n kan toonden ook de jongens met het Ivanhoe-nummer en de meisjes met Mexicaans ritme en met het „bezoek aan de giraffe". De oudere meisjes voérdën een oefening op de evenwichtsbalk uit en de ad- spirant-dames toonden hun kunnen op de lange mat. Het gedeelte voor de pauze werd besloten met een judo- demonstratie door leden van de bloeiende judo-afdeling van „Irene". „Met watjes in de eerste noun: nioemd: het optreden band onder leiding van de heer B. G. van Velthoven. Het optreden van meisjes met een vrije oefening, van dames op de brug, van jongens met „op en over de kast" en van de meis jes van 12-15 jaar met „vuurwerk" werd nogmaals afgewisseld door een judo-demonstratie. Er was in de zaal veel waardering voor het gebodene. as het de pauze ge- In deze beschouwingen blüft, zün oordeel, de grote waarde va stuk liggen en niet in de veel tijd gebonden conclusies, gebo den verboden. Mikojan uit Japan vertrokken De eerste Russische vice-premier, Mikojan, is vanochtend met zün af vaardiging naar de Sowjet-Unie te ruggekeerd uit Japan na een bezoek van twee weken op uitnodiging van de Japanse regering. Tüdens zün verblüf in Japan heeft Mikojan tweemaal gesproken met premier Ikeda, eenmaal met de minister van Buitenlandse Zaken, Ohira en heeft hü talrijke azkelüke besprekingen gehad in Tokio en Osaka. Bü de besprekingen die Mikojan heeft gevoerd met Ikeda is geen over eenstemming bereikt over teruggave aan Japan van de in de Koerilen gelegen eilandjes Etgop en Koenas- jir. Wel besloten de twee staatslieden in principe tot onderhandelingen over een luchtverbinding Moskou- Tokio en over samenwerking op eco nomisch terrein in Siberië Vice-premier Mikojan nodigde ten slotte premier Ikeda uit naar Mos kou te komen, doch deze wilde dit slechts aanvaarden als hij er zeker van kon zü'n dat hü niet met lege handen naar zün land zou terug keren. Maandag had keizer Hirohito slechts met een glimlach gereageerd toen de Rus hem uitnodigde een be zoek aan zün land te brengen. Wat de internationale treft, in al deze hoeken was de stem ming bijzonder ongeanimeerd en was de affaire dun gezaaid. Het bericht omtrent het overlüden van Nerhoe liet niet na de ter beurze heersende reserve te versterken. Vandaar dat de meeste internationale fondsen licht aanbod te verwerken hadden zoals dit met name tot uitdrukking kwam j voor Unilever en Kon. Olie. Olies lie- aar pen zelfs terug tot beneden f 158, neL j Umlever noteerde tegen de f 147,50. Philips was een halve gulden lager terwül ook Aku zich met moeite handhaafde. Hoogovens lagen nauwe- lijks prijshoudend. De aandacht scheen vooral uit te gaan naar aandelen van verzeke- ringsmaatschappij enDit gold vooral de Hollandse Sociëteit, maar ook de Nationale Nederlanden, waarvan he denmorgen die jaarvergadering is ge houden. ën waarvan de aandelen nmiddag 20 punten hoger werden 150, Lathyrus 20-45, Anemonen 12-18 per bos. Anjers: rood 15-23, roze 14- 18. wit 12-15. Rozen; Roselandla 10-14, Parel van Aalsmeer 11-15 Geh. Duis- berg 12-18, Baccarat 30-45, Carol 8-13. Super Star 20-43, Garnette 10-12, Va- leta 20-44, Carla 25-40 per stuk. LEIDEN. 27 mei Coöp. Groen te- Fruitveiling: aardbeien 4-7 90. an- rabarber _r mere 38. tomaten 45-il_. 102 ner 100 kg. bloemkool A 20-67. komkommers 15-46. sla A 4-9 per 100 stuks, radys 15-23 per 100 bos. verandering zien. Scheepvaart riel StiWTan beteS betrekkelenk mee vooral voor Nievelt Goudriaan die ex 5% dividend no teerde op 109. waarmee zü dus vast gestemd waren. In het verdere ver loop liet de markt geen grote wüzi- gmgen zien. Met belangstelling nam men kennis van de financierings plannen van Lucas Bols alsmede van de gunstige médedelingen in de van daag gehouden vergadering der Band voor Onroerende Zaken. Overigens sloot de markt ongeanimeerd zonder Woensdag, 27 mei 1964 ACTIPVE OBLIGATIES Staatsleningen ad 1000. - De laatste Russische militairen hebben Cuba enkele dagen geleden verlaten, zo is gisteren uit welinge lichte kringen vernomen. Zü worden met het Oostduitse schip „Berlin" jet-Unie teruggebracht. Volgens de zegslieden verblüven er nu op Cuba nog slechts enige Russische deskun digen op het gebied van artillerie en (Deze pagina Is ged gecorrigeerd) Ned '58 Ned '59 4% Ned '60-1 414 Ned '60-n 44 Ned '59 4V* Ned '60 4li Ned '61 4!i Ned *63 44 Ned '53 3% Ned Gb obi 34 Ned '47 34 Ned '51 34 Ned '53 I-II "4 Ned '56 34 Ned '48 814 Ned bel cert. 31i Ned '50 I-n 314' Ned '54 I-n 314 Ned '55 I 34 Ned '55 n 314 Ned *37 3 Ned Gb ob '46 3 Ned dol In *47 3 Ned Inv cert 3 Ned '62-64 3 Indië *37 3 Indië *37 A 3 Ned wonbl '57 6 Ned.wonbl *57 44 Ned wonbl '60 44 ACTIEVE AANDELEN Het kustpassagiersschip „Barima" Is gisteren de rivier Demerara opge varen om 800 Indische vluchtelingen uit de bauxiet-stad Mackenzie in Brits Guyana te halen die worden bedreigd door woedende negers. De „Barima" die onder normale omstandigheden slechts 500 passa giers mag vervoeren, wordt begeleid door 'n motorboot met politie-agen- ten om mogelijke aanslagen te voor komen. Het schip, dat een dienst aan de oostkust onderhoudt, werd gisteren gehuurd, nadat uit Georgetown 150 politie-agenten en Britse militairen naar Mackenzie waren overgevlogen om een einde te maken aan de onge regeldheden. De politie en militairen waren niet in staat de gezinnen af doende te beschermen. De hulzen werden in brand gestoken en geplun derd. De gebouwen van de sociale diensten zyn vol vluchtelingen. In Buxton, dat 16 kilometer buiten Georgetown ligt, zün de afgelopen nacht minstens acht huizen, waar onder dat van een inspecteur van politie, met de grond gelyk maakte. Met vliegtuigen, autobussen en schepen, hun door het leger ter be schikking gesteld, zün de 400 Indi sche inwoners van de plaats Wismar in Brits Guyana naar elders ge bracht na de bloedige incidenten tus sen negers en Indiërs van de laatste dagen. De plaats telt 12.000 inwoners. Maandag zün in Wismar 19 huizen in brand gestoken. Zeventien kinde ren worden vermist en 97 mensen moesten in ziekenhuizen worden op genomen. In Georgetown blüft de toestand gespannen. Door leger en politie zftn 130 arrestaties verricht. Amst. Rubber 117', 117 Ver HV A-mij 167 t 169 A.K O 5064 5054 DeU Mü eert. 134.50 134.50 Hoogovens eert. 6424 640* Philip^ gem bez 153.30 153.20 Unilever cert 148.60 147.70 Dordtse petr 742 4 7384 Kon P (50 kt 20) 159.30 1144 Holl Amer Lün 115 158.40 Java China Pak 158* KLM 69.50 69.50 Kon Ned St.boot 1534 1534 Kon Paket Mij 150 1514 8toom v MÜ Ned 141 141 Nlev Goudr eert 1114 1104d v. Ommeren eert. 258* 258 Kon. Rott Lloyd 1404 1404 N Scheepv Unie 1334 1344" N'IET-ACTIEVE OBLIGATIES Prov en Gem.lenhigen A'dam '47 8 4 92 A'dam '43 34 92 R'dam "53 I 44 95A idem *37 I-m*4 92 92 Bankwezen Bank N G 85' 54 1004 1004 Idem *58 6 100 100 ld. N WB *53 44 94*4 94fi BVG Rspbr "52 169-, 169', BVG Rspbr r 500 143*; 1434 Irdostr Obligaties Philips Dol -51 894 894 VERKLARING DER TEKENS Alkmaar '56 24 A'dam '53 3 A'dam '51 I 24 A'dam '50 I 24 A'dam '56 O 24 A'dam '56 m 24 Breda *54 24 Dordrecht '56 24 Eindhoven '54 24 Enschede "54 24 Den Haag "52 I 24 Id^m II 24 R'dam '52 I 24 Idem n 24 fdem '57 24 Utrecht '52 24 Z.-Holl 1957 24 Zuid-Holl '59 24 niet-actieve aandelen Bank- en Kredietinstellingen Interunle f 50 202 202 U3.50 113.5 vorige slotkoers koers v heden 81% 814 118b 85 854 81% 814 924 93 924 93 83 i 814 814 81% 834 864 844 90 894 954 96x 91 914 91 89 874 102 864 874 874 864 Nefo t 50 Robeco Hnltas f50 509.— Ver Bez v 94 f50 zl37 Amst Bank «o Culfuurbank Holl Bank O eer Ned Handelmy 25*; 240*. 344 4 Ned Mlrlbank Rott Bank 342 Twenrschr Bank 304 Industrie Ondernemingen Albert Heltn 600 Berkei's Pat 245 Borsumii -Wehry 73 Bronsw Calvé Delft eert" K Pap v Gelder K Npd Grofsm De Uruyter pref b Holl Constructie Ingbur v Bntlv 1000 Tnternatlo v Kemp L. Kon Zout Ketu Letdse Wolspxü Beg 146 879 537 Müller en Co NB 312 Ned Kabeifabr Philips pref Rott Droog4 Mil Ver Mach fa br ver fouwfabr Viham.v Walvisvaart Wernlnk's Bet.mit Wilton PUenoord 217 v Wük Heringa 139 Zaalberg 127 Mijnbouw 55b petroleu Rlllton 2de r Kon Petr (f20) 480 159- Sfeel Amer fondsen Canad Pacific R Tntern Nickel Anaconda Bethleherr. Cities Service General Motors Kennecott Republic Steel Shell Ol) Union Pacific Un Stales Slee) Voorlopig genoteerd Bank N G 64 6 47 jj 46% 854 85 43 4 43 A 354 35% 87 87'4 81% 81% 43A 434 44 444 45% 45% 54% 55 1004 100%

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 11