LEIDSCH DAGBLAD PREMIER NEHROE (74) HEDEN OVERLEDEN Huurverhoging een of twee maanden later Nr. 2 hamol weer Na de onafhankelijkheid gaf hij vorm aan de nieuwe staat Tv-uitzendiiig over Nehroe weerbericht ROEMENEN BEMIDDELEN vandaag! AANGENOMEN Heel Parijs zoekt naar Casanova Voorlichting voor de beroepskeuze Zeventien bejaarde Belgen omgekomen in vlammenzee speldjes Opgericht 1 maart 1860 WOENSDAG 27 MEI 1964 No. 31270 Directeur: e. A. e. van Dishoeck Hoofdredacteur: J. Brouwer DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f. 10.05 per kwartaal, f.3.35 per maand, f.0.78 per wee* Telefoon Directie en Administratie: 25041; Redactie: 2190T Witte Singel 1, Leiden - Giro no 57055 Jawaharlal Nehroe zal de geschie denis ingaan als de vormer van het moderne India. Was Mahatma Gan dhi de geest achter de massale be weging, die 't land de onafhankelijk heid bracht, aan Nehroe viel de taak ten deel deze onafhankelijkheid vorm geven. In latere jaren was hg de der vsn d» neatralistische c'iten, Premier Nehroe van India is vanochtend op de leeftijd van 74 jaar in zijn residentie in Nieuw Delhi overleden. In de vroege ochtenduren ging zijn toestand, die reeds sinds januari veel te wensen overliet, plotseling sterk achteruit. Hij geraakte buiten kennis en overleed kort daarna. Er waren zes artsen aan zijn sterfbed. In januari bleek Nehroe te lijden aan hoge bloeddruk en een verlamming van zijn linker lichaamshelft, waarop hem volledige rust werd toegeschreven. Hij herstelde langzaam, maar bleek niet meer tegen zijn veeleisende taak opgewassen. De mi nister zonder portefeuille, Lal Bahadoer Sjastri, nam toen een deel van zijn werkzaamheden over. Vrijdag j.l. hield Nehroe zijn eer ste persconferentie sinds januari. Hij verklaarde „enige aandacht'' te hebben geschonken aan de suggestie van zijn omgeving als premier af te treden en zich te beperken tot de rol van adviseur. Maar toen men hem over een mogelijke opvolger vroeg, ant woordde hij: „Mijn leven eindigt niet zo gauw". Nehroe is premier geweest sinds India's onafhankelijkheid in 1947. die zich noch aan het Westen noch communisme wensten te bin den. Zelfs toen India in 1962 door Chinese troepen werd aangevallen, fing hij niet naar het YVestelgke g 5 lamp over, ofschoon het vanzelf ïnKireckt. dat hij de Indirecte steun de vrije wereld genoot. Tegenover China's straffe communistische revo lutie prees Nehroe India's geleidelijke ontwikkeling in gematigd socialisti sche richting als voorbeeld aan. Aan conferenties van „niet gebonden lan den", waar zijn stem grote invloed had, gaf hij de voorkeur boven Afro- Aziatisch overleg, waar Rood-China de boventoon voerde. In 1947 zag Nerhoe zich voor de taak gesteld de nieuw gevestigde een heid ln het land te consolideren, de moeilijke betrekkingen met het na burige Pakistan in goede banen te leiden en een buitenlandse politiek op te bouwen. Binnen vijf jaar had hij het vluchtelingenprobleem opge lost, hervormingen ingevoerd op het gebied van landbouw, wetenschap en industrie, de 570 Indiase prinsdom men op vreedzame wijze in de Indiase unie verenigd, de grondwet voltooid en door landelijke "erkiezingen het eerste gekozen Indiase parlement in New Delhi doen vestigen. De be trekkingen met Pakistan inzake de kwestie-Kasjmier bleven weliswaar gespannen, maar de opwinding die telkens weer bijna tot een oorlog leid de, behoorde tot het verleden. On danks kritiek van Oost of West volgde Nehroe een gematigde buitenlandse politiek van vriendschappelijke neu traliteit die, in de eerste vijf jaren van onafhankelijkheid, India een po sitie in de wereld verleende die door geen enkel ander Aziatisch land werd ingenomen. Nehroe voerde een vriendschappe lijke politiek tegenover communisti sche landen, die op een gegeven mo ment leidde tot vertroebeling van de betrekkingen met Amerika, dat de Indiase neutraliteit uitlegde als pro- communistisch. Dit werd echter spoe dig opgehelderd en in 1951 stroomde de Amerikaanse hulp India binnen. 9 Slot pag. 2 Nandci volgt Nehroe op Goelzarilal Nanda, de Indiase mi nister van Binnenlandse Zaken, is vanochtend door president Radha- krisjnan beëdigd als premier India, als opvolger van Nehroe. Eerder was reeds verklaard dat zijn benoeming tot premier een tgdeiyk karakter heeft. Naar aanleiding van het overlijden van Nehroe, zendt de NTS na afloop van het avondprogramma (22.45 uur) een gefilmde levensbeschrijving van de overleden minister-president van India uit. Deze necrologie duurt on geveer 25 minuten. Mijnbrand in Ghana: 12 doden twaalf mijnwerkers om het leven [ekomen, terwijl er nog tien worden wmist. Elf mijnwerkers konden 18 lorden gered. Studenten naar maagdelijk oost-Rusland Niet minder dan 700.000 studenten J' 400 Russische steden zullen deze oer naar maagdelijke gebieden in Sowjet-Unie uitgezonden worden behulpzaam te zijn bij de bouw J chemische fabrieken, aldus een bedeling van de Sowjetrussische "ïunistische jeugdbond. Advertentie ..jlage nr. 2 van juwelier idrijiSiebel, Lange Poten 11, Den oor* Haag, ziet U Omega, triomf in illenhorloges. Dit Zwitserse uur werk van allerfijnste precisie en wereldfaam is de trots van lederlands grootste Omega- tealer: juwelier Siebel. enkele opklaringen Het KNMI verwacht van heden- morgenavond: Lnkele opklaringen In y. hoofdzaak vanavond en van- ;.hier en daar een regen- of on eer fslïU*- Gn^eveer dezelfde tempe- als vandaag. Overwegend 'l? wind. in de kustgebieden uit «j °8"elijk met aanvoer van mist- srtijfl ^en. Ingang niet op 1 juli De huurverhoging zal wel niet op 1 juli ingaan. Minister Bogaers van Volkshuisvesting zei gisteren in de Tweede Kamer, dat hij de Eerste Kamer niet wilde haasten. Daarom wil hij de mogelijkheid open houden om de huurverhoging één of meer maanden later te laten ingaan. Het was gisteren al duidelijk, dat deze huurverhoging (in grote ge meente 10, in de kleinere 12.5%) vandaag een duidelijke meerderheid zou halen. Zoals trouwens ook reeds tijdens de schriftelijke behandeling was gebleken. Desondanks zette mi nister Bogaers zich nog aan een uit voerige verdediging. De verhoging is bedoeld om de huurverschillen tussen oude en nieuwe huizen weg te wer ken, waardoor er een betere door stroming mogelijk moet worden. De bewindsman noemde de verhoging „een van de middelen van het Ne derlandse volk om zich solidair te tonen met hen, die de ellende van de woningnood dagelijks onder vinden". Moskou-Peking Een Roemeense delegatie onder lei ding van ex-premier Stoica kwam gisteren in Moskou aan en begon on middellijk besprekingen met hoge Russische functionarissen. Volgens de officiële bekendmakingen willen de Roemenen de Russische economie be studeren, maar waarnemers achten het vrijwel zeker dat het bezoek ook verband houdt met de Roemeense bemiddelingspogingen in het ideolo gische geschil tussen de Sowjet-Unie en China. De samenstelling van de Russische afvaardiging naar de eer ste ontmoeting met de Roemeense delegatie wees zeker in die richting. Volgens het persbureau Tass namen van Russische zijd° aan het overleg deel president Leonid Brezjnew Soes. low, de voornaamste partij deskundige op ideologisch gebied, en twee andere leden van het Russische partijpre sidium, Podgarni en Kirilenko. Nieuwe staking in noord-Spanje De duizend arbeiders van de Ta- vira-fabriek in Herrera bij San Se bastian, zijn gisteren in staking ge gaan omdat zij een minimum dag van 180 pesetas (ongeveer 15 (Opgemaakt om 11.15 uur) up. 46.00 uur, onaer: o.Dl «ogwater te Katwijk te 4.26 uur: laagwater te Hit blad bestaat uit 16 pagina's een voorlichtlngsnummer bescherm uw huid met hamol ultra Geen uitstel Uitstel van huurverhoging wees hij dan ook vierkant af. Daardoor zou de onevenwichtigheid tussen de ver schillende huurniveaus worden ver groot hetgeen strijdig zou zijn met de hoogste prioriteit, die in het ak koord van Wassenaar aan de volks huisvesting is verleend. Drs Bo- geaers noemde de huurverhoging „een bescheiden percentage". Dat de verhoging zou leiden tot vergroting van de speculaties in onroerend goed, zoals de socialist Bommer had ge zegd, bestreed de minister. Hij gaf toe, dat er voor het wegwerken van de huurverschillen nog een aantal verhogingen nodig zal zijn. Maar dat aantal zal afhankelijk zijn van de expansie van de woningbouw Ongunstig Het felst in zijn kritiek was de heer Bommer (PvdA), die de minis ter herinnerde aan de woorden, die hij eens als kamerlid heeft gespro ken: huurverhogingen in tijden van grote spanningen worden groten- Gisteren is het laatste vaste bvuggedeelte ingevaren in de brug over het Haringvliet naar Goeree. deels te niet gedaan door stijging van de bouwkosten. „Het tijdstip van de huurverhoging kon niet ongunstiger" meende de socialistische woordvoer der. Hij wenste de afstand tussen oude en nieuwe huren te verkleinen, door verruiming van de subsidies op de nieuwe huren, een standpunt, dat ook door de communistische woord voerder Jager en de pacifist Lank- horst werd verkondigd. De woord voerders van de regeringspartijen gaven royale steun aan het stand punt van de minister. De Tweede Kamer heeft vanmid dag het voorstel tot verhoging van de huren aangenomen met 71 stem men voor en 36 tegen. De tegenstem mers waren de fracties van de Party var de Arbeid en die van de C.P.N. en P.S.P. Alle andere fracties stem- Aan de eindstemming gingen en kele andere stemmingen vooraf. Zo verzocht de socialist Bommer hoof delijke stemming over het artikel van de wet, waarin wordt voorge steld de woningen die vanwege ver waarlozing in de twee vorige huur verhogingen niet meedeelden, nu wel mee te laten doen. Dit werd ver worpen. Een motie van de communist lager om de opbrengst van de huur verhoging van de woningwetwonin gen helemaal te besteden aan het onderhoud en de verbetering van deze woningen, werd ook met grote meerderheid verworpen. De heer Bom; P.v.d.A. aan het woord in de Tweede Kamer over de voorge stelde huurverhoging. Geheel rechts kamervoorzitter mr. Van Thiel. (Van onze Parijse correspondent) De Parijse politie zoekt thans de man, die de leiding heeft gehad van de ontvoering van mevr. Dassault. Het is de 37-j. Jean Jacques Casanova die zich vermoedelijk verbergt in Parijs. Zijn foto heeft in alle kran ten gestaan, zodat het wel niet lang zal duren of by loopt tegen de lamp. Alle agenten zijn gewaarschuwd op hun hoede te zijn, want Casanova, Corsicaan, staat bekend als een gevaarlijk man, die dadelijk naar revolvers grijpt. Hij was vroeger in dienst als loop knecht bij het geïllustreerde week blad „Jours de Prance", eigendom van de heer Dassault, maar daar sliep hij meer dan hij werkte. Dat was niet te verwonderen, want des nachts was hij bewaker in de buurt de Champs Elysées. In 1960 werd daar een inbraak gepleegd, de vol gende ochtend vond men Casanova zogenaamd met touwen geboeid. De Voor een groot aantal jongeren vormt de beroepskeuze binnenkort een actueel en voor velen uitermate moeilijk probleem. Het ..Leidsch Dagblad" wil daarbij, ingevolge de traditie van de laatste jaren, de behulpzame hand bie den door in een in dit nummer opgenomen bijlage een aan tal beroepen de revue te laten passeren onder toevoeging van de noodzakelijke bijzonderheden omtrent de opleiding en de voorwaarden waaraan men di .eit te voldoen teneinde tot deze opleiding te worden toegelaten. Wij hopen, dat deze wegwijzer velen goede diensten zal bewijzen en geven belanghebbenden in overweging hem te bewaren, zodat men hem later desgewenst nog eens kan raadplegen. inbrekers waren ervandoor gegaan met 800.000 franken. Casanova stond onder zware verdenking, maar men kon hem niets bewijzen. De directeur van de „Jours de France" ontsloeg hem op staande voet. Sedertdien leidde Casanova het leven van een gangster en verviel van kwaad tot erger. De rol van de broers Darmon is thans duidelijk. Gaston nam niet aan de ontvoering deel maar hij was er wel van op de hoogte. Hij moest de gevangene van voedsel voorzien. Gabriel bevond zich ten tijde van de ontvoering aan de Normandische kust. Maar hij wist dat mevrouw Dassault zich in het huis van zijn broer bevond. De politie is voorts op de hoogte van de identiteit van de man die de auto bestuurde. Een brand die gisternacht het kasteel Wegimont bij Luik in as heeft gelegd, heeft vermoedelijk aan zeventien bejaarde Belgen het leven gekost. De slachtoffers behoren allen tot een groep van vijftig gepensioneerden met hun vrouwen uit .e streek van Ou- gree en Seraing, die een week vakantie in Wegimont door brachten. Zij zouden juist giste ren naar huis terugkeren. Volgens ooggetuigen ontstond er bij de nachtelgke brand een onbe- schryflgke paniek onder de bejaarde gasten. Bgna niemand dacht eraan gebruik te maken van de brandtrap pen aan de buitenkant van het ge bouw en iedereen trachtte een goed heenkomen te zoeken langs de cen trale trap. Twee vrouwen sprongen in haar angst uit een raam op de twee de verdieping en kwamen bg de val op de binnenplaats om het leven. Bijzonder tragische is hetgeen ge beurde met een echtpaar. Onafhan kelijk van elkaar hadden de bejaar de echtelieden 't brandende gebouw kunnen verlaten. Toen de vrouw bui ten was en haar man niet kon vin den, meende zij dat deze was achter gebleven. De vrouw ging daarop het gebouw weer binnen om hem te zoe ken. zy keerde niet terug. De gasten die aan de vlammen zee wisten te ontkomen, renden op blote voeten en in nacht kleding in hun panische angst honderden meters ver het park in, waar zg later door omwonenden werden gevonden. Gistermiddag, toen men de stoffe lijke resten van zes slachtoffers had geborgen, moesten de reddingsploe gen het zoeken in de puinhopen sta ken, omdat de nog resterende muren (het hoofdgebouw is vrijwel uitge verder worden doorzocht. De brand is waarschgniyk ont staan door een kortsluiting in de keuken van het kasteel. In de loop van maandagavond was tijdens een hevig onweer de elektriciteit uitgeva len. De kortsluiting moet zgn ont staan. toen enige tgd daarna de stroomvoorziening werd hersteld. Het kasteel Wegimont was sinds 1948 als vakantieoord van de provin cie Luik in gebruik. Brit gesneuveld in noord-Aden Bij gevechten tegen opstandelingen, in het Radfan-gebergte in Aden is gisteren een Britse soldaat gesneu veld en werden er zeven gewond, zo heeft een Britse militaire woordvoer der meegedeeld. Voorts moest een Brits hefschroefvliegtuig een nood landing maken, nadat het vanaf de grond was beschoten. Een transport vliegtuig van de RAP werd eveneens getroffen, maar kon naar zyn basis terugkeren. De acties tegen de op standige stammen in Noord-Aden worden nu bemoeilijkt door zware re genval. Advertentie Stuur4Yoki- merkjes aan Yoki, Postbus 1234, Den Haag en u ontvangt gratis zo'n prachtig Yoki - speldje. (9tïc/ Qfteinvs Het aantal kiezers in de gemeente Leiden, die 37534 zielen telt zal bedragen: voor de 2de Kamer 980; voor de Prov. Staten 977; voor den Gemeenteraad 1384. Algemeene deelneming zal het voorzeker opwekken, dat onze beroemde landgenoote, Mevr. Bosboom-Toussaint aan een ernstige ziekte lij dende is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 1