N.Z.H.V.M. BREIDT BUSLIJNENNET UIT 1 SCHUDEL's aa, CITROE CITROEN I Films van deze week in loeiden j z.w. in ringlijn opgenomen Met ingang van zomerdienst Leidse vondst bij opgraving in Deir Alla Bevolkingsonderzoek op t.b.c. geen overbodige luxe Witte Singel e. o. behoudt verbinding Zuid West uit isolement MJ\1 395-^ mm Nog steeds geen antwoord Piet Keizer geopereerd LEIDSE volkstuinders hebben nog vele wensen Drie doden door staking van artsen l L L L Alleen Freddy Cleopatra: een leeg spektakel Opgericht 1 maart 1860 Vrijdag 3 april 1964 Tweede blad no. 31227 Wanneer met eind mei de zomerdienstregeling van de NZH wordt ingevoerd, zal het buslijnen- net van deze maatschappij in Leiden een belang rijke uitbreiding ondergaan. Vooral Zuid-West. dat in de huidige ringlijn wordt opgenomen, zal daarvan profitereti. Lag het aanvankelijk in de bedoeling: van de directie van de N.Z.H. om feen lijndienst meer in deze richting; te laten rijden: het inmiddels ver plaatste Diaoonessenhuls trok vele passag-iers aan, ook daarop is men bij het samenstellen van de nieuwe dienstregeling teruggekomen. De lijndienst uit Noordwijk (lijn 42) komt via het Station over de Witte Singel te rijden. Overdag is dit een 20-mlnutendlenst en in de avonduren een half-uurdienst, zodat de frequentie althans op de dag gelijk blijft aan de huidige regeling. Maar ook de Witte Singel, met de op deze Singel corresponderende straten en de bewoners en bezoekers van het Rusthuis ..Groenhoven" van de Witte Rozenstraat varen wel bij deze regeling. Met de Invoering van deze nieu we dienstregeling ook voor het vervoer van bezoekers naar het nieu we Diaconessenhuis aan de Houtlaan wordt nog naar een oplossing ge zochtverwacht de directie van de NZH een bijdrage te leveren voor het goed functioneren van het openbaar vervoer in de Sleutelstad. De tijd zal het moeten leren. „Senator Algra begrijpt er niets van" (Van onze Utrechtse correspondent) De voorzitter van de Prot. Chris telijke onderwijzersvereniging de heer D. H. Duttmer is gisteren op het congres van de P.C.O.V. in Utrecht fel uitgevallen tegen het eerste ka merlid Algra. tevens hoofdredacteur van het FYies Dagblad. De heer Al gra had de onderwijzerssalarissen voldoende genoemd en heeft in zijn dagblad onrust op het loonfront van de hand gewezen. Volgens de heer Duttmer heeft se nator Algra van de hele zaak niets, maar dan ook niets begrepen. De re gering heeft de zaak beter door. meent hij. Van een beweging op het loonfront is geen sprake. „En dan te bedenken, dat onze belangen bij de aanstaande begrotingsbehandeling door de heer Algra moeten worden verdedigd. Heeft oud- minister Cals misschien toch gelijk, toen hij dezer dagen een radicale wijziging van de Eerste Kamer voorstelde? Je zou er haast in geloven," aldus de heer Duttmer. Dr. H. J. Franken, lector in de theologische faculteit van de Leldse Universiteit, die op het ogenblik archaeologische opgravingen in Deir Alla verricht, heeft daar twee merk waardige kleitabletten gevonden Het eerste is geheel compleet en de tekst er van is niet in spijkerschrift ge steld. Dr. Franken vraagt zich af of men hier te doen heeft met het kananietisch alfabet en hjj meent dat het bewuste kleitablet uit de vroege twaalfde eeuw voor Chr. af komstig is. Uit de tiende eeuw voor Chr. is wel bekend de zogenaamde „boe- renkalender" uit Gezer, die als Is raëlitisch wordt beschouwd. Het door dr. Franken gevonden kleitablet zou dus van nog oudere datum zjjn. Bui ten Palestina zijn indertijd ook pijl opschriften gevonden, die men in de elfde eeuw dateert. Het tweede gevonden kleitablet is incompleet, maar van dezelfde soort als het eerste. Advertentie N V. DE CONDOR - DISTILLEERDERIJ - LEIDEN Bejaarden onttrekken zich nog te veel aan het onderzoek Voorbij de Witte Singel, ter hoogte van de Herenstraat gaat deze lijndienst echter een andere route volgen en wel langs Jan van Houtkade, Geregracht, Levendaal, Hoge Rijndijk, Burggravenlaan, met als eindpunt het gymnasium. In het vervolg zal men hier dus kunnen opstappen voor Noordwijk aan Zee. Hoewel wij deze verbetering zeer toejuichen, hadden wij graag nog een „stapje" in dit geval circa één kilometer verder ge gaan. Waarom het eindpunt van deze lijn niet gebracht bij het Station Lammenschans? Zou hiertoe als nog besloten worden, dan krijgt de toch zeker niet te verwaarlozen en dichtbevolkte Professorenwijk een rechtstreekse verbinding met het Station N.S en Noordwijk. En ook met de Wit te Singel en haar „achterland". Voor Zuid-West, wij schreven het reeds, betekent de invoering van de aom er dienstregeling 20 minuten dienst straks een grote verbete ring. Deze wijk wordt opgenomen in de huidige ringlijn. welke thans nog over de Witte Singel loopt. Van de tegenwoordige route zal echter enigs- BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN GEBOREN Franclna Joflne, d. v. J. C. de MeiJ en A. B. T. Lampo. Arne Michaël, z. v A. M. van Kins en G. M. J. Zandber gen. Anna Maria Elisabeth, d. v. A. M. van Kins en G. M. J. Zandbergen Ma rianne, d. v. R. L. Zweerus en A. H. Katsma. Erko Janne. z. v. J. B. Cceijn en P. C. Voüte. Hendrik, z. v. A. Petit en C. van Oosten. Ronald Gerard Hen drik, i. v. H. van Eist en T A. P W. Otto. Jan Nico. z. v. J. van Tol en N. BloolJ. Bartholomeus Johannes Jaco bus, z. v. B. den Os en W. Lardé. Jo- sée. d. v. J. M. Janssen C. Dubbelaar. Cornells Johannes, z. v. L. P. H. van den Berg en A. C. Kooien Hendrik Willem, z. v. W. P. Harmsen en W. Visser. Ilonka Lida Augusta, d. v. J. Veerman en A. E. H. M Smulders. James Phillips (Jhr), z. v Jhr. J. E. Goldman en E. E. Berrington. Johan na Wilhelmina Jacoba Apolonla, d. v. C. Warmerdam en W. M. Geerllngs Vera Johanna, d. v. J Heruer en G. van den Burg. Marjolein Antoinette Heêter. d. v. J. M. D. van den Berg en J. E. Kranenburg. GETROUWD R. D. M. Suplclc en C. C Devilee. W. W. Wouters en M. E. van der Walle. O Hoekstra en H. I. W. van Leuken. L. G. F. Retz en L. C. Nieboer. K. van Klaveren en M. Karei. C. A Ollemans en W. van den Broek. J. A. de Does en E. van der Leek. J. F. W Beerenfen- ger en M. Hulskes. R. P. de Groot en C. M. J. Maaskant. W J Stouten en C. G. Boutard. J. A. M. van der Veer en M. C Hol8wilder. J. Stokkel en A. F. C. C. van Noije. H. F Geerllng6 en C de Haan. W. Akerboom en S. A. de Boer. C. van der Leek en E M. Bink. OVERLEDEN C. H. Rozijn. 75 laar. wed. v. H. J. van der PlaatR. A. W. A. Kramer. 70 Jr.. man. J W. Flentrle. 70 Jaar echtgen. van J. Boe6berg. A. J. J. ïiarteveld, 70 Jaar, man. Het nieuwe materiaal van de N.Z.H.V.M. (Foto LD/Holvast) zins worden afgeweken, doch daar tegenover staat, dat b.v. de Compo- nistenbuurt in Zuid-West een recht streekse verbinding krijgt met b.v. Hoge Rijndijk, Lage Rijndijk. Willem de Zwijgerlaan en het Station. De toekomstige route wordt als volgt: Zuid-West, Herenstraat, Ko- ninginnelaan, Lammenschansweg. De Sitterlaan, Burggravenlaan, Hoge Rijndijk. Zijlsingel, Lage Rijndijk (kool), Willem de Zwijgerlaan. Ma- resingel, Rijnsburggersingel, Station, Zuid-West. (Vice versa). Leiderdorp via Lage Rijndijk naar Station en Mors Ook Leiderdorp vaart wel bij deze nieuwe dienstregeling. Had deze ge meente reeds een verbinding, via Hoge Rijndijk en Breestraat met het Station, eind mei komt daar een ver binding vla de Lage Rijndijk bij. Deze nieuwe lijn vertrekt uit Lei derdorp en volgt dan de route Van der Valk Bouwmanweg, Lage Rijndijk (Kooi), Haven, Oude Vest Station en gaat va-n hier af door naar het Morskwartier. In tegenovergestelde richting wordt in verband met het eenrichtingverkeer in de Haarlem merstraat een enigszins gewijzigde route gereden. De Rijnsburgse lijn (40). welke reeds nu haar begin, en eindpimt in de omgeving van de Bprggravenlaan heeft, blijft gehandhaafd, zodat de bewoners uit de Burgemeesterswijk hun rechtstreekse verbinding met het centrum van de stad en het Station ook in de toekomst blijven behouden. Advertentie R D R] Big zag naain^^hu^^^^ werkt ook met 2 naalden electnech Hoe kunnen we ook oudere mensen bewegen deel te nemen aan het be- bevolkingsonderzoek op t.b.c. Dit is de vraag die gistermiddag tijdens de vergadering van het plaatselijk co mité geruime tyd aan de orde is ge weest. Een belangrijk percentage van de wegblijvers bij het bevolkingsonder zoek 1963 te Leiden moet gezocht worden in de categorie bejaarden. Zij menen dikwijls, dat zij te oud zijn om aan het onderzoek deel te nemen. Het gevaar is echter niet denkbeeldig, dat ook in deze cate gorie met de tbc-bacil besmetten zijn, die op hun beurt weer een gevaar voor hun omgeving zouden kunnen worden. De aanwezigen waren het Ondanks gesprek met kardinaal Alfrink Naar aanleiding van de tussen kar dinaal Alfrink en het moderamen var. de generale synode van de Ned. Herv. Kerk gevoerde correspondentie heeft een gesprek plaats gevonden, dat de bedoeling had tot meer klaar heid te komen ten aanzien van de vragen, die gerezen zijn na de over gang van Prinses Irene naa rde r.-k. kerk en die betrekking hebben op de verhouding tussen de kerken. Het gesprek, dat nog niet tot een bepaalde afsluiting is gekomen, leg de de grondslag voor een voortgezet contact. Het moderamen, zo vernemen wU bij informatie nader, heeft nog steeds geen antwoodr ontvangen op de vragen, die het in verband met de overgang van Prinses Irene aan de kardinaal had gesteld. (Van onze correspondent) Piet Keizer, linksbuiten van AJax, is vanmiddag In het Academisch Ziekenhuis te Utreoht geopereerd. De Ajacied liep onlangs in de bekerwed strijd tegen DWS een hersenschud ding op, die maandag leer ernstige vormen aannam. Nadat hij dinsdag was opgenomen in het centraal mill talr hospitaal Oog-in-Al In Utrecht, werd hü gisteren overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis. De operatie werd verricht door prof. Verbiest. Plet Keizer, die korporaal is bü de Kon. Luchtmacht, zou gisteren de militaire dienst hebben verlaten. Door zijn ongeval is dit groot verlof dus uitgesteld. Het jaar 1963 heeft de Leidse volkstuinders niet gebracht wat ve len hadden gehoopt. Het is niet mo gelijk gebleken zonder diverse be lemmeringen de tuinhuisjes te bou wen. Eveneens was het onmogelijk zonder risico's te investeren, in be- mestings-, beplantings- en verzor gingsmateriaal. Men pakt nu een maal de zaken niet grootscheeps aan op een complex waarvan men weldra verjaagd kan worden. Dit schrijft secretaris J. v. d. Zwart in het voorwoord tot het jaar verslag van de Leidse Bond van Volkstuindersverenigingen over 1963. Enigszins sceptisch staat de bond tegenover de aanleg van een nieuw volkstuinencomplex in de Oostviiet- polder. Door de grote afstand tussen woongebied en tuin zullen vele oude re leden hun vrijetijdsbesteding moe ten opgeven. Dat is des te treuriger omdat de oorzaak niet aan organisa torische fouten te wijten is. Verheugd spreekt het jaarverslag over de grote medewerking van le den en medeburgers, die daarmee op komen voor de erkenning van deze vrijetijdsbesteding. Een erkenning, die, aldus de samenstellers, uiteinde- lyk zal resulteren in vaste comple xen op verschillende plaatsen rond om de stad. Voor drie complexen (Nachtegaal laan, Lange Morsweg en De Waard) met 124 tuinen die moeten verdwij nen, is op dit ogenblik nog geen ver vanging. In overleg met het ge meentebestuur heeft het bonds- bestuur echter de toezegging gekre gen, dat in de Oostvlietpolder onder Zo\ terwoude een complex van 4 ha wordt ingericht. Tevens zullen ver gunningen worden verstrekt voor het bouwen van verenigingsgebouwtjes en tuinhuisjes op dit complex. Op grond van deze plannen ziet het be stuur het Jaar 1964 met het volste vertrouwen en optimisme tegemoet. Per 31 december waren bij de bond negen verenigingen met in to taal 921 leden aangesloten. De be groting over 1964 sluit op een bedrag van f 15.887. Over 1963 werd een klein nadelig saldo (groot f316.55) geboekt, waardoor het kapitaalsaldo f756.31 per 31 december 1963 be droeg. er over eens, dat bij een volgend be volkingsonderzoek deze groep nog in tenser benaderd zal moeten worden. Overigens was men wel tevreden over de resultaten van 1963. De op komst was bevredigend Slechts 12.8 procent van de bevolking, die voor het onderzoek in aanmerking kwam, heeft zonder geldige reden of zonder opgaaf van reden verstek laten gaan. De cjjfers van het aantal gevallen van actieve tuberculose, die werden ontdekt: veertien, tegenover negen in 1960, bewijzen wel, dat het bevol kingsonderzoek geen overbodige luxe is. Temeer, omdat met het onderzoek ook de longtumoren onderkend kun nen worden, hetgeen voor een tijdige behandeling van het grootste belang is. Hoewel het doel van het bevol kingsonderzoek de strijd tegen de tuberculose is, mag men aan dit ne venresultaat van het onderzoek, dat betrekking heeft op de longkanker niet voorbijgaan. Werden in 1960 14 longtumoren ontdekt by het onder zoek. in 1963 bedroeg dit getal 32. Door tijdig ingrijpen kan in vele ge vallen erger voorkomen worden. De vergadering nam met genoegen kennis van de uitstekend opgestelde jaarstukken, waarbij werd geconsta teerd, dat de begroting voor dit on derzoek indertijd goed is geraamd. Overwogen wordt het- bevolkingson derzoek om de twee jaar te doen plaats vinden. Het volgend onderzoek zou dan in 1965 gehouden worden. De vergadering, die om. ook door de districts-tuberculose arts dr. D. Rui ter werd bijgewoond had o.l.v. voor zitter wethouder S. Menken een voorspoedig verloop. Gisteren zjjn In België drie zieken overleden, waarbij in de Belgische pers de oorzaak wordt toegeschreven aan de artsenstaking. In een radio rede had de Belgische minister van Volksgezondheid, J. Custers, reeds gezinspeeld op „betreurenswaardige" ongevallen, die met de dokterssta king verband hielden. Volgens de „Gazet van Antwer pen" overleden een vrouw uit Turn hout, een arbeider in Neuville en een vierjarig meisje in Aarschot omdat medische hulp of te laat kwam, of helemaal uitbleef. (Voor verdere mededelingen zie men elders in dit nummer). Bazaar Leids Jeugdorkest „De Burcht" De voorzitter van het Leids Jeugd orkest „De Burcht" zal hedenavond in het clubgebouw van de speeltuin vereniging „Oosterkwartier" Bomeo- straat» een tweedaagse bazaar ope nen. De baten van deze bazaar, wel ke weer grotendeels werd georgani seerd door het actieve damescomité, zullen ten goede komen aan het In strumentenfonds. De bazaar is hedenavond van 7 tot 11 uur en morgen van 10 tot 10.30 uur geopend Jubilea bij Belastingen Dinsdagmiddag zal in het Geref. Jeugdhuis aan de Breestraat in in tieme kring het zilveren ambtsjubi leum van de navolgende ambtenaren bij de Leidse Inspectie Inv. en Acc. gevierd worden: verificateur J. v. Diggelen: hoofdassistent L. Scholte ter Horst, hoofdassistent J. M. v. Veldhuizen en van de commies J. Miedema. Kerkelijk Leven Herv. predikanten gaan vergaderen Op 6. 7 en 8 april vinden te Utreoht weer de predikantenvergaderingen plaats, uitgaande van de N«L Herv. Predikantenvereniging en de Vereni ging van Vrijzinnige Hervormden en onder auspiciën van de generale sy node van de N. H. Kerk. Na een ontmoetingsavond op maan dag wordt dinsdag in Tivoli de e.g. domineespreek gehouden door dr. P. A. Elderenbosch uit Amersfoort. Ver volgens spreekt dr. J. W. Schulte Nordholt over het rassenprobleem. Aanvullend op dit referaat spreekt ds. J. A. Don uit Beverwijk over Zuld- Afrika n.a.v. artikel III van de kerk wet van de Ned. Herv. Kerk van Afrika, waarin deze kerk de gelijk stelling van blanken en niet-blanken afwijst. Dinsdagavond zal Seth Gaaikema voor de predikanten optreden. Op de laatste dag, woensdag, ver gaderen de vrijzinnige predikanten afzonderlijk in Amsterdam, terwijl de J predikanten van de N. H. Predikan- j ten vereniging een referaat van ds. J. R. Wolfensberger uitAmsterdam j kunnen beluisteren over de pastorale eenheid. GESPREK REFORMATIE MET ROME VOORTZETTEN Prof. dr. F. J. Bakker uit Kampen heeft in het Jaarbeursgebouw te Utrecht, waar de algemene vergade ring van de Vereniging van predikan ten van de Geref. Kerken wordt ge houden. betoogd dat het gesprek tus sen het protestantisme en het rooms - katholicisme voortgang moet hebben. Hij sprak over „De verandering van de prediking bij Rome". Doordat de R.-K. Kerk dogma en moraal als de voornaamste bestanddelen zag was de prediking in verval geraakt, aldus prof. Bakker. Spreker wees op de hui. dige r.-k. bijbelbeweging en op de ontwikkeling van de r.-k. theologie van het woord. De preek wordt in de R.-K. Kerk weer het genademiddel. Ook bij de sacramentstheologie Is verandering gaande, zo zei prof. Bak ker. Dit alles schept onzekerheid, maar tegelijk maakt het duidelijk wat Rome en de reformatie hier van el kaar kunnen leren en daarom moet het gesprek voortgang hebben, aldus de hoogleraar. De voorzitter, ds. P. D. Kuiper uit Sassenhelm, stelde In z\jn openings woord. dat de predikant vragen over bijv. het paradijsverhaal, de geboorte beperking en de oecumene met liefde en in pastorale bewogenheid dient te benaderen en zich moet hoeden voor een uitsluitend denkeu in wit- zwart. NEI). HERV. KERK Bedankt voor Ter Aa (toez.) W. v. Herpen te Kinderdijk GEREF. KERKEN Beroepen te Maassluis (vac. C. Mak) C. van Rij te Zaandam. BAPTISTEN GEMEENTEN Bedankt voor Amsterdam M. Cohen te Alphen aan den Rijn. Zoekt U moderne of klassieke modellen gouden verlovingsringen Constant - Love - Anjer JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 207, heeft ze. Zeer grote keuze Op het graveren kunt u wachten en zonder prijsverhoging. Levenslange service. Kerkbouwactie Geref. Kerken De Geref. Kerken in ons land zul-» len dit Jaar een nieuwe kerkbouw- actie voeren onder het motto: „Werk elke dag vijf minuten voor uw kerk". De (gereformeerde) Stichting Steun Kerkbouw wil van de opbrengsten van de actie ook steun bieden aan kerkbouw voor gereformeerden in België, Nieuw-Guinea en andere delen van de wereld. Dit heeft de voorzitter van d» Stichting Steun Kerkbouw dr. P. G. Kunst uit Amsterdam meegedeeld op de algemene vergadering van de Ver eniging van predikanten van de Ge reformeerde Kerken, die in Utrecht wordt gehouden. De twee Jaar geleden gevoerde actie had als resultaat dat 85 kerken kon den worden gebouw" en 55 uitgebreid of verbouwd. Voor de komende jaren staan 420 projecten op stapel, waar mee tientallen miljoenen guldens zijn gemoeid. Bij het departement van Volkshuisvesting en Wederopbouw liggen aanvragen voor .dit Jaar be treffende 52 nieuwe projecten, aldus dr. Kunst Predikant voor 5 maanden geschorst Bediende geen doop en avondmaal meer (Van onze correspondent) Ds. G. M. van Dieren, hervormd predikant t* Ede, is met ingang van 1 april door de commissie voor op zicht en tucht van de provinciale kerkvergadering voor de tijd van vyf maanden geschorst als hervormd predikant. De zaak van ds. Van Die ren is al jarenlang slepende. Dit is het derde middel tot handhaving van de kerkelijke tucht. In de periode van vijf maanden mag hij geen enkele ambtsbediening meer u itoefenen. Gedurende deze vyf maanden kan ds. Van Dieren zich weer onder de kerkelijke tucht stellen, maar het is hpogs ton waar- sthijnlijk dat hij dit zal doen. In een gebouwtje aan de Verlengde Wa- terloweg te Ede gaat hij namelijk met ingang van zondag regelmatig eigen diensten houden. Hij en zyn medestanders doen dat onder de naam hervormde evangelisatie. Afgelopen zondag heeft ds. Van Dieren vanaf de kansel medegedeeld, dat hU niet in hogèr beroep zal gaan tegen de door de commissie van tucht getroffen maatregelen. Aan een communiqué van de Ede- se centrale kerkeraad ontlenen wU het volgende: de aanleiding tot deze kerkelijke procedure is het feit, dat ds Van Dieren sinds 1958 de beide sacramenten niet meer heeft bediend. Deze trieste zaak is echter nooit door de kerkeraad. maar door ds. Van Dieren zelf via de kerkvisitatie aan hangig -gemaakt bij de commissie voor opzicht en tucht. Toen de generale synode besloot de vrouwen in het ambt toe te la ten. heeft ds. Van Dieren de kerke raad voorgesteld de gehoorzaamheid aan de synode op te zeggen. Nie mand van de kerkeraadsleden kon het voorstel van ds. Van Dieren on dersteunen. Het was bovendien de kerkeraad bekend, dat er een gezamenlijk pro test tegen dit besluit van de synode zou uitgaan van de gereformeerde bond, waaraan de kerkeraad zowel als ds. Van Dieren heeft deelgeno men. Daarom is de kerkeraad be droefd, dat het voorlezen van het schorsingsbesluit en de persoonlijke toelichting daarop van ds. Van Die ren van de kansel af, de schyn heb ben gewekt alsof de kerkeraad geen afwijzend standpunt zou innemen ten aanzien van de vrouw in het .ambt, aldus het communiqué. TRIANON Nog voor het ver haaltje ook maar een schim van een kans heeft gekregen om wat op gang te komen, heeft Freddy Quinn al drie liedjes laten horen. Zodat men meteen weet, waar men ln de daar op volgende anderhalf uur aan toe is. Freddy loopt alleen tussen de fel le kleuren door om gezien en ge hoord te worden. Om meer niet. Want dat hij daarbij ook toevallig het middelpunt is van een even on benullig als onwaarschijnlijk ver haaltje lijkt voor hem wel bijzaak. Aan het begin is hij zeeman. En in die hoedanigheid moet hij met sonoor stemgeluid de wijde verten en de vriendinnetjes in de haven bezingen. Maar in een van die havens laat hij zich een z.g. wonderfles aansme ren. Natuurlijk is het pure oplich ting, maar toch In deze film ge beuren opeens de gekste dingen. Prompt erft Freddy een droomhuis- Je op een droomeilandje in de Stille Oceaan, waarop de inboorlingen niets anders doen dan voortdurend trachten de folklore in stand te hou den. Maar zo liefrijk als het lijkt is het er ook weer niet. Het spookt er en er lopen een paar moorde naars rond, die het op Freddy en zijn geërfde schat hebben voorzien. Maar gelukkig is er dan het onont beerlijke lieftallige inboorlingetje, dat als reddend engeltje kan optreden, wanneer de nood voor Freddy en zijn vrienden heel hoog is gestegen. Zodat zij onder het zingen van een ontroerend „Aio- Ahé" weer naar het ruime sop kunnen terugkeren. En wij moeten tevreden zijn, want we hebben Freddy kunnen zien, maar bovenal horen. Voor velen zal het wellicht voldoende zijn. Voor ons niet. Advertentie OVERGORDIJNSTOFFEN Keuze uit méér dan 100 exclusieve dessins. GORDIJNVELOURS moderne kleuren. TERLENKA VITRAGES Textielhandel en Woninginrichting W. J. ZIRKZEE VAN 'T HOFFSTR. 7—7A, LEIDEN TELEFOON 24610 M1DZA 'jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiii^ f§ s miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii^ Man, vrouw ....huwelijk „Voorlichting" CAMERA „Cleopatra" heeft een zeer ongebruikelijke sprong gewaagd. Na twee weken verleidelijk ge poseerd te hebben aan de Sta tionsweg is zij ineens van domi cilie veranderd en is zij terecht gekomen aan de Hogewoerd, waar zij in de persoon van Elizabeth Taylor een week zal voortgaan Julius Caesar Rex Harrison) en Marcus Antonius (Richard Bur ton) in haar netten te strikken. Enkele uren zit men zy deze film te kijken naar de liefdesperikelen van een mooie vrouw maar Joseph L. Mankiewicz heeft niet al te best raad geweten met die menselijke emoties tussen de overweldigende pracht en praal, waarmede hij het materiële heeft overgaten. Het gevolg is geweest, dat hij een schouwspel heeft gecreëerd, dat groots, massaal, imposant en kleur rijk is, maar ook akelig leeg en ge speend van werkelijke bewogenheid. Wie houdt van het spektakel zal het hart kunnen ophalen, maar wie in het bonte prentenboek ook nog een verantwoorde filmische vormgeving van het drama-Cleopatra zoekt, zal meer dan drie uur vergeefs zitten wachten. Arsène Lupin 8TUDIO. De avontuurlijke we derwaardigheden van de twee zoons van de vermaarde gentleman-inbre- ker Arsène Lupin, zo verrassend ori gineel geregisseerd door Molinaro, blijken sterk de aandacht te trekken. Zij blijven dus de Leidenaars nog be zighouden; men zal zich niet bij hun bedriegerijen vervelen! LUXOR In het Luxor-theater draait een filmpje onder de (Neder landse) titel „Een man, een vrouw het huwelijk". Het Is opgedragen aan de vaders en de moeders en aan de zonen en dochters, die worden geboren in een wereld vol gevaren". Het is oud en kennelijk van Duitse makelij. Het laat op weinig overtui gende wijze alle goede bedoelin gen ten spijt zien dat twee Jonge mensen ondanks hun „jeugdzonden" een gelukkig huwelijk aan kunnen gaan. Een geslachtsziekte en een miskraam mogen geen belemmering vormen voor een gelukkige toekomst, zo leert het filmpje ons. Enkele fragmenten (de huisdok ter brengt ze speciaal voor het jonge liefdespaar in beeld! zijn gewijd aan het leed, dat geslachtsziekte heet andere aan het „wonder van de men selijke voortplanting" en aan het „wonder van de geboorte". Dat dit laatste wonder zich behalve op na tuurlijke wijze ook langs operatieve weg kan voltrekken wordt „haarfijn" uit de doeken gedaan. Enfin, de twee jongelui, om wie het hier gaat. steken er heel wat van op. En ze trouwen nog ook! „Huurlingen van de dood" Nuchter REXRobert Taylor speelt de hoofdrol in de film „Huurlingen van de dood", een wild-west film die het Amerika van 1883 in beeld brengt. De film is geen spektakelstuk: er val len welgeteld vier doden, en zU ster ven tamelyk nuchter zonder drama tische scènes te maken. Wel hadden we wat meer actie verwacht. Een wild-westfilm leent zich nooit zo erg voor dialogen en die zijn dan ook te lang. Toch is „Huurlingen van de dood" geen onaardige film. HU han delt over veeboeren uit Texas, die hun grondgebied willen uitbreiden ten koste van anderen. ZU ontzien niets of niemand» maar stuiten op een boer, die■••niet aan hnn plannen wil meewerken. Hij krUgt de steun van de Amerikaanse president, die toevalHg een bezoek aan de streek brengt. Dan keren de kansen en de vóórnaamste kwaadstichters worden gedood. Volgelingen van Dracula Als vanouds LIDO Een krachtig aan de zenu wen knagend werkje, niet zozeer door de enorme griezeldaden, die erin voorkomen, maar meer omdat de vampier een nogal lange aanlooptijd nodig heeft om toe te slaan. De vampier-generaal, dr. Ravna, bUge- staan door "n groot aantal discipelen, huist traditiegetrouw in een wazig spookkasteel. Zijn verderfelUke in borst gaat schuil onder een voortref felijk zittend pak en innemende ma nleren. Wie eenmaal door hem in de hals is gebeten en op het voorhoofd is gekust, adoreert hem voor het leven. Op een kwade dag raakt ook een jong Engels paartje, dat op huwe lijksreis ls, in zUn strikken gevangen. Men kan niet anders zeggen dan dat de vampier het spel uiterst geraffi neerd speelt. De zaak schijnt uitzichtloos als het knappe blonde vrouwtje zich door de hoofdvampier op de beproefde wijze laat behandelen. Maar haar echtge noot blUkt een zeer driest man te zUn. die met behulp van een wat zon- derlnige oude professor de gehele vampierkolonie uitroeit.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 3