Leiderdorp heeft fraai gymnastieklokaal Met onvermoeide kracht verder Motie-Van Someren wordt ingetrokken Leidse schooljeugd zwom om diploma Gedeputeerde D. v. d. Kwaak verricht opening Willy Vervoort VANMORGEN EERSTE VLIEGLES ernstig ziek Prinses Irene vloog zelf over het Gooi BEURS VAN AMSTERDAM LEIDSCH DAGBLAD WOENSDAG 18 MAART 1964 Cabaretier Willy Vervoort is op nieuw opgenomen in het Haagse Westeinde-ziekenhuis, waaruit hij op vrijdag 28 februari, na een verblijf van dertien weken, was ontslagen. Zijn collega's en talloze bewonde raars herschiepen bij die gelegenheid zijn woning in een bloementuin. Al dit medeleven en de goede zorgen van zijn vrouw Tony Boucher heb ben helaas echter niet kunnen ver hinderen dat Willy Vervoorts zeer ernstige ziekte een wending ten kwa de nam. Mevrouw Vervoort bracht tegenover ons haar grote dankbaar heid tot uitdrukking voor het over stelpend hartelijke medeleven, dat haar man van zoveel kanten mocht ontvangen. „Maar laten de mensen nu maar niets meer doen. Willy mag geen enkel bezoek ontvangen en ik kan die mensen niet antwoorden". marktberichten I LEIDEN. 18 maart. Groenteveiling Andijvie 85-92, Kroten, gekookt 20-35. Prei 80-122, Rabarber 110., Spinazie 93-120, Stoofsla 43-65, Spruiten 65- 146, Komkommers 103-125 ülen Pick- lers 14. Drielingen 13.80. middelfijn 14-14 40. Mlddelgrof 12 90. Grof 13.90. Waspeen 14-20, Winterpeen 9-10. Wit lof 65-117. Sla A 10-30. Radijs 34-52. «Van onze Hilversumse correspondent) Een sportieve Prinses Irene lange donkerblauwe pantalon en een witte band in het haar heeft (zoals wij op de voorpagi na schreven) vanmorgen van half elf tot elf uur haar vliegles gehad van de chef-instructeur van de Nederlandse Luchtvaart- school. de heer P. E. W. Wes- selius (48). Zij arriveerde bij het vliegveld Hilversum in haar sportwagen. In de koffiekamer dronk de Prin ses een kopje koffie. Hier zette haar instructeur enige vliegbeginselen uit een. Na de theorie over de roeren, werd Prinses Irene in de PH-UCR. een Piper-Cub van N.LS., door de heer Wesselius omhoog gebracht, waarna hij zijn leerlinge de roeren- [leiderdorp heeft eindelijk zijn eer. ilt gymnastieklokaal. In de aula van it Chr. Ulo aan de Van Geerstraat nfen gistermiddag het schoolbe- en de genodigden gekomen om lt lokaal feestelijk te openen. De mfrzitter, de heer M. Splinter, be- (roette speciaal het lid van Gedepu. WTde Staten van Zuid-Holland, de idULeiderdorper. de heer D. v. d. Kwaak en diens echtgenote, die de ipttiing zou verrichten. Verder nten aanwezig het college van B. ui W., de heer C. Kouwenhoven, Rijksconsulent voor lichamelijke «fening, predikanten en schoolhoof- >n. De heer Splinter memoreerde de linge weg. die men heeft moeten illïggen om uiteindelijk tot dit resul- lui te komen. Tot nu toe heeft men h« oude Dorpshuis moeten De vlo,r van ,,„e Iaa| is van een m n 'V.'8" "S bijzondere constructie, zeer veer- .teiUlkheden. Het schoolbestuur is kracht*, zodat men een lange mat «blij met dit lokaal en met de had rnoet,.„ wam men FVe,ir- l mag hierop beslist niet met sihoe- Gedeputeerde Van der Kwaak zei nen lopen. Het is een houten vloer. m»nder erkentelijk te zijn voor de waarop aangebracht een magnesiet- Jitfiodiging het lokaal officieel te laag en daarover een vloer van kurk- jften. Hij noemde Leiderdorp een linoleum. Echter, zo zei hij, deze gemeente met z'n ruim 1500 schoolgaande kin deren zou drie gymnastieklokalen nodig hebben, als men rekent één lokaal per 500 leerlingen. Mr. Gallas merkte op. grote waarde te hechten aan de harmonische ont wikkeling van een kind door de lichamelijke opvoeding. In de tot standkoming van dit eerste lokaal ziet het gemeentebestuur een stimu lans met onvermoeide kracht verder te gaan voor de bouw van meerdere gymnastieklokalen Hierna beg3f het gezelschap zich naar buiten naar de nieuwe gymzaal, waar de heer Van der Kwaak de deur ontsloot. De zed Gedeputeerde D. van Kwaak opent het nieuwe gym nastieklokaal in Leiderdorp. Van links naar rechts mevr. Van der Kwaak, de heer M. Splinter, voorzitter van de chr. ulo en gedeputeerde D. van der Kwaak. (Foto L.D./Holvast) hervormde schoolbestuur als predi kant en als voorzitter van RCL. Ook sprak de heer C. Meerburg, die meen de. dat er momenteel tyd en arbeids krachten beschikbaar zijn voor de bouw van meerdere gymnastiek lokalen. Tenslotte voerden nog het woord de heer F. van Dalen, de gymnastiek leraar der scholen en het hoofd van de Chr. Ulo, de heer D. Groeneveld. 's Avonds was er voor de ouders gelegenheid het lokaal te bezichtigen, waarvan een druk gebruik werd ge maakt. (Van onze parlementaire redactie) Er bestaat een morele verplichting. Mevrouw Van Someren-Downer heeft I ^9 zei de bewindsman uitdrukkelijk vanmiddag in de Tweede Kamer haar De motie wilde hij echter ernstig motie, waarin openbaarmaking van ontraden. Deze merkwaardige samen- de financiële gegevens van de om- loop van omstandigheden, dus for- roepverenigingen werd geëist, inge- friee^ bezwaar tegen de rnotie, maar trokken. De meeste sprekers hadden 1 Instemming met de strekking ervan. der I de motie eerder formeel niet uitvoer- deed <?e indiener van de mevr. baar genoemd, omdat men van de Van SomerenDowner, besluiten j>m omroepverenigingen deze openheid niet kan eisen. Zij zijn er wettelijk niet toe verplicht. Merkwaard g was rverigens wel, dat de meeste sprekers het wel eens waren met de strekking van de motie en dus openheid wel gewenst achtten. Minister Bot deelde dit gevoelen. Hij deelde mee alle begrip voor de stel- 1 ng in de motie te hebben. Het gaat niet aan, zei hij, de Nederlandse luis teraars zwaarder te belattenterwijl de omroepen rijke inkomsten trekken uit iets, dat door de luisteraars wordt betaald. te vragen om een korte schorsing van de beraadslaging. Na de korte pauze trok zij haar motie in. Zy vond, dat de motie eigenlijk materieel aangenomen was en dat het vrijwel ondenkbaar was. dat de omroeporganisaties geen ge hoor zouden geven aan het verzoek van de minister. Ze wilde geen nieu we motie indienen, omdat zij vreesde dat de Kamer zich dan in allerlei bochten zou gaan wrinzen om ook deze motie weer af te wijzen. De Kamer heeft zich nu immers geschaard achter de gedachten van de nu ingetrokken motte. Mochten De omroepbladen, een belangrijke de omroeporganisaties geen gevolg inkomstenbron van de omroepveren1- geven aan het verdoek van de mi- gingen. kunnen immers pas gemaakt nister. zo ze' mevr v«-« Someren. d°n worden als de programma's, die be kostigd worden uit de luistergelden, klaar zijn. De minister beloofde dan ook met de grootste nadruk bij de omroepverenigingen te zullen aan dringen op vrij will'ge en volledige openbaarmaking van de financiële inkomsten en uitgaven. loed bestuurde gemeente, met een imeentebestuur dat. zijn taak ver- «ot, door niet alleen oog te hebben de huizenbouw, maar ook voor de leefbaarheid van deze gemeente den het mooie complex sportvel den, het zwembad en nu weer dit Dmnastieklokaal. Blijdschap Burgemeester mr. R. M. Gallas nrtolkte de blijdschap van het ge meentebestuur met dit eerste echte pmnastieklokaal. De afmetingen van de zaal bedra gen 20 x 10 x 5 meter. Onder de laag bouw zijn twee kleedkamers aange bracht, verbonden met een waslokaal met douches. Er is een leraarskamer met douche en verder werkruimte en kasten. In de zaal staan mooie moderne turntoestellen. Het geheel ziet er bijzonder fraai uit. In deze zaal gaven de leerlingen van de school onder leiding van de heren F. van Dalen en C. Kouwen hoven een demonstratie van de moderne gymnastiek. VOORSCHOTEN Programma Filmliga De Voorschotense Filmliga heeft #0 enquette gehouden onder de le- (n om een beter inzicht te krijgen i de vraag naar welke films de voor «ur der leden gaat. Er was een groot wtal Inzendingen en de meeste wrkeur blijkt te worden gegeven films, die zwaar op het budget Sikken. Het bestuur ziet maar een [totting om de leden ter wille te fa: meer leden en dus meer bezoe- m per voorstelling. Om hierbij een tan te geven is besloten dat, wie kh thans opgeeft als lid voor het «Igend seizoen, dit seizoen vryge- j tüd wordt van contributie. Het programma voor de eerste we- w ls als volgt: 17 en 18 maart j .Indiscreet" van Stanley Donen. 24 "25 maart: „Look Back in Anger" v het verhaal van John Osborne, i tn 8 april„Porgy en Bess". 14 en npril: „U spreekt met Uw moor- maar". Spreekuur burgemeester Burgemeester L. de Kool van Voor- toten is vrijdag verhinderd zijn tkeliJkse spreekuur te houden. Toespraken Weer terug in de aula feliciteerden nog de heer C. Kouwenhoven, Rijks consulent voor lichamelijke oefening en ds. J. P. Honnef namens het Na de opening werd door de leerlingen van de chr. ulo een gymnastiekdemonstratie gege ven. (Foto L.D./Holvast) In De Overdekte hebben weer vele .ma A: Harry Devilee, Wim Smits, leerlingen van openbare en bijzondere Eddy Dubbeldeman. Frans Male- scholen gezwommen om het school- cbowski, Kees v. d. Steen. Frans zou de liberale fractie zich alle rech ten voorbehouden en bijvoorbeeld bij de minister aandringen het Radio- besluit zo te wiizigen. dat alsnoe aan de wens van de liberale fractie volledige openheid over de financiële pee-evens voldaan zou kunnen wor den. Bii d* ari/kalg'-wijze behandeling minister Bot het. amendement werking in de praktijk demonstreer de. Vervolgens kreeg de Prinses op dracht rechtuit naar de punt van het IJsselmeer te vliegen. De heer Wesselius. die wij na af loop spraken, vertelde ons dat de Prinses zich in niets onderscheidde van andere leerlingen tijdens de eerste instructie. Wanneer de tweede les zal plaatsvinden, kon hl) ons niet vertellen: ..Ik zal wel worden opge beld door Soestdijk". Ingenomen De heer Wesselius zit al 26 jaar in het vak. Twintig jaar doet hij al instructie. Gedurende de oor logsjaren juas hij instructeur bij de Engelse RAF-vloot. Hij is bij zonder ingenomen met deze op- dracht: „Ik ben er zo blij mee, omdat de Prinses deze instructie heeft gegund aan een burger on derneming. De Prins leerde vlie gen in Engeland van een militaire instructeurVoorts vertelde de heer Wesselius ons, dat de wet een minimum van dertig vlieg uren (doorgaans zestig lessen van een half uun vereist. Gemiddeld doet de leerling het echter in 38 tot 40 lessen", zo deelde hij mee. Gevraagd naar de kosten, vertel de de instructeur, dat het lesgeld onlangs is verhoogd tot f 69, per vol uur. Informeel Dat geen ruchtbaarheid was gege ven aan de vliegaspiraties van de Prinses, welke ongetwijfeld verband houden met het enthousiasme voor deze sport van haar vader en haar toekomstigc gemaal Don Carlos, ver klaarde de heer Yperen, directeur van de NLS door te zeggen, dat alles zo informeel mogelijk diende te ge schieden. „Leren vliegen Ls vandaag de dag een doodgewone zaak. Net zo gewoon als autorijden. De romantiek van de vliegerij met petten het liefst met de klep naar achteren op het hoofd, is voorbij. Iedereen, elke sportieve ionge man en jonge vrouw, kan het leren". Na afloop van de rondvlucht boven het Gooi. verbleef de Prinses nog enige tyd in de koffiekamer. Tegen half twaalf reed zij in haar sport wagen weer richting Soestdijk Salarisverhoging voor Tweede Kamer De Tweede Kamerleden staat weer een salarisverhoging te wachten. Vanmiddag deelde minister Toxopeus in de Eerste Kamer, bij de behande Wttewaal te willen overnemen In dte hng van de begroting van Binnen- üiploma A, dan wel B. De volgende jongens en meisjes kwamen hierbij met een gunstig resultaat uit „de bus": School Noordeinde (hoofd de heer Ipenburg), diploma A: Drièsje Han- naart, Joop Prins, Henny Overvliet, Bert Prins, Koos Schouten. Wim Buntsma, Hans van Diggelen; Diplo ma B: Thea v. d. Pluym, Koos van Hecken. Frans 't Schiphorst. Aad v. d. Leek; Oosterstraat <Hr. de Jonge), diploma A: Willy de Vegte. Gonny Disselveld, Janneke van Houten, Her man Wolting, Peter Mieremet, Wim Bey; diploma B: Ada Vister, Ingrid van Leeuwen, Tom Geenjaar, Eddy Rombout. Theo Bloemzaad: Haver- straat (Hr. Beekma), diploma A: Anneke Boom. Jan van Rijn, Freek v. d. Wetering. Louis v. d. Tuin; di ploma B; Theo Hoppenbrouwer Os- en Paardenlaan (Hr. Lippits), diplo- Aanrijdingen kn dame uit Voorschoten werd Wermorgen onwel in de door haar "tuurde auto. De auto vloog op de Jirseweg te Voorschoten tegen een tonnen paal. ramde een lichmast 1 werd totaal vernield. De chauf- "fc werd door dit ongeval als door wonder niet verwond. Gistermorgen reed door onver- Urbare oorzaak op de Voorschoter- 8 te Voorschoten een auto be tont door een Voorburger de berm lfn ramde een hek en een ver fbord. De bestuurder kwam met «chrik vrij. de auto werd zwaar fchadigd. burgerlijk- stand Jtoboren: Christine M. M., d. v. B. J. Waar en M. A. Aiders. Nlenke W d. 0. de Boer en H. 2. Meijer. Hen- J toa j„ z. v. H. A. J. Velthulzen en C, van Egmond. Uitzo, P., z. v. J. ,'»n der MelJ en C. M. A. Loggen. *to A., d. v. P. Ziel en A. C. Brug- to. Josephine H. Sd. v. J. M. toama en H. A. J. Overdevest. Jansje «.d. v. L Knol en K Koop. Jean- f M.. d. v. A. M. Blanken en H. Veenstra. Ondertrouwd: Willy A. F. Brouwer Catharlna M. C. Dlrkse. Paulus W. «ilohy en Saartje Huka Harry L. M. 1 Raeven en Wilhelmlna J. van der hft. OverledenAnna Wilhelmlna Pleter- w. v. c. J. van Leeuwen, 75 Jaar. villus Fr. Keijzer. 0 Jaar. Klein: diploma B: Leo Vogelaar Theo Devilee, Max Verhoeven. Frans Lepelaar; Rapenburg 'Hr. v. d. Neut), diploma A: Olga van Velzen. Ton Cauwels. Gerard Pellekoorn. Gerrit Vermond. Hans Kanbier. Charles v. a Hout. Gé van Stein. Ferry Giezen. Adrie Bouwmeester, Frans Bontje. Wim Vink; diploma B: Marian Knops. Jacquelien Oudshoorn, Louis Kouwenhoven. Jos Turk. Kees Voor- douw, Paul Bakker. Paul v. d. Hulst. Jan Spendel. Theo Fentrop, Alex Kruyer. Noordeinde 40 (Hr. v. d. Rovaart). diploma A: Elsje van Groeningen. Ansje v. d. Vlist. Wieneke Oldhoff. Deni van Zuylenikom, Rob v. d. Neut. Izak Neuteboom, diploma B: Anne- marie de Wit, Betty v. d. Boon Elly Brouwer. Izak Neuteboom; Lusthof- laan 4 (Hr. de Vries) diploma B: Janneke v. d. Wiel, René van Hoov- donk. Karei v. d. Hulst; Pelikaan straat (Mej. Bonnet» diploma A: Riet Schous, Marian Priemus, Ineke Borst, diploma B: Marijke Faas. Trees Haans, Darten Vosters Ria v. d Meer. Joke Blikman Mart'ie Hoo- gervorst, Corrie van Veen, Els Lam mer». Anneke Voorzaat; Aalmarkt 'Hr. Muls) diploma A: Anja Bon. i Liesbeth de Wekker. Tonny de Vink. Rudy Boomsma, Ton Bonhof. Leo Schouten, diploma B: Yvonne Devi lee, Cobie Bon. Jan Distelveld, René de Vos, Hans van Exter, Henk Brug- i man. Han Segaar, Richard Stam. Roelof Willighagen. Joan-Marie Ak kerman. Jelle Kramers; Haarlem merstraat 32 (Hr. van Veldhoven» diploma A: Annemleke Rooyakkers, Mejing Heien, Elly Tolenaar. Thea v d. Meyden. diploma B: Nelly v. d. Geest. Dootjé v. d. Poel. Riet Raap horst. Anneke v. d. Drift, Netty Bouwman, Helène van Dorp Zuid- singel (Hr. v. d. Neut) diploma A Lyda Smits, Willy Polanen, Yvonne v. d. Linden, Gerda van Soest, Willy Bronk. Martien Paauw, Henk Smit. Cor Leeflang. Izaak v. d. Nieuwen- dijk, John Aarts. Karei Chaudron, diploma B: Aad de Graaf. Hooglandse Kerkgracht (Hr. Zui- derveld). Diploma A: Janny v. d. Haven, Lidy Overduin, Willy Keijzer Bepple Rietkerk, Ella Paauw, Gerard Abrahams, Dolf Dingelmans. Dirk v. d. Haven, Jaap Wassenaar; diploma B. Loes Mulder, Rina Landweer. Anja Stuurwold. Johan Karstens; Lusthoflaan 2 (Hr. KraaiJevangeri diploma A: Liesbeth van Berkel, Li- da Smit. Anneke de Wit. Rietje Jan sen. Wilma Cornelisse, Tilly de Bont Carla Steenbergen, Gemma Ouwer- kerk, Corrie Lugten, Corrie van Eg- mond; diploma B; Anneke Lovink, Trudy Biegstraaten, Joke Vrouwen- velder. Carla Wildenburg, Marian Janssen; Langebrug (Hr. Oostveen) diploma A: Regien v. d. Poel. Jan Jansen, Rudy Raar. Nico v. d. Blom, Peter v. d. Leer; diploma B: Frank Hillebrand. Edgar Verwoerdt, Theo v. d. Ham. Joop Pison, Maresingel 'Hr. van Zonneveld) diploma A: Ineke v. d. Heyden, Corry Honsbeek diploma B: Greetje Wetselaar. Richard Doornik. Henk v d. Berg; Haarlemmerstraat 240 <Hr. Hurts) diploma A: Rietje Hockx, Janny v. fl.mer»H®ment wcr-G vooreesteM r' jaarlijkse luisterbijdrage tot f 18.te verhogen en de u'tloop tot f 24.uit de wet te schrapoen. De luisterbij drage zal dus naar aanleiding van bet wetsontwerp door de Staten- Generaal f 18.— oer iaar bedra^n. Wil de m'r>ic.ter e«n ho»er° 'uirieiWi- cV?e heffen dan mcef hij daartoe e«»n nieuw wetsontwerp bij de Tweede Kamer indienen landse Zaken. mede. dat hij op korte termijn bij de Staten-Generaal een wetsontwerp zal indienen dat zal voorzien in deze salarisverhoging. Een concreet bedrag kon de minister nog niet noemen. beursoverzicht Cultures vast Amsterdam. 18 maart. De leidende cultuurwaarden heb ben vanmiddag vooral gedurende het eerste beurshalfuur, in de publieke belangstelling gestaan. Het waren de aandelen HVA alsmede de certifica ten Deli die tegen oplopende koer sen uit de markt werden genomen. Deze fondsen zijn de laatste maan den op. zoals de beurs meent, onge motiveerde gronden fors gedaald. HVA van de 174 naar 158, Dell van f 144,50 naar de f 128. De vooruitzich ten voor deze maatschappijen worden als gunstig door de beurs beoordeeld. Dit mede in verband met de onder handelingen van deze maatschap pijen met Indonesië. HVA heeft over 1962 8% dividend uitgekeerd. De stemming voor de internatio nale waarden was licht verdeeld met AKU boven het voorgaande slot- niveau. De rayonaandelen verbeter den ruim 2 punten tot 527L». Er be stond voor deze stukken wat lokale speculatieve belangstelling. Hoog ovens was op 628 praktisch onveran derd. Verder openden Unilevers en Kon. Olie een paar dubbeltjes op resp. f140.70 en f 151.10. Kon. Olie kon zich gedurende de verdere beurs- duur verbeteren tot f 151.60. Philips was een paar dubbeltjes lager op f 149.70. De gunstige cijfers over 1963 van het Philipsconcem hebben de lichte teleurstelling ter beurze ten aanzien van het voorgestelde onver anderde dividend plus de 5te in agio- aandelen volkomen gecompenseerd Dit blijkt dan ook duidelijk uit de prijs die vanmiddag voor de aande len Philips werden betaald. Deze prijs schommelde rond het slotni- veau van gisteren. De handel in alle hoofdfondsen was zeer stil, dus ook in de Philipshoek. Dit fonds behaal de gisteren een omzet van bijna een half miljoen gulden nominaal. Het buitenland liet vandaag op het Dam rak praktisch geheel verstek gaan. Aandelen KLM werden wat hoger geadviseerd. Dit fonds bereikte gis teren een omzet van nominaal f 506.500 De scheepvaartsector was iets ge makkelijker met zeer weinig zaken Amsterdam Rubbers die een half punt lager openden op 115%, trokken later aan tot 117. Ook in de Staats- fondsenhoek gebeurden geen dingen van enige betekenis. De stemming was er iets gemakkelijker. Voor aandelen exploitatie Maat schappij Scheveningen bestond we derom belangstelling. Deze stukken werden hoger geadviseerd. De beleg gingsmaatschappij Interunie heeft een flink belang genomen bij de Zwolsmangroep door aankoop van nominaal f 200.000 aandelen E.M.S. Van de beleggingsmaatschappijen die tot op heden hun jaarverslag pu bliceerden. is Interunie de eerste die van een dergelijk belang bi) onroe rend goedaandelen melding maakt. De beurs is van mening dat ook andere beleggingsmaatschappijen belang bij aandelen Scheveningen zullen gaan nemen, zo zij dit nog niet gedaan mochten hebben. Aan delen Vettewinkel lagen iets beter op de gunstige omzetstijging In het eer ste kwartaal in het nieuwe boekjaar. Deze stukken noteerden vandaae ex UT dividend. Claims Hollandsche Bank-Unie verlieten vandaag de beurs. De adviesprijs was f260 Grafische CAO goedgekeurd O O I Ned. '58 4% Van de zijde van het Centraal Bu- fjecj «59 41^ reau voor de Grafische Bedrijven in ^ed '60-1 4% Nederland wordt medegedeeld, dat de collectieve arbeidsovereenkomst voor het grafische bedrijf in Nederland (de zgn. technische CAO) door de Stichting van de Arbeid vandaag is goedgekeurd. De goedkeuring betreft alle punten, waaromtrent by de on derhandelingen overeenstemming tus sen partijen werd bereikt en waar over door het centraal bureau by circulaire van 5 februari aan de be- drijfsgenoten medadeling werd ge daan. Woensdag. 18 maart 1964 ACTIFVE OBLIGATIES Staatsleningen ad 1000. Gent, Hans van Zeist. Izak Stouten. Vincent van Loon. Aad Gaasbeek. Willem van Putten; Noordeinde 1 (Hr. Prévo) diploma A: Virginia Keezer; diploma B: Charlos Schou ten; Plantsoen (Hr. Huigens) diplo ma A: Sjaak Ouwerkerk, Hans v. d. Berg; diploma B: Ben v. d. Groep; Brecstraat (Hr, Hettinga) diploma A: Frans de Jong. Frans Weynands. Lodewyk Dumas. Gerard Plasmeyer. Jan Otterspeer. Anton van Meulen, Henny Nyssen; diploma B: Hans Hofman, Hans Nieuwland. Jan Mooy man, Henny Philipse. Alfons Korpel. C'aeciliastraat (Hr Rotteveel); Di ploma A: Harry Kliek. Dick de Krom Peter Sleeker. Klaas Jansen. Herman Mols. Felix Schrandt. Mi- chiel van Dongen Peter Hoogeboom, Sjaak Droogh. Jaap Stolwijk. Benny Scholtz. Diploma B: Wim v. d. Geest, Gerard Krol Hans van Vonderen, Kees van Beukering. Rudie Videier, Theo Hoogeveen Wllly v. d. Maden. Boommarkt (Hr. van Eisen): Di ploma A: Gerben Landstra, Wllly Overdijk. Frans van Veen, Aad Steenbergen. Peter Ammerlaan. Loek Janssen Harry Brouwer. Erik v. d. Meer. Age Westerhoven. Diploma B: Egen v. d. Berg. Peter Steenbergen. Paul van Kesteren, Matty Jordèns. Marcel Geurin Oude Vest iHr. de Graaf) Diploma A: Jaap van Tongeren. Tom v. d. Reyden, Piet Schoon enberg, Lesly Hunne, diploma B: Anton Spoorma kers Sjaak v. d. Linden. Koos Sieval. Hans van Es Hans v. d. Berg. Adrie Muller. Wim Kamping. Levendaal (Zr. Miriam) Diploma A Thea Vogelaar, Jok« Verdegaal, Mlr- jan de Bekker Rla Meesters. Truus de Ruiter. Margriet Ruygrok' Anne- lies van Steyn, Rla Bouwman. Rinus Kerkvliet Thomas Uni. Niels Uni. Gé Fits. diploma B: Angèlique Geyer, Chariot Lefèvre. Ida Dieben. Anne- marieke v. d. Heyden. Loes Scham per Lidy Boonekamp. Marian Roden burg. Joke Witsenburg, Maxyke Ver mond. Marion de Graaf. Middelstegracht (Hr. Reyerse) Di ploma A: Mirjam Schoenmaker. Suze Gubler, Chris Landrok. Wim Moen. Ned '60-11 4% Med '59 4% Ned '60 4% Ned '61 4V* Ned '63 4y* Ned '53 3 Ned Gb obi 3H Ned '47 3% Ned '51 3 Ned '53 I-II Ned '56 3% Ned '48 3Vi Ned bel cert 3'i Ned '50 I-n 3'i Ned '54 I-n 3% Ned '55 I 3'i Ned '55 n 314 Ned '37 3 Ned Gb ob '46 3 Ned dol In '47 3 Ned Inv cert. 3 Ned '62-64 3 Indie '37 3 Indië *37 A 3 Ned wonbl '57 6 Ned wonbl '57 4% Ned wonbl '60 4% vorige slotkoers koers v. heden 97,", 97% 97 vV 97 94s, 93 b 93% 93 A 89% 75 87t'. 94 90% 89% 83% 81% 84 85% 85% 87% 87% 87% 90% 98 A 97 H 100% 91% 104% 9611 96% 9611 94iB« 93 ft 93 A 93 A 89 74% 87% 94% 90% 89% 83% 83% 85% 85% 87% 87 87 90% 97% 100^5 91% 104% Premieleningen vorige slotkoers koers v heden Alkmaar '56 2% 84 84% A'dam '53 3 114% A'dam '51 1 2% 87 87% A'dam '56 I 2% 85 85% A dam '56 11 2% 92 92 A'dam '56 in 2% 92 91% Breda '54 2% 81% 81% Dordrecht '56 2% 80% 81% Eindhoven '54 82% 82% Enschede '54 2V2 83 1 84", Den Haag '52 I 2% 90% 90% Idem n 2% 93% 92 R'dam *52 1 2% 92 92x Idem n 2% 91 91 Idem '57 2% 89 90 Utrecht '52 2% 98% 97% Z.-Holl 1957 2% 87% 87% Zuid-Holl '59 2% 88% 88% ACTIEVE AANDELEN Amst. Rubber 116% 116% Ver HVA-my. 159% 162% A.K U 524% 527% Deli My cert. 128.60 128 90 Hoogovens cert 627% 626 Philip^ gem bez 149.50 149 65 Unilever cert 140.90 140.60 Dordtse petr 699% 702% Kon P (50 f 20) 151.50 151.60 Holl Amer Lyn 117% 117% Java China Pak 155 V,* K.L.M 80.50 80.60 Kon Ned St.boot 152% 152* Kon Paket My 155% 156% 8toomv My Ned 148% 148 Nlev Goudr cert 115% 116% v Ommeren cert 286 287% Kon Rott Llovd 143 143- N Scheepv Unie 142% 141 NIET-ACTIEVE OBLIGATIES Pro? en Gem.leningen A'dam '47 3% 92,% A'dam '43 3% 92 92% R'dam *53 I 4% 95 95 Idem *37 1-mSii 92% 92% Bankwezen Bank N O 85' 6V4 101% 100% idem '58 5 100% 100% ld N WB-52 4% 95,', 95% BVG Rspbr "52 161% 161 BVG Rspbr r 500 142 142 Irdostr Obligaties Philips Dol '61 90% 90% VEBKLARÏNG DER TEKENS GedaaD en laten Gedaan en bieden NIET-ACTIEVE AANDELEN Bank- en Kredietinstellingen Interunie f 50 Nefo f 50.— Robeco Unltas f 50 Ver Bei v 94 f50 Amst Bank Cultuur bank Holl Bank O eert Ned Handelmi) Ned Mid bank Rott Bank Twentsche Bank Albert HeUn Berkel's Pat Borsumy -Wehry Bronsw Calvé Delft cert K Pap v Gelder K Ned Grofsm Holl Constructie De Gruyter InR bur v B.nilv Internatlo v Kemp en Beg Kon Zout Ket1»n Leidse Wolsp ry MUller en Co NB Ned Kabelfabr Philips pref -tott DrixiRd Mi) Ver Machfabr Ver r«»uwfabr Vihamy Walvisvaart Wernlnk's Bet my Wilton Pllenoord 7 Wyk - Heringa Zaalberg Mfjnboow en petmleu Blllton 2de r Kon Petr ff 20) \mer fondsen Canad Pad fie R ïntern Nlcke) Anaconda BethlPhem Steel Cities Service Genera) Motors Kennecott Republic Steel Shell Oil Union Pacific Un States Steel I Bieden Ex dividend Exclaim Laten 209 209 11150 111 238 238 534 535 135.50 135.50 381 380 27% 27 234% 2C4% 356 359 223 223 345% 345 313 316 ningen 599 599% 241 237 81 79% 173% 174% 940 936 188 188 139% 140 512 163% 508 160% 270 273% 142% 142% 583 859 580 315 318% 415 413% 54 54.80 334 329 216 205 428 437% 170 169 55% 55% 257 253 257 255% 145b 145 112 117 eum 456 455% 154 152 37% 37% 80% 80% 50,'j 49% 37 37" i 64% 64% 84 84% 85% 85 45% 45% 47% 46% 40% 40% 58 58%

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 11