Het is leeft moeilijk, zo 111.... van Hans Keuls LEXINGTON Heimwee in Panggüan l VERKOU!» coldrex Vlaamse quiz voor Nederlandse L v. Welk wasmiddel9 als U de was niet kookt coldrex SPECIAAL GEMAAKT TEGEN VERKOUDHEID Onderwijzer Berlijn (Van Duin): 99 RADIO EN TV ANAVOND Tot slot verfijnde muziek Merkwaardig Op, gelucht Paul (N.T.S.) en Piet (Stiefbeen) MET EEN ENKEL WOORD „KOSMONAUT" POPOVITSJ DOET ONTHULLINGEN het unieke 2-laagstablet verdrijft verkoudheid radicaal Of LEIDSCH DAGBLAD VRIJDAG 21 FEBRUARI 1964 Advertentie 99 Voor bejaarde voetgangers (Van onze correspondent in Venlo) Na een geslaagde proef om door middel van geel-zwart gestreepte wandelstokken de verkeersveiligheid voor sommige voetgangers te verho gen, overweegt men in verscheidene Westduitae plaatsen dergelijke delstokken aan te schaffen. Het oorspronkelijk een idee van de politie in Wüppertal Men nam daar jaar lang een proef met tien geel- geverfde stokken. Geel-zwart geblokt bleek echter veel duidelijker. In en kele dagen gingen honderden van deze stokken weg. Ze worden uitslui tend beschikbaar eesteld aan bejaar de voetgangers en mensen die slecht Advertentie DUET WLOXS 1.85/1.98/2.95 I met GRATIS spaarzegels van 16 en 25 ct eruu- idene rv -7 jt t Z uit de zuiverste tabakken %^to£obiu..en worden door Willem Duys heeft nog altijd een middel van speciale borden tot extra en ander op het hart en zal daar- voorzichtigheid gemaand. vc Saja Suka Bilang semua ke bahasa Indonesia, tetati saja tidak sprrreken bahasa. Daarom dus toch maar in gewoon Nederlands verder, hoewel het stuk van Hans Keuls, de vaste toneelleveran cier van de KRO ,een typisch ,.heimwee"-stuk was voor mensen ^u. Reys. Om 10.40 uur is het weer j i T j ti i tyd voor „Marimba die eens hoelang dan ook. in Indonesië zijn geweest. Het stuk was niet alleen doorspekt met Maleise termen, maar bevatte ook een Balinese dans. het ritueel wassen van 'n kris. en de nodige mystiek, die voor ons kaasetende Hollanders wat irreèel aandeed misschien, maar voor Indonesiërs en zij die in Indonesië gewoond hebben een realiteit schijnt te kunnen betekenen. (Van onze Haagse correspondent) MENEER VAN DUIN joelen de kinderen in de vijf de klas van de lagere school aan het Haagse Nachtegaal plein als hun onderwijzer met een onschuldig gezicht het lokaal binnenstapt. Boetvaardig en geïntimideerd zat de heer G. C. Berlijn woensdag nog in de beklaagdenbank als hoofdverdachte J. P. van Duin in de corruptiezaak, die de t.v.-rechtbank in twee zittingen heeft behandeld. ..De kinderen zün er nog steeds een beetje opgewonden van", veront schuldigt de vriendelijke onderwijzer Beriyn «50) zün pupillen, die hij De beide verdachten in de om kopingszaak. Van Duin en Wil- ders. in ernstig beraad met hun verdedigers, mr. D. W. O. A. Grosheide en mr. H. G. Rood. tijdens de eerste zitting van de televisierechtbank. naar mr. C. C. Berntrop. die ..advi seur voor menselijke verh; udingen" is in dienst van een particulier bu- vertelt hij aarzelend. „Ik wilde eerst - weten, wat mijn rol zou zijn. Pas rea^- dat.hem uitleent aan bedreven toen ik ervan overtuigd was. dat ik in die omstandigheden misschien precies zo zou hebben gehandeld, heb ik toegestemd". Gisteren is het gewone leven weer en instellingen. van om 9.50 uur gewagen in „Voor de vuist weg". Het moet om 10.45 uur afgelopen zijn. maar gezien Willems vorige babbels kon het wel weer eens een latertje worden. „Rendez- vous in San Berdoo" is 'n spel. dat ordt gebracht door de Amerikaanse acteur Richard Boone en zijn gezel schap «A.V.R.O. 9 uur). jJe N.CRV.-radio wil ons van avond vast van de lente laten proe ve". :net een programma cnder de titel „Zingen van bloemen". Opera 30.n_.ejo c.i .angeressen van naam zingen in dit programma „bloemrij ke" liederen van Schubert. Mendels sohn Jartholdi, Grieg en Franz. (11.10 uur). Liefhebbers van modernere mu ziek kunnen eerder op de avond «9 uur» terecht bij de V.A.R.A die leen half uur muziek brengt van het Metropole Orkest met zang van De vraag of het een goed stuk was. alsof ook zij al wisten wat de schrü- ver aj wist; dat Martine niet de dochter, maar de geadopteerde doch ter was van de oud-resident. Een nogal normale zaak. man vlucht voor de Japanners met zijn geliefde <een weduwe» en haar kind. geliefde sterft, man «overweldigd laat zich niet gemakkelijk beant woorden. De eerste helft kenmerkte zich door goede toneeltechniek, er werd aangekondigd en afgewikkeld en men begon zich geïnteresseerd af te vragen waar het allemaal naar toe zou gaan overigens met een enkel gebaar met voor de heer Berlijn begonnen. Zijn de opdracht „lezen" tot rust brengt, collega's hebben hem de hand ge schud en het hoofd van de school i „Iedereen in myn omgeving praat I vond dat hy er er goed vanaf had trouwens over de uitzending, dat is gebracht. „Ik zal het nog wel even begrijpelijk. De kritiek is heel merk- moeten horen", zegt hij, toch lichte- i waardig. Geen opmerkingen over lijk gevleid. De kinderen zeggen nu Men voelde: er was een geheim dat j door verdriet) neemt kind mee. ont- ontraadseld zou worden De tweede trekt haar aan haar adellijke Indo helft echter bevatte enkele doden, en j nesische familie en doet het voorko- ook enkele onwaarschijnlijke plekken J men alsof hij haar vader is. Het eerste gesprek tussen Martine en Henk was niet sterk, maar vooral na de „aanval" van Martine op haar vader tijdens haar dans. liep het de schrijver een beetje uit de hand. Alle buitenstaanders reageerden vooruit, nijn gedrag als verdachte hoog stens „Wat ben je zielig" maar wel op de details zoals „Je das zat scheef, je zag er oud uit". De heer Berlijn heeft met plezier en overga ve zijn rol van verdachte gespeeld. „Het is niet moeilijk je leeft je zo in, dat je inderdaad alle emoties van de verdachte persoonlijk onder gaat". neg: „Als hü nou vier jaar had ge kregen W eer gewoon Ook de andere verdachte in deze laatste zaak van VARA's „tv-reoht- bank" kweker Wilders, ging gisteren weer gewoon als de te goeder naam en faam bekend staande architect Corn. Lubbers uit Kortenhoef door 't leven. Zelfs zijn naaste vrienden waren uiterst verbaasd hem als frauduleuze (Van onze Brusselse correspondent) Tijdens de jongste bijeenkomst van de werkqroep van de Bei- Net als zyn voorgangers in vroe- uiterst verbaasd hem als frauduleuze 3 gere t.v.-rechtzaken heeft de heer kweker op het scherm te zien Maar gische radio en televisie en de Nederlandse stichting is gebleken. Berlijn een zeer sterke antipathie Milo Anstadt had hem dan ook op Jat Nederland belanqsteilinq heeft voor het proqramma ..Het is I .i>n i tttjijhoi laotda nippertje uitgenodigd' rv® j j i als invaller voor iemand maar een woord Dit is een van de aardigste korte programma s j van de Vlaamse t.v. Het staat onder leiding van Paul van de Vel- i de. een der medewerkers van het eerste uur van de Vlaamse tele- Door dit al te kalme, onbevredi gende einde echter dat pas op het allerlaatste toch nog goed werd af gesloten doordat de vermeende doch ter voor haar „vader" partij trekt tegenover Niemever, was „Panggilan" geen uitgesproken goed stuk. Wel een heel speelbaar stuk. dat Nell Knoop (wier in Indonesië doorgebrachte jeugd haar ongetwijfeld geholpen heeft zo authentiek de Indonesische huishoudster te spelen), P^m Dik kers. Peter Aryans en Sara Heyblom de gelegenheid bood een aantal vormvaste karakters op te bouwen. Een verrassing was het spel van Raden Adjeng Harline Respati Har- sojo Moektisangkojo. een Javaanse prinses, die vanuit haar in Parijs op het toneel en in de film opgedane ervaring, de dochter speelde. Zij Ongetwijfeld een afkeurenswaar dige daad volgens de voogdij wetten. SUSHI !PI. hloflr.waai"over deed dat. zoals gezegd, heel goed en anc ~n charmant, steeds mooier wordend, al naar gelang zij zich in steeds Oos- buitenstaanders. zoals het aangelo pen vriendje van de dochter, zich Sir, .««.k *u heilig verontwaardigd hoeven te to- terser geva /n kleedde. Zoals al wel bekend, heeft Hans Die verontwaardiging, en de daar- Keuls het stuk speciaal voor haar én aan gekoppelde „val' van de hoog- vcor Cruys Voorbergh geschreven, moedige resident, waren te groots maar door de dood van de laatste van opzet om naast de menselijk begrijpelijke oorzaak niet wat over bodig te lyken. zijn de oorspronkelijke toneelplannen gewijzigd in deze televisieopvoering. Walter Kous en Frits Butzelaar tekenden samen voor de goede regie. Carol Linssen. die de jongen speelde, kon ln deze rol de grote belofte, die hü na de toneelschool was, niet ge heel waar maken. Keuls speelde met een wraakzoe kende. betekenisvol pratende vriend en een aantal geheimzinnige dromen toe naar een gigantische ontknoping, büvoorbeeld: de resident had zijn ge liefde uit minnenüd vanwege beider vriend Niemeyer met een kris dood gestoken. of: hy had haar, in zijn angst, tydens zyn vlucht in de steek gelaten zodat zij in handen viel van de Japanners en de marteldood stierf. In beide gevallen had hü dan haar zeer jonge dochten je geadop-.ec" Samenstelling, tekst teerd uit een soort wroeging of als re«'e waren van ,0(>st Tholens. boetedoening De avond werd door de KRO be sloten met „Iets van de middel eeuwen". een verfijnd muzikaal pro gramma, wortelend in de middel eeuwen, versierd met talloze fraaie tot zeer fraaie afbeeldingen uit die tyd en gedragen door het museaal instinct van de „Muziekkring en tegen zün vroegere vriend Wilders het laatste gevoeld. „Hoe die man my zo kon behandelen" verzucht hy nu nog. „Ik was geweldig opgelucht na het vonnis. Pas toen was ik de span ning van een paar dagen kwyt. Ber- Hjn heeft na afloop nog even voor het eerst met Wilders gepraat: „Een aardige man. maar toch De onderwijzer Berlijn is „ont dekt" door zyn nicht mr. Erica-Vis ser. die samen met Milo Anstadt de produktieleiding van het spel heeft. De heer Berlyn was geknipt voor zün rol: de leeftijd klopte, als on- derwüzer op een openbare school is hü ambtenaar en zijn werk voor de schooltuinen heeft hem de noodza- kelüke kennis van het kwekerübe- drüf gegeven. „Ik heb niet direct ja gezegd". mee te doen, die was verhinderd. Getuige Scholten. die het hele zaakje aan het licht bracht, pleegt in het dagelüks leven ook vele za- visie, ken in het openbaar te brengen, j maar dan als verslaggever. Advertentie De andere getuige, directeur van Amstelhmzens dienst gemeentewer ken ir. Verkerk, zou men wellicht Twee groepen van vier mensen moeten beurtelings de betekenis ver klaren van een woord of raden welke de juiste is. Het aardige is dat er natuurlyk meestal nog ongebruike- (Van onze radio- en t.v.-medewerker NTS-produktieleider Paul I Romer is de tweelingbroer van acteur Piet Romer, wiens conterfeitsel in heel Neder land bekend is, sinds de op komst van het roemruchte Stiefbeentijdperk. Paul (van de NTS) lijkt sprekend op Piet (van Stiefbeen) en heel wat mensen raken daardoor in verwarring, zodat Paul herhaaldelijk op straat wordt aangesproken door mensen, die hem voor Piet houden. ,jZeg, zou jij nou niet eens wat inbinden, tegen die oude vader van je!", zeggen ze te gen hem en Paul antwoordt dan minzaam dat het alle maal de schuld is van zijn broer. In een damesweekblad is gepubliceerd, dat Paul <van de NTS) de persoonsverwisse ling met zijn broer zeer hin derlijk vindt. Zo hinderlijk dat hij voornemens zou zijn zijn gezicht door plastisch- chirurgisch ingrijpen te laten veranderen. Paul Romer heeft zich over deze publi- katie bijzonder kwaad ge maakt. Hij zei ons„Ik vind het besf dat de mensen me nogal eens voor mijn broer verslij ten. Sterker noj, als het niet al te gek wordt heb ik er wel lol in. Ik denk er niet over mijn gezicht te laten veran deren. nog afgezien van het feit, dat er in heel Nederland geen plastisch chirurg te vin-, den is die zo'n kop kan ver anderen!'* herkend kunnen hebben als Geert lüke of wonderlüke woorden ter Lubberhuizen, directeur van de Am sterdamse uitgevery „De Bezige By". Hy heeft in vroeger jaren meege werkt aan het literaire t.v.-magazine „Totebel" van de VPRO. De vrouw die voor de camera's ver scheen als echtgenote van gemeente ambtenaar Van Duin. werkt in het dagelüks leven ook op een uitgeverü. en wel als Hetty van Klaveren, se cretaresse van H. M. Randwük, di recteur van de Amsterdamse uitgeve ry De Brug. sprake worden gebracht en dat drie van de uitleggingen ervan geheel op fantasie berusten. Lid van de vaste groep is o.a. de schrüver Louis-Paul Boon, die vaak met de vreemdste vondsten komt aandragen. 500 franken De groep gasten, die iedere keer wisselen, wordt nu eens gevormd i u6. door vier Vlaamse schryvers. acteurs, Het dichtst bü zün eigen beroep j leden van een studentenclub of er is bleef eigenlyk reclasseringsambte- I een andere band die ze samenhoudt. Tenslotte moeten de acht deelnemers nog gezamenlük raden naar de be tekenis van een woord dat Paul van de Velde heeft gevonden. Iedere keer als de gasten winnen, krügt zü 500 Belgische franken, de winst van de vaste groep gaat ln een pot, waaruit ezeltjes worden gekocht voor instel lingen ter verpleging van spastische kinderen. Het Nederlandse plan is nog niet definitief uitgewerkt, maar als eerste zal de Vlaamse uitzending van don derdag a.s. een groep Nederlandse gasten krügen. De groep zal worden samengesteld uit Simon Carmiggelt, Godfried Bomans, Hella Haasse en dr. Victor van Vriesland. Het zou zo wel door de Vlaamse als door de Ne derlandse televisie worden uitgezon den Tal van hulsvrouwen geven er de voorkeur aan hun gezinswas niet te koken. Vaak gebruiken zü een was machine en wassen direct in sop van heet water uit boiler of geiser. Voor al deze huisvrouwen geldt de vraag: met welk wasmiddel krüg ik ook zon der te koken mün was toch echt mooi wit? Het antwoord hierop is: OMO. het wasmiddel dat rekening houdt met Uw wasmethode. Eenvoudig om dat juist OMO zo gemaakt is, dat het ook bü lagere temperaturen het beste resultaat garandeert een prachtig witte was.. Vandaar dat het oordeel van vrouwen die de was niet koken gelükluidend is aan dat van vrouwen die het wel doen: geen be ter wasmiddel dan OMO BINNENLAND Het advies, dat bij de Raad voor de Kunst werd ingewonnen vermeldde, dat de Ilim „Weaerzyds" niet voldeed aan de criteria, die gesteld mogen wor den om een film voor een suosldle ln aanmerking te brengen. Omdat hy geen dringende termen aanwezig acht te om van dit advies af te wijken heeft de staatssecretaris van O K. en W de heer Van de Laar. het subsidieverzoek afgewezen. Dit zegt hij ln antwoord op scnrlftelyke vragen, die het Tweede Kamer-lid mevrouw Van Someren- Downer (VVD) gesteld had. De afdeling 's-Gravenhage van de VVD heeft gisteravond haar bestuur uitgebreid van 12 tot 15 leden. Daar dr ir Koppejan zich uit het bestuur terugtrok i.vjn. zyn benoeming ln het hoofdbestuur, waren er dus vier vaca tures. Daarin werd voorzien door de \erklezlng van drs. A. van Boven. mr. J. Haring, mr H. F. L. Wenslnk en de heer A. E. J. Modderman. Op 16 maart zullen ln Amsterdam oe eerste parkeermeters ln gebruik worden gesteld Vóór april zal de eerste partij van 500 meters zijn aange bracht. Het nieuwe parkeersysteem zal op tal van plaatsen binnen de grach tengordel worden toegepast op daar voor afgebakende vakken. Op 1 april zullen 15 controleurs ln dienst zijn, van wie de meesten reeds zün aange steld. Allen zün oud-politlemannen ln de leeftijd van 40 tot 45 Jaar. De Culemborgse hoofdagent van gemeentepolitie, die op 13 februari J 1. bulten functie werd gesteld, l.v.m. on regelmatigheden met een dienstpistool heeft gisteren zijn werk mogen her vatten Uit het onderzoek ls komen vast te staan, dat een drietal kinderen van tien Jaar. onder wie een zoon van de hoofdagent, buiten zijn medeweten met het dienstpistool een aantal scho ten heeft gelost Onder andere werd in een huls door een ruit geschoten Niemand werd echter gedeerd De zaak tegen de hoofdagent /al verder disci plinair worden afgedaan De gemengde commissie voor de uitvoering van het Nederlands-Duitse cultureel verdrag heeft deze week in Den Haag haar eerste vergadering ge houden. De commissie heeft werkgroe pen ingesteld, die zich o.m. zullen be raden over de mogelijkheden tot ver steviging van de contacten op het ge bied van onderwijs en wetenschaps beoefening. De voorzitter van de Hoge Auto riteit der E.G.K.S., de Italiaan D. Del- bo, wordt op 5 maart ln Den Haag erwacht. HIJ zal met de Nederlandse regering besprekingen voeren over de Jongste plannen van de Hoge Autori teit voor bescherming van de kolen- industrie ln afwachting van een ge meenschappelijke energlepolltlek. Voor zijn reis naar Den Haag zal hü soort gelijk contact hebben met de regerin gen van Luxemburg. Italië. België en Frankrijk Na Den Haag reist hij nog naar Bonn. De 71-Jarlge heer A. Smits is gis termiddag in zijn huls aan de Valken- boekade ln Den Haag door gasverstlk- klng om het leven gekomen De heer Smits was bezig de keuken te schilde ren en heeft daarbij vermoedelijk zon der dat hij het merkte de gaskraan opengestoten. Zijn vrouw, die hem voor de koffie kwam roepen, trof hem le venloos aan. BUITENLAND Zuld-Afrlka's florerende lucht- dienst gaat. ondanks de landingsmoei lijkheden ln verschillende Afrikaanse staten, zijn diensten uitbreiden. In de Verenigde Staten zijn verschillende vliegtuigen aangekocht, waaronder een Boeing Jetvliegtuig voor de Interna tionale luchtroute De andere en klei nere vliegtuigen zün voor binnenlands verkeer bestemd. Het nieuwe Boeing Jetvllegtuig zal 28 miljoen gulden kos ten. De aanschaffing werd noodzakelijk door de stijging van het passagiers vervoer. Frankrijk heeft ln de periode van 9 tot 15 februari voor wetenschappe lijke doeleinden negen raketten afge schoten van de basis Hammaguir ln de Sahara. Eén der lanceringen mis lukte. De proeven betreffende een on derzoek van de hogere lagen van de atmosfeer. Prins Tala. een broer van koning Saoed van Arable, heeft bekendge maakt. dat hij besloten heeft naar Saoedl-Arablè terug te keren na twee Jaar vrijwillig ln ballingschap geleefd te hebben. De prins neemt tevens de kritiek terug, die hij tijdens zijn bal lingschap heeft uitgeoefend op de bin nen- en buitenlandse politiek van zün land. De fusie tussen Gevaert te Ant werpen en Agfa te Leverkussen ls wel licht slechts het begin van een nog grotere concentratie ln de Europese in dustrie voor fotoprodukten. Volgens het Belgische blad „De Standaard" zijn thans n.l. onderhandelingen aan de gang tussen vertegenwoordigers van Gevaert enerzijds en anderzijds van Uford (Engeland) en Ferrania (Italië) om tot nauwere samenwerking te ko men. Een vaartuig van de Cubaanse marine heeft een Amerikaanse piloot uit de Caraiblsche zee opgepikt, wiens Gagarin van leiding ontlast In de „Rode Ster" doet de Russi sche ruimtevaarder luitenant-kolonel Pavel Popovitsj (die de Wostok-IV heeft bemand" drie onthullingen. Kolonel Joeri Gagarin (van de Wostok I». die tot dusver de leiding had van de ploeg Russische „kosmo nauten" en verantwoordelijk was voor hun opleiding en voorbereiding, heeft deze functie overgedragen aan luite nant-kolonel Adriaan Nikolajev Wostok-III). Gagarin „komt voor promotie ln aanmerking" aldus Po povitsj. De tweede onthulling is dat de twee Jongste Russische ruimtevaar- eenmotorlg vliegtuig op een vlucht van j ders Valery Bikovski die met de leidt. Nikolajev enkele tientallen ruimtevaarders in de dop. Bij deze voorbereiding neemt de sportbeoefe ning een belangrijke plaats in. Advertentie Jamaica tér hoogte van Cayo Guan als gevolg van brandstofgebrek op zee had moeten dalen. Volgens Radio-Havanna, dat dit bekendmaakte, had de piloot 20 uur ln het water gelegen, toen het Cubaanse schip hem ontdekte. Op Cuba werd hem later medische hulp gegeven. De Australische overheid krügt 240 miljoen gulden te betalen voor de aanpassing van naar schatting 240 000 kasregisters, tel- en boekhoudmachines aan het decimale stelsel, dat ln 1966 wordt Ingevoerd Een vijftigjarige Finse kraandrij ver, Toiml Sllvo, heeft het record wak- kerblljven gebroken Na 394 u. opzette- lÜk geen oog dicht te hebben gedaan, ging hij gerust slapen ln de weten schap. de Italiaan, die eerder dit Jaar „slechts" 276 uur op zijn naam bracht, met byna vüf dagen te hebben ver slagen. Sllvo zei zaterdag J.l. nog wel een week wakker te kunnen blijven, maar gaf het gisteren toch maar op. toen hem gezegd werd dat zijn gezond heid anders gevaar zou gaan lopen President Ben Bella van Algerije ls gistermiddag ln Conakry, de hoofd stad van Guinea, aangekomen. Hij werd Wostok-V 81 maal om de aarde heeft gecirkeld) en Valentina Teresjkova «49 omwentelingen in de Wostok-VI lichamelijke gewaarwordingen van onplezierige aard hebben ondervon den tijdens hun vluchten. Popovitsj weidt hier verder niet over uit maar geeft wel te kennen, dat het voorna melijk moeilükheden zijn geweest bü de aanpassing van het menselijke or ganisme aan de toestand van ge wichtloosheid, die hun weerslag von den in het inwendige van het ge hoororgaan. Op ruimte vluchten, tenslotte, wor den in de Sowjet-Unie thans niet meer uitgezochte enkelingen voorbe reid, maar verscheidene „ploegen", die elkaar aflossen. Zo büvoorbeeld een onontkoombare plaag? eindelijk niet meer dankzij AltUd heeft iedereen verkoudheid geaccep teerd als een onontkoombare plaag. Nu er Coldrex ls. hoeft U niet meer verkouden te rijn. Coldrex ls méér dan alleen een pijn stiller. Het ls een speciaal middel dat ver koudheid op 3 manieren bestrijdt, 1. Heft neusverstopping op - U ademt weer vrU (phenylephrinura HC1). 2. 8tUt hoofdpijn, spierpijn. koorts (acetylamlnophelum). 3. Bespoedigt Uw herstel - geeft extra woer- etand (dubbele dagelijkse dosis vitamine C). JHR. SANDBERG GERIDDERD Jhr. W. J. H. B Sandberg, oud-di recteur van het stedelük museum in Amsterdam, is benoemd tot ridder op het vliegveld 'begroet door president eerste klasse ln de orde van de witte Sekoe Toere. roos van Finland. Nico Scheepmaker. VOOR ZATERDAG 22 FEBRUARI Hilversum I, 402 m. KRO: 7.00 Nws. 7 10 Morgengebed 7.15 Klass. gram. 7 40 Geestelijke llJ deren 7.55 Overweging 8 00 Nws. c. strip v. d. jeugd 8 20 DJtnn. ge\d progr. 12.00 Angelus. 12 04 Country ai Western Express. 12 25 Platennws. 12 3 Meded t.bv land- en tuinbouw 121 Licht ens. met vocaal ens. 12 55 Kan nws 13 00 Nws. 13.15 Marktber 12. Musicerende dilettanten: Fanfare-on 13.40 Franse les. 14.00 V. d Jeug 16 00 Licht ens. 15 20 Reisbureau M; slca: muz. uit vele landen. 15 40 Llci lnstr. kwart. 16.00 V. d. Jeugd. Hl -T:*77mii7. met comm. 16.40 Licht lnn trio 1700 Leiding geven, lezing. 17; Lichte gram. 17.30 Boekbespr 17 Roulette: gram KRO: 18.00 Kunstkron. 18.30 Lid ork 18.50 Lichtbaken, lezing 19 Nws 19 10 Act. 19.22 Sportperiscxi; 19.30 Concertgebouwork. en sopraa: klass. muz. 20.30 Rleleksén. progr. 21.30 Buurmans krant: lnfc« matle uit het buitenland 21 50 Bric brac, cabaret. 22 20 22.25 Boe! bespr. 22 30 Nws. 22 40 Kruispunt godsd discussie. 23.10 Nwe klass. grat met comm. 23.55-24.00 Nws. Hilversum II. 298 m. VARA: 7.00 Nws. 7 10 Ochtendgyi 7.20 Soc strijdlied 7 23 Lichte gra: (7.30 Van de voorpag.. praatje i Nws. en soc. strijdlied. 8.18 Llcb eram 8 30 Wegwijs, tips voor trips vakanties. 8 40 Lichte gram. 9 00 Lot naar werken, praatje. 9 10 Voor-r(c onde: licht progr. VPRO: 9.40 Bijbel i miniaturen, lezing. 9 55 Als het kli maar een naam heeft, lezing. VAR 10 00 Bultenl. weekoverz. »oi5 Rnt»v de: gevar. progr. 12.30 Meded t. land- en tuinbouw. 12.33 Sportniet 13 00 Nws. VARA-varia. 13.20 Tijd t teenagers. 14,10 Uitlaat, progr. v twintigers. 14.45 Artistieke staalkaa- 15 15 Padio Jazzclub. 15.45 Nlvellert of denivellering?, toespr. 16.00 Matlr. i op de vrl1e zaterdagConcertgebot ork. en solist: klass. en moderne mi (I. d. pauze: 16 40-17 00 BoekbesDr 17 50 Het wereldkampioenschap har rijden op de schaats ln Helsinki VARA: 18.00 Nws en comm 1 Gram. 18.30 Muziekklosk: nleuwsfll sen uit de wereld van de lichte m\ 19.00 Paulus de boskabouter. 19.10 R dloraad: vragenbeantw. 20 00 Nletn 20.05 VARA's liekercompetltle. Soc comm. 21.15 Ramblers bandsho 22 00 Lichte gram. 22.15 Europees b! Jartkamploenschap Bandstoten te P Helder 22 30 Nieuws. 22.40 Act. 22 Babysitten: lichte gram. 23.20 In» trio en zangsollste: lazzmuzlek. Lichte ork.muz. 23.55-2400 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA NCRV: 15 00 Filatelistisch allerl 15.20 Alles draalt om moeder. Jeugdforum. 16.30 Dier ln 't vlz.i 17.00-1745 V. d. kind. 19.30 Baret de beer 19.35 Lassie. TV-fllm hfl 20 00 Journaal en weeroverz. NCR 20 20 Memo. 20.35 Herrie om Har: {g TV-spel (deel 2). 21.10 Capriolen, mi progr. 22.00 Hoe bestaat 't. 22.30 Vf 'n wereld. 22.55 Morgen ls het zondi Lp 23 05-23.15 NTS-Journaal. BUITENLANDSE PROGRAMMA'S Engeland, BBC Home Service, 330 12.00 Nwe gram. 12 30 Kron. v. tuin 13.00 Automoblllstenkron. 13 Interviews. 13.55 Weerber 14 00 Ni 14.10 Hersengym. 14 40 Gram. 14 Rugby-wedstrljd 16.35 Gram. Hoorspel. 18.00 V. d. Jeugd. 18.55 W« bericht J9.00 Nws. 19.10 Reg. nieu 19 15 Sportprogr. 19.45 Parl.overz. 20 Amus.muz. 20.30 Gevar. muz. pro 21.30 Hoorspel. 23 00 Nws. 23.10 Bol bespr. 23 45 Avondgebeden. 23.59 Wei bericht. 24.00 Nws 0.02-0 45 Klass. ra ziek. Engeland, BBC Light Programme 1 en 11.00 Gevar. muz. 13.00 Popul gra 13.31 Sportparade. 13.55 Gevar. m met comm. 15.00 Gevar. progT 16 Three's Company. 16.50 Voetbalrep< tage. 17 45 Lichte muz 18 00 Nws. Journaal. 18 25 Voetbahiltsl. 20.31 var muz. (Om 21.30-21.50 Nws. Encore: gram. uit het verleden) 22 Dansmuz. 23.31 Jazzmuz. 23.55-24 Nws. Nordwestdeutsclier Rundfunk. 309 12 00 Nws. 12.15 Amus muzlek l3 Nws. 13 15 Lichte muz. 14 00 Gei muz. 15 00 Amus.muz. 16.00 Nws. 16 Amus.muz 18.55 Klokgelui en zong. 19.00 Nws. 19.20 Koorlleder 19.45 Gevar. progr. 21.30 Nws. 22 Klass. muz. 22.40 Gevar. muz. 24 actt Nws. 0.10 Dansmuz. 1.00 Jazzmuz. 2 Weerber. en gevar. muz. Frankrijk, 280 en 235 m. leid« keli: gaai 12.00 Gram. 12 30 Nws. 12.42 Mode icing en klass. muz. 13 37 Kamermuz. 1! Gram. 15.15 Kamermuz 19.00 Conc muz. 19.58 Nws. 20 42 Hoorspel Operamuz. 23.52-24 00 Nws. Brussel, 324 en 484 m. 324 m.: 12.00 Nws. 12.03 Lichte ol muz. 12.30 Amus.progr. 12.55 Pro overz. 13.00 Nws. en meded 13.20 B Hitparade. 14.00 Nws 14 03 Voor Jeugd. 14.20 Progr. v. d fllmllefh bers 15.00 Nws. 15 03 Hoorspel. II Lichte ork.muz. met zang. 17 00 5' rich 17.15 Liturgische zangen. 17.25 Ko zang. 17.45 Engelse les. 18 00 Niet uepr 1803 V. d. sold. 1828 Paard es port» 18.30 Kerkorgelrecital. 19 00 Nieuwi comm. uit Amerika 19 40 Lichte n 20,00 Qulzprogr. 21 00 Lichte mud 22 oo Nws. 22.15 Dansmuz. 23.00 N °ntn 23 05 Lichte muz. 23 55-24.00 Nws. 23.30 AmusprH 484 in.: 12.18 Lichte muz. 12.30 var. progr. en act. 14.45 Lichte t 17.00 Nws 18.03 V. d sold. 19.08 S gram 19.30 Nws 20.00 HoorsDPl Planorecital. 21.00 Chansons. 22 00 reldnws. 22.15 Jazzmuz. 22.55 Nieu 23.00 Gevar. muz. 23.55 Nws. (Van hedenmorgen 7 S 5 a £6 uur) B Amsterdam onbewolkt Den Helder zwaar bew. Ypenburg Vlisslngen Eelde De Bilt Twente El nuhoven geh bew onbewolkt zwaar Dew onbewolkt geh bew zwaar bew B -0 -0 Z.-Limburg onbewolkt Helsinki geh bew Stockholm zwaar bew. Oslo mist Kopenhagen mist Aberdeen half bew. Londen Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort MUnchen Zürlch Oenéve Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Rome Ajacclo Madrid Millorca Lissabon geh. bew. onbewolkt onbewolkt onbewolkt onbewolkt geh bew. zwaar bew zwaar bew onbewolkt onbewolkt licht bew. geh bew. zwaar bew onbewolkt geh bew zwaar bew onbewolkt zwaar bew mist licht bew. zwaar bew. Be E van ove: hed mee schi len zaal natl volii het kelii lede wikl wen de „in tion kere „ent vaar W er n in i rech dan bede betn door wikk De uitvc kelif Ver. sen tione wen. wikk en o De bekei 1664 «pror vreen daarc hebbi vreen dt. v natlo »ecre loket ttallt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 2