N ij hof f - vertaalpr i j s dr. Prampolini-Lijsen Henk van Ulsen in „DE WIJZE KATER" Meesterlijk spel in Goethe's „IPHIGENEIA AUF TAURIS kunst kAteiöoscoqp Eerst meer bezoekers, dan pas Operagebouw Grote verdiensten voor de Ned. taal Elisabeth Andersen in centrale rol Leiden herdenkt Heyermans met flonkerende voorstelling Wethouder houdt voet bij stuk Vrouw steekt luiis in hraml Gaat Fokker aan China leveren N.T.S. HUURT HET GEHELE CONCORDIA Opgericht 1 maart 1860 Dinsdag 28 januari 1964 Derde blad no. 31172 De Italiaan dr. Giacomo Primpolini en de Nederlander Chris- tiaan N. Lijsen hebben de M. Nijhoff-prijs voor vertalingen 1964 gewonnen. Deze door het Prins Bernhard Fonds ingestelde prijs van f 2.000 is besterad voor die vertalingen van poëzie, dramatisch vertalen wat hem bevalt, aanspreekt, j of uitdaagt". 1 De heer LUsen betoogde in zijn dankwoord, dat een goede vertaler in I de eerste plaats een goede lezer is. j Hij stelde ook. dat elke stijlfiguur in een vreemde taal op een adequate wijzse in het Nederlands weergegeven i kan worden. Na deze dankwoorden hield de i schryver Remco Campert een eau- serie over het onderwerp: „Vertalen: j geen kunst aan", waarin hij op geestige wijze de draak stak met de positie en het werk van de vertaler in Nederland. Tot slot volgde een werk of verhalend en beschouwend proza, welke zich door hun let- j receptie^die door vele ^literatoren en terkundige waarde onderscheiden. andere minnaars van de letterkunde werd bijgewoond Vijft ig talen Blijkens het rapport van de Jury, bestaande uit prof. dr. S .Dresden, voorzitter en prof. dr. P. MJnderaa, Adrlaan Morriën, mr. E. Straat, Dolf Verspoor en Bert Voeten, leden, dat gfeteravond in de raadzaal van de gemeente Den Haag werd voorgele zen door prof. dr. P. Minderaa, heeft dr. Giacomo Prampolinl, die een 30-tal talen kent en uit een 30-tal In het Italiaans heeft vertaald, zich grote verdiensten verworven voor de Nederlandse literatuur door zijn meesterlijke vertalingen van Neder landse schrijver. De thans 65-jarige Prampolinl, ju rist van huls uit, was bevriend met Arthur van Schendel, die Jarenlang in Italië heeft gewoond. Ettelijke ro mans van Van Schendel. die ondanks zijn romantische Inslag toch een typisch Hollands schrijver was, zijn door Prampolinl vertaald. In 1928 stelde de Italiaan een bloemlezing samen van Noord- en Zuidneder landse dichters en prozaïsten, die vertalingen bevat van werk van uit eenlopende figuren als Herman Gor ter. Jan Hendrik Leopold, Louis Cou perus. Guido Gezelle en Karei van de Woestijne. Wellicht zijn bekend- si e werk tussen 1922 en 1962 ver schenen er 9 publikaties van de hand van Prampolini is de „His- toire unlverselle de la lltterature", een standaardwerk in zeven delen. Hierin, zo zegt de Jury, wordt niet alleen de Nederlandse letterkunde in haar diverse tijdperken treffend ge situeerd temidden van de andere we reldliteraturen, maar geeft Prampo lini ook karakteristieke vertalingen v an middeleeuwse dichters tot Hans \ndreus toe. Het is dit werk dat het voorbeeld ls geweest voor de op zet van de latere „Hlstolres des Ut- teratures" In de bekende Pleiade- reeks, met dit verschil echter dat het door Prampolini gepubliceerde werk het werk van één man is ge weest. Prampolinl ontdekte vanuit het Ne derlands het Fries en het Afrikaans. Hij maakte zich met deze talen zo vertrouwd dat hU bloemlezingen van Friese en Afrikaanse poezie kon pu bliceren. De Jury zegt ln haar rap port dat Prampolini's vertalingen zich kenmerken door een grote ge voeligheid en door een Inlevingsver mogen, dat hem ln staat stelt Ita liaanse poëzie te bieden op basis van onze middeleeuwse dichters, van Ach terberg en van Lucebert. „Deze pres tatie" aldus de jury, krijgt nog een bijzonder relief als men beseft dat deze activiteit ontplooid werd naast vertaalwerk uit het Arabisch, Chi nees, Spaans. Indonesisch, Zweeds. Russisch en nog een reeks talen, waarbij hem als een constante ln zijn oeuvre vooral de kleine taalgebieden boeiden, zodat hij ln literatuurhis torisch- en vertaalwerk het zo nodi ge correctief aanbracht ln een maar al te vaak kwantitatieve beschou wingswijze van onze wereld. ..Moderne keuze" De heer Chr. N. Lijsen. die de prijs kreeg voor ztfn vertalingen ln het Nederlands, werd ln 1928 te Te- bing- Tlnggi geboren. Na de oorlog woonde hij geruime tijd in Frank rijk. waardoor zijn llefCc voor en Vijf jaren Ned. Dans Theater Het repertoire van het Ned. Dans Theater dat vanavond met een galavoorstelling in de Kon. Schouwburg te Den Haag zijn eerste lustrum viert, vermeldt thans 55 balletten van heden daagse choreografen, waarvan er 42 door aan het geselschap verbonden choreografen werden gemaakt. Deze choreografen zijn Hans van Manen, Benjamin Harkarvy, Jaap Flier, Aart Ver stegen. Glen Tetley, Job San ders. Rudi van Dantzig en René Vincent. In ons la lid worden per seizoen ge middeld 100 tot 125 balletvoorstellin gen gegeven: Den Haag (20), Amster dam (15), Rotterdam (7) en de rest in andere plaatsen. Ook werd ver scheidene malen voor de t.v. opge treden. Het Dans Theater maakte tevens een aantal tournee's in het buiten land. In het najaar van i960 verbleef het gezelschap gedurende zes weken in Israël. In elk seizoen werden voor stellingen gegeven ln België en Duitsland. In Juli 1962 werd een viertal balletvoorstellingen gegeven in Milaan en ln de zomer van dat zelfde Jaar werd vijf maal opgetre den ln het Theater des Nations (Sarah Bernard!te Parijs. Hans van Manen ontving toen van de Parijse kritiek als artistiek leider van het gezelschap de prils voor dc beste ciansprestatie. In november 1963 verden zeven voorstellingen in Sun derland. Engeland, gegeven. Als ge volg van de laatste reis gaat het Dans Theater dit Jaar van 11 tot 25 mei in Ierland spelen: een week in Belfast en een week in Dublin. Het tableau de la troupe werd in dp loop der jaren uitgebreid van 16 tot 24 leden Met dit aantal de de'in'tieve cterktp bereikt, wat be tekent dat het gezelschap geen „corps de ballet'; kent Een van de essen kennis van de Franse literatuur ze ker verrijkt zullen zijn. De heer Lij sen vertaalde o.m. werk van Dide rot, Stendhal, Lautremont. Camus, Sartre en de meesters van de al lerjongste Franse romankunst. Rob- be-Grillet en Michel Butor. De jury stelt met nadruk dat zit niet tot toekenning van de prijs aan de heer Lijsen is overgegaan, omdat deze een zo duidelijke voorkeur voor moderne litteratoren blijkt te heb ben. Ze meent, dat deze „moderne keuze", als men het zo noemen mag. evenzeer spreekt uit de vertalingen van Diderots 18e eeuwse dialoog „Le neven de Rameau" als uit „Le mythe de Sisyphe" van Albert Camus. De Jury waardeert speciaal LUsens keu ze van schrijvers, wier werken door zogenaamde speelsheid en ongebon denheid ofwel juist door een uiterst gecomprimeerd woordgebruik de ver taler voor specifieke moeilijkheden stellen. Bij onderling uiteenlopende schrijvers als Lautremont en Sartre is Lijsen er vrijwel steeds in ge slaagd het eigene van beiden in voor treffelijk leesbaar Nederlands over te brengen. De Jury zegt verder, dat de vertaal Haagse Toonkunstkoor in Fauré's „Requiem" Zaterdag i februari geeft de Haag se Toonkunstafdeling in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een uitvoering van het „Requiem" van Gabriel Fauré. Hieraan gaat vooraf het „Stabat Mater" van de Poolse componist Ka rol Szymanowski. èolistische medewerking zal wor den verleend door de Oostenrijkse sopraan Rohtraud Hansmann, de alt Mia Greeve en de bariton Rom Kalma. De orgelpartij wordt vertolkt door Bernard Bartelink. Het instru mentale aandeel wordt verzorgd door Het Residentie Orkest dat onder lei ding staat van Frans Moonen. i laten ran de mensen te bekritiseren en te bespotten. De beslist domme. maar ook wel goedige koning heeft natuurlijk niet door. dat hi) met een kat te doen lieeft Het gelaarsde-kat-achtlge gegeven van „De Wijze Kater" zoo wellicht de Indruk kunnen wekken, dat het een enigszins naïef stuk Ls. Dat i® het beslist niet. Het is een raak ®pH- se en ook wel gedurfde satire, die door de toneelgroep Studio op een vlotte moderne wijze gebracht wordt. De flonkerende voorstelling die Stu dio van Heyermans stuk geeft zal wellicht de beste blijken die In dit Binnenkort zal de toneelgroep Studio'' i» de Leidse Schouwburg enige voorstellingen geven van Herman Heyermans' ,,De Wijze Kater". Het eerste optreden op maandag 10 februari a.s. is een extra-voorstel ling (d.w.z. buiten de abonnementen om) in het programma van de Leidse Volksuniversiteit K. en O. Deze voorstelling wordt gegeven in samenwerking met het Leids Academisch Kunstcentrum. Daarna n.l. op 10 en 17 maart wordt „De Wijze Katernog ver toond in het Schouwburgabonnement- Jfen wil hierdoor reliëf geven aan het Heyermans jaar dat overal gegeven wordt. Volgem velen in den lande met omkeringen van merken van dele toneehchrijver ge- m'Ü^|ePnd,"('^Wd d<KM. vxerd wordt. Zoals bekend wordt dit jaar herdacht, dat Heyermans honde inventieve regisseur van Ierzei) derd jaar geleden geboren werd. de vertolkingen van de belde hoofdrollen door Henk van Ulzen (de De opvoering, die de Amsterdamse zyn lenig lichaam naar toe springt. w«terrlurze kater) en W'im van den toneelgroep Studio van „De Wijze begint hU op een brutale. Ironische Rrink koddl|r* |,oning> moeilijk VrtOD WKTODI^PH WFRK Kater" geeft en welke op 8 Januari en scherpzinnige wijze het doen en -.v*n»rMi ¥UUK nmviuawn vecni\ Ja KD Ker succesvolle première be- 1f,venar"1- De uitgevers van wijlen president leefde, staat onder regie van Kees j- Kennedy's laatste boek .Profiles in van Iersel. De veeleisende rol van courage" hebben aangekondigd een •■wÜze kater indertijd gespeeld prijs in te stellen ter nagedachtenis door Jan Musch - wordt vertolkt aan de vermoorde president. De prils door Henk van Ulsen. die 10 000 dollar groot is en tenmin- Men heeft wel eens het idee ge ste vijf maal in tien jaar zal worden |had, dat de toneelkunst van Heyer- toegekend. zal worden gegeven voor mans zou gaan verouderen. De socia- biografisch of historisch w;erk. In de aanklacht, die in vele van zyn jury zal o.a de huidige minister van aJFm'ïfr JOHN F. KENNEDYPRIJS Begrafenis Willem Hespe te Amsterdam Op de begraafplaats Zorgvlled te Amsterdam is gistermiddag onder veel belangstelling uit koorkringen de vorige week op 88-jarige leeftijd over leden componist en koordirigent Willem Hespe ter aarde besteld. Er technische factoren bU de beoordeling j ™*d niet gesproken. De baar werd van het werk van vele vertalers, de 5^ doorslag geven, maar dat deze wor- Neder door overwegingen Justitie Robert Kennedy zitting ne men. „ROBERT EN BERTRAM" IN BREDA den aangevuld door overwegingen I j?ndse componisten van andere aard, zoals keuze en ver- °r£?nisatle het 000 scheidenheid der vertaalde werken, c^tgeoouw hoeveelheid werk en het culturele be- I lang. DANKWOORDEN In zijn dankwoord, dat werd voor gelezen door prof. dr. E Morpurgo, I de voorzitter van de Italiaanse ver eniging in Nederland „Dante Alighieri". wijdde dr. Prampolini en kele woorden aan de moeilijke kunst van het vertalen. Het devies luidt: „Een vertaler moet alleen maar dat I tijd Immers nagenoeg geen doel meer Uit recente opvoeringen van „Op j Hoop van Zegen" (bij de Ned. Come- dle». „Uitkomst" (Holland Festival en televisie) en nu dus van „De Wij ze Kater" bi) Studio is echter gebleken, dat men de verouderde so ciale verhoudingen gaarne voor lief neemt. „Ensemble" zal zaterdag 29 februari ln Breda voor de eerste maal opvoe ren „Robert. Bertram en comp. klucht van schavuiten" van Herman Heijermans (Samuel Falkland), on der regie van Jan Retel en met décors van Lou Steenbergen. De hoofdrollen worden vertolkt door Ton van Duinhoven (Robert) en Johnny Kraaykamp (Bertram). Voorts werken mede: Chris Baay. Tom van Beek. Carla Dura. John manier van pralen. de Nederlandse 1 Leddy. Bob Lodens te in. Henk Molen- j berg, Louis van der Steen. Geert Tijssens, Ine Veen. (Van onze kunstredactie) Heyermans toneelwerk blijkt ook nu nog dc aandacht gespannen te houden. Zijn figuren hebben een on miskenbare „echtheid" (met o.a. een echte sentimentaliteit), hij wist zijn verhaal op het toneel technisch zeer knap te vertellen. Zijn dialogen zijn vaak scherp en hebben altijd te maken met een pure. Nederlandse „De Wijze Kater" behelst het ver haal van een als mens verklede kat, kat maakt daar uiterst snel carrière, weet te dringen bij het hof: een zeer karikaturaal getekend hof met bui gende lakeien, een boze prins, een Mr. Evert Cornelis, intendant van de Ned. Opera, heeft de Am sterdamse wethouder voor kunstzaken niet kunnen overtuigen van het succes dat de opera volgens hem zou hebben. De intendant J verweet op een persconferentie de wethouder het gebruik van on- juiste cijfers bij de behandeling van de begroting in de gemeente raad. De wethouder, mr. R. van den Bergh, zei bij die gelegenheid, dat van de 700 goede plaatsen die de Stadsschouwburg telt. er bit operavoorstellingen slechts de helft is bezet. Omdat het ontworpen operagebouw d ^era met het vijfvoudige zal 1400 plaatsen telt en het aantal i. n stijgen om een nieuw groot operavoorstellingen in dat gebouw oj gebouw te kunnen bespelen, minstens verdubbeld moet worden. Hoewel het gemeentebestuur niet meende de wethouder dat het opera- j zal wachten tot een dergelijk resul- V. ...rtrtl, »/\l Itnl ^nUliimi/JInn .„i i ru- én I —II L u 11A II L—1 luk bezoek tot het achtvoudige zou moe- dikke hofmaarschalk, een sikkeneu- ten stijgen, hoewel hij met een stlj- rige lijfarts, die de koning maar niet beter kan maken. De slimme jkat maakt daar uiterst snel carriere. Al heel gauw kruipt hij op de leu ning van de troon en van daar en van andere plaatsen, waar hi) met waanzin gebracht, ln een meesle pend visioen ziet. hoe zijn elkEiar I ging tot het vijfvoudige reeds tevre den zou zijn Mr. Cornelis toonde aan de hand van het. jaarverslag aan. dat de Ned. Opera het afgelopen jaar per voor stelling gemiddeld 822 mensen trok en dat dit gemiddelde ln de Stads schouwburg van Amsterdam op 720 lag. Dit betekent dat alle goede plaatsen van dit gebouw tijdens uit voeringen van de Ned. Opera steeds waren uitverkocht. Desgevraagd bleef wethouder Van den Bergh bij zijn mening, dat de belangstelling van het publiek voor J. W. M. Martinot hoofdred. ANP De Raad van Beheer van het Al- verdelgende familieleden de harten gemeen Nederlandsch Persbureau tot elkaar toch hebben geopend en a.N.P. heeft tot hoofdredacteur be de wonden als door een wonder schijnen geheeld. In deze scène ligt de essentie van Goethe's visie, een hartstochtelijk beroep op het afleg gen van onze wraaklust en een aan vaarden van de medemens. Peter Aryans was een daadkrach tige Pylades, als man van de daad steeds een pittige noot tussen de be spiegelende scènes. André van den Heuvel, sober en magistraal als koning Thoas, deed aan het menselijke besluit om de vrijheid te schenken aan Orestes. en tevens Iphigeneia te laten ver trekken. voor wie hi) een grote lief de koestert, een Imposant gespeelde Innerlijke strijd voorafgaan. Egbert van Paridon als Arkas. boodschapper vvin koning Thoas voorstelling, de bezetting af. De uitstekende vertaling was van Gerrit Kouwrnaar. terwijl de zeer fraaie kostuums en het sobere maar krachtige en suggestieve décor van Roger Chailloux waren. Aan het slot een applaus, dat geen einde scheen te kennen en dat nog eens extra aanzwol, toen Elisabeth Andersen In de welverdiende bloe men werd gezet. B H. jr. DE derde voorstelling van K. en O. voor de gele-kaarthouders bracht ons „Iphigeneia auf Tauris" van Goethe. Het oor spronkelijke gelijknamige Griekse drama wortelde, in de tijd lat Euripides het schreef, nog in de. weliswaar mytische, actualiteit. Zodoende kenmerkt zich de klassieke Iphigeneia door een felle geladenheid en een sterke dadendrang, die de acties op duidelijke wijze besturen. Deze directe bewogenheid, gevolg van de toenmalige actualiteit, is grotendeels door de zeef der tijden heen gevallen en zo vindt men bij Goethe een sterke verrijking aan humanistische en dichter lijke bespiegelingen. Gaf dus Euripides de menselijke hartstochten als basis aan dit drama met alle barbaarse vervloekingen en ver bitteringen van dien, Goethe schoof de menselijke rede onder dit zelfde gegeven, met de bedoeling die menselijke rede en warmte de ..draak der bitterheid'' te laten verslaan. Hierdoor kan aan het geheel van Goethe's schepping, omdat het Een scène uit Goethe's ..Iphi geneia auf Tauris": v.l.n.r. An dré v. d. Heuvel. Elisabeth An dersen. Guus Hermus. Foto L.D.,'HoIva«t. fers kunnen weerhouden, totdat haar broer Orestes en zijn vriend Pylades door de koning worden gevangen ge nomen en volgens het oude ritueel dienen te worden omgebracht. In de tempel ontdekt Iphigeneia uit het vreselijke relaas dat Orestes doet, dat haar vader Agamemnon en haar moeder Klytaimnestra dood zijn en de verteller haar broer Orestes ls. Tenslotte weet zy koning Thoas over te halen zijn doodvonnis over Ores tes in te trekken en haar met hem en Pylades naar Griekenland te la ten terugkeren. Ode aan (roethe Onder de regie van Robert Frei- tag. die niet schroomde de schrijver en landgenoot het volle pond te ge ven. vervulde Flisaheth .Andersen als Iphigeneia de centrale rol. niet al leen qua rollengte en in verband met dc handeling, maar juist naar het de vervulling betrof van de dichter- noemd J. W. M. Martinot, thans cor respondent in Brussel voor de ln de Zuid-oost-pers verenigde bladen san de Gelderlanderpers, van de Limburgiapers en van het Eindho- vens Dagblad. De heer Martinot was van 1948 tot 1955 hoofdredacteur van het voormalige persagentschap Aneta in Djakarta dat nauw met het natio nale Nederlandse agentschap samen werkte en de berichtgeving over In donesië voor Nederland verzorgde. De heer Martinot is 45 jaar. HU j werd in 1955 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. HU volgs bU het A.N.P. de heer G. A. Knepfle op. die enige maan den geleden als hoofdredacteur bU i/wuoy liay^ci «au ilivao, j 1.1 i j rondde, op het peil van de gehele het dagblad de Nieuwe Limburger - 1 m Maastricht in dienst trad. (Van onze R'damse correspondent) De recherche ln Rotterdam heeft zaterdagavond een 34-Jarige vrouw aangehouden, die ervan wordt ver dacht brand te hebben gesticht. ZU had enkele kledingstukken in een oliekachel laten vlamvatten en ze daarna in de achterkamer van haar woning geworpen. Na de brandstich ting is de vrouw uitgegaan. BU haar thuiskomst, 's avonds om elf uur. wachtte de politie haar op. procedure oergegeven voortkomt uit een wrede en wraakzuchtige verwildering, üjkè ópdracht. Ook z'J"bracht in de schriftelijke voorbereiding toch een zekere onevenwichtigheid niet worden ontzegd. Litterair, eerste plaats ode aan de schrijver een eventueel openbaar dichterlijk vooral, heeft Goethe met deze Iphigeneia echter een Goethe maajr1" J- meesterwerk geschapen dat. grotendeels dank zij de voortreffelijke Rekwelde en bezetting, in deze voorstelling uitstekend tot zijn recht kwam. Marianne Hilarities vordert ƒ60.000 (Van onze Haagse corespondent) Z(J bekfnde de ln De breuk tussen Nationaal brand te hebben gestoken oïn de Ballet en zijn prima ballerina Hi- larides kan als definitief be schouwd worden nu het bestuur van het ballet heeft doen weten geen aanleiding te zien tot het nemen van stappen tegen de be slissing van Sonia Gaskell. die de danseres op staande voet ont sloeg. De advocaat van Marianne Hilarides, mr. J. Nolen noemde dit in een brief aan het bestuur een onberaden stap. Hij vordert nu een bedrag van f 60.000 ge lijk te stellen met drie jaar sala ris als schadevergoeding op grond van een ..kennelijk on redelijk ontslag". Hij heeft een rekwest bij de rechtbank inge diend. In afwachting \an de vrij langdurige verzekeringsgelden te kunnen innen In een kolenkit ln de woonkamer werd een voor de verzekering be stemde opgave aangetroffen, waar op was aangetekend wat brandscha de had opgelopen. (Van onze Haagse correspondent) BU de handelsmissie, die over on- geveer drie maanden naar commu- nistlsch-China vertrekt, bevindt zich vrUwel zeker ook een afgevaardigde 1 van de KoninklUke Nederlandse Vliegtuigfabriek Fokker. Gevraagd naar het doel van deze 1 afvaardiging antwoordde men ons van de zijde van Fokker dat men taat zal zijn bereikt, wil het toch eerst een duidelijk stijgende tendens in het bezoek zien alvorens met de Rijksoverheid kan worden gesproken over de verdeling van de bouw kosten. (Van onze Hilversum»® correspondent) Het contract tussen de directie van Concordia ln Bussum en d- N.T.S.betreffende de huur van dit gebouw, aan de televisie, ls wat zUn bepalingen betreft geheel rond. Het wordt thans uitgewerkt en zal nog deze week worden getekend, waar- schUnlUk woensdag. Het wordt een contract voor tien Jaar ingaande 1 mei as. Het gehele Concordla-com- plex met uitzondering van de dienst woning gaat voor deze periode naar de N.T.S. over. Er ls geen enkele zaal meer beschikbaar voor verhuur aan verenigingen en dergelUke en ook de bioscoop exploitatie zal wor den gestopt. Alle fractievoorzitters van de Bussumse gemeenteraad heb ben zich met dit probleem bezig ge houden nu de enige overgebleven grote zaal van Bussum ook al naar de NTS. gaat. Het Concord ia-per soneel heeft per 1 mei ontslag aan gezegd gekregen. Het ontving ech ter tegelUker tUd formulieren door middel waarvan het kan solliciteren bil de N.T.S. Op deze wUze tracht men de soci ale gevolgen voor het twaalf man tellende personeel op te vangen. Wat de aanpassing van het ge bouw betreft aan zUn nieuwe func tie (studio) ls alles nog ln studie. Film van Michael Rockefeller bekroond Een film waaraan wijlen Michael Rockefeller, de zoon van de gouver neur van New York. ln het voor malige Ned Nieuw-Guinea heeft meegewerkt als cameraman en ge luidstechnicus. heeft zondag een eer ste prUs gewonnen in een festival van volkenkundige en sociologische films. De film, genaamd „Dode vo gels". verwierf de „Gouden Leeuw" en een geldsbedrag van een miljoen lire. Michael Rockefeller is twee maan den na de Nieuw-Gulnea-expeditie van 1961 die de film vervaardigde, verdwenen. ZUn vader is nog naar Nieuw-Gulnea gegaan om bU de na sporingen aanwezig te zUn. doch men ls tot de slotsom gekomen, dat Michael was omgekomen. Aan het filmfestival ln Florence, dat op 20 januari begon, nemen 15 landen deel. waaronder Rusland, Cuba, De nemarken, Canada. Zwitserland en Engeland. Geen toenadering met Rome Verbreek betrekkingen met Athenagoras! De Grirks-orthndoxr aartsbisschop in de eerste plaa> marktverkenning (br van \th«ne wil alle op het oog had Eventuele levering Pftriar1r¥ï -Athena- van Fokker-Friendships achtte men dë niet uitgesloten. Van het ministerie tot van Fokker-Friendships mhtte men «°"s van ConsUntlnopel verbreken uitgesloten. Van het ministerie HU heeft daartoe een voorstel ge- van Economische Zaken vernamen daan ln de synode der Grieks- wil nog, dat de Fokker-Friendshtp Crthodoxr Kerk Deze heeft tot dus ver geen beslissing genomen, aldus meldt hei Griekse dagblad Bthnos. Het blao voegt eraan toe. dat de aartsbisschop zich ten sterkste tegen Het stuk zelf is de geschiedenis van Trojaanse oorlog vinden w ij Tphi- dc dochter van Agamemnon, Iphi- geneia terug in Tauris, waar zij Ar- geneia. door haar vader afgestaan temis dient als priesteres in de tem- »ÏMiTfcpniAerken is dan ook dat elke i aan de godin Artemis in ruil voor pel. waar vreemdelingen worden ge- 2Km£(£? StenUël?Soffische mo een gunstige wind om zUn leger ofterd Iphigeneia heeft de koning 2?luSi?en^ft 501151180116 Inaar Troje te brengen. Lang na de I van Tauris jarenlang van deze of- r proces niet onder het zogenaamde ..uitvoer- SS»#VlïiM?kan cnkele maand<:n durcn - Maria""c H,larjd" fêteren dem, „aar communistische landen "w M 4" vv7nT naar Par"s vcrtrolden om lessen uit .e vaeren te nemen en contacten le leggen cïvffi m.l H|i Naast haar Guus Hermus in zUn Volgende week zal rij echter normale civiele apparatuur mag uit- Chrvsoetomos een uitgebreio verslag prachtige vertolking van Orestes wccr jn Nederland zijn voor te- voeren °ok &eldt ecn bepaalde ge- van dc ontmoeting met de Paus Magnifiek ln zyn monoloog, waarin wichtsgrens. waar de Friendship ro- zond. heeft de houding van de aarts- hy. door smart aan de rand van de levisie-opnamen m Dussum. yaal beneden blUIt. bisschop niet veranderd elke toenadering tot de kerk van Rome blyft Venellen Ouk de geste van patriarch Athenagoras die aan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 5