n Zuid- Tirol betalen Italianen oor een „zonde der vaderen" Onrust rond de Olympus z KERK EN JEUGD (iii) ilunder van Wilson bij vredesoverleg Het mes in het Olympisch programma Conservatief IOC 9 I olleybal en judo geschrapt (rJag 16 november 1963 (Van onze reisredacteur, W. L. Brugsma) (iï) pe Italianen kunnen Zuid-Tirol hardnekkig i Adiqc blijven noemen en er het rood-wit- .n uithangen, zij kunnen zeggen: „wij heb- het gebied een moderne ontwikkeling ge- £j,t de Zuidtirolers hebben de land- het toerisme, de handel en de banken in „jen zij verdienen meer dan wij hebben alle culturele privileges die zij maar icn wensen", het is allemaal waar. Maar ]i Italiaan kan ontkennen dat hij, telkens hij in het donker komt te zitten omdat er tr een hoogspanningsmast is opgeblazen en It belofte, in Londen haastig gedaan, verloor haar geldingckraeht Amerika in de oorlog trad en het ideële element van Woodrow Wll- lelfbeschikkingsrecht der volken introduceerde. Polen. Tsjechen, menen, Hongaren en Joegoslaven herkregen daarmee hun onafhan- jkheid van Oostenrijk. Maar Wilson geen uitblinker In aardrtyks- jte liet r.irh op de vredesconferentie om de tuin leiden door de lunse delegatie, die met geografische chicanes op tafel kwamen, jon overwon de tegenstand van Britten en Fransen om hun belofte «erdraeht van Zuid-Tirol gestand te doen. Toen de Italiaanse dele- lt als een grenspunt de berg „Vetta d'Italia" noemde, zei Wilson: „U ft het: Vetta d'Italia, die naam spreekt voor zichzelf". elke keer. dat een Tirools meisje hem met de nek aankijkt, de prijs betaalt voor een politieke erfzonde van zijn voorvaderen. Die erfzonde was Italië's roof van een gebied waarop geen enkel recht kon dien gelden. Ita lië brak in 1915 zijn vriendschap met Oosten- rijk-Hongarije en verklaarde het in 1916 de oorlog. De prijs daarvoor was de geallieerde belofte om Italië's territoriale eisen in te willi gen. Een van die eisen? inlijving van het Duits sprekende Zuid-Tirol tot aan de Brvner. Deze voor zichze+f sprekende Dolomiet van 2911 meter hoog, heette to werkelijkheid Glocken- karkopf. Hetgeen niet verhinderde dat hjj. mitagaders de 230 000 Tiro- lers aan ei)n voet in Italiaans bezit overging. Een volksdeel, dat sinds (900 jaar deel ven het Oostenrijkse kernland had uitgemaakt, een landstreek waar Andreas Mof er (het. Tiroolae evenbeeld van Willem de Zwijger!» was geboren, werd met één penneatreek geamputeerd en op een vreemd lichaam geënt Wilson had er na één dag al spijt van. Italië nü pas! Want het Italië. van-Cavour-en-GaribalcH. dat ao glorieus voor de hereniging van de Italiaanse natie had geztreden. be gon nu aan de vestiging van zijn „natuurlijke grenzen". De Brenner zou strategische waarde hebben. Van het overtreden van de fat soensgrens heeft Italië nooit stra tegisch nut, wél veel politiek ver driet gehad. De erfzonde no. één werd vanaf 1922 met geestdrift geconsolideerd door Mussolini, wiens pogingen om het ..Romeinse imperium" te recon strueren overigens nooit, het succes hebben gekend van die van de Hollywood se superprodukttes. Het zeker soort Europeanen dat de „Duce" prees, omdat hfj de treinen bo mooi op tijd liet lopen, vergat doorgaans dat hij ook op tijd de nagels van zijn politieke tegen standers liet uittrekken. Tot des Duces tegenstanders behoorden zeker ook het kwart miljoen Zuid tirolers. ZIJ ontsnapten weliswaar aan de fascistische manioure maar niet aan een herziening van hun national# make-up. Kunstmatig Mussolini begon aan een kracht, dadige Italianisering van het ge bied. Kunstmatige Industrialisering zoog Italianen uit het zuiden naar steden als Bolzano. Het Duits werd uit onderwas en cultuur verbannen. De leren broeken en „Dirndls" moesten uit. Het woord Tirol ging In de ban. De Duitse namen werden verplicht vertaald: Joseph Muller heette voortaan Guiseppe Molina- Met het opruimen van fas cistische monumenten heeft Italië in de Zuidtiroolse hoofd- stad Bolzano niet veel haast gemaakt: de triomfboog met de pijlenbundels en bijlen staat er anno 1963 nog steeds en het ontbreekt er nooit aan verse kransen In de beide voorafgaande trtikeltjes werd de verhou ding tussen de jeugddienst en de jeugdgemeente aan de orde gesteld. Die jeugdge meente laat zich echter niet tltijd zo gemakkelijk vormen: ®r is een duidelijk verzet van de kant van de jongeren te- ten christelijke verenigingen en clubs. Hoe df» kerk in die situatie zal kunnen handelen, is het onderwerp van dit derde artikel. In het vorige artikeltje werd. ttn het slot, geschreven, dat het jWgdwerk de functie kan heb- *n van een voorterrein van de *erk. omdat, wanneer de verte- fenwoorduers van de kerk in die Jongerengemeenschap arnwezig lUn er ontmoetingen kunnen WOORD VAN BEZINNING zijn minst: er niet tegen protes teren Deze christelijke verenigingen bereiken echter slechts een klein deel van de jeugd, want vele jongens en meisjes zijn niet be reid lid te worden van een orga nisatie, die het christelijk ge loof als uitgangspunt heeft. De praktijk heeft, zelfs geleerd, dat een groot gedeelte van de he dendaagse jeugd überhaupt geen verenigingsbinding wil omdat men geen enkel principieel uit gangspunt wl onderschrijven en evenmin zich wil schikken in geen vaststaand programma. met muziek, spel of dans in een andere zaal». Wezenlijk voor zulke sociëtei ten is. dat de bijbelse verkondi ging niet ergens in het pro gramma is opgenomen (zou dit wel het geval zijn, dan zou dit een inbreuk betekenen op het open karakter». Men zegt wel eens. dat de kerk. wanneer zij zulk open jeugdwerk stimuleert, neutraal bezig is omdat zij niet spreekt over het geloof. Dat is echter een misverstand. Wanneer de kerk zo'n sociëteit organiseert, is daar dp predikant of de ouderling aanwezig als gastheer. En zoals alle bezoekers voor hun eigen mening mogen uitkomen, mag uiteraard de gastheer dat ook. Dat is een normale zaak. die alle jongeren accepteren. De kerk kan dus in zo'n open groep verkondigen, maar dan in Plaats vinden waarin de jonge- mn hun vragen en de predikant «i de ouderlingen hun verkondi ng kunnen toelichten. De per- JWnhjke gesprekken geven zo noodzakelijke aanvulling op jeugddienstpreek precies m de gemeente de huisbe- ®tken deze betekenis hebben. Deze confrontatie van de ker- «iijke verkondiging met de jon- Wren zal het gemakkelijkst Plaats kunnen vinden in de J^telijke jeugdverenigingen. Daar immers is de bezinning op Woofsvragcn een vast program- ®a-punt daar zal ook vaak een Jwikant of een ouderling wor- Uitgenodigd om de discussie kleiden omdat daar van de le- ^'Wwacht mag worden, dat nu u cllris,e,i.ik uitgangspunt S? uun vereniging en dus de Ubelse verkondiging in hun buiging onderschrijven (of op Men wenst afstand te bewaren tegenover de principiële stand punten en vrij te zijn in het kie zen van zijn ontspanningsmo gelijkheden. Hoe moet nu de kerk met deze jongeren, die wei geren in verenigingsverband sa men te komen, contact krijgen? Daarvoor kan gebruikt worden het open jeugdwerk. Dit open jeugdwerk is in allerlei plaatsen van ons land ontstaan na 1945, en komt tegemoet, aan het ver langen van de jongeren om vrij blijvend te zijn. Het zijn meestal sociëteiten of instuiven die als kenmerk hebben dat ze open zijn voor ieder, die ouder is dan 16 jaar, ongeacht godsdienst, schoolopleiding en milieu, en dat ze iedere bezoeker vrijlaten in de keuze van zijn tijdsbesteding <men kan deelnemen aa.n een programma in de ene zaal. maar men kan ook zichzelf vermaken de persoonlijke gesprekken van de gastheer met zijn bezoekers. Natuurlijk kunnen jongeren die persoonlijke gesprekken vermij den. want Zf> worden „vrij" gela ten in de sociëteit, maar de er varing heeft geleerd dat. wan neer er een vertrouwensrelatie is ontstaan tussen gastheer en gas ten. men graag bereid is in een va n - mens-tot -mens-ont moeting allerlei belangrijke vragen en problemen te bespreken. Het behoeft geen betoog, dat de rol van de kerkvertegenwoor- diger in zo'n situatie het best omschreven kan worden als ..medemens-zijn", een medemens die „verkondigt" in het persoon. lijk« contact. A. J. Lamping, herv. jeugdpredikant te Leiden. Dit is Bolzano s Drusus-brug. genaamd naar de veldheer Drusus. die de oorspronkelijke Illyrische en Keltische bevol king enige tijd onder Rome's heerschappij bracht en sinds dien voortdurend in zijn eeuwi- ge slaap is gestoord om Italië s aanspraken op Alto Adige te helpen construeren! Ho. Bij leven en by dood. Want^ De asc-imilatie-polrtiek van d« naar prefectoriaal decreet werden fascistische regering was een po- ging niet tot lijfelijke maar wel tot zelf* de grafstenen in het Italiaans *uIfwele volkenmoord. die oven- overgeheiteld. gens afstuitte op de hardnekkigheid w de bergbewoners, zodat Musso lini naar ^en „Endlösung" zocht Hij vond die in de slagzin „De Duitsers voor Duitsland, Italië voor de Italianen". Hij kon ervoor te recht bjj het Transalpljnse gang- ster-eyndicaat: Hitler, die zich al beijvert, had Oostenrijkers én Su- detendui teers „heim ins Reich" te voeren, bleek bereid de 230 000 Zuidtirolers o»p te nemen, hoewel hij zich geringschattend over hun ..stompzinnige sentimentaliteit" had uitgelaten. Alleen: Hitier kreeg er hun gebied niet bii Want het akkoord van 1939 tussen de Duitse en Italiaanse bendeleders opende het recht voor de Zuidtirolers om voor de Duitse nationaliteit te op teren en rvear het ..Reich" te emi greren. Spijtoptanten Zesentachtig procent der Zuid tirolers heeft die keuze gedaan, ook omdat zij meenden, dat een zo massale uittocht voor de Italianen onuitvoerbaar zou blijken. Zeven tigduizend zijn er tenslotte vertrok, ken: de rest van de operatie strand, de in de tweede werldoorleog En na die oorlog keerden de meesten ale „spijtoptanten" terug. Nog één keer heeft de wereld de kana gekregen en de heilige princi pes van het zelfbeschikkingsrecht in Zuid-Tirol ten uitvoer te leggen, na de nederlaag van nazisme en fascisme in Europa. Aan Oostenrijk en Italië had een rechtvaardige oplossing gedicteerd kunnen wor den. Maar Italië's positie was door zijn tweede wisseling van kamp iets gunstiger. En politieke overwe gingen overspeelden de principiële: Italië moest een democratie wor den. Men had Italië al zijn koloniën afgenomen, het verloor Triëst De GaspeH gaf te kennen dat een democratisch* regering „de ampu. tatl© van het gebiedsdeel Alto Adige" niet zou overleven. De Italiaanse diplomatie won. De geallieerden gaven OoatenrRk te verstaan, dat het van Italië gedaan moest krijgen dat Zuld-TIro! auto. nomle zou verwerven. De Oosten rijks* minister Grub er maakte het het beste ervan. Zijn akkoord met De GaspeH over die autonomie werd in het Italiaanse vredesver drag opgenomen. Oostenrijk kon niet anders: zijn eigen staatsver drag kwam pas In de Jaren-'50 af. If 'onden Ik heb eerder uiteengezet dat dit ..akkoord van Parijs" ook stoelde op de hoop van een verenigd Europa, dat alle minderheidsproble men op zou lossen. Daar ls het niet van gekomen. Zou Italië de autono mie in Zuid-Frankrijk onmiddellijk en niet alleen royaal ten uit voer hebben gelegd, het zou zich zelf veel ellende hebben bespaard. Maar De Gasperi, die in die Jaren in Rome uitriep: „Wij hebben Zuid-Tirol opnieuw veroverd", heeft die verovering eerst willen consoli deren. Hij verzwakte de autonomie van Zuid-Tirol door de provincies Trento en Bolzano (en daarmee een Italiaanse meerderheidsamen de autonomie te geven. Het over brengen van Italianen naar Zuid- Tirol werd verder gestimuleerd. Alle Italiaanse maatregelen leken ge- inspu-eerd door de vrees dat de Zuidtirolers llloyale burgers en separatisten zouden blijken te zijn. Velen hunner zijn het mede door die maatregelen geworden. De roof van hun land en de fascistische onderdrukking hadden wonden ge. slagen, die slechts door uiterste royaliteit en zeker r.iet door arg waan genezen hadden kunnen worden. (Van een onzer redacteuren! Sinds de laatste bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité, vorige maand in Baden-Badenis het een beetje aan het rom melen in de Olympische sportwereld. Het is nu eens niet de eeuwige en onoplosbare amateurkwestiedie de tongen in beweging heeft gebracht, zelfs niet de vermoedelijke uit sluiting van Zuid-Afrika voor Tokio-19til,, maar het besluit van het IOC om judo en volleybal na hun Olympisch debuut direct te laten vallen. Het IOC wil met deze maatregel zijn plannen verwezenlijken om paal en perk te stellen aan de omvang van het te groot wordende Olym pische programma. II reccl De veelal bejaarde heren van het IOC hebben een beslissing geno men. die bij velen wrevel heeft op gewekt men voert nu sporten af nog voor men ze op hun Olympi sche geschiktheid heeft getoetst. Dit onderstreept, nog eens de stel ling van de Amerikaanse commen tatoren. die zeggen dat het IOC te weinig elastisch is en te veel aan het oude is gebonden. Waarom schrapt men sporten, die in de laatste jaren sterk naar voren zijn gekomen en thans bijna over de gehele wereld beoefenaren vinden0 Het merkwaardige is dat juist uit het conservatieve Engeland het ge luid komt nu toch eindelijk eens het mes te zetten in de Olympische sporten, die door de jaren heen het. karakter van wereldsport hebben verloren. Men wijst op schieten en mo derne vijfkamp en ook maar met andere argumenten op voetbal ei. wielrennen. Toen Baron De Coubertin In 1R96 schieten op het Olympisch programma plaatste, was het een behoorlijk verbreide sport. Maar dat Is na 70 jaar sportontwikke ling niet langer het geval. Nu is het eigenlijk niet meer dan een onderonsje van militairen en pure liefhebbers, die de tyd, het geld en de mogelijkheid er voor hebben. Deze tak van sport heeft zyn alge meenheid verloren en daarmee ook het stempel Olympisch. Voor de moderne vijfkamp ligt de zaak nauwelijks anders. Bij dit uiterst zware nummer, dat veeleer dan de atletiek-tienkamp de meest complete atleet van de Spelen op levert, komen de uitblinkers in negen van de tien gevallen uit de rijen van de militairen. Alleen zU hebben blijkbaar de mogelijkheden om de moeilijke, veelzijdige training schieten. veldloop. zwemmen, paardrijden en schermen» intensief te onderhouden Met deze argu menten zijn sporten als de moderne vijfkamp en schieten niet veroor deeld. maar zo zeggen de Engel sen zij horen niet langer op de Olvmpus thuis. Zij mogen ook zeker niet de plaats behouden ten koste van sporten, die wel kunnen bogen op een algemene beoefening en be langstelling. Bijrolletje Wie de Olympische Spelen van Rome heeft gezien, weet dat voet bal op het Olympisch programma niet meer dan een oninteressante bijrol vervult voor de voetbal lerij zelf is het trouwens ook niet meer dan een slap toespijsje op de strijd om het wereldkampioenschap en de Europa Cup. De wedstrijden zijn alleen nog van belang voor de landen achter het ijzeren gordijn, die immers het profesionalime niet kennen. Zij komen derhalve met hun beste krachten, terwijl de rest van de wereld zijn onbetaalde tweede» keus moet sturen. Ook de wielersport heeft waar het de Olympische Spelen betreft geen gelijke tred gehouden met de dagelijkse beoefening. Anders zou het nooit mogelijk zijn geweest dat een „fossiel" als het nummer tan dem nog op het Olympisch pro gramma voorkomt. Het wielrennen op de Olympische Spelen is niet meer dan voor- of naspel van de wereldkampioenschappen in deze sport Men mag zich afvragen of het IOC met het schrappen van volleybal en judo wel in de geest van de tijd handelt. Exclusief Ook op de exclusieve kling van het IOC oefent men de laatste ja ren druk uit om tot een structuur - AVERY BRUNDAGE (75) Hogepriester van het amateurisme wijziging te komen. Sinds zijn In stelling in 1894 heeft het IOC op het standpunt gestaan dat niemand het. college mag beïnvloeden. Van daar ook dat het IOC zichzelf in stand houdt m.a.w. de leden van het IOC kiezen als de noodzaak daarvoor bestaat, weer andere leden. Bij de verkiezing wordt scherp gelet op de integriteit en het onafhankelijke oordeel van de kandidaten. Het chauvinisme werd tot een minimum teruggebracht door de stelregel dat de door het IOC ge kozen figuur niet VOOR zijn land zitting kreeg, maar zich in de eer ste plaats diende te beschouwen als vertegenwoordiger VAN het IOC IN zijn land. Eenvoudiger gezegd: ge neraal Fahud de Mortanges, het Nederlandse lid van het IOC, be hartigt niet de belangen van Ne derland by het IOC, maar dient de zaak van het IOC In ons land. Ondergeschikt Het is begrijpelijk dat de inter nationale sportfederaties niet altijd tevreden zijn met de vnj onderge schikte rol die zij in Olympische aangelegenheden krijgen toebe deeld De federaties mogen voor hun sport op de O S. juryleden be noemen en de organisatie uitvoe ren Verder hebben zij niet veel te zeggen. De Russen nu hebben vorig jaar een poging gedaan de exclusiviteit van de IOC-kring te doorbreken door voor te stellen de presidenten en secretarissen van de vele inter nationale sportfederaties qualitate qua een plaats te geven. Toen de voorzitter van het IOC, de Amerikaan Avery Brundage, van het Russische plan hoorde, heeft h(j direct gezegd: „Daaraan kan het IOC nimmer zyn toestem ming hechten. Dat zou het wezen van de Olympische organisatie aantasten. De zittingen zouden te veel gaan Rjken op die van de Ver enigde Naties: ieder voor het eigen standje. Beslissingen zouden nog maar zelden te nemen zyn". Het voorstel werd toen met grote meerderheid van stemmen door het IOC afgewezen. Maar hoe lang zal het IOC zich nog in de ivoren to ren kunnen handhaven? Bredere basis De huidige wijze van IOC-be- stuur is in de moderne tyd niet bepaald democratisch te noemen. Doch het systeem heeft altud vlot en goed gefunctioneerd juist door de integriteit en het onafhanke lijke oordeel van de leden. Het is daarom te betreuren dat het IOC. aldus de Engelsen, met het laten vallen van volleybal en judo heeft getoond een tikje naast de reali teit te leven. Dit gevoegd bij het steeds verder verwilderende ama teurisme. waar Brundage en co herhaaldelijk wat kinderlijke gelui den over laten horen, maakt de positie van het IOC wat wankel Het Russische plan dient in door hen gegoten vorm zeker te worden afgewezen. Met al die secretaris sen en presidenten zou de Olympi sche organisatie topzwaar en on bestuurbaar worden. Maar liet znu waarschijnlijk geen kwaad kunnen het IOC toch op een wat bredere basis t« kiezen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1963 | | pagina 9