FABLO MADISON PAULINA OLGA GUSZALEWICZ TEKENDE H. M. DE KONINGIN kunst kalei öoscoQp licht en luchtig, zacht en zuiver moutbrood Onbekende vrouwelijke gast Uitgebeeld tijdens Troonrede ja graag: ieidsche Broodfabriek N.V. Opgericht 1 maart 1860 Donderdag 24 oktober 1963 Derde blad no. 31093 (Van onze correspondent in Bonn) Op het televisiescherm was het duidelijk te zien: op de laatste Prinsjesdag zat boven op de eerste rij naast de doyen van het diplo matieke corps een onbekende vrouwelijke gast. die niet rustig naar de woorden van de Koningin luisterde, maar gespannen op een groot tekenblok schetste. ..Wie is dat?", hebben zich velen, niet in de laatste plaats de de leden van de Koninklijke familieafgevraagd. Het antwoord luidt: dat was Paulina Olga Guszalewicz uit Bonn. de portretteke- nares. die wellicht meer beroemdheden met haar tekenstift heeft ge schetst dan iemand anders op de wereld. Tijdens de Troonrede maakte H.M. de Koningin. Door be middeling van de Nederlandse ambassadeur in Bonn. mr. G. E. baron van Ittersum en het Minsterie van Buitenlandse Zaken was zij op de vooraanstaande plaats in de Ridderzaal gekomen. woedende kanselier met haar teken schrift kon vastleggen. Paulina Guszalewicz geniet van haar beroep, zoals zij byna altijd een soort vertederde sympathie heeft voor haar modellen. Zij is niet ve nijnig. schetst de mensen, ook in hun boze ogenblikken, met welwil lendheid. Haar verhalen, de tiental len anekdotes die zij kan vertellen over haar beroemdheden, zijn vrien delijk en het tegendeel van kwaad aardig. Maar van Nederland, zijn Koningin en zijn Prinsjesdag zegt zij wel in het bijzonder verrukt te zijn. Zy meent het. Dat wordt wel bewezen door haar nieuwste reis plannen, die weer in de richting van onze lage landen gaan. Paulina Olga Guszalewicz werd in Praag geboren, maar woonde later en nu nog in Keulen, waar haar moeder een beroemde dramatische zangeres was aan de opera. Zy kreeg een opleiding als medetekenares in Berlijn en pas na de oorlog legde ie zich toe op portrettekenen. Maar toen begon zij ook meteen in de hoge regionen van de piepjonge bondsrepubliek. Adenauer, die als ex- burgemeester van Keulen haar moe der nog gekend had, was één van haar eerste modellen, ook de toen malige minister-pres. van Noord- rijnland-West falen Arnold. Met de groei en bloei der Bondsrepubliek ireidde het aantal' beroemdheden, dat Paulina Olga Guszalewicz teken de. zich uit. Paulina Olga Guszalewicz legt de laatste hand aan haar portret- tekening van Cyprus' aartsbis schop Makarios tijdens een op gewekt gesprek. Over haar bezoek aan Nederland en Prinsjesdag raakt Paulina Gusza lewicz niet uitgepraat. De ceremonie, de rede van de Koningin, zy noemt het hoogtepunten in haar aan cere monies werkelijk niet arme leven. „Ik tekende de Britse Koningin en Koningin Frederika van Grieken land", vertelde ze. „maar de atmo sfeer, de waardigheid en hartelijk heid van Prinsjesdag heb ik ner gens gevonden". Overal toegang Een bekende verschijning Nationaal Theater in Londen geopend Het Nationaal Theater van Enge land heeft zyn poorten geopend met een door Sir Laurence Olivier gere gisseerde voorstelling van Shake- speares „Hamlet". Zoland het theater, dat ruim zes tig jaar een wensdroom is geweest in Britse toneelkringen, nog geen eigen gebouw bezit, zal het de zaal bespelen, die de onlangs opgeheven Old Vic tot onderdak diende. De titelrol in „Hamlet" was ver tolkt door Pet^r OToole. die sinds zijn rol in „Lawrence of Arabia" in ternationale bekendheid geniet. Ro semary Harris was Ophelia, Sir Michael Redgrave de koning en Diana Wynyard de koningin. De kritieken lopen uiteen van „prach tig, nobel, triomfantelijk" in de po pulaire Daily Sketch tot „een ver moeiende voorstelling" in de Times. Julius Caesar bij Nieuw Rolt. Toneel Het Nieuw Rotterdams Toneel zal op 8 november in de Rotterdamse Schouwburg de première geven van „Julius Caesar" van William Shake speare. in de vertaling van Eduard Verkade. Het stuk werd geregisseerd door Richard Flink. De medespelenden zijn Josephine van Gasteren. Annet Nieuwenhuyzen. Steye van Brandenberg. Edmond Classen, Hans Culeman, Henk van Efferen, Willem Faassen. Rudi Fal- kenhagen, Richard Flink. Arnold Gel derman. Joop Hart, Wim Hod des. Frans 't Hoen, Sacco van der Made. Anselm can Melis. Piet van der Meu- len. Hans Pauwels. Hans Polman, Adolfs Rij kens. Johan Schmitz Eric Schneider, Robert Sobels Rob de Vries en Frans Zuidinga. Muziek: Hans Kox; decors: Johan Greter. Omstreeks half november vinden voorts de premieres plaats van twee zgn kleine zaal-produkties, t.w. Mur ray Schisgal's een-acters ..De tijger" (vertaling Leo de Hartogh) en „De typisten" (vertaling Anty Wester ling). Beide stukken worden geregis seerd door Leo de Hartogh. De mede- spelenden zijn Elise Hoomans, Annet Nieuwenhuyzen, Leo de Hartogh en Pieter Lutz. Literaire prijs voor Fielding De Britse W. H. Smith-prys. een 1 literaire prijs van 1.000 pond. is toe gekend aan de auteur Gabriel Fiel ding voor zijn roman „The birthday king", die handelt over Nazi-Duits land. De prijs werd overhandigd door Sir Harold Nicolson. Meer subsidie voor Concertgebouworkest Op de provinciale begroting van j Noord-Holland voor 1964 is f 70.000 uitgetrokken voor het Concertge- j bouworkest te Amsterdam. Dit bete- kent een verhoging van f 20.000. Blij - I kens de toelichting wordt het bestuur van het orkest tot steeds grotere uit- gaven geplaatst. Sedert het seizoen 1960 1961 zijn de honoraria voor dirigenten gestegen van f 174.350 tot f 196.000. de hono raria van solisten f 141.625 tot f 176.000 de salarissen van orkest leden van f 1.018.877 tot f 1.498.000 en de salarissen van directie en ander personeal van f 118.000 tot f 155.000. Mabuse-expositie te Brugge en RMam De tweejaarlykse kunsttentoonstel- I ling, welke in de zomer van het vol- I gend jaar wederom te Brugge zal worden gehouden, zal zyn gewijd aan I het werk van schilder Jan Gossaert, genaamd Mabuse. Deze is waar schijnlijk rond 1475 geboren. Sinds 1503 was hij te Antwerpen werkzaam: hij overleed te Breda in 1532. Er zijn ongeveer 120 werken van hem bekend. Zeventig ervan zullen te Brugge worden geëxposeerd. In het najaar van 1964 zal de tentoonstel ling naar het museum Boijmans-Van Beuningen worden overgebracht. Schouwburg Arnhem bestaat 25 jaar GEGARANDEERD ZELFSTRIJKEND SHIRT Weldra kreeg zij ook een officiële itatus. Op voorstel van bondspresi- Jent Heuss kocht de regering voor een aan te leggen archief een hele lerie portrettekeningen aan, die zij had gemaakt van de leden van de parlementaire raad. die de West- tui tse grondwet opstelde. Daarna treeg zy vast werk by het archief, waarvoor de Bondsregering haar een passe-partout gaf voor alle ontvang sten. galavoorstellingen en perscon ferenties. Overal heeft zij daardoor toegang, uveral ritselt haar tekenstift over papier en legt de trekken vast i De Gaulle, Robert Kennedy, laile Selassie. Fanfani, Mikojan. Zij eisde speciaal naar Wenen enige ja- en geleden om Chroesjtsjow te por- retteren. In Rome tekende zy Pau- en en Kardinalen. Als het enigszins mogelijk is legt (I de vrucht van haar artistieke «gen voor aan haar model voor en signatuur. Dat heeft haar aan t ene kant heel wat babbeltjes met rominenten opgeleverd, maar ook leeft het haar heel wat tekeningen ekost. Want Mikojan en Bobby Ken- «dy en vele anderen waren zo in- enomen met haar tekening dat zy r op stonden deze mee te nemen en lulina Guszalewicz kon dan het bndsarchief, waarvoor zij toch in eerste plaats werkt, meestal al len nog maar een fotokopie van lar tekening geven. Bij Bobby Ken edy was het vooral diens vrouw, fc er op stond de tekening mee naar lis te nemen. ,.I must have it, it's ie best of my husband" herinnert lulina zich dat mrs. Kennedy zei. In het politieke theater van Bonn is Paulina Olga Guszalewicz een al om bekende, kleurige verschijning. Zy is behalve met grote tekenblok- ken altyd gewapend met een ontel baar aantal enorme tassen, waarin zy vaak niet alleen ontbijt en lunch meesleept, maar ook avondjurken en andere benodigdheden voor gala-uit voeringen en ontvangsten. Want het komt dagelijks voor dat zij 's middags in opdracht van 't archief een Bonds dagafgevaardigde, een minister of ho ge ambtenaar tekent, maar 's avonds moet zij op haar post zijn bij een staatsiebezoek van een buitenlandse gast.Het is in Bonn namelijk lang zamerhand traditie geworden dat de Bondsregering bij het vertrek van een buitenlandse gast de tekening, die Paulina Guszalewicz van hem maakte, als geschenk aanbiedt. 150 maal Adenauer Maar natuurlijk heeft zij niet al tijd drukke dagen. En vaak tekent zij hetzelfde gezicht. Konrad Ade nauer portretteerde zy meer dan 150 keer. in al zijn mogelijk stemmin gen: geërgerd, ronduit boos, ernstig, goed geluimd en jaren geleden zelfs stralend. Op een beroemd-beruchte persconferentie, waar hij de journa listen ongezouten van katoen gaf na van tevoren alle fotografen en tele visiereporters uit de zaal te hebben gedirigeerd, was zij de enige die de nutcrwnuc TARVO De Arnhemse stadsschouwburg be staat 25 Jaar. welk jubileum zater dag a.s. zal worden gevierd met de opvoering door de toneelgroep Thea ter van „Don Juan of de liefde voor de wiskunde", een blyspel van Max Frisch. De huidige stadsschouwburg werd een kwart eeuw geleden in gebruik genomen met een voorstelling door het Nederlandsch Tooneel van Schil lers ..Don Carlos". In die kwart eeuw hebben zich heel wat veranderingen voltrokken en de tijd is ook niet on gemerkt voorbij gegaan aan de schouwburg, die in het laatste jaar van de tweede wereldoorlog ernstig werd beschadigd. Jaren na de bevrij ding duurde net voor en aleer de schade volledig was hersteld. Een hy permoderne lichtinstallatie kreeg de schouwburg na de oorlog ook en be halve dat werd vorig jaar 341.000 gul den gespendeerd aan verbetering van het interieur. Arnhem had daarmee weer een schouwburg de hoofdstad van het gewest waardig. De huidige stadsschouwburg kwam in de plaats van de oude schouwburg, die uit 1865 dateerde en in de Tweede Kerstnacht van 1934 tot de grond toe afbrandde. Zij was van een geheel andere allure dan de tegenwoordige stadsschouw burg. voor de bouw waarvan reeds in 1935 een prijsvraag werd uitgeschre ven door het gemeentebestuur. Het ontwerp van de Arnhemse architect Fred. M. A. Brons werd toen met de eerste prijs bekroond en spijt van deze keus heeft men nooit gehad. Het werd een fraai gebouw .dat het ook nu nog best doet. Concertgebouworkest voor Britse T.V. Na zijn optreden in het Edinburgh festival zal het Concertgebouworkest een dag langer in Edinburgh blijven om de BBC-TV in staat te stellen een concert op de band op te nemen voor de International Concert HaU"-serie. In dit concert dat op 29 oktober zal worden uitgezonden zal de Britse pianist Clifford Curzon het vierde pianoconcert van Beethoven vertol ken. Daarna speelt het orkest de ouverture Coriolan van dezelfde com ponist. GARANTIE: TARVO MOUTBROOD WORDT NOOIT LOS VERKOCHT, DOCH AL TIJD IN DE ORIGINELE TARVO-VERPAKKING MET DE NAAM'TARVO' EN DE AFBEELDING VAN DE TARVO-BOEP.. ZO ALLEEN HEEFT U ZEKERHEID DAT U HET ORIGINELE TARVO MOUTBROOD ALLEENVERKOOP voor Leiden en omstreken TELEFOON 23345 Bij Sotheby: Hoge prijzen voor schilderijen Op de Londense kunstveiling van Sotheby is gisteren een schil derij van de Fransman Paul Cé- zanne, ,J)e baders", voor 41.500 pond (ongeveer f420.000) in an dere handen overgegaan. Een pentekening van Picasso, een por tret van zijn zuster, bracht f 325.000 op. De tekening werd ge kocht door de Henry Zinet-stich- ting uit New York, die in totaal voor 2,4 miljoen gulden aankocht. Ook in het bezit van deze stich ting kwamen „De gestrande boot" en „Aan de oever van de Seine bij Vetheuilvan Claude Monet, die resp. f300.000 en f200.000 kost ten. Onder deze schilderijen, die een gezamenlijke waarde van ver scheidene miljoenen dollars be zitten, bevinden zich werken van de hand van Picasso, Manet, Sou- tine, Raoualt, Broque Derain Matisse en Modigliani. Er zal een speciale afdeling van het museum-Guggenheim in ge reedheid zvorden gebracht om er de schilderijen, na het overlijden van Thannhauser, in onder te kunnen brengen. Groot legaat voor Guggenheimmuseum Harry Guggenheim, de voorzitter van de Stichting-Guggenheim, die bewind voert over het museum- Solomon Guggenheim te New York, heeft medegedeeld dat de kunsthan delaar Justin Thannhauser tegenover hem heeft verklaard dat hij, na zijn overlijden, o.a. 34 schilderijen van Pi casso uit de na-impressionistische periode aan het museum zal verma ken. Onder de andere schilderijen, die een gezamelijke waarde van verschei dt ne miljoenen dollars bezitten, be vinden zich werken van Manet, 6ou- tine, Raoult, Braque en Derain. Er zal een speciale afdeling van het museum Guggenheim voor deze schil derijen gereserveerd worden. Duitse kunstprijs van 125000 mark De Westduitse deelstaat Noordrijn - Westfalen heeft de grote kunstprijs voor 1963 gezamenlijk toegekend aan de Westduitse architect Gerd Loh- mer, de Franse componist Olivier Messiaen, de Westduitse beeldhouwer Norbert Kricke, de Westduitse dich ter Ernst Meister en de Westduitse schilder Emil Schuhmacher. De prijs bedroeg dit jaar 125.000 mark, tegen tot dusver steeds 50.000 mark. J *3*0 Parijs bezorgd over stakingen (Van onze oorrespondent in Parijs» Ofschoon enkele exprestretnen toch gelopen hebben Is de Franse spoor wegstaking gisteren een vrijwel vol ledig succes voor de vakbonden ge weest. Een succes dat niet zonder gevolgen voor andere sectoren zal zyn en zo zullen morgen de data worden bekend gemaakt, dat op hun beurt volgende week de gas- en elektriciteitsbedrijven het werk zul len neerleggen De ambtenaren overwegen een staking voor 6 november as. Met deze tekenen van nieuwe on rust. die zich op het sociale front dus weer aankondigen, heeft ook de regering zich uitvoerig en zeker niet I zonder bezorgdheid bezig gehouden. In een communiqué, dat na de mi nisterraad van gisteren is uitgegeven, j werden echter opnieuw de verschil- I lende redenen opgesomd, die pleiten voor het anti-inflatie-plan waaraan de regering zich dan ook met on- j verminderde kracht wenst te houden. Het kabinet-Pompidou verklaart zich I niettemin nogmaals bereid tot in tieme samenwerking met de vakbon den. Over salaris-verhcgingen kan, zo is het offioiële standpunt echter, pas besloten worden nadat eerst de balans der positieve resultaten van het stabilisatie-plan zal zijn opge maakt. Intussen heeft de Franse regering besloten aan al haar ambtenaren en de werknemers in de genationali seerde industrieën een loonsverho ging van 1 procent toe te kennen. I De regering heeft met de vakbonden overeenstemming bereikt om de loonsverhoging van drie procent, waartoe in het afgelopen voorjaar in overleg met de vakbonden was i besloten voor de duur van het prys- 1 stabillsatieplan, uit te breiden tot j vier procent. Naar de minister van Financiën i in de kabinetszitting van gisteren meedeelde, zouden de eerste resul- j taten van het stabilisatieplan be- moedigend zyn. Zo zouden de vlees- prijzen thans lager zijn dan de door d° regering vastgestelde plafond- pril zen. Zoals wij dezer dagen bericht ten zal de uit de operette van Ralph Benatzky zo bekende her berg ..Het witte paard" (..Das weisse Rössl"), aan het meer van St. Wolfgang (Oostenrijk) en daterend uit 1604 verdwijnen. Talloze Nederlandse toeristen hebben er een bezoek gebracht en zullen de verdwijning stellig betreuren. Maar er komt een nieuw hotel op deze plaats, zo- dat men niet al te treurig hoeft te zijn! Een onzer lezers maakte tij dens zijn zomervakantie deze aardige foto van het veelgeroem de établissement. Amerikaanse mais naar Hongarije De Russische onderminister van Buitenlandse Handel, Bokrisow, heeft gisteren twee uur gespioken met de Amerikaanse ministers van Econo mische Zaken. Handel en Landbouw. Er werd goede vooruitgang bereikt, aldus verklaarde hij na afloop. Hij hoopt dat dezer dagen overeenstem ming zal worden bereikt over de le vering van een grote hoeveelheid Amerikaans graan aan ziin land, al hoewel over het knelpunt van het overleg het dure Amerikaanse scheepsvervoer nog niet is onder handeld. De Sow jet-Unie Is voorts van plan in de naaste toekomst opnieuw een hoeveelheid tarwe in Canada te ko pen, zij het niet zoveel als bij de vorige transactie van bijna 7 mil joen ton. Het Amerikaan.se ministerie van Handel heeft gisteren vergunningen verstrekt voor de uitvoer van 1.2 mil joen bushel graan naar Hongarije ter waarde van bijna tweemiljoen dollar. Het ls de eerste keer, dat een vergunning voor graanuitvoer naar Oost-Europa wordt verstrekt na de goedkeuring van de tarweverkoop aan de Sowjet-Unle. Hongarije koopt vooral mais

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1963 | | pagina 5