ILFOCHROME POGING IN BONN OM RAMP TE ONTLOPEN OPRUIMING MET CONFLICTEN LEVEN Nog meer brokstukken uit de Maas opgevist Pater Sweerts 25 jaar priester GRATIS Bondsregering geeft niet toe aan boeren Elfduizend stakers in Spanje voor het zelfde geld als Uw zwart-wit foto's nu in levensechte kleuren Excursie Tuinbouw en Plantkunde naar Heempark Groenteteelt in moeilijkheden Nodeloze ONDER DE ROOK VAN Al OKU Al Van Romeinse brugpijler BAGGEREN TOCH GOED Staatsgreep in Damascus verijdeld mokum.. MOET WARD EXPOSITIE SLUITEN? angst naaimachines PUSOOnilKf LENIHGEII GEMEENTELIJKE K RE DIETWE Z E N Opgericht 1 maart 1860 Donderdag 25 juN 1963 Tweede blad no. 3101Q y --mm Vuil in de stad Het raadslid, de heer S. W. C. van Egmond <KVP) heeft zich met de volgende vragen tot het College van B en W gericht: Is het het college bekend, dat op verscheidene plaatsen in de stad. waar panden zijn gesloopt vuilnisstortplaatsen zün ontstaan? Is het College niet van mening, dat zulke vuilnisstortplaatsen ernstig ge vaar voor de volksgezondheid ople veren? Is het College niet van me ning. dat de wijze waarop de terrei nen. waar de gesloopte panden heb ben gestaan, worden achtergelaten, (aanwezigheid van brokstukken puin en ongeëgaliseerd terrein», ertoe bij draagt. dat deze terreinen als vuilnis, stortplaats worden gebezigd? Is het College bereid mede te delen welke maatregelen het denkt te doen ne men om het gesignaleerde euvel te bestrijden? Is het College niet van mening, dat ook het storten van vuil nis in de grachten van de stad nade lig is voor de volksgezondheid? Is het College niet van mening, dat de Ge meentelijke Reinigingsdienst bij de bestrijding van dit euvel behulpzaam kan zijn door meer en goedkoper medewerking te verlenen aan hen. die incidenteel een groter dan normale hoeveelheid vuil hebben aan te bieden? Ter illustratie van bovenstaande vragen heeft de heer Van Egmond onder het motto ..Leiden bezweken" enige foto's bijgevoegd. Advertentie dia's 24 x 36 mm in ma-raampje gemonteerd projectieklaar nog geen toonaangevend in films en camera's ILFORD natuurlijk In het Clubhuis „In de vroolijcke Arke" aan de Lange Pieterskerkkoorsteeg is het vandaag feest. Te midden van een grote kring van vrienden wordt daar it.l. het feest herdacht, dat pater J. D. M. Sweerts voor een kwart eeuw tot priester werd gewijd. Dat deze feestvreugde zich juist afspeelt „In de vroolijcke Arke" is geen toevalligheid, want sinds 1956 is de zilveren pater het centrale middelpunt van alle acti viteiten, welke zich hier afspelen. Hij is de geeste lijke leidsman van de Stichting Kath. Bijzonder Ge- tinswerk en Jeugdzorg en in deze kwaliteit een samenbundelende figuur, vol initiatieven en daad kracht. Aan de vooravond van het feest werd pater Sweerts in rijtuig zonder hoed aan het Station feestelijk ingehaald, waaraan de St. Franciscus drumband haar medewerking verleende. Na deze intocht, waarvoor grote belangstelling bestond, vond in de kapel van de Vroolijcke Arke een plechtig lof plaats. Vanochtend droeg pater Sweerts een Heilige Mis van dankbaar heid op, in aansluiting waarop in de middaguren een receptie plaats vond. (Foto L.D., Holvast) Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden had gisteravond een vrij groot aantal leden van de Kon. Maatschappij voor Tuinbouw en Plant kunde, afdeling Leiden, belangstelling voor de excursie, die in het kader van het zomerprogramma naar het Heempark" werd gemaakt. Onder de niet-ledcn. die van hun belangstelling voor dit interessante en leerzame bezoek blijk gaven, bevonden zich eveneens de wethouders C. J. Piena en S. Sanne*. Alvorens het min of meer deskun dig en zeer belangstellend gezelschap aan de vrij uitgebreide rondwande ling begon, vertelde de excursieleider, de heer J. Vermande van de plant soenendienst. geassisteerd door de heer H. Klein, die de leiding van de werkzaamheden in het park heeft, enkele interessante bijzonderheden over het doel. de aanleg en de toe komstige uitbreidingen van het „Heempark". Hierbij kreeg men reeds direct de Indruk, dat de gemeente Leiden tus sen de Mare en de Haarlemmertrek vaart een stuk in cultuur gebracht grondgebied bezit, waarop de Leidse gemeenschap trots kan zijn en dat bij meerdere grote gemeenten min of meer een „jaloersheid" heeft op gewekt. Ter plaatse werd ruim vier jaar geleden door de plantsoenen dienst een begin gemaakt met het speciaal in cultuur brengen van een stuk grond ter oppervlakte van ca IVz ha teneinde de leerlingen van de Leidse scholen naast een praktische kennis van de Nederlandse flora, eveneens de nodige liefde voor de natuur bij te brengen. Tijdens de rondwandeling vertelden de excursie leiders afwisselend tal van bijzonder heden over het park en de inlandse flora. In het Heempark werden in de loop van deze vier jaren praktisch alle in ons land voorkomende grond soorten „gecreëerd", waarop tien van de elf inheemse z.g. „bosgemeen- schappen" volgens de zg. „planten- Kerkelijk Leven NED. HE KV. KERK. Beroepbaar. Tot de Evangeliebedie ning ln de Ned. Herv. Kerk zijn toege laten en beroepbaar gesteld de heren J. Bogaard te Baambrugge. C. G. Bons te Zeist, M. J. Elfferich te Lelden, H. Faas te Delft. F. A. L. Franken te Bilthoven, F. Moll te Diemen. J. Ch. Plaat te Weesp, C. B. Roos te Dor drecht. K. Schaap te Huizen (N.-H.). K. van der SluiJs te Amsterdam. G. F Smaling te Amersfoort en C. Snoei te Utrecht. Voorts zijn tot de Evangeliebed le ning toegelaten de heren N. T. Bak ker te Lage Vuursche. A. A. Drost te Amsterdam-West, A. K. van KoolJ te Utrecht. F. C. M. Roodenburg te V laar dingen, D. P. Rljpma te Breuke- len. C. Schilder te Vlaardlngen en A. Sturm te Utrecht. Aangenomen naar Vlaardlngen (vac. C. H. van Rijn) (toez.) J. W. de Jong te Voorhout. geografische" indeling in cultuur werden gebracht. De elfde gemeenschap, de duin flora, werd niet in het park gereali seerd, daar deze niet ver van Leiden te bewonderen Is. Wat de overige typische gemeen schappen betreft werden naast de algemeen voorkomende eveneens de bijzondere en nog maar weinig voor komende soorten van onze flora in kweek gebracht en wel met zeer groot succes. Zo konden de bezoekers (sters) gisteravond dan ook naast de ontel baar vele en algemeen voorkomende boom-, planten-, heesters, struik- en bloemensoorten. die onze flora telt, eveneens onder meer de steeds zeld zamer wordende water-aronskeiken (slangenkruid) en het water-drie blad bewonderen temeer daar beide curiositeiten in het „Heempark" bij zonder goed floreren. Terecht is de Leidse plantsoenendienst bijzonder trots op de in cultuur gebrachte „hei- degemeenschap". die dank zij de juiste „grondsoort" ieder jaar prach tig in bloei staat en waarmee Leiden dus een waar stukje „heidegebied" rijk is geworden. Al met al is een bezoek aan het „Heempark" de moei te alleszins waard. Dit werd door de afdelingsvoorzit ter, de heer J. H. Smit, na afloop van de excursie in zijn dankwoord tot de heren Vermande en Klein nog eens met nadruk onderstreept. Uitwisseling van studenten Tussen Nèderland en Indonesië Tussen de Nederlandse staatkundi ge studenten organisatie en de over koepelende Indonesische studenten organisaties PPMI is een overeen komst tot stand gekomen, met het doel de hartelijke betrekkingen tus sen Nederland en Indonesië weer op te bouwen, zodat wellicht in de toe komst Indonesische studenten zich in Nederland zullen kunnen speciali seren en, omgekeerd. Nederlandse studenten en afgestudeerden stages en praktisch werk kunnen verrich ten in Indonesië. Do overeenkomst heeft tot gevolg, dat binnenkort een studentenuitwis seling tussen beide landen plaats heeft. Op 3 augustus vertrekken veertig Nederlandse, voor het meren deel ouderejaars studenten, onder wie drie meisjes, per KLM naar Indone sië. waar zij gedurende zes weken de gast zullen zün van de Indonesische regering. Het Indonesische retourbezoek heeft plaats na 9 september. Hoewel het aanvankelüke plan voor het aanhalen van de betrekkin gen is uitgegaan van de Nederlands staatkundige studenten federatie, werken nu aan de verwezenlijking ervan tien grote studentenorganisa ties, waarin alle politieke richtingen zün vertegenwoordigd, mee. De kosten van dit uitwisselings programma zullen ongeveer f250 000 bedragen. De Nederlandse regering draagt in de vorm van een subsidie van f50.000 in deze kosten bü- Ook het Nederlandse bedrijfsleven heeft een bijdrage toegezegd. Zo zal de KLM zorgen voor het gratis vervoer, hetgeen neerkomt op een bedrag van ruim f 156.000. Het bedrag dat de Nederlandse studenten zelf moeten dragen beloopt ongeveer f 24.000. De Nederlandse regering tracht de catastrofe, die de Nederlandse tuin bouw bedreigt, wanneer West-Duits land morgen om middernacht de grenzen sluit voor komkommers, augurken en sperziebonen, alsnog af te wentelen. De directeur-generaal van de Voedselvoorziening heeft in Bonn met de Duitse regeringsautori teiten gesproken over het Neder landse voorstel inzake waarborging van de minimumprijzen. Nederand kan die minimumprijzen voor wat de komkommers betreft. garanderen doordat de regering in deze het Cen traal Bureau van de Tuinbouwveilin gen achter zich heeft. Voor bonen en augurken, produkten, die ook op con tract worden geteelt, is dit moeilijker. Dit deelde de heer M. Prins, direc teur van het Centraal Bureau giste ren mee. Hij voegde eraan toe. dat op het ogenblik de situatie voor vollegrondsgroenteteelt buitengewoon slecht is. Er is een grote concurrentie en in de EEG-partnerlanden tracht men op alle mogelijke manieren van ontsnappingsclausules gebruik te ma ken. Gelukkig is de Westduitse bonds regering niet bereid in te gaan op de eisen van de boeren in de Palts tot instelling van een invoerverbod voor alle soorten vruchten en groenten uit de landen van de Eurpese Economi sche Gemeenschap. Dat bleek dui delijk op een bijeenkomst van het ka binet onder leiding: van Adenauer gisteren in Bonn. Minister van Land bouw Schwarz wees er trouwens op, dat bepalingen van het EEG-verdra^ een dergelijk verbod niet mogelijk maken. Wel zei de regering de boeren toe rekening te zullen houden met gerechtvaardigde wensen van de landbouw, voor zover deze met wet- I tige middelen nagestreefd kunnen worden. De boeren echter vinden, dat de bondsregering de grenzen maar moet sluiten voor buitenlandse land- bouwprodukten, ook al druist dat in tegen EEG-bepalingen. Als dat niet gebeurt storten de pryzen van toma ten. appels en pruimen ook weldra in, precies als bü de komkommers en de bonen, zo zeggen zij. Intu«sen schij nen de boeren in de Palts voort te gaan met de voorbereiding van eejj grootscheepse demonstratie met dui- zend tractoren op aanstaande zater dag om te protesteren tegen de gang i van zaken in de landbouw. Een andere vorm van protest is het verkopen door de boeren van hun produkten regelrecht aan het publiek. Gisteren gebeurde dat in München. waar een grote vrachtauto uit Neu- burg aan de Donau, met voorbijgaan aan de tussenhandel, nieuwe aardap- pels op straat verkocht. Binnen re cordtijd was de wagen leeg. De boeren vroegen en kregen 15 of 16 pfennig per kilo nieuwe aardappelen. De tus senhandel is op dit moment slechts I bereid 8 pfennig per kilo aan de boe ren te betalen. Advertentie Advertentie Zoekt U een gouden ring voor: een dame of heer, JUWELIER v. d. WATER, Haarlstraat 207, heeft hem. Ook in briljanten ringen. Ruime keuze in alle prüzen. burgerlijke stand van leiden GEBOREN. Johan Albert, zn. van S. Reawaruw en T. Statema; Edith Hendrik a. dr. van J. G Spitsbaard en H. B M Brug geling Jacobus MartLmis Johannes, zn. van J. M. Achterberg en C. J. de Mooi); Monica Bianca Maria dr. van G. F. Schwab en R. M. A. Kortekaas. Jan Joost. zn. van P. Nilholi en L. van Opstal; Femke. dr. van J. Wiebes en M. A. van Oort. OVERLEDEN. H. Beü, 85 jaar. man; J A. Chrto- tlaanse, 77 jaar. man; A. Voogd, 73 [aar. wed .v. M. Boerendonk; V. M. S peulman, 5 maanden, dochter; K. Riethoven 84 Jaar. wed. van H. Kukler; J. Boon. 72 jaar, man; L. Ouwerkerk. 73 Jaar, man. Tot grote verbazing van archeolo gen en historici van Maastricht heeft prof. dr. J. E. Bogaers van de Rijks dienst voor Oudheidkundig Bodem onderzoek gistermiddag tegenover het college van B. en W. van Maastricht verklaard, dat het onderzoek met een baggermolen in de verrassend rijke vindplaats van Romeinse oudhe den in een vierde eeuwse Maasbrug- püler in Maastricht onder de gege ven omstandigheden de enig redelij ke en verantwoorde exploiratieme- thode was. Prof Bogaers erkende, dat dit bag geren enige risico's inhield, maar hü verwees naar recente ervaringen van archeologisch bodemonderzoek in ri vieren in Rossum en Roermond, waar gebleken was. dat de baggeronder- zoekmethode toch wel deugdelüke re sultaten opleverde. Een andere, meer zorgvuldige exploiratie van de vind plaats zou enorm veel geld kosten en dat achtte prof. Bogaers niet ver antwoord voor de verwachting om wellicht enkele Romeinse frag menten meer te vinden. Nadat het Limburgs Geschied- en Oudheidkun dig Genootschap telegrammen aan de ministers van O., K. en W. en van Verkeer en Waterstaat had gericht met bezwaren tegen het baggeron- derzoek heeft het college van B. en W. van Maastricht thans aan dezelf de ministers telegrafisch het drin gende verzoek gedaan om wèl met de baggermethode te kunnen door gaan. Ook gisteren werden uit de Ro meinse brugpüler nog interessante fragmenten opgebaggerd, namelük een reliëf in harde mergelsteen, voor stellende een man met een koe aan dc lün en waarvoor een ruiter te paard. Dit reliëf, alsmede een vrü- staande sculptuur van een liggende leeuw ter grootte van enkele deci meters waren nogal verweerd., maar de grote omtrekken bleken goed te onderscheiden. Rükswaterstaat zal nog twee dagen ter plaatse verder baggeren. Wat dan nog niet is weg- gebaggerd zal bü latere exploiratie mogelük uit het water opgehaald kunnen worden. In de Syrische hoofdstad Damas cus Ls gisteren voor de tweede maal binnen een week een staatsgreep verijdeld. Militairen en burgers pro beerden het presidentiële paleis te omsingelen. Drie kwartier lang werd er zwaar gevochten, waarbij ver scheidene doden vielen. De Nasser- gezlnde aanvallers, die machinege weren gebruikten, werden tenslot te teruggedreven en verspreid. In een uitzending van Radio-Da mascus is een varklaring van de Sy rische revolutionaire raad voorgele zen, waarin president Nasser van Egypte wordt gevraagd zich nog- maal te bedenken over zün beslissin gen welke het akkoord van 17 april inzake een statenbond met Syrië en Irak op losse schroeven zette. Volgens de verklaring had het Sy rische bewind diverse compromissen aan Nasser voorgesteld, welke ech ter alle van de hand waren gewezen. „Wü blüven echter altüd tot overleg bereid", zo heeft de SyTische premier Salah Bitar verklaard. Tot voor kort lagen er enkele plaatsjes onder de rook van Am sterdam: Diemen, Amstelveen, Slo ten, Ransdorp enz. Maar nu ligt heel Nederland onder de rook van Mokum. Onder de geurige rook van die lekkere siga ret in dat leuke pakje. Overal waar sigarenwinkels zijn - overal waar rokers en rooksters wonen vindt men die sympathieke sigaret. En iedereen drukt z'n tevredenheid, over dit feit uit met de woorden: MOKUM... ROKUM! Dè sigaret voor Nederland, 'n Vondst... en 25 voor 1 gulden! Ongeveer 3 000 metaalbewerkers in Oviedo hebben gisteren het werk neergelegd, waardoor het aantal stakenden in de Spaanse provincie, Asturie op naar schatting 11.000 is gekomen. Ongeveer 8.000 münwerkers sta ken sedert 19 juli. Zü wensen een loonsverhoging en zün ontevreden over de hun toekomende uitkering voor hun werkzaamheden op de ver jaardag van het begin van de Spaan se burgeroorlog, 18 juli. Zü protes teren tevens tegen de beweerde mis handeling van een münwerker door een ploegbaas. Do werknemers bij één mün heb ben het werk inmiddels hervat. De directie van het tentoonstel lingsgebouw waar op het ogenblik portretten van Ward worden geëx poseerd, heeft van de gemeenteraad van de Londense voorstad Holborn bericht ontvangen, dat het gebouw binnen 48 uur moet worden gesloten. Een zegsman van de directie ver klaarde dat de gemeente-inspecteur i hem had meegedeeld dat deze maat regel wordt genomen wegens „onre gelmatigheden'' volgens de desbetref fende gemeentelijke verordeningen. Een der directieleden zei dat de be doelde „onregelmatigheden" slaan op de mening dat de tentoonstellings- I zaai in een openbaar gebouw is ver anderd zonder dat de gemeente hier van in kennis was gesteld en zonder dat hiervoor een vergunning was ver strekt. De directeur noemde de maatre gel „krankzinnige bureaucratie" „We hebben hier twee jaar lang tentoon stellingen gehouden zonder dat ook maar één klacht werd gehoord", zo zei hij. eraarf toevoegend dat hü de zaak in handen van zijn advocaat had gegeven. (Van onze Venlose correspondent! Een vrouw in Valkenswaard heeft het personeel van een zweminrich ting aldaar enkele zeer benauwde overuren bezorgd. Na sluitingstüd van het bad bleef de kleding van een vrouw in de garderobe achter. Men vreesde het ergste en toen men zeker wist. dat er niemand meer was ach tergebleven. begon men te dreggen. Na enkele uren dreggen besloot men de opsporingswerkzaamheden de vol gende dag voort te zetten. Toen bleek echter, dat zulks niet meer nodig was. Er kwam nl. een man naar de zwem inrichting. die lakoniek mededeelde, dat hü de achtergelaten kleding van zijn vrouw kwam ophalen. Zü was de avond tevoren vanwege de grote drukte aan de garderobe in badkos tuum in haar auto gestapt. Doorlichting van studenten In Delft verplicht De studenten aan de Technische Hogeschool in Delft zullen vanaf het komende studiejaar verplicht zijn zich te laten doorlichten. Zij zullen dus geen collegekaart kunnen krij gen, als zjj weigeren zich te laten doorlichten. I Dit heeft mr. J. M. L. T. Cals, do I minister van Onderwüs, K. en W. i geantwoord op schriftelüke vragen van ir. C. N. van Dis (SGP). Mr. Cals acht het in het algemeen I belang niet verantwoord dat op deze bepalingen uitzonderingen worden gemaakt. Dit is alleen mogelük in bü- zondere gevallen op aanwijzingen van medici. De minister wüst er in dit verband op, dat ook militairen op grond van principiële bezwaren geen vrijstelling kunnen krügen van rönt genonderzoek. In het laatste studiejaar hebben ongeveer 1400 studenten aan de T.H. in Delft zich niet laten doorlichten. Bü de inschrüving is gewezen op het risico voor henzelf en voor hun medestudenten, maar er ls geen pres sie uitgeoefend. De bevoegdheid van het college van curatoren om op dit punt maat regelen te nemen berust op de wet op het wetenschappelük onderwüs, zo zegt minister Cals. Advertentie van enkele overjarige en licht beschadigde meerpoel BREESTRAAT 171 Duitse evang. kerkdag geopend (Van onze correspondent te Bonn) ..Met conflicten leven", zo luidt het motto van de elfde Duitse evangelische kerkdag, die gisteren in Dortmund door de president dr. Von Thadden-Trieglaff geopend werd. J. Smallenbroek tweede A.R.-man De AR Tweede-Kamerfractie heeft gisteren de heer J. Smallenbroek uit Assen aangewezen als tweede frac tievoorzitter. Hü volgt in deze func tie mr. B. W. Biesheuvel op, die minister van Landbouw is geworden. Aangezien de eerste fractievoor zitter, de heer H. van Eüsden, de volgende week nog niet van zün ziekte hersteld zal zün, zal de heer Smallenbroek woensdag en donder dag tüdens het Kamerdebat over de regeringsverklaring als woordvoer der namens de Aü.-fractle optreden. Van Thadden riep de 30.000 men sen. die op het gloeiend hete raad huisplein van Dortmund samen wa ren gestroomd, op om een büdrage te leveren aan het vreedzaam samen leven van de volkeren. Preases Schaerf hield hierna een preek, waarin hü onder andere sprak over muren, die volkeren scheiden. Dat was de enige toespeling op de muur in Berlün, die een Duitse realiteit is geworden sinds de vorige kerkdag, die in juli 1961 werd gehouden, enige weken voor de bouw van Ulbrichts metselwerk. President Von Thadden herdacht in zün rede dan ook het feit, dat de huidige kerkdag de eer ste is. die zonder dtelnemeing uit Oost-Duitsland moet plaatsvinden. De Oostduitse bisschoppen hebben echter wel een telegram als groet naar Dortmund gestuurd, waarin zü wüzen op de verbondenheid met de kerk in het westen en waarin zü aankondigen dat in de komende da gen in godsdienstoefeningen ei pre ken aandacht aan de kerkdag zal worden geschonken. Ook bondskanselier Adenauer zond een boodschap naar Dortmund. Het motto: „Met conflicten leven" ver- duideiykt smartelijk de situatie in Duitsland, zo schreef hü- Niet alleen de politieke, maar ook de psychische nood van de mensen is groot Het is daarom noodzakelyker dan ooit zich tot het evangelie te wenden, dat alle christenen verenigt. Afschaffing van niaaltijdsubsidie Aan studenteneettafels De demissionnaire minister Cals heeft in antwoord op schriftelüke vragen van het Tweede Kamerlid prof. A. Vondeling meegedeeld, dat de regering niet bereid is de afschaffing van de directe subsidies op de maal- Ujden van de studenten eettafels op 1 september as. op te schorten tot dat het nieuwe kabinet zich een oor deel heeft kunnen vormen. Minister Cals zegt. dat over dit onderwerp al enige jaren is gespro ken. ook in de Staten Generaal. Het is niet waarschünlük. dat overleg in het nieuwe kabinet nog nieuw licht op deze zaak zal werpen. Bovendien is het in het belang van de vereni gingsbesturen dat men definitief weet waar men met de subsidiëring aan toe is. Het besluit tot afschaffing van de subsidies is destüds genomen in het kader van het algemene regeringsbe leid op het punt van de afschaffing van consumptieve subsidies. Als door de afschaffing van de maaltüdsubsidie prüsverhogingen niet te vermüden zün kunnen de ge volgen voor minvermogende studen ten worden opgevangen door een ver hoging van de rüksstudietoelagen. Bedragen van 100 2.000, af te lossen in maximaal twee jaar; per week, maand of kwartaal, voor aanschaffing van duurzame gebruiksgoede ren, worden desgewenst van gemeentewege verstrekt. Aanvragen telefonisch, mondeling, of schriftelijk. Vertrouwelijke be handeling. DIERST VOOR KASBEHEER EU STADHUIS. LEIOEN, POSTBUS 100, TEL. 20270 (Advertentie) Lezers schrijven.. Museum Oud-Noordwijk Alle waardering voor het mooie stuk in het Leidsch Dagblad van gis teren over het museum van het Ge nootschap Oud-Nbordwük. Het be hoeft evenwel enige aanvulling aan gezien mün rol bü de totstandkoming van de huurovereenkomst bescheide ner is geweest dan wordt voorge steld. De tip in de kerk was slechts de aanleiding. Omdat ik toen met vakantie was. heb ik volstaan met het doorgeven van de vriendelyke wenk aan de tweede-secretaris van ons Genootschap, de heer K. A. Kok. Deze heeft uitgebreid voorbereidend werk verzet en tenslotte is het pen ningmeester notaris S. Pasma ge weest, die de zaak helemaal in orde heeft gebracht. Het leek me goed hun namen hier even te vermelden, omdat juist zü in dit verband de meeste arbeid hebben verricht. A. van Duün, secretaris Genootschap Oud-Noordwük. Familieberichten (Overgenomen uit andere bladen) Geboren: Edgar Philip, z. v. De Bruin—Leezenberg, Den Haag. Overleden: A. Soegyapranata. Se- marang; J. C. Muüt Bakker 82 jr. Den Haag; J. P. C. Kramer, 95 jr. Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1963 | | pagina 3