ELTAX VERDWIJNT UIT STADSBEELD 19.75 Bij LLii mi Kreymborg Overhemden Kringwedstrijden van Clir. turnverenigingen P. de Gelder: Eltax-cliauffeur van liet eerste tot liet laatste uur NZH neemt zondag exploitatie over Na acht-en-twintig jaar 2 stuks pgerfcTit 1 maart 1860 Vrijdag 24 mei 1963 Tweede blad no. 30964 Na in de afgelopen 28 jaar duizenden .rond jes te hebben gedraaid" verdwijnt morgenavond de Eltax-ringlijn uit het stadsbeeld. Met ingang van zondag komt de exploitatie van deze ringlijn handen van de N.Z.H.V.M.. die daarmede al het openbare stadsvervoer voor haar rekening neemt. Het is een uitvloeisel van een vervoers- rapport. dat in handen van B. en W. werd ge steld en waaraan de raad nu al weer een aan tal jaren geleden zijn goedkeuring hechtte Eltax-traditie Plm. 20 man personeel zullen de Eltax-traditie in taxi en touringcar voorlopig nog blijven voortzetten. De heer Van UI den naar zijn ver- dere plannen gevraagd kan ons daarop nog geen definitief antwoord geven. Voorlopig het zomerseizoen is voor het touringcarbedrijf gunstig blijven wfj doorgaan tot september. Wat er dan zal gebeuren hangt nog in de mist. Het is in ieder geval zo. dat wij voldoende gegadigden hebben voor het moderne garagecomplex aan de Zoeterwoudseweg. N.Z.H. rijdt zondag ringlijn Zodra zaterdagnacht de blauwe Eltax-bus in de garage aan de Zoe terwoudseweg haar laatste „Leidse adem" uitblaatst, staan in de garage aan de Rijnsburgerweg de grijze j NZH-bussen gereed om zondag over hetzelfde traject hun „rondjes i gaan draaien". Voorlopig komt daar- i jn tot september geen verandering I Inmiddels is dan de uitslag van de onder de passagiers gehouden en quête bekend. Mocht het nodig blij ken verandering (uitbreiding) in de route aan te brengen, dan zal de di rectie van de NZH daartoe zeker I overgaan. Reeds thans heeft de NZH besloten j om de zondagse dertig minutendienst I in een twintigminutendienst cm te zetten. Bovendien vangt de rijtijd in j de week plm. één uur eerder aan en zullen, zonodig, in de spitsuren extra bussen worden ingezet. Dubbele stuks aanbieding Bel-O-Fast en/of tricot nylon, per stuk 11.90 per 2 stuks HAARLEMMERSTRAAT 143 LEIDEN De gebroeders Van Ulden, die reeds in 1935 het initiatief tot de exploitatie van deze ringlijn namen, komt de eer toe deze lijndienst steeds in "selfsup porting" te hebben gereden. Nimmer werd in de vorm van een geldelijke vergoeding een beroep op de gemeentekas gedaan. „Wij hebben", aldus ver klaarde ons de directeur, de heer L. van Ulden, „in de eerste plaats met deze stadslijn het gemeentebelang willen dienen. Dankzij de grote medewerking, welke w-y van het personeel ontvingen, is dit ook gelukt. Beslist, het valt niet mee om zonder subsidie een stadslijn draaiende te houden. Dat wij het ge fikst hebben, is dan ook mede te danken aan het feit, dat wij broers (met rijf is de exploitatie opgezet, Red.) onder elkaar, de stadslijn steeds hebben beschouwd als een liefhebberij, zo iets als een hobby naast ons andere werk. Van het geld, dat wij overhielden, kochten we nieuw materiaal, onlangs nog twee moderne stadsbussen". Personeel neemt „overstapje" Hoewel de heer Van Ulden het betreurt, dat „zijn" bussen met ingang van zondag niet meer aan het Stadsverkeer deelnemen het taxi- en touringcarbedrijf blijft, althans voorlopig, nog on- der de naam Eltax voortbestaan vat hij dit toch ook weer niet te tragisch op. „Wij hebben er al- naar gestreefd tot op de laat- b ite seconde in ons bedrijf de vlag c in top te houden en zullen dat ook nu doen, aldus de directeur, die zeer te spreken is over de me- i iewerking, ivelke hij steeds vari 8 het gemeentebestuur in het bijzonder van de wethouder, die ai met het stadsvervoer is belast ti en in de laatste tijd van de direc- tie van de N.ZM.V.M. heeft mo len ontvangen. Een NZH-medewerking. welke in J het recente verleden leidde tot de overname van ruim twintig perso- Deels leden, voor het merendeel chauf- 4 feurs. Wij hebben het van de directie van de NZH buitengewoon op prijs ge- d steld, aldus gaat de heer Van Ulden verder, dat dit personeel niet a.s. zon- dag zomaar van de ene bus op de andere overstapt. Het was van de Haarlemse directie bijzonder fijn ge- 8 voeld. dat vorige week in Alberts ,7 Corner met dit personeel een ontmoe. II ttngssamenkomat werd gehouden. t| waardoor veel onzekerheid werd weg- [enomen. Het was een sympathiek contact, dat „het ijs deed breken". Ook eerder is de heer Van Ulden eer te spreken over de houding, wel ke directie van de NZH in een voor hem moeilijke situatie heeft ingeno- i men. Hoewel de Eltax-bussen uit II technisch oogpunt niet passen in het li geheel van de NZH-exploitatie ze van een ander type zijn alle bussen opgekocht door deze vervoers- maatschappij. De twee nieuwste bus- jjien zijn reeds doorverkocht "aan Eind- waar zij worden toegevoegd »an het materiaal van de stadsdienst. Snelle groei Treden wij met de heer Van Ulden. lie sinds de exploitatie Van de tegen- Woordige ringlijn de huidige adjunct- directrice, mej. C. van Halderen, rouw aan zijn zijde vond. nog even de Eltax-geschiedenis terug, dan rordt ons duidelijk, dat de „vijf ge- voeders" in juni 1933 een voor Lei den bepaald revolutionair besluit Stadsrit tien cent per taxi Het is 16 juni a.s. precies dertig jaar geleden, dat de „vijf gebroeders van Ulden" de Eltax bij het Leidse pu bliek introduceerden. Nog wel niet in de huidige vorm van ringlijn dat zou pas in 1935 het geval zijn doch als taxi-ondernemingDe „vijf" hielden er voor die tijd revolutionaire ideeën op na. Een stadsrit per taxi kostte toen tien cent per persoon. Voor een rit naar Oegstgeest en Leiderdorp werd toen f0,15 in rekening gebracht. In beide gevallen betaalde men f0,10 voor „voorrijden", Voor medici en vertegenwoordigers gold een speciaal tarief. Zij betaalden voor visite- en boodschap- penritten f 0,30 per kwartier. Voor toer- en rondritten ongeacht het aantal perso nen betaalde men in die tijd twee kwartjes per kwar tier. Een rit naar Den Haag met een maximum van drie personen per taxi kostte rond de dertiger jaren f2,50. naar Rotterdam f 5,— en naar Utrecht en Amster dam f 7.Geen wonder, dat in die tijd de Eltax naam heeft gemaakt namen: een stadsrit per taxi kostte toen10 cent per persoon; naar Oegstgeest en Leiderdorp kon men zich in die dagen voor f. 0.15 laten rijden, vermeerderd met één dubbelt je voor het voorrijden van de taxi. Het De laatste Eltax-bus. Men kan de directie van de Eltax niet ontzeggen, dat zij de ontwikke ling in de auto-techniek niet heeft bijgehouden. Kort geleden verscheen dit moderne type in het Leidse stadsverkeer. (Foto L.D./Holvast) loon van een taxi-chauffeur lag in die dagen uitzonderlijk laag; zeven gulden per week. plus verval, dat nog wel eens op kon lopen tot f. 5,per week. Gelukkig kennen wij thans an dere tijden en gaat een taxi-, bus- en touringcarchauffeur met een hoger en meer aan de levensomstandighe den aangepast loon naar huis. Uit dit taxi-bedrijf is in 1935 de huidige Eltaxnnglijn geboren. Een stadslijn, welke voordien reeds zij het in beperkte omvang werd ge ëxploiteerd door ..Stadsverkeer" (Leidse Autoboxengarage)De eerste Eltax-lijn liep Station Koningin- nelaan en Station De Kooi. Pas toen in 1937 de Koninginnelaan en de Zeemanlaan over de tramlijn ook nu al weer geschiedenis werden verbonden, werd de dienst tot aan De Laat de Kanterstraat doorgetrokken. Niet lang daarna ontstond de ring lijn via de singels, op den duur met uitlopers naar de buitenwijken en zelfs naar de Garenmarkt. Met deze uitbreiding van het traject, ging ook een uitbreiding van het wagenpark (elf bussen) en de garages eerst aan de Hoge Rijndijk, later aan de Haarlemmerstraat rijwielschool van Straatsburg) en thans aan de Zoe terwoudseweg gepaard. 50.000 passagiers per week Dat het Eltax-stadsnet gedurende al deze jaren tooh beslist wel in een behoefte heeft voorzien, «ijzen de vervoerscijfers uit. Momenteel maken per week circa 50.000 personen dit I is 2*/j miljoen per jaar van één der Eltaxlijndiensten gebruik. Om al deze passagiers te vervoeren moet per I jaar door de Eltax-..vloot" in Leiden een afstand van 7.000 km worden I overbrugd. Eltax-chauffeurs. of zij nu zitten in een taxi. een touringcar of een lijn dienst zijn „kilometervreters". Geza menlijk hebben zij sinds de oprich ting van het taxibedrijf in 1933 rond zestig a zeventig miljoen kilometer afgelegd. Het pleit voor hun capaci teiten. dat zij deze kilometers vrij wel schadeloos hebben gereden. Mochten zij al bij een ongeluk be trokken zijn geweest, dan was dit in de meeste gevallen buiten hun schuld. Zo ook bij de zes dodelijke ongeval len met dodelijke afloop, welke zich I in deze 30-jarige Eltax-geschiedenis I hebben voorgedaan. I Rillerig? Onprëttig? 1 Vlug: - -- m het sportpark „Roomburg" hiel- Maar hoe groot was de teleurstel- Tyderts deze dienst heeft hij om. ge- d elsteren d£ Chr. Gymnast.ekver-1 ling toen men de volgende morgen zegd. dat z.i. aan het schrijven van de enieingen uit Leiden en Omgeving om 6 uur aanwezig was om te be- generale synode der N.H. Kerk inzake w* iaarliikse kringwedstrijden voor ginnen de toestellen weer naar de de kernbewapening geen autoriteit atjsDiran'en van 10 t/m 13 jaar diverse zalen te transporteren want kan worden verleend en dat de mili- Woensdagavond was het bestuur het weer was contra het weerbericht, tairen door dit schrijven zich geheel met veei helpers van „Jahn" welke Wat een improvisatie er nodig is niet behoeven te laten verontrusten. de organ sa tor was) óp het sport- om 500 k nderen een wedstrijd, welke Tijdens een vergadering van de park aanwezig om alle voorbereidin- een 4 kamp omvatte, te laten houden Centrale kerkeraad der Leidse her- gen te treffen, want de Bilt had goed verdeeld over 4 zalen welke15 mi- vormde gemeente, waarin deze uit- weer voorspeld voor het westen van nuten uit elkaar lagen. Nu kwam spraak te sprake kwam. is met alge- ons land. het schrynend tekort aan een sport- Kernbewapening Centrale kerkeraad over uitspraak dr. Gravemeyer Zoals bekend is dr. K. H. E. Grave meyer op zondag 5 mei voorgegaan in een kerkdienst in de Marekerk. 1 mene stemmen en enkele onthoudin J gen besloten zich van deze uitspraak (met alle respect voor dr. Grave- meyer) te distantiëren. hal in Leiden aan het licht. sclirfjven van de synode, deed dit al leen om hiermee op te komen voor j De Centrale kerkeraad. die met dit het geestelijk gezag van de hoogste besluit geen uitspraak doet inzake het vergadering der kerk. Uitslagen Piet de Gelder is een vertrouwde figuur in het Leidse wegver keer. Dag in dag uit rijdt hij zijn passagiers van het ene punt in de stad naar het andere. Voor zover dat in Leiden met zijn verkeers chaos mogelijk is vlug en veilig. De handen stevig om het stuur ge klemd. zit hij op de roodbeklede stoel van de blauwe Eltax-bus. Nog enkele dagen dan moet hij overstappen op een grote grijze NZH- bus. Dan is hij Eltax-chauffeur-af. Dan komt hij als buschauffeur in dienst van de maatschappij, die de alleenheerschappij over het openba re vervoer in de Sleutelstad krijgt. Hij vindt het jammer, dat na de blauwe tram nu ook de blauwe bus uit het Leidse stadsbeeld verdwijnt. Geen wonder, want hij is al sinds 1933 het jaar waarin de Eltax werd opgericht bij dit vervoersbe drijf werkzaam, eerst als taxi-chauf feur en kort daarna als busbestuur der. Hij weet zich nog als de dag van gisteren te herinneren, dat er in 1935 maar één buslijn was: die van het station naar de Kooi. „Van druk verkeer was toen nog geen sprake, wij chauffeurs konden elkaar bij wijze van spreken midden op straat de hand geven", zegt de 60-jange busbestuurder, die al sedert zijn kleuterjaren in Leiden woont. 48 uur op de weg. In de avonduren rijdt hij het rustigst. „Dat komt dooi de televisie, mijnheer. In de ouwe I tijd. toen iedereen naar de bioscoop 'ging, had ik ook 'savonds geregeld een propvolle bus". Piet de Gelder zit in het tijdelijke houten gebouwtje op het stationsplein en staart stil voor Grootste probleem Piet de Gelder heeft de ontwikke ling van het Leidse verkeer echter ,.op de voet" gevolgd. „Ons grootste probleem is op het ogenblik het weer in dc( verkeersfile komen als de pas sagiers bij een halte in de stad zijn in- en uitgestapt. Het duurt soms een hele poos voordat we in deze steeds langer wordende rij een gaatje kun nen vinden, vooral wanneer alle weg gebruikers haast hebben". Toch lukt het deze kleine beschei den buschauffeur, die zijn rijdende „loopbaan" als koetsier in Wassenaar is begonnen, steeds weer opnieuw om zonder ernstige ongelukken zijn pas sagiers te vervoeren. Overigens zijn deze passagiers ook niet altijd even gemakkelijk. „Ze drukken je soms een briefje van honderd in de han den en dat moet je maar zien waar je het wisselgeld vandaan haalt". Vooral de vrouwen maken het de El tax-chauffeurs. die zoveel mogelijk op tijd moeten rijden, wel eens lastig. Ze komen dikwijls met hun hele heb ben en houden de bus binnen, zetten hun manden en tassen vlak voor de deuropening neer. trekken zonder enige haast hun handschoenen uit. willen van alles weten en kunnen dan tot overmaat van ramp hun por temonnee niet vinden. Piet de Gel der blijft echter onverstoorbaar en beleefd zijn plicht vervullen. Dat hij er al heel wat kilometers op heeft zitten spreekt vanzelf. Hij heeft af wisselend ochtend- «van half zeven tot half vieri en avonddienst «van half vier tot half één( en is per week De eerste Eltax-bus. In 1935 gold deze bus als zeer modern. Anno 1963 een museum exemplaar. PIET DE GELDER achter het stuur van de blauwe Eltax-bus. (Foto L.D./Holvast) zich uit. Of hij zich als chauffeur nog een grappig voorval weet te her inneren? De El tax-man schiet in een lach en geeft op deze laatste vraag I een bevestigend antwoord, j „Jaren geleden moest ik in vlie- j gende vaart een jonge vrouw per taxi naar de kraamafdeling van het Academisch Ziekenhuis vervoeren, maar hoe hard ik ook reed de baby was mij net even voor. Gelukkig zat de dokter er bij, zodat hij het kind achter in de wagen uit de moeder schoot heeft kunnen helpen. BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN Wedstrijd toestellen, jongens le gr. 10-11 jaar: 1. Jahn. Leiden 23.73; 2. DOS. Alphen 23.04 3. DOS. Bode graven 20.40. Jongens 10-11 jaar. 2e graad; 1. Jahn, Leiden 22.65; 2. DWS Rynsb. 22.20; 3. DOS. Alphen 21.13; 4. DOS. Sassenheim 20.06: 5. DOS. Bodegraven 19.25. Jongens 12-13 jaar, le graad: 1. Jahn, Leiden 23.05; 2. DOS, Alphen 22.10; 3. DOS. Bode- I graven 21.48. Jongens 12-13 jaar. 2e I graad: 1. Jahn. Leiden 22.03; 2. DOS. Alphen 21.24 3. DWS. Rijnsb. 20.96 4. DOS, Bodegraven 20.40. Meisjes. 10-11 jaar, le gr 1. DOS. Bodegraven 21.45: 2. DWS, Rijnsb. 20.60; 3. DOS. Alphen 20.57; 4. Jahn. Leiden 19.63. Meisjes 10-11 jaar. 2e graad: 1. Valken, Valkenburg 21.20; 2. DOS, Bodegraven 21.14: 3. DOS. Alphen 20.93: 4. Jahn, Leiden 20.74; 5. DOS. Sassenheim 20.65; 6. Jodan Boys. Gouda 20.63; 7. DWS 17.95. Meisjes 12-13 jaar, le graad: 1. DWS. Rijnsb. 21.91: 2 DOS. Bodegraven 21.60; 3. Jahn. Leiden 21.01. 2e graad: 1 Jahn. Leiden 22.— 2. DWS Rijns- burg 20.58: 3. DOS, Bodegraven 20.56; 4. DOS. Alphen 20.53; 5. DOS. Sas senheim 19.97; 6 Valken, Valken burg 19.36: 7. Jodan Boys 19.08. 3e graad: 1. Jahn. Leiden 20.89: 2. DOS, Bodegraven 20.37; 3 Jodan Boys. Gouda 20.33; 4. DOS. Sassenheim 19.96; 5. DOS. Alphen 19.42; 6. DWS 19.09. Vrije oefening op muziek, meisjes 10-11 jaar: 1. DOS. Bodegraven 15.8; 2. Valken. Valkenburg 15.3; 3. DWS, Rijnsb. 13.4. Meisjes 12-13 jaar: 1. DOS. Sassenheim 17.1; 2. Jahn. Lei den 15.6; 3. Valken, Valkenburg 14.6. Groepsspringen, jongens 10-11 jaar: 1. DOS. Alphen 25.03; 2 DWS, Rijnsb. 24.24: 3. Jahn, Leiden 22.62. Jongens 12-13 jaar: 1. DWS. Rijns burg 62.3; 2. Jahn. Leiden 56.11; 3. DOS. Alphen 55.77. Hoogste pers. geklass. individueel, jongens 10-11 jaar: le graad D. On derwater, Jahn, Leiden 25; 10-11 jr, I 2e gr. J. Wierda. DOS Sassenh. 23.8: I 12-13 jr. le gr. K. C. van Ark, Jahn 24.4; 12-13 jr, 2e gr. M. Schenk, Jahn, Leiden 23.6. I Meisjes 10-11 jaar. le gr.: E. v.Til- burg en N. v. Sevenhoven. DOS. Bo degraven 24.22e graad J. Makkers. Valken en J. de Vries., DOS. Sassen heim 22.2: 12-13 jaar. le graad: P. Zwaan. DWS, Rijnsb. en M. de Bruin. DOS. Bodegraven 24; 12-13 jr, 2e graad A. Driebergen. DWS. Rijnsb. 32 4; 12-13 3e gr.: I. Verhoeven, Jahn, Leiden 22. Zoekt U moderne of klassieke l modellen gouden verlovingsringen d. WATER. Haarl.straat 207, heeft het. Zeer grote keuze. Op het graveren kunt u wachten Leidse Biljartbond In café 't Noorden te Roelof- hendsveen werden de persoonlijke ipioenschappen Leidse Biljart- 3 le-klas voortgezet met de 5e tonde. De stand na de 5e ronde luidt: Joh. Bakker 10 p. 10.59; E. Bakker ■0 p. 10.41; L. Turk 8 p. 8.09; M. Turk 4 p. 6.65; P. Vinkesteijr 4 p. L6l; D. Wallaart 2 p. 5 04; L. Cavé lp. 4.64; T. Hoek o p. 4.61. Maandag 27 mei wordt de 6e ronde tospeeld. GEBOREN J Clara Elisabeth, d. v. L. G. A. M. v. Delft en E. M. Ruijgrok. Johannes Wil helmus. z. v. W. Aarts en J. Klooster- man. Diona Laurina, d. v. J J van Fruchten en K G. Kuipers. Everhar- dus. z. v. H. Schrijer en J. G. M. Riet broek. Jokellne Anke Jantien. d. v P N. Jonker en N. C. Visser. Jacobus Th IJ men. z. v. J. T. van Oosten en F. j A. M. Llgtvoet. Jorgen Alwln Adrlaan. z. v. W. I. A. Truljers en E. Vink, Wil lem Bas. z. v. W. van Ingen Schenau en E. J. v. d. Graaff. Yvonne, d v. H Hoppenbrouwer en J J. v. d. Hoeven Trudy, d. v. W. B. G. Wolters en C. A. Muljzert. Rudolf Jan. z v. J p v. Donk en M. T. Rynsbu.ger Elsbeth Gertrude, d. v. J. J. Schuitemaker en G. Steln. ONDERTROUWD H. G. Peters en G. W. Erades. W. M Dusoswa en T. A. M. Wortman. H Kooreman en E. H. Ravensbergen. J Gordyn en J. J. W. de Ruiter. L. Stuart en G. M. C. Vrljbloed. L. C. Snoeys en J. M. v. d. Reljden. J. Taver ne W. C. Overvllet. R. B. Wynants en G. Arends. B. Schroef en C. BekooiJ. R. Bakker en E. van Wyk. D. F van der Blom en W. E. Hartevelt. A W. de Groot en J. W van Zwleten. C. W. F Onvlee en C. M. F. de Graaf. F. Nag- tegaal en E. E. M. de Roode. U. J. DO hier en M. C. Latuhlhln. P. J. J. van Amsterdam en G. Blunsjaar. S. W. C. van Egmond en E. A. J. Heljmeyer. E. J. Termeulen en J. C. Ravensbergen. GETROUWD t. van Rijs en M. E. le Nobel. Geluidsbandjes in plaats van rooksignalen De primitieve Australische in- boorlingenstammen. die zich tot i nu toe bij het overbrengen van berichten met rooksignalen heb ben beholpen, gebruiken tegen woordig een geluidsband. Op deze manier is zelfs al een drei gende stammenoorlog bezworen. Het opperhoofd van een der stammen in noord-Australië zond aan het opperhoofd van de andere stam een geluidsband, waarop hij verzoenende woorden had vastgelegd. Deze band was overgebracht door een blanke Australiër, die zich bezig houdt met de emancipatie van de Aus tralische kleurlingen. Geslaagden huishoudschool I Aan de Chr. Katwijkse Industrie ën Huishoudschool te Katwijk aan Zee slaagden voor het eerste gedeelte 1 voor de akte Na alle kandidaten, t.w. T. v. d. Berg, Leiden. T. Brinks. Noordwijk aan Zee, C. Doctor. Rijns- burg. R. de Groot. Katwijk aan Zee, A. Jansen. Voorschoten, F. Koop- mans. Den Haag. A. Kromhout, Rynsburg. D. v. d. Plas. Katwijk aan Zee. C. Schreuder, Noordwyk aan OVERLEDEN C. J. van Dlest, 79 jaar. man. u Hekker, 83 jaar. man. L. P. Heemskerk 72 jaar. man. J Hofland. 32 jaar. man. A. G. Tromp. 49 laar, echtgen. v. M. Slootweg E van Eb, 70 Jaar. echtgeo. v. C. Glesse!bach.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1963 | | pagina 3