kunst Fraai jubileumconcert van het Ger. Kerkkoor blijf jong...ö*&blijf fit... Gemeenteleden boden geld voor piano aan GRANDIOOS EERBETOON SIEM NIEUWENHIJYZEN kAleiöoscA^jp Braassemer Studenten Cabaret soms onverwachte hoogtepunten Komiek in liet zonnetje! Show von loon Hermans is van internationale allure Het sprookje van iedere dag Première in Amsterdam GEBREK AAN ER VARING AE EN TOE MERKBAAR Ned. expositie in Antwerpen Uitstekende indrukken j Een goede fiets koopt u alleen bij de vakman! Dat spreekt vanzelf! Opgericht 1 maart 1860 Vrijdag 29 maart 1963 Zesde blad no. 30919 Vijfentwintig: jaar Geref. Kerkkoor! Dit gedenkwaardige feit is onder zeer grote belangstelling der gemeente leden herdaeht met een feestelijk eoncert in de kerk aan de Oude Vest, waarnaar wij met warme belangstelling geluisterd hebben. Dit koor staat onder de kundige en artistieke leiding van de cantor- organist Chris Hanegraaff, die zijn sporen als bekwaam musicus reeds lang In onze stad verdiend heeft. Dit is ook op deze avond overtuigend gebleken. Een man. die weet, hoe hij een koor moet instrueren, het een juist inzicht bijbrengt in de koorzang, wéét wat discipline betekent en een groep van plus minus vijftig zangeressen en zangers, vanzelfsprekend allen amateurs, tot prestaties opwekt, welke onze verwachtingen verre overtroffen hebben. Een man ook, die een stijlvol programma weet samen te stellen met com posities, welke binnen de grenzen van het kunnen liggen, een kunnen in tussen, dat zelfs veeleisende opgaven verrassend goed beheerst. Het bestuur van het jubileren de Geref. Kerkkoor. V.l.n.r. me vrouw f. van Meerkerk, mevr. C. M. Snel. mej. K. van Cittert. de heer J. Wassenaar (voorzitter) mej. M. van Leeuwen, mevr. F. van Zwieten en de heer E. Wie- linga. (Foto L.D./Holvast) opende met een hartelijk welkomst woord. in het bijzonder tot de leden van het Comité van aanbeveling, me vrouw G. Ravenstein—Hoogendoom ds. J. H. de Boer en Dr K. Dronkert. In verband met een hem overkomen licht auto-ongeval arriveerde deze laatste eerst later, als gevolg waar van de aanvang van het concert enige tijd verschoven moest worden. I Ds. J. H. de Boer hield een bezie- lende toespraak onder het motto: i „Cantate Domino! waarin hij er uitvoerig op wees dat verstand, hart en ziel moeten groeien in de Lof zang. waarmee wij verbinding hebben met de Hemel. Voor de pauze kwam een grootse verrassing: ds. de Boer, sprekend na mens het Comité van aanbeveling, bood voorzitter Wassenaar een enve loppe aan, waarin zich niet minder dan ro nd 1000 gulden bevond, bijeen gebracht. door de gemeenteleden, voor het aanschaffen van een piano ten behoeve van het koor. Voor dit blijk van waardering betuigde de heer Wassenaar zijn hartgrondige dank Nog bracht de heer Van Oosten, sprekend namens de Kon. Bond van Chr. Zang. en- Oratoriumverenigin gen. waarbij het Ger. koor is aange sloten. zijn gelukwensen over. Dit concert heeft aangetoond, dat het jubilerende koor welverdiend een hechte plaats onder de gemeente leden inneemt. Het is slechts te be treuren, dat zo weinig jongeren er lid van zijn, een feit. waarop ook voorzitter Wassenaar In zijn beschou wing heeft gewezen. Men mag op een stemmingsvolle avond terugzien. Het feestelijke karakter is onder streept door het aanbieden van ver- versingen aan alle aanwezigen tijdens I de pauze. Daar stonden ze dan. kort na middernacht, naast elkaar op het toneel, de twee artiesten voor wie het publiek in het Haagse West- End-theater dat al eerder op de avond voor beiden een ovationeel applaus had laten klinken, als één man uit de pluchen theaterzetels j omhoog was gekomen. Samen hielden ze de grote krans vast. welke de 80-jarige Siem Nieuwenhuijzen voor zijn jongere collega Toon j Hermans had meegebracht, maar die uiteindelijk toch nog om zijn eigen hals terechtkwam. En al was dat dan misschien niet de be doeling geweest, het huldeblijk misstond daar helemaal niet. want uiteindelijk was de avond, die zo'n éclatant succes was geworden en die met deze huldiging op zo'n waardige wijze werd besloten, in de eerste plaats ..Siems" ere-avond geweest. Ter ere van de enkele weken gele-ste cadeau aan een oude collega, die den 80 jaar geworden komiek had tengevolge van een hem overkomen Toon Hermans immers zijn grandio ze ..one man-show" een Haagse voor première laten beleven als zijn groot- Het Geref. Kerkkoor heeft een ver dienstelijke „loopbaan" achter zich het programma getuigt daarvan uit voerig en wij hebben de indruk ontvangen, dat de koorleden zich ernstig bewust zijn van een schone opdracht: namelijk de zang ter ver heerlijking van het „Hogere" in een Thuis bij U de beste wasmachine uit de grootste fabriek voor electrische huishoudelijke toestellen in Europa. Volmaakt volautomatisch voorwassen, wassen, spoe.len, centrifugeren Thermo-chrone bestu ring. Die het wassen precies op de juiste tijd en de juiste tem peratuur regelt. Daarom AEG Lavamat nova,bo vendien met de roest vrij edelstalen kuip en trommel. Pvrijs f 1975.- voor hen zo volmaakt mogelijke graad te beoefenen, met alleszins lof felijke resultaten als bekroning van een toegewijde studie. Opvallend is bij voortduring de zuiverheid van deze beschaafd klinkende koorzang, waarin tevens een grote homogeniteit te beluisteren valt. Dit is des te meer te waarderen, omdat de mannen stemmen verre in de minderheid zijn. Een duidelijke uitspraak en een juist tekstbegrip behoren mede tot de al leszins waardeerbare kwaliteiten van dit koor. Reeds in de k cappellazangen (Klein kerkelijk jaar) met zorgvuldig uitgekozen werken van Gesius Swee- linck. Praetonus. Haszler en Melchior Franck, waarin Advent, Kerstmis, Passie, Pasen, Hemelvaart en Pink- seteren bezongen werden, was liet prachtige „op toon blijven" een ware weldaad. Hoe veelvuldig wordt daar tegen door vele koren gezondigd! In 't juichende driestemmige „Cantate Domino" (Psalm 96» van Buxtehude en het jubelende dan wel aangrij pende „Gloria" van Vivaldi toonde het koor zich eveneens van een uit stekende zijde. Daarbij werd solis tische medewerking verleend door de sopraan Lenie Stevens—Riddershof, de alt Elfriede Beyer en de bas-ban ton Henri Weiboom. Het uitvoerige programma stelde deze medewerkenden in de gelegen heid zich ook apart te doen horen. Mevrouw Stevens zong met stra lend geluid en gefundeerde techniek de aria's „O hatt ich Jubals Harf" uit Handels oratorium „Josua" en ..Jeru salem" uit het oratorium „Paulus" van Mendelssohn, Elfriede Beyer het haar volumineuze alt opklinken in het „Was hast du verwirket" van Schiitz en Purcells' „An evening hymn", waarbij helaas een zeker vi breren aan haar overigens bewogen zang wel enige afbreuk deed Henri Weiboom bracht Chaminade's sug gestief „Viatique" en „Chant du Paques" van Granier. Hij behandelt zijn sonore stem met inzicht, de voor dracht kan evenwel sterker relief verdragen, speciaal het „Viatique" verlangt een summum aan uitdruk kingskracht. De solisten werden, evenals het koor. aan het orgel be geleid door Siemon de Zee. die zich van zijn veeleisende taak immers, de afstand tussen koor en orgel was bijzonder groot consciëntieus heeft gekweten. Dat het onderling verband daardoor een enkele maal minder hecht was, kon men hem onmogelijk kwaiijk nemen. Natuurlijk zijn op deze jubileum avond veel goede wensen gesproken. De voorzitter, de heer J. Wassenaar AMSTERDAM met de producten AEG, Telefunken en Osram Wereldvermaard sinds mensenheugenis SKIP voor beter wassen en spoelen. Het schuimt precies genoeg en is veilig voor machine en was. Vraag het voordelige B_ Skip Service- Voorstellingen van de „Dreigroschenoper" Op uitnodiging van enkele Neder landse theaterdirecties zal het Stadt- theater München in ons land een aantal gastvoorstellingen geven van de „Dreigroschenoper" van Biecht7 Weil en wel in Heerlen op 10 juni, Arnhem 29 en 30 oktober, Deventer 31 oktober, Utrecht 1 november. En schede 2 november en Nijmegen 3 november. Over een optreden in Amsterdam worden nog besprekingen gevoerd. Marianne Philipsprijs voor mr. Evert Straat De jury van de Marianne Phi lipsprijs bestaande uit Jeanne van Schaik Willing, prof. dr. N. A. Don kersloot en H. J. Smeding, heeft de prijs voor dit jaar aan mr. Evert Straat, speciaal voor zijn essayistisch werk, toegekend. (Van onze kunstredactie) Met groot enthousiasme hebben de zeven leden van het ..Braas semer Studenten Cabaret" gisteravond voor het eerst hun pro gramma ..Steek je tong ereis uit" op de planken voor Hypokriterion in Amsterdam gebracht. Het programma, dat voornamelijk uit liedjes bestaat, vertoont hier en daar plotselinge hoogtepunten, maar zakt soms ook terug tot amateuristische aandoend spel. Het pleit echter voor het Braas semer Studenten Cabaret, dat het nog een echt „studentencabaret" in de ware zin des woords is. Het muzikale peil van de liedjes is vaak zo uitstekend, dat men een begeleiding van een combo, en niet alleen een piano, zou wensen. Climax Het programma bereikt al direct na de opening een climax met „Zoek de zonde op", een liedje over twee ondeugende meisjes, gebracht door Carry Tefsen en Lily van den Bcrgh. Het is minder geslaagd dat deze meisjes steeds weer terugkeren, maar na de pauze is dit bezwaar onder vangen door zeer minieme nummer tjes. „Serenade", gezongen door Jan van Dunne en Eric Clous, is een goed nummer. Tegen „De leerzame gevangen- pooit" hebben we bezwaren. Jaap v. d. Merwe, die zich intensief met de Braassemers heeft beziggehouden, mag dan honderdmaal beweren, dat hij het idee eerder had, en al is de tekst van het nummer, dat accep tabel wordt gebracht, nog zo goed. het blijft te veel denken aan „Catootje" van Wim Sonneveld. Braassemer Studenten Cabaret speelt 10 dagen achtereen in het studenten- theater Hvpokriterion in Amsterdam. Daarna speelt het alleen op „uitko pen" in het gehele land. Tien a twaalf voorstellingen staan al vast. Ook zal het cabaret optreden tijdens de AVRO-landdag. De VPRO zendt zaterdagmiddag 6 april enkele flitsen uit. Jan van Dunné speelt ook mee in de studentenmusical ..The Boyfriend" Hij staat naast Prinses Margriet op de planken. Deze musical gaat 1 april in Carré te Amsterdam. „Ik kan niet", zei Jan. „want 1 april speel ik mee in het cabaret". „Dan kopen we de voorstelling uit", zei The Boy friend Men betaalde de totale toe gangsprijs voor alle plaatsen in Hv pokriterion. zodat het theater op die datum gesloten zal zijn opdat Jan van Dunné in Carré zijn liedjes zal kunnen zingen „Beeldende kunst" Onder de titel „Nederlandse beel dende kunst 1963" zal het Nationaal Comité Nederland van beeldende kunstenaars, aangesloten bij de ..As sociation Internationale des arts plastiques" (Unesco) een overkoepe ling van alle belangrijke Nederlandse beeldende kunstenaarsorganisatie, van 17 april tut half mei een tentoon stelling houden van beeldhouwwer ken. schilderijen, tekeningen en gra fiek. van levende hedendaagse Ne derlandse kunstenaars, in de Kon. Akadcmie voor Schone Kunsten te Antwerpen. De tentoonstelling bedoelt „in het streven van de A.I.A.P. door middel van ruil-tentoonstellingen tussen de 53 aangesloten landen een hiaat te vullen dat is ontstaan doordat in het internationale» tentoonstellingswezen het veld der hedendaagse kunstbe oefening slechts hoogst zelden in zijn volle breedte en geschakeerdheid wordt vertoond en belicht." De seleoterende werkcommissie van zowel van figuratieve als non-figu ratieve opvatting, hebben gestreefd naar een volledig en representatief beeld van de levende kunst. De tentoonstelling omvat 85 schil derijen. 50 beelden en 50 tekeningen en grafisch werk van uiteenlopende richting. Piet-Heyn van den Brandhof heeft plezierig aandoende kleine conféren- i ces, maar uit zijn gewild schuchtere, bedeesde presentatie zou men mis- j schien kunnen afleiden dat hij een groot bewonderaar van Rinus Fer- dinandusse is. Een uitstekend num mer is weer „Waar moet het heen?", i dat handelt over de invloed van de reclame op mensen. „Gegroet", gebracht door Eric I Clous, is bedoeld als de ernstige noot in het overigens luchtige programma. 1 maar valt beetje uit de toom. Diakonie Een van de sterkste nummers Is j „De diakonie", gespeeld door alle j jongens. Onder het zingen van een zeer satyrisch lied trekken ze met collectczakken-met-stokkcn de zaal in. „Stichtelijke pick-up muziek" is een goed nummer, dat echter niet hele maal uit de verf komt. Jan van j Dunné brengt een kostelijke ide eer- stc?) persiflage op de liedjes van Jaap Fischer. Het programma wordt besloten met „Trek je tong maar weer in", een ouderwetse finale waarin alle num mers weer terugkeren, maar op een I frisse manier gebracht. Pieter Boeles begeleidt de Braas- semers op een uitstekende, maar soms iets te cabaretachtiee wijze De teksten zijn voor het grootste gedeelte van Gregor Stepaniak. pseudoniem voor een mysterieuze figuur, die theologie schijnt te stu deren. Het Braassemer Studenten Cabaret is het. vorig jaar begonnen als VCJV «een vrijzinnig christelijke studenten organisatie) cabaret. Er speelden alleen Leidse studenten in mee. De VCJC zag zo veel in de groep, dat Jaap van de Merwe (waarom komt zijn naam niet op het programma voor?) werd aangetrokken om het programma bij te schaven. Enkele Leidse studenten werden vervangen door Amsterdamse en een Utrechtse. Vandaar ook de naam: de Braasse- mermeer ligt ongeveer tussen Am sterdam, Leiden en Utrecht in. Uitkopen ongeval bij zijn jubileum zelf niet op het toneel kon staan. En ter ere van hem ook was het geestdriftige feest- publiek. dat West-End tot de laatste plaats vulde, al vóór Toon aan zijn meesterlijke t wee-en-een-half-uur- show was begonnen, bereid geweest op te staan en hem een hartelijke ovatie te bereiden, toen hij met vrouw en zoon naar zijn ereplaats op de eer ste rij in de zaal werd geleid. Wonderlijke sfeer Is cr van Toons nieuwe „one man show" eigenlijk nog meer waarde- rends te vertellen, dan dat deze van internationale allure Is? Er zijn ei genlijk geen woorden toereikend om iets over te brengen van die wonder lijke sfeer, die ontstaat als de bege nadigde kunstenaar, die Toon Her mans heet met woorden staat te spe len, zijn dichterlijke-ik aan het woord laat in gevoelige liedjes of dr zaal huilend van het lachen laat genieten van zijn subtiele kolder. Zeker, men V.l.n.r. Jan van Dunné. Carry Tefsen en Piet-Heyn van den Brandhof. leden van het Braas semer Studenten Cabaret, dat gisteravond in Amsterdam de première gaf van het programma ..Steek je tong ereis uit heeft zien optreden en dat deze vier de one man-show daarom de beste is, welke hij ooit heeft gemaakt, kan zeggen dat dit zonder twijfel de meest volwassen en als artiest daar om gaafste Toon Is, die men ooit Men kan zeggen dat de show als geheel beter uitgebalanceerd is dan ooit tevoren, dat de aankleding zeer smaakvol is en dat het begeleidende groepje voortreffelijke musici onder leiding van pianist Govert van Oest wellicht nog nimmer zo functioneel in het geheel is opgenomen. Maar dat alles geeft toch juist de sfeer vnn cis- teravond wellicht minder goed weer dan 't feit dat de oude rot in het vak Siem Nieuwenhuijzen. die zich geluk kig moet hebben gevoeld tussen zo veel bewonderaars en vrienden low. mevrouw Buziau, de weduwe van zijn grote partner van vroeger) enkele malen staande een privéhulde bracht aan „grootmeester" Toon. Feestgeschenk Later, bijna sprakeloos van geluk en tegelijk opgewonden door dc emo ties en ontroerd door het feit dat zijn publiek hem had laten merken dat hij inderdaad niet vergeten was. zou hij het in zijn dankwoord tot Toon rechtuit zeggen: „Beste Toon, héél hartelijk dank voor alles. Het was de vervolmaking van onze humor van onze tijd. Toon, dank, het was krimi- neel Maar voor hij dat mocht zeggen moest hij eerst luisteren naar een an dere spreker, die na Toons show op een elegante manier door Alex de Haas was ingeleid: mr. Kolfschoten, burgemeester van Den Haag! „Moe gelachen", zoals hij zei, kwam de bur gemeester Siem namens het gemeen tebestuur nogmaals complimentei en met zijn 80-ste verjaardag en als enig officiële redenaar, in de eerste plaats namens Toon Hei-mans, hét giote feestgeschenk aanbieden: de buiten gewoon goed gevulde envelop met de recette van deze avond. Een bedrag dat mede daarom zo hoog kon zijn, omdat de gemeente voor deze bijzon dere avond de verschuldigde verma kelijkheidsbelasting had teruggestort. Er werden nog bloemen opgedragen voor Siem was er een reusachtige mand van zijn vroegere directrice, mevrouw Bouwmeester Alex de Haas mocht nog vertellen, dat Willy Walden en Piet Muyselaar een geza menlijk geschenk hadden gestuurd in de vorm van een radiotoestel en de 80-jarige zelf mocht nog zijn dank woord spreken. Ontroerend Men keerde daarop huiswaarts met de herinnering aan een show van grote allure, een ontroerende huldi ging en met in de oren nog naklin ken de woorden van de 80-jarige Siem: „Ik neem nog geen afscheid, maar ik zeg „tot kijk!". Tenslotte Siem Nieuwenhuijzen zelf, moe. vol daan. gelukkig en blij. Op zijn beurt nog nagenietend van het hem door het publiek uit volle horst toegezon gen „Lang zal ie leven in de gloria". Jan van Dunné, een derde-jaars Leidse student in de rechten, speelt cabaret sinds de herfst van het vorig jaar. De andere Leidenaars zijn: Piet- Heyn van den Brandhof, en Erik I Clous, beide tweede jaar recht. Het Van 30 maart tot en met 1 juni: Elke dag een flets voor niets! Hoe? Vraag het uw fietsenhandelaar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1963 | | pagina 21