HITLER DICTATOR kunst kAleiöoscgqp Bonn stuurt Russische waarnemers land uit Comité der wijzen gereed met rapport DERTIC JAAR CELEDEN: Duitsland herdenkt vandaag een dag van grote schande Gasunie zal spoedi worden opgericht Sieuw toneel experiment: Je auteur wordt overbodig Arthur Rubinstein wil wel in Duitsland eoncerteren Transportnet al uitgezet LEÏDSCH DAGBLAD ZATERDAG 23 MAART 1963 Improvisatievervangt bestaand stuk Andrea Domburg, Maxim Hamel en Guus Hermus zijn drie an de 15 acteurs en actrices, die hebben besloten zich beschik- aar te stellen voor een toneelexperiment, n.l. het repeteren en in pvoering brengen van een niet-bestaand stuk. Zij deden dit op er:oek van de Amerikaanse acteur-toneelschrijver Meivin Clay, ie in Hypokriterion te Amsterdam een aantal belangstellenden it de culturele wereld, daartoe uitgenodigd door de directie van Toneelgroep „Centrum", zijn ideeën voorlegde. Het ligt in Clay's bedoeling, de acteurs afkomstig van ver killende toneelgroepen vanuit eigen inzichten te laten han den en improviseren, en het werk van de toneelschrijver over- odig te maken. literatuur, dew oorden van een ui, is niet hetzelfde als de collec- re toneelcreatie van meerderen" is in opvatting, en „het toneel is niet eer de plaats waar de ideeën en ge- chten van een man (al heet hy akespeare of Molière) naar voren men. maar een lege ruimte die ge- menlyk kan worden gevuld met een •uwe kunstvorm, afhangend van de inning en intentie van het ogen- r. Op een gedurende de repetities na- uit te bouwen thematiek zullen weken lang deze acteurs naar el- ir toewerken, waarna het resultaat een nader vast te stellen datum d bet publiek kan worden getoond, zal dan kunnen reageren op wat iy noemt: een ceremonie, een rite, i creatie, een symbool. De plaats datum van opvoering zijn nog niet itgesteld. Op de genoemde bijeenkomst wa- i o.a. aanwezig: de choreograaf raard Harkarvy (Ned. Dans Thea- Jack Dixon, het echtpaar Lardin Ooing Dutch"), Joekie Broedelet. p-id Valerius, Ria Vroemen, Loudi hoff, Walter Kous, Egbert van Pa- ion, schilder Sam Middleton, schrij ver Simon Vinkenoog en dramaturg Hans Rooduin. Meivin Clay heeft vier jaar lang deel uitgemaakt van de Newyorkse Living Theatre groep die in 1962 op een Europese toemee ook Nederland bezocht. Hij is thans in ons land om een onder meer door hem in Spanje ongenomen film te monteren. Schilder Laurens van knik overleden In Den Haag is op 73-jarige j leeftijd overleden de kunstschil der Laurens van Kuik. Laurens van Kuik, die bevriend is ge weest met Mondriaan, met hem in Parijs heeft gewoond, en evenals Mondriaan deel heeft uitgemaakt van de groep „De Branding", wordt in schilders kringen beschouwd als een pio nier van de abstracte kunst in Nederland. Hij was een van de schilders van wie het werk tijdens de oorlog in Parijs op last van de Duitsers werd verbrand. Een aantal van zyn schil derijen heeft men echter uit de han den van deze bestrijders van de abstracte kunst weten te houden. Zo konden er na de oorlog nog tentoon stellingen van zijn werk worden ge houden. Enige jaren geleden wijdde het Stedelijk Museum in Amsterdam een expositie aan het werk Laurens van Kuik. De begrafenis vindt maandag a.s. te 15.45 plaats op Eik en Duinen in Den Haag. Proces in Koblenz (Van onze correspondent in Bonn) Volgens de Bonner autoriteiten zou .er geen reden meer zijn voor hun Dc twee Russische waarne- aanwezigheid in West-Duitsland. nu more Kt; kof nmf» r,r«,-oo ZÜ hun doel bereikt hadden en ma- mers bij het grote proces in Ko ;leJriaal hadd,„ oï„handl8d d, blenz tegen twaalf oud-nazi s officier van Justitie in Koblenz. Dit nrnf Aleveieu/ en atfarko Koe« materiaal belastte niet alleen be- prot. Alexejew en attache Noes- klaa8de Heustr maar ook de huldi8e minitrj, werden gisteren plotse- ling gesommeerd de Bondsrepu bliek te verlaten. ONTOUR „BEELDENDE KUNST" TE DELFT twaalfde tentoonstelling ,.Con- over beeldende kunst" wordt 30 maart tot 13 mei onder ipiciën van „De Kring", vereniging schone kunsten te Delft, gehou- in het stedelijk museum ..Het nsenhof" aldaar. Het openings- ord wordt op 30 maart uitgespro- door de heer B. C. Boone, direc- van de Koninklijke Delftsch rdewerkfabriek „De Porceleyne Baszanger Szekely ie Boedapest overleden Hongaarse bas Mihaly Szekely gisteravond plotseling in Boeda- t, overleden. zekely was vast verbonden aan de atsopera van Boedapest. In veel i de belangrijkste operagebouwen (t hij aan opvoeringen medege- kt, o.a. in New York, Barcelona, rlijn, Florence, Wenen, Brussel en skou. apper-weerprofeet ii Haags Bureau Weerinformatie" 'en Hengelose kapper en weer geef, elie in de afgelopen winter heeft zich contractueel te» iden aan een bureau „Weerinfor- wijls rake weervoorspellingen We" in Den Haagbij notariële opgericht, dat zijn weervoro Hingen gaat uitgeven. Het bureau opgericht door enige zakenlieden, kennelijk brood zien in het voor- Wen van het weer voor de va- iiegangers. Binnenkort zal dit eau een boekje gaan uitgeven, irin het de weersgesteldheid van vakantiemaanden van dit jaar tot en met september zal rspellen. te opbrengsten, die hieruit voor iper Flink voortvloeien, wil deze gebruiken voor de aanschaffing apparatuur, waarmee het naar zeggen, mogelijk zal zijn nog wkeuriger het weer te voorspel- Hij wil zich ook in Duitsland het gebied van de weerprofetie it bewegen en, aldus zijn publi- itsman tevens administrateur het bureau Weerinformatie", heer KI. van de Veen in Den ook daarvoor is geld nodig, mals voor de apparatuur en voor medewerkers, die bij de „waar- iingen" van kapper Flink niet nen worden gemist. Duitse impresario: (Van onze Amsterdamse correspondent) Er is geen sprake van dat de beroemde pianist Arthur Rubinstein niet in Duitsland zou willen optreden. Dit heeft de Duitse impresario Hans Schlote uit Frankfurt gisteren verklaard naar aanleiding van het concert dat Ru binstein op 20 april in „De Vereeniging" te Nymegen zal geven en waarvoor de toegangskaarten uitsluitend in Duitsland worden verkocht. Volgens ge ruchten zou de pianist hebben geweigerd Duitse grond te betreden, maar er geen bezwaar tegen hebben In een Nederlandse zaal naby de grens een concert voor Duitse vrienden te geven. Braassemer Studentencabaret Première 28 maart Voor het eerst sinds jaren zal het Amsterdamse theatertje Hypokrite rion (Roetersstraat 34) weer een studentencabaret herbergen. Van 28 maart a.s. af brengt het Braa,ssemer Studenten Cabaret er elke avond het programma „Steek je tong ereis uit". Het Braassemer Studenten Cabaret bestaat uit Amsterdamse en Leidse studenten, iets unieks in de geschie denis. De teksten zijn voor het overgrote deel van Gregor Stepaniak, evenals de wijsjes. De décors zijn ontworpen door Ad Werner, de kostuums door Robert Bas. De speelsters en spelers. Lily van den Bergh, Marijke Schram de Jong, Carry Tefsen. Piet-Hein van den Brandhof, Eric Clous, Jan van Dunné en Ruud Engelander. Aan de piano zit Pieters Boeles. Door Suriname: staats-secretaris van het ministerie voor Ontwikkelingshulp, Vialon. die als leider van de financiële afdeling bU de Rijkscommissaris in Riga in 1942 beslag zou hebben laten leggen op kleren, schoenen en juwelen van joden. De advocaten in het proces-Heuser hebben tot nu toe steeds vergeefse po gingen gedaan Vialon als getuige te laten dagvaarden. Op een persconferentie zette prof. Alexejew gisteren uiteen, dat hij het optreden van de regering in Bonn niet kon begrijpen, daar hij en zjjn begeleider visa voor West-Duitsland bezaten, die geldig waren tot 6 juni. Dit dementeerde het ministerie van Buitenlandse Zaken onmiddellijk. De visa der Russen waren slechts drie NIEUWE UITGAVEN Van huls tot huis, door H. van Eyk. Ultg.: Daamen NV, Den Haag. Orlënt-Express, door A. den Doo laard. Kinderland, door A. v. d. Leeuw. Salamander-pockets. Uitg.: Querldo. Amsterdam. Leer zeilen. Handleiding voor be ginners, 4de druk. geïll. Zeilen en wedstry<l\aren met kleine zeilboten, door M. Ruytenschlldt. 7e. herzien en verbeterde druk. Geïll. Ultg.: Kosmos. Amsterdam. Revolutionaire distributie In USA en Zweden, door mr. S. P. M. Keesen. Praktische lesM*n In reclame, door A. W. L. Conijn. Uitg.: FED., Amsterdam. He weduwe en haar piloot, door C. C. Winter Uitg.: De Arbeiderspers. Amsterdam. I>e parel van de Keizer, door Robert van Gulik. Bloed hl de branding, door P. Hof- dorp. Ultg.: W. van Hoeve. Den Haag lie roos tan hekaina, door Jacob van Lennep. Bewerkt door J. van Nieu- wenhuizen. Ultg.: Kramers, Den Haag. dagen geldig, aldus een verklaring. Zij hadden al op 18 maart het land moeten verlaten, daar zij geen ge bruik maakten van de mogelijkheid de visa te verlenen. Kort daarop moest het ministerie echter toegeven een vergissing te hebben begaan. Door een technische fout hebben de Rus sen inderdaad reisdocumenten die tot 6 juni geldig zyn, zo deelde men plotseling mee. De maatregel van Bonn moet da nook gezien worden als een intrekken van de visa Kerkelijk Leven Veertig jaar Prol. Nederland De vereniging .Protestants Neder land" die zich ten doel stelt verdie ping van de kennis der reformatori sche beginselen en verdedigingen van het protestants-nationaal karakter van onsv olk, viert dezer dagen haar 40-jarig bestaan. Van haar oprich ters, de hervormde predikanten ds. H. Bakker (Amsterdam), dr. F. J. Krop (Rotterdam), dr. P. J. de Bie en dr. K. H. E. GravemeUer (Den Haag) is alleen laatstgenoemde nog ln leven. De vereniging zal op 4 april in de Oude Kerk te Scheveningen een herdenkingssamenkomst houden onder leiding van ds. L. Lagerwey, hervormd predikant in Den Haag en voorzitter van het hoofdbestuur. Sprekers zijn dr. K. H. E. Grave- meijer, em. predikant te Wassenaar, ds. B. van Smeden, chr. geref. pre dikant te Amsterdam en ds. J. W. Verhey, geref. predikant (vrijge maakt) in Den Haag-Loosduinen. Hans Schol te heeft een andere ver klaring. Volgens hem zyn er onder handelingen gaande voor een drietal Rubinstein-concerten dat volgend jaar in de Bondsrepubliek zal worden gegeven. In afwachting hiervan wist hij de druk bezette pianist voor een concert op 20 april a.s. te contracte ren. Rubinstein, die in Parijs ver blijft, stelde als voorwaarde dat hy niet te ver zou behoeven te reizen en bij voorkeur in het Roergebied wilde optreden. Volgens de Duitse impresario bleek het niet mogelijk in een van de ste den in het Roer-Ry ngebied op 20 april een zaal van de juiste grootte Magaloff stond er alleen voor Het symphonieorkest van Palermo ging gisteravond in staking en liet de Russische solist Nikita Magaloff alleen met zijn piano op het podium van het Biondo-theater achter. Magaloff, ook niet mis, veranderde koelbloedig het aangekondigde con cert in een onvoorbereide uitvoering van de werken voor piano van Brahms en Chopin. Hij werd door de toehoorders hartelijk toegejuicht. De musici van het stedelijk sym phonieorkest gingen een paar minu ten voor het begin van het concert in staking. Het was niet bekend of zij de Russische pianist hadden ge vraagd mee te doen met de staking, noch was het bekend waarom zij staakten. te krygen, die bovendien aan akoes tische eisen beantwoordde. Toen hij „De Vereeniging" te Nijmegen (1450 plaatsen» kon huren, greep hij deze kans met beide handen aan. Volgens de heer Schlote mag het concert uit sluitend door Duitsers worden be zocht, omdat Arthur Rubinstein in verband met bestaande overeenkom sten in Nederland alleen mag optre den op concerten die door de con certdirectie Beek te Den Haag wor den georganiseerd. De kaarten voor het concert in Nijmegen, die 20 DM kosten, worden uitsluitend in Duits land verkocht. Het concert begint 's avonds om half zeven om de be zoekers de gelegenheid te geven nog diezelfde avond naar huis terug te keren. Ezra Pound schrijft niet meer „Ik heb mij vergist" De wereldberoemde 77-jarige Ame rikaanse dichter Ezra Pound heeft in een interview met het Italiaanse tijd schrift „Eopca" gezegd, dat hy het schryven eraan heeft gegeven wegens „een groeiend besef van mijn dwalin gen". Pound zei: „ik heb in de ver onderstelling geleefd dat ik iets wist. Toen kwam de dag dat ik mij ervan bewust werd dat dit niet zo was. Ik had het by het verkeerde eind, ik wist niets". De ryzige, witgebaarde dichter woont thans in een sober ingerichte De Surinaamse regering heeft het bronzen beeld geaccepteerd, dat de in Amsterdam wonende Surinaamse beeldhouwer Erwin de Vries in haar opdracht heeft gemaakt van de ontdekker van Suriname, Alonso de Ojeda. De gevolmachtigd minister van Suri name in Nederland, mr. dr. R. H Pos, heeft de beslissing van zijn regering aan De Vries medege deeld. Het honorarium voor het beeld, inclusief kosten, bedraagt f 16.000. Vorige week maandag had Erwin de Vries telegrafisch aan premier Ema- nuels verzocht een beslissing te ne men. Hy had onlangs verklaard dat de regering het beeld had geweigerd om dat het te modern was. In een com munique van het Surinaamse minis terie van Algemene Zaken werd daar op om. gezegd dat aan de heer De Vries was meegedeeld dat het een „naturalistisch" beeld moest zijn en geen .modem" beeld. Verklaard werd toen dat de ge volmachtigd minister was gevraagd het beeld te doen beoordelen en dat het standbeeld derhalve nog niet of ficieel was geweigerd. woning in Venetië. Hy heeft daar geen van zijn eigen werken in huis omdat hij die beschouwt als „de som van mijn vergissingen". Pound zei voorts dat hij nooit meer een letter op papier zal zetten. „Ik heb spijt van alles wat ik heb geschreven". In 1945 werd Pound door de Ameri kanen gevangen genomen op beschul diging van verraad, omdat hij in de oorlog radio-uitzendingen voor de Italiaanse fascisten had verzorgd. Hy werd echter niet volledig toere keningsvatbaar geacht en daarom ook niet berecht In 1958, toen hij uit een inrichting voor geesteszieken by Washington was ontslagen, keerde Pound naar Italië terug. Rondom de Veemarkt Voorjaarsmarkten staan voor de deur (Van een deskundige medewerker) zal stand houden wanneer de aan- I voeren gaan toenemen. Over het al- Deze week deed niet alleen volgons de kalender, maar ook in de natuur gemeen hebben de weiders van de de lente haar intrede. Daarmee zyn we in de veehandel tot een belangrijke naweidery van 1962 nog dik hun be- tyd van het jaar genaderd, de voorjaarsmarkten met hun grote aanvoeren komst en zy zullen zeker niet te vin van vee. Dit was de afgelopen week op verschillende markten reeds goed ^en z^n ^°°r riskante ondernemin- merkbaar. Leeuwarden had vorige week vrijdag al een grote bezetting aan ?en: waaI"door ze in deze voorzomer n,nd*e*.te Zwolle was de aanvoer ook reer ruim en Den Bosch does aan hun m? dfsllchtbank afge- week wel het record met een aanvoer van byna 2200 stuks grootvee. Intus- leverde beesten te verdienen Overi- 1 11 gens is het momenteel zo, dat wie nu koopt toch altyd nog een aantal we ken van duur voeren op stal voor de boeg heeft voordat de beesten het land ln kunnen. Vclil Dc \^I*1CS 5611 's handelsactiviteit op de markten weliswaar nog niet op toeren, maar toch ook wel wat door de lente aangestoken, omdat men door het rr£>a/>z*^r\t£koi«/l zachtere weer meer hoop heeft gekregen op een spoedige beëindiging van gCdLLPpiPPIll de dure stalperiode. Zo kunnen we dus vaststellen, dat de algemene toestand op de mark ten na de langdurige ystyd mede is ontdooid. De pryzen voor het ge- bruiksvee zyn op de meeste markten wat aangetrokken. Dit werd nog on dersteund door een betere stemming op de slachtveemarkt. waar het aan bod wat is verminderd, terwijl de vraag mede door export tame- lyk goed is. Ook voor de weidery begint thans wat vraag naar ge schikte magere beesten los te komen en deze vraag heeft op de markten al mede een relatief sterkere styging voor de onderste kwaliteit van het slachtvee veroorzaakt. De z.g. worst koeien zyn nameiyk verhoudingsge- wys in prys meer gestegen dan de betere kwaliteiten. Dit eerste symp toom van het aantrekken van de pryzen voor mager vee klopt wel met de dienaangaande heersende ver wachtingen, maar de vraag is of dit FRANSE MIJNSTAKING 55 55 (Van onze correspondent in Parijs) Met diepe wallen van vermoeidheid onder de ogen heeft Pierre Massé, de voorzitter van het „comité der wijzen", gisteravond premier Georges Pompidou zijn vergelijkend rapport over de sa larissen der mijnwerkers en andere arbeiders overhandigd. De drie wijzen (technocraten van het Franse planbureau) hebben bijna dag en nacht een week lang op hun rapport, dat 10 pagina's tekst en verder een oneindige serie cijfers en statistieken omvat, gezwoegd. Vanmorgen kwam de regering al in bijzondere zitting byeen om de resultaten van het rapport te bestu deren. Men verwachtte dat de rege ring zich vrijwel zonder reserves ach ter de conclusies der „wijzen" zou stellen. Gedurende het weekeinde zouden de leiders der vakcentrales dan op hun beurt zich kunnen bera den over het rapport. En ln ge val van een principieel akkoord zou dat rapport dan vanaf maandag al een amnestie voor Mindszenty t primaat van Hongarye, kardi- Jozsef Mindszenty, die na de drukking van de opstand in garye van 1956 een toevluchts- vond in het gebouw van de irikaanse legatie te Boedapest en sindsdien verbiyft, Valt niet ou de amnestie die donderdag door aier Janos Kadar is afgekondigd, heeft een woordvoerder van het «aarse ministerie van Buiten- fee Zaken gisteren meegedeeld, e kardinaal kan echter, als iede- teroordeelde misdadiger" een ver- om amnestie indienen, aldus de rdvoerder. Hy herinnerde aan de rden van Kadar, die in het par- tnt had gezegd: „Zy die uitgeslo- zyn van de amnestie, hebben de [tlykheid om gratie te vragen, te krygen, op basis vat. een rt onderzoek van hun geval", i gewoonlyk betrouwbare diplo- leke kringen wordt ten sterkste Hjfeld. of kardinaal Mindszenty deze gelegenheid gebruik zal ma- om een gratieverzoek in te die- De kardinaal zelf heeft steeds ogd, dat hij zich onschuldig voelt dat hy zyn berechting ziet als onderdeel van de stryd van het imunistische bewind legen de k. Volgens genoemde kringen zal primaat waarschynhjk tot geen tie stap overgaan voordat hy ft gesproken met dr. Franz Ko- de aartsbisschop van Wenen, die (Van onze correspondent in Bonn) Vandaag herdenkt Duitsland een van de beschamendste dagen uit zijn geschiedenis: de aan vaarding door de Rijksdag met 446 tegen 120 stemmen van het „Ermachtigungsgesetz" op 23 maart 1933. Daarmee bracht het j Duitse parlement zichzelf om hals, stemde toe in zijn totale uitschakeling en legde het de basis voor Hitiers gruwelijke heerschappij die tenslotte 50 miljoen mensen het leven zou kosten. De indiening van zijn wet voor totale volmachten was Hitiers laatste en meest defini tieve stap op de weg naar de dictatoriale macht. De verkiezingen van 5 maart 1933 waren voor hem een teleurstelling geweest. Wel was de nationaal-socl- alistische party als de grootste uit de bus gekomen, maar de absolute meerderheid kreeg zy niet: 44 pet der stemmen betekende slechts 288 van de 647 zetels in de Ryksdag, een mager resultaat als men bedenkt dat de nazi's sinds 30 januari 1933 aan de macht, alle mogelyke terreurme thoden hadden gebruikt om de kiezers te intimideren. De straat werd beheerst door de SA, commu nisten en socialisten werden gearre steerd en couranten verboden. Vooral na de brand in het Ryks- daggebouw van 27 februari 1933, die waarschyniyk door de nazi's zelf werd aangestoken om een voorwend sel te hebben voor arrestaties uit uitschakeling ran te oppositie Pasen een bezoek aan Boedapest I het hek van de d»m In dat lirl brengen. bezien beschouwden velen het nog als een wonder dat 56 pet der Duit se kiezers hun stem aan Hitiers par ty onthielden. Om niet langer te hoeven schip peren met coalitiepartijen en verkie zingen diende Hitier zyn wet voor to tale volmachten in. Daarin werd be paald, dat de Ryksregerlng zonder meer wetten kon verkondigen, zelfs wetten die in stryd waren met de grondwet. Alleen de rechten van de Rykspresident (toen was dat nog Von Hindenburg) werden niet aan getast. Voor deze wet. die waar maak te wat Hitler in zyn boek „Mein Kampf" had aangekondigd over het gebruikmaken van parlementaire me thoden omde parlementaire demo cratie af te schaffen, was in de Ryksdag een tweederde meerderheid nodig. Die bezaten de nazi's niet. Wel hadden zy de 81 communisten, die in het parlement zitting hadden, gearresteerd of verjaagd, maar ook van de overgebleven 566 afgevaardig den bedroeg een tweederde meerder heid nog altyd 378 stemmen, 90 meer dan de nazi-party bezat. Een deel van dit verschil werd echter opgevuld door de 52 stem men van de Duits-Nationale Party van Hugenberg (sluw, ryk. machtig, verblind en aartsdom volgens de hi storicus Golo Mann) die met de na zi's een coalitie-regering vormde maar ook daarmee kwam men pas by 340. Voor een tweederde meer derheid had Hitier de stemmen nod- dig van de democratische partyen. Katholieke Centrumparty met schikten, de Liberale Staatsparty met 5 stemmen, de 9 afgevaardigden van splinterpartytjes en de 120 socialis ten. Behalve de 120 socialistische stem men kreeg Hitier al deze „democra tische" afgevaardigden achter zyn dictatoriale karretje. De oud-kanse lier Brüning, de nu nog prominen te liberaal Reinhold Maier, Theodor Heuss, tot 1959 president van de Bondsrepubliek. Ernst Lemmer, tot drie maanden geleden minister in de regering-Adenauer, Heinrich Krone, op dit moment minister zonder por tefeuille in de Bondsregering en veel vuldig genoemd als opvolger van Adenauer, zy allen stemden voor het Pr-machtlgungsgesetz, voor de onbe perkte volmachten van Hitler, die zich in woord en daad had laten kennen als een brute antisemiet, een verachter der democratie, een man van het grove geweld. Als enigen stemden de socialisten tegen. Een roemrijk moment inde geschiedenis van een party, die ln de Republiek van Weimar vele kan sen miste, vaak zwak was en ver deeld. I'artyvoorzitter Otto Wells bracht zelfs dc moed op in het tot stikkens toe met SA-mannen gevulde Operagebouw, waar de Rijksdag sinds de brand in het Ryksdagge- bouw zetelde, te getuigen van zyn geloof ln menselijkheid, gerechtigheid vrijheid en socialisme. Er is veel geschreven en gedacht over de vraag, waarom de Centrum- Beierse pendant, de Volkspar- party, de staatsliberalen en de ne- als basLs voor een hervatting der on derhandelingen kunnen dienen. Wel licht zouden begin volgende week de stakingen dan kunnen worden be ëindigd. Of die hoop van de regering echter ook zal kunnen worden verwezenlykt, leek vanmorgen niettemin nog een zeer ernstige vraag. Men meende te weten dat de drie „wijzen" de ach terstand der mynwerkerssalarissen op 7procent hadden gesteld. Dat is weliswaar 2 procent meer dan de re gering aanvankeUJk had berekend, maar 4 procent minder dan de vak centrales hadden geschat. Door de étappes waarin die achterstand zal moeten worden ingelopen, wat in te korten, kan de regering die tegenstel lingen misschien nog enigszins ver smallen, maar niettemin blyft de kloof breed. Het „comité der wyzen" moet verder hebben geadviseerd het verloop der lonen der verschillende personeelscategorieën in de over heidsbedrijven in het vervolg nauw keurig in een speciale boekhouding te blyven registreren om in de toe komst verdere zuiver technische me ningsverschillen te voorkomen, die de Franse economie afgelopen weken voor miljarden schade hebben be rokkend. Om meer redenen wordt in de lei denden kringen van de staat vurig gehoopt dat het einde van deze so ciale worsteling in zicht zal zyn ge komen. Doordat de arbeiders in Lacq by de Pyreneeën de regeringsvoor stellen gistermorgen hebben verwor pen. is voor het hele land de gas'oe- voer nu in een by zonder delicaat stadium geraakt. De helft van de huishoudelijke behoeften wordt door het aardgas van Lacq geleverd en het moment dat tot distributie zal moten worden overgegaan nadert daarom nu met zeer rasse schreden.en oppassen wel geboden. ty, die samen over 92 stemmen be- gen splinterafgevaardigden Hitler detyen van de Bondsrepubliek. stemmen schonken, die hem nog ont braken voor de aanvaarding van zyn volmachtswet. Was het uit angst voor de SA-mannen. die dreigend by de deuren van het Operagebouw ston den? Was het uit overtuiging, dat de anti-democraat Hitier de juiste weg voor Duitsland wist? Of was het inderdaad, zoals later vaak is beweerd, omdat het geen zin zou hebben gehad tegen te stemmen, daar Hitier dan een andere weg had bewandeld om de dictatoriale macht te veroveren? Dat laatste argument is niet zo sterk als het lijkt. Tenslotte had een illegale metho de om onbeperkte volmachten te krygen. Hitler in het buiteland In diskrediet gebracht en veel eerder dan in 1939 een waarschuwingslamp je doen ontbranden. Nu leek. door het optreden van de centrum- en andere middenpartyen, alles in or de. Duitsland herdenkt een dag van schande, een dieptepunt in zyn ge schiedenis. waarop democratisch ge kozen afgevaardigden van zich de mocratisch noemende partijen hun stem uitbrachten voor onbeperkte j volmachten aan een der gruwelijk- 1 ste dictatoren uit de wereldgeschie denis. Het kritische blad Frankfurter nomische Zaken, drs. J. W. de Pous, Rundschau tekende gisteren hierbij mede namens de minister van Bln- aan. dat het een der raadsels der nenlandse Zaken, mr. E. H. Toxo- historie is dat verschillende mannen, peus, geeft op de schriftelijke vragen die op de 23ste maart 1933 zo ze«r van het Tweedekamerlld, de heer als democraten tekort schoten, nu 1 Nederhorst (PvdA), promenente posities bekleden in de regering of in een der regeringspar- In nagenoeg het gehele land zal Wat de pryzen zyn? Om het met een handelsterm te zeggen: de ..knappe" jonge beesten liggen rond f700 tot f800 per stuk. maar voor een luxe roodbonte wordt nog duidehjk meer gevraagd. Voor het slachtvee noteerden we van onder naar boven van f 230 tot f3.00 per kg geslacht gewicht. De werkelyk extra kwaliteit ligt boven notering en dc worstkoeien beginnen op f2.10 per kg geslacht gewicht. Ondanks toenemende aanvoeren verliepen de markten voor vette kalveren deze week nog overwe gend vlug en willig met goed ge handhaafde noteringen. Alleen te Den Bosch bleek het aanbod toch wel iets te groot tegenover de vraag, zodat op deze markt alleen de extra kwaliteit zich in prys kon handha ven. De minder soort was echter nau- weiyks of niet geheel pryshoudend. De pryzen varieerden van f2 tot f2.80 per kg levend gewicht en voor een luxe kalf werd te Barneveld tot f3.10 per kg besteed. Groot zyn de aanvoeren van nuch tere kalveren, op tal van markten werden 2000 stuks of meer aange voerd. Over het algemeen werden zy echter deze week goed opgenomen tegen wat aantrekkende prijzen. Ook voor de fokkery en voor de mestery is thans wel vraag. Niettemin moet worden vastgesteld, dat de nuchtere kalveren dit jaar heel wat goedkoper zyn dan ln voorgaande jaren. Per kg levend gewicht wordt voor de slacht- kalveren dooreengenomen f 1.— be steed en voor de mest- en fokkalve- ren variëren de pryzen van f 50 tot f 125 per stuk. Op de schapenmarkten, die met kleine aanvoeren wel heel sterk de doodsheid van de overgangstyd bele ven zien we ook de eerste lenteteke nen aanwezig in de vorm van ooien met liefst 2 lammeren of in ieder ge val 1 lam. De stellen met 2 mooie lammeren worden verkocht voor pry zen van rond f225, de lichtere stel letjes voor f 190 tot f 200 en de stel len met 1 lam voor f 150 tot f 165. Vette schapen en overhouders. wei nig aanvoer, bleven goed op prys en deden te Leiden f 115 tot f 160 per stuk. De slachtvarkensmarkt vertoont enige aarzeling en de pryzen zyn deze week zeker niet aangetrokken. Rotterdam was maandag bepaald minder vlot by een zelfde aanvoer als de week tevoren. Voor de vlees varkens stond de notering op f 1.76 tot f 1.78, voor de middelzware var kens op f 1.74 tot f 1.76, zware var kens op f 1.72 tot f 1.75. slachtzeugen f145 tot f 1.52, alles per kg levend gewicht. In biggen en lopers is de handel heel goed. het aanbod is over het geheel genomen niet groot. Nu het zachtere weer is aangebroken, wil iedereen wel graag zyn mesthokken gevuld zien. Alleen het mond- en klauwzeer schrikt sommigen nog af. Maar zolang dit zich hoofdzakelyk blyft lokaliseren tot het oosten van Gelderland en tot Overyssel behoeft de vrees by ons in het westen toch niet zo groot te zyn, al bhjft voorzorg cr Het is te verwachten, dat de Gas unie binnenkort zal worden opge richt. Een voorlopig trace voor het nieuw aan te leggen gastransportnet Is uitgestippeld. Dit blijkt uit het antwoord, dat de minister van Eco- aardgas voor openbare voorziening beschikbaar kunnen worden gesteld als de plannen zyn verwezenlykt. Het nieuwe transportnet loopt volgens het voorlopige plan van Slochteren via Groningen naar Leeuwarden, en voorts van Slochteren over Assen en Meppel naar Zwolle, waar een af takking naar Twente (Almelo, Hen gelo en Enschede) is geprojecteerd, voordat het tracé zich splitst in twee leidingen voor zuid en overig oost-Nederland, en voor midden en West-Nederland. Eén van die leidingen loopt vanaf Zwolle via Amersfoort, Utrecht. Rot terdam, Dordrecht naar Sliedrecht, met aftakkingen: naar Den Haag en Leiden, van Utrecht naar Gorinchein en van Amersfoort naar Amsterdam- Zaandam, Krommenie. West Graft- dyk, Alkmaar en Den Helder.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1963 | | pagina 13