Rijnmond II KW 43 stoot lek op drijvend wrak CHINA bereidt kernproef voor KW 117 neemt bemanning van Belgische kotter aan boord kou gevat? Met groot gat in de voorpiek behouden in IJmuiden binnen i.i BÉU Riskant karwei in de storm Piet I hip; Diriment van liet reddinmsorkest SPANNEND AVONTUUR IN HOLST VAN DE NACHT I ier bom men in de mank [tri' icht 1 maart 1860 Maandag 21 Januari 1963 Derde blad no. 30861 Landhervorming in Perzië De sjah van Perzië heeft een nieu we stap gedaan naar beëindiging van het feodalisme in zijn ryk. Hij heeft de regering opdracht gegeven een wet uit te vaardigen volgens welke pach ters eigenaar worden van de grond die zij op grote landerijen bewerken. De grootgrondbezitters kunnen hun grond alleen behouden indien zij deze zelf bewerken dan wel dagloners daor voor in dienst hebben. Zij die hun land verliezen zullen schadevergoe ding in termijnen ontvangen. Heiligverklaring Vincenzo Pallotti Vincenzo Pallotti, de stichter van de „Sociëteit van het katholieke apos tolaat", die door Paus Pius de XI ,,de profeet van het lekenapostolaat" en door Paus Pius de Xil „de pionier van de katholieke actie" werd ge noemd. is in de Siht-Pieter heiligver- klaard. Bijna 10.000 pelgrims uit Frankrijk, Spanje, Portugal. Duitsland. Oosten rijk en Zwitserland woonden de plechtigheid bij. Vincenzo Pallotti werd ln 1795 ge boren en stierf in Rome op 22 januari 1850. Thuisvarend van de visserij is de enkele weken geleden in de vaart genomen hektreiler „Rijnmond II" KW 43 van de rederij Parlevliet in de nacht van zaterdag op zondag op een 30 mijl noordnoordwest van IJmuiden op*een ondersteboven drijvend wrak gevaren. In de voorpiek ontstond een groot gat, waarin het water met kracht naar binnen stroomde. De I Rijnmond II", die door haar lading ook reeds een behoorlijke diepgang had, kwam scherp voorover te liggen. De voorsteven stak diep in het water. Dit alles gebeurde in een forse oos- terstorm, op een ijzig koude zee, waar alle over komende buiswater onmiddellijk bevroor. De angst en schrik van de eerste momenten maakte later plaats voor vertrouwen, toen het waterdichte schot het bleek te houden. Boven dien bevonden zich voorin veel tonnen, zodat er aanzienlijk minder water naar binnen kon komen, dan wanneer de voorpiek leeg was ge weest. Het visruim bleef droog. Redding dank zij laatste vuurpijl De 38-jarige schipper Jacob ran Duyn en zijn bemanning unnen tevreden zijn. De vijf lelgische opvarenden van de lirina N 232 hebben aan hen m ieven te danken. Nog amper en kwartier, nadat zij op de te dp gesnelde Mare Liberum \W. 117 waren overgestapt za- ien zij hun schip naar de bodem an de Noordzee verdwijnen. Het was het tragisch einde an een drama, dat slechts twee ur had geduurd. Tragisch om et verloren gaan van een schip. at aan zijn laatste trek bezig as alvorens naar huis te sto len. Vreugdevol omdat deze theepsrémp geen mensenlevens teft gekost. Uitzonderlijk, om it het de allerlaatste vuurpijl I die de in nood verkerende eigen het leven redde. GRIMMIGE KOU Zwaar onder het Ijs, niets dan Immige kou en ellende uitstralend, lp zaterdagmiddag rond twee uur i Mare Liberum KW 117 de Vis- ven van IJmuiden binnen, w de wal stond de heer H. Zwart, Mulalr agent voor België te Duiden en vertegenwoordiger van wrse Belgische rederijen, schip en torenden al op te wachten. Aan wd werd niet veel gepraat. Zo snel •gelijk werd het verwarmde kan- *r van de heer Zwart aan de Zuid- ld» opgezocht. En daar kwam het fhaal van de ondergang van de^in I Wwpoort thuishorende, 99 ton me nde Belgische kotter Karina N 232 d schip, dat in 1922 werd gebouwd waarin een 32 jaar oude 60 PK 6tond. EXPLOSIES Schipper Robert Beijen, 52 jaar d, vertelde in sobere woorden het rhaal. Ze hadden op tong gevist, .ail het ruim waren een 100 kisten np borgen. Nog één trek en ze zouden V huis gaan. De positie was 55 graden noorderbreedte en 4.20 •den oosterlengte. Er stond een tre oosterstorm, windkracht 9 tot De klok wees kwart voor éen. *n zich in de machinekamer enige tf06les voordeden. Brokstukken de motor vlogen in het rond sloegen het schip lek. Terwijl het •'er naar binnenstroomde was de hol geslagen motor niet meer te oppen. Trouwens, de machinist P" rtde niet meer naar beneden, uit 'es op zijn eigen schip te verdrin- B B. ALARM Onmiddellijk werd via de scheeps- radio alarm geslagen. Het duurde maar kort. De stroom viel uit en de radio was onbruikbaar. Van het in dichte duisternis gehulde schip wer den vuurpijlen de lucht ingeschoten. Zouden ze gezien worden? In de nacht reikt het licht mijlen ver. Maar waren er schepen in de buurt? De laatste vuurpijl blijkt de redding geweest te zijn. Het was toen half twee. De „Mare Liberum" KW 117 was thuisstomende naar IJmuiden. Een mijl of acht zuidelijker dan de in nood verkerende Belg zag men plotseling het alarmsignaal tegen de hemel schitteren. Hierna vertelde schipper Jacob van Duvn zijn verhaal. Ondanks het bar re weer werd geen moment geaarzeld. De steven werd gewend om koers te zetten naar het toen nog onbekende schip. Vijf kwartier hebben ze volle kracht moeten draaien tegen de grimmige zee in om bij de Karina N 232 te komen. En toen, om kwart voor drie zagen ze, hoe hoog de nood gestegen was. Het water stond al op het dek van de Belgische kotter. RISKANT Ondanks het zware weer was er geen andere keus dan de „Mare Libe rum" tegen d: Karina aan te zetten. Een riskant karwei, maar er was geen tijd om andere mogelijkheden te overwegen. Eén voor een stapten de Belgen over, schipper Robert Beijen als laatste. Om drie uur was iedereen in veiligheid. I)e „Mare Li berum" bleef in de buurt van de Ka rina. Maar lang heeft het niet nteer geduurd. Een kwartier later was het schip in de golven verdwenen. Toen was er nog maar eén doel: Zo gauw mogelijk in IJmuiden zien te komen. De KW. 117 meert af aan de. kade in IJmuiden. Wat is de oorzaak geweest van deze scheepsramp? De experts zullen er misschien een antwoord op kun nen geven. Misschien ook niet. Het bewijsmateriaal ligt op de bodem van de zee. Een theorie zou volgens de heer Zwart kunnen zijn. dat zich in het charter een explosief gasmengsel heeft gevormd, dat zich een weg heeft gebaand door de motor. Hij leidt dit af uit het feit, dat zich niet één, maar een serie explosies heeft voor gedaan. Maar verder dan aan een theorie wil hij zich niet wagen. Intussen spoedden zich van olie kanten schepen naar de in nood ver kerende hektreiler. Drie uur later kon het noodt er keer worden opgehe ven. Er was voldoende hulp in de buurt. Op eigen kracht, geëscorteerd door de sleepboot Titan" van Wijsmuller uit IJmuiden, werd voorzichtig koers gezet vaar IJmuiden. Om half acht zondagmorgen meerde de hektreiler af in de Haringhaven. Ondanks de schade aan het schip was alles nog goed afgelopen. niet mis te verstane bewoordingen te verzoeken of hun mond te houden, of een ander kanaal te kiezen. Alles geregeld Ondertussen ploegde zich de sleep boot „Titan" een weg door de Noord zee Nog een uurtje Nog drie kwar tier. Schipper Plug geloofde er niet veel van en zei dat ook ronduit aan :ujn coliega op de ..Rijnmond II". Maar 8 minuten over drie meldde de „Titan" aan Scheveningen-Radio, dat radeuier. is alles al geregeld." Aldus de geruststellende mededelingen voor de opvai enden van de hektreiler. Eerst een leutje Kwart voor vier was cok de Swift" TJM 54 er bij In een van zijn laatste radio-gesprekken gaf reddmgsleider- schipper Piet Plug zyn visie op de nele zaak". Hij heeft een kwak ton nen in het voorschip. Dat houdt na tuurlijk aardig wat water tegen. Want het is anders een allemachtig 7root ding. die voorplen. Ik zie op mijn radar nu drie schepen bij mal kander liggen. Op een mijl of zes bij mij vandaan. Enfin, wi komen er ook nog aan. Maar nou gaan we eerst om de beurt een leutje doen. Als je me nodig hebt, geef je maar een har de schreeuw, dan hoor ik je wel." Het wac niet meer nodig. Iedereen kon gerust zyn. De „Fritz Thijssen" had haar weg allang weer vervolgd. Maar aan boord zal men waarschijn lijk nog wel spreken over die visser man. die als een dirigent het hele reddingsorkest bespeelde en die. toen de „Fritz Thijssen" haar gewaardeer de partij had uitgeblazen, niet ver gat om nog even gemoedelijk na te praten en haar te bedanken, ook na mens zijn collega van de „Rijnmond II". De „Rijnmond II" ging naar IJ muiden. Do „Nooit Gedacht" IJM 239 en de „Swift" IJM 54 ook. Misschien dat ze er nog een keertje over na kaarten. Maar voor de rest vinden ze het heel gewoon, niet meer dan Hoe druk het zaterdagmorgen wel bij de Katwijkse brandstof- fenhandelaren was toont deze foto. die zaterdagmorgen in de Torenstraat werd gemaakt. Men kwam handen tekort om alle klanten van olie te voorzien. (Foto LD. Jaap v. Duyn, Katw. a Z.) Lijm op takken bij voederplaatsen (Van onze H'versume correspondent) Lijm aanbrengen op takken nabij voederplaatsen van vogels is deze I winter wel een ontstellende vorm van dierenmishandelingTot deze I gruwelijke ontdekking kwam een employé van de Bussumse plant soenendienst, de heer P. van Zan ten, die gistermiddag, zoals elke I dag enkele keren, de vogels op hun vaste plaats ging voeren in het park ..Het Mauwt je". Hij zag een rood borstje dat wanhopige pogingen deed zich te bevrijden van een van een lijmlaag voorziene tak. De heer Van Zanten slaagde erin de vogel, die ernstig gewond was, los te ma ken. In de omgeving van de voeder plaats werden nog enkele gewonde en dode vogels met dichtgeplakte veren gevonden. De politie stelt een onderzoek in en tracht de identiteit vast te stellen van twee knapen van ongeveer SO jaar, die zich op verdachte wijze nabij de voeder plaats ophielden. Noodkreet Het was tien voor één in de nacht, toen het gebeurde. Een drijvend wrak, met de kiel boven. Hoewel het een eind verwijderd was van de plaats, waai een nacht tevoren de Belgische kotter „Karina" N 232 was vergaan, neemt men met aan zeker heid grenzende waarschijnlijkheid aan, dat het dit schip :.s geweest, dat het pad van de „Rijnmond II" heeft eekruist. Het zou kunnen zijn, dat in het schip een luchtbel is achter gebleven en dat het daarop is blijven drijven Uit I„muiden vertrok, onmiddel lijk na <l? eerste noodkreet, de sleep boot „Titan". De rederij Doeksen op Terschelling stuurde dc sleepboot „Holland" er op uit. Verschillende schepen op de Noordzee wijzigden hun koers. Onder deze schepen waren ook óe treilen „Nooit Gedacht" IJM 239 en „Swifl" IJM 54. die zich haast je. rep je. naar de in nood verkerende Katwijkcr begaven. Stroef Het radioverkeer via de noodgolf verliep erg stroef. De antenne van de „Rijnmond II" bevroor telkens weer, zcoat het schip door Scheve ningen-Radio niet te verstaan was. Maar de „Nooit Gedacht" IJM 239 kwam prachtig door. En het is schip per Piet Plug geweest, die als vanzelf de grote centrale en dirigerende fi- guur werd in de reddingsactie. Hij nep zijn collega Kees Zwaan op de „Rijnmond II" aan en gaf de be richten door aan Scheveningen-Ra dio Hij onderhield contact met de van de andere kant naderbij komen de „Swift" IJM 54. Toen een uur la ter het Duitse vrachtschip „Fritz Thijssen' 'aan Schevemngen Radio meldde bij een hektreiler te zijn, die twee rode lichten voerde, maar geen reacties gaf op met een lamp gege ven Moi se-seinen. was het opnieuw contactman-schipper Piet Plug, die Chroesjtsjow geschokt door Gaitskells dood Premier Chroesjtsjow heeft het Wijden van Hugh Gaitskell, de lei- r van Labour, een groot verlies 1' w dezt partij genoemd. In een (I "dschap aan het partijbestuur zegt Russische premier voorts: „Ik ben geschokt door de dcod van Hugh ttskeii. Wij hadden al regelingen hem getroffen voor zijn bezoek Moskou, waar hij een welkome zou zijn geweest om van ge iten te wisselen over kwesties die fel het Russische ais het Britse l®* bezighouden". Chroesjtsjow zond een telegram van rouwbe- Mn mevrouw Gaitskell. .uitviste dat de „Fritz Thijssen" in-zij op eei. kwart mijl voor zich de derdaad bij de „Rijnmond II" lag de kapitien verzocht stand-by te hou den en hem na afloop in het beste Duits dat hij kon produceren hem hartelijk bedankte. Kalmpjes aan Uit de mededelingen van schipper Piet Plug werd ook langzamerhand duidelijk, wat er gaande was. Door de tonner voorin was het schip zo snel voorover gaan steken, dat de be manning het ergste vreesde. Maar toen de schotten het hielden werd voorzichtig koers gezet in de richting van de wal. De „Rijnmond II" werd langzaam in noordoostelijke richting verzet door de stroom. Maar om tien minuten over half drie riep schipper Plet Plug naar z(jn collega Kees Zwaan: „Doe maar kalnipies aan, dan breekt 't lijntje niet. Kees. Houdt er de moed maar in. We komen naar je toe. Op de radar kunnen we je al zien, een mijl of tien weg. En Gerard Nijgh mei de „Swift" zit nog maar een mijl of zes, zeven noordelijk van je Het radio-noodverkeer was toen al verlegd naar de 126 meter band, waarop ae schepen veel makkelijker onderling konden werken. Een na deel was. dat ook de kustvaarders die golflengte gebruiken. Er was nogal wat scheepvaart en soms ook heel wat gepraat, ondanks herhaalde ver zoeken van Scheveningen-Radio om deze golflengte voor het noodverkeer vrij te laten. Verzoeken niet alleen van Scneveningen-Radio Want als schipper piug zo'n gesprek hoorde, was hy er ook meteen by om ze in „Rijnmond II" zag liggen, met de „Fritz Thyssen" er naast. Kwart over drie was hij er by. „We houden stand-by. Mocht er in de toestand iets veranderen, dan springen we dl- recht bij. Met de redery en de assu- I sluiten maar, zullen ze zeggen. De zwaar beschadigde KW. 43 ..Rijnmond II" in de haven van IJmuiden. een staaltje van hun plicht. Over en Admiraal Harry Felt. Ameri kaans opperbevelhebber in het gebied van de Stille Oceaan, heeft zondag verklaard, dat het Westen moet verwachten dat China binnen een jaar of twee een kernbom tot ontploffing brengt. Dit zou echter geen on middellijke invloed op de mili taire situatie hebben, zo ver klaarde hij. De Russen zouden over deze ontwikkeling ongerus ter moeten zijn dan het Westen. Hy zei dit naar aanleiding van be richten in de Japanse pers. dat de Japans-Amerikaanse raadgevende vciligheidscommissie was meegedeeld dat China al twee kernbommen heeft. Kendjiro Sjida, directeur-generaal van het Japanse defensiebureau, die volgens de Japanse pers had ver klaard dat dit bericht door de com missie was besproken, zei later dat men hem verkeerd had begrepen het bericht was „slechts een van de berichten van de geheime dienst die het defensie^ureau had ontvangen". In de berichten in de Japanse pers was verklaard, dat thans voor het eerst definitieve inlichtingen waren ontvangen en bekend gemaakt. De Chinese bommen hebben, naar men meent, de kracht van de atoombom men die in 1945 boven Hirosjima en Nagasaki zyn uitgegooid, aldus de berichten. Het was bekend dat de Chinezen sedert 1958 in Peking een atoomreac tor van 10.000 kilowatt hebben, die in staat is jaariyks vyf kilo plutonium teproduceren. Er zouden 25 kilo plu tonium nodig zijn om een atoombom te maken zoals boven Hirosjima is gebruikt. Functionarissen van het defensie bureau hebben naar verluidt beves tigd. dat China nog drie werkende reactors heeft. Men gelooft dat de voorraad plutonium groot genoeg is om tenminste twee en mogelijk vier atoombommen te vervaardigen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1963 | | pagina 5