,uitenant-admiraal Helfrich op 75-jarige leeftijd overleden KlM w/wr Eis van 15 jaar voor de roofoverval te Hamburg Gen.-majoor b.d. Saclise hedennacht overleden SUNIL )ud-opperbevelhebber der Ned. zeestrijdkrachtendie bevel gaf tot de slag in de Java-zee Verdachte: Jammer9 dat het mislukt is" BULTHUIS ê%o° JKritiek op Nederlands beleid HET ALTIJD. Dodelijke misdaad van zeeman Duizendste zweef vliegbewijs GORDIJNSTOFFEN (stichter van Hollandia) DAAN LADAN ALLES OP VERFGEBIED Annie Palmen in Eurovisie Songfestival Negerstudent toelating tot universiteit geweigerd pgericht 1 maart 1860 Vrijdag 21 september 1962 Derde blad no. 30762 Advertentie Op 75-jarige leeftijd is in het Roode Kruis lekenhuis te Den Haag gisteren overleden Itenant-admiraal b.d. C. E. L. Helfrich, oud- iperbevelhebber van de Nederlandse Zee- rijdkrachten. Admiraal Helfrich heeft onder eer de uiterst belangrijke functie bekleed van immander in chief van de Amerikaans-Brits- ederlands-Australische vloot in het Pacific- bied van Zuidoost-Azië ten tijde van de panse aanval op het Westen, Hij was het, die gin februari 1942 het bevel gaf tot de aanval in de onder hem gestelde hoofdzakelijk Nederlandse vlooteenheden in de Javazee, in welke slag Karei Doorman zich onsterfelijk maakte door zijn onverschrokken optreden en zijn historische woorden ,,Ik val aan, volg mij". Deze slag in de Javazee heeft ondanks de enorme geallieerde verliezen toch een zodanig vertragende invloed uitgeoefend op de Japanse operaties, dat Amerika voldoende steunpunten wist te behouden om Japan op de knieën te dwingen. Hij behoorde tot de ondertekenaars van de Japanse capitulatie. Admiraal Helfrich werd in 1948 op de meest eervolle wyze ontslagen uit militaire dienst. Hy heeft nadien ook bekendheid verworven door vele blikaties, die er geen doekjes om wonden dat hy het niet eens was met Nederlandse politieke en militaire houding inzake de vraagstukken met (rekking tot het Verre Oosten, onder meer Indonesië, en de marine- Bevelhebber Zeestrijdkrachten In begin 1946 verkreeg hy eer vol ontslag als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten van het oosten. Hij repatrieerde in dat jaar naar Nederland, en was tot 1948 be velhebber der zeestrijdkrachten. In dat jaar werd hij op de meest eer volle wijze ontslagen uit de mili taire dienst. Vele onderscheidingen Luitenant-admiraal Helfrich was Commandeur in de Orde van Oranje Nassau en drager van het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij was Knight-Commander of the most honourable Order of the Bath Division (Engeland) (vk) en verder werd hij onderscheiden met het ereteken voor belangrijke krijgs verrichtingen voor expeditiën naar de kleine Soenda-Eilanden in 1905 tot 1909, met het Oorlogsherinne- ringskruis met twee gespen, met het Ereteken voor Orde en Vrede met één gesp en met het Zilveren Kruis van de (Poolse) Orde Virtuti Mili- tarie. p i>n in en in kwaliteit rVTI m r èn in c" txiRD Abonnement Nederland-In dië lonrad Emiel Lambert Helfrich rd 11 oktober 1886 te Semarang «ren. Hij begon zijn opleiding i het Koninklijk Instituut voor Marine te Willemsoord in 1903 tyds een vierjarige opleiding. In 17 werd hij officier en wel in de Dg van adelborst der eerste klas wat gelijk staat met de tegen- ordige rang van luitenant ter zee derde klasse. Jet Hr. Ms „Noord-Brabant" ver- ik hij naar Indië, op welk schip drie jaar diende. In 1910 keer de heer Helfrich, die inmiddels 1909) was bevorderd tot luite- nt ter zee der tweede klasse naar moederland terug. Hij werd aan- iteld bij de torpedodienst te Den Ider, later bij dezelfde dienst te Hevoetsluis. n 1913 en 1914 diende hy op Ms. „Gelderland", welk schip opleidingsschip voor adelborsten matrozen bestemd was voor de tenlandse dienst. Ja het uitbreken van de eerste we- doorlog kwam de heer Helfrich rug bij de Torpedodienst, hij werd arna aangesteld op de kanonneer- Dt „Thor" te Hellevoetsluis. In 1915 en 1916 vervulde hij de nctie van adjudant van de com- andant van Zeeland, vice-admi- al Hecking Colebrander. In 1916 rtrok de heer Helfrich weer naar dië een reis welke toen rond Kaap Goede Hoop moest worden afge- d. De heer Helfrich diende daarna ie en een half jaar in Indië, eerst s oudste officier op de torpedoboot- jers, later als commandant van de rpedodienst te Soerabaja. De laat- i zes maanden werd hij tijdelijk plaatst op het departement van arine te Batavia, afdeling mate- In Indië volgde, in 1919, zijn be aming tot luitenant terzee der rste klasse. Met de Hr. Ms. „De iiyter" voer hij weer thuis. Hij werd officier bij de marinestaf ge- aatst. In 1922 werd hij leerling van de Dgere Marine Krijgsschool te 's- avenhage, bij welke instelling hij m 1924 tot 1927 als leraar fungeer- iii 1927 werd de heer Helfrich ge- aatst als commandant bij de aan- duw van de torpedo-jager Hr. Ms. let Hein", met welk vaartuig hij 11928 als commandant naar Indië rtrok. Hij diende daar als jager- «nmandant bij het eskader van de lenmalige nieuwe jagers. In 1929 werd hij benoemd tot sous-chef van de marinestaf te Ba tavia. In 1930 volgde zijn bevor dering tot kapitein-luitenant ter zee, waarna hij in de jaren 1932 en 1933 de functie van chef van de marine staf te Batavia vervulde. In 1933 keerde de heer Helfrich naar Nederland terug, waar hij be noemd werd tot lid van de „Com- missie-Idenburg". Hij werd in 1934 bevorderd tot kapitein ter zee en aangesteld als commandant van Hr. Ms. „Hertog Hendrik", een opleidingsschip voor adelborsten en matrozen voor de bui tenlandse dienst. De heer Helfrich heeft als commandant van de „Her tog Hendrik" verscheidene buiten landse reizen gemaakt: hij was o.a. commandant van een oefeningskader in de Oostzee. Midden 1935 werd hij gedetacheerd bij de marinestaf voor speciale op drachten en in november van dat Jaar vertrok hij weer naar Indië waarh y de functie vervulde van commandant by het eskader aldaar. Commandant Zeemacht in Ned. Indië In december 1937 keerde hij terug naar Nederland, waar hg benoemd werd tot directeur van de Hogere Marine Krijgsschool, welke funktie de heer Helfrich tot zyn benoeming tot commandant der zeemacht in Nederlands Indië in 1939 vervulde. Op 1 september 1938 werd de heer Helfrich bevorderd tot schout bij nacht en in 1940 tot vice-admiraal. Als commandant zeemacht Neder lands Indië en als „commander in chief' van de ABDA-fleet (Ame rican, British, Dutch, Australian) gaf hij in februari 1942 het bevel tot de aanval in de Javazee. Kort daarna legde hij het bevel over de geallieerde zeestrijdkrachten neer en werd hij benoemd tot bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten in het oosten. In augustus 1945 werd hy benoemd tot luitenant-admiraal en tot opper bevelhebber van de Nederlandse vloot. Hij was Nederlands gedelegeerde en ondertekenaar voor het Koninkrijk der Nederlanden van het Japanse capitulatieprotocol te Tokio. Luitenant-admiraal C. E. L. HELFRICH zoals Piet van der Hem hem schilderde ter gelengenheid van zijn zeventigste verjaardag. Duizend gulden voor een zoentje Een 43-jarige Amsterdamse loopman heeft xooensdagnacht iuizend gulden „betaald" voor ten zoentje. Hij was op het Leidseplein aan gesproken door een ongeveer 20- hrig meisje, dat hem voorstelde ten eindje te gaan wandelen. In ie buurt van de Raamstraat, vaar het nogal donker is, vroeg het meisje om een zoentje. Terwijl dat gebeurde kwamen drie mannen te voorschijn, van wie er een de koopman een stomp m het gezicht gaf. De twee an deren grepen de koopman vast en beroofden hem van een bedrag fan duizend gulden. Het meisje ivas op korte af- ttand blijven staan en ging er m°t de mannen vandoor. Het meisje heeft zwart haar, blauwe ogen, is 1.65 meter lang en ipreekt met een Belgisch accent. De wannen zijn tussen 20 en 25 kar oud. Een van hen is Kleur ing. (Van onze Haagse correspondent) Misdaad en avontuur van groot formaat. Dat waren de hoofdbestanddelen van de strafzaak, waarmee de Haagse Rechtbank gisteren enkele uren lang is geconfronteerd. De hoofdfiguur in deze geruchtmakende affaire: een 29-jarige zeeman, die in juni van het afgelopen jaar samen met een Amsterdammer een overval pleegde op een juwelier in Hamburg, waarbij hij een buurman van de juwelier, een schoenwinkelier, doodschoot. Na meer dan een jaar in voorarrest te hébben gezeten stond de zeeman, die nogal prat gaat op zijn daden, gisteren voor de Haagse Rechtbank. Er werd vijftien jaar gevangenisstraf tegen hem geëist. Het plan om een overval te plegen (en daarna te genieten van een on bezorgd leven in Brazilië) ontstond aan boord van het Zweedse vracht schip „Annita", waarop de verdachte had aangemonsterd na enkele jaren gevangenisstraf te hebben uitgezeten. Samen met de hoofdsteling, die ook had gemonsterd op het Zweedse schip, werden eerst overvallen in Chi cago en Stockholm gepland, maar door onvoorziene omstandigheden konden die geen doorgang vinden. Zo werd het tenslotte Hamburg, v/aar op de ochtend van de 23ste juni van het afgelopen jaar een juwelier in de Gerhardstrasse in de loop van de revolver van de zeeman keek en zijn handen omhoog stak. De overval liep echter mis door het onbeheerste opfeden van de Amsterdammer, minder bedreven in de misdaad en minder koelbloedig dan zijn partner. Hij begon de juwelier met een gummistok te slaan. De man schreeuwde om hulp en het tweetal vluchtte. Daarbij sprong een buur man van de juwelier de zeeman in de nek. Deze gaf hem een stomp in de zij met de hand waarin zich de revolver bevond. Hel wapen ging af en de kogel tiof de schoenwinkelier in de buik. De man overleed korte tijd later. De Amsterdammer werd direct ge pakt, maar zijn metgezel zwierf nog zeven weken rond en werd tenslotte gepakt op het station Hollands Spoor in Den Haag, waar hy ba gage wilde ophalen. Nog lijdend Voordat de presidente van de strafkamer, mevrouw mr. Minken- hoi, de hoofdzaken van deze roof overval met de verdachte doornam, deelde zy mee, dat twee getuigen uit Hamburg, onder wie de juwelier, niet verschenen waren. De juwelier lydt nog aan de verwondingen, die hij by deze overval heeft gekregen, en ver toeft voor herstel in Oostenryk. De juwelier gewond door slagen op het hoofd met de met lood versterkte gummiknuppel van de Amsterdam mer, die in Hamburg tot acht jaar gevangenisstraf is veroordeeld. Her- haaldelyk kwam de zeeman ook tijdens de zitting van de rechtbank op verklaringen terug of gaf hy andere lezingen over de toedracht. „"Waarom", vroeg mevrouw mr. Minkenhof, „U begrijpt, dat deze verhalen er niet geloofn aardiger op worden". Volgens verdachte was dat het gevolg van een afspraak tussen hem en zyn partner, dat degene, die in vrijheid zou blijven, zich het zwaarst zou belasten. Enige getuige De enige getuige, die gehoord werd, was een 51-jarige schoenmaker uit Hamburg, die werkzaam was by de omgekomen schoenwinkelier. Hij hoorde op de bewuste dag hulpge roep en dacht eerst aan een echte lijke twist. Hy riep de juwelier, maar kreeg geen antwoord. Toen ging hij naar binnen en zag de juwelier, badend in het bloed, op de grond liggen. „Ik dacht, dat hy dood was", aldus deze getuige. Samen met zijn chef tracht te hij bij de winkel de verdachte te gvijpen. „Laat hem los", riep hij zijn werkgever toe, „hij heeft een pistool in zijn hand Belangrijk was de verklaring van deze getuige, dat de schoenwinkelier de verdachte niet heeft aangeraakt. Hij wist heel zeker dat er van een korte worsteling tussen de schoen winkelier en de verdachte geen spra ke is geweest. "Volgens de psychiater, die de ver dachte onderzocht heeft, was hy ten tijde van het misdrijf verminderd toerekeningsvatbaar. Geadviseerd wordt de voorwaarde lijke ter beschikking stelling van de regering, welke de man in 1959 rverd opgelegd, ten uitvoer te leggen. Geen spijt De verdachte erkende grif tydens zyn avontuurlyke zwerftocht na de roofoverval in Rotterdam en Den Laag diefstallen te hebben gepleegd. Ook heeft hij een (gestolen) paspoort vervalst. De officier van Justitie, mr. Dyse- rijick noemde de verdachte een „ge- vaan.jk en koelbloedig misdadiger", die biykens het rapport van de psy- President Kennedy zal de DOLLAR" krachtig houden President Kennedy heeft gisteren in de vergadering van het Interna tionale Monetaire Fonds en de We reldbank de verzekering gegeven, dat de Verenigde Staten elke voorzich tige maatregel zullen nemen om de dollar krachtig te houden. In een toespraak verklaarde hy: „We heb ben beloofd de dollar volledig in goud inwisselbaar te houden en we zullen deze belofte met al onze goud en kredietmiddelen steunen". „Ons tekort op de betalingsbalans zal dit jaar waarschijnlijk ongeveer 1.5 miljard dollar bedragen, wat een aanzienlijke verbetering betekent in vergelijking met het tekort van 2.5 miljard dollar in 1961 en nog grotere tekorten in voorafgaande jaren. Onze totale bruto militaire uitga ven in het buitenland bedragen ech ter alleen al 3 miljard dollar. De hulp aan het buitenland kost ons 1.3 mil jard dollar". Kennedy vervolgde: „De dollar zelf ls krachtig en onze handelsbalans vertoont een overschot van bijna 3 miljard dollar". Advertentie NIEUWE COLLECTIE op satijn bedrukt vanaf 11.50 p. m. Zeer aparte dessins. WONINGINRICHTING BOTERMARKT 23. Zuid-Vietnam wil breken met Laos De Zuidvietnamese regering zal haar ambassadeur uit Vientiane terugtrekken wegens de erkenning door Laos van het communistische Ncord-Vietnam en een volledige ver breking der diplomatieke betrekkin gen is zeer waarschijnlijk. Dit is gis teren vernomen uit kringen die in nauw contact met de Zuidvietnamese regering staan. Eerder had deze regering ver klaard de Laotiaanse maatregel te betreuren. Vietnam kan in hetzelfde land niet door twee ambassadeurs worden vertegenwoordigd, aldus de verklaring. Voor zeventien jarige Amsterdamse jongen De directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst, de heer J. W. F. Backer, heeft gistermiddag in de clubsalon van de Koninklijke Neder landse Vereniging voor Luchtvaart in Den Haag het duizendste zweef- vliegbewijs uitgereikt aan de 17-ja rige HTS-er Toon de Buyzerd uit Amsterdam. De heer Backer zei in zijn toe spraak dat hij, al was het dan puur toeval dat Toon de Buyzer het dui- zenciste bewijs kreeg, dit toch byzon- aer leuk vond omdat de jongen al in 1959 in Soesterberg op de grond mee hielp bij de zweefvliegerij, wachtend totaat hij oud genoeg zou zijn om het bewys te halen. Hij vond het een grote prestatie. „Jongens zoals jy kunnen wij in de vliegerij gebrui ken", zei de heer Backer. Hij sprak over de grote onderlinge band ln de vliegwereld die veel waarde heeft. De stichter van Hollandia, generaal-majoor buitendienst F. J. P. Sachse is vannacht in zijn woning in Den Haag op 92-jarige leeftijd overleden. De Amsterdamse jongen Toon de Buyzer kreeg gisteren in Den Haag het duizendste Nederlandse zweef vliegbewijs. Toon Buyzer in gesprek met prof. dr. ir. H. J. van der Maas, hoogleraar in de vliegtuigbouw- kunde aan de T.H. te Delft, die in 1931 het eerste zweefvlieg- bewijs in ontvangst nam. De voorzitter van de KNVvL, de heer C. Kolff zei dat de zweefvliege- ry een van de belangrykste activi teiten van de vereniging is. Hy acht te de zweefvliegery een ideaal middel om de luchtvaartgezindheid van ons vc lk krachtdadig te bevorderen. In de toekomst zullen wy veel flinke jongens nodig hebben om onze plaats in de internationale luchtvaart te kunnen behouden. De voorzitter bood Toon de Buyzerd de das en de man chetten van de vereniging en een beek met een opdracht aan. Hierna spraken nog professor dr. ir. H. J. van der Maas, de bezitter van het eerste zweef vliegbewijs in ons land, en dr. J. Kylstra, directeur van het Nationaal Luchtvaartgenees kundig Centrum en vlce-voorzitter van de Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, waarvan Toon de Buy zer lid ls. F. J. P. Sachse werd op 11 maart 1870 in Gombong op Java geboren, waar zyn vader majoor bij de pupil lenschool was. Hij bleef tot zyn veer tiende jaar in Indië. Daarna ging hy naar Elburg, waar het Instituut Van Kinsbergen was, een kostschool waar jongens voor de zeevaart worden op geleid. Hy werd adelborst en luite nant bij de mariniers, om in 1894 over te gaan naar wat toen „Het In dische Leger" werd genoemd. Via de Hogere Krijgsschool in Den Haag kwam hij in 1908 bij de topo grafische dienst in Indië. In 1909 ver trok een expeditie naar Nieuw-Gui- nea. Kapitein Sachse kreeg het com mando over een detachement en was lid van de „commissie ter voorbe- Advertentle Verffabriek en grossier NIEUYVSTRAAT 11 - LEIDEN Tel. (01710) 23156. Na 18 uur: (01717) 31772. Official dealer PIETER SCHOEN VERFCHEMIE chiater geen enkel inzicht heeft in hel laakbare van zijn handelwijze. De oflicier van Justitie eiste tenslotte tegen deze verdachte, die al meer malen veroordeeld is, 15 jaar met aftrek van het voorarrest en ter be schikkingstelling van de regering. „Ik heb geen spijt van de overval", zo zei de verdachte. „Ik vind het jammer, dat de overval is mislukt en dat er iemand by is omgekomen". Wanneer de overval geslaagd was zou de verdachte naar Zuid-Amerika zyn gegaan. „Ik had er mijn studie in de Romaanse talen willen voortzetten", aldus verdachte. De verdediger, mr. R. F. Foortse, betreurde het dat de juwelier niet ais getuige is verschenen. Ver schillende onderdelen van de tenlas telegging achtte hy niet bewezen. Naar zyn mening is er noch van opzet noch van voorwaardelyke op zet tot schieten sprake, waarby hy wees cp de afspraak van de verdach te met de mededader om slechts ln het uiterste geval geweld te gebrui ken. Mr. R. F. Foortse drong tenslotte by de rechtbank aan op een lagere svaf dan geëist is. Op 4 oktober zal de rechtbank uitspraak doen. reiding van de aanwyzing ener na tuurlijke grens tussen het Nederland se en het Duitse gebied op Nieuw- Guinea". Hy richtte een bivak in, dat op 7 maart 1910 plechtig werd inge- wyd met de naam „Hollandia". Later is gen.-majoor Sachse viereneenhalf jaar gezaghebber van Ceram geweest. Van zyn hand zyn twee boeken over dit eiland, dat hij in kaart bracht, verschenen. Getiteld: „Ceram" en „Ceram en zijn bewoners". By zyn 90ste verjaardag had hy een telefonisch gesprek met Hollan dia, waarbij hem werd meegedeeld, dat hij de herdenking van het 50- jarig bestaan van Hollandia, dicht by de plaats waar de toenmalige kapi tein van het K.N.I.L. Sachse voor het eerst de Nederlandse vlag hees, een straat naar hem genoemd is. Namens de burgerij van Hollandia toonde het meeleven uit Nieuw-Guinea, maar ook een persoonlijk telegram waarin gouverneur Platteel o.m. verklaarde: „Het is een voorrecht U, stichter van Hollandia, op uw negentigste ver jaardag te mogen gelukwensen". In 1927 is hij gepensioneerd. Hy was Ridder in de Orde van de Ned. Leeuw, Officier in de Orde van Oranje Nassau en drager van het Kruis voor Belangryke Krijgsverrich tingen met de gesp van Atjeh, Ceram en Nieuw-Guinea. De crematie zal geschieden maan dag 24 september in Velsen. Voor de achtste achtereenvolgende maal zal Nederland deelnemen aan het Eurovisie Songfestival, dat het volgende jaar op zondag 24 maart ln Londen zal worden gehouden. De Nederlandse Televisie Stichting organiseert in verband hiermede ook nu weer een nationale wed strijd, zy het in enigszins andere vorm en opzet dan voorheen. Na uitvoerig overleg is besloten een solist uit te nodigen. De reden hier van is, dat het samenstellen van een groep geiykwaardige vocalisten op te grote moeilijkheden stuit. Die solist is inmiddels uitgenodigd: de zangeres Annie Palmen. Zij zal op de nationale finale de drie door de jury geselecteerde liedjes pre senteren en het door het kijkers publiek te kiezen winnende liedje ten gehore brengen op de inter nationale finale te Londen. O^o NEDERLANDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL IN MISSISSIPPI De gouverneur van de Amerikaanse staat Mississippi, Ross Barnett, heeft gisteren de 29-jarige neger student James Meredith laten weten, dat hij niet toegelaten kan worden tot de universiteit van deze staat Daarmee weigerde hy gevolg te geven aan een uitspraak van een federaal gerechtshof, dat Me redith als eerste negerstudent in de 114 jaar oude geschiedenis van de universiteit zou moeten worden toegelaten gevolg te geven. Gouverneur Barnett heeft verklaard dat hy en andere autoriteiten liever in de gevangenis terechtkomen dan toe te geven aan de politiek van Washington tegen rassenscheiding. Wel ging Meredith gisteren naar de zwaarbewaakte universiteit om zich te laten inschrijven, maar gouver neur Barnett heeft later gezegd dat de Inschrijving was vernietigd. Een plaatselijke rechtbank had Me redith, kennehjk om de inschrijving te voorkomen, gistermorgen bij ver stek tot een jaar gevangenisstraf en een geldboete veroordeeld we gens het opgeven van een verkeerde woonplaats bij verkiezingen. De Amerikaanse minister van Justitie, Robert Kennedy, had daarop aan advocaten opdracht gegeven voor uitstel van de arrestatie te zorgen, hetgeen gebeurde. Het ministerie van Justitie in Wash ington heeft bekendgemaakt, dat drie bestuursleden van de universi teit voor de federale rechtbank in Missisippi moetenverschijnen. De woordvoerde van het ministerie zei, dat geen vervolging zal worden ingesteld tegen de gou verneur, omdat deze niet bevoegd was in zyn optreden. De functio narissen van de universiteit dragen hier de gehete verantwoordelijk heid, zo zei hy.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 5