Van der Putten zendt een belastend dossier REXENA DURYEA „Militair schuldig aan misdaden" g-. Van joyriding tot wilde vrouwen Hengelaarsboncl Leiden e.o. houdt jubileumwedstrijd HEERLIJK MET AARDBEIEN tijdelijk 2 pakken voor Aan minister I isser: MOEDER WORDEN... Snippers van de verkiezingen de custard van W. J. ZIRKZEE Opgericht 1 maart 1860 Vrijdag 1 juni 1962 Vierde blad no. 30667 Gistermorgen is in het Aar- kanaal in Ter Aar een jubileum viswedstrijd gehouden voor de leden van de Hengelaarsbond Leiden en Omstreken. Deze wedstrijd kan ongetwijfeld een waardig slot genoemd worden van de herdenking van het veer tig jarig bestaan van de bond. Ondanks het koude weer en de harde wind namen om 10 uur toch büna 300 hengelaars langs het wa ter hun plaatsen in om even later na het beginsignaal in te leggen. Dat ondanks het ongunstige weer toch nog 69 deelnemers vis op het droge brachten mag als een bijzondere prestatie gezien worden. De voorzitter van de bond, de heer J. N. de Wit uit Voorburg, dankte na afloop van de wedstrijd in het Veilinggebouw de jubileumcommissie voor het vele werk voor deze herden king verricht, waardoor de viering wel bijzonder geslaagd is. De voor zitter van de jubileumcommissie de heer Wassing uit Leiden noemde deze wedstrijd een geslaagd slot van het 40-jarig jubileum. De wedstrijd, die van 10 uur tot 12 uur heeft geduurd, bracht de volgen de tien deelnemers als hoofdprijswin naars: 1. J. Kruit te Koudekerk aan den Rijn 6 stuks. 2. G. Hundermarck Leiden 4 stuks, 3. Anth. Leuring Lei den 3 stuks, 4. Jan Lambooij Alphen 3 stuks, 5. J. Turk Alphen 3 stuks, 6. J. van Riet Leiden 2 stuks,7. J. van Loon Leiden 2 stuks, 8. Ph. Ver straten 2 stuks, 9. Piet van Egmond 2 stuks en J. Onderwater 2 stuks. Hoe is het ontstaan? Dit woord: SNIBBIG Snibbig wil zeggen: hits. vin nig. en wordt hoofdzakelijk van vrouwen gezegd. Het. woord' is afgeleid van het zelfstandige naamwoord snibbe: feeks. Dit vindt men al in 18e-eeuwseteks- ten. En snibbe is weer verwant met sneb. een woord dat naast snavel voorkomt in de beteke nis: uitstekende punt. Een aar dige weergave van snibbig is: neuswijs. Men denkt daarbij aan vrouwen met spitse, scherpe neuzen die zich hatelhjk over andere dames uitlaten. Het schijnt dat Burgersdijk aanvan kelijk Shakespeares The taming of the shrew heeft vertaald on der de titel. Een snibbe getemd en die pas later heeft gewijzigd in De getemde feeks. Het werk woord snibben: kijven is geheel uit de taal verdwenen. Advertentie Kou en rust op de Landdag van AVRO O De AVRO-Landdag. die gisteren in Apeldoorn is gehouden, werd beheerst door de „dagvorst", die het meren deels zeer Jeugdige publiek reeds ver voor het einde van de programma's de uitgang van het park „Berg en Bos" deed opzoeken. Slechts de „twis tende" Peter Sisters lieten de onge veer 20.000 bezoekers van deze Land dag aanmerkelijk minder dan men gewend is even de koude vergeten. De verschillende bonte programma's en de nationale show in dé avond uren werden vlot afgewerkt. Rel letjes, zoals die vorig jaar de Land dag ontsierden, kwamen dit keer niet voor. JAARVERSLAG VER. „DE NED. DAGBLADPERS" Verschenen is het jaarverslag 1961 van de vereniging „De Nederlandse Dagbladpers". Daaruit blijkt, dat 64 dagbladondernemingen bij de vereni ging waren aangesloten. Volgens een in april 1961 gehou den enquete naar de advertentieom zet der dagbladen heeft in 1960 de bruto-advertentie-omzet f 173.968.000 bedragen hetgeen ten opzichte van 1959 een stijging betekent van f26.049.000 (17.61 procent). De netto- omzet bedroeg 17.57 procent meer dan in 1959. Ook in 1961 steeg de advertentie omzet: de bruto-omzet kan wellicht op circa f 190.000.000 worden geschat. Hoewel dit ten opzichte van 1960 een behoorlijke stijging betekent, moet er op worden gewezen, das de stijging in het tweede halfjaar 1961 aanzien lijk geringer was dan in het eerste halfjaar. Zelfs moest in individuele gevallen in de laatste maand van 1961 een daling van de omzet worden geconstateerd. De situatie dat het dagbladbedrijf als geheel zodanig van de advertentie-inkomsten d.w.z. van de conjunctuur afhankelijk is dat een geringe terugslag bij sommige bladen de rentabiliteit belangrijk kan doen dalen, is riskant: dit is te erger nu de invoering van een belangrijk concurrerend reclamemedium, de t.v. reclame, naderbij schijnt te komen. Het aantal betalende abonnees op de aangesloten bladen (exclusief De Waarheid, het Gereformeerd Gezins blad en het sinds oktober 1961 als dagblad verschijnende Cobouw, be droeg 3.277.598 tegen 3.199.995 in 1960, d.w.z. een toename van 2.4 procent. De heer F. H. van der Putten uit Bussum heeft bekendgemaakt dat hij na zijn ontslag als technisch hoofdambtenaar van het minis terie van Defensie van een onbekend gebleven persoon een dossier ontvangen heeft, betreffende een sergeant-majoor, die zich in heta voormalig Nederlands-Indië zou hebben schuldig gemaakt aan en kele moorden, rampokpartijen en collaboratie met de vijand. Deze man zou thans als adjudant dienst doen op het vliegveld Welschap bij Eindhoven. Hij woont in Gemert. Gisteren was het voor tallozen in het land een grote dagde hengels konden weer worden uitgeworpen. Langs de Bosbaan in Amsterdam zaten de enthou siaste vissers mannetje aan man netje. Advertentie Dit is de titel van het nieuwe boek van DrW. de Kok. Alles over zwangerschap, geboorte, babyverzorging en kleuter opvoeding. Dit waardevolle boek (184 pagina's in fraaie omslag) krijgt U ten geschenke bij aanschaffing van een BABYSET DE LUXE <4 De heer Van der Putten heeft op advies van zijn raadsman, mr. N. J. Geleijnse uit Amsterdam het uitgebreide dossier, bestaande uit rapporten van veiligheidsofficie ren, verklaringen van verdachten, processen-verbaal, verhoorrap- porten en rapporten voor de offi cier van Justitie in Bandoeng, dezer dagen overhandigd aan de waarnemend procureur-generaal in Amsterdam, mr. W. B. J. Aber- S07i, met het verzoek deze be scheiden (i7i totaal 13 stukster beschikking te stellen aan de mi nister van Defensie, ir. S. H. Vis ser. Een afschrift van de specifi- catielyst heeft de heer Van der Putten, eveneens in overleg met zijn raadsman, ter kennisneming gezonden aan de voorzitter van de bijzondere commissie uit de Tweede Kamer inzake de nota van minister Visser ove- de zaak Van der Putten. Naam bekend In een begeleidend schrijven deelt de heer Van der Putten mee, dat hy met de aanbieding van het dossier aanvankelijk wilde wachten tot hy door de byzondere Kamercommissie zou worden gehoord. De heer Van der Putten verklaarde dat hij heeft besloten het dossier reeds thans te overhandigen omdat de büna 53-ja- rige militair waarover het compro mitterende dossier handelt, pogingen zou hebben ondernomen om naar Nieuw-Guinea te worden uitgezon den. De naam van de militair was de heer Van der Putten reeds bekend uit de zaak van de vaandrig Aernout. Mr. Geleynse deelde mede dat mr. Aberson de bescheiden woensdag jl. in ontvangst heeft genomen en toe gezegd voor onmiddellijke doorzen ding naar de minister te zullen zorg dragen. De heer Van der Putten heeft hem medegedeeld, dat destijds meer rapporten over deze militair en de zaken waarby hy betrokken was zyn toegezonden aan de toenmalige sous-chef van de generale staf, ge neraal M. R. H. Calmeijer. Alle ver balisanten, getuigenofficieren en burgers die in de bescheiden worden genoemd, bevinden zich volgens de heer Van der Putten in Nederland, met uitzondering van kapitein H. D. Rljhiner (Ridder Militaire Willems orde), destijds hoofd van de veilig heidsdienst bjj de leger produktie be- dryven in Kiaratjondang. Hy werkt thans by een particuliere onderne ming in Paramaribo. geven, blykt dat de KNIL-militalr (Ambonees van origine), waarom het in de bescheiden gaat na de Ja panse capitulatie o.m. werkte als agent voor de toenmalige Nefis op het buitenkantoor Bandoeng en bij de veiligheidsdienst op het militaire vliegveld Andir. Dit biykt uit een bU de bescheiden gevoegd memorandum van kapt. Rijhiner. dat na de soe vereiniteitsoverdracht (in oktober 1950) in Den Haag werd opgesteld. In dit memorandum wordt medege deeld, dat de sergeant-majoor in de jaren 1946 en 1947 een ware terreur heeft uitgeoefend in en om Ban doeng. Daarnaast zou deze KNIL-milltair lid zün geweest van de „Perdatoean Keoeangan", een terreurorganisatie die gelden inzamelde voor de repu blikeinse strydkrachten, en een ram- pokbende, waarvan de militair een der leiders was. Medio april 1949 zou de militair tevens kapitein van de TNT en garongleider zün geworden. Kapitein Ryhlner rapporteert voorts: „Afgezien van een serie moorden en rampokpartyen, door of namens deze militair in de periode juli 1949 gepleegd, is bekend, dat hy vóór de eerste politiële actie een par ty autobanden aan de vyand heeft geleverd en een niet aan hem toebe horende party dakpannen heeft ver duisterd. Hoewel deze door de toen malige sergeant bedreven wandaden by zyn militaire chefs en de politiële en justitieële instanties bekend wa ren. werd er niets tegen hem onder nomen". Moorden „Terreur" Uit het dossier, dat de raadsman van de heer v. d. Putten, mr. Geleyn se, aan de pers ter inzage heeft ge- De verkiezingsdienst in Tilburg was ivoensdagavond laat zowat de wanhoop nabij. Voor het stem bureau aan de Oude Dijk ivas een personenauto gestolen, waarin onder meer dertien pakketten stembiljetten bevonden. De wagen was niet afgesloten en het sleu teltje zat nog in het contact. De mannen, die de pakketten kiua- men halen, achtten dat voor dat ogenblikje, dat ze binnen moesten zijn, niet nodig. Maar toen ze bui ten kwamen was de auto weg. Diefstal, joyriding of een politieke daad? De politie hield het op „joy riding". Die mening werd nog ver sterkt door een melding uit Ber gen op Zoom, waar de blauwe wa gen onbeheerd was aangetroffen. Maar dat was bijna 24 uur la ter. Desondanks slaakte men een zucht van verlichting in Tilburg. Want de zakken met de stembil jetten stonden nog onaangeroerd in de auto. Die kunnen dus als nog naar het Centraal Stembu reau. En aan een eventuele her stemming hoeft ook niet meer ge dacht te worden. In Rotterdam wisten de leden van het stembureau 74 aan de IJsclub- straat er echt geen raad mee. Ze werden volkomen onvoorbereid ge confronteerd met een spontane be valling. Het gebeurde allemaal eer ze er erg in hadden. Niemand had oog ge had voor de adspirant-moeder een niet kiesgerechtigde poes die zachtjes en zwygend naar binnen was geslopen. Niemand ook had haar naar een kast by het stemhokje zien gaan. Maar opeens werd de rust ver stoord door een kiaaglyk gemiauw en bleek moeder poes vergezeld te zijn van drie flinke babies. Men heeft aan het voorval geen consequenties verbonden. De drie poesjes konden nog geen hand voor ogen zien, zo stelde men al gauw vast. En de flink vertroetelde mam ma had het al te druk met haar kroost om aandacht te kunnen heb ben voor de dingen rondom haar, die eigenlijk geheim moeten blijven Een van de oudste raadsleden in Nederland, mogelijk wel de oudste, de 84-jarige heer P. J. Ge- lissen te Sitt.ard, is als lid van de gemeenteraad van Sittard her kozen. Door de raadsverkiezingen doet zich in Venlo een vreemde situatie voor by de kandidaten van lijst 1, die onder de naam Katholiek Venlo was ingediend. De heer Ch. Receveur, die al sedert de bevrijding van ons land wethouder j in Venlo is. had ditmaal geen ver- kiesbare plaats gekregen. Desondanks j verwierf de heer Receveur zoveel voorkeurstemmen, dat hij toch in de raad kan blijven. Nu blijkt echter, I dat zyn partij hem vóór de verkie zingen een verklaring heeft laten on dertekenen. dat hy. wanneer hy vol doende stemmen zou verwerven voor een zetel in de nieuwe raad, daarvan vrijwillig afstand zou doen. Wat de heer Receveur zal doen is echter nog niet bekend. Aan de ene kant ligt zijn verklaring en aan de andere kant staan zy, die hem hebben gekozen en niets afwisten van het bestaan ener verklaring. De Amsterdammers hebben op- nieuio een eenmansfractie in hun gemeenteraad gekozen. De vorige ynaal wist de oud-tafeltenniskam pioen Cor du Buy, als lijsttrekker van „Sportbelangen"een zetel te veroveren, 7oelke hij bij zijn emi gratie overdroeg aan een opvolger. Thans is het de groepering „Veilig Verkeer", die in de persoon van de heer A. G. Hamers, groothande laar in elektro-technische artike len, intrede in de raadzaal zal doen. De heer Hamers heeft in zijn verkiezingscampagne voorname lijk gewezen op de noodzaak ruimte te scheppen in de binnen stad. Hij is voorstander van het dempen van een aantal grachten en daarmee zal hij een afwijkend geluid in de raad laten horen. Hoewel hij nog nooit een raads zitting heeft bijgewoond, gaat hij met groot enthousiasme aan de slag. „We moeten zo gauw moge lijk met de sanering van de stad beginnen", heeft hij dezer dagen aangekondigd. Een stokpaardje van de heer Hamers is voorts de straatnamen te vervangen door nummers. De „Wilde Vrouwen" van Deuren hebben een succesje geboekt. Met haar schoonmaakproganda hebben zy de lystaanvoerster mevr. M. C. A. Hoppenreüs-Nelissen in de raad. Of die er alleen in zal slagen de belofte by de campagne „we vegen de rest van de raad de zaal uit" waar te maken, is vooralsnog erg twyfel- achtig. Kerkelijk Leven NED. HERV. KERK classis Maastricht als predikant voor buitengewone werkzaamheden (Stich ting AMJV Zuld-Llmburg) te Geleen Oost, Ph. Kroes, vicaris te Dongen. Bedankt voor Tholen J. C. Stel wagen te Woudenberg. GEREF. KERKEN Bedankt voor Schoonhoven-Wllllge- Langerak G. de Zeeuw te Ezinga. GEREF. KERKEN (vrijgemaakt) Beroepen te Gees (Dr.) en te Hoek J. Slotman, kand. te Heemse. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Slledrecht F. Bakker te Driebergen. Jong gereformeerd bijeen De Bond van gereformeerde jeugdverenigingen hield gisteren in de Expo-hal in Hilversum een by- eenkomst, die door ongeveer 8000 jongeren uit het gehele land werd bezocht. Er werden telegrammen van aan- hankeiykheid en trouw gezonden naar Koningin Juliana, Prinses Wil- helmina en Prinses Beatrix. Ds. G. N. Lammens wees in zyn EHBO verleende: Hulp aan 60000 mensen Leden van de Kon. Ned. Ver. EHBO hebben in het afgelopen jaar aan meer dan 60.000 mensen by een ongeval eerste hulp verleend. De ver eniging besteedde in 1961 byna f 1O0.000 aan deze hulpverlening. De EHBO heeft nu 4.225 hulpposten en telt meer dan 33.000 leden, die deel uitmaken van 558 afdelingen in alle streken van ons land. In 1961 zijn 4.284 nieuwe EHBO-ers opgeleid. Dit vermeldt het jaarverslag van de Kon. Ned. Ver. EHBO, dat werd uitgebracht op de algemene vergade ring van de vereniging in Eindho ven. Op deze bijeenkomst, zyn traditie getrouw de dr. C. B. Tilanus jr-me- dailles uitgereikt. De hoogste onderscheiding, de grote medaille in goud, werd toegekend aan de kath. nat. bond. voor EHBO. De draagmedaille in goud was voor „de grote stuwkracht" van deze vereni ging, de oud-voorzitter, de heer A. M. Bergers uit Rotterdam de organisator van grote acties ten behoeve van al lerlei charitatieve instellingen. De medaille in zilver werd uitge reikt aan de heer A. C. Schipper, in verband met zijn bijzondere ver diensten gedurende vele jaren op het gebied van de organisatie en oplei ding in de provincie Zeeland. Een oorkonde viel ten deel aan mej. M. A. C. van Mierden als blijk van waardering voor haar kordaat optreden by een verdrinkingsongeval op 11 september 1960 te Tilburg, waardoor het slachtoffer het leven werd gered. De Ver. van Nederlandse ge meenten zal dinsdag 5 en woensdag 6 Juni haar jaarvergadering houden ln het Kurhaus te Schevenlngen. Minister handhaaft maximumprijs voor de aardappelen Minister De Pous heeft woens dagmiddag achtereenvolgens met vertegenwoordigers van de groot handel en die van de kleinhandel in aardappelen gesproken over zyn besluit tot het instellen van maxi- mumpryzen. De beide groeperingen hadden om zo'n onderhoud ge vraagd. Beiden hebben ook hun me dewerking toegezegd by het nale ven van de regeling. De delegatie van de groothandel heeft nog ge vraagd de maximum-consumenten- prys op veertig cent te laten en niet volgende week tot 35 cent te laten dalen, maar de minister wei gerde op dit verzoek in te gaan. Hy biyft er by. dat de maximumprys volgende week 35 cent moet wor den. De delegatie van de kleinhandel vroeg schadevergoeding voor een aantal door de maatregel gedupeer de kleinhandelaren. De minister meende echter, dat in sommige ge vallen toch ook een zekere specula tie had meegespeeld. Hy erkende echter de moeilykheden, die de re geling voor individuele kleinhande laren met zich meebrengt, maar zag toch geen mogelykheid om voor deze individuele gevallen een rege ling te treffen. De teleurstellen, die de kleinhan del in telegrammen had geuit over het uitblyven van toegezegd voor overleg, kon de bewindsman begry- pen. Maar hy had de prysstygin- gen, die zich in het begin van de week voordeden, niet verwacht. Toen die sty ging toch kwam werden maatregelen meteen nodig. Hy zal ze opheffen zodra het mogelyk is, maar gezien de omstandigheden meende hy, dat ze toch vel gehand haafd zullen moeten blijven zolang de periode van de oogst nog duurt. Advertentie HEUGAFELT TRETFORD BOUCLÉ TAPIJT In vele kleuren voorradig. Textielhandel en Woninginrichting VAN 'T IIOFFSTRAAT 7—7A TELEFOON 24610. MIDZA Ontvoerder in België gepakt De Belgische politie is erin ge slaagd de ontvoerder van het tien jarige jongetje te arresteren, dat ne gen dagen zoek was geweest. Het is een man van 34 jaar. De arrestatie werd verricht op het landgoed van Terhulpe, waar ook de kampeertent en bromfiets van de ontvoerder wer den aangetroffen. De tienjarige Gustaaf zal waar- schynlyk niet dadelyk naar zyn ouders worden teruggezonden, maar eerst een zekere tyd in een opvoe dingsgesticht worden ondergebracht. PRIJZENBESCHIKKING ZIEKENHUIZEN ENZ. De ministers van Economische Za ken en Sociale Zaken en Volksge zondheid heeft besloten om de pry- zenbeschikking ziekenhuizen, sanato ria en revalidatiecentra 1959, die per 1 juni op grond van het bepaalde in de pry zen wet komt te vervallen, te vervangen door een nieuwe beschik king. De bewindslieden zyn tot dit besluit gekomen, omdat zy van oor deel zyn, dat in de huidige conjunc turele situatie, die gekenmerkt door een toegenomen opwaartse druk tegen de prijzen, elke niet strikt on- vermijdelyke prijsverhoging in deze voor de kosten van de sociale ver zekering en daarmede voor die van het levensonderhoud zo belangrijke sector, in het kader van het prijs- stabiliteitsbeleid van de regering dient te worden vermeden. De beschikking bepaalt, dat zieken huizen, sanatoria en revalidatiecentra geen hogere pryzen mogen berekenen dan die welke voor de betrokken in richting op 30 mei 1962 wettelijk toe laatbaar werden geacht. openingstoespraak op het karakter van deze bondsdag het openstaan in een wereldwijd verband, waarvan de actie „Het hart dient" de concrete vormgeving is. Deze actie zal een jubileumge schenk byeen brengen, naar aanlei ding van het feit, dat het gerefor meerde jeugdwerk in Nederland vol gend jaar 75 jaar zal bestaan. Het is een inzameling van gelden voor het zendingsjeugdwerk in Ruanda: een project, dat gekozen is na over leg met het zendingscentrum in Baarn. Deze actie is, aldus dr. Lam mens, een appèl op het diepste in- nerlyk van de gereformeerde jonge ren. Aan het eind van de bondsdag kreeg ieder een jubileumzakje, in houdende f. 1.- De bedoeling is, dat met dit beginkapitaal wordt gewerkt om de financiële actie te doen sla gen onder het motto „Jong gerefor meerd voor Ruanda". Ds. Lammens herinnerde in zyn openingswoord aan de jongeren, die in „Nieuw-Guinea hun plicht doen. „Wy dienen te bidden om een vreed zame oplossing in het conflict, maar wy mogen daarby niet vergeten, dat vele Nederlanders, die ginds een op dracht van betekenis vervullen: de bescherming van Nederlandse onder danen". In de ochtendby eenkomst sprak ds. J. H. Sillivis Smitt over het thema „Kleine burgers in een groot koninkryk". 's Middags werd het bondsspel „Zo lang het dag is" opgevoerd met pre dikatie van ds. G. N. Lammens, dr. J. C. Gilhuis en ds. E. Richters. Met het optreden van het meisjeskoor Sweet Sixteen. Pierre Palla, de zan geres Aukje Karsemeyer en Bueno de Mesquita waarby Johan Bodegra ven als gastheer optrad, werd de bondsdag gesloten. Jubileimifiiiale Leger des Heils „Met zyn allen naar de Houtrust- hallen". Ónder dat motto besloot het Leger des Heils gisteren in Den Haag met een zogenaamde jubileum- i finale de viering van het 75-jarig bestaan. De rode legervlag waaide van de toren van Houtrust en op en om het terrein domineerde het zwart van de Heilslegeruniformen. De weersomstandigheden vormden een handicap, maar daardoor lieten de duizenden, die het jubileum van hun Leger in Den Haag kwamen af ronden, zich toch weinig afschrik ken. Wel stond er, als gevolg van de weersomstandigheden, geen tent op het terrein. Die werd ook niet op- Die uitzending vormde een hoog tepunt in het feestelyke programma, dat ln alle vroegte al begon met een radio-uitzending van een byeen- komst van het korps Den Haag-Zuid Met een groot aantal bussen waren de duizenden deelnemers uit heel het land en er was ook een aantal buitenlandse medewerkenden naar Den Haag gekomen, waar ze met een zeer gevarieerd programma de jubileumfestiviteiten besloten. Leiders van de Jubileumfinale waren comm. en mevr. William F. Cooper, geassisteerd door It. comm. W. P. Palstra en kolonel en mevr. Holland. Vele officieren uit heel Nederland waren hun assistenten. Nog steeds worden mensen bereid I gevonden als heilsofficier uitgezon- J den te worden, zei lt. comm Palstra als commandant by de uitzendings- I plechtigheid. Het uitreiken van de aanstellingen geschiedde nadat het hoofd van de kweekschool, majoor Verwaal uit Amstelveen, had gespro ken. De dag werd besloten met een grote byeenkomst, waarop o. m. het Ketteringmuziekkorps o.l.v. kapel meester Cyril E. Manning in de fraaie uniformen speelde. Een fleu rige programmapunt was ook de pre- sentatie van talryke jeugdgroepen, gezet, zodat de uitzending van de 1 kadetten en de bevordering van de j kadet-luitenants in de openlucht 1 moesten geschieden. Kapitein RUhiner noemt de mili tair ook „een der best ingelichte ge tuigen inzake de grote corruptie by het leger in Indië. Hy werd gearres teerd. maar de vrijlating zou „op ge- neraalsniveau zyn uitgevochten", op 30 juli 1950 keerde hy in Rotter dam terug. By de bescheiden is voorts een verklaring van kapitein Rijhiner, waaruit blijkt dat de betrokken mi litair een kist munitie aan de Repu blikeinse strydkrachten heeft gele verd. Uitvoerige bescheiden bevat het dossier betreffende de moord met een stengun op een zekere Abban (juli 1949), die lid was van een ram- pokbende en die in opdracht van de omstreden militair door twee inlan ders, die ook deel uitmaakten van deze bende, zou zyn vermoord. Kapi tein Ryhiner rapporteerde voorts dat volgens betrouwbare verklaringen de militair ook nog opdracht zou heb ben gegeven voor moord op zes an dere mensen. Volgens de heer Van der Putten is de naam van de militair ook bekend uit de zaak-Aernout. Advertentie Praciische, modern-gedistingeerde regenjas voor storm en regen. Coster wéét, dat voor zo'n jas ntf gewel dige belangstel ling bestaat. Daarom vooralle trouwe Cos ter-klanten deze unieke aanbieding. Prachtige changeant-poplinDrl-Sfl HERENREGENJASSEN met ingezette mouw,meten zonder ceintuur te dragen, moderne kleur. Normale prijs 59.75,maar als speciale mm m* y 5 verrassing, Zolang de voorraad strekt. Geen tel. of schrift, bestellingen. LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 ROTTERDAM: Korte Hoogstraat 11 Meent hk. Goudse- slngcl Katendr. Lagedijk hk. Dorpsweg West-Kruiskade 35 ZEIST: Slotlaan 158-160 VLAARDIN'GEN: itoveM 7.9 t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 7