Werknemer moet looneisen matigen FONGERS Vlaggetjesdag in Vlaardingen had internationaal karakter Oostenrijk verheugt zich op Kon. hezoek Gebeeldhouwde zeemeermin voor Noor d wij k's „Huis ter Duin" Westduitse leger: iu 1965 half miljoen man Zwakste wordt dupe Openluchtspel over de zee opgevoerd Duizenden zagen in havens gepavoiseerde schepen Steeds diepere vriendschap STAATSSECRETARIS ROOLVINK: Geschenk van gasten bij 75-jarig bestaan Optreden Kon. Mil. Kapel dineren bensaais vaar Niet meer dan 12 divisis Opgericht 1 maart 1860 Maandag 21 mei 1962 Vierde blad no. 30658 Maastricht feest rond zilveren burgemeester Maastricht heeft drie dagen feest gevierd ter gelegenheid van het zil veren jubileum van mr. W. baron Michiels van Kessenlch als burge meester van de Limburgse hoofdstad. Bij de huldigingsmanifestaties wer den ook de echtgenote van de burge meester en de veertien kinderen be trokken. Vrijdagavond begon het feest met een huldiging door het ge- meentepersoneel De gemeentesecretaris, mr. A. Mi- nis schonk de jubilaris de meubile ring voor zijn werkkamer. Zaterdagochtend was er in het stadhuis een plechtige openbare raadsvergadering. Wethouder Gijbeis bood een nieu we zilveren ambtsketen aan. De com missaris der Koningin, dr. F. Hou- ben overhandigde na de raadszitting de zilveren erepenning van de pro vincie. De deken van Maastricht, die mede namens de protestantse en israëliti- sche geestelijke gezagsdragers in Maastricht sprak, wees op de voor beeldige samenwerking in Maas tricht, ook op religieus terrein, mede dankzij de activiteit van de burge meester. In de met palmen en bloemen ver sierde hal van het stadhuis volgde daarna een zeer druk bezochte recep tie. De voorzitter van het Maastrichtse burgercomité, de heer Jos Regout, bood namens de burgerij geschenken aan, onder andere een kristallen drinkservies met ingeslepen familie wapen, foto-apparatuur, en een met foto's en tekeningen verlucht album met handtekeningen van duizen den Maastrichtenaren. Op de receptie was ook aanwezig de ambassadeur van de V.S.mr. John S. Rice. Na een defilè van de Maastrichtse muziekkorpsen in de namiddag is 's avonds aan het Bat een aan de burgemeester door Maastricht aan geboden monumentje onthuld: een schepping van Mari Andriessen, een in brons uitgevoerde mannenfiguur, die de dartele geest van de Maastrichtenaar symboliseert. Een fakkelstoet van de schooljeugd besloot de dag. Zoeken naar vaste basis voor ILSY De Koninklijke Nederlandse Ver eniging voor Luchtvaart heeft nog goede hoop, dat het mogelijk zal blijken in gemeenschappelijk over leg van regering en plaatselijke over heden te komen tot een stevige ba sis voor de voortzetting van de reeks ILSY's. Zoals bekend is de voor dit jaar vastgestelde ILSY afgelast. Maar de minister van Verkeer en Waterstaat deelt de mening van de K.N.V.V.L., dat van tijd tot tijd de bevolking ook het westen aanschouwelijk ge confronteerd moet kunnen worden met de nog steeds snel voortschrij dende luchtvaartontwikkeling. Der halve is het hoofdbestuur van de K.N.V.V.L. voornemens binnen af zienbare tijd in overleg te treden met de betreffende gemeentebestu ren ter bespreking van de mogelijk heden van toekomstige luchtvaart vertoningen op Ypenburg. Enerzijds kan de vereniging dan In detail kennis nemen van de be zwaren in sommige kringen, ander zijds kan zij uiteenzetten welke vei ligheidsmaatregelen kunnen worden getroffen en op welke wijze buiten sporige overlast kan worden voor komen. De minister heeft de Vereniging voorts toegezegd een juridisch oor deel te zullen vragen over de inter pretatie van het artikel in de rege ling toezicht luchtvaart, waaruit thans geconcludeerd zou kunnen worden dat een gunstige ministeriële beslissing over het doen houden van een dergelijke luchtvaartvertoning reeds op grond van niet gewichtige argumenten van een enkele der be treffende gemeenten zou kunnen worden doorkruist. Advertentie Hoe weet U hoe een Fongers fietst? Stap naar de dealer stap op een s er een voor iédereenl Fongers rijwielen zijn voorzien vans Fabrikaat (v) Vredestein banden en Sturmey-Archer versnellingsnaven. (Van een onzer redacteur) Windkracht 8 tot 9, fel ja gende wolkenvelden en af en toe een regenbui hebben in Vlaar dingen geen afbreuk kunnen doen aan de grootse viering van Vlaggetjesdag 1962, die door de aanwezigheid van vele buiten landse gasten niet slechts een nationaal, maar een internatio naal karakter droeg. Vele dui zenden uit alle delen van het land hebben zaterdag en zondag een bezoek gebracht aan de vlaggende vloot in Scheveningen Vlaardingen en IJmuiden. Vooral zondag hebben ze het getroffen, want toen zette een vreugdevol schijnende zon luister bij aan dit feest van de vlaggende vissersvloot. Vanmorgen om klokslag zes uur werden de trossen losge gooid, nadat de opvarenden af scheid hadden genomen van de familieleden en van talloze vrienden, en toen begon de jacht op de Hollandse maatjes. Het wordt geen race, want eerst over een week zullen de eerste sche pen terugkeren. Hopelijk met een goede vangst! Vlaardingen genoot dit jaar de eer om de nationale manifestatie te mo gen organiseren. De leden van het Comité Vlaggetjesdag hebben dat on der de bezielende leiding van voorzit ter Piet de Goede op werkelijk bijna onnavolgbare wijze gedaan. Internationaal Men had aan deze vlaggetjesdag zelfs een Internationaal karakter weten te geven. In de haven lagen enkele Belgische Franse en Duitse oorlogsschepen en de manifestaties werden zoals wij zaterdag reeds uit voerig berichtten bijgewoond door de ambassadeur van België. Duits land. Italië en Luxemburg en door landbouw-, marine- en handelsatta- chees van deze landen en van Enge land. Prijs voor de luehtvaartjournalistiek De voorzitter van de Kon. Ned. Vereniging voor Luchtvaart, de heer C. Kolff, heeft zaterdagmiddag de prijs voor luehtvaartjournalistiek van deze vereniging uitgereikt aan de heer C. K. Werkman, redacteur verslaggever bij het ANP. Deze prijs bestaat uit een gouden medaille en een vliegreis, naar welk punt ter we reld ook, uit te kiezen door de prijs winnaars. met een verblijf aldaar van een maand. Het is de tweede maal dat deze prils werd uitgereikt. De eerste keer ontving de hegr A. den Doolaard (C. Spoelstra) deze onder scheiding. Deze prijsuitreiking geschiedde tij dens de algemene jaarvergadering van de vereniging in hotel Central in Den Haag. Bondskanselier Gorbacli ,,Men behoeft geen bijzondere profeet te zijn om te voorspellen dat de Nederlandse Koninklijke familie in Wenen bijzonder har telijk begroet zal worden, zo heeft de Oostenrijkse Bondskanselier dr. Gorbach, aan de vooravond van het Koninklijke bezoek aan Wenen verklaard. De leden van het Nederlandse Koninklijke gezin zijn reeds herhaalde malen in Oostenrijkse wintersportplaatsen geweest en door hun natuurlijke en ongedwongen houding zijn zij bij de Oostenrijkers bijzonder geliefd geworden. ,,Ik kan dan ook zeg gen", aldus de Bondskanselier, ,,dat men zich niet alleen van officiële zijde op het bezoek verheugt, doch dat het gehele Oostenrijkse volk deze vreugde deelt". Dr. Gorbach wees er op. dat reeds j vele jaren een steeds dieper wor dende vriendschap tussen Nederland en Oostenrijk bestaat, die wor telt in talrijke overeenkomsetn. Oos tenrijk behoort evenals Nederland niet meer tot de grote Europese mo gendheden. Beide hebben zich hierin geschikt en door intensieve krachts inspanning op alle economische ge bieden geprobeerd het verlies van af zetgebied en grondstofleveranciers weer goed te maken. Verwantschap De minister van Landbouw en Vis serij. mr. V. G. M. Marijnen. de vice- voorzitter van de Commissie van de I EEG. dr. S. L. Mansholt. de commis saris der Koningin in Zuid-Holland. mr. J. Klaasesz. de raadsadviseur in i algemene dienst, prof. dr. ir. M. J. L. Dols. leden van de Eerste en Tweede Kamer, deputaties van orga- nisaties en rijksinstellingen op vis- serygebied en vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Den Haag en Velsen zetten eveneens luis ter bij aan de feestelijkheden Openluchtspeel Hoewel men in Noord wijk geen oude klederdracht meer be zat hebben nijvere handen het toch mogelijk gemaakt, dat een deputatie, bestaande uit vier dames, de nationale Vlaggetjes dag kon opluisteren. De heer Roolvink vond het ken merkend. dat steeds meer landen, net als Nederland, de loonpolitiek gaan zien als een instrument in de totale sociaal-economische politiek. Kort voordat president Kennedy de staal- pr.jzen in zijn land aan banden legde, bestudeerde zijn minister van Arbeid het Nederlandse loonsysteem, in Duitsland heeft minister Erhard ook reeds verklaard, dat de lonen niet sterker kunnen stijgen dan de pro- duktiviteit, omdat anders het gevaar van inflatie dreigt. Eigen ogen Over de cent meer of minder per uur, die bij de beoordeling van de grafische CAO zo'n belangrijke rol speelt, zei de heer Roolvink, dat de grafici deze cent alleen maar met hun ogen zien. Het College van Rijksbemiddelaars, dat te maken heeft met zeshonderd CAO's, waaronder tweeëneenhalf a drie miljoen werknemers vallen, moet die cent altijd met een vergrootglas bekijken. De invloed, die zo'n cent zou kunnen hebben, komt neer op een bedrag van f 100 miljoen per jaar, als alle bedrijfstakken dit voor beeld zouden volgen. De staatssecretaris meende, dat de cijfers uitwijzen, dat het loonpeil in ons land niet is achtergebleven bij dat van andere landen. Alleen Duits land zou ons overtreffen. Tantièmes De heer L. Blaauw, plaatsvervan gend voorzitter van de NCGB, ver klaarde, dat zijn bond wel begrip heeft voor de zienswijze van de re gering, maar dat de arbeiders deze politiek toch moeilijk kunnen be grijpen, als zij vernemen hoe hoog de tantièmes en de winstuitkeringen zijn. De heer Blaauw vroeg zich af of in het avontuur van de categorale bonden. „De taal van deze bonden spreekt blijkbaar de man in de werk plaats aan. Maar deze bonden zullen niets kunnen bereiken". Staatssecretaris Roolvink van Sociale Zaken meent, dat de Nederlandse werknemers hun looneisen moeten gaan matigen. „Zo niet, dan lal de verkregen welvaartsvermeerdering zich f°gh™te"vKm ?£n dï'cateèor'al" tegen de arbeiders zelf gaan keren," verklaarde hij zaterdag op het feestcongres van de Nederlandse Christelijke Grafische Bond, die in Amsterdam zijn 60-jarig bestaan vierde. De bestedingsbeperking van 1951 was volgens de heer Roolvink het gevolg van de lobnronde en de belastingverlagingen van 1956. Hoewel de verbeteringen allemaal wenselijk waren," zei de staatssecretaris, „was het geheel net iets te veel". Van de loonstop, die op deze beperking volgde, werden de armsten het slachtofter, niet de fabrikanten. „Na deze les moeten wij in velerlei opzicht voorzichtig zijn, vooral nu wij de schok van de arbeidstijdverkor ting economisch nog niet te boven zijn" Daarom sprak hy ernstige beden kingen uit, naar aanleiding van de rede van de NVV-voorzitter. drs. D. Roemers. Deze heeft op het ANMB- congres, tien dagen geleden gehou den, gezegd, dat spoedig een eis voor verdergaande arbe'dstydverkorting zal worden gesteld. „De bomen groeien echter niet tot de hemel", meende dc heer Roolvink. Hij dacht, dat de Nederlandse ar beiders veel te sociaalvoclend zijn om een beleid voor te staan, dat hun zwakke broeders zou duperen. Naast de bijeenkomst in de Stads gehoorzaal. waar dr. S. L. Mansholt sprak over „De visserij in het nieuw wordende Europa, in het byzonder de plaats van de Nederlandse vissery in EEG-verband", en het défilé van af gevaardigden in klederdracht uit vele vissersplaatsen ook Katwyk aan Zee en Noordwyk aan Zee hadden de putaties gezonden vormde het op een vlot in de Koningin Wilhelmina- haven opgevoerde openluchtspel „De zee: het venster van Vlaardingen", geschreven door Jaap Kolkman en geregisseerd door Jo van Dorp, een hoogtepunt van deze dag. Het stuk behandelde de visserijge schiedenis van Vlaardingen. gebracht in zang, muziek, declamatie en hul diging van he schippers Arie Bot (VL 89) en Cor Rog (VL 153). die uit handen van drs. W. van Dijk de be ker ©n de produktschapswimpel ont vingen. Voorts was er een vlaggen- groet voor de EEG-partners. Dit spel, waaraan ook alle afge vaardigden in klederdracht en het Urker muziekkorps ..Valerius" deel namen, viel bijzonder in de smaak, mede door het natuurlijke decor van de rond de haven liggende pakhuizen en de vlaggende vloot in de haven. Aan het défilé en het openlucht spel te Vlaardingen nam ook een afvaardiging in Katwijkse klederdracht deel. kade te Scheveningen trad het kin dercircus „Het Kraaiennest" op. kon men kyken naar een jeugdballet en naar visserij films en werd men in staat gesteld rondvaarten door de havens te maken. De feestvreugde Doch by al deze taken behielden beide landen hun zin voor het waar devolle en het schone naast het werk van alle dag". Zowel Oostenryk als Nederland heeft oog gehouden voor de nog grotere nood van anderen", aldus dr. Gorbach. Als voorbeeld noemde hy de hulp die het Nederlandse volk in de zwaarste ja ren van na de oorlog aan Oosten rijkse kinderen heeft verleend. Deze hulp heeft niet alleen de vriendschap tussen Oostenrijk en Nederland ver diept, doch ook tussen vele gezinnen in beide landen een verhouding ge schapen die bijna op een familiever wantschap ïykt. „De overeenkomst van aard tussen Oostenrijkers en Nederlanders maakt het. begrijpelijk dat veel Neder landers met vakantie naar Oosten rijk trekken," zo vervolgde de Bonds kanselier. In 1960 kwam Nederland wat dit aangaat met ruim een miljoen over nachtingen op de derde plaats na Duitsland en Engeland. Dr. Gorbach noemde de economi- in IJmuiden beperkte zich tot mu-1 sche betrekkingen tussen Oostenrijk ziek van enkele korpsen en aan de en Nederland een voorbeeld van we- gedwongen zijn een veelzijdige en zo arbeidsintensief mogelijke Industrie op te bouwen. Bovendien dienen de Nederlandse havens Rotterdam en Amsterdam als toegangspoorten voor Oostenrijk naar de wereldzeeën. Gevaar voor handel De handel van Oostenrijk met Nederland dreigt, evenals die met Duitsland en Italië echter door de EEG in gevaar te worden gebracht", aldus de Bondskanselier. „Vooral op het gebied van de industrieproduk- ten en met name de produkten van de Oostenrijkse machine- en gereed schapindustrie, zal Oostenrijk van het geleidelijk in te voeren buitenta rief van de gemeenschap bijzonder te lijden kunnen krijgen". De Oostenrijkse regering meent echter dat door een douanetechni- sche regeling tussen Oostenryk en de Euromarkt een aanzienlijke uitbrei ding van de handel tussen de twee landen zou kunnen worden bereikt, daarom hoopte de Bondskanselier dat de Oostenrijkse pogingen om dit te bereiken by de Nederlandse ver tegenwoordigers in de EEG die mate van begrip zou vinden die tussen twee kleine landen met overeenkom stige problemen wellicht gemakkely- ker mogelijk is dan anders. TVD17MF 10 vinder syst. W üii^l blind ritm. 4 talen (130 letter- Jl grepen p. minuut) Kon. Erk. PITMANSCHOOL haven via de geluidsinstallatie. Iderzijdse aanvulling van landen die Plantsoen 65 Telefoon 26558 Taptoe Voor een duizendkoppige menigte voerde de Marinierskapel van de Kon. Marine 's avonds een zeer verzorgde taptoe uit en gymnasten van „Hol- landia" gaven helaas regende het toen een turnuitvoering In Scheveningen en IJmuiden was het lang niet zo druk. Op de dr. Lely- Het feestgedruis was zater dag niet van de lucht in ..Huis ter Duin" te Noordwijk aan Zee. Honderden vrienden van het Grand Hotel Kurhaus waren er bijeen om de familie Tappen- beck op ondubbelzinnige wijze te laten blijken hoe zeer zij steeds weer genoten hebben van het verblijf en hoe groot hun waar dering was voor de charmante wijze, waarop zij ontvangen en aangenaam bezig werden ge houden. Voortvluchtigen bij ongeluk gedood Twee mannen, die sinds 11 mei j.l. voortvluchtig waren uit de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen, zijn zaterdag in Hilversum om het leven geko men, toen zij met een gestolen motorfiets tegen een boom reden. Het ongeluk gebeurde op de hoek van de Leibergerweg- Minckelerstraat te Hilversum, waar de rempedaal van de motorfiets de grond raakte, ter wijl de bestuurder de bocht nam. Hij raakte de macht over het stuur kwijt. Beiden waren niet in het be zit van identiteitspapieren. Het motorrijwiel werd in Amersfoort ontvreemd. De verongelukten zijn de 29-jarige schilder J. van der Hoorn en de 26-jarige tegel zetter R. la Mark. Grote parade in Oldenburg (Van onze correspondent in Bonn) In 1965 zal het Westduitse Bonds- leger een half miljoen man onder de wapenen hebben, aldus kondigde minister van Defensie Strauss dit weekeinde in Oldenburg aan by de grootste parade, die het nieuwe le ger tot nu toe gehouden heeft. Met dit getal van 500.000 wordt j dus het aanvankeiyke plan van de Noordatlantische Verdragsorganlsa-L tie om de Bundeswehr een sterkte van 350.000 man te geven belangrük gewijzigd. Het biyft evenwel b(j de opstelling van niet meer dan 12 divi sies, die In 1964 klaar zullen zUn. Het Bondsleger telt thans onge veer 240.000 man, terwijl 350.000 manschappen in de afgelopen jaren onder de wapenen waren en dus als reservisten kunnen worden opgeroe pen. Met nadruk ontkende de pers chef van het ministerie van Defen sie, dat er sprake zou zijn van een denkbeeld In de hoogste leiding van de NAVO het Westduitse leger als- noi )g 16 divisies te geven Tot nu toe zijn er f divisies vol ledig uitgerust. In 1963 zullen de eerste met Sergeant-raketten uitge ruste raketbataljons klaar zijn. De ze raketten kunnen zowel met atoomkoppen als met conventionele ladingen worden uitgerust. De parade in Oldenburg vond plaats naar aanleiding van de plech tige overdracht van de negende Westduitse divisie aan de opperbe velhebber van de NAVO-stryd- krachten Europa-midden, generaal Speidel. Aan deze parade werd deelgeno men door 6.000 soldaten, 15.000 van hen gingen te voet, terwijl de rest werd vervoerd ln meer dan duizend voertuigen. De jubileum cocktail in de, door de vele bloemstukken, in een grote „sierbloemenkas" veranderde bene den zalen groeide uit tot een feest van verbondheid van zeer velen uit binnen- en buitenland met dit „huis op het duin". Het moet voor de in Noordwijk en ver daar buiten zo geachte familie Tappenbeck een vreugde zijn ge weest dit alles te mogen beleven en te mogen ervaren, dat ln deze 75 jaar een kring van vrienden ge groeid is, die zich ten nauwste met dit hotel en zijn directie verbonden voelt. Van die verbondenheid getuigde namens de graten en oud-gasten prof. mr. dr. I A. Diepenhorst uit Zeist, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zeer grote plaats Met een men is niet anders van deze hoogleraar gewend bij zonder geestige toespraak compli menteerde hij de familie Tappen beck met dit zo markante jubileum. „Huis ter Duin", zei hij, „heeft in veler hart een zeer, zeer grote plaats ingenomen en neemt deze nog in. Het is een familiehotel, waar mensen uit vele landen kwamen ge nieten van de rust envan de zee. Zy allen bewaren een prettige herinnering aan dit huis en aan Noordwijk. Vele contacten werden er gelegd en tallozen hebben elkaar „voor het leven" trouw beloofd. Prof. Diepenhorst zei te spreken namens gasten uit de „grote zes" en zelfs uit de zeven, want ook van achter het IJzeren Gordyn waren reacties ontvangen. Zy hebben alle spontaan willen medewerken om deze jubileumviering tot een onver- geteiyke te maken en door hun bij dragen aan het geschenk willen to nen hoe groot de verbondenheid met „Huis ter Duin" is. Geschenk Stil en aandachtig, af en toe instem mend lachend, beluisterden de aanwezigen deze „inslaande" toe spraak. Een luid applaus steeg op toen prof. Diepenhorst symbolisch het geschenk van de gasten en vrienden van het hotel aan de heer W. Tappenbeck overhandigde. Het was de tekening van een beeld houwwerk, het embleem van'„Huis ter Duin", een zeermirmin. Dit beeld zal een plaats krijgen op het terras aan de zeezyde. Diep onder de indruk waren de directeur en de commissarissen toen zij van dit vorstelyke en passende geschenk hoorden. Ontroerd dankte de heer W. Tappenbeck namens de familie voor de vriendelyke woorden en het aangeboden cadeau. Neptunus Het was precies tien over zeven 's avonds toen Neptunus, gewapend met drietand, en gevolgd door vier badmannen uit zee opdook en zich naar het hotelterras begaf. Hy hield een geestige toespraak, waarin hy de verdiensten van de Tappenbeck's voor Noordwyk releveerde, en be noemde mevrouw Tappenbeck tot Ridder in de Orde van de Zeester. Daarna zat men aan een door de chef de cuisine, monsieur André Juliën. samengesteld diner. dat werkelijk een culinair hoogtepunt genoemd mag worden. Tydens dit diner, dat vanzelfsprekend „Huis ter Duin" alle eer aandeed, werd op het terras bengaals vuur ontstoken, KMK-muziek Groot was het enthousiasme van de gasten toen omstreeks 10 uur ln de avond de Koninkhjke Militaire Kapel oJ.v. kapitein-directeur R. van Yperen een hulde met muziek kwam brengen aan de directie en de com missarissen van dit internationaal zo befaamde hotel van Nederlands kust. Een zeer gezellig en intiem nacht feest besloot deze viering van het 75-jarig bestaan van „Huis ter Duin". Het werd een familiefeest in de beste zin van het woord; een in tiem en styivol samenzyn, dat nog heel lang ln de herinnering zal blij ven van hen, die het meemaakten. Een feest „Huis ter Duin" in alle op zichten waardig! Attracties Burgemeester mr. G. R. W. van Berckel had eerder op deze feestdag twee nieuwe attractie voor de gas ten geopend: een rollcurling- en een bowlingbaan. Hy was verheugd dit te mogen doen en sprak namens het gemeen tebestuur zijn waardering uit voor het initiatief van de heer W. Tap penbeck, die Noordwyk weer enkele nieuwe recreatie mogelykheden schonk en daardoor biyk gaf niet alleen met de tyd mee te willen gaan, maar deze zelfs voor te zyn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 7