Bij Bodegraven—Yios zat het venijn in de staart GRATIS FOLDER Twee spelers uit veld gezonden, twee protesten en verlenging Sensatie Volleybal, voetbal en korfbal voor Leiden Roodenburg scliotloos tegen Papendreclit: 5-0 Davis Cup ZLC KAMPIOEN NA KLEINE ZEGE OP RIJPWETERING GEBR. HUISMAN Met toeters. sirenes en Noordwijk behaalt zege op RCL pas in de derde verlenging LEIDSCH DAGBLAD MAANDAG 21 MEI 1962 (Van onze sportredacteur) Leidse Hout, zondagmiddag Bij BodegravenVIOS zat het venijn in de staart. Tot tien minuten voor het officieel geprojecteerde einde van deze op het „neutrale" Roodenburg-terrein gespeelde beslissingswedstrijd om het kampioen schap van de derde klasse A geen enkele goed, er werd knap stevig gespeeld wanklank. En toen ineens werd de emotie de spelers te machtig De sensatie ving aan bij een aanval van Bodegraven, dat ver woede -pogingen in het werk stel de in de slotfase een 2-1 achter stand weg te werken. Bij die aan val trachtte de roodzwarte links buiten Teun de Wit de VIOS- rechtsback Valentijn te omspe len, waarbij de Haagse verdediger in het strafschopgebied ob structie pleegde. Teun de Wit witheet dat de Hagenaar hem op onjuiste wijze een goede kans ontnam vergat zich en trapte Valentijn na. De voortreffelijk leidende arbiter Christiaan de Groot handelde als volgt: hij zond De Wit naar de kleedkamer en liet het spel hervatten met het nemen van een indirecte vrije trap door Bodegraven. Eerste protest Tegen deze beslissing zou Bodegra ven, dat meende recht te hebben op een penalty, na afloop protesteren. Dat was dus 't eerste protest. Er zou nog een tweede volgen. Eveneens van Bodegraven. Want goed drie minuten later volgde een nieuw incident. Tij dens een boksparty met een Bode- gravenspeler (die het eerst sloeg) voor het Haagse doel achter de rug van de heer De Groot ging de VIOS rechtsbuiten Jan Harteveld eigen rechter spelen. De arbiter, die een gil hoorde, draaide zich bliksem snel om en betrapte de Hagenaar bij het uitdelen van een klap. En toen kon ook Jan Harteveld de weg naar de kleedkamers inslaan. Nu had naar de mening van Bodegraven de heer De Groot het spel moeten laten hervatten met het laten nemen van een penalty, door Bodegraven, „wegens het slaan (door een VIOS-speler) van een tegenstan der". Dit gebeurde niet. Na afloop dus een tweede protest. Maar zover waren we toen nog niet. In de resterende minuten kroop VIOS nog een keer door het oog van de naald, toen een loeiend schot van de Bodegraven-midvoor Dolf Scheer via de binnenkant van de paal uit het Haagse doel sprong, maar daar na konden de groenwitten zich toch uitbundig, zy het misschien wat voorbarig, als kampioenen laten hul digen door hun duizenden, naar Lei den meegekomen supporters Naar huis Velen het Roodenburg-ter rein was stampvol gingen toen naar huis ln de mening, dat de ont moeting was afgelopen en VIOS zich aan de kampioensmaaltyd kon gaan zetten. Maar dat was niet het geval. Bo degraven diende de twee eerder ge noemde protesten in en de heer De Groot was verplicht twee strafschop pen te laten nemen. Voor het zover was ging er wel enige tyd overheen, want het kostte onnoemelijk veel moeite de mensen met een zacht lijntje van het speel veld te verwijderen Daarna kon Arie Boele de strafschoppenspecialist van Bodegra ven aan het werk gaan. De eerste elfmeterschop schoot hy feilloos in het Haagse doel, de tweede hield de VlOS-doelman Trommel er prachtig uit. Toen was Leiden opnieuw in last. want indien de protestcommissie het eerste protest van Bodegraven die penalty werd immers benut als Juist zou beoordelen, zou deze beslis- singswedstryd in een 22 spel ein digen. Er moest dus 4 maal 7% mi nuut verlengd worden. In dit extra half uurtje werd niet meer gescoord, hoewel beide tientallen daarvoor kansen kregen. Voorlopig is de uitslag dus 21 in het voordeel van VIOS, onder pro test van Bodegraven. De protestcom missie van de KNVB heeft in deze ingewikkelde geschiedenis dus het laatste woord, zy zal moeten beslis sen of VIOS inderdaad kampioen is of dat Bodegraven met het protest geiyk heeft. In dat laatste geval zul len beide ploegen opnieuw tegen el kaar in het veld moeten komen Spelverloop En dan nu iets over de wedstrijd. Door de bank genomen zat er iets méér in het spel van de Hagenaars, die in het eerste half uur de zeer zenuwachtige Bodegraven-ploeg in sloten, maar aanvankeiyk in de voortreffelijke roodzwarte doelman Beens een te groot struikelblok von den. Hy stopte o.a. een enorm harde schuiver van de Haagse midvoor Chris Willemsen op by zonder fraaie wyze. Pas op het moment na ongeveer een half uur spelen dat Bodegra ven zich onder de druk ging uitwer ken, boekten de Hagenaars succes. In de 33ste minuut nam linksbuiten Ka- rel Waanders een voorzet van Jan Harteveld ineens op zijn schoen en moest de machteloze Beens het leer uit het net halen: 10. Twee minu ten later verzuimde Harteveld te pro fiteren van de verwarring in de Bo degraven-defensie. Hy verscheen in volkomen vrye positie voor Beens, maar schoot zo slap in, dat de Bo degraven-doelman het leer kon weg slaan. Omgedraaid In de tweede helft werden de rol len omgedraaid. Nu sloot Bodegraven de Haagse ploeg in en eenmaal was de paniek in de groenwitte defensie zo groot, dat een van de VIOS-ver- dedigers het leer over zyn doelman kon met een krampachtige omhaal het leer nog net voor de doellyn weghalen in eigen doel schoot. Het zag er lange tyd naar uit, dat Bode graven uiteindelyk aan het langste eind zou gaan trekken. Maar de af werking in de roodzwarte aanval was zwak en tot overmaat van ramp zet te, by een Haagse uitval, een van de Bodegraven-verdedigers de VIOS- rechtsbuiten op een volkomen on juiste en volkomen onnodige wyze van de bal. De heer De Groot bestrafte deze overtreding met een penalty en Hennie Krygsman haast te zich om zyn ploeg naar een vei lig iykende 20 voorsprong te schie ten. Maar Bodegraven gaf de moed nog niet op en zestien minuten voor het einde slaagde linksbuiten De Wit erin met een ferm schot via de paal de roodzwarte achterstand te reduce ren tot 21. Daarna volgden de in de aanhef reeds gememoreerde incidenten, die de spelers tot by half zes in de Leid- heen byna rechtsback Valentyn se Hout zouden houden. Vraag de Vespa dealer met grammofoonplaatje! IMPORTEURS: IMPORT "NEGA" N.V. G.A.M. I N.V. NEDESPA Rotterdam Soerweg 25» I Roermond Telefoon 176600 Telefoon 4354 VESPA-DEALER voor Lelden en omstreken HOGEWOERD 66—68 Amersfoort - Delft - Leiden De stedenontmoeting Amersfoort- Delft-Leiden, die dit weekeinde te Amersfoort werd gehouden, heeft on ze stadgenoten niet bijzonder veel successen gebracht. Alleen het voet bal en een gedeelte van het volley bal eindigde in een zege van Leiden. De gedetaileerde resultaten waren: Voetbal Het juniorenteam <16- 18) dat voor Leiden acte de présence gaf, leverde prima werk door zowel Amersfoort als Delft kansloos terug te wijzen. Amersfoort werd met 4-0 geklopt, Delft met 3-1. Tegen Amers foort scoorden voor Leiden Van Wyk (Roodenburg) 3x, Pan (LFC) en te gen Delft Klinkhamer (Roodenburg) 2x en Kantebeen (UVS). Volleybal De meisjes-junioi'en waren duidelyk de meerderen van him Amersfoortse en Delftse colle- gaatjes. Amersfoort werd met 15-10, 15-4. 7-15, 15-10 geklopt. Tegen Delft Iwaren de cyfers: 15-9, 15-11, 12-15, Eenzijdigescore Een van zijn eigen spelers moet Bodegraven-aanvoerder Schou ten vasthouden om te voor komen dat de „captain" op de vuist gaat met een VIOS-speler. (Foto Leidsch Dagblad) Ronde van Italië Na twee etappes van de Ronde van Italië, die respectievelijk gewonnen werden door Dino Lèvièro en Bat- tistini (beiden Italië) luidt het alge meen klassement: 1. Battistini (It.) 8.47.29,2. Pambianco (It.) op 4 sec., 3/4. Suarez (Sp.) en Moser It.) z.t., Op de 5e t/m 13de plaats volgen een aantal renners met allen een achter stand van 1 min. 37 sec. op Battistini. Hierby bevinden zich o.a. Baldini (It.), Massignan (It.) Planckaert (Belg.) en Piet van Est. (Ned.). 13. Anglade (Fr.) op 1.42, 21. o.a. Gaul (Lux.), en Van Looy (Belg.), op 3.15, 40. o.a. Zilverberg (Ned.) op 10.30. Papendrecht won met 50, maar Roodenburg speelde het beste spel. Die grote Papendrechtse zege ove rigens wel aan de geflatteerde kant betekent geenszins, dat de Leide- naren de winst zo maar uit handen hebben gegeven. Integendeel ver woed bleven de blauwzwarten aan vallen, doch de voorhoede van Roo denburg droeg deze middag duide lijk het stempel „schotloosheid". Hierdoor kreeg deze aantrekkelyke en veelal in hoog tempo gespeelde ontmoeting geen eenzydig beeld, maar wel een eenzijdige score. Het hoge tempo werd reeds onmid dellijk van beide zyden ingezet. Roo denburg was technisch en tactisch beter, doch de Papendrechters stre den fel om het lyfsbehoud. En een zege op Roodenburg was de strohalm waaraan Papendrecht zich nog kon vastklampen. Na enkele gevaarlijke Leidse acties, kwamen de roodzwar ten enigszins onder de druk vandaan. Terecht voerden zy hun aanvallen via de beide vleugels, waardoor de Roodenburgse defensie uit positie werd gespeeld. Byna geheel Papen- di-echt was uitgelopen met handsire nes, toeters, bellen en zelfs instru menten van de plaatseiyke harmo nie om de bal toch maar naar het Roodenburg doel te blazen. Het duui-de echter tot de 36ste minuut eer dit lawaai in een oi-kaan kon worden omgezet. Linksbinnen Ver steeg benutte namelyk een fraaie voorzet op al even fraaie wijze. Nog geen twee minuten later was het opnieuw raak door Versteeg, toen de Roodenburg-defensie het leer niet snel genoeg kon wegwerken. Na rust handhaafde Papendrecht het hoge tempo. Dat betekende na diie minuten de derde Papendrechtse treffer. Midvoor Eddie de Graaf loste een hoekschop van Van der Stelt jr. over de in zijn uitzicht belemmerde Keereweer (30) wel tot enkele gevaarlyke aanvallen, maar de Leidenaars hadden Vrouwe Fortuna niet op hun hand. Dat was voor rust ook al gebleken, toen Van Rooyen een uittrap van de Papendrecht-goalie onmiddellijk over diens hoofd retourneerde. Via de deklat en een graspol achter de lyn sprong het leer terug. Roodenburg juichte, doch de goed leidende arbi ter had de gehele „passage" van het doelvlak niet kunnen waarnemen! En zo bleef de nul gehandhaafd. Ook nog toen Jonkman na de vier de Papendrecht treffer van Van der Stelt jr. na een blunder van Hen- sen de gehele defensie der gast heren omspeelde en tweemaal ach tereen in schoot. Beide malen stond invaller-rechtsachter Van Valen met hoofd en knie de treffer in de weg. Roodenburg legde het hoofd in de schoot en Papendrecht liet opge legde kansen, doch het was bedroe vend te zien hoe slordig vrywel alle voorwaartsen van de Leidenaars er mee omsprongen. Papendrecht kwam er eigenlyk niet meer aan te pas, totdat uit een hoekschop de bal by linksbinnen Sint Annaland terecht kwam. Diens fraaie omhaal verdween tot ontsteltenis van de niet reage rende Mat Keereweer in de uiterste hoek. (5-0). De horde supporters brak byna door het kordon van bestuurs leden. By het laatste fluitsignaal leek het er zelfs op dat Papendrecht kampioen was geworden! 15-12. De jongens-junioren verl van Amersfoort (15-11, 14-16, 6-15) en van Delft (14-16, 15-8, 12-15). Amersfoort won by de gens. Handbal Amersfoort won b heren en eindigde als tweede bi dames. De Leidse heren legden b op de tweede plaats, zy verloren Amersfoort (2-8), maar klo Delft (13-4). De dames kwamen tot een zege. Tegen Amersfoort i „draaglyk" verloren (35) maai gen winnares Delft werd 't een bacle (09). Badminton Amersfoort 3 vierde in dit onderdeel. Leiden digde als laatste. In de stryd t< Delft behaalden onze stadgen geen enkel winstpunt. Tegen An foort, de sterkste ploeg dus, ein den het HE en het DD in een I se zege. Judo Het Leidse judo-team bl niet opgewassen te zyn tegen de doka's uit Delft en Amersfoort. Vi al de Amersfoortse ploeg, die o.a. schikte over Europees kampi Geurten bleek veel te sterk. Lei eindigde als laatste. Turnen De Leidse dames den het uitstekend door zoi Dorthy Ouwehand en Fransje Deursen slechts met 0,6 punt Amersfoort te verliezen. Kitty boer was de sterkste Leidse turns In het onderdeel ritmii gymnastiek" behaalden de Leidse mes een fraaie zege. Bij de heren was Amersfoort v< superieur. Met een man als Bi de gelederen kon er ook weinig I beuren voor de gastheren. Lel eindigde als tweede met liefst] punten achterstand. Wim Meyers de beste Leidenaar. Hij eindigde derde in het persoonlyk klassem De turnwedstryden stonden bf dames zowel als de heren niet op zonder hoog peil. Korfbal De Leidse Jeugdi bestaande uit spelers en speel van 16-18 jaar. bleek duidelyk ker dan Amersfoort (4-3) en (9-1). In de wedstryd tegen Ami foort, geloofde men het by de sL 4-2 wel, zodat de score absoluut gi goede afspiegeling van de kracl verhouding gaf. De 16-jarige Amerikaanse zwemster Sharon Finnegan heeft za terdag tydens wedstrijden in Glen- dale (Californië) het wereldrecord op de 400 meter wisselslag persoonlyk aanzienlyk schei-per gesteld, zy liet een tijd van 5 minuten 29.5 secon den voor zich afdrukken, waarmee zy precies vyf seconden onder het oude record bleef, dat sedert 11 augustus van het vorig jaar op naam stond van haar landgenote Donna de Roodenburg kwam 1 Varona. HANDBAL HVL besloot de competitie goed HVL heeft de competitie veldhand- bal besloten met een duidelijke zege op het Goudse Vires et Celeritas, 8-5. De zege krygt aanzienlyk meer be tekenis, als men bedenkt dat HVL drie spelers van het oorspronkeRjke eerste team miste. Bovendien moest 5 minuten na het begin van de tweede helft Wim Ka- gie met een blessure het veld ver laten. De stand was toen 4-2 voor Vires et Celeritas. Het was alsof HVL door de pech van Kagies blessure een morele injectie kreeg. Vires et Cele ritas werd volkomen in de verdedi ging gedrukt. In luttele mLiuten had den Theo Zwartjes en Walter Görtz HVL met ieder 2 treffers naar 6-4 getild. Vires et Celeritas zette nog een tegenoffensief in, maar de rood witte defensie waarvan goodold John Barleigh en Albert Rynsburger weer een zeer solide party weggaven, was niet te passeren. HVL zond de Goud se doelman nog tweemaal naar de touwen door Kees Lucas en Cyril Graanoogst, 8-4. Daar kon Vires et Celeritas maar een treffer tegenover «.tallen R-R. Het eerste VIOS-doelpunt. Doelman Beens van Bodegraven is een geslagen man. (Foto Leidsch Dagblad) Bekerwedstrijden saterdagvoetbal Van de vyf bekerende zaterdag teams in het Leidse district is er slechts één afgevallen. Dat was het Lelderdorpse RCL, dat het onder spit moest delven tegen Noordwyk. De Noordwykse 10 zege kwam ech ter pas in de derde verlenging tot stand, hetgeen een opmerkelijke pre statie van de Leiderdorpers genoemd mag worden. De andere tweede klas- sers, Ter Leede en Rynsburgse Boys boekten beide een 3I zege. Deze score bereikte ook ARC, tegen het sterke CSCA. De wind is, zoals by alle wedstrij den zaterdagmiddag een allesover heersende factor geweest. Ter Leede trok zich daarvan echter niets aan. Met de rust hadden de Sassenhei- mers een 1—0 voorsprong genomen tegen Semper Altius, dat. geen byster sterke indruk maakte. Vyftien mi nuten na rust verhoogde W. van Ginhoven de stand met een subliem doelpunt, terwyl Co Molenaar na een half uur voor de tweede maal een doelpunt scoorde (30). Fel reage rend kon Semper Altius onmiddellijk daarna 3—1 laten noteren, doch ver der kwam het niet. Rysoord speelde beter, maar Ryns burgse Bovs ging met de zege stry- ken. Zo ongeveer kan de uitermate slecht gespeelde ontmoeting tussen beide clubs worden gekenmerkt. Voor rust zorgde G. v. d. Kwaak uit een strafschop voor 1—0. De geiykmaker kwam ook al door een strafschop, wegens hands. Drie minuten voor rust gaf midvoor Chr. Van Swol de Ryns- burgers de leiding. Na de hervatting scoorden de Boys nog een keer. Kees Heemskerk strafte een blunder van de Rijsoord doelman sf en bracht Rynsburg in veilige haven (31). Met techniek alleen komt men er niet. Dat zullen elf Noordwykers na de wedstrijd tegen RCL wel hebben begrepen. De Noordwykers waren een klasse beter, doch de combinaties wa ren vaak te ingewikkeld en de stoot- ring. De Leiderdorpers vochten ver woed voor 'n goed resultaat. De beste spelers aan Noordwyk-zyde waren de kanthalfs Passchier en Van der Meulen, die meermalen doelman Van der Wel onder vuur namen. Deze wist van geen wyken. In de derde verlenging moest hy echter zwichten voor een enorm hard schot van J. Haasnoot. Het Amstelveense CSCA, dat al voor vele verrassingen gezorgd heeft, struikelde ditmaal by ARC. Met wind mee ontketende de Alphena- ren onmiddellyk een hevig offensief, dat voor rust tot twee doelpun ten leidde, Boogaard maakte het eerste en een der achterspelers van CSCA 't tweede. Na de rust trachtte CSCA de stryd te forceren. Dat luk te niet tegen de goed sluitende ARC defensie. De Alphenaren pasten de tactiek van snelle uitvallen met suc ces toe, want na een half uur slaag de Vei'sluis erin om voor 3-0 te zor gen. Pas drie minuten voor het ein de gelukte het Verburg voor zyn club de eer te redden. In de tweede ronde van het toer nooi om de Davis Cup (Europese Zone) werden de volgende resultaten bereikt: België-Zweden 05, Finland-Tsj. Slowakye 05, Frankryk Zuid-Afi-i- ka 23, Duitsland-Roemenië 50, Oostenryk-Gr. Brittannië 12 (na tweede dag), Hongarye-Denemarken T,rrm 5—Italië-Rusland 5—0, Polen-Bra- kracht van de°voorhoede was te ge- zllië 0—3 (gestaakt weeens regen). Voetbal in de afdeling Leiden Vijf gegadigden in 2e klasse In de voorlaatste wedstrijd van het seizoen heeft ZLC de kampioenstitel van de eerste- klasse in de Afdeling Leiden veroverd. Bij Rijpwetering won nen de ZLC-ers met 3—2. Met het behalen van de kampioens titel heroveren de Leidenaren hun plaats in de KNVB, die enige jaren geleden verloren ging. In de wedstrijd tegen Ryp wetering hadden de ZLC-ers het overigens verre van gemakkelyk. Weliswaar gaf De Bolster de gasten de leiding, maar nog voor rust werd het geiyk en na de hervatting kwamen de Rippers zelfs met 21 voor door Zoetemelk. De Bolster zorgde echter voor 2—2 en Planjer schoot het kamploensdoel- punt in (2—3). Alphense Boys, de grootste concur rent van ZLC. struikelde nog eens half op de valreep door in Stompwyk i niet verder dan 3—3 te komen. Door G. Wortman, die in eigen doel sohoot. kwamen de Stompwykers op 1—0 en eerst in de tweede helft werd het door Kasbergen geiyk (1—1). Toen namen de Stompwykers het initiatief in han. den en met 31 schenen zy op flu weel te zitten. Alphense Boys had echter de langste adem. dreef de Stompwykers terug en bereikte door twee doelpunten van Hogerwerf nog juist een geiyk spel. Tefllingen speel de thuis 0—0 tegen Rouwkoop in een zeer matige ontmoeting en St.-Ber- nardois kwam tegen het onderaan staande UDO niet verder dan 1—1. Stand: 32 van VNL won. VVOA, Meerburg, VNL. SJZ. Meerburg staat er relatief het beste voor. Als deze ploeg de nog resterende (twee) wedstryden wint. dan is zy kampioen. Thuis tegen We- teningse Boys wonnen de Zoeterwou- ders met 20. Hun plaatsgenoten, die wellicht nog op een beslissingswed- stryd loeren, wonnen van het onder aan geëindigde VNA met 40. Stand: KRV VVOA Meerburg VNL SJZ 18—25 18—25 16—24 17—24 17—23 VTL 17—22 Unitas 169 Leidse B 17—8 Weter. B 17— 7 VNA 17— 3 Zaterdagvoetbal Het vorige week kampioen gewor den Rouwkoop bleek thuis tegen Woubrugge niet die energie meer te kunnen opbrengen om de fel voor de zege strydende gasten van de volle winst af te houden. Bij de rust leidde Woubrugge met 01. Na de hervat ting maakt Karei Verrips geiyk, maar kort voor het einde zag doel man Wassenaar zich opnieuw gepas- ders* Swift-combinatie Gisteren werd in de Haarlemra meer de zevende rit in de zomercc petitie verreden. Uitslag amateurs (48 km): 1. Odyk (Alphen) 1.13.05, 2, W. v Berg (Leiden), 3. W. Hilgeri (Stompwyk). Nieuwelingen (48 km): 1. J. B kenburg (Alphen) 1.13.35, 2. P. W Seelman Roelofarendsveen), 3, Sikking (Warmond), 4. J. v. Bi (Hazerswoude), 5. S. v. 't W (Alphen), 6. A. Bouthoorn (Alphe Adsp. (40 km)1. B. v. d. Hl (Zoeterwoude) 1.10.44. IN OVERIJSS In de grote ronde van O very i was ook Gerben Karstens van party. Gerben lag goed ln de ko maar in de laatste kilometers wrei te zich het gebrek aan kilometers, finishte als dertiende. Winnaar wi de Amsterdammer Comelisse. PROVINCIALE TIT Het kampioenschap op de weg Zuid-Holland voor amateurs dat Stompwijk zou worden verreden uitgesteld. Deze koers is nu vast steld op 9 juni a.s. IN O In Oss werd een wedstrijd amateurs over 100 km gereden. W naar werd de Rotterdammer Drei in 2.17.05. Bart Zoet uit Sassenhe eindigde op de derde plaats. Stolker winnaar van „Midi Libre' De Nederlander Michel Stoll heeft met overmacht de Grote Pr van de Midi Libre gewonnen, der in moeilykheden te zijn gekon hield hij het leidersshirt van de et ste tot de laatste dag om de scho seerd door De Wit (12) Sleutels presteerde het met 10 van VWS te winnen en daar NSA met dezelfde cyfers doelpunt van Koos Vos van Hazerswoudse Boys verloor, is de situatie er voor Sleutels heel wat plezieriger op geworden. VVSB verloor thuis van Alphen met 21 zodat de Noordwykerhouters nog in de gevaarlyke zone verbiyven. Door Freke namen de VVSB-ers de leiding, uit een strafschop maakte Harskamp gelijk. Noe voor rust gaf Van der Nagel Alphen een 2—1 voor sprong. In de tweede helft werd niet meer gescoord. Stand: Rouwkoop 2034 Woubr. 20—31 Atiphen 1924 Haz. Boys 2024 TAVV 19—21 VWS Kagia Alphia Sleutels VVSB NSA 19—21 19—16 18—11 18—10 19—10 19— 8 Jo de Haan won zaterdag de vie de etappe van Montpellier naar Ca cassonen. De laatste etappe was vc de Fransman Lefèbre. Het eindkla sement luidt: 1. Stolker (Ned) 23.03.46. 2. D< berghe (Belg) 24.04.38, 3. J. Groi sard (Fr) 24.06.40, 4. Rosa Gom (Sp) 24.06.42, 5. Huiart (Fr) z.t., Brandts (Belg) z.t., 7. Mastrotto (I z.t., 8. Poulidor (Fr) z.t. 9. Le Bau! iFr) z.t., 10. Elliott (Ierl) 24.06J 13. Geldermans (Ned) z.t., 18 Enth ven (Ned) 24.09.26, 20. Rentmee ter (Ned) 24.19.33. Het kampioenselftal van ZL( met reserves en officials. (Foto Leld6ch Dagblai ZLC 17- Alph. Boys 17- LDWS 17- Rypwet. 17- MMO 17- -26 St Boys 1716 -22 Tellingen 1816 -19 Rouwkoop 1714 -19 St.-Bern 17—13 -18 UDO 18— 9 Tweedeklasse De kans dat het in de tweedeklasse tot. een of meer beslissingswedstryden om het kampioenschap zal komen, wordt niet de week groter. Er zyn nu nos vyf gegadigden voor de titel: KRV dat zijn laatste wedstrild met

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 6