Gemeenschappelijke markt voor Ned. visserij belangrijk Er is geen sprake van verkiezingsstunt S. J. v. d. Bergli een zegt Optimisme over Laos Russische werken te zeehavens langzaam De Gaulle lijdt aan angst voor VS Dr. Mansholt op Vlaggetjesdag Sociale omstandigheden op vloot snel verbeteren Parlement in ARGENTINIË uitgeschakeld Visserij museum te Vlaardingen 7 juli open Socialistische kritiek op het Franse staatshoofd Castella Schoonheidszeep Overstroming in Zuid-China Wachttijd voor de schepen spoorwagons staan leeg Drukke dag in bollenstreek LEIDSCH DAGBLAD MAANDAG 21 MEI 1962 Dr. ir. S. L. Mansholt, vice- voorzitter van de commissie der E.E.G.. heeft in de rede, die hij zaterdag in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen ter gelegenheid van de „Vlaggetjesdag 1962" heeft uitgesproken, verklaard, dat de visserij reeds zonder de gemeenschappelijke markt voor belangrijke veranderingen van economische en sociale aard staat. Deze veranderingen zul len zelfs van een zodanige om vang en aard zijn, dat zij ons boven het hoofd zouden kunnen groeien. Gezien de ontwikkeling van de vloot enerzijds en anderzijds de pro- duktiemogelykheden van de Noord zee en de stijging van het visver- bruik noemde dr. Mansholt een ge meenschappelijke politiek van de landen, die op de Noordzee vissen noodzakelijk. Een centraal punt in het gemeenschappelijke beleid, dat in de toekomst moet komen, zal zijn het vinden van een antwoord op de vraag, wat er moet gebeuren om de produktiemogelükheid op peil te houden, hetzij te vergroten. Er zijn door tijdsgebrek en andere oorzaken nog geen voorstellen ge daan voor een gemeenschappelijke politiek, maar volgens dr. Mansholt staat het reeds vast, dat dergelijke voorstellen niet zonder Engeland, Noorwegen en Denemarken zijn te verwezenlijken. Naaf zijn mening zal men nu reeds het overleg moeten be ginnen ten aanzien van het vraag stuk van het gemeenschappelijke be leid. Het lijkt dr. Mansholt van belang, dat los van de onderhandelingen over toetreding der drie landen tot de Europese Economische Gemeenschap de zes regeringen besluiten het vraagstuk van de aanpassing van de vangsten aan de mogelijkheden van produktie en afzet te gaan bespreken. Zelfs indien Engeland onverhoopt niet zou kunnen toetreden tot de ge meenschap. is een gemeenschappelijk beleid op het gebied der visserij zeer urgent. Er zullen gemeenschappelijke richtlijnen van beleid moeten worden opgesteld en er zal een gemeenschap pelijke doelstelling op lange termijn moeten worden bepaald. De voorbe reiding zou door de zes van de Euro- markt nu reeds kunnen geschieden. De heer Mansholt overweegt in sep tember of oktober van dit jaar een visserijconferentie van de zes landen te organiseren. Ook de visser wil deel hebben aan de stijgende welvaart, zo merkte dr. Mansholt verder op. De hiervoor ver eiste verhoging van de produktiviteit in de visserij achtte hy zeer wel mo gelijk. Vermeden moet worden, dat door subsidiepolitiek de positie van de visserij zodanig wordt, dat zij af- De Argentijnse regering heeft za terdagavond besloten het parlement voor onbepaalde tijd te sluiten en de politieke partijen onder de directe controle van de autoriteiten te plaat sen in afwachting van de verkiezing van nieuwe partijbesturen. De verdaging van de bijeenkomst van het parlement heeft tot doel de peronistische afgevaardigden te ver hinderen de zetels in te nemen die zij bij de verkiezingen in maart nadden veroverd. De tweede maatregel be oogt reorganisatie van de besturen der politieke partijen. Door de neutralisering van het parlement en de politieke partijen is er thans geen enkele wettige opposi tie tegen president Guido. Deze heeft voorts bekendgemaakt als senator van de provincie Rio Negro af te treden om zyn handen vry te heb ben voor de maatregelen die hij voor de politieke veranderingen in Argen tinië nodig acht. In HONGKONG is politie overwerkt Het bestuur van de Britse kroon kolonie Hongkong heeft zaterdag uit breiding gegeven aan het zogenaam de „veiligheidsgebied" rondom de stad om beter het hoofd te kunnen bieden aan de vluchtelingenstroom uit com- munistisch-China. Alhoewel alleen vrijdag reeds om streeks 3.500 van deze vluchtelingen werden opgevangen en teruggezon den, slagen steeds meer vluchtelin gen erin Hongkong toch binnen V komen. De Hongkongse politie maakte za terdag gebruik van hefschroefvlieg- tuigen voor het opsporen van vluch telingen, die zich in het kreupelhout van het grensgebied hadden verscho len. De aangehouden vluchtelingen wor den in vrachtauto's teruggebracht. Met hen medelevende Chinese dorpe lingen houden de colonnes auto's veelvuldig aan om de inzittenden van levensmiddelen te voorzien. Hiervan maakt een aantal vluchtelingen ge bruik om van de auto's te springen en zich onder de hulpverleners te mengen. Sommigen van hen zijn in zes dagen tijds even vele malen door de politie aangehouden en naar Chi na terug geleid! De overwerkte politie van Hong kong kan moeilijk het oog houden op alle wegen naar de stad, waarvan er sommige door kleine Chinese ste den lopen. Dit is een van de rede nen voor het besluit uitbreiding te geven aan het „veiligheidsgebied" rondom de stad. hankelijk wordt van directe bijdra gen van de overheid. Dr. Mansholt zag niet in. waarom de visserij zich niet voldoende zou kunnen ontwikke len bij een goed visserijbeleid met goede krediet voorwaarden. Dr. Mansholt noemde het zeer ur gent, dat de sociale omstandigheden op de vloot worden verbeterd, dit wat waarden. betreft huisvesting, ziekte, ongeval len enz. Denk niet. zo zei hij, dat de jongeren enige animo tonen ter vis serij te gaan. indien de levensvoor waarden in de visserij achter staan bij die aan de wal of bij de koop vaardij. Het komt hem voor, dat dit een belangrijk punt van gemeen schappelijk beleid in de zeevisserij is. Naar de mening van dr. Mansholt, biedt de vorming van een gemeen schappelijke markt grote mogelijk heden voor de Nederlandse visserij op basis van een gemeenschappelijk beleid en gelijke concurrentievoor- Prinses Irene was bruidsmeisje (Van onze correspondent) Zaterdag was Prinses Irene bruids meisje bij het huwelijk van haar vriendin Reneé Geertsema, met de 26-jarige schoenfabrikant Michael Ma.ver-Rieckh uit Graz (Oostenrijk). De burgemeester van Soest, mr. S. P. Baron Bentinck. verbond het jonge paar in de echt, waarbij jhr. Th. Röell uit Amsterdam met de burge meester van Domburg, mr. W. J. E. Crommelin, als getuigen optraden. In de Ned. Herv. Kerk te Soest be vestigde ds. J. J. Kater uit Amster dam het huwelijk. De dienst werd o.m. bijgewoond door Koningin Ju liana en Prinses Margriet. De bruid is een dochter van de adjudant van Prins Bernhard, rentmeester C. C. Geertsema. Met de Willem Ruy veerde zaterdag de ..burgemees ter'' van het eilandje Pitcairn in ons land. Burgemeester Fletcher John Christian is een regelrech- am- te afstammeling van de leider van de muiters aan boord van de ..Bounty'' in 1787. Fletcher ge wapend met zijn camera in de haven van de Maasstad. (Van een onzer redacteuren) Het Museum van de Nederlandse Zeevisserij, dat in een historisch pand aan de Westhavenkade te Vlaardingen ondergebracht zal wor den. zal zaterdag 7 juli officieel ge opend worden. Dit heeft burgemees ter mr. J. Heusdens als voorzitter van de stichting meegedeeld. Het stichtingsbestuur heeft de laatste dagen veel schenkingen mo gen ontvangen. De burgemeester van Biervliet, de heer A. P. Kostense, overhandigde zaterdagmiddag ty- dens de opvoering van het open luchtspel „De zee: het venster van Vlaardingen"' namens het Comité Vlaggetjesdag een fraai model van de VL 7 Ada en een grote foto in lijst van het monument van W. Beu- kelszoon. dat op de markt in zijn ge boorteplaats Biervliet staat. 5? Italianen en Belgen streven naar compromis De nationale raad van de Franse socialistische partij heeft gisteren met overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen, waarin „de door president De Gaulle ontwik kelde opvattingen met betrekking tot Europese zaken" worden veroordeeld. „De raad stelt vast, dat president De Gaulle thans van plan is Frank rijk openlijk de weg van een anti- Europese en anti-Atlantische poli tiek te doen volgen", aldus de reso lutie. De socialistische leider Guy Mollet sprak van De Gaulles „ame- ricanofoble" (angst voor Amerika). Hij verwacht van de presidentiële politiek eerst isolatie en daarna neu tralisme. Intussen hebben België en Italië vrijdag en zaterdag in Rome gespro ken over de Europese eenwording en Engelands toetreding tot de Europe se Economische Gemeenschap. Aan Belgische zijde waren premier Lefe- vre en de minister var Buitenlandse Zaken Spaak aanwezig, aan Italiaan se kant premier Fanfani, die tevens waarnemend minister van Buiten landse Zaken is. De Italianen zouden in het ge sprek met de Belgen compromisvoor stellen hebben gelanceerd, die ten doel hebben te voorkomen, dat de tegenstelling tussen het standpunt van De Gaulle „het Europa der vaderlanden" en dal van de Be- neluxlanden supranationale li chamen nog scherper wordt. De Belgen en Italianen zouden overeen gekomen zijn actief te werken aan een schikking zonder Iets af te doen aan hetgeen door de economische eenwording is bereikt. In bevoegde kringen in Rome ziet men deze be sprekingen als een eerste poging het Tijdelijk ter kennismaking 4 stukken voor de prijs van 3 De controverse in de VVD Op een openbare vergadering van Men heeft de heer Van Riel ver- de VVD. die vrijdagavond onder bui- j weten, aldus de heer Van den Bergh, tengewoon grote belangstelling in dat hij zijn aanval deed, terwijl de Wassenaar werd gehouden heeft de j kwestie-Nieuw-Guinea in een kritiek heer Sidney J. van den Bergh zyn 1 stadium is gekomen. „Ik geloof niet mening gegeven over de ernstige con- aldus spreker", dat de militairen in troverse tussen mr. Van Riel, fractie voorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, en de liberale minister van Defensie, ir. Visser. De heer Van den Bergh besprak o.m. de verkiezingsresultaten van en kele maanden geleden. De verklaring voor het stemmenverlies moet voor een deel hierin gevonden worden, dat vele teleurgestelden. die in 1959 op de VVD stemden, weer teruggegaan zijn naar hun eigen partijen. Met name is dit het geval geweest in het zuiden van ons land. waar vele ka tholieke kiezers in 1959 uit onbeha gen over het samengaan met de PvdA de VVD steunden, doch nu weer tot de KVP zijn teruggekeerd. Verder, aldus de heer Van den Bergh. zijn er enkele incidentele kwesties geweest, die de VVD stem menverlies hebben berokkend Nieuw-Guinea en de zaak-Van dei- Putten. De Eerste Kamerfractie heeft dezer dagen het vertrouwen in minister Visser opgezegd. De minister heeft daarop geantwoord dat hij zal aan blijven. Daartoe heeft hy constitu tioneel het recht. Maar als ook de Tweede Kamerfractie zich by het standpunt van de fractie in de Eer ste Kamer heeft aangesloten en de heer Van den Bergh verwachtte dat dit spoedig zal gebeuren dan zal minister Visser niet meer in het kabinet zitting kunnen hebben als li beraal minister. Nieuw-Guinea er schade van zullen ondervinden als minister Visser door dien, het departement beschikt over twee bekwame staatssecretarissen. Onjuist noemde de heer Van den Bergh het verwijt, dat hier sprake zou zijn van een verkiezingsstunt. Reeds in september vorig jaar op de VVD-dag in Scheveningen heeft mr. De hoop op een vreedzame regeling I In Laos is in Washington groter ge- worden, terwijl ook Westelijke diplo maten in Moskou geloven dat de cri sis in het Aziatische koninkrijk aan 1 het afnemen is. Zowel In Washington als in Mos kou zei men het een hoopvol teken t« vinden dat er na de bezetting van Nam Tha door de communistisch-ge- zinde Pathet Lao een week geleden geen gevechten van betekenis meer zijn geleverd. Twee kernproeven van Amerika De Amerikaanse Commissie voor Atoomenergie heeft zaterdag twee nieuwe proeven met kernwapens be kendgemaakt, één in de dampkring en de ander ondergronds. De bom die nabij het eiland Christmas in de dampkring ontplof te, was door een vliegtuig losgelaten. De ontploffing was van middelgrote kracht. Het was de twaalfde proef in de dampkring van de nieuwe reeks. Ook de lading die in de bodem van het proefterrein in Nevada ontplofte, was niet krachtig. Radio-Kanton meldt dat zich in talrijke streken van de Zuidchinese provincie Kwangtoeng overstromin gen hebben voorgedaan, welke een even rampzalig karakter dreigen te krijgen als die van 1959. De overstro mingen zijn veroorzaakt door in stro men neervallende regen, waardoor de sterk gezwollen rivieren buiten hun oevers zijn getreden. Deze regen houdt nog steeds onverminderd aan. Reusachtige stukken cultuurgrond staan onder water. Vele voorraad schuren en woningen zijn door het water vernield. De regering in Pe king heeft meer dan 54.000 „specia listen" naar het overstroomde gebied gezonden om de strijd tegen het wa ter aan te binden en de bevolking te helpen. Troepentransport gaat door De „Zuiderkruis", het schip dat met 800 man infanterie en luchtdoel artillerie op weg naar Nieuw-Guinea is en daar dezer dagen wordt ver wacht (vermoedelijk op 23 mei) zal 27 mei Nieuw-Guinea weer verlaten I 1 om het derde scheepstransport mili- ,11101 VOOI* (lOlKlCl'ClR^ tairen te halen. Het schip zal dan echter niet naar Nederland komen maar naar de Nederl. Antillen varen. Daar wordt het in de tweede helft van juni verwacht en ongeveer 800 militairen zullen dan vrijwel onmid dellijk kunnen embarkeren. Deze mi litairen worden per vliegtuig van Ne derland naar Curasao vervoerd. De reden dat men voor de tweede haar tegenstander ontfutselen. Ahoy Met de „Waterman" is begin van maal tot uitstel is overgegaan, is dat bezat kennelijk betere wedstrijd VOETGANGERS: U heeft wel voorrang op zebrapa den, maar het rij verkeer moet oók eens aan bod komen Steek dus bij voorkeur n groepjes over de drukke zebrapaden; ancers ontstaa. er irri teren ie vertragingen in het ryver keer. welke automobilisten, brommers en wie.ryders in de verleiding zouden kunnen brenwen het „tocl nog maar even te proberen", zodat er van uw bescherming per slot van rekening weinig overblijft Van Riel minister Visser, gewaar schuwd. Ook prof. Oud heeft hem in de Tweede Kamer zeer ernstig toe gesproken. Wat het tydstip betreft de heer Van Riel moest spreken by de be handeling van de begroting van De fensie en de datum van deze hande ling wordt niet door de VVD vastge steld. De heer Van Riel heeft ge- Op Cuba al meer dan tweeduizend executies Volgens „Avance", het in Miami verschynende blad van de Cubaanse ballingen, zyn er op Cuba sinds 1959, toen Fidel Castro aan het bewind kwam, 2.245 mensen geëxecuteerd. Op Cuba zouden op het ogenblik 90.000 mensen om politieke redenen ge vangen zitten. Ruim 300.000 Cubanen zyn naar het buitenland gevlucht en hebben daar asiel gevraagd. Ruimtevlucht De Amerikaanse dienst voor lucht- en ruimtevaart heeft te Cape Canaveral meegedeeld dat de poging een tweede bemande ruimtecabine in een baan om de aarde te bren gen. niet eerder dan donderdag zal worden ondernomen. een ander vervangen wordt". Boven- handeld, zoals hy meende te moeten handelen in het belang van het land en daarom is nu meer dan ooit no dig dat iedere liberaal achter hem gaat staan, aldus de heer Van den Bergh, die daarna nog een aantal andere actuele zaken en wensen, die i by de VVD leven, ter sprake bracht. LSB-titel voor mr. A. de Groot Precies één dag nadat ir. Venema de LSB-kampioenschappen officieel had gesloten is de beslissing gevallen over de vraag wie zich dit jaar door een overwinning in de hoofdgroep kampioen van de Leidse Schaakbond en (tydelijk) bezitter van de Zilve ren LD-wisselkoning mocht noemen. Het is mr. De Groot geworden. Deze Leidenaar van Friese afkomst won zelf zyn uitgestelde party te gen Etmans en zag zijn voornaam ste concurrent, Piket, in diens afge broken partij tegen Boelsma een half punt verspelen. De eindstand luidt: 1. (en kampioen, mr. A. de Groot (L.S.G.) 5 \<z pnt uit 7 wedstrijden. 2. J. J. Piket (Philidor) 5 pnt. 3/4 M. Etmans en R. D. Westra (beiden Philidor» 4 pilt. 5. Th. v d. Oord, jr. (L.S.G.) 3 V.' pnt. 6. R. A. G. de Graaf (Philidor) 2Vfc p. 7. S. Boels ma (Philidor) 2 pnt. 8. W. G. Dem- mendal (L.S.G.) 1 M pnt. GOLF Noordwijk verloor Voor de competitie stond dit weekeinde slechts één wedstrijd op het programma, die tussen de Noord- wijksche Golfclub en De Kennemer IV. De wedstrijd, die in Hilversum werd gespeeld, eindigde in een 54 overwinning voor De Kennemer. TAFELTENNIS Alioy—Scylla 2 5—4 Na met 14 de leiding te hebben gehad heeft Scylla 2 op teleurstel lende wijze de beslissingswedstrijd te gen het Hilversumse Ahoy met 54 verloren. De wedstrijd werd op neu traal terrein gespeeld. De zaal van „Vriendenschaar" te Gouda was hiervoor aangewezen. Ahoy gooide na 14 alle zenuwen over boord en on danks hardnekkig verzet van Ver kerk. Anker en invaller Kanbier kon Scylla het beslissende punt niet aan deze maand de tweede groep militai ren naar Nieuw-Guinea vertrokken. Ook de „Waterman" gaat via Cu rasao. men een technische storing heeft zenuwen. Jammer was het alleen, dat ontdekt in het controlestelsel van de er niet met een tijdslimiet werd ge- Atlas-raket die voor de lancering |speeld. Scylla had dan zeer zeker wordt gebruik. meer succes gehad. Verkerk won slechts éénmaal, evenals Anker. Kanbier zorgde voor twee punten. Raven bleef bij Ahoy ongeslagen. CRICKET Ajax I en III winnen Ajax (L) heeft haar tweede wed strijd (tegen H.R.C.C.) gewonnen. Of schoon op papier de Leidenaars veel sterker waren, heeft het in Wasse naar zeer gespannen. Uiteindelijk was het de Leidse aanval dit maal met Bouman en Spiering in de gele deren. die de overhand kon verkrij gen. Ajax de toss winnende ging eerst batten en C. Smits met 27 werd topscorer, F. Olthuis 24, F. Tat- tersall 18 not out, en P. Gans met 15 brachten het totaal van Ajax op 99 runs. Spiering begon voortreffelijk en in twee overs had hij reeds 2 wickets genomen, maar J. de Groot en A. Arnken boden prima weer stand. Op een gegeven moment was het 60 voor 7, met nog alle mogelijk heden voor H.R.C.C. had C. Bouman met 5 voor 12 de beste cijfers, doch S. Spiering met 4 voor 19 bleef niet veel achter. <P. van Amerom 1 voor 21). Het H.R.C.C. totaal werd ten slotte 85. zodat de thuisclub met 14 runs verloor. As. zondag gaat het eerste elftal naar Antwerpen. Ajax (L) III won haar eerste wed strijd tegen Concordia II. Dit elftal, spelend onder aanvoering van P. Ha genaar. behaalde zijn eerste over winning hetgeen beloften voor de toekomst inhoudt. COMPETITIE. UITSLAGEN lste klasse A: HCC IIACC: gew. door HCC met 8 wickets (ACC 105, HCC 106 voor 2. W. v. Colthoff 53 not out»: Quick HVOC: gew. door VOC met 3 wickets (Quick 39. VOC 95 voor 7: RWHBS: gew. door RW met 4 wickets (RW 123 voor 6, gesl. KBS 87). lste klasse B: HDVS—RW II: gew. door HDVS met 59 runs (HDVS 190 voor 9. gesl. RW 131); Sparta—Ex celsior. gew. door Excelsior met 35 runs (Excelsior 120, Sparta 85). PW Quick. N.: gew. door PW met 60 runs (PW 89. Quick 29»; SCHC— Haarlem: gew. door Haarlem met 115 runs «Haarlem 186 voor 8, gesl., SCHC 71). 2de klasse C: HRCC—Ajax L: gew. door Ajax met 14 runs (HRCC 85, Ajax 99) CCG—HTCC: afgelast. overleg over en politieke unie weer op gang te brengen. Gisteren hebben tienduizend per sonen in Limoges de laatste rede van president De Gaulle beluisterd op diens reis door midden-Frank rijk. De Gaulle sprak voornamelijk over de Europese eenheid. „De we reld wordt bedreigd door een totali tair blok. dat door het verspreiden van angst zijn eigen doeleinden tracht te bereiken en druk te oefe nen op de vrye volken in verschei dene gebieden", aldus de Franse pre sident. die verder o.m. zei: „Frank- ryk is lid van het Atlantische bond genootschap, maar binnen dit ver bond wil het zijn eigen persoonlijk heid. ziel en politiek bewaren". Student en meisje bij Urlt verdronken Aan de voet van de dyk van 1 Noordoostpolder tussen Urk Schokkerhaven Is het stoffelijk o\e f schot gevonden van de 21-jari -r£ Groninger student Ben Hubert x het Noordhollandse Bovenkarspel. Op de middag van 24 april was 1 met Johanna de Wit eveneens wool achtig in deze plaats in een kaï ■-* vanuit Broekerhaven tussen Hm,, en Enkhuizen het IJsselmeer opg varen. Nadat er mist was komen oj f| zetten en de wind was aangewakkerd is de kano omgeslagen en zyn j jongen en het meisje verdronken. Het stoffelijk overschot van hanna was al eerder gevonden aal de voet van de dijk bij Leliestaf Vrijdag is zij in haar woonplaaj begraven. Juist vandaag zou 1 meisje 16 jaar zijn geworden. De 1 grafenis van de jongeman was va: daag in Bovenkarspel. De lustruil festiviteiten van de Groninger r.-i studentenvereniging Albertus Mal nus zijn daarom voor vandaag afgt| last. Prijs van f 50000 In de 55e Staatsloterij, vierdeklad e. vijfde lijst is een prijs vs p f 50.000,— gevallen op no. 16827. P Loonregeling liet produktiviteit sterk dalen li De manier waarop het ministerie van Buitenlandse Handel 's lands in- en exporten regelt, is er de oor zaak van dat het goederenvervoer in en uit de U.S.S.R. zeer veel te wen sen overlaat. In Riga b.v. komst een schip met copra aan, die voor Le ningrad bestemd is en daarom ver der per spoor moet worden vervoerd. De haven van Riga krygt op een bepaald ogenblik hoeveelheden goe deren. die ver boven de laadcapaci- teit liggen, waardoor een opeenho ping van goederen ontstaat en een lange wachttijd van schepen. Een onderzoek wees uit. dat in al le zeehavens hetzelfde aan de hand is. De wachttijd van schepen liep in een enkel geval tot 23 dagen boven het plan op. Het laat zich denken wat dit, vooral wanneer het buiten landse schepen betreft, gaat kosten. Aan de andere kant staan spoorweg emplacementen by de havens vol met lege spoorwagons. De ministe ries van Buitenlandse Handel. Zee- vloot en Vervoer maker, al jaren lang ruzie over deze kwestie. Niet al leen buitenlandse Handel is te la ken. De zeevloot kijkt b.v niet naar wat het land nodig heeft, maar pro beert zijn tonnage-plan op de ge makkelijkste manier te vervullen (stortgoed). De goederenomzet in de havens laat eveneens veel te wensen over. Op papier lykt de goederenomzet in de grootste haven van de U.S.S.R. Leningrad indrukwekkend. Een nadere beschouwing leert echter, dat de omzet voor bijna de helft uit zand bestaat, dat ee ntiental km. uit de kust wordt gewonnen Aangezien ook het laad- en los- machinepark hierop ingesteld is. komt men in de knoop te zitten met de steeds groeiende stroom van ma chines en uitrusting, die. naarmate de U.S.S.R. verder gaat met de in dustrialisering, moet worden ver voerd. Er is in de havens, die overi gens ruim genoeg zijn voor meer schepen, een tekort aan machines en personeel. Een nieuw loonsysteem dat een jaar geleden werd inge voerd. deed de arbeidsproduktiviteit met 15 Cr dalen; men had geen re kening gehouden met de financiële interesse van de arbeiders. Het is duidelijk, zo schrijft de „Izwestia" dat het algemeen landsbelang op de ze manier niet gediend wordt en dat een grondige herziening van plan- nings- en van het beloningssysteem vereist is. Over-organisatie Een ander probleem in de Sowjet- Unie is dat van de regionale econo mische raden (sownarchosen), door Chroestsjow in het leven geroepen om al te grote centralisatie tegen te gaan. De sownarchosen hebben ab solute zeggenschap over alle indu striële ondernemingen, uitgezonderd de grootste, in hun districten. Zij be- Botsing tussen twee straaljagers Twee Duitse straaljagers zijn van morgen vijf minuten voor half negen boven Finsterwolde met elkaar in botsing gekomen. Een van de toe stellen stortte neer op een stuk bouwland in Nieuw Beerta. Het an dere is doorgevlogen. De piloot van het neergestorte toestel is om het le ven gekomen. Het neergestorte toestel is van het type F 84 F Thunderstreak, afkom stig van de Duitse luchtbasis Hus- sum. Behalve de omgekomen piloot zijn er verder geen mensen gedood of gewond. Luchtverkeer met Frankrijk ligt stil door staking Het luchtverkeer in Frankrijk is zaterdagavond vrijwel tot stilstand gekomen doordat het personeel van de verkeerstorens en de weerkundige diensten van de vliegvelden voor 48 uur in staking zijn. Alle binnenlandse vluchten zijn af gelast en op de internationale lijnen is het aantal vluchten zeer in gekrompen. Het stakende burgerper soneel van de verkeerstoren van het Parijse vliegveld Le Bourget isver- vangen door militairen. De stakers eisen hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. schikken echter niet over volledigi kennis van de voorwaarden waaron der al die ondernemingen werken. De moeilijkheden, veroorzaakt dooi de gedetailleerde controle welke sownarchosen uitoefenen, werden 011 langs beschreven door de directer van een scheepswerf in een Russisct economisch weekblad: „Het werk vat een onderneming wordt nog tot details gepland. Het aantal arbeider, der verschillende categorieën en hui lonen worden van tevoren vastge- steld De directeur heeft geenI recht een „extraschoonmaakstti f voor een werkplaats aan te stellen, 0! to' een extra nachtwaker, zonder voorfN afgaande toestemming van de sow- narchose. Als het belang van de on derneming bijvoorbeeld vraagt, dat de directeur het salaris van een andere specialist verhoogt, of dat hi hem een hogere positie geeft waari het werkplan niet voorziet, heeft de directeur geen andere keuze dan, „omwegen" te gebruiken. Dit ii de reden waarom men in onze fa- brieken dikwijls fictieve afdelingen aantreft". Deze kritiek, aldus de „Fi-1 nancial Times" vindt men, zij het in 1 minder geconcentreerde vorm terug in alle belangrijke Russische bladen, Maar het zou zeker verkeerd zijn, hieruit tot chaos in de Russische in dustrie te concluderen. Integendeel, het feit dat deze kritiek zo openlijk geuit mag worden toont aan dat de overheid zelfvertrouwen genoeg heeft ten aanzien van de situatie van de Russische industrie als geheel. (V a r.U ::1 Het is nog maar zelden in de ge schiedenis van de bollenstreek voor gekomen. dat een zondag in de tweede helft van mei zo geweldig druk is geweest. Het waren voorna melijk Nederlanders, die van de schoonheid van de nog steeds bloei ende tulpenvelden en enige hya- cinthvelden kwamen g( nieten, grootste drukte concentreerde zich opnieuw op Keukenhof, dat met de 30.000 bezoekers van deze zondag ver over de 600.000 bewonderaars in dit seizoen heeft gekregen. Het gaai er op lijken, dat Keukenhof een re cord aantal weken open zal zyn in de dertien jaar van zyn bestaan. In een der eerste jaren werd Keuken hof op 26 mei gesloten, doch in an dere jaren steeds eerder. Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat de nationale bloemententoonstelling ze ker tot en met de 27 ste mei open zal kunnen zyn, mits het weer nu niet plotseling zeer warm wordt. Politiek en Zionisme Honderd gedelegeerden uit 26 lan den namen deel aan de derde con ferentie van de wereldconfederatie van algemene zionisten, die gisteren en vandaag in Amsterdam werd ge houden. Gesproken werd over vele zionistische problemen maar vooral over de mogelykheid tot hereniging tussen de twee groeperingen, die in 1957 in deze beweging zijn ontstaan, toen in Israël een gedeelte van de beweging zich wilde aansluiten bij de toenmalige liberale partij. De confe deratie van algemene zionisten, die een half miljoen leden telt, was te gen dit samengaan met een politie ke partij sterk gekant. Dr. Israël Goldstein, een van de voorzitters van de conferentie, be sprak uitvoerig de situatie, waarin het zionisme zich bevindt. Hij zei o.m. dat de hereniging van de twee bestaande confederaties bepaald moet worden „door ons onafhankelijk oor deel van wat goed en van het hoog ste belang is voor het zionisme. Is raël en het joodse volk. De basis mag echter niet zijn wat een politieke partij in Israël zou kunnen beslui ten in overeenstemming met haar partybelangen. Bovendien hebben de politieke partijen in Israël ook Ara bische leden. En moeten Arabieren dan ook geacht worden zitting te hebben in de wereld zionisten orga- nisatie?", aldus dr. Goldstein. Hij kwam tot de conclusie, dat een herenigde wereldconfederatie van al gemene zionisten niet alleen wense lijk maar noodzakelijk is. Ook mevr. Rose Halprin, mede voorzitster van de conferentie, sprak over de mogelijke hereniging. Zij zei, dat de confederatie echter geen deer zal mogen uitmaken van een orga nisatie, waarin Israel vertegenwoor digd is door een politieke partij. Want aldus mevr. Halprin, een politieke partij is een vermenging van princi pes en opportuniteit, die voortdu rend aan verandering onderhevig 7.fn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 4