Wandelfestijn op de wegen in Oegstgeest Nederland is liet in grote lijnen eens met regeringspolitiek Oud-premier Debré als getuige in liet proces tegen SALAN Groene garde van TIG zette traditie voort s P. v. d. Administers in 1963 weer in het kabinet? Haringvloot op iacht naar oud" „groene g Beklaagde wist uit stukken dat alle andere wegen voor Frankrijk waren afgesloten Duizenden padvinders(sters) op de been Reünie „Hoorneboeg" werd een vrolijke herinnering Opgericht 1 maart 1860 Maandag 21 mei 1962 Tweede blad no. 30658 H. Kikkert op C.H.-vergadering Waarborg „Dit kabinet voert een goed beleid", zei het Tweede Kamer lid H. Kikkert zaterdagmiddag tijdens de algemene vergadering van de afdeling Leiden van de Christelijk Historische Unie. Hij sprak over het onderwerp „De CHU anno 1962". De uitslag van de Jongste staten verkiezingen kan niet gebruikt wor den als een graadmeter van de poli tieke situatie ln Nederland, aldus de heer Kikkert, maar er blijkt toch duidelijk uit, dat men het in grote lijnen eens is met de politiek, zoals de huidige regering die voert. Er is ook gebleken dat met name de CHU in Nederland weerklank heeft gevonden, ondanks het feit, dat de ze partij een zeer gematigde pro paganda gevoerd heeft. Spreker zei er echter van overtuigd te zijn, dat een doelmatige propaganda noodza kelijk is om de beginselen van de CHU in Nederland uit te dragen. Opvallend is, dat bij de laatste verkiezmgen de VVD de grote ver liezer is geweest. De kwestie Van der Putten en het feit* dat de VVD zijn oppositie-leuze: „vrijheid" niet hele maal waar heeft kunnen maken, zullen aan deze nederlaag niet vreemd zijn. Met recht kunnen we ons afvragen, zo ging de heer Kik kert verder, of de VVD wel een be trouwbare regeringspartner is. Duidelijk is dat de regering de Partij van de Arbeid geen gelegen heid heeft gegeven stemmenwinst uit de oppositie te halen. De socialisten zullen zich hebben afgevraagd of er wel een oppositie te voeren was. In ieder geval hebben zij deze regering een brevet van bekwaamheid moe ten geven. De angst voor de oorlog met nuccleaire wapens heeft de groei van de PSP in de hand gewerkt. Het socialisme van de PSP is niet te vergelijken met dat van de PvdA. maar met dat van de SDAP van ver voor de oorlog. Zij, die hun stem aan de PSP hebben gegeven, hebben zich kennelijk niet gerealiseerd, dat niet de atoombom de toekomst uitmaakt, maar Een die alle macht op aarde en in de hemel heeft. Christelijke politiek De CHU-ministers De Pous en Beerman maken in dit kabinet een zeer goede indruk, aldus de heer Kikkert. Met name minister Beer man heeft ten aanzien \an de repa trianten een waarlijk christelijke politiek gevoerd. Wat de socialisten betreft meende spreker, dat het niet goed zou zijn, dat een partij, die een zo groot deel van het Nederlandse volk vertegen woordigt, ook na 1963 m de opposi tie zou moeten blijven. In 1959 stel de de PvdA zichzelf buiten het ka binet. In die vier jaar zal hij een I les geleerd hebben. Zij zal hebben begrepen, dat Nederland ook zonder PvdA-ministers in het kabinet gere geerd kan worden. Het is moeilijk om voorspellingen te doen. Zeker is, dat er nog vele moeilijkheden te overwinnen zijn. Als voorbeeld van die moeilijkhe den noemde spreker de kwestie Van der Putten, de mammoetwet en Nieuw-Guinea. BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN GEBOREN Johannes Wilhelmus Arend, zn van L J. van der Zwet en L. A. van Steenbergen; Ronaldus Gerardus. zn van H. van Tongeren en E. Verschra- n; Nicolette. dr van C. L. Stevens en Ridderhof; Johannes Albertus. zn van J. A. Schrijer en J. L. Webster; René. zn van J. M. Dieke en C. W. van Heijgen; Arend Leon, zn van A. van Winkel en G. Guljt; Cornelia Marga- retha, dr van T. Vergunst en A. B. De- moed; Joyce, dr van J. H. Peter en J. Blok; Dominique Constance, dr van A. F. J. Sanders en C. Cuny. ONDERTROUWD C A. Disseveld en J. A. G. Heins- bergen; R. Verhoeven en A. van Gaa ien; A. R. Gerrit-s en A M. J. Voet; C. J. T. Schipper en H. A. Thijssen; D. van Ingen Schenau en M. M. L. Cor net; W. F. J. J. van Dijk en J. M. de Jong; A. E G. Helmich en M. P. Geer- lings; A. J. van Schalk en-C. C. H. van der Voort; J Beekman en M. J. E. Tetteroo: J. H. Ligtvoet en A. C. Singeling; T. H. van Egmond en L. A. Knegtel: J. van Buijten en J. Bakels; M. N. Spijker en M. B. Assink; M. van der Zwet en E. de Wolff: J. J. F. van Dyk en C. M. Bresser; A. Braxhoven en M. Pikaar; A. Haldar en J. M. Haas noot; A. L. J. van Schagen en Z. M. Nagy. GETROUWD I hij vooral stilstaan bij de vraag of het niet raadzaam zou zijn vanneer CHU en AR zouden fuseren. „Dit I kan slechts dan, wanneer alle ver schillen tussen de twee partijen ver dwenen zijn en zover is het nog niet", luidde het antwoord van de heer Kikkert. Tijdens de huishoudelijke verga- i dering. die aan de rede van de heer Onder alle omstandigheden, zo be- Kikkert vooraf ging, deelde voorzit- sloot het Tweede-Kamerlid zyn toe- ter D van der Kwaak mee. dat de spraak zal het beginsel van de CHU thans in Nederland 50.000 le- Christelijk Historische Unie een j ^en ^elt. KTSf.&T«rcM"V?n te werden woord van Jezus Christus geveerd Eigenbmod. M A. van to Havé en |0 de Jager herkozen. In de plaats Na afloop ging spreker uitvoerig van de heer K. van Diepeningen. in op min of meer politiek-pikante die burgemeester van Barneveld is vragen, die hun door enkele aanwe- geworden, werd gekozen de heer zigen gesteld werden. Uitvoerig bleef C. G. J. G. v.d. Burgt Advertentie Representatief! Mannen hebben vaak weinig tijd. Maar Fant haarcrème vergt slechts enkele seconden om uw haar een verzorgd cachet te geven. Niet vet, niet alkalisch Verzorgd haar met Onder een grauwe hemel, waaruit van tijd tot tijd de regen neer- striemde, zijn vanochtend de haring vissers uitgevaren op zoek naar het „groene goud". Met een stoot op de fluit voer de VL. 172, de Clara, als eerste uit de Vlaardingse Koningin Wilhelminahaven. Het schip, de eni ge stoomlogger die de vloot nog bezit, had ongeveer honderd zeelui in ruste aan boord, die meevoeren tot Hoek van Holland. De voorzitter van het Comité Vlaggetjesdag, de heer P. de Goede, sprak daar de aloude wens uit ,,De zegen en de gezondheid". In IJmuiden, waar ook de vissers uit Katwijk ligplaats hadden geko zen, was het op dat ogenblik nog zeer rustig. Geen enkele van de 13 schepen was daar nog uitgevaren. De vissers haastten zich niet, en van een haringrace was dan ook geen sprake. In de loop van de morgen vertrokken ze. Ook in Scheveningen, waar een 30- tal schepen zal uitvaren ging het kalm toe. Een zevental kleine en drie grote loggers kozen daar voor 8 uur zee. uitgeleide gedaan door familie leden en bekenden, die ondanks het Zoals donderdag en resp. oud-president René Coty en de vroegere minister van Bin nenlandse Zaken en van Justitie Francois Mitterand als getuigen het proces tegen ex-generaal Sa- lan voor een deel beheersten, zo stond de zitting van zaterdag in het teken van ex-premier Michel Debré. die op verzoek van de verdediging voor het hekje ver- j scheen. voormalige rijdaq aanslag, die in 1957 werd gepleegd 3 op de toenmalige opperbevelhebber in Algerije Raoul Salan, die niet hij, maar toch wel een zijner stafofficie ren met de dood bekopen moest. Vol gens Mitterrand was dit komplot de eerste daad geweest, die Frankrijk la ter steeds verder in de richting van het neo-nazisme zou stuwen, zodat de elementen, die in 1957 voor de aan slag op Salan aansprakelijk waren, nu weinig recht van spreken had den om deze beschuldigde, die slechts de consequenties uit hun intiatief getrokken had. vandaag te berechten De publieke tribunes, die bijna ge- De minister Pierre slechte weer naar de haven waren Mendès-France had n.l. laten door gekomen. Lang bleven deze nog schemeren, dat Debré als lid van staan zwaaien bij dc havenmond: contra-revolutionair komplot mede- „Goede vangst, behouden vaart". plichtig zou zijn geweest aan een Toneel in Schouwburg heel met aanhangers van de O.A.S. de bewonderaars van Salan en voor al ook van diens advocaat Tixier- Vignancour gevuld waren, hebben za terdag echter weinig waar voor hun geld. of liever voor hun geduld ge kregen. Het gevecht, waarbij ze ge hoopt hadden toreador Tixier-Vig- nancour Debré te zien doden, heeft eerder een overwinning' van de toros opgeleverd! Zichtbaar uitgerust van een vakantie ontkende de gebruinde Michel Debré categorisch ooit lid van een comité te zijn geweest dat moord plannen beraamde en uitvoerde. Mit terrand. die in 1957 minister van Jus- I titie was, wist. zo verzekerde Debré. ook wel wat die aanteigingen waard j waren. Hy heeft me op het departe- jment. zo zei hij toen zelf ontvan- FrankrÉjk „aren „ij wist wil dus maar liever aannemen, zo zei Debré fijntjes, dat de heer Mitter- De verdediging opende nu een tweede aanval: Tixier-Vignancour lag een passage voor uit een pamflet van Debré uit de tijd, dat hij een der lei ders van de ultra-rechtse oppositie was en waarin de latere ministerpre sident verklaarde dat voor de verde- ging van Frans-Algerije alle middelen geheiligd waren, omdat het hoogverraad zou zijn ooit een deel van Frankrijk op te willen offeren. Geen verzachting Debré pareerde de slag koelbloedig en kundig: alle Fransen hebben lan ge tijd gehoopt, zo antwoordde hij, dat Algerije voor ons vaderland al- tyd bewaard zou kunnen blijven. De geschiedenis, het proces van de de kolonisatie, de ontwikkeling ook van de demografische verhoudingen in Algerije, hebben echter anders gewild Debré gaf niettemin toe dat De Gaul le's besluit Algerije het zelfbeschik kingsrecht toe te kennen, ook voor hem indertijd een „bitter probleem" had opgeworpen. Doch deze nationa le noodzaak was door een onweer legbare uitspraak van 't Franse volk bekrachtigd en ieder die zich later tegen de Algerijnse politiek van de regering actief verzette, stelde zich daardoor, zo verklaarde Debré, zelf buiten de wet. Debré kon zich des noods nog voorstellen dat sommige eenvoudige mensen, door hartstocht verblind zich tot illegalen daden had den kunnen laten verleiden. Voor de leiders van de O.A.S. en voor ex-generaal Salan in het bijzon der. zei Debré echter geen enkele ver zachtende omstandiheden te kun nen aanvoeren. Salan kende alle ele menten. militair politiek en diploma tiek, van het dossier-Algerije en hij wist dus dat alle andere wegen voor n produkt vin INDOLA MÉ^ÊÈÊÊMÊ m m Ji In de schouwburg heeft de to- j eelvereniging ,.Tot Ieders Ge noegen" zaterdagavond met de opvoering van ..Het meisje uit het westen" de klinkende naam, die zij zich in de loop van haar ruim 31-jarig bestaan heeft we- rand wel eens aan een lichte geheu genzwakte kan lijden. H. J. Wlelders en M. J. Fllppo. OVERLEDEN T. H. Sanders.. 58 Jr, man; C. van der Meij. 68 Jr. man. Advertentie Zoekt U een GOED ANKER HORLOGE voor f30.- en f40- of het allerbeste van f 200- en f 300.-. v. d. WATER, Haarl.straat 207, heeft het. Grote keuze in alle prijzen en merken. Officiële publikatie VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS Burgemeester en Wethouders van Lelden brengen ter openbare kennis, dat zij hebben besloten de aanwijzing tot voetgangersoversteekplaats van de oversteekplaats op de RUnsburgerweg. ten noorden van het viaduct, ln te trekken. Afschriften van dit besluit zijn ver bonden aan de Hoofdingenieur-Direc teur van de Rijkswaterstaat ln Zuid- Holland, aan dè door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen ver enigingen. behartiging van verkeers- belangen ten doel hebbende en aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land. ten te verwerven, nog eens na drukkelijk bevestigd. In zijn openingswoord riepen TIG's voorzitter en regisseur Antoon Arent- sen min of meer de clementie van het publiek in omdat bij de bezet ting van enkele rollen ditmaal moest worden teruggegrepen op nog jonge aankomende talenten. Wij hebben de nodige moeite moeten doen om tij dens de voorstelling die „groene" spe lers van de geroutineerden te onder scheiden en zijn hierin slechts ten dele geslaagd. Een amateur-toneelver eniging, die over een dergelijke reser ve ar jonge krachten kan beschik ken heeft alle redenen de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Met John Willemsen „Het meisje uit het westen" heeft „TIG" onge twijfeld een goede keus gedaan en het publiek een avond van aangena me ontspanning bezorgd. Hoewel het verhaal niet overal een al te mini- tieus onderzoek op geloofwaardigheid kan doorstaan, bood het wel de ge legenheid tot het scheppen van le vendige taferelen en het brengen van genuanceerd spel. Het stuk speelt er gens nabij een kleine plaats aan - Amerika's Oostkust kort na de Twee- de Wereldoorlog. Men maakt kennis Sm°° met Cyril Grainger, een schrijver van pakkende, maar goedkope ver halen. die zelf weinig ingenomen is met zijn werk en inspiratie zoekt om iets goeds te gaan schrijven. Hij is eveneens dat door een bloedige eon- tra-terreur de toekomst voor Algerije, waar Fransen en moslims gemoede lijk zouden kunnen samenleven, al leen maar gecompromitteerd zou wor den. NA 50 JAAR TERUG Met stralend weer vertrokken ongeveer 300 Leidse Volkshuis- bezoeksters van vroeger en nu. die in de loop der jaren aan de vakantieweken hebben deelgenomen, vrijdagochtend om de reünie op de ..Hoorneboeg" te Hilversum bij de oude boerderij ..Stalheim" bij te wonen. Voor velen zowel leidsters als deelneemsters", die sinds de be ginjaren geen gelegenheid meer hadden de ..Hoorneboeg" te be zoeken. kwam een ontroerend ogenblik, toen de bussen de een paar kilometer lange oprijlaan insloeg; een vertrouwde wandeling van vroeger. De oude boerderij Stalheim lag De straten, lanen en weqen in Hij deed een beroep op alle deelne- "-1 mm nil 7.p in Hp nnpnhsarhpiri tre de dorpskern van Oegstgeest waren zaterdagmiddag overvol en hier en daar zelfs geblok keerd door een bijzonder groot aantal auto's, bussen en andere vervoermiddelen, niet alleen als gevolg van de jubileumwedstrijd van ASC, doch bovendien door het vervoer van ruim 4500 pad vinders en padvindsters, die uit verre omtrek waren gekomen om deel te nemen aan de 16e St.- Jorismars, waarvan de start plaats vond bij het Witte Huis. Een en al bedrijvigheid In dit restaurant was het een en al bedrijvigheid rondom de tafels waar alle gegevens voor de zich mel dende groepen afgegeven werden door tal van medewerkers onder lei ding van de algemeen leider, de heer L. Seriier. Het was traditie ge worden dat de St.-Jorismarsen wer den begunstigd door fraai weer en men had hierop ook nu gehoopt te meer omdat de marsen een week later gehouden werden dan gewoon lijk het geval was. Helaas werd deze goede traditie thans doorbroken want regenvlagen en hevige rukwinden veroorzaakt door stormkracht negen, deden af breuk aan dit zich steeds meer in de belangstelling verheugende wandel- festyn. Ook bij slecht weer Na een hoornsignaal sprak schip per A. de Best een welkomstwoord. mers nu ze in de'openbaarheid tre den om een goede indruk te maken. Oubaas A. Beekes merkte hierna op, dat het niet zo moeilyk is bij mooi weer een afstandsmars af te leggen, doch het moet ook kunnen bij on gunstig weer en het deed hem daar om genoegen dat slechts weinig jas sen werden gedragen zodat het fleurige aanzien van de marcheren de troepen bewaard bleef. Nadat door allen het „Hoort, zegt het voort" was gezongen begon de start. De jury-leden gingen zich opstellen voor hun beoordeling lang de mars route. De voortrekkers van de „Van der Werfstam" uit Leiden hebben de radio-verbindingsdienst langs die route verzorgd. Afstanden De jongste deelnemers die 7'2 km moesten afleggen bleven binnen de gemeentegrenzen. De mars over 15 km ging door Warmond. Bij de Oude Rijksstraatweg (viaduct Post- brug) was de splitsing waar de wan delaars voor de 20 km via de Vinke- weg en de Voorhouterweg Rijnsburg bereikten om tenslotte weer op het punt van uitgang terug te keren. Een bijzonder woord van hulde verdient de Rijkspolitie die alle drukte op de weg in goede banen moest leiden. Prijzen De prijzen werden behaald door de volgende groepen: 71» km: 1. Zonni ge kabouters, Heemstede; 2. Prinses Irene, Heemstede; 3. Dauwtrappers, Leiden; 4. Eikeiendopjes, Heemstede; 5. Bestevaer, Katwijk. Voor de groepen die de 15 en 20 km liepen was de uitslag: 1 Een beeld van de openings ceremonie bij het Witte Huis in Oegstgeest. I Foto L.D. Holvast) beker»; 2. Trip Vaandel. Den Haag; 8. Kamerons. Bloemendaal; 4. Dauw trappers. Leiden; 5. Prinses Irene, Heemstede. Algemene beoordeling: 1. Dauw trappers, Leiden; 2. Spaarnegeuzen, Haarlem; 3. Prinses Irene, Heem stede; 4. Zonnige kabouters, Heem stede: 5. Kamerons, Bloemendaal. Prijstoekenning bands: 1. Goudse Marsband (wisselbeker); 2. Boskoop- se districtsband: 3. Goudse meisjes band: 4. M.PV. Districtsband te Haarlem. ervan overtuigd, dat hij niet lang zou behoeven te zoeken als de ware vrouw, die hij echt kon liefhebben, zijn levenspad maar zetu willen krui sen. Aan vriendinnetjes afkomstig zowel uit het koele Noorden, het verre Oosten als het warme Zuiden heeft hij geen gebrek, doch naar zijn smaak is de ware degelijke en op- 1 recht liefhebbende vrouw er niet bij. Op een dag ontvangt hij een brief van een notaris uit West Point waar- uit blijkt, dat zijn oom Nick hem de helft van zijn aanzienlijke vermo gen heeft nagelaten. De andere helft bestemde oom Nick voor zijn pleeg kind Rosemary Weston. Daar oom Nick niet wil, dat zijn pleegkind de prooi wordt van fortuinjagers richt hij in een afscheidsbrief tot Cyril het verzoek Rosemary te leren liefheb ben en haar tot zijn vrouw te maken, osemary blijkt niet het type vrouw te zijn dat Cyril gewoonlijk in zijn boeken beschrijft. Het is een echt meisje van het verre platteland, ouderwets gekleed, dikke zwarte kou sen aan en een donkere bril op, van wege een tijdelijke sneeuwblindheid. Zij ontpopt zich echter spoedig als een degelijke verstandige jonge vrouw, die grote indruk op Cyril gaat maken met het gevolg dat hij haar ten huwelijk vraagt, Rosemary aar zelt, en vraagt bedenktijd zij vraagt Cyril tevens of hij ermede akkoord gaat dat haar nichtje Mary Weston enige dagen komt logeren. Nicht Mary blijkt een knappe spor tief geklede jonge vrouw te zijn. Toch is Mary niemand anders dan Rosemary zelf. Als Cyril nadat Mary weer is verdwenen Rosemary nog maals ten huwelijk vraagt, weet Ro semary weer een uitvlucht je te ver zinnen. Zij keert weer terug als Ma ry en bekent Cyril dat zij om hem zellig ingerichte tent er naast op al zijn gasten te wachten. Onder die gasten bevonden zich mej. E. A. Pijn appel die door haar vriendschap met mej. E. C. Knappert heeft mogelijk gemaakt dat het Leidse Volkshuis 8 weken per jaar gebruik heeft kun nen maken van het haar zo dierbaar geworden plekje op de Gooise hei. MPG Groep, Heemstede (wissel- pa. HollandscHe Mij. der Wetenschappen Op de zaterdagmiddag gehouden 210e jaarvergadering van de Hol- landsche Maatschappij der Weten schappen heeft de secretaris, prof. dr. ir. R. J. Forbes uit Amsterdam heeft bij het uitbrengen van zijn verslag mededeling gedaan van het instellen van een derde prijs van de Hollandsche Maatschappij, namelijk het Pfizer-fonds. Dit fonds heeft de bedoelings ociaal-medisch en sociaal- pharmaceutisch onderzoek te stimu leren. De baten van het Pieter Langer- huizen Lambertuszoon-fonds werden toegekend aan prof. dr. W. Glasber gen voor zijn onderzoek naar de oecologie van de vroegste fase van de klokbekerkcultuur van West-Euro- Kerkelijk Leven NED. HERV. KERK Beroepen te Hei- en Boeicop L Dop- penberg te Wilsum te Sint Philips- land J. van der Schee te 's-Graven- moer te Vlaardingen (vac. P. Zijl stra) K Ooms te Leerdam. Bedankt voor Oldebroek J. van Wier te Putten. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Zuid-Beijerland ds. G. J. Grafe, die hulpdiensten ver richt te Breskens naar Exmorra- Allingewier-TJerkwerd A. van Zuijlen. kand. te Rotterdam, die bedankte voor Wijckel, Vrouwenpolder en voor Mil- dam. CHR. GEREF. KERKEN Vliet- GEREF. GEMEENTEN Bedankt voor Borssele A. Hofman te Zeist. OUD GEREF. GEMEENTEN Bedankt voor Loenen a 'd Vecht E. du Marchie van Voorthuysen te Leer- sum. Provinciale synode Oud Katholieke Kerk Te Amersfoort kwam de provincia le synode van geestellijken in dienst van de Oud Katholieke Kerk in twee daagse zitting bijeen. In een uitvoe rige rede ging de aartsbisschop van Utrecht, dr. A. Rinkel, nader in op het bezoek, dat door hem en de bis- op de proef te stellen een dubbelrol j schop van Zwitserland onlangs is ge speelde. en Rolvast dapper bracht aan de oecumenische pa triarch van Konstantinopel. Tal van praktisch-pastorale aan gelegenheden kwamen aan de orde, zowel op het gebied van de liturgie als het Kerkrecht. Ook werd in een inleiding aandacht geschonken aan de plaats, taak en betekenis van de gezinsvoogdij. Met het oog op de ca techese voor de gelovigen, die wonen in de diaspora, werd een ontwerp I aangenomen voor een werkschrift geloofsleer en „IG" hTeeft aan dit zeker niet feil loos in elkaar zitten stuk een prach tige uitvoering gegeven en zich met een bewonderenswaardige rolvastheid dapper door de hier en daar onno dig lange monologen heengewerkt. Naast een kern van geroutineerde I ?ve.r bijbel, liturgie, spelers kon regisseur Antoon Arent- kerkgeschiedenis. sen zoals reeds gezegd beschikken Aan de hand van een tweetal inlf1 over enkele jonge spelers die zich I dingen werd uitvoerig besproken het dermate optrokken aan de gerouti- uitgangspunt en de te volgen ge neerde kern. dat alle rollen zonder l dragslijn by het deelnemen aan oecu- uitzondering in goede handen waren, menische diensten door oud-katholie Els Arentsen heeft op bewonderens waardige wijze haar moeilijke dub belrol tot een goed einde gebracht en gaf zowel aan Rosemary als aan Mary de juiste typering. De tweede uiterst dankbare rol, die van de naar inspiratie zoekende en van zijn prulwerk walgende schrijver vond een uitstekend vertolker in Eduard de Wekker. Corry Boom had geen moeite met de rol van Iris, Cyrils nichtje en typiste Aad de Jong deed voor haar als de illustrator Ro nald niet onder. Wim Versteegen was bijzonder goed op dreef in zijn uit beelding van het fuifnummer Rony hetgeen eveneens kan worden gezegd van Myny Boom-Schild en Tiny Beekman respectievelijk als Lily en Violet twee van Cyrils vriendinnen. Wim den Haan ontpopte zich als een uitstekend verzekeringsagent en Jo Bodenstraff gaf aan de inspec teur van politie Blake aanvaard baar gestalte. ke ambtsdragers. Tevens werd be raadslaagd over de mogelijkheid om ambtsdragers van andere kerkge meenschappen in eigen kerkdiensten, afgezien van de bediening der sacra menten, te betrekken in incidentele gevallen, zoals reeds in de praktijk is voorgekomen. Het beraad hierover wordt nog voortgezet Eén van de hoofdpunten van de agenda vormde tevens een referaat over „De grenzen der Kerk" en de discussie hierover. Met de behande ling van dit onderwerp was een be gin gemaakt op de gecombineerde vergadering van oud-katholieke en anglikaanse theologen in 1960 en het zal op een volgende zitting opnieuw aan de orde komen. Niet alleen voor het pastoraat, maar ook voor de oecumenische ontmoeting blijkt hier een actueel, doch ook uitermate ge compliceerd vraagstuk te liggen. De bijeenkomst van de algemene synode wordt in november gehouden. Als vertegenwoordiger van het Re monstrants Centrum, dat sinds tien jaar een groot deel van het buiten voor haar werk ter beschikking heeft gekregen was aanwezig ds. Den Broeder. Na een gezamenlijke koffiemaaltijd en een wandeling over de buiten plaats volgde 's middags in de tent het officiële gedeelte van het pro gramma. De heer G. W. in 't Hout, directeur van het Leidse Volkshuis heette alle gasten en genodigden welkom, waar op mej. J. H. Leemans, adj.-direc- trice van het Leidse Volkshuis, die sinds 6 jaren de leiding van de va kantieweken heeft, een overzicht gaf van de afgelopen 50 jaar. Zij memo reerde de grote energie waarmee mej. Knappert dit werk is begonnen, de strijd met de fabrieken om de meis jes gedurende een week (meestal zon der doorbetaling van loon) vrij te krijgen, de liefde waarmee mej. Pijn appel en haar broer en mej. Chavali nes die de leiding over deze weken gedurende vele jaren heeft gehad, het werk hebben aangepakt en met onvermoeide toewijding gesteund en verzorgd hebben. Tevens werd dank gebracht aan 't Remonstrants Centrum dat steeds de belangen van het Leidse Volks huis op bijzondere prettige wijze be hartigde. Ontroerend By de vele mooie momenten was wel het ontroerendste ogenblik toen de 90-jarige mej. Pijnappel zelf het woord nam en daarbij als symbolisch gebaar enkele lelietjes-der-dalen aanbood. Ds. Den Broeder sprak daarop voor het Remonstrants Centrum. Hij schetste op humoristische wijze hoe de eerste jaren inderdaad het Re monstrants Centrum een vreemde in dringer voor het Lei ise Volkshuis geweest moet zijn. maar hoe de ban den langzamerhand zo nauw zijn ge worden dat er een grote vriendschap tussen beide instellingen is ont staan. Een vertegenwoordiger van de Werkgemeenschap „De Ratel", die verleden jaar voor het eerst een ge- zinsweek op de Hoorneboeg organi seerde bood mej. Pijnappel een boek aan. Namens het bestuur van het Leidse Volkshuis dankte de heer P. Hutte alle sprekers, het personeel van de „Hoorneboeg" en de overige mede werkers. Dia-overzicht Daarop volgde een historisch over zicht in de vorm van dia's met een geluidsband waarop flitsen en zang uit het verleden en heden waren opgenomen. Na gezamenlijk theedrinken vertrok laat in de middag een dankbare groep na deze geslaagde reüniedag. Tot slot volgt hier een uitspraak van één van de trouwe Hoorneboeg- bezoeksters: „De Hoorneboeg is voor ons als een heel mooi sprookje en na 50 jaar is dat sprookje er nog. Ons hele leven is er zonniger door ge worden en die zon hebben wij ook aan onze kinderen kunnen geven". RIJ VERKEER: Geef vrije doorgang aan voetgan gers op zebrapaden. Sla niet met grote snelheid een hoek om. Direct om die hoek kan een zebrapad liggen. II■■■■■■■■■■■■■■■■I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 3