I Koningin en Prins te Wenen toegejuicht AGENDA Kwaadaardige beer werd neergeschoten h Luicl hoerageroep klonk op de Tarakan-traditie herleeft Dood Erg MET EEN ENKEL WOORD De berichten over parachutisten landingen en infiltraties op Nieuw Guinea worden thans talrijker. Nederland was daarop voorbereid, want Soekarno's „speldeprikken" zouden doorgaan. Intussen vraagt men zich af of de grens, waarop „oorlog" zijn intrede doet, bereikt of reeds overschreden is. Daarom wordt het de hoogste tijd dat er iets „gebeurt". Zo kan dit on mogelijk voortgaan „Het plan Bunker is er", aldus de New York Times, „om aan deze toe stand wellicht een einde te maken. Nederland zou dan bereid moeten zijn West Nieuw-Guinea over te dra gen aan 'n V.N. bestuur, mits de vol kerenorganisatie er borg voor staat, dat de Papoea's tijdens haar bewind de gelegenheid krijgen om zich via een volksstemming vrijelijk uit te spreken over hun toekomst. Hiervan willen de Indonesiërs echter niets weten. Omdat nu het Handvest van de V.N. het gebruik van geweld ver biedt, behalve dan in geval van zelf verdediging, vraagt de toestand ken nelijk om ingrijpen van de V.N.", al dus het blad. Uit den aard der zaak bestaan er verschillende manieren waarop de V.N, in de thans heersende situatie zouden kunnen ingrijpen. Wij willen ons thans niet verdiepen in de di verse mogelijkheden, doch constate ren slechts, dat er noodzakelijk iets geschieden moet, wil de spanning niet tot een zodanige hoogte stijgen, dat ze zich niet langer laat beheer sen. Het allerminste wat men op dit ogenblik mag vragen is het onver wijld zenden van neutrale waarne mers, op dat duidelijk worde vast gesteld wie momenteel in Nieuw-Gui- nea regelrechte militaire agressie pleegt en wie slechts militaire maat regelen treft tot zelfbescherming. Nederland meent nog steeds te handelen overeenkomstig de begin selen van het Handvest en het ware nu nog tijd zulks door internationale waarnemers te doen vaststellen. 4 Vervolg van pag. 1 Economische maatregelen President Soekarno heeft zaterdag gelast de produktie en de uitvoer van Indonesië op te voeren om het hoofd te bieden aan de slechter wordende economische toestand. In zijn hoeda nigheid van voorzitter van de eco nomische operationele staf, heeft Soekarno een bedrag van 22,115 mil jard roeplah bestemd als maximum- bijdrage van de staat voor belang rijke ontwikkelingsprojecten voor de rest van het jaar. Deze economische maatregelen hebben ten doel het binnenlandse front te versterken voor de strijd voor de „bevrijding van West-Irian" die de waakzaamheid van het hele volk vereist- Volgens Soebandrio zijn de maat regelen de hoofdlijnen van een natio nale geleide economie voor het ko mende jaar. Hij eist verhoging van de produk tie van levensmiddelen, in het bij zonder van rijst, mais en cassave, en van de uitvoer van landbouwproduk- ten. De invoer in Indonesië zal voor de rest van het Jaar worden beperkt De regering is zeer volledig bewust van de huidige moeilijke monetaire toestand. De regering zal bezuinigingen in voeren in de gewone staatsuitgaven. Verder houdt het financiële beleid handhaving van een gezonde beta lingsbalans in. (Van onze Weense correspondent) Nadat het gisteren de hele dag in Wenen had geregend, was het weer vandaag goed. De lucht was wel enigszins bewolkt, maar telkens brak de zon door. Op het open terras van het vliegveld Schwechat bij Wenen stonden honderden Oostenrijkse belangstellenden. Maar er was nog een apart kleiner terras boven de ingang van het luchtvaart gebouw en daar hadden zich vele tientallen leden van de Neder landse kolonie opgesteld, vooral een groot aantal kinderen, met Nederlandse vlaggetjes in de hand. LEIDSCH DAGBLAD MAANDAG 21 MEI 1962 Advertentie Om half twaalf kwamen uit weste lijke richting vier straaljagers van de Oostenrijkse luchtmacht, die het Nederlandse vliegtuig tot de Duits- Nederlandse grens, ten noorden van Linz, tegemoet waren gevlogen en die het vliegtuig tot Wenen toe escor teerden. Kort daarop daalde het Fok- ker-friendshiptoestel, dat bestuurd werd door Prins Bernhard. De Oostenrijkse chef van het pro tocol ging tezamen met de Neder landse ambassadeur te Wenen, dr. H. Ezauschier, het vliegtuig binnen, om Hare Majesteit te begroeten. On middellijk daarop verscheen de Ko ningin op de trap. Zij werd hartelijk begroet door het publiek en intussen dreunden de 21 schoten van de veld- houwitsers. Onderaan de trap stond de Oosten rijkse president, dr. Scharf, die de Koningin verwelkomde en haar een boeketje orchideeën aanbood. Hjj sprak zijn vreugde uit over dit be zoek en herinnerde aan zijn bezoek aan Nederland van het vorige jaar. Hierop antwoordde de Koningin, dat ook zij dit bezoek zeer op prijs stelt. Terwijl de Koningin en de Prins begeleid door president Scharf de ere-compangnie inspecteerde, weer klonk van alle kanten op het vlieg veld hoera-geroep. Prinses Beatrix herkende al dadelijk enkele beken den onder de leden van het Oosten rijkse kabinet en het diplomatieke corps. Dan rijden de grote, zwarte Cadillacs voor, waarin de bezoekers plaatsnamen. In de eerste auto Hare Majesteit met president Scharf. In de tweede auto Prins Bernhard met mevrouw Kyrie, de dochter van president Tenslotte zei Soekarno dat de re gering er niet voor zal terugdein zen alle wetten en voorschriften die een gezond economisch beleid in de weg staan af te schaffen. Oud geluid President Soekarno heeft gister avond herhaald dat „Indonesië „ver trouwt West-Irian door eigen kracht voor het einde van dit jaar terug te krijgen". Hij sprak op de 54ste verjaardag van de eerste onafhan kelijkheidsbeweging. En zei dat „In donesië niet bedelt om een vreedza me oplossing van het geschil wan neer het te kennen geeft dat het een regeling door onderhandelingen wil". Hij voegde hierafln wederom toe dat de regering slechts met Nederland Scharf. In de derde auto nam Prin ses Beatrix plaats met Bondskanse lier Gorbach en in de vierde auto Prinses Irene met waarnemend kan selier Pittermann. In de zesde auto had minister Luns plaats genomen, die tezamen met jhr. W. F. Röell als directeur van het kabinet van Hare Majesteit dit bezoek meemaakt. Terwijl de Nederlandse kolonie haar vorstin nog voor het laatst met hoera-geroep en het zwaaien van Nederlandse vlaggetjes toejuichte, begaf men zich langs een weg van 13 kilometer naar de binnenstand, waar zich rond het Schwarzenbergplein reeds veel publiek had verzameld. PROGRAMMA EERSTE DAG KON. BEZOEK Het programma van de eerste dag van het Koninklijk bezoek aan We nen luidt als volgt: 11.30 uur: Aankomst op vliegveld Schwechat. Begroeting door president Scharf en leden van de regering. Rit naar hotel Imperial. 13.30 uur: Noenmaal in kleine kring met Bondspresident Scharf in de kanselarij van de president in de Hofburg. 15.15 uur: Ontvangst van de in Wenen geaccrediteerde chefs der di plomatieke missies met hun dames in de ceremoniezaal van de Hofburg. 15.45 uur: Bezichtiging van de ?ees- BORNEO in de „BORNEO" van de STOOMVAART MIJ Een volle week naar Noorwegen en Zweden, de ideale zomervakantie voor jongens en meisjes van 12 t/m 17 jaar. Jongensreizen: 7/7-14/7, 14/7-21/7, 21/7-28/7, Meisjesreis: 28/7-4/8 NU KAN ER NOG EEN KEUZE WORDEN GEMAAKT WAT BETREFT HET TIJDSTIP VAN DE REIS Jongens en meisjes van 12 t/m 17 jaar kunnen zich voor één van deze reizen opgeven. Er wordt gereisd in groepen van 16 met een lei der/leidster. Individuele en groepsopgave is dus mogelijk. lnneMlr»o«n en r«*erver<no«n bi) d« triPauw 8" ftelabureaut •ismad» bij da Paaaagadienat «n da S.M.N, Poalbua 359. Amatardam. j T.V. gevaarlijker dan kernproeven Dr. Robert Wilson, lid van de Amerikaanse commissie voor de kernenergie, heeft op een bijeen komst van geleerden en functlo- rissen uit het bedrijfsleven verklaard dat televisiekijkers over het algemeen meer radioactive straling ontvangen, dan anderen van alle, tot dusverre door de Sowjet-Unie en de Ver. Sta ten genomen proeven met kernwa pens. telüke en wereldlijke schatkamer in de Hofburg. waar o.a. de Oostenrijkse kroonjuwelen worden bewaard. 16.30 uur; Bezoek aan het Kunst historisch Museum, waar men voor deze gelegenheid schilderijen van Breughel. Rubens. Vermeer en Rem brandt bijeen heeft gebracht. De Prinsessen Beatrix en Irene zullen om deze tijd naar het Paleis Augarten gaan waar de Wiener San- gerknaben wonen die voor haar zul len zingen. 20.00 uur: Galadiner, aangeboden door Bondspresident Scharf in de ceremoniezaal van de Hofburg. 22.15 uur: Gala-ontvangst in de pronkzalen van het. voormalige kei zerlijke lustslot Schönbrunn. Geen dode (n) en geen gewonde (11) Een woordvoerder van het ministerie van Defensie beves tigde vanochtend, dat er aan Nederlandse zijde geen enkele dode of gewonde te betreuren valt onder de militairen op Nieuw-Guinea. VOOR HEDENAVOND Hilversum I. 402 m. AVRO: 18.00 Nws. 18.15 Pol. lezing. 18.25 Van, voor en door amateurs. 19.00 Pianorecital: klass. en moderne muz. 19.30 V. d. jeugd. 20.00 Nws. 20.05 Promenade-ork. en solist. 20.35 Jazz muziek. 21.00 Speuren als hobby, le zing. 21.20 Hammondorgelspel. 21.30 Voordracht. 21.40 Ned. Kamerkoor en orgel. 22.05 Staatsiebezoek aan Oosten rijk. 22.30 Nws. 22.40 Act, 23.00 Llchte muz. 23.15 Klass. muz. 23.55-24.00 Nws. Hilversum II, 298 m. NCRV: 18.00 Popul. orgelbespeling. 18.30 Met band en plaat voor U pa raat, 18.50 Openbaar Kunstbezit. 19.00 Nws en weerber. 19.10 Op de man af. praatje. 19.15 Klass. muz. 19.30 Radio krant. 19.50 Musette-ens. met zang- solisten. 2015 Witte Velden, hoorsp. 21.30 Instr. trio: amus muz. 22.00 Pari. comm. 22.15 Lichte Ned. muz. 22.30 Nws. en SOS-ber. 22.40 Avondoverden king. 22 55 Boekbespr. 23.05 Muzikale vraagbaak. 23.40 StaAtsiebezoek aan Oostenrijk. 23.50 Gram. 23.55-24.00 Nws. GRAMMOFOONPLATENPROGRAMMA DRAADOMROEP (Over de 4e U|n van 18-20 uur) Ludwlg van Beethoven, I. Sonate voor plano en viool ln F gr. t. op. 24. Allegro. Adagio molto espressivo. Scherzo. Allegro molto. Rondo. Allegro ma non troppo. Wilhelm Kempff, plano; Wolfgang Schnelderhan, viool. II. Sonate voor piano in C gr. t. op. 53 („Waldstein"). Allegro con brio. Introduzlone. Molto adagio. Rondo. Allegretto moderato. Wilhelm Kempff, plano. III. Quartet In C gr. t. op. 59 nr. 3 Andante con moto. Allegro vivace. An dante con moto quasi. Allegretto. Me- nuetto. Grazioso. Allegro molto, Koeckert Quartet. IV. Sonate voor plano en cello in D gr. t. op 102 nr. 2. Allegro con brio. Adagio con molto sentlmento d'affet- NCRV: goede avond (Van onze t.v.-medewerker) Dit, is geen groet, maar een consta tering en dus feitelijk toch wel een soort hommage. Ze verdiende deze door verschillende prestaties, vijf in getal. We willen het programma tot sta ving van onze bewering chronolo gisch doornemen. Daar was in de eer. dracht van het gebied aan de repu bliek. Geen algemene verkiezingen Er zullen in Indonesië geen al gemene verkiezingen worden gehou den voordat Westelijk Nieuw-Gui nea bjj de republiek is gevoegd. Dit zeide de eerste minister dr. Djoeanda tijdens een plechtigheid op de „nationale dag van het heront- waken". Oorspronkelijk zouden dit jaar al gemene verkiezingen worden gehou den, de eerste sinds 1955. Tijdens het schokkende gebeuren in de tent van Circus Boltini bevond zich in de kooi nog een vierde man: de Haarlemse persfotograaf Cees de Boer. Op het moment, dat de beer zich op het meisje wierp deed de fo tograaf met een verbluffende koel bloedigheid enkele stappen naar vo ren, bracht zijn camera aan het oog en legde de gebeurtenissen in een tweetal opnamen op de gevoelige plaat vast. „Het was mijn beroeps reactie", vertelde hij later, „Ik deed het zonder erbij na te denken. Pas toen ik de opnamen had gemaakt en de beer langs me heen rende, reali seerde ik mij het gevaar". Maar ook toen hield hij zijn positieven bij el kaar. Terwijl de omstanders hun aandacht richtten op de inmiddels uit de kooi gebrachte Ria Kuyken, klonk ineens het geluid van het kooi- hek. Onder het voortdurend in het oog houden van de rondrennende beer was de fotograaf voetje voor voetje en bijna door niemand opge merkt naar de kooi-uitgang gekomen. Toen Toni Boltini kort voor het begin van de avondvoorstelling terug keerde uit het ziekenhuis, vanwaar Ria Kuyken, na behandeld te zijn, naar huis was gebracht, zei de circus directeur beslist: „Die beer gaat dood". Temidden van de ongelovige reacties van de circus-bevolking fluis terde Althoff ons toen toe: „Als hij zoiets zegt, dan doet-ie het. En ik zal u ook zeggen, wanneer het gebeurt. In de pauze wordt hij doodgescho ten". Het werd zelfs nog voor de pauze. Terwijl in de tent het publiek, on kundig van het dramatisch gebeuren dat zich kort tevoren had afgespeeld, juichte en klapte voor de acrobaten- nummers, werd voor de getraliede be renwagen, vlak achter de artiesten ingang van de grote tent, een ster ke lamp in gereedheid gebracht en beklom hoofdagent V. G. Kokhuis van de Haarlemse gemeentepolitie, met een stengum in de hand, het voor de tralies van de wagen gescho- zou onderhandelen op basis van over- ste plaats een model-interview met professor Parkinson, slechts gedeel telijk serieus, maar goed voorbereid en uitstekend van uitvoering. De man steekt niet alleen de gek met de maatschappij maar op een slimme manier ook met zichzelf. „Muziek voor U" was niets voor ons. Het sprak ons doodeenvoudig niet aan. De schets meer was de eenakter toch eigenlijk niet droeg een ty pisch burgerlijk karakter, maar werd uitnemend gespeeld en daardoor boeiend. Vooral het trio hoofdrollen mocht er zijn. waarbij op te merken is dat de Dove tWill Spoor) feite lijk geen gewoon acteur is maar een mime-speler en danser. Verrassend was daarna het zang spel over het rassenvraagstuk. Er is te strijden over het antwoord op de vraag of het nu op de allerbeste wijze voor de t.v. werd gebracht. We kun nen ons bijvoorbeeld voorstellen, dat de man van het verbindende com mentaar buiten beeld gebleven zou zijn en filminlassen over het gebeurde in Little Rock tals verbindingen waren gebruikt. Niettemin willen we hier constateren, dat afgezien van de mu zikale waarde van het. geheel een bii- izonider indringend getuigenis dioor een toegewijde jeugd werd gegeven. Tenslotte een dramatisch hoogte punt: drie onzer grootste acteurs in één uitzending. Met Elisabeth An dersen centraal voor de zevende maal ditmaal geassisteerd door Bentz van den Berg en Steenbergen in twee flarden modern verstoneel van Eliot en Fry. De toelichting van David Ko ning was literair verantwoord, maar leek ons noga] aan de hoogdravende kant. Voor de liefhebbers geen be zwaar en voor anderen was het ge heel toch waarschijnlijk niet spre kend genoeg. Vervolg van pag. 1 ven postament van het leeuwennum mer, om vandaar af de beer, die de zangeres had aangevallen, neer te leggen. Na eindeloos lijkende tijd van aanleggen en het goede moment afwachten, klonken tenslotte de kor te droge knallen van een vuurstoot. De beer rolde opzij. Met een karabijn werd hem nog een zekerheidsschot nagezonden. Toen Bobby Althof, die bij het neerleggen van de beer de aanwijzin gen had gegeven, twee minuten daar na zijn rode jasje aanschoot, om met de olifantjes de piste in te gaan, wa ren twee kogelgaten in de achter wand van de wagen nog de enige sporen van wat zich zo even had af gespeeld. Gevraagd naar zijn beweegredenen om de beer te laten neerleggen, zei Toni Boltini ernstig: „Ik vind het een eis van het gezonde verstand. Men moet zich hierbij niet laten leiden door valse sentimentaliteit. Deze beer heeft zich vale en gevaar lijk getoond. Iedere mogelijkheid voor herhaling moet worden uitgeslo ten. Nadat hy klontjes en chocomel had gekregen, heeft hij degene, die hem dat gaf, aangevallen. Dit was een geval van kwaadaardig aanvlie gen. Dat is heel erg". Dompteur Althoff wees erop, dat een beer een vals dier is en altijd een roofdier zal blijven. Daarbij zijn beren onbetrouwbare dieren. „Zij kunnen lief en aardig doen, m .ar men moet juist bij beren altfid ver dacht zijn op onverwachte dingen". Bij deze gebeurtenissen is er waar schijnlijk nog te weinig rekening mee gehouden, dat de beren de tijd moeten krijgen om aan nieuwe men sen in de kooi te wennen". Ria Kuyken bevindt zich thans in de ouderlijke woning te Nijmegen. Vanmorgen is zU voor controle naar het ziekenhuis geweest. Gebleken is, dat de verwondingen niet van ern stige aard zijn. Ria heeft alleen de voor deze week gemaakte afspraken moeten afzeggen. Topzwaar praat programma met prachtig slot (Van onze t.v.-medewerker) Indien de kijker de zon negeerde en op zondagmiddag voor zijn inge schakeld toestel plaats nam om zich op spannende sport te trakteren, moest hij op de koop toe de inten sieve voorlichting van <ie commen tatoren over zich heen laten spoelen. Vooral bij het steeds maar weer herhalende Zandvoortse circuit was dat een zenuwslopende of slaap verwekkende bezigheid, die weinig es sentieels aan de monotone beelden toe of af deed. Bij het paardrijden ging dat aanzienlijk aangenamer toe. maar dat oordeel kan op een per soonlijke voorkeur berusten. De avond gaf een Journaalherha ling en een sport in beeld, waarbij natuurlijk ook uitgebreid gepraat moest worden. De film over de Algerijnse vluchte lingen was een pronkstuk, waarbij het commentaar een functie vervul de Hierin was een sterk geladen nieuwselement. dat het gespannen sentiment ontspannen perspectief schonk Toer-ls-mee was succesrijk voor de deelnemer, maar verder niettegen staande de beweging, die men er door acteurs in had laten aanbrengen toch eigenlijk een langdradige aange legenheid. De opzet van de Oude Draaidoos was ook ditmaal boeiend. Jammer, dat de geïnteresseerde kijker tevens de breed en luid pratende heer Dik Huizinga van het Filmmuseum erbij moest toelaten. Het werd gewoonweg een vervelende zaak door de veel te lange duur. Toen de kijker murw ge maakt was door al het, gekeuvel ach tereen werd degeen. die geduld had weten op te brengen, overdadig be loond. Hij kreeg een ballet te aan schouwen. dat van originaliteit en kunstzin getuigde, van smaak en oefening, die een zeldzaam boeiend geheel opleverden.. Daarbij kwam de puntgave regie van vakman Joes Odufré. De avond werd er feitelijk Schouwburg: Operetteclub „Sint Cunera'. Opvoering van „Het Rozen- prinsesje". 8 uur n.m. Oegstgeest Kasteel Oud Poel geest. Jhr, mr. A. A. van de Brande- ler over zijn reis naar Madagascar. 8 uur njn. DINSDAG Doelenkazerne (filmzaal): Alg. R.-K. Officierenver. Lezing lt.-kol. P. J. M. Evers „Van Cannae tot Zama". 8.15 uur n.m. Gulden Vlies Forum WD over verkiezingen. 8 uur nam. Pnlël: Herv. wijkgem. Pniël. Aanble- bieding geschenk „Orgel- en plano fonds". 8 uur n.m. Prediker: Volle Evang. Zending. Spr. J. Zijlstra. 8 uur n.m. Middelweg 38: Ledenvergadering „Het Groene Kruis". 8 uur n.m, Steenschuur 6: Zangavond Haags Klein Vrouwenkoor 8 uur n.m. WOENSDAG Breestraat 19: Ledenverg. Leldse Ver. van Postzegelverzamelaars. 8 uur n.m. Den Burcht: Openbare vergadering P.v.d.A. Sprekers prof. dr. I. Samkalden en dhr. C. J. Plena. 8 uur nm. Old Dutch (2de Binnenvestgracht 15): Filmavond Expogé. 8 uur nm. Oosterkerk: Herdenking 100 Jaar Zondagsschool „Laat de kinderen tot MIJ komen". Sprekers dg. N. Kleerma ker en ds. A. Vos. 8 uur n.m. Pieterskerk: Avondstilte. 7.30 uur n.m. Schouwburg: Chr. Muziek- en To- Flip v.d. Schalie naar AVRO-tv (Van onze Hilversumse correspondent) Flip van der Schalie, tot dusver verbonden aan de afdeling geva rieerde programma's (radio) van de AVRO, zal binnenkort overgaan naar de AVRO-televisie en hier de func tie krijgen van regisseur-producer bij de afdeling gevarieerde programma's, waarvan Karei Prior het hoofd is. Chef-omroeper Jan Boots zal Van der Schalie opvolgen in diens functie bij het radiobedrijf. Over de opvol ging van Jan Boots heeft de AVRO nog geen beslissing genomen. Nog een andere mutatie bij de AVRO: Ype Höweler zal met ingang van 1 juni belast worden met de da gelijkse leiding van de afdeling ern stige muziek, aan welke afdeling hij al als medewerker was verbonden. Deze functiewisseling houdt verband met de benoeming van de heer H. de Wolf als waarnemend-directeur van de AVRO na de dood van directeur D. Repko. De heer De Wolf ls name lijk als programmaleider opgevolgd voor de heer Van Overvest, die tot dan toe aan de afdeling ernstige mu ziek was verbonden. door op een hoger plan getild. Het succes alom in den lande ermee ge oogst bleek volkomen begrijpelijk. Maar dat wij daarvóór zo intens moesten lijden, was wel te betreuren. BINNENLAND Gistermiddag is de bejaarde heer SJ. de Vries uit Grouw, toen hij liep te wandelen even bulten de bebouwde kom van Franeker. door een hem achterop komende auto aangereden. De man was op slag dood. Zaterdagmiddag ls ln het St.- Josefziekenhuls te Eindhoven tenge volge van een verkeersongeval over leden de 75-Jarlge mevrouw W. C. Al- bers-Tekamp uit Eindhoven. Enige uren tevoren was zij ernstig gewond geraakt, toen zij plotseling de Aalster- weg te Eindhoven overstak en werd aangereden door een taxi. Zaterdagmldag ls ln een perceel aan de Hasebroekstraat in Amsterdam de 82-Jarige heer J. van Schaffelaar op de derde etage tengevolge van een misstap van de trap gevallen. Hij kwam terecht op de overloop van de tweede verdieping en liep een ernstige hoofd wond op. Hij werd naar het Wilhel- mlna Gasthuis vervoerd, waar hij in de loop van de dag ls overleden. In Zeddam, gemeente Bergh, is zaterdagavond een boerderij, bewoond door twee gezinnen, dat van de we duwe Bus en dat van haar zoon, de heer J. Bus, geheel uitgebrand De bijgebouwen, die door de brandweer nat werden gehouden, bleven ondanks de harde wind en de vonkenregen voor de brand gespaard. Vijf varkens kwa men ln de vlammen om. De schade is groot. Pand en inboedels waren ver zekerd. De 26-Jarige ongehuwde J. van der Veen uit Harkema-Opeinde is gis termorgen overleden aan de gevolgen van een aanrijding, die hem zaterdag avond laat ls overkomen. Hij werd. toen hij met zijn flets aan dé hand op de weg liep in Surhuisterveen, aan gereden door een bromfietser, de 23- Jarlge ongehuwde A van der Wal. Beiden werden zwaar gewond naar het Academisch Ziekenhuis ln Groningen gebracht De bromfietser had o m. een schedelbaslsfractuur. Zaterdagmiddag ls de 6-Jarlge Truusje de WUdt uit Handel (L.) daar door een auto aangereden en gedood. Het kind stak achter een vrachtauto plotseling d? weg over, zonder te let ten op een auto. die uit tegenover gestelde richting kwam. BUITENLAND De Italiaanse onderwijzersvereni ging heeft een staking van vier dagen ter ondersteuning van looneisen aan gekondigd, nadat voorstellen hiertoe van de Italiaanse premier waren ver worpen. De staking zal morgen begin nen. De 45-jarige Cyrus Robert Vance, een voormalig advocaat uit New York, ls benoemd tot minister van het Ame rikaanse leger, als opvolger van Elvis 5 tahr die eind Juni president van de universiteit van Indiana wordt. Vance ls sinds Jan 1931 algemeen raadadvi seur van het ministerie van Defensie. Onder de regerlng-Elsenhower was hij sjreciaal adviseur van de Senaatscom missie. die het program voor raketten en satellieten onderzocht. Het manuscript van Johann Strauss' opere^e „Die Fledermaus" ls op een velling ln München voor 146000 mark door de stad Wenen aan gekocht. Het uit 1874 daterende ma nuscript werd in 1938 door de nazi's aan de erfgenamen ontnomen en aan de Weense stadsbibliotheek geven. Na de oorlog kregen de erfgenamen het terug. Deze verkochten de hele overige nalatenschap van Johann Strauss, waaronder de andere operette-manu scripten, aan de Weense stadsbiblio theek maar namen „Die Fledermaus" met zich mee toen zij naar de VS. emigreerden. De Weners zijn er nu trots op ook het laatste nog ontbre kende manuscript ln bezit gekregen te hebben. De (verboden) Nepalese Congres partij heeft te Patna ln India mede gedeeld dat bijna alle politiebureaus en afgelegen militaire posten ln de dis tricten Goelmi en PJoetan in het wes ten van Nepal ln de afgelopen veertien dagen ln handen van opstandelingen zijn gevallen. Elf politiemannen kwa men bij gevechten om. De opstande lingen worden gesteund door de be volking, aldus de Nepalese Congres partij. Zes officieren van het eerste Zuidkoreaanse leger zijn zaterdag door een krijgsraad, die te Seoel zitting heeft gehouden, wegens verduistering en diefstal ter dood veroordeeld. De president van de Afrikaanse republiek Mall, Modlbo Keita, is zon dag met een Sowjetrusslsch vliegtuig uit Bamako, de hoofdstad van Mali, vertrokken voor een serie officiële be zoeken aan de SowJet-Unle, Tsjecho- Slowakij en O -Did. Verscheldenen leden van het Mallnese kabinet vergezellen president Kelta. Voor zijn vertrek zei Keita dat zijn reis een goede gelegen heid was om de werkelijkheid van het socialisme te zien. In een dorpje in de Turkse pro vincie Konya zijn tien kinderen over leden, terwijl veertig anderen ln le vensgevaar verkeren als gevolg van be handeling van hun hoofd tegen luizen met een insektenverdelglngsmiddel. be stemd voor vruchtbomen. Zoeterwoudseweg 1Aandeelhouders vergadering H.C.W. 12 uur vjn. Zoeterwoudseweg 1Aandeelhouders vergadering Ned. Electrolasch Maat schappij. 11 uur v.m. Zomerzorg: Ledenverg. Kynologenver. „Rijnland". Spr. dr. A. W. M. Brooy- ma'ns over erfelijke afwijkingen bij de hond". 8 uur n.m. DONDERDAG Acad. Ziekenhuis (cursuszaal): Uit reiking Landsteiner-onderscheldlngen Bloedtransfusiedienst Ned. Roode Kruis. 8 uur n.m. Garenmarkt: K. en O.-excursie naar Cinetone-studio's en As6cher en Co. te A'dam. 8.30 uur v.m. Schouwburg: Lelds Acad. Kunst centrum Zolder-theater speelt „Arg waan". 8.15 uur n.m. Van Baerlestraat: Plelnverg. P.v.d.A. 7.15 uur n.m. Den Haag (Gebouw K. en W.): K. en O. Ned. Opera „Hoffmann's Ver tellingen". 8 uur n.m. VRIJDAG Den Burcht (grote zaal): Jaarverg. Ned. Unie van Speeltulnorganlsatles. 11.30 uur v.m. EvertsenstraatPlelnverg. P.v.d.A. 8 uur n.m. Fred, van Eedenlaan. Plelnvergade- ring P.v.d.A. 7.15 uur n.m. Gem. Bedrijfstechnlsche schoolTen toonstelling van leerllngenwerk. 2-4 en 7-9 uur n.m. Geref. Jeugdhuis: Filmavond Ver. Oud-leerlingen Ambachtsschool. 8 uur n.m. Prediker: Evangelisatie Chrlstengem. „Ecclesia". 8 uur n.m. ZATERDAG Den Burcht (grote zaal): Jaarverg. Ned. Unie van Speeltulnorganlsatles. 10.30 uur v.m. Doopsgezinde kerk: Adventkerk geen dienst. Eerste Binnenvestgracht 20: Jubi leum en afscheid J. W. Cornellsse, onderdistrictscommissaris N.P.V. 4-5.30 uur n.m. Gem. Bedrijfstechnlsche School: Ten toonstelling van leerllngenwerk. 9.30- 11.30 uur v.m. In de Moriaan (Hoogl. Kerkgracht) Oec. Raad Lelden. Spr. dr. C. P. van Andel over „Christen zijn ln deze tijd". 8 uur n.m. Leldse Volkshuis: Concert Jeugd- kamerorkest „Lelden". 8 uur n.m. St.-Antonlusclubhuls: Chr. Toneel groep „Imperium" speelt „Thor en de engelen". 8 uur n.m. Stationsplein (lyn 44)Wandeling Ned. Chr. Relsver. naar Kijfhoek en Bierlap. 1.45 uur nm. Steenschuur 6: Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. 10.30 uur v.m. TENTOONSTELLINGEN Academie (nieuwe vleugel)Lelds Acad. Kunstcentrum. Schilderijen en tekeningen van Guy-Marle Nouvel (tot 15 juni). Lakenhal: Tentoonstelling „Bal en zijn groep" (tot 18 Juni). Legermuseum (Pesthulslaan)Met uitzondering van maandag, dag. van 10-4 uur (zondag 1-4 uur) Rijksmuseum Geologie en Mineralo gie, v d Werf park 1; tentoonstelling geologie van Nederland Op werkdagen van 10-12 en 2-4 uur Zon- en feest dagen 2-4 uur Rijksmuseum voor Volkenkunde: Dag 10-5 uur. zondag 1-5 uur Rijksmuseum van Oudheden: Dage lijks 10-5 uur. zondag 1-5 uur Rijksmuseum voor de geschiedenis der natuurwetenschappen: Dagelijks 10-4 uur Zondag 1-4 uur BIOSCOPEN Luvor: „Spel ln de nacht". 18 Jr. Dag. 2.30, 7 en 9.15 uur; zond. 2.30, 4.45, 7 en 9.15 uur. Lido: „De rimboevechters van Birma". 14 Jr. Dag. 2.30, 7 en 9.15 uur; zond. 2.30. 4.45. 7 en 9.15 uur. Trianon: „Spartacus". 14 Jr. Dag. (ook zondag) 2 en 7.30 uur. Re\: „Invitatie uit het heelal". 14 Jr. Dag. 2.30. 7.15 en 9.15 uur; zond. 2.30, 4.45, 7.15 en 9.15 uur. Donder dagcyclus „Strijd tegen verdovende middelen". Studio: „l'Avventura". 18 Jr. Dag. 2.30, 7 en 9 15 uur; zond. 2.30, 4.46, 7 en 9 15 uur. Iedere morgen van 10.30- 11.30 uur Het zilveren huwelijksfeest van het Koninklijk Paar. Casino: „Pal Joey, de nachtclubar tiest". 18 Jr. Vrijdag t/m zondag „Onzegbare driften". 18 jr. Maandag t/m donderdag. Dag. 2.30, 7 en 9.16 uur; zond. 2.30, 4.45, 7 en 9.15 uur. Astra-theatcr - Wassenaar: Vrijdag 8 uur en zat. 7 en 9.15 uur „Ser geant x van het Vreemdelingenle gioen". 14 Jr. Zond. 7 en 9.15 uur. ma en wo. 8 uur „La Chatte". 18 Jr. Dond. 8 uur „Tussen hemel en moe ras". Zondagmiddag en woensdag middag 2.30 uur ..Gullivers reizen". Avond- en nachtdienst der Apotheken Geopend voor spoedeisende gevallen Doeza Apotheek. Doezastraat 31. tel. 21313 en Haven Apotheek. Haven 18. tel. 20085. De dienst van apotheek R. van Breest Smallenburg te Leiderdorp, wordt eveneens waargenomen door ds Haven Apotheek. BU geen gehoor van Uw hulsarts oi specialist (of diens waarnemers), bel op dokterstelefoon 22222. to. Allegro fugato. Frledrlch Gulda, plano; Pierre Fournier. cello. V. 6 Bagatellen op. 126. Andor Fol- des, plano. TELEVISIEPROGRAMMA NTS: 20.00 Journ. en weeroverz. AVRO: 20.20 In AVRO'S Televlzier. 20.30 Een (tweede) avond met Freti Astalre, show. 21.30 Muziek Mozaïek. NTS: 22.15-22.25 Staatsiebezoek van het Koninklijk Paar aan Oostenrijk. VOOR DINSDAG 22 MEI Hilversum I, 402 m. AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Ochtend- gym. 7.20 Ochtendvarla. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Progr.-overz. en Rechtdoor naar school en kantoor. 9.00 Gym. v. d. vrouw. 9.10 De groenteman. 9.15 Italiaanse muz. uit de 17e en 18e eeuw. 9.35 Waterst. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Ar beidsvitaminen. 10.50 V. d. kleuters. 11.00 V. d. zieken. 12.00 Dlxlelandmuz. 12.20 Regerlngsultz.V. d. landbouw. 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Orgel en trompet. 13.00 Nws. 13.15 Meded., act. of gram. 13.25 Beurs- ber. 13.30 Licht ens. en zangsoliste. 14.00 Koorzang. Pianorecital. 14.40 Schoolradio. 15.00 Met naald en schaar. 15.30 Kamermuz. 16.00 Bekende melo dieën uit de operette en musicals. 16.30 V. <1. Jeugd. 17.30 Amateursprogr. 17.55 New York calling. AVRO: 18.00 Nws. 18.15 Staatslebe- eoek aAn Oostenrijk. 18.30 Radio- Volksuniversiteit: Hedendaagse Letter kunde - IV, door Jacques den Haan. 19.00 V. d. kind. 19.05 Paris vous parle. 19.10 Inleiding tot muziekbe grip, muz. lezing. 19.25 Fragmenten uit Russische opera's. 20.00 Nws. 20.05 Mel-Merlngen. gevar. progr. 20.55 U spreekt met Bell. klankb. 22.00 Con- coursmuz. 1962 (slot). 22.30 Nws. 22.40 Act. 23.00 Pizzicato: Nieuwsflitsen en act. uit de wereld van de llchte muz. 23.55-24.00 Nws. Hilversum II, 298 m. KRO: 7.00 Nws. 7.15 Klass. muz. 7.30 V. d. jeugd. 7.45 Morgengebed en over. weging. 8.00 Nws. 8.15 Pluk de dag. 8.50 V. d. hulsvrouw. 9.40 Schoolradio, 10.00 V. d. kleuters. 10.15 Lichtbaken. 10.25 Moderne ork.muz. 11.00 Voor de vrouw. 11.30 Muziek houdt fit. 11.50 Volaanvooruit, lezing. 12.00 Mid dagklok - noodklok. 12.04 Licht lunch, concert. 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Gram. 12.45 Staatsie- bezoek aan Oostenrijk. 12.50 Act. 13.00 Nws. 13.15 Platennws. 13.30 Amus.muz. 14.05 Klass. en moderne meesterwerken uit de Franse muziekliteratuur. 14,35 V. d. plattelandsvrouwen. 14.45 Tiere lantijnen, gevar. progr. 16.00 Voor de zieken. 16.30 Rozenkransplechtlgheld 17.00 V d. Jeugd. 17.40 Beursber. 17.45 Regerlngsultz.: Het padvlndersspel van verkennen ln Nleuw-Gulnea, door R. C. Paulus. KRO: 18.00 V. d. Jeugd. 18.30 Kaar ten op tafel, gesprekken over actuele problemen. 18 30 Licht ork. met so listen. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.25 Licht te verteren. 20.10 Weet Je weetje 20.10 Weet Je weetje', foto-tips. 20.30 Fil- harm. sextet: klass. en moderne muz. 21.05 Concertgebouwork.. groot om. roeokoor en solisten: Slavische mis. 21.55 De halve maan(d), cabaret. 22.15 Staatsiebezoek aan Oostenrijk. 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 Gehuwd en ongehuwd, lezing. 22.55 Vreemd een keuze uit woord, zang en dans. 23 25 Muziek uit nwe films. 23.55-24.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA NTS: 20.00 Journ. 20.20 Zendtijd po litieke partijen: Ultz. van de P.v.dA 20.30 Documentaire film. 20.55 Beelden van de stad Wenen. 21.05 Speelfilm. 22.00 Onderwijsfllm. 22.40-22.50 Staat siebezoek aan Oostenrijk. BUITENLANDSE PROGRAMMA'S Engeland, BBC Home Service, 330 m. 12.00 BBC Schots Orkest. 12.55 Weer ber. 13.00 Nws. 13.10 Discussie, 14 00 Schoolradio. 15.00 Hoorsp. 15.30 Gevar. muz. met comm. 16.15 Vertelling. 16 45 Praatje. 17.00 V. d. Jeugd. 17.55 Weer ber. 18.00 Nws. 18.15 In the South- East. reg. progr. 19 00 Viool en plano. 19.30 Radioportret. 20.30 BBC Northern Orchestra. 21.45 Lezing. 22.00 Nieuws, en ber. 22.30 Cabaretliedjes. 22.45 Par- lementsoverz. 22.59 Weerbericht. 23.00 Nws. 23 02 Voordracht. 23.15-23 35 Ka mermuz. Engeland. BBC Light Programme, 1500 en 247 ni. 12.00 Popul. gram. 12.31 Gevar. pro gramma v. d. arb. 13.00 Pianospel. 13.15 Cricketrep.: M.C.C.Pakistan. 13 30 Nws. 13.35 Crlcketultsl. 13.45 V. d. kinderen. 14.00 V. d. vrouw. 15.00 Cricketrep. (verv.). 15.15 Gevar. progr. 15.31 Muz. bij het werk. 16.15 The Da les, dagboek, 16.31 Ultsl. races. 16.34 Gram. v. d. Jeugd. 17 00 Jong talent. 17.31 Gevar. progr. 18.33 Soortnws. 18.45 Hoorsp. 19.00 Nws. en Journaal. 19.25 Soort. 19 31 Opsporen van oude vrienden. 20 00 Gevar. muz. 21.00 Hoor spel 21.31 Verz.-Droer. 22.30 Nieuws, soortber. en act. 22.41 Gevar. muziek. 23.55-24.00 Nws. Nordwestdeutscher Rundfunk, 309 m. 12.00 Amus.muz. 13.00 Nws. 13.15 Amus.muz. 16.00 Klass. muziek. 17.00 Nws. 17.45 Kamermuz. 19.00 Nws. 20.00 Gevar. progr. 21.45 Nws. 23.30 Kamer muz. 24.00 Nws. 0.10 Lichte gram. 1.00 Weerber. en gevar. gram. Frankrijk 3, 280 en 235 m. 12.02 Nws. 12.10 Orkestconcert. 13.40 Gevar. gram. 14.15 Kamermuz. 17.00 Kamermuz. 18.30 Nwe operasterren. 19.00 Nws. 20.00 Kamermuz. (I. d. pauze: muz. nws.) 23.13 Gram. 23.53- 24.00 Nws. Brussel, 324 en 484 m. 324 ni.: 12.00 Nws. 12.03 Lichte gram. 12.30 Weerber. 12.40 Gevar. gram. 12.50 Beurskron. 13.00 Nws. 13.15 Kamer muz. 14.00 Schoolradio. 15.45 Symf. conc. 16.00 Beurskron. 16.06 Duitse les. 16.21 Symf. conc. 17.00 Nws. 17.15 Lichte muz. 17.40 Boekbespr. 17.50 V. d. Jeugd. 18.20 V. d. sold. 19.00 Nws. 19.40 Gevar. muz. 19.50 Syndicale 20 00 Amus.muz. 21.15 Jazzmuz. 22.00 Nws. 22.15 Gevar. gram. 22.55-23.00 Nws. 484 m.: 11.55 Gram. 13.00 Nieuws. 13.15 Kamermuz. 14.45 Gram 1700 Nws 17.15 Operamuziek. 18.30 Gevar. gram 19.30 Nws. 20.00 Klass. muziek. 21.30 Gram. 22 00 Wereldnws. 22.15 Jazzmuz. 22.55 Nws. WEERRAPPORTEN Den Helder regen Ypenburg regen Vllssingen rege Eelde De Bilt regen Twente zwaar bew Eindhoven regen Z.-Limburg zwaar bew Helsinki zwaar bew Stockholm zwaar bew Oslo onbewolkt Kopenhagen onbewolkt zw Aberdeen regen Londen regen Luxemburg half bew. Parijs Bordeaux Nice Berliln Frankfort München Ztirich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene onbewolkt Madrid half bew. w.stll Mallorca licht bew. w.stll Lissabon licht bew w.stll gen. bew. regen geh. bew. licht bew. onbewolkt zwaar be onbewolk: zwaar bew zwaar bew licht bew zwaar bew geh. bew. en 7 uur). a 60 2 3 1 F S 6 e M z 7 14 0.1 z 8 12 0.1 z 8 14 0.3 z 11 12 1 z 6 13 0 zzo 6 14 0.1 z 6 15 1 zzo 4 15 1 z 6 13 0.6 zw 4 16 11 zw 7 15 6 w.stll 12 10 zw 6 13 0 ozo 5 14 7 zzw 6 15 4 z 6 13 0 zzw 7 16 1 zw 4 17 2 n 3 0 z 2 15 0 1 w.stll 15 0 zzw 2 13 3 w.stll 13 0 w.stll 13 0 O 1 18 0 nw 6 13 9 w 2 9 6 w 5 31 1 wnw 3 26

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 2