Knüvers (Amsterdam) won 500 cc junioren Raadsleden aan liet woord op y VD - vergadering Wassenaar Bridge-drive werd succes Stijlvolle herdenking gevallenen Nutsseizoen eindigt met feestavond Feijenoord in beroep BEURS VAN AMSTERDAM Hertenjacht op zondagmorgen LEIDSCH DAGBLAD MAANDAG 21 MEI 1962 actuele zaken Besj: jreking van Op een vergadering van de VVD in Wassenaar, die vrijdagavond in De Burcht gehouden werd. hebben vier raadsleden van de VVD korte inlei dingen gehouden over actuele ge meentelijke zaken. Fractievoorzitter mr. A. van Vuure gaf een antwoord op de vraag „Is Wassenaar een rijke gemeente". Er mogen dan in Wassenaar veel zeer welgestelde mensen wonen, dat wil nog helemaal niet zeggen dat ook de gemeente Wassenaar royaal in het geld zit. De heer van Vuure legde uit. hoe de gemeenten aan geld ko men: vaste uitkeringen uit het z.g. gemeentefonds van zoveel gulden per inwoner. De wijziging van de finan ciële verhouding-regeling tussen R(jk en gemeenten, die onlangs van kracht werd. heeft Wassenaar wel in een gunstiger positie gebracht. In totaal VOORSCHOTEN Toen de voorzitter van de B.C. „Voorschoten", de heer H. J. Schulp, zijn welkomstwoord richtte tot de deelneemsters en deelnemers aan de eerste algemene bridge-drive te Voorschoten, die door voornoemde club was georganiseerd ter gelegen heid van haar tweede lustrum, was de zaal van het Cultureel Centrum gevuld met 160 bridgers. Wedstrijd leider was de heer Van Oostrom van het district Den Haag van de Ne derlandse Bridgebond. De volgende paren zagen hun- strijd beloond met fraaie prijzen: In de Eersteklasse eindigden als nrs. 1: mevr. v. HaastrechtVan Marwijk. StarrenburgReineveen, De Meyier—Van der Meer. Als nrs 2: dames Stigter—v. d. Ende. hr. 'en mevr. v. d. Linden, dames Wasse naarGoddijn. In de Tweede Klasse eindigde als nrs 1Houdijk—Vreeburg. Hr en me vrouw Voordouw, mej. Leonards—hr v. d. Berg, hr en mevr. van Wijnen. Als nrs. 2; Wegenraad—Achtien, Van Leeuwen—Vader, v. d. Klaauwe Otterloo, mevr. Kemper-dhr Brou wer. In de klasse Thuisbridgers Derde klasse als nrsc. 1: Niestein—Pieren, hr .en mevr. v. Heteren. Smit—van Putten. Als nrs. 2: Klein—Volkers, hr. en mevr. Roodheuvel, Teske— Barbier. Nieuwe verordening bouwexploitatie De gemeenteraad van Voorschoten zal vrijdag een voorstel van B. en W. te behandelen krijgen ter vast stelling van een bouwexploitatie ver ordening. Deze verordening moet de plaats innemen van de sedert 1932 geldende „straataanlegverordening". Die verordening is thans, door de groei van de gemeente volledig ver ouderd. B. en W. hebben behoefte aan het officieel vastleggen van de reeds ingeburgerde gebruiken bij het bouwrijpmaken van gronden. Het is gewenst dat het bouwrijpmaken bij het gemeentebestuur berust ter be vordering van een gelijkmatige wij ze van ontwikkeling van de nieuw tot stand te brengen wijken, wat we genplan, plantsoenering, verlichting en verdere openbare voorzieningen betreft. scheelt deze nieuwe regeline de ge meente 1- 880.000 aan inkomsten per jaar. maar dit voordeel komt slechts geleidelijk ten goede aan de gemeen te. Tenslotte gaf mr. van Vuure een overzicht van de belangrijkste uitga ven der gemeente. Mevrouw mr. C. M. 's Jacobdes Bouvrie, wethouder van onderwijs, vertelde enkele bijzonderheden over de nieuwe sporthal, tot de inrichting waarvan de gemeenteraad enkele dagen geleden besloten heeft. Wethouder E. M. Schade besprak daarna de tarieven van de gemeen telijke bedrijven en mr. G. C. van Dijk sneed een probleem aan, dat vooral in Wassenaar-zuid in 't mid delpunt van de belangstelling staat: wat zal er met de trambaan, en met name de trambaan in de Wittenbur- gerweg gebeuren. Mr. van Dijk herinnerde eraan, dat Wassenaar zich altijd verzet heeft tegen het denkbeeld van een brede verkeersweg dwars door het langge rekte woongebied van de gemeente. Ongetwijfeld zal er bij het maken van plannen voor de herprofilering van de Wittenburgerweg en de Groot Haesebroekseweg worden uitgegaan van dit standpunt. Men behoeft hier dus beslist geen vierbaansweg te ver wachten. Er zal vermoedelijk naar gestreefd worden het doorgaande ver keer zo ver mogelijk van de huizen te leiden, en de overige ruimte te be nutten voor het maken van een z.g. ventweg. met parkeergelegenheid, en een fietspad. Spr. wees er op. dat in Wassenaar al vele jaren met ongeduld wordt uitgezien naar de aanleg van de pro vinciale weg door de duinen die het doorgaande verkeer buiten de be bouwde gedeelten van Wassenaar zal kunnen omleiden. Strijd 0111 Leidse judotitels Een onblusbare strijdlust, een aan- Subsidie voor prof. Bottelier Het produktschap voor margarine, clubkampioenschappen Sportschool dachtig en enthousiast publiek en i vetten en oliën heeft aan de gezond- een aantal goede prestaties bepaal- heidsorganisatie TNO een subsidie den de sfeer in de grote zaal van van f 50.000 verleend ten behoe- „Den Burcht", toen daar gistermid- ve van het onderzoek, dat prof. dr. dag de Judo van de plaatsvonden. Deze wedstrijden, die telkenjare worden georganiseerd en waar reeds een aantal schiftingswedstrijden in de school zelf aan vooraf was ge gaan, kan men beschouwen als de Leidse Judo Kampioenschappen. C. J. F. Bottcher ln Leiden verricht Luiten naar de oorzaken van atherosclerose en coronair-trombose. Voor dit be drag zal een hoogtoerige vacuumcen- trifuge worden aangeschaft. Clubhuizen Voetballen Zoals wel te verwachten viel be haalde J. de Wolf wederom, naast de titel bij de zwarte banden, deze Het Leidse clubhuizenvoetbaltoer- nooi '62 en begint woensdagmid dag. wanneer op het Pomanaterrein van alle categorièn. Deze judoka, die de pupillenelftallen van negen club - hulzen tegen elkaar in het veld ko men. kampioen van Nederland le Dan is. en onlangs ook Nederlands militair kampioen werd van alle categoriën, I De wedstrijden worden op twee kwam beide keren tegen Van der velden gespeeld. Woensdag wordt het Weerthof in de finale toernooi voortgezet met de wed- Om de titel in de afdeling alle strijden die de junioren I-elf- categorien te behalen had hij echter tallen tegen elkaar spelen. De de grootste moeite met zijn tegen- junioren II komen donderdagavond stander en over de uitslag bleven vanaf zeven uur aan de beurt. Ook we dan ook maar liefst tien minuten de senioren zullen die avond enkele in het onzekere. wedstrijden te spelen krijgen. De se- Bij de jeugd vielen vooral de I nioren-wedstrijden worden vrijdag prestaties van A. van Polanen op, i avond voortgezet. De sportcommissie die de titel in de A-klasse, 13 tot van de stichting Bijzonder Gezins- Kapelaan C. Netten in het zilver Kapelaan C. Netten van de Lode- wijksparochie aan het Steenschuur heeft gisteren zijn zilveren priester feest gevierd. De viering begon eigenlijk al zaterdagavond, toen de kapelaan een feestelijke intocht werd bereid, waarna hij het lof deed. Vanzelfsprekend begon de dag van gisteren met een solemnele hoogmis in de Lodewijkskerk. Omstreeks het middaguur volgde een vrij druk be zochte receptie in restaurant Van der Heijden aan de Breestraat. Tussen de vele gelukwensen. die werden aangeboden, was die van de heer C. Stolwijk, voorzitter van het feest comité. Namens de parochianen overhandigde hij de jubilerende priester kopjes, schotels, een aan vullende cassette en wat er al meer nodig is voor de uitzet van een pas- Christen zijn in deze tijd De Oecumenische Raad Leiden heeft allen die rond Pasen tot een van de deelnemende kerkgemeen schappen zijn toegetreden een geluk wens gezonden en hen uitgenodigd tot een samenkomst op a.s. zaterdag. Op deze bijeenkomst zal dr. C. P. van Andel spreken over „Christen zfjn in deze tijd" terwijl er voorts ge legenheid zal zijn tot onderlinge ge- dachtenwisseling De Oecumenische Raad Leiden en het Interkerkelijk Jeugdcontact (I.J.K.) wil zich tevens in deze bijeenkomst aan de nieuwe leden voorstellen. toor-in-spé. Het nog overgebleven geld was in een enveloppe gestopt. De viering naar buiten uit werd om half vier in de kerk besloten met een danklof. 16 jaar, behaalde. Ter afwisseling van de individuele wedstrijden vond een ontmoeting plaats tussen een team van de Judo Club Alphen en een team van de Sportschool Luiten. De Alphena- ren verloren met 25. Tenslotte laten we hier de namen volgen van de kampioenen: Jeugd: C-klasse (69 Jaar>: H. van pola nen; B-klasse <9—13 jaari De Jong; A-klasse (13—16 jaar) A. van Po- lanen. Senioren Gele band: Van der Vlugt; Oranje Band: Van Leeuwen; Groene Band: en Jeugdwerk, de organisatrice ^van het toernooi, heeft een aantal Leidse KNVB-scheidsrechters bereid gevon den de avondwedstrijden te leiden. - De deelnemende clubhuizen zijn. „De zaterdagmiddag »n Hazerswoude- Motorcross in Hazerswoude De grote nationale motorcross, die vang namen sprak de heer M. Jan- Spreewpot", het „Mierennest". ..De Mirt", „De Kajuit". „In de Vroolijcke Arke". Het Leger des Heils. het Leid se Volkshuis, „De Sperwers" en „Het Kraaiennest". Pret: Blauwe Band: Springer: Bruine Band: Van Staveren; Zwarte Band: De Wolf. Alle Categoriën: 1. De Wolf; 2. Van der Weerthof. Wijziging van tie bouwverordening De bouwverordening van Voor schoten schrijft tot nu toe voor, dat elke woning een hoofd vertrek van tenministe 16 m2 en een drietal ver trekken van 9,5 m2, 7 m2 en 4,5 m2 minimaal dient te bevatten naast de keuken of bijkeuken. Het is geble ken. dat deze bepaling het moeilijk maakt woningen voor 2 of 3 personen te bouwen en ook in de onderbouw van flatgebouwen voor deze kleine gezinnen voorzieningen te treffen, omdat grote behoefte bestaat aan deze kleinere woningen. Daarom hebben B. en W. besloten een voorstel tot wijziging van de bouwverordening aan de raad voor te leggen, waardoor het mogelijk zal zijn in beperkte mate de mogelijk heid te openen zulke kleine wonin gen te laten bouwen. (Wel mochten gemeentebestuur, toegelaten woning corporaties en rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen tot nu toe zul ke kleine woningen bouwen, maar particulieren niet!). Een tweede wijziging, die ook voor gesteld wordt, heeft betrekking op de hoogte van de woonvertrekken. De verordening schrijft voor een mini mum hoogte van 2,60 m voor woon vertrekken en een minimum hoogte van 2.40 meter voor slaap- en an dere vertrekken. Vooral bij bouw van woningen, waarvan de slaap vertrekken op dezelfde verdieping als de woonvertrekken liggen, geeft dit bezwaren. Een hoogte van 2.50 m lijkt echter ook voor de woonver trekken toelaatbaar. Daarom stel len B. en W. voor (althans voor flatbouw* ueze minimum-hoogte vast te leggen. MARKTBERICHTEN KATWIJK AAN DEN RIJN, 19 mei Groenteveiling: waspeen per kist Al 2t 80-27.50. A2 13.60-17.20. A2 (afw 2 40-6.90. BI 27.40-29.70. B2 5.60-6.20. andijvie 37.prei Al 50.tot 62. A2 15.— tot 23.—. BI 35.— tot 38.—, rabarber 8.00, radijs per 100 bos 6.40- 7 80. raapstelen per 100 bos 8.Aan voer waspeen 16.000 kg. waarvan 8000 kg voor export werd verkocht. ROTTERDAM, 21 mei Veemarkt: totale aanvoer 1311. vette koeien en ossen 1311 stuks. Prijzen (resp. le. 2e en 3e kwal.): vette koelen (ln ets per kg) 305-345, 280-305, 205-280. Handel: aanvoer vette koeien als vorige week. handel vlot, prijzen iets 6tijver, prima's boven notering. RIJNSBURG. 19 mei Bloemen veiling Flora Tulpen: Edith Eddy 32-41-45, Piccadilly 50-60. Cordell Hull 70. Rijnland 55-68. Bruno Walter 95- 110, Fantasie 65-70, Royal Baby (ge sneden) 35. Golden Harvest gesneden 35-48. Sweet Harmony 95-110. Idem ge sneden 45-50. Irissen: Van Vliet 100, Yellow Queen 75-80, Wedgewood 85-90. Duizendschoon 125-130. Lelietjes van Dalen 75-80. Fresia's: Golden Yellow OEGSTGEEST LTitgaande van de Herdenkings commissie van het 2e depot Infante rie te Leiden werd zaterdagmiddag de jaarlijkse herdenking gehouden bij het monument ter ere van hen, die ln de mei-dagen van 1940 geval len zün in de strijd om de vliegvel den Valkenburg en Ockenburg. De genodigden onder wie de bur gemeester van Oegstgeest. de heer H. L. du Boeuff, waren samengekomen in het restaurant nabij het Haagse Schouw. Aangekomen bij het monu ment werd een fraaie krans gelegd. Vooraf speelde de Harmonie uit Val kenburg „Abide with me". Na de stilte volgde het Wilhelmus. Tijdens de plechtigheid werd het verkeer langs de grote Rijksweg stilgelegd door de Rijkspolitie. Lezing jhr. v. d. Brandeler In het kasteel Oud Poelgeest zal vanavond om 8 uur jhr. mr. A. A. van den Brandeler. „fraternal wor ker" voor de Wereldraad van Ker ken, een met lichtbeelden geïllus treerd verslag geven van zijn reis naar Madegascar. De heer Van den Brandeler heft daar voorbereidingen getroffen voor een uit te voeren pro ject in samenwerking met de rege ring en de kerken in Madagascar. Autobotsing 100-115, Snow Queen 85-90 per bos. Hom. Gistermiddag omstreeks 2 uur had op het kruispunt Emmalaan-Terwee- weg-Waldeck Pyrmontlaan een bot sing plaats tussen twee personen auto's beide uit deze gemeente. De echtgenote van een van de be stuurders liep bij dit ongeluk een her senschudding op. Zij moest naar het Academisch Ziekenhuis worden ver voerd. De materiele schade was aan zienlijk. Brand in auto Een in de Juffermansstraat gepar keerde personenauto raakte gister middag omstreeks kwart voor twee plotseling in brand. De brand is ver moedelijk veroorzaakt door een met lucifers spelend jongetje.. De peuter is echter tot nog toe onbekend ge- blevert. VOORSCHOTEN Geen vrije zaterdag bij het u.l.o. in Voorschoten Reeds in augustus 1961 is in de raad van Voorschoten gevraagd naar de mogelijkheid ook de Uloscholen in deze gemeente een vrije zaterdag te geven. Zoals bekend hebben de lagere en kleuterscholen die reeds van de tweede wereldoorlog af de volledige vrije zaterdag. Voor het Ulo blijkt dit echter niet te verwezenlijken te zijn. De moei lijkheid ligt niet alleen in het ver delen van de uren van 6 schooldagen over vijf met behoud van de wette lijk voorgeschreven 1040 uur per Jaar. Wel ls dit een van de punten waarop de inspecteur van het onderwijs en de hoofden van de uloscholen menen, dat het niet verantwoord is om tot gehele of gedeeltelijke invoering van de vijfdaagse schoolweek te komen. Men heeft n.l. ook nog overwogen om door Inkorting van de vakantie met één week tot 7 vrije zaterdagen te komen. Omdat door de overbezetting van de twee gymnastiekzalen het gym nastiekonderwijs op de Ulo scholen voor een groot deel op zaterdag valt en de consulent voor de lichame lijke opvoeding bovendien vindt, dat het gymnastiekonderwijs voor de uloleerllngen een streepje voor dient te hebben, is ook dit een onoverko melijk bezwaar. Dus. stellen B. en W. kan de vijf daagse schoolweek voor het ulo geen doorgang vinden. E.H.B.O.-EXAMENS De Kon. E.H.B.O. heeft weer exa mens voor het eenheidsd'ploma afge nomen. Geslaagd zijn de dames J. C. Streder-Lucas, D. Poolman-Simons, Meijer. W. D. van Dijk-Hazevoet. J. Batavier-Belgers. A. A. v. d. Grijp- Koopman, A. R. J. Haverman-v. d. Steur. J. G. Parmenticr Niemeijer, G. J. Gunning-v. d. Weide en G. v. d. Water- de Ruijter. Voorts Ellie Verschoor, Terrie erschoor, Clasien d. Graaf, Anneke van Spengen en Anie Berkhout. De cursus werd geleid door dokter M. Abarbanell en mevruw G. van Ooijen-Brouwer. Examinator was dokter M. v. d. Wat het hoogtepunt van de slot- avond, die „Het Nut" georganiseerd heeft, ls geweest, kunnen we heslist niet zeggen, maar wel staat vast dat de gToolste stunt ongetwijfeld was het volkomen onverwachte optreden van Voorschotens harmonie „Benve- nuto". Midden op de avond, toen de stem ming door cabaret en dansmuziek al tot een bijzonder genoeglijke hoogte gestegen was, speelde de pianist de beroemde Saints in jazz. Plotseling echter werd de muziek overgenomen door een daverende harmonie, die zich achterde gesloten deuren had opgesteld en die tot grote vreugde van de dansenden en de luisteren den de verzorging van de dansmu ziek overnam. Het was misschien geen stunt, dat Benvenuto muziek maakte deze avon maar wel, dat deze harmonie in staat bleek een stukje jazz weg te geven, dat men van de meest-op- straat-concerterende musici niet ver wacht had. Dirigent v. d. Bosch had succes, solist Huis was enorm op zijn clari net en de hele harmonie speelde nu voor een ander publiek eens in een zaal. Het bleef niet bij enkele num mers dansmuziek, maar een „spiri tual" oogstte eveneens groot succes. Eenvoudig ovationeel was de dank van de Nutsleden, die hun slotfeest vierden. Een feest, want feest was het in het Cultureel Centrum, waar ook het cabaret „Een Wissewas" optrad. Dit drietal plus pianist bracht tot drie maal toe een half uurtje humor van hoog gehalte. En verder? Het werd een familie feest, waarbij de Nutsleden Inder daad een grote, gezellige familie ble ken te vormen, die op uitermate be schaafde. maar vrolijke wijze hun seizoen afsloten. Een seizoen, dat door diverse hoogtepunten geken merkt kan worden, waarvan de heer 't Mannetje een kostelijke persiflage gaf tussen de dansjes door. De mu ziek werd ln de vooravond verzorgd door André Duvalm en na de pauze door een goed bandje. RAADSAGENDA De raaf vergadert vrijdag 25 mei s avonds om 8 uur in het gemeen tehuis. De agenda vermeldt o.m. de vol gende punten: vaststelling van een .bouwexploitatieverordening, wijziging bouwverordening, beschikbaarstelling van een aanvullend krediet ten be hoeve van de bouw van twee wonin gen nabij de algemene begraafplaats en tot het onderhands aanbesteden van deze woningen, voorstel tot het nemen van een afwijzende beschik king op het door de heer G. v. d. Hulst ingediende bezwaarschrift te gen de hem opgelegde aanslag in de straatbelasting over 1961, vaststelling bezoldigingsregeling 1962: subsidië ring van het vormingswerk onder de leerplichtvrije jeugd, comptabiliteits- besluiten. BEZWAARSCHRIFT G. v. d. HULST De heer G. v. d. Hulst, Rijndijk 7, heeft, evenals vorig jaar, een be zwaarschrift ingediend tegen een hem opgelegde straatbelasting. De aanslag bedraagt f 123,59 en naar de mening van de heer v. d. Hulst (die lid is van de gemeenteraad) is dit bedrag f 54,24 te hoog. De heer v. d. Hulst baseert deze mening op het feit, dat enkele van de belaste percelen grenzen aan een openbare waterweg, die niet bevaar baar is. De „openbaarheid" van die water weg (de Dobbeweterlng) wordt door reclamant niet bestreden, maar deze waterweg is ter plaatse van de ge noemde percelen totaal onbevaar- lar. Een interpretatie ten aanzien van waterwegen is er niet. Wel heeft de Hoge Raad in 1940 beslist over de Interpretatie van landwegen. B. en W. zijn van mening, dat de Dobbewatering in open verbinding staat met de Oude Rijn en dat deze watering, volgens G.S,Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnsland ,voor ieder toegankelijk is en dus een open bare waterweg is, zodat de open baarheid inderdaad niel in twijfel getrokken behoeft te worden. Een onderzoek naar de bevaar baarheid van de Dobbewatering heeft uitgewezen, dat de diepte varieert van 70 tot 110 cm. Voor een deel is de Dobbewatering bevaarbaar voor schepen van 7 8 ton. De watering is. zij het voor schepen van geringe diepgang, dus wel degelijk bevaarbaar. Daarom stellen B. en W. de raad voor het bezwaarschrift van de heer v. d. Hulst niet ontvankelijk te ver klaren. Dit voorstel is dus vol ledig in overeenstemming met het besluit van vorig jaar. toen ln een tweede raadsvergadering, die aan dit geval werd gewijd, nadat een nader onderzoek was ingesteld eveneens af wijzend beschikt werd. Geen melk op de bijzondere scholen De gemeenteraad van Voorschoten heeft enkele jaren geleden de open bare lagere scholen verplicht tot in voering van de schoolmelk. Mede omdat op deze scholen zeer vele leer lingen aan de melkverstrekking deel nemen, hebben B. en W„ op verzoek van de raad opnieuw met de hoofden en besturen van de bijzondere scholen gesproken Alle schoolbesturen heb ben nu bericht, dat zy óf op grond van principiële redenen óf bij gebrek aan medewerking van de schoolhoof den. weigeren aan bedoelde voorzie ning deel te nemen. Dit was de zesde poging van B. en W. om deze scho len tot deelneming te bewegen. Nu ook deze poging weer mislukt ls me nen zü, dat verdere pogingen in die richting ook niet tot resultaat zullen leiden. Tieners op muziekshow Zaterdagavond was het Cultureel Centrum gevuld met driehonderd tieners die belangstelling hadden voor de aangekondigde grote muziek show, waaraan meewerkten „The little stranger boys", „Duo Allegria", „Re flying rockets". „The noisema- kers", Cockle en Marianne en Hans Boekhout. De Jongelui hebben ten volle ge noten en hun enthousiasme niet on der stoelen en banken gestoken. Wel er op! Het enthousiasme bracht en kele jongelui n.l. boven op de stoelen, maar gelukkig was het niet moeilijk allen op de begane grond terug te brengen, waar ze evenveel konden genieten van de muziek en de zang. Vanzelfsprekend was de dansmu ziek na de tweede pauze uitnodigend genoeg om allen van hun plaatsen te lokken. Openstelling postkantoor In de gemeenteraad was gevraagd of het postkantoor in Voorschoten niet „tussen de middag" opengesteld zou kunnen worden. Naar bekend mag worden verondersteld sloot de Voorschotense postkantoor n.l. des j middags van half één tot twee uur. j Een verzoek van B en W heeft reeds bewerkt, dat nu de middagpauze in gekort is tot half twee. Bovendien wordt tussen 2 en 3 uur aan drie loketten geholpen. Ongetwijfeld is deze verbetering een voortuitgang (inmiddels is deze i regeling van kracht geworden), maar j toch willen B en W trachten nog te I bereiken, dat het postkantoor in de middagpauze open blijft al zou er dan maar aan één loket geholpen kunnen worden. dorp werd gehouden, heeft qua span nlng in de diverse mac hes aan alle verwachtingen voldaan. De publieke belangstelling en daar ging het voornamelijk om vie Ih elaas tegen. De oorzaak was zonder twijfel het slechte weer. Het doel van deze cross, het bijeen brengen van gelden voor het Wijk- gebouw en de speeltuinvereniging „Ons Verblijf", was met de matige belangstelling dus niet erg gebaat. Alvorens de wedstrijden een aan- 30500 30500 30500 Wij verzoeken onze abon nees in Leiden, die een keer de krant niet ontvangen, ▼óór 7 uur n.m. (zaterdags tussen 4 en 6 uur) no. 30500 te bellen, waarna ons blad alsnog wordt bezorgd. Voor de buitengemeenten wordt voorzover de agent schappen telefonisch bereik baar zijn, elke klacht onmid dellijk doorgegeten. Bel oor al niet onze in de telefoongids rermelde kan- toomummers voor A dm in. of RecL want deze kunnen U niet helpen. 30500 30500 30500 Meterrijder botst tegen auto Een motorrijder uit Boskoop, die komende vanaf de Biezenweg linksaf de Voorkade wilde oprijden, is zater dagmiddag in botsing gekomen met een personenauto met aanhang wagen. De automobilist kwam er zonder letsel af, maar de motor rijder moest met een lichte hersen schudding en enige ontvellingen per auto naar zijn woning worden ver voerd. Belde voertuigen werden be schadigd. sen, bestuurslid van de Vereniging van Wijkverpleging, een woord van lof tot de organisatoren (RKNMB). Dr. P. J. Meyst had een fraaie be ker beschikbaar gesteld voor de strijdlustigste renner, terwijl de kam pioen-1961 in de zijspanklasse, G. Poel uit Rotterdam, een beker had uitgeloofd voor de winnaar bij de ju nioren in de 500 cc. Bij de junioren 175 cc zegevierde A. Regters uit Zevenhuizen voor G. Lamboer uit Hilversum, 3. W. Reg ters. De finale 500 cc jurioren was een der mooiste ritten van de dag. Bij de start nam Eiland de kop gevolgd door Knuvers uit Amsterdam. In de twee de ronde nam Knuvers de leiding ove en stond die niet meer af. Uitslag 500 cc: 1. Knuvers. Amsterdam, 2. H Perlot, 3. A. Hekking. Arnhem. De prijs voor de strijdlustigste renner ging naar Bosboom (Vlaardingen), die bij het nemen van een der hin dernissen in een sloot terechtkwam, maar toch de strijd voortzette. De finale ind e zijspanklasse vorm de het sluitstuk. Onbetwist toonde de Rotterdammer G. Poel zich de sterk ste. J. de Bruin uit Tilburg werd tweede na een fel duel met Albers uit Zuidland. In het clubgebouw van „Ons Ver blijf" had de prijsuitreiking plaats, waarbij burgemeester A. Smit van zijn belangstelling blijk gaf. Muzika le medewerking verleende de Har monie van Hazerswoude. (Van onze Rotterdamse correspondent) Het beatuur van Feüenoord heeft vanmorgen het volgende telegram aan de K.N.V.B. gezonden: .Verenigen ons niet met uw nadere beslissing van zaterdag. Zetten het tijdig aangekondigde beroep voort. Verzoeke P.S.V. niet voor Europa- Cup ln te schrijven. In afwachting uitspraak In kortg eding. Reserveren al onze rechten. Het bestuur van de Sportclub Feijenoord". Nachtelijk gevecht op Nieuwe Rijn Twee onbekookte knapen, een 20- jarige militair en een 16-jarige schil der. hebben een zaterdagavond wel wat al te bar gemaakt. Zij waren druk doende een bewoner van de Nieuwe Rijn te mishandelen, toen de gealarmeerde politie aankwam om de man te ontzetten. Hierna keerde het tweetal zich, daartoe kenne lijk aangespoord door heer Bacchus tegen de mannen van Herman dad. Na enige moeite wisten de po- litie-mannen de tweejongelui te over meesteren, waarna ze hen overbrach ten naar een klein vertrekje, ergens in het politiebureau. UITSTAPJE PERSONEEL LEIDSCHE APPARATENFABRIEK Zaterdag vond de jaarlijkse uit gaansdag van het personeel van de Leidsche Apparatenfabriek plaats. Ditmaal ging de reis voor het eerst over de grens en wel naar Brugge. De tocht, die per trein, boot en bus werd gemaakt, werd nu eens niet door mooi weer begunstigd; integen deel. op de Westerschelde spookte het nogal en menigeen had moeite zich staande te houden, hetgeen niet weg nam, dat de stemming prima was. Tijdens het diner te Rotterdam wer den de jubilea herdacht en afscheid genomen van de heer I. de Wolf, die na vele jaren trouwe dienst thans met pensioen gaat. In tegenwoordig heid van zijn kinderen werden vel© waarderende woorden gesproken. Om 11 uur arriveerde de extra trein weer in Leiden. BEURSOVERZICHT STILLE MARKT ■i AMSTERDAG, 21 mei Het Damrak heeft vanmiddag de nieuwe beursweek ingezet met een zeer stille markt. De openingskoer sen voor de hoofdfondsen vertoonden minimale verschillen ten opzichte van het voorgaande slotniveau. Men wacht kennelijk op stimulansen, die de markt voor de internationale waarden kunnen beïnvloeden. Het publiek blUft een zeer gereserveerde houding aannemen. Aangezien de arbitrage internationaal weinig kan uitrichten, valt er voor de beroeps- handel niet veel te ondernemen, om dat het marktbeeld nu eenmaal geen enkele richting aangeeft. Wall Street was vrijdag flauw voor de tabakswaarden. De Nederlandse hoofdfondsen ondergingen er weiing verandering. De overige Europese beurzen waren, evenals Amsterdam, ongeanimeerd. West-Duitsland was zelfs voor een moment 5 tot 10 pun ten lager. A.K.U. bleef op 355'2 een punt be neden de slotkoers van vrijdag. Phi lips praktisch onveranderd op 796. De omvang van de handel was ook in deze hoek minimaal. Unilever trok aan van f. 156.20 tot f. 156.70. De vorige slotkoers was f. 15650. Kon. Olies liepen op van f. 138.90 tot f. 139.20 (f. 139.00»Hoogovens een puntje lager op 660Va. Ook in de Scheepvaartafdeling viel weinig te beleven. De koersen schom melden rond het vorige slotniveau. Van de leidende cultures werd H.V.A. verhandeld van 117% tot. 118'. ex 8% dividend, tegen een vorige lsot- koers van 125% cum dividend. Am sterdam Rubbers bijna een punt lager, daarentegen werden certifica ten Deli hoger geadviseerd. Staats fondsen praktisch onveranderd met zeer weinig zaken. Aandelen Indola werden ex 12% en ex 5% agio-aandelen op 490 ge adviseerd, tegen vrijdag 527 cum dividend. Aandelen Grootbanken kre gen een Iets hogere advleskoers. Maandag 21 mei. ACTIEVE OBLIGATIES Staatsleningen ad f. 1000.— (Deze pagina ig ged. gecorrigeerd) NIEUWKOOP In Adegeest te Voorschoten zul len naast de reeds gestichte premie woningen van de Stichting Bevorde ring Eigen Woningbezit Ambtenaren Sociale Zaken en Volksgezondheid (beter bekend onder „Sozawonln- gen") nog negen woningen gebouwd worden. Acht van de negentoekom- stige bewoners hebben het gemeente bestuur gemeentelijke garantie ge vraagd. Het bemiddelend orgaan heeft heeft een gunstig advies uitge bracht. B. ne W. stellen de raad voor gunstig te beschikken. Op 14 juni zullen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in een openbare zitting verslag uitbrengen over de Ingebrachte bezwaarschriften Legen het bij raadsbesluit van 26 mei 1961 vastgestelde uitbreidingsplan in onderdelen .Boschgeest" Ben W van Voorschoten stellen de raad voor de stedebouwkundige adviseur, jhr. Ir, J. de Ranitz te machtigen ln bedoelde vergadering de raad te vertegenwoor digen. zulks met recht van substitutie. WASSENAAR Contactavond Gezinszorg De drie Wassenaarse instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van de gezinszorg het bieden van hulp door een gezinsverzorgster in gezin nen waar de moeder tijdelijk is uit geschakeld voeren een gezamen lijke actie om meer meisjes voor de opleiding tot gezinsverzorgster te in teresseren. Gezamenlijk wordt doens- dagavond 23 mei om half 8 in het gebouw van het Groene Kruis aan de Heerenweg een contactavond georga niseerd voor meisjes van 16 Jaar en Gistermorgen omstreeks half elf werden deb ewoners van de Meeu wenlaan op een wel zeer ongewoon schouwspel vergast, n.l. een hert dat zich tegoed deed aan het malse groen in een van de tuinen. Onmid dellijk begreep men, dat het hier een ontvluchting uit het hertenkamp aan de Achterweg moest betreffen. Direct gingen de buurtbewoners, onder wie vele kinderen, tot de ach tervolging over. Het angstig gewor den hertebeest maakte enkele koene sprongen en rende de groenstrook achter de fabriek van Gebr. Bode graven in. Daar bleek, dat het zich in gezelschap van nog een hert be vond, dat eveneens de vrijheid had verkozen. Het viel niet mee de ang stige dieren te vangen, doch toen enkele gemeentewerklieden het toe gangshek tot het hertenkamp had den opengezet kon men eerst het ene en een kwartier later ook het andere hert er weer toe brengen zich bin nen deb eschermde omheining te begeven. Het bleek dat de herten zich door een gat in het harmonica- gaas hadden gewerkt. De vrijheid duurde dus maar kort en bleek voor de herten een angstig avontuur. OUDE WETERING Laverende automobilist belandt in grasveldje De zigzaggende koers, die een automobilist uit Vlaardingen gisteren omstreeks half vijf op de Meerkrenk volgde, vond met een harde klap een plotseling einde in een grasveldje. Enkele ogenblikken tevoren was de Vlaardinger de Provinciale weg af gekomen. en had slingerend in de Meerkrenk een geparkeerde auto ge raakt. waarna hij het trottoir op schoot en in het grasveldje belandde Vorige Slotkoers koers v. heden Ned. '58 44 100% 100» Ned '59 4 4 100% 100» Ned. '60-1 44 100% 100» Ned '60 II 44 100% 100» Ned '59 4% 99% 99% Ned '60 4% 99% 99% Ned. '61 4% 99% 99% Ned '53 3% 94% 94% Ned. Gb obi 34 79 Ned '47 3 4 88% 88% Ned. *51 34 96% 964 Ned '63 I-n 34 93% 93% Ned '56 3 4 93% 93% Ned. '48 3% 87 87% Ned bel cert. 3y4 864 Ned '50 I-n 3% 87H 89 87% Ned '54 I-n 3% 894 Ned '55 13% 89% 89% Ned *55 II 3% 91% 914 Ned "37 3 91* 914 Ned G.b obi '46 3 904* 91 b Ned dol In '47 3 914 91% Ned Inv cert 3 98ft 99 98% Ned 62-64 3 98% 98 %b 98% rndië '37 3 934b 93% Ned won. b.l. '57 6 107ft 107 ft Ned w b.l '58 44 100§ 100 ACTIEVE AANDELEN Amst. Rubber 105% 105 Ver HVA-miJ 125% 1194 d AIC.U 356- 3564 Dell MU cert. 146 50 146.50 Hoogovens cert. 661 664 Philips gem bez 796* 794% Unilever cert. 156.50 156.50 Dordtse Petr 6964 635% Kon P (50 f20) 138.80 139 Holl. Amer UJn 132% 1314 Java China Pak 143% 1394 KLJ1. 61 60 Kon. Ned St-boot 153 1524 Kon. Paket Mi) 139 132 Stoom. MIJ Ned 144 144 Nlev Goudr cert 124 123% v Ommeren cert 3044 295 Kon Rott. Lloyd 133 1304 N Scheepv Unle 1364 135% ouder. Er zal een en ander over de 1 De automobilist liep een bloedneus opleiding tot en het werk van de ge- op en kreeg waarschijnlijk een shock, zinsverzorgster worden verteld. De auto werd vrij ernstig beschadigd. NIET ACTIEVE OBLIGATIES Prov.l en Gem. leningen A'dam '47 (3%) 3 94b 94 b idem 48 (3%) 94b 94 b R'dam '52-1 (4%) 98 ld "37 [-n (34) 94b 94 b Z-Holl '55 44 99 Bankwezen Bb N üera 68 6% 103% 103'; id NWB "52 (4%) 99H 99% BVG rspbr f 500 1983i 198 BVG rspbr "52 139V# Industr Obligaties Philips Doll *51 93% 944 VERKLARING DER TEKENS Gedaan en bieden -Cr Gedaan en latenI 1 Premieleningen A'dam '53 3 A'dam '51 I 24 A'dam '56 I 24 A'dam '56 II 24 A'dam '56 m 24 Eindhoven '54 4 Enschede '54 24 Den Haag '52124 Idem II 24 R'dam '52 I 24 Idem n 24 Idem '57 24 Utrecht *52 24 Z.-Holl. 1957 24 Zuid-Holl. '59 24 NIET-ACTIEVE AANDELEN Bank- en Credietlnstelllngen Interunie f50.- 194 193 Robeco223.50 223 Unitas f50.482 481 Ver. Bez v. *94 f 50 134.50 135 Amst Bank 3754 372 Cultuurbank 294 29 Holl Bank O eert. 224% 224% Ned. Handelmij 3434 3424 Rott Bank3744 368 Twentsche Bank 327 332 Senembab 835x 380 Industrie Ondernemingen Vorige Slotkoers koers v. heden 107 874 85% 82% 824 91% 91% 91 90% 82% 82% 84 %b 854 91% 96 x 95% b 91% 924 92% 87% 89 944 87% 86% 1024 1024 Albert Heyn Berkei's Pat BorsumU-Wehry Calvè Delft eert. Electralasmll K. Pap v Gelder K. Ned. Grofsm. Holl Constructie Ing bur v BjiIJ. Intematio Int. Kunstst Ind. v. Kemp en Beg. Leidse Wolspji) Müller en Co ND. Ned. Kabelfabr. Philips pref. Rott. Droogd Mij. Sikkens Groep Ver. Touwfabr. Walvisvaart Wernink's BetJnij Wilton Feijenoord v. WUk - Heringa Zaalberg Mynbouw en petroleum Biliton 2de r472 Kon Petr (f 20) 137, Amerik fondsen Canad Pacific R Intern Nickel Anaconda Bethlehem Stee) Cities Service General Motora Kennecott Republic Steel Shell OU Union Pacific Un States Steel 747 256 67 774 350 d 328 179 415 210 202 654 154 495b 400 540 267 485 755 410 91% 196 298 92 135x 24% 76% 45% 38% 53 %x 52ft 76% 47% 35% 31% 58% 747 2554 67 774 370 330 172 410 220 202 654 1524 495 410 b 635 2644 480 755 400 91% 196 299 924 133 4694 136.60 24% 76% 45 39 53% 52A 76% 484 35 xV 31 68% Bieden p Laten Ex-dividend d Exclaim e

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 11