Feestelijke ontvangst van Kon. Paar te Wenen BEER bijt Ria Kuyken Parachutisten-landing bij Teminaboean (Vogelkop) Na snelle actie uiteen geslagen Hachelijk avontuur zangeresje (9ud Olie tetiws Opgericht 1 maart 1860 MAANDAG 21 MEI 1962 No. 30658 LEIDSCH DAGBLAD Directeur: E. A. E. van Dishoeck Hoofdredacteur: J. Brouwer DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN l 3.25 per kwartaal, f 2.80 per maand, f 0.65 per week. Witte Singel 1, Leiden - Giro no. 57055 Telefoon Directie en Administratie: 25041; Redactie: 21507 Voor de vijfde maal in iets meer dan drie weken heb ben Indonesische parachutisten een landing uitgevoerd op het grondgebied van Ned. Nieuw-Guinea. Zaterdag j.l. kwam te Teminaboean, een plaatsje aan de zuid westkust van het schiereiland Vogelkop, een melding van de zijde van de bevolking binnen waarin een lan ding uit de lucht gesignaleerd werd op een plek twee kilometer ten zuiden van dat plaatsje, nabij het dorp Wersar. Met Papoea's uit het moerasgebied als gidsen heeft toen een Teminaboean aanwezige eenheid van de Landmacht een snelle aanvalsactie ingezet, die eindig de in een kort vuurgevecht. Aanval op Ind. bivak bij Fak Fak Het resultaat van deze blik semactie was dat aan Indone sische zijde twee parachutisten sneuvelden, bij wie de comman dant, terwijl drie para's werden gewond. Aan eigen zijde werden geen verliezen geleden. Aange nomen mag worden dat de ge wonden in Nederlandse handen zullen vallen. Inmiddels heeft de comman dant van de strijdkrachten in Nieuw Guinea versterkingen naar Teminaboean gezonden om de uiteengeslagen parachutisten verder uit te schakelen. Van de zijde van de bevolking wordt veel medewerking ondervonden. Gouverneur Platteel, die zaterdag van een kort bezoek aan Fak Fak te Hollandia terugkeerde, verklaarde daar een hoog moreel onder de rusti ge burgerbevolking te hebben aange troffen. Ook wees hij er op dat de bevolking onze militairen grote me dewerking verleent. Vrouwen en kinderen geëvacueerd Gouverneur Platteel heeft naar aanleiding van de landing van In donesische parachutisten bü Temi naboean besloten vrouwen en kinde ren uit dit gebied in de gelegenheid te stellen naar elders te vertrekken. Een gezelschap van ruim 100 vrou wen en kinderen heeft hiervan ge bruik gemaakt. Zij zouden zich in de vroege ochtend vandaag insche pen. Voor zolang dit nodig zal blij ken zullen zü in Manokwari en Biak worden ondergebracht. De zeer snelle uitvoering van de evacuatie is mo gelijk doordat de plannen hiervoor reeds lang waren opgesteld. Het gouvernementsvoorlichtings bureau heeft bekend gemaakt, dat de groep parachutisten die bij Temi naboean is geland, uit 120 man be staat. Na het eerste vuurgevecht op zondag heeft een aantal van hen zich teruggetrokken. Na aanvoering van Nederlandse versterkingen naar Teminaboean kon deze groep wor den gelocaliseerd. Over de acties tegen Indonesische parachutisten op het schiereiland Onin ten noorden van Fak Fak is meegedeeld, dat een Nederlandse ge vechtspatrouille vuurcontact heeft gemaakt met een groep Indonesische Advertentie KOLEN BESTELLEN VOOR ZOMERPRIJZEN Ja, maar dan eerst een ZUINIGE HAARD van de nieuwste constructie en vorm kopen of bespreken bij de HAARDENSPECIALIST G. A. A. NOUWENS GEVERSSTRAAT 63B - TEL. 51434 Nu alle merken uit voorraad lever baar. Wij geven U gaarne advies WEERBERICHT OPKLARINGEN De Bilt verwacht van heden- tot morgenavond: Vanavond en vannacht plaatselijk enkele buien morgen opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Tot, matig afnemende wind tussen zuidwest en west In het algemeen iets hogere middagtemperaturen. (Opgemaakt te 11.15 uur) 22 mei Zon op: 4.40 uur; oder; 20.34 uur. Maan op: 21.23 uur; onder: 4.38 uur. Hoogwater te Katwijk te 4.54 en 17.18 uur laagwater te 0.43 en 13.03 uur. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's parachutisten waarby aan Indonesi sche zijde o.m. een luitenant werd gedood. Nederlandse eenheden hebben een aanval gedaan op een bivak, dat toe behoorde aan een dertigtal Indone sische parachutisten, die 15 mei op 6 tot 10 mijl ten oosten van Fak Fak waren afgesprongen. Na een kort vuurgevecht trokken de Indonesiërs zich terug waarna de Nederlandse militairen het bivak binnendrongen dat toen reeds verlaten was. Een hoeveelheid uitrustingsstukken is in Nederlandse handen gevallen. Sedert vrijdag is de dienst tussen Biak en Fak Fak met Beavervlieg- tuigen van de „Kroonduif" weer opengesteld. „Successen" Het commando voor West-Irian te Makassar meldt: „Grote successen over de strijd tegen de Nederlanders in westelijk Nieuw-Guinea". Het commando verzekert dat in Fak Fak Indonesische „vrijwilligers" drie com pagnieën Nederlandse mariniers heb ben teruggedreven, waarbij 18 ma riniers werden gedood en een aantal anderen van de rest werd afgesneden. Voorts zouden Indonesische troe pen vorderen in de richting van Kai- mana, terwijl zij aan de noordkust Demta bezet zouden hebben, 80 km ten westen van Hollandia gelegen. Geen Hollandse slachtoffers Naar aanleiding van bovenstaan de beweringen hebben militaire krin gen in Hollandia desgevraagd ver klaard dat dit commando tot dusver „nog geen enkel waar bericht heeft gemeld". De Indonesische vrijwilli gers hebben een opleiding van twee jaar ontvangen: zij vermijden voort durend elk vuurcontact met Neder landse mariniers. Juist dit terugtrek ken maakt de operaties moeilijk en langdurig. Genoemde kringen in Hollandia zeggen verder dat gelukkig van do den of gewonden aan Nederlandse zijde nog geen sprake is. Het com mando van de Nederlandse troepen zal zeer zeker geen eigen doden of ge wonden verzwijgen, zo wordt gezegd. Dit is niet verantwoord ten opzichte ran de familieleden en het thuis front, en bovendien niet geheim te houden. Het moreel van de mariniers, de landmacht en het Papoea-vrijwilli gerskorps wordt zeer goed genoemd. Overigens wordt erop gewezen, dat het commando der Nederlandse strijdkrachten nogmaals de verzeke ring heeft gegeven, dat het slechts berichten uitgeeft die juist zijn en gebaseerd op de waarheid en de fei ten. De psychologische oorlogvoering van Djakarta gaat zover, zo wordt voorts gezegd, dat plaatsen al£ Demta vlakbij Hollandia), Genjem (ten zuiden van Hollandia) en Manokwari worden genoemd als door de Indo nesische „vrijwilligers" bezet. Slot pag. 2 Vlaggetjesdag 1962 is weet voorbij. De haringvloot is van morgen onder niet bepaald ideale weersomstandigheden uit gevaren. De vlootschouw ver loor zaterdag door de stormach tige wind en de grauwgrijze wol kenvelden veel van haar charme. In IJ muiden, waar de Kat wijk se vloot te pronk lag, en in Scheveningen was het niet druk. Duizenden waren echter in Vlaardingen bijeen om de natio nale viering mee te maken. Rond de Koningin Wilhelminahaven had de politie handen vol werk om de stroom van bezoekers in goede banen te leiden. Ook zon dag, toen de zon feestelijk scheen, wandelden velen langs de vlaggende vissersvloot en de gepavoiseerde Nederlandse en buitenlandse oorlogsschepen. Koningin Juliana. Prins Bernhard, alsmede de Prinsessen Bea trix en Irene zijn vanmorgen om half twaalf voor een driedaags bezoek aan Wenen op het vliegveld Schwechat gearriveerd, waar zij feestelijk ontvangen werden door Bondspresident Scharff en leden van de regering. De Oostenrijkse bevolking leeft met dit bezoek heel hartelijk mee. De Weense dag- en weekbladen hadden zaterdag uitvoerige reportages aan het Koninklijk Gezin gewijd. De Koningin wordt daarin beschreven als een wijze regentes, die artistieke aspiraties heeft en een bijzondere voorliefde voor wijsgerige vraagstukken, maar die tevens de gelukkige gave bezit om moeder te zijn van een gelukkig gezin. In Prins Bernhard ziet men de goodwill-ambassa- deur, die veel voor onze culturele en commerciële betrekkingen heeft gedaan. RIA VAN KUIJKEN in de klauwen van de beer. met een vertrokken gezicht trachtend later werd zij bevrijd door een nauwkeurig gerichte zweepslag over de neus van het dier. Foto- het dier weg te duwen. Even graaf Cees de Boer. die zich de kooi bevond, behield zijn te genwoordigheid van geest en maakte deze unieke foto. (Van onze Haarlemse correspondent) ,,Het verkeer is veel gevaarlijker dan een optreden met beren". Toni Boltini lachtte de angst weg van het 27-jarige zangeresje Ria Kuyken. toen zij zaterdagavond in Haarlem op het punt stond kennis te gaan maken met drie beren van Boltini, waarmede zij van plan was op te treden op het ..Grand gala des artistes" op 18 juli in Amsterdam. Maar slechts korte tijd later loerden Boltini's woorden op af schuwelijke wijze gelO'- 'lenstraft. Volkomen onverwacht viel een van de beren het zangeresje aan en beet haar diep in de arm. Slechts door snel ingrijpen van Toni Boltini en chef-dompteur Bobby Althof f kon erger voorkomen worden. De plannen van de Nederlandse versie zijn in voorbereiding. Ria Kuyken was meegekomen om met directeur Toni Boltini de mogelijk heid te bespreken, dat zij met de be ren zou optreden. Aanvankelijk was zij wat huiverig, maar nadat Bobby Althoff op verzoek van zijn direc teur speciaal voor haar een optreden van de beren (die in deze toernee niet meedoen) had ingelast, waarbij zij kon zien, hoe gemoedelijk en hui selijk de dieren zich lieten behan delden, durfde zij het wel aan. Maar een paar uur later was het niet meer waarschijnlijk, dat zij ooit nog een voet in de berenkooi zal zetten. Of Ria Kuyken was zatermiddag een kwartier voor het begin van het j matinee in het circus aangekomen in gezelschap van Thom Kelling, de zanger van het Zuidamerikaanse lied, die op de „Grand gala des ar- tistes" de leeuwen zou voorbrengen, j Deze „Grand gala" wordt een lief-1 dadigheidsvoorstelling ten bate van i oud-artiesten in behoeftige omstan digheden (voor de stichting „Blij vend applaus"), tijdens welke niet- circusartiesten in de tent van Bol tini circusnummers zullen vertonen In Parijs is een dergelijke voorstel ling een jaarlijks terugkerend eve nement. het enthousiasme van Thom Kelling voor het leeuwennummer ongeschokt is gebleven, zal nog moeten blijken. De ervaren dompteur Althoff voor spelde kort en beslist: „Thom komt niet terug Een uiterst waardevolle informatie leverde de Oostenrijkse televisie, wel ke een uitstekende reportage van veertig minuten een indruk gaf van ons land met zjjn bloemencultuur polderwerken, havens en folklore. Een gedeelte van deze reportage was ge wijd aan het bezoek van de Konink lijke familie aan Zeeland en Middel burg ter gelegenheid van het jongste jubileum. De „Osterreichische Neue Tages- i zeitung" schrijft dat de Oostenrijkers i zich bijzonder verheugen op het be- i zoek van de „Koninklijke medebur- J gers van het Nederlandse volk". De „Wiener Zeitung herinnerende aan het feit dat na de eerste en de tweede wereldoorlog vele Oosten rijkse kinderen in Nederland ver zorgd zijn, voegde hieraan toe dat „vele tienduizenden Oostenrijkers het aan het Nederlandse volk te dan ken hebben dat ze op dit ogenblik als gezonde mensen dit bezoek kunnen beleven" Hoogspanning In hotel Imperial, het meest luxueuze hotel van Wenen waar tra ditioneel de gasten van de Oosten rijkse regering logeren, heeft men gisteren onder hoogspanning de laat ste hand gelegd aan de kamers, waar de komende drie dagen het Neder - j landse vorstenpaar en de Prinsessen Beatrix en Irene zullen logeren. I Koningin Juliana en Prins Bern hard hebben de beschikking over twee suites met tussenliggende werk- en studeerkamers over de gehele 104 I meter brede eerste verdieping van het hotel aan de Karntnerring. Op dezelfde verdieping zyn ook suites ingericht voor de Prinsessen Beatrix en Irene. De rest van deze étage en het grootste deel van de tweede étage zijn ingericht voor de leden van het gevolg. De Koninklijke suites zijn inge richt met barok Louis Seize en Em pire meubelen die men speciaal voor deze gelegenheid heeft uitgezocht in het enorme meubeldepot waar de meubelen uit de Keizerlijke paleizen worden bewaard. Uit verschillende musea zijn schilderijen ter versiering van de kamers aangevoerd. In de suite van de Koningin is een witte telefoon aangebracht waarmee zjj in directe verbinding staat met paleis Soestdjjk. (Er is nog een twee de directe verbinding vanuit het ho tel naar Nederland, n.l. vanuit de kamer van minister Luns die het Ko ninklijke paar op deze reis verge-, zeld). De slaapvertrekken van de Konin gin en de Prins zijn, evenals de ove rige vertrekken, overwegend in wit, goud en rood uitgevoerd. Dat van de koningin is bovendien voorzien van kogelvrije ruiten die dateren uit 1960 toen Chroesjstjow er ter gelegenheid van een officieel bezoek logeerde. Hotel Imperial is in 1873 gebouwd als paleis van de Hertog van Würt- temberg, doch in 1884 verbouwd tot hotel. Tot 1918 was het het enige hotel in het Oostenrijks-Hongaarse rjjk dat de eretitel „Keizerlijke-Ko- ninklijk" droeg, aangezien alle vor stenparen gasten van de Oostenrijkse keizers er logeerden. Na 1918, onder de eerste Republiek, en na 1945, on der de tweede is deze traditie, zij het zonder het praedicaat „K-K", voort gezet. Het hotel is van 1945 tot 1955 het hoofdkwartier van de Russische be zettingsmacht in Oostenrijk geweest. De restauratie die daarna nodig was, is nog steeds niet geheel voltooid. Als de vorstelijke gasten hun ver trekken betreden, zullen zü er een ware bloemenpracht aantreffen, af komstig uit de eigen tuinen van het hotel. Advertentie BUITENKANS! Sportief-elegante regenjas van de fijnste Egyptische poplin. Winddicht. Waterafstotend: Toch maar 49.7 5 Onverwacht Tegen zeven uur 's avonds ging Ria Kuyken de kooi binnen. Gedu- i rende deze kennismaking waren de i drie beren gezeten op de langs de I kooiwand bevestigde plankieren. In gezelschap van Toni Boltini en1 Bobby Althoff maakte het zange- i resje eerst enkele malen een rondje i langs de plankiertjes, waarbij zij eerst by haar hand vastgehouden door de dompteur, later zelfstandig de beren een suikerklontje en daarna een flesje chocolade melk in de bek gaf. Ze deed het bijzonder rustig en de dieren gedroegen zich keurig. Toen stapte Ria Kuyken alleen op een van de op achterpoten staande beren toe om hem een klontje in de bek te stoppen. De beer nam het klontje aan, maar toen Ria Kuyken zich omdraaide en wegliep, besprong het dier plotseling het zangeresje van achteren. Zij werd tegen de grond geworpen. Met de beer op zich lag zü enige ogenblikken weerloos in het zaagsel van de piste. Onmiddellijk echter renden Bol- tine en Althoff, die van enkele me ters afstand de verrichtingen van het zangeresje hadden gadegeslagen, toe. Met stok en zweep ranselden zü de beer van het meisje vandaan. Terwyl Bobby Althoff de door de kooi dravende beer in een hoek dreef, hielp Toni Boltini de bijna dodelijk geschrokken Ria Kuyken overeind. Zij kon zich maar nauwe lijks bewegen. Met moeite werd zij buiten de kooi gebracht. Het meisje, dat tijdens de overrompelde aanval geen woord over haar lippen had laten komen (alles voltrok zich in een yzingwekkende stilte, waaraan de commando's van de toegesnelde dompteur pas een einde maakten) kon van schrik geen woord uitbren gen. Zy stond op het punt flauw te vallen. Pas toen werd duidelijk, dat de beer met alle kracht zijn tanden in haar linkerbovenarm had gezet, waarin zich de vier diepe beetgaten van de hoektanden duidelijk afteken den. Dez« week Lichtgewicht REGENKLEDING Voor dames en heren, o.a. Polyester 69.7S Big-Ben nylon 29.7S Niagara plastics 5.* Uit het Leidsch Dagblad van 20 Mei 1862; Z.M. heeft benoemd tot gewoon hoogl. aan de Hoo- geschool te Leiden den bui- tengew. hoogl. W. F. R. Su- ringar en tot directeur van 's rijks herbarium te Leiden Prof. T. A. W. Miquel te Utrecht. Een kleine gemeente nabij Chalons kernmerkt zich dit jaar door eene zeldzame vruchtbaarheid. Sedert het begin van 1862 is iedere vrouw, die zwanger was van tweelingen bevallen; zelfs zij, die in geen jaren kinderen kregen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 1