Initiatief-wetsontwerp van prof. A. Vondeling 108 aar is ler? VOORJAARSBEURS P.K V. d. Water BOUW- EN TRANSPORTBEURS Voormalige serveuse verrassend winnares op het SONGFESTIVAL Afsclieidspredikatie van ds. G. Leene Doelvoortbestaan van de huidige wet In Luxemburg triomfeert het chanson Vervreemding landbouwgronden Prijzen in de hand houden! Symbool van Kwaliteit FA. MATTH. BRINKS DU PON Opgericht 1 maart 1860 Maandag 19 maart 1962 Vierde blad no. 30607 Vredenburg en Croeselaan: Artikelen voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik. Croeselaan: Bouw- en Intern transport - Uitrustingen voor Industrie en openbare diensten. Van onze speciale verslaggever Luxemburg Het songfestivalorakel heeft weer gesproken. Geen enkele prognose is uitgekomen. De insiders zitten ernaast, en de show business haast zich een nieuwe ster binnen te halen. Want met het win nende liedje, dat tot verbijstering van het deskundige publiek in de grote zaal van Radio Luxemburg steeds meer punten vergaarde, is de zangeres in het middelpunt komen te staan: de jonge, levenslustige Parisienne Isabelle Aubret, die Frankrijk binnen vijf jaar aan een derde Grand Prix heeft geholpen. Het werd een triomf van de chansonkun&t, die tenslotte iedereen verheug de. „Un premier amour" heeft dan wel niet de eigenschappen om een schlager te worden, maar het is een mooi, melodieus chanson, en in deze vertolking een lust het te horen. Het was in dit opzicht typerend, dat Monaco tweede werd, want Franqois Dequelt kwam uitstekend voor de dag met een sterk chanson van Henri Salvador, die het zelf niet beter gebracht zou hebben. teraars overal in Europa, voor de ar tiesten wijze lessen en contracten, en voor de zakenmensen in de show business was het weer een complete jaarbeurs dit weekeinde, waarbij iedereen iedereen zag en sprak. Ru dy Carrell was er ook. Sinds zijn lage plaats in Londen (1960) niet zo happig meer op festivals, maar een levend bewijs dat men er ook zonder wel komt. En dan waren er natuurlijk nog de echtgenoten van de Spelbrekers uit Rotterdam, die de kinderen amper hersteld van de mazelen voor het televisietoestel hadden ach tergelaten. Ondanks het geringe suc ces was er toch weinig verdriet na afloop. Ook niet by auteur Hen- Bittere pil voor Conny Froboess De grote verliezers van de avond waren niet de landen, die smade- luk op nul bleven staan, en waar onder zich helaas ook Nederland met „Katinka" bevondt. Dat waren Duitsland, met de algemeen als fa voriete gedoodverfde Conny Froboess dat niet verder kwam dan een zes de plaats, en ook Italië, dat voor een krachtsvertoon van Claudio Villa met een uitschieter van Mo- dungno zelf slechts drie stemmen kreeg. Conny Froboess zal dit zevende Eurovisie Songfestival nog lang heugen. Vier dagen lang gold zij in Luxemburg als de toekomstige win nares. Zy had immers alles mee. Haar bekendheid, haar reputatie, en haar liedje, (dat op zo'n festival ook nog wel telt) een fris, pittig gevalletje in Napolitaanse stijl over twee kleine Italiaantjes, dat onge twijfeld een enorme platenverkoop tegemoet gaat. Conny was nerveus, want zij kon het zich niet veroorlo ven om te verliezen. En de klap moet des te zwaarder voor haar zyn aangekomen, omdat zij eerier op de dag aan het slot van de generale re petitie na de stemming als eerste uit de bus kwam en toen voor de aar digheid (hoeveel fotografen maak ten daar al plaatjes met de gedach te, dat het 's avonds wel niet meer nodig zou zijn?) de gouden plak van de Grand Prix uit handen van Jean- Claude Pascal ontving. Het was een bittere pil voor het Duitse meisje, dat nu eens heeft on dervonden hoe hard het showwereld je is, en hoe lang het nog zal duren voordat zij Caterina Valente kan op volgen, wat men van haar schijnt te verwachten. Geen kanshebber De lange Pascal, vorig jaar win naar voor Luxemburg met „Nous les Amoureux" mocht de prijs dus aan een landgenote overhandigen, Isa bel le Aubret, met de lange goud blonde lokken, die haar onverwach te geluk niet opkon. Met Pascals chanson maakte zij vorig jaar wel furore op het televisiefestival in Montreux, maar tot de kanshebbers werd dit officieuze zangeresje, dat nog niet zo lang geleden serveuse in een Parijs' restaurant was, nog niet gerekend. Na André Claveau in 1958 en Jacqueline Boyer in 1960 lijkt het traditie te gaan worden dat Frankrijk in de even jaren gaat winnen. In ieder geval heeft het er de vertolkers voor, want Franqois Dequelt zong Monaco naar de twee de plaats, zij het met de helft van Frankrijks puntentotaal, dat 26 be droeg, en waaraan vrijwel alle landen jury's hun medewerking ver leenden, behalve onder andere Ne derland, dat echter Monaco het vol le pond gaf. Niet minder dan vijf landen schonken Frankrijk het ma ximum. Er is een grote kans, dat Isabelle Aubret reeds zondagavond a.s. op de Nederlandse tv-schermen zal zijn te zien en te horen, want A.V.R.O.- producers Karei Prior en Flip v. d. Schalie maakten gisteravond ernstig jacht op aspirant winnaars en win naressen. Ook de Engelsman Ronnie Carrol, die met zijn vj-olijke, music- hall-achtige „Ring-a-ding-girl" sa men met het talentvolle Joegoslavi sche meisje Lola Novakovic de vier de en vijfde plaats deelde, is door de AVRO geëngageerd en komt op 8 april in Mies Bouwmans Rendez Vous-programma op de televisie. Kortsluiting De derde plaats was voor de sym pathieke Luxemburgse disc-jockey Camillo Felgen, een welverdiende beloning ook voor het Groot Hertog dom, dat het festival uitstekend had voorbereid het ook niet helpen kon, da* kort na tienen, onmiddel lijk na het optreden van Isabelle Aubret, de felle lampen door kort sluiting gedurende enige minuten doofden. Het euvel was gelukkig spoedig verholpen en de gevatte om- roepster Mireille Delannoy behoefde er niet eens aan te pas te komen. Merkwaardig was wel, dat het gros van de punten aan de medewerken den in de tweede helft is gegeven. Na de „Spelbrekers" die „Katainka" beheerst en plezierig brachten, met een voortreffelijke orkestbegeleiding, begon bij Frankrijk de Victorie en ten moesten Joego-Slavië (10) Enge land (10), Luxemburg (11) en Monaco (13) nog komen. Zoals altijd wa ren de Scandinavische liedjes weer vrijwel kansloos, al kregen zij sa men toch altijd meer dan België, Spanje en Oostenrijk, die met ons land puntloos bleven, hoe sterke in druk Fud Leclerc (op het nippertje hersteld van een zware angina) Spaans lied, en de charmante ope rettezangeres Eleonore Schwartz met een smeltende Wenerwals ook had den gemaakt. De Italianen zorgden weer voor het traditionele incident door zondag pas in Luxemburg te arriveren, zodat Villa kort voor de generale nog kennis moest maken met het orkest. Misschien vermoedde hij al, dat er opnieuw niets in zou zitten voor de Azzuri me hun Bel canto. Ontspanning Alles bij elkaar genomen heeft het songfestival wel weer zyn nut ge had. Wat ontspanning en inspan ning voor miljoenen kijkers en luis- De vertolkster van het winnen de liedje, de Frangaise Isabelle Aubret. ny Hamhuis en componist Joop Stokkermans en hun dames. Het waren mooie, onvergetelijke dagen voor twee bescheiden Rotterdamse artiesten en tenslotte zal „Katinka" het toch wel blijven doen. Guus Jan sen jr. vertelde ons, dat er al schot in zit. En dat zijn dan toch altijd de vruchten die zo'n songfestivalpu- bliciteit, hoe de afloop ook is, ten slotte wel afwerpt. Daarom was er op het slotfeestje in Luxemburgs luxueuze Grand-Hotel vannacht nog over de hele linie louter opgewekt heid Van Boskoop naar Barendrecht Zondagmiddag nam de Geref. predikant, ds. G. Leene, afscheid van zijn rond 1450 zielen tellen de gemeente, die hij als enige pastor gedurende 7]/i jaar heeft gediend. Een eminent predikant en een trouwe herder vertrok naar de Geref. Kerk van Baren- dredit. Het afscheid viel aan weerskanten blijkbaar niet ge makkelijk, maar het was niette min hartelijk. Een eindeloze rij ouderen en jongeren passeerde na afloop van de kerkdienst het domineespaar Leene om de beste wensen voor de toekomst met een handdruk te bezegelen. Bij de afscheidsdienst was het kerk gebouw overvol. Er waren bovendien tal van afgevaardigden uit andere plaatsen. Burgemeester mr. dr. E. P. Verkerk, met de wethouders de he ren J. C. Bulk en dr. mr. J. F. Taat, alsmede de gemeentesecretaris, de heer W. Trapman, waren aanwezig. Van de plaatselijke kerken waren Hazerswoude vertegenwoordigde de classis Leiden. Ds. Leene had gekozen als tekst 1 Cor 15 1-4, culminerende in het woord van Paulus: Christus is ge storven voor onze zonden en Hü is begraven en ten derde dage opge wekt, naar de Schriften. De predi kant ging daarbij in op de waarde van de heilsverkondiging; deze ver zekert het heil, zij vermaant tot het heil en zij verkondigt het heil. Op indringende wijze ging ds. Lee ne in op de „blijmare" van het Evan gelie. Dit Evangelie, aldus de predi kant gaat uit van een kribbe en een kruis, het heeft te maken met alles in het mensenleven en het is ook voor ieder hèt grote démasqué. Zeer reëel stelde ds. Leene de moeite van het geloof in deze harde kribbe en in het nog meer harde kruis, dat men het niet kan geloven, er moeite mee heeft en er tegen botst. Maar daar tegenover stelde ds. Leene de over gave, die komt tot de erkenning: Gij zijt mij te sterk; ik geloof, kom mijn ongelovigheicj te hulp. Na deze predikatie richtte ds. Lee ne zich voor de laatste maal in een zeer persoonlijk woord tot zijn ge meente. De nestor van de kerkeraad, de Hongaren vielen agenten aan Twee Amsterdamse politiemannen zjjn in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks drie uur tjjdens de De Stille Omgang buiten gevecht ge steld door twee dronken Hongaren, die de rust tijdens de omgang tracht ten te verstoren. Luid schreeuwend renden zij langs de stoet nadat twee agenten de belde mannen opdracht hadden gegeven zich via de Sint-Lu- ciensteeg buiten de route van de Stil le Omgang te begeven. De Honga ren stoorden zich niet aan dit bevel, waarop de agenten van hun gummi stok gebruik maakten. Agent De Vries van het bureau Singel werd opeens door een van de Hongaren aangevallen. Deze sloeg een met jenever gevulde fles op het hoofd van de agent stuk. De agent raakte versuft en moest door deel nemers aan de omgang op de been worden gehouden. Zjjn collega kreeg jenever en glassplinters in het gelaat en was ook even buiten gevecht, waardoor de Hongaren kans zagen zich uit de voeten te maken. Zij kon den nog niet worden achterhaald. Beide agenten zjjn na behandeling in het Wilhelmina Gasthuis naar huis teruggekeerd. Agent De Vries mag nog geen dienst doen. Hjj heeft een lichte hersenschudding. Post-academinaal onderwijs Het Verbond van Wetenschappe lijke Onderzoekers hield zaterdag een vergadering in Utrecht. Het on derwerp van bespreking was post- academiaal onderwijs. Vastgesteld werd, dat indien men is afgestu deerd, de kans bestaat dat het we tenschappelijk peil afzakt. Men begint te beseffen, dat men zich hierbij niet kan neerleggen. Wat men vroeger heeft geleerd moet wor den opgefrist en men moet zich ver trouwd maken met nieuw-ontsloten gebieden, aldus stelde men op de bij éénkomst vast. Daarnaast zijn er para-universitaire vakken, waar bij het academisch onderwijs geen tijd voor is, doch die toch in het werke lijke leven van belang zijn. Nodig is het post-academische on derwijs voor leraren, artsen, juris ten en ingenieurs. Tevens is dit soort onderwijs nodig voor gehuwde vrou wen, die zolang zij kleine kinderen hadden, geen functie hebben uitge oefend, maar later weer willen wor den ingeschakeld. Er wordt wel het een en ander gedaan, doch dit is niet genoeg. Men heeft geen tijd. De vraag werd behandeld, hoe het post-academiale onderwijs als nor- (Van onze Haagse correspondent) Op 1 januari 1963 zal de wet op de vervreemding van land bouwgronden vervallen. Dit feit is daarom zo belangrijk omdat daarmede tevens vervallen de prijsbeheersing, alsmede het voor keursrecht van de pachter. Het voorkeursrecht wil de regering naar een andere, bestaande wet overbrengen, waardoor het, althans in beginsel behouden zal blijven. Anders is het met de prijsbeheersing en de landbouwkun dige toetsing. Het lid van de Tweede Kamer, prof. A. Vondeling, heeft een voorstel van wet aan de voorzitter van de Tweede Kamer doen toekomen, waarin als enige artikel is opgenomen: Artikel 35, derde lid, van de wet op de vervreemding van landbouwgronden, luidende: „Zij vervalt op 1 januari 1963", komt te vervallen. Dit Initiatiefontwerp van wet- wordt door prof. Vondeling uitvoerig toegelicht in de erbij gevoegde me morie. Op een persconferentie heeft hij eveneens een toelichting gegeven, waarbij hij in het bijzonder wees op het vervallen van de prijsbeheersing, de landbouwkundige toetsing en het voorkeursrecht van de pachter. Grond schaarser Uitvoerig heeft prof. Vondeling aandacht geschonken aan de steeds schaarser wordende grond in Neder land. Ook bij de agrarische grond gebruikers is die schaarste, het ge brek aan ruimte en de daarmee direct verband houdende gevolgen be kend. Aan de ene kant ziet men de drang naar bedrijfsvergroting sterk maal bestanddeel in de maatschap- I stijgen, o.a. als gevolg van de moder- pij kan worden ingevoerd, zonder ne werktuigen en arbeidsmethoden dat het tot overbelasting leidt. 'teneinde de arbeidsproduktiviteit zo sterk mogelijk te vergroten. De ge meenschappelijke markt zal de vraag naar ruimte voor vestiging in het Europese kustgebied eveneens doen toenemen. Aan de andere kant zal door het vervallen van de wet op de vervreem ding van landbouwgronden een ein de maken aan de prijsbeheersing de bereidheid om hogere pryzen te be talen voor het schaarser wordende ar tikel zich onmiddellijk manifesteren in een verhoging van de prijs. Matiging een afscheidswoord gesproken door ds. Van den Hout uit Hazerswoude, die ds. Leene schetste als „een pre dikant zonder franje". Typerend was het antwoord van ds. Leene, die opmerkte, dat hy op de loftuitingen aan zijn adres nog wel wat te zeggen had. Om des tijds wil le liet hij dit echter achterwege, doch wel maakte hij de opmerking, dat hij het met de goede woorden gericht er vertegenwoordigingen van de Ned.heer K, Jongejan, gewaagde van de ^ot z^n echtgenote, ten volle eens Herv. Gemeente, van de Chr. Geref. grote erkentelijkheid jegens de schei- was- Kerk en van de Geref. Gemeente. dende predikant en betrok daarin ook Na deze toespraken vertolkte het Verder waren er afgevaardigden diens echtgenote. De zegebede uit Geref. Kerkkoor onder leiding van de van de Geref. Kerken van Hazers- psalm 121 werd het scheidende predi- dirigent D. A. van den Bosch twee woude, Reeuwijk, Waddinxveen en kantenpaar daarna toegezongen. liederen, waarna de gemeente ten af- verantwoordelijk werk vereist concentratie De verantwoording voor het nieuwste Jet vliegtuigtype ligt in zijn handen! Hij is verantwoordelijk voor passagiers, vliegtuig en bemanning! Zijn taak ver eist voortdurende concentratie! De ge zagvoerder weet uit ervaring dat P.K. chewing-gum hem in zijn taak helpt, omdat kauwen een aangenaam en na tuurlijk middel tot concentratie is! Hij heeft altijd een pakje P.K. bij zich om dat dit de beste chewing-gum is die hij kan kiezen! Probeer het zelf! Neem óók P.K.! Rode bal bij zeegevaar In de jongste Troonrede werd ge steld, dat „het in het afgelopen jaar gevoerde prijsbeleid zal worden voortgezet". Maar de prijzenwet geldt slechts voor roerende goederen en als de wet op de vervreemding van land bouwgronden verdwjjnt, zal de rege ring niet over een wettelijke moge lijkheid beschikken om de verkoop prijzen van landbouwgronden te ma tigen, zo zei prof. Vondeling. Nu heeft de regering advies ge vraagd aan de SER en aan het Landbouwschap. De SER zei in haar op 23 juni 1961 uitgebrachte advies, „dat handhaving van de prijsbeheer sing van landbouwgrond vooralsnog geboden is ter voorkoming van onverantwoorde stijging van het prijsniveau". Het Landbouwschap gaf op 20 juni 1961 te kennen, „dat de huidige wet nog met enkele jaren (dient) te worden verlengd". Dit advies werd ingegeven door de om standigheden, dat naar de mening van het Landbouwschap prijsbeheer sing van landbouwgronden niet kan worden gemist. Geen verhogingen Verhoging van de prijs van land bouwgronden brengt onherroepelijk verhoging mee van de pachtsom. En daarmee ook verhoging van de prijs van agrarische produkten. Dat er bij verhoging van de pacht som niet veel over blijft van het voorkeursrecht van de pachter en het recht op verlenging van de pacht, acht prof. Vondeling eveneens voor de hand liggend. Men kan wel de Grondkamer inschakelen, maar deze ls niet In staat om een prjjs te noemen als er geen beheersing van de prijs meer is. Over de landbouwkundige toetsing merkte professor Vondeling op. dat de ruilverkaveling en de aanleg van nieuwe polders Nederland enor me bedragen kost. Zou de toetsing verdwijnen, dan zouden ook de ruil verkaveling en de opdeling van nieu we poldergrond in redelijke delen tot een onwezenlijk gebeuren worden ge maakt. Het voorkomen van versnippering van het grondgebruik, is algemeen aanvaard. Dit principe ligt ten grondslag aan de bepalingen omtrent de landbouwkundige toetsing. In het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de EEG heeft dit beginsel een plaats gekregen in het gemeenschap pelijke landbouwbeleid. „Ook al vinden we de toetsingsre geling van de huidige wet niet ideaal", zo zei prof. Vondeling, „het verdwijnen van de thans bestaande regeling zouden wjj ernstig betreu ren". De Europese commissie heeft reeds bepalingen doen ontwerpen, die (en doei hebben de regeringen van lid staten te verplichten, maatregelen om de structuur van de landbouw te beinvloeden, aan haar toe te zenden. Het Europese Parlement ls reeds gevraagd daarover te adviseren. Het wetsontwerp, dat thans door prof. Vondeling aan de voorzitter van de Tweede Kamer is aangeboden, is dan ook bereids ter kennis van de Euro pese commissie gebracht. Advertentie Prins Bernhard in Marokko Prins Bernhard ls gisteravond voor een officieel tweedaags bezoek aan Marokko in zifn privé-vllegtuig in Casablanca aangekomen. De Prins, .die werd ontvangen door de gouverneur van de stad, kolonel Driss Ben Aomar, heeft gisteravond aangezeten aan een banlket te zijner ere. Vandaag is Prins Bernhard naar Rabat vertrokken waar hy waar- schyniyk zal worden ontvangen door Koning Hassan II. Prins Bernhard zal donderdag a.s. van zün verbiyf in Afrika ln Neder land terugkeren. Het voorgenomen bezoek van de Prins aan Libië is tot nadere datum uitgesteld Victor Balaquer met een duur Barendrecht. Ds. J. van den Hout te Namens de classis werd vervolgens scheid zong: Ps. 118 1 en 14. In de voorjaarsbijeenkomst van de contactcommissie kustbrigadesW van de Kon. Ned. Bond tot het red- rrtThouSU.r."'mdiet 'anjr,!; lï» 5? een langdurige cos- stemmen besloten de gemeentebestu ren van alle kustplaatsen te verzoe ken, een unifrome aanduiding vast te stellen voor de gevaren van de zee. n bal of korf, die o.m. gebruikt moe- tenwind. Elke strandbezoeker zal dan ^onmiddellijk voor het aanwys- gevaar gewaarschuwd zyn. bare Aangedrongen zal worden op het plaatsen van masten met een rode De traditionele bondsstranddagr waaraan verschiolende kustbrlgades zullen deelnemen, werd toegewezen aan Zandvoort. Deze zal worden ge houden op zaterdam 28 juli. (2 jaar verzekerd tegen verlies of diefstal) HAARLEMMERSTR. 207, TEL. 24469 O.a. verkrygbaar by: Mr. HORLOGEMAKER JUWELIER - HORLOGER HAARLEMMERSTR. 126 - LEIDEN TELEFOON 21074 SCHOOLSTR. 41 VOORSCHOTEN TELEFOON 2677 JUWELIER HORLOGER BREESTRAAT 89 - LEIDEN TELEFOON 23313

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 7