Muziekliefhebbers met veel noten op hun zang hebben keuze uit 25 PHILIPS grammofoons Kennedy zoekt samenwerking met Rusland in ruimte-onderzoek OV Noordwijk aan Zee kraakt harde noten Voorstellen aan Chroesjtsjow Vijf punten Militair bewind in ARGENTINIË Communistische gevaar in Brazilië groter geworden Niet gekend bij maken van feestplannen voor 30 april LETDSCH DAGBLAD MAANDAG 19 MAART 1962 President Kennedy heeft aan Chroesjtsjow voorgesteld samen te werken op het gebied van ruimtevaart. Hij heeft een uit zes punten bestaand plan ontvouwd, waarin onder meer gezamenlijke lanceringen en gebruik van ruimtevaartuigen voor weerkundige doeleinden en onderzoek van de maan. Mars en Venus wordt voorgesteld. Het Witte Huis in Washington heeft bekendgemaakt, dat pre sident Kennedy aan premier Chroesjtsjow op 7 maart een brief met deze inhoud geschreven heeft. Het voorstel van Kennedy volgt op de wens van Chroesjtsjow. uitgesproken na de succes volle vlucht van John Glenn, tot samenwerking tussen Amerika en Rusland bij de ruimtevaart. «Üd zün aan wetenschappelijk on derzoek van de ruimte, een noodza kelijke voorwaarde voor menselijke ruimtereizen in ons zonnestelsel, al dus Poesjkov. In de brief worden de volgende punten genoemd: De Verenigde Staten en de Sowjet- Unie moeten ieder een radiostation oprichten om elkaar te helpen bij het volgen van kunstmanen in hun baan. De twee landen moeten samenwer ken bij het gebruik van kunstmanen voor het in kaart brengen van het magnetisch veld van de aarde. Samenwerking van de Sowjet-Unie met het lopende internationale pro gramma ter vaststelling van de uit voerbaarheid van experimentele ver bindingen door kunstmanen. De Verenigde Staten en de Sowjet- Unie zullen samenwerken bij het on derzoek op het gebied van de ruimte- geneeskunde en hun kennis hierom trent uitwisselen. De Verenigde Staten zijn bereid on middellijk overleg te plegen over bredere samenwerking bij de nog te ondernemen grotere plannen tot on derzoek van de kosmische ruimte. Vertegenwoordigers van beide lan den zouden particuliere besprekingen kunnen voeren in New York, tijdens de bijeenkomst van de commissie voor de ruimte van de Verenigde Naties, die vandaag begint. Russisch programma „niet spectaculair" Het Sowjetrussische blad „Izvestia" heeft zaterdag een vraaggesprek met de directeur van het instituut voor aardmagnetisme. Poesjkov. gepubli ceerd, waarin gezegd wordt, dat de nieuwe Russische kunstmaan is ge lanceerd om een studie te maken van de drie stralingsgordels om de aarde, met het oog op komende menselijke ruimtevaart. De materiedeeltjes die door de zon worden uitgestoten, zijn, naar het schijnt, de oorzaak van deze stralingsgordels. Zij volgen de kracht lynen van het aardmagnetisme. Het is van het grootste belang de kracht van deze gordels te meten om te we ten aan welke gevaren de toekom stige ruimtevaarders zullen worden blootgesteld. Het Russische ruimtevaartpro gramma voor 1962 zal niet specta culair zün. Het zal voornamelijk ge- Stralingsgordels De geleerde S. N. Vernov zegt in een vraaggesprek met de Pravda" dat de Russische geleerden nog niet ge noeg af weten van de juiste aard van de stralingsgordels om ruimtevaar tuig afdoende tegen de gevolgen van deze straling te beschermen. „Wij weten dat de straling in deze gordels tamelijk sterk is en zo nu en dan plotseling veel intensiever wordt. We weten nog niet precies uit welke ma teriedeeltjes zij zijn samengesteld. Wij beschikken dus nog niet over vol doende gegevens om de speciale bevei ligingen die aan de ruimteschepen moeten worden aangebracht te be rekenen". Ook zullen kunstmanen worden ge lanceerd om meteorologische vraag stukken en de voortplanting van gol ven in de ruimte te bestuderen, dit laatste niet alleen met het oog op vestiging van ruimtestations, maar ook voor het radiocontact met ruim teschepen. Bij de verkiezingen welke zondag in Argentinië zijn gehouden, schijnen de Peronisten volgens de eerste uit slagen verzekerd te zijn van de over winning in negen provincies, terwijl de partij van president Frondizi in vijf provincies de leiding heeft. De verkiezingen werden gehouden in 17 van de 23 provincies en in de hoofdstad Buenos Aires. Het ging om de aanwijzing van Kamerafgevaar digden. senatoren, gouverneurs en vice-gouverneurs. De Peronisten had den zich onder uiteenlopende bena mingen kandidaat gesteld. Volgens de minister van Binnen landse Zaken. Vitolo, is het „zeer waarschijnlijk" dat de Peronist Andres Framini gekozen wordt tot gouverneur van de provincie Buenos Aires, die met haar bijna zesmiljoen Inwoners de grootste van het land is. In Buenos Aires doen reeds geruch ten de ronde over een kabinetscrisis en de mogelijke instelling van een militair bewind. Deze geruchten zjjn gebaseerd op berichten, dat tal van legerleiders zich er tegen zouden ver zetten dat de gekozen Peronistische gouverneurs hun zetels innemen. In het ministerie van Luchtvaart zün de ministers der strijdkrachten en de opperbevelhebber in geheime zitting büeen gekomen. Pogingen van Peronisten om tüdens de afgelopen nacht overwinnings demonstraties te houden, werden door de politie krachtig onderdrukt. „Hoewel het aantal strüdbare communisten in Brazilië thans geringer is dan een tiental jaren geleden, is het communistische gevaar in ons land groter geworden, omdat de Brazilianen tot elke prys hun levensomstandig heden willen verbeteren", aldus heeft de voormalige Braziliaanse president Kubitschek zondag in een toespraak in de universiteit van Ames, in de Amerikaanse staat Iowa, verklaard. Hij vervolgde: „Cuba is er het le vende voorbeeld van. wat onder der gelijke omstandigheden kan gebeu ren. De volkeren van Latijns-Ame rika zullen wellicht gedwongen zijn revolutionaire methoden aan te wen den om hun maatschappelijke ellen de te overwinnen. En deze revolutio naire werkwijzen zouden die van het communisme kunnen zijn". LONDEN STAAT ONDER STROOM Van onze Londense correspondent) In Londen en wijde omgeving vliegen op het ogenblik de von ken eraf. Mensen met een tapijt onder de voeten, die in huis of op kantoor metalen voorwer pen, zoals deurknoppen, kope ren trapleuningen, raamhan- dles, lampékappen, liftbellen, lich t knopjes, schrijfbureaus, archiefkasten e.d. aanraken of de sleutel in de huisdeur ste ken, krijgen prompt een elek trische schok. Dit gebeurt meer bij vrouwen dan bij mannen. Dit ongewone verschijnsel is het gevolg van de zeer droge lucht, die vol is van zogenaam de statische elektriciteit. Per sonen, wier zolen langs een tapijt schuren, gaan als een condensator fungeren en produ ceren elektriciteit. Onder hun voeten kraakt het. Dit gebeurt speciaal in nieuwe huizen en gebouwen. Een dame uit zuid-Londen vertelde, dat toen zij haar echtgenoot een kus gafzij een schok kreeg: de statische elek triciteit zat in zijn snor Het vochtigheidsgehalte be draagt op het ogenblik 35 pet tegen 60 pet normaal bij droog weer. Kubitschek wees er verder op dat het door president- Kennedy opgestel de programma „Verbond voor Voor uitgang". dat voorziet in grootscheep se Amerikaanse hulpverlening aan de landen van Midden- en Zuid- Amerika. de economie van deze sta ten moet versterken. Het programma moet ook bijdragen tot een stabili sering van de prijzen van verbruiks- goederen en grondstoffen. De voormalige Braziliaanse presi dent besloot: „Latijns-Amerika zal moeten kiezen tussen industrialisatie of het prijsgeven van de democratie". De Oranjevereniging Noord- wijk aan Zee is zeer slecht te spreken over het feit, dat men haar heeft genegeerd bij het maken van de feestplannen voor de viering van het zilveren huwe lijksfeest van het Koninklijk Paar. Tijdens de vergadering van de O.V. in hotel ,,De Zeeleeuw" deelde de voorzitter, de heer J. Choufeur, mee. dat de voorzitter en de secretaris waren uitgeno digd geworden voor een bespre king in het raadhuis, teneinde gezamenlijk met de Oranjever eniging Noordwijk-Binnen de festiviteiten te organiseren. De bestuursleden hadden daar wel een gesprek met de burgemees ter. maar het bestuur van de O.V. Noordwijk-Binnen kwam niet opdagen. Tenslotte verscheen een plan ter tafel, waarvan bleek, dat het o.m. door de voorzitter van de Oranje vereniging te Noordwijk-Binnen was opgesteld. De heren Choufour en Spaanderman hadden hun bevreem ding over deze gang van zaken uit gesproken. ZÜ voelden er niets voor alleen maar ja te zeggen op een plan, waarin het bestuur van Noordwijk aan Zee niet was gekend. Daarom hadden zij gezegd deze zaak eerst aan de ledenvergadering to zullen voorleggen. Over dit voorbijgaan van de O.V. Noordwijk aan Zee werden in deze vergadering harde noten gekraakt Besloten werd een brief aan B. en W. te richten, waarin geprotesteerd wordt tegen het negeren van Noord wijk aan Zee bij het vaststellen van de feestplannen. De O.V. Verklaarde wel bereid te zijn mee te werken aan een geza menlijke feestviering als er een sa- menspreking plaats vindt tussen de besturen van beide O.V.'s onder lei ding van de burgemeester. Men wacht nu op een uitnodiging. De vergade ring gaf volmacht aan het bestuur om naar bevind vanzako nte han delen. In zijn openingswoord had de voor zitter herinnerd aan de waardige vie ring van het gouden jubileum van de Oranjevereniging. De secretaris, de heer W. Spaanderman meldde in zijn jaar overzicht, dat het ledental tot 480 was gegroeid. Het jaar 1961 was een goed jaar geweest. Dank bracht de heer Spaanderman aan B. en W. en aan de hoofdinspecteur van po litie, de heer A. N. Merkelbach, en de leden van het politiekorps voor de ondervonden medewerking. De bur gerij had hartelijk met de feestelijk heden meegeleefd. De penningmeester, de heer W. de Ruijtr, had in zijn kas terdege ge merkt. dat er een jubileum gevierd was. Er was een nadelig saldo ont staan van f 810.99, hetgeen echter kon worden gedekt uit een gekweekte reserve voor de viering van het feest. Bij de bestuursverkiezing werd de heer J. A. Schumacher herkozen en in een bestaande vakature werd voor zien door de benoeming van de heer W. Beukers. SLEUTELTJES GEVRAAGD Gevraagd net persoon, boven 4o laar. voor huls- en tuin werk. 6 ochtenden per week. van 812.30 uur. Brieven, bur. van dit blad no. 3688 k. E Bijverdlenste-tippen voor thuiswerk, folders enz. enz. Inl.: Postbus 21, H.I. Ambacht. Gevraagd tvpiste voor enige maanden. Volledige dagtaak. Geh. geen bezwaar. Aanmel dingen; Uitzendbureau De Ko ning, Apotheker6dijk 13, tel. 31710. B Meisje gevr. voor hotel te Wassenaar voor hulsh. bezig heden. Rijksstraatweg 479, tel. 01751 - 2804. van half 10—5 u. Zaterdags tot 3 uur. Zondage vrü. B Voor onze zagerü: afkort- zagers. net persoon, leeftijd lo35 Jaar. Kistenfabriek: C. Guldemond. Valkenburgse- weg 19 A. Katwijk a. d. Ryn. Tel 01718 - 2843, na 18.00 uur 3587. 0 Gevr. lief meisje ln klein gezin, genegen met vakantie mee naar Noordwijk te gaan. Mevr. cue Langenwendeis. Dam- laan 23 a, Leldschendam. Tel. 01761 - 4635. R Werkster gevr.. voor dage- ks onderh kantoor, ged. 1$ uur 's morgens voor 8.30 uur of avonds na 18.00 uur. Er. bur. v. d. blad no. 17954 k 0 Gevraagd werkster voor dinsdagmiddag, bil echtpaar zonder kinderen. Was buitens huis. Aanmelden na 7 uur. Torenflat 55. E3 Gevr. voor direct steno typiste Nederlands. Tevens typiste. Aanmelden Uitzend bureau Randstad, Hofla&n 129. Tel. 34299. 0 Gevraagd nette huishoud ster in klein moederloos ge- cm. Brieven bur. van dit blad onder no. 3609 k. EJ IVie wil tegen zeer ruime vergoeding een door petroleum beroete kamer schoonmaken? Haarlemmerweg 63 F. 0 Jongeman, 25 Jaar, zoekt voor de avonduren bijverdien ste. iOnverschillig wat). Br. bur. v. d. blad no. 3633 k. 0 Te koop gevr. een een- en een tweepersoons bed (met matr.), 1. z. g. st. Tel. 25062. 0 Te huur gevr. een gem. kam. met st.-. kook- en wasgei., per 1/4. door gep. heer. 61 Jaar. Er. bur. v. a. blad no. 3686 k. 0 Gevraagd enige nette bezor gers. voor het maandelijks be zorgen van een Advertentie blad., huis aan huls te Leiden en omatr. Brieven bur. van dit blad onder no. 3677 k. g Gevraagd nette personen voor het bezorgen van folders, huis aan huls te Lelden. Brie ven bur. v. d. blad no. 3676 k S Schilder vraagt voor de za- rdag. binnen- of buitenwerk. Er. bur. v. d. blad no. 3682 k. 0 Bezorgers gevraagd voor ochtend1- en avondwljk. Aan melden: Beschuitsteeg 7. D? Bijverdienste. Bezorgers ge vraagd voor ochtend- en avondwük. Brieven bur. van dit blad no. 17967 k. B Werkster voor hele dagen, evr. cie Visser. Rijn- en Schle- kade 27, Lelden, n Hulp in de hulshouding ge vraagd voor halve dagen met li gang van 1 april. Vijf Mei plein 124. Tel. 21601. E Berkster gevr. voor 1 i 2 ochtenden per week. ln gezin van 2 personen. Lorentzkade 66, Leiden. 0 Motordlenst. Jonge schlp- E;rsknechit gevraagd. Adres: li destraat 4. Lelden. Telef. 30228. 0 In klein gezin ln Den Haag. wegens huwelijk der tegen woordige, net meisje voor de huish v. dag en nacht. Pret tige werkkring. Hoog loon. Werkster aanwezig Mevr. H. v. d Berg, Hoogwerflaan 8 (Mar lot), tel. 070 - 725035. Wilt u een uitstekende platenspeler, geschikt voor mono- en stereo-platen, tegen een uiterst lage prijs? Kies dan uit 6 uitvoeringen van f 55.- tot f 95.- AG 2256 - f 65.-. (Zie boven). Platenspeler op voet, voor alle platen. Draaitafel op nylonkogel. Inge bouwde 45-toeren adaptor. Automatische stop. Krachtige motor. Instelbare naalddruk.Stereo- element met twee safflernaalden. Ook leverbaar met saffier- en diamantnaald - f 75.-. Of verlangt u bovendien pick-up lift, fijnregeling van de draaisnelheid en diamantnaald? Kies dan uit 4 uitvoeringen van f 85.-tot f139.- AG 2209 - f 95.-. (Zie boven). Platenspeler op voet. voor alle platen. Zware, uitgebalanceerde draai tafel op nylonkogel. Ingebouwde 45-toeren adap tor. Fijnregeling van Ingestelde draaisnelheid. Plck-up lift. Stereo-element met saffier- en diamantnaald. Naalddrukregelaar met indicatie. Idem ln koöer. f 139.-; voor Inbouw f 85.-. Of denkt u aan een automatische platen speler of -wisselaar met pick up lift en diamantnaald? Kies dorr uit 4 uitvoeringen van f 105.- tot 1133.- AG 1116 - f 129.-. (Zie boven). Automatische speler op voet. voor alle platen. Wisselspindel voor 45- toerenplaten. Zware uitgebalanceerde draaitafel op nylonkogel. Pick-up lift. Stereo-element met saffier- en diamantnaald. Naalddrukregelaar met lndicatleschaal. Zelfde speler voor inbouw - f 105.-. Wisselaar op voet f 133.-; voor Inbouw f 109.-. Of wilt u een elektro-grammofoon met eigen versterker en luidspreker in fraaie, handige koffer? Kiss dan uit 6 uitvoeringen van f 148.- tot f 168.- AG 4026 - f 158.-. (Zie boven). Transistor-gram mofoon. speelt overal op eigen batterijen. 0.9 Watt-versterker. Grote luidspreker in deksel. Draaitafel op nylonkogel. Fraaie koffer ln mo derne kleurencombinaties. Ingebouwde 45-toeren adaptor. AG 4356. elektro-grammofoon voor net- aanslulting f 148.-. Idem. met toonregeling f168.-. Of zoekt u een subliems steren-etektro- grammofoon met twee versterkers eis twee luidsprekers? Kiss dan uit 5 uitvoeringen van f 198.- tot f 379.- AG 9115 - f 379.-. (Zie boven). Automatische stereo- platenwisselaar met twee versterkers (elk 2-- Watt) in fraaie, handige koffer. Twee luidsprekers ln tweedelig, afneembaar deksel. Regelaars voor balans, hoge en lage tonen. AG 4116 - f 375 - Idem. met automatische platenspeler.AO 9133-f324.» met stereo-platenspeler. Gezellig middelpunt Technisch hoogtepunt AANGEBODEN 0 Pijnlijke voeten? Laat «Ut nu verleden tijd worden door een speciale behandeling bij: Jac. de Mooy. rijksgedlpl. voet- specialist, Spleghelstr. 13, Lel den. Telef. 34859. Spreekuren 3—5 en 78 uur nam. 0 Reparatie alle soorten meu belen. WIJ verzorgen ook Uw stoffeer werk. D. v Smaalen, Herengracht 83, tel. 25626. 0 Behang, verf, glas. Alle ma terialen worden eerst door ons gekeurd. U koopt vol vertrou wen. Onze 35-Jarlge ervaring staat daar achter. Rich. J. Blok. Hogewoerd 62. tel. 23123. Erkend schilder-behanger. 0 Aangeb. z.g.a.n. wiegje, geel nylon en kinderleddkantje. te vens rood lederen Jasje. kort. m. 42. 3de Gortestraat 89. 0 Kamer. Aangeb. zonnige gTOte kamer. gemeubileerd, stookgelegenheld. stromend wa ter. vrij uitzicht, goede stand, voor meisje of Jonge dame. 1 mtrvuut van centrum stad. Direct te aanvaarden. Brieven bur. van dit blad no. 3598 k. 0 Hoest Uw kind? Natter- mann s Melrosum Forte helpt, los taai slijm op. smaakt goed. Flacon f2.bij elke drogist. 0 Te koop aangeb. een bak- oventje, traploper en brode roeden, gangloper plm. 5 m.. kachel met grondplaat. 4 stoe len. een eenpers. led. en bed. moet weg. Alles ln goede staat. Prinsenstraat 32 (Ingang poortje). Opel Stationcar (bestelwa gen) 1955. met nieuwe motor. Tel. 30686. RhlJngeesteTstraat- weg 165, Oegstgeest. Aangeb. ultneembare kin erwagen. ln goede staat. Ge vraagd wandelwagen. Burggravenlaan 93 S| Z. g. a. n. bruidsjapon te oop .maat 3840. zeer mooi, tegen redelijke prijs. Te bevra gen na 6 uur. Antillenstraat 182. Lelden. 0 Bilverdienste. Net persoon wil voor avonduren of week einden lichte werkzaamheden of waken. Brieven bur. van dit blad onder no. 3628 k. 0 Skoda '5 0, alles In zeer goede staat, goede banden enz. Vraag prijs 1360. Genegen bromfiets ln te rullen. Haarlemmerstraat 155. 0 Te huur aangeb. voor dame, gestoft, zlt-slaapkamer met kook- en wasgelegenheid. Te vens een bruidsjapon, lang, maat 3840. Tomatenstr. 30. 0 Zeer modern radiotoestel met FM. drukknopbediening, meerdere luidsprekers. een prachtapparaat, van f 565 voor f 95. Platenspeler f 10.Con certorgel. Bankstel. Waardgracht 126. BTe koop een damessport- et« met versnelling en een herensportfiets met versnelling ln goede staat. Nlcolaas Beets- straat 15 A. na 7 uur. 0 Te koop aangeboden wolfs- grauwe Herder. 6 mnd., goed waaks. Te bevragen: J. Toorop- straat 11 D. Na 6 uur. 0 DAF-verhuur, zonder chauf feurf6.per dag, 6 ot. per kon. Temmlnckstraat 26. 0 Aangeb. „Pedigree" kinder wagen. blauw, uibneembaar en een tafelstoel. Antillenstraat 128. 0 Gemeubileerde zitkamer niet serre, v. w., stookgelegenheid, eventueel voor een echtpaar. Br. bur. v. d. blad no. 3683 k. S| Te huur aangeboden slaap- amertje, voor meisje, b.b.h.n. Temmlnckstraat 26. 0 Te koop aangeboden kin derwagen. Dulnzlch ts tra a t 22, Oegstgeest. 0 Aangeboden een grijze ult neembare kinderwagen. Morssingel 13. 0 50 gebruikte snelbrommers. alle merken en prijzen. Finan ciering mogelijk. Tevens rijwie len al6 nieuw, met garantie. Tempo. Groenmarkt hoek Schoolstraat 2. Den Haag. 0 Correspondentie Nederlands en handelskennis. Opl. Assoc. v. prakt.examens. Kon. Erk. Pltmanschool. Plantsoen 65. Tel. 26558. 0 Alles voor de baby. Baby- sets. watten, gaasjes, alcohol, boorwater, babysrulken. bed- zell. veiligheidsspelden, navel banden. babyzeep. Drogisterij Boerhaave. Haarlemmerstr. 68. Lelden. 0 Nachtelijke tobberijen. Cal- ma Dragées brengen overspan nen zenuwen tot rust. f 2. bij elke drogist. «Nieuwe auto's zonder chauf- ur. Steeds de nieuwste mo dellen. Ook Volkswagenbusjes. Wlnterprijzen. Garage Werk hoven, Maredljk 34 a. tel. 22300 - 32735. 0 Voor al Uw lompen, papier en metalen naar P. Voorzaat, Caeciliastr. 49, hoek Lijsbeth- steeg. Telef. 26574. Wij halen ook af. 0 Zlg-zag naaimachines vanat f350.-. met 3 jaar garantie en gratis les aan huls. P. J. v. Steijn. Nieuwe Rijn 46 B. Lel den. 0 K(|bew(js? BondsrUschool Hendriks geeft U vlugge, vei lige en goedkope lessen ln de nieuwste Dauphlne 1962. Lekstraat 55. tel 33623 0 Zaanse Friese staart- en stoelklokken, schippertje, mo derne Junghans wand- en schoorsteenklokken. koekoeks klokken, keuken- en kantoor- klokken vindt U ln enorme keuze bij: W. Brouwer. Horlo- ger. Haarlemmerstraat 23. Tel. 22076. Leiden. 0 Rijbewijs verlengen? Geer ons uw bescheiden. Autorij school Roman, gedipl. ANWB- en vakgroepsinstructeur. Serin genstraat 26. Lelden. Tel. 23112 0 Alle motoronderdelen beert motorsloperij Cor Bolman. Kekkelaan 223 Den Haag. tel. 600355 0 Bouw- or verbouwingsplan nen? Vraag eens prijsopgaaf bil Jac. Stouten, Aannemers bedrijf, alleen Schelpenkade 23 tel. 21751, Lelden. 0 De grootste keuze merkhor- loges: Omega, Alpino. Pontlac en Junghans vindt U bij; W. Brouwer, gedipl. horloge maker. Haarlemmerstraat 23. Tel. 22076. Lelden. 0 Dak herstellen, 34058 bellen. Ook goten, dakkapellen, mas- tlekdaken, Reparatie, onder houd. Metsel- en timmerwerk. N. Stouten. Valeriusstraat 102. Ook bulten Lelden. 0 Hard- en zachtboard, tegel board. spaanplaat, geperforeerd hardboard, formica, kastplan ken, trappen. Hout ln alle ma ten. Houthandel „De Burcht" C. J. v. d. Geest. Hoogl. Kerk- gracht 49. tel. 0-1710-33078. 0 Versleten boorden? Nieuwe boorden met stevige voering op elk overhemd 2.95. Aan- naalboorden 2.Herenmode Warnecke. Haarlemmerstr. 158, Lelden. 0 Rotan schelpstoel vanat f 13.50, tafels met 5 mm glas plaat vanaf f 14. Rotanstuur- mand met haken en hengsel, grote maat f 7, loperkussens voor elk model rotans toel. Grote sortering rotans toelen, wiegen, mandwerk enz. G. P. v. d. Vaart. Pleterskerk- koorsteeg 24. tel. 30534. 0 Verhuur van nieuwe luxe automobielen, o.a. Mercedes. Opel. Slmca. V.W. en D.A.F Bierma's Automobielbedrijf. Oude Singel 65. Lelden, telef 34430. Lelden. S| Slapte na ziekte? Afgemat? chiefer"s bloed wijn helpt snel Bij Uw apoth. en erk. drogist. 0 Heren polsnorloges, 17 st. anker, schokvrij, onbr. veer, waterproof, koopt U bij ons met farantie en goede service voor 29.75. De vakzaak v. d. Water Haarlemmerstraat 207. Con tante verkoop. Uw voordeel. 0 Ook U kunt In het bezit komen van een klasse naaima chine. Na le aanbetaling reeds van f 5.- per week. Komt U eens praten bij: P J v. Steijn. Nieuwe Rijn 46 B. 0 Met een auto, gebuurd bi) garage Tlp-Top geniet U vol op. Keuze uit Mercedes, Volks wagen. Taunus en V W.-busjes St.-Aagtenstraat 14 tel 25709 0 Zeemlappen met volle ga rantie 1.98. 2.40. 2.98. 3.25. 3.75 4.45 enz. Grote auto- of wln- kelzemen 7.50. Het Emallle- huis, Haarlemmerstraat 160 en 165 b. 0 Autorijschool Roman, gedl- plom. ANWB- en vakgroepin structeur. Ook het adres voor het verlengen van Uw rijbe wijs. Seringenstraat 26. Telef. 23112, Lelden. B Nieuwe autos /.onder chauf- ur. Volkswagen. Chevrolet, Opel, Consul, V.W. busjes, be stelwagens. Blonk's automo bielbedrijf. Nieuwstraat 3341 Tel. 30600. 0 Sterke huisboudtrappen, 4 treden 7.80. tot 10 treden, voor Iedere trede hoger. 1.95 meer. Met platvorm. 2.45 per trede. Met volle garantie. Alle treden geschroefd. Het Emalllehuls. Haarlemmerstraat 160165 b. 0 Rijschool Frans Goddijn geeft u een snelle dus voor delige opleiding in nieuwe Opel Ook theorielessen. Madoera- straat 29, Garenmarkt 5, tel. 34430. stoelen, tafels, wandmeubelen, boekenrekken, bijzettafels, schrijfbureaus, hang- en leg kasten enz. enz. Vraagt prijs. Voordijk's Houthandel, Lange Mare 106, telef. 22017. 0 Schoonmaakartikelen. Bors tels. bezems, verf- en wit kwasten. raam- en vloerwls- sers, sponzen en zemen, eerste kwaliteit tegen onze bekende lage prijzen. Het Emalllehuls, Haarlemmerstraat 160 en 165 b Ouderwets, maar radicaal. Met hoogst geconcentreerde Plniol verkoudheldszalf WTijft U Uw kou weg. f2.per pot bij Uw Apoth. en erk. Drogist. 0 Nette werkster biedt zich aan a fl.50 p. uur Dinsdag-, woensdag-, donderdag-, vrij dagochtend. Brieven bur. van dit blad onder no. 3606 k. DIVERSEN 0 Te ruil aangeboden zonnig >enedenhuls, bev voor- en ach terkamer (suite), slaapkamer, keuken, gang. tuin. schuur, achteringang. Gevr. heel huisje of grotere benedenwoning met tuin. Brieven bur. van dit blad onder no. 3465 k. 0 Dansen, Iedere donderdag vanaf 8 uur ln „Den Burcht" Jacobazaal) 0 Vermist, sinds vrildsg, castreerde kater, wit met F cyperse vlekken. Luistert M de naam Panda. Inl. of tori. bezorgen: v. Dorp, Herew- gel 7. 0 Iets nieuws. Welke teenif wil alles te weten komen zijn of haar ster? Brieven k van dit blad no. 3673 k Nette wedn., 40 Jaar, 2 W eren, zoekt ser. kenmli® king met nette sport. J«- vtouw. Brieven met foto erewoord retour. Brieven van dit blad no. 3642 k. B Nette heer zoekt kennis ng met nette Juffr., om P ze Mig de oude dag door brengen, leeftijd 6065 Ju' Huls met mooi uitzicht t': bende. Brieven bur. v. d. W onder no. 3698 k. 0 Ter overname gevr. huls met huur of koop to ot leeg pand. geschikt i voor nu of later. Tegen kan blijven wonen of vu, ruil g.st. Br. bur. van- blad onder no. 3219k. 0 Gevraagd een grotere nlng voor een modern W® denhuls met tuin voor mensen. Brieven bur. van' blad onder no. 3596 k. 0 Kredieten t/m. f 3000 (fj iedereen en zonder borg). lanikoop meubelen en won» textiel, direct van f»** leverbaar. Uiterst soepele f tallngsregeling. Strikte gebf": houding. Vraagt vrijDljjJJ* inlichtingen of folders, W bua 538, Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 4