Prof. dr. S. T. Bok, oud-hoogleraar te Leiden, werd vandaag 70 jaar „De geborduurde baf' op gymnasiastenfeest „Christen moet aan cle medemens denken" Thans directeurHerseninstituut Dr. K. Dronkert 25 jaar gereformeerd predikant Tevredenheid over Kabinet INDUNA zette aanwezigen smakelijke sliowsehotel voor Kerkelijk Leven Opgericht 1 maart 1860 Maandag 19 maart 1962 Tweede blad no. 3060. Vandaag heeft prof. dr. S. T. Bok, oud-hoogleraar aan de Leidse Universiteit en thans directeur van het Nederlands Cen traal Instituut voor Hersenonderzoek en buitengewoon hoogleraar aan de Amsterdamse Universiteit, zijn zeventigste verjaardag gevierd. Dit betekent, dat prof. Bok aan het einde van het lopende academische jaar deze beide functies zal moeten neerleggen. AmsterdamUtrecht LeidenAmsterdam Prof. Bok heeft zijn medische op leiding ontvangen aan de Universiteit waaraan hU thans als buitengewoon hoogleraar in de neurobiologie is ver bonden. Tijdens zijn studie verwierf hü een gouden medaille van de Rijks universiteit te Groningen voor zijn antwoord op een door deze Universi teit uitgeschreven prijsvraag. Hij promoveerde in 1922 op een proef schrift over de ontogenese van het ruggemergsreflexapparaat met de centrale verhoudingen van de nervus sympathicus. Hieruit bleek reeds de richting van zijn wetenschappelijke belangstelling, welke hem uiteindelijk zou voeren naar het directoraat van het Herseninstituut, waaraan hij na Filmavond van „De Ratel" Zaterdag heeft de Werkgemeen schap „De Ratel" in de grote zaal van het Leidse Volkshuis de jaar lijkse culturele filmavond gehouden. Dat dit gebeuren ondanks radio en t.v. nog steeds een grote en onver flauwde belangstelling van de Ratel- ledcn geniet, bleek ook nu weer uit het feit. dat de voorzitter de heer C. L .Marks zijn gebruikelijk welkomst woord tot „een uitverkocht huis" kon richten. Het programma, dat ditmaal drie zwart-wit en twee kleurenfilms om vatte. werd geopend met de bekroon de film van Bert Haanstra „Glas", waarin deze cineast een prachtig beeld geeft van de vervaardiging van glaswerk zowel in Leerdam als Schie dam. In Leerdam de wijnglazen, de s:ervazen en -karaffen en de kunst voorwerpen en in Schiedam de vol automatische massaproduktie van glaswerk in vele vormen en voor al lerlei doeleinden. In de kleurenfilm „De Hoop Vaart", maken de toe schouwers kennis met het dagelijks leven aan boord van het hospitaal kerkschip „De Hoop", dat een niet ■meer weg te denken rol speelt in het lichamelijk en geestelijk welzijn van dc bemanningen van onze vissers vloot. Het hoogtepunt van het program ma vormde ongetwijfeld de film „Gisteren komt nooit weer" van de cineast Theo van Haren Noman. waarvan het scenario werd ontleend aan het bekende boek van Meyer Sluizer" „Die en die is er nog". Van Haren Noman heeft de geschiedenis van Jacob, een jongen uit de oude Amsterdamse Jodenbuurt, die uit honger een brood steelt en later be zeten door de wil zich uit de armoe op te werken een rijk man wordt, gebruikt om zijn toeschouwers mede te nemen naar de buurt waar Jacob opgroeide. Een zeer aangrijpende film waarin niet alleen vele oude marktscènes werden gereconstrueerd, doch waarvoor van oude journalen gebruik werd gemaakt. De scenes in de Portugese synagoge en op het oude Weesperpoort-station werden ter plaatse opgenomen met de figu ratie van enkele honderden joodse Amsterdammers, die aan de massa- verdelging ontkwamen. Na de kleurenfilm „Een tocht door het oerwoud" waarin de lotgevallen worden weergegeven van een kleine expeditie naar de oerwouden van Australisch Nieuw-Guinea voor on derzoekingen naar aardolie, volgde als waardig slot de prachtige film van Herman van der Horst „Prijs de Zee", in welke meest bekroonde rol prent ooit door een Nederlandse cineastgemaakt. zowel in geluid als beeld een zeer treffende schildering wordt gegeven van ons land en volk. zijn promotie reeds enige tijd ver bonden is geweest. Enige jaren was hij arts aan de Valeriuskliniek te Amsterdam en later conservator aan de Rijksuniversiteit te Utrecht bene vens leider van het hersen-anato- misch laboratorium van de Willem Arntzhoeve te Den Dolder. In 1929 werd dr. Bok benoemd tot gewoon Leids hoogleraar histologie en microscopische anatomie, welke functie hij tot 1952 heeft bekleed met uitzondering van de enkele bezet tingsjaren, toen de meeste Leidse boogleraaren ontslag hadden geno men of ontslagen waren. In de oorlogsjaren heeft hij veel arbeid verricht voor het in stand houden van de clandestiene op leidingsmogelijkheden van studenten en voor andere zaken die het valse —daglicht van die tijd niet konden verdragen. HU heeft daardoor enige tyd in Duitse gevangenschap moeten doorbrengen en behoorde later tot de gyzelaars. die begin 1944 in Leiden werden opgepakt na een moordaan slag. Hy verbleef geruim etijd in het concentratiekamp te Vught. Herstel Na de bevrUding heeft prof. Bok een belangrijk aandeel gehad in het weer op gang brengen van het Leidse Universitaire leven. HU was enige ja ren pro-secretaris van de Academi sche Senaat en in het jaar 1950'51 rector magnificus van de Leidse Uni versiteit. Hij was voorts geruime tijd hoofd van de afdeling statistiek van het Nederlands Instituut van Pre ventieve Geneeskunde te Leiden. Herseninstituut In 1952 werd prof Bok benoemd tot directeur van het Herseninstituut te Adam en tot buitengewoon hoog leraar in de neurobiologie. De laatste jaren is zijn belangstelling in sterke mate uitgegaan naar de vrij jonge wetenschap der cybernetica of stuur- kunde, waarover hU verschillende pu- blikaties het licht deed zien, zoals hij ook op ander gebied veel publiceerde en veel lezingen heeft gehouden. Prof. Bok is lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Ter gelegenheid van het 150-jarig be staan van deze Akademie werd prof. Bok benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Voorts is prof. Bok Commandeur in de Belgi sche Orde van Leopold II, welke on derscheiding hem werd verleend op grond van zijn aandeel in het inrich ten van de Nederlandse wetenschap pelijke afdeling van de Expo. Prof. Bok is thans woonachtig te Na ar den. Nuts is gevuld met vers gebrande hazelnoten en roomcaramel. Het geheel overtrokken met volle-melk chocolade. Een kostelijke versna pering. Nuts: een kwaliteitspro- dukt. Jubileumgift 1.150,—) beschikbaar gesteld door „Licht naar buiten" In de gereformeerde Oudevestkerk heeft dr. K. Dronkert, sinds 191,5 Leids predikant, gisteren het feit herdacht, dat hij voor 25 jaar te Wou- brugge bevestigd werd als predikant in de Geref. Kerken. Bij de voorbe reiding van dit zilveren jubileum had dr. Dronkert laten weten, dat hij een eventueel geschenk van de Gemeente alleen wilden aanvaarden als het niet voor hem persoonlijk was bestemd. Er is daarom een envelop jesactie" gevoerd, waarvan ds. J. Maaskant gisteren het resultaat be kend maakte: f. 1150. Chinees stuk enthousiast gespeeld ••Het gaat deze avond niet zo zeer om het genot van goed toneelspel als wel om het proeven van de oude sfeer van het Leidse gymnasium". Dat zei de prases van ..Uno Sumus Animo". H. W. Rullmann, bij de aanvang van de grote uitvoering, die de gymnasiastenbond zaterdagavond in de Schouwburg gaf. Hij had gelijk, want het zou overdreven zijn geweest te spreken van een belangrijk toneelevenement. Het was in ieder geval een fijn feest, dat pas na het middernachtelijk uur werd besloten met een bal in de aula van het schoolgebouw aan de Fruinlaan. Dr. Dronkert deelde daarop mede, dat hij dit bedrag ter beschikking I zal stellen van bet comité „Licht j naar buiten", dat de moderne recla- memiddclen in dienst van het Evan- !gelie gaat stellen door op drie plaat sen in de stad (Hoge Rijndijk Vijf- iMeiplein en bij „Het Schuttershof" 'op de Steenstraat) een neonreclame collega. „U hebt met hart en ziel en met een helder verstand de Here en de Gemeente gediend en we zijn al len dankbaar voor uw aanwezigheid in de Leidse Gemeente. U zegt soms dingen, die de andere predikanten niet zo kunnen zeggen en die toch gezegd moeten worden". Aan het einde van de dienst, welke Toogdag der C.H.U. Zowel minister drs. W. de Pous als mr. K. H. J. Beernink heeft zaterdag op de in Arnhem gehouden landelijke toogdag van de CHU het Nieuw-Guineabeleid laten rusten. De eerste spreker heeft in een in drieh oofdpunten verdeelde rede gewezen op de noodzaak van de christen om in deze tijd van hoogconjunctuur aan de medemens te denken. De tweede heeft enige kritiek uit geoefend op het huidige kabinet, met welks politiek spreker het in grote lijnen wel eens was. Minister De Pous wees er allereerst op dat het welvaartspeil in de laatste tien jaar met 40% is geste gen. Echter, deze welvaart heeft ook zijn keerzijde. Hoe groter onze behoeften, des te sterker stijgen de verlangens. Maar het zal nodig zUn dat we de arbeidsproduktiviteit opvoeren omdat de arbeidstijdverkorting tot dusverre een verlies aan diensten en goederen heeft opgeleverd. Spr. roerde deze kwestie aan bU zUn beschouwing over welvaart. Ten opzichte van het wel- zUn van ons volk, waarop spr. in het kort inging, zei hU dat een grote wel vaart het gevaar inhoudt van een belemmering voor het nastreven van dingen die niet van deze wereld zUn. Rentmeesterschap Als christen moeten wij ons bewust zUn van ons rentmeesterschap tot eer van God. Weldoen is nog iets anders dan een bUdrage leveren voor de kiesvereniging. Het houdt in: een goed rentmeesterschap. Grote lagen van ons volk moeten zich meer be achtte min. De Pous een zegen, wan neer zU tevens betekent verantwoor- delUkheidsbesef. Mr. Beernink gaf een schets van de betekenis van de Statenverkiezingen, die uitermate be langrijk zUn omdat de Staten immers de Eerste Kamerleden kiezen. Het is van belang dat de zeven zetels van de CHU in de Eerste Kamer niet al leen blUven behouden, doch ook ver meerderen. Hij vond, dat het beleid van het huidige kabinet behoorlyk is geweest. Een ander kabinet zou zeker niet meer hebben kunnen doen, al wordt dit door de PvdA gesuggereerd, zei spr., omdat de kabinetslyn ook be ïnvloed is geweest door internationa le factoren. Minister De Pous heeft een belangrijk aandeel gehad in de kabinetspolitiek. De prijzen zjjn sta biel gebleven, er is een einde gekomen aan de loonspiraalloop, alhoewel aan een lantaarnpaal te laten aan- (gistermiddag in de Zuiderkerk werd brengen, waarin de woorden „Chris- herhaald, zong de gemeente dr. - - tus uw Redder". Dronkert de zegenbede uit Psalm 134 der ingrUpen van de overheid. Het is Dr. Dronkert had na het lezen van |t°e Naafloop was er gelegenheid j een absolute ^dejjr}]s- Johannes 6 wüstzTn van deVerantwoordelijkheid k0nd'n WOrden jegens de medemens to de onderont- w(j hebhfn ee„ l(M>nwct nodie.. wikkelde gebieden Met Intrekking tot I mr Beerrlink en Mn arbeids- de taak van de overheid ze voorwaardewet. Ooit een nieuwe pen- nister, dat uiteraard particulier mi-- - - tiatief moet worden aangemoedigd, doch dat geen evenwichtige groei in de volkshuisvesting mogelUk is, zon- Wat het toneelspel betreft, er na men bUna uitsluitend jongens en meisjes uit de eerste en tweede klas sen aan deel. Slechts een beperkt aantal oudere leerlingen verscheen tUdens de voorstelling op de plan ken. Het stuk, dat werd opgevoerd, was getiteld „De geborduurde bal", een spel in vier bedrijven van S. I. Hsiung. Met het instuderen van dit Chinese stuk mevrouw A. E. C. de Geus-Eggink, die de regie voor haar rekening nam, had het jaren ge leden eens in Londen gezien - werd al voor de kerstvakantie begonnen. Het resultaat van de vele repetities is in geen geval mislukt: er werd vrij vlot en met een flinke dosis enthou siasme gespeeld en de rolkennis was over het algemeen opvallend. Aan houding en gebaar en aan de dictie had wellicht wat meer zorg besteed kunnen worden, maar ja, het zij nog maals gezegd, de gemiddelde leeftijd van de opvoerenden was amper veer tien jaar en het stuk vereiste boven dien een bijzonder grote rolbezetting. De kleurrijke kostuums van de Bus- sumse Planckeniers en de deugdelijke decors van de heer Maclennanze vormden tezamen een lust voor het oog! droegen in grote mate bij tot het succes van deze opvoering. Het ging hier om de opofferende liefde, die Parelstroom, de derde en verstoten dochter van de eerste mi nister van het Chinese rijk. Wang, voor de dichtertuinman Hsiek Ping Kuei, die na een afwezigheid van achttien jaar als heerser van het kei- zerrUk terugkeert, koestert. Dat hoog- Nieuw succes De schoolvereniging „Iduna" van de Kweekschool voor Voorbereidend Onderwys aan de Vliet heeft zater dag in de feestelijk versierde en ge heel bezette grote zaal van' „Den Burch" met groot succes haar jaar lijkse feestavond gehouden. In haar hartelijk woord van wel kom mocht de zichtbaar verheugde presidente, mej. M. van Kouwen, zich ook nu weer in het bijzonder wenden tot de directrice van de school, mej. H. M. ter Bfcck die haar onontbeerlijke medewerking weer verleende de docenten, het schoolbestuur en afgevaardigden von Iduna's zusterverenigingen. Het is typerend voor de goede geest, die in de Kweekschool voor VBO heerst, dat de toneelsgroep van „Iduna" eveneens enkele leerkrach ten telt, die er aldoende mede toe bijdragen, dat het optreden van de ze groep de hoofdschotel van de jaarlijkse feestavond steeds weer een groot succes wordt. Advertentie Zoekt U een GOED ANKER HORLOGE voor f30.- en f40- of het allerbeste van f 200- en f 300.-. v. d. WATER, Haarl.straat 207, heeft het. Grote keuze in alle prUzen en merken. r"DAGOGISCHE CONCERTAVOND In samenwerking met het Leidse Volkshuis heeft de werkgemeenschap „De Ratel" voor zaterdag 26 mei een pedagogische concertavond georga niseerd, die zal worden verzorgd door het uit 28 jeugdige musici bestaand Leids ."eugdkamerorkest o.l.v. Henk Briër. Uitgevoerd zullen worden werken van Vivaldi, Corelli, Bach, Chaipen- tier, G1 ck, Handel en Beethoven. In dit succes deelt niet het minst Iduna's onvolprezen regisseur, de heer E. Leeflang die na de succes volle opvoering van de middeleeuwse ballade „Heer Halewijn" van vorig jaar, ditmaal met zijn talentvolle groep een geheel andere genre wilde brengen en zowel de muziek als de tekst schreef voor een non-stop-ca baretshow „Femmes Fatales", die ditmaal zowel de lichtverteerbare als smakelUke hoofdschotel van het za terdagavond-menu vormde. Via een uit tien taferelen opgebouwde caba retshow, heeft de Iduna-toneelgroep de toeschouwers kostelijk vermaakt met de op „satire en zotternij" ge baseerde uitbeeldingen van de be langrijke en volgens de mannen althans vaak fatale rollen die de vrouwen sinds de Kruistochten, om maar ergens te beginnen, tot aan de dag van vandaag in de wereld geschiedenis gespeeld hebben. Het is in dit bestek ondoenhjk om alle tien taferelen nader te omschrij ven en weer te geven op welke ver- makelUke wUze de uitvoerenden o.m. de drie edelvrouwen-met-gemaal-op- kruistocht, Mona Lisa, Marie Antoi nette en de hypermoderne „teen ager" hun rol in de „mannen-we- reld"-geschiedenis laten spelen. En alles fraai gekostumeerd. Tot de succesvolle uitvoering van het ge heel droegen zonder uitzondering bij de dames E. Zwiers, C. v.d. Werf. M. Sanders. G. v.d. Meer. D. Piek, T. Veldhuyzen Van Zanten (leer lingen). W. de Jager. L. Eichhor en A. Voet (leerkrachten) en „onmis bare mannen" W. Kaakebeeke en R. Leeflang (leerkrachten). De woor den van dank, die de presidente na afloop tot het gezelschap richtte, werden met een inderdaad welver diend applaus onderstreept. Na de pauze hield het Leidsch Studenten Jazz Gezelschap o.l.v. W. C. de Jong de talrUke danslus- tigen nog enige uren gezellig byeen. moed voor de val komt de moraal van het stuk bleek wel uit de si tuatie, waarin de wanhopige Wang geraakt, wanneer het herenigde tweetal hem een audiëntie in het paleis toestaat. De (geborduurde) bal rolde zoals hij volgens de wil van de goden moest rollen, over wegen van redelUkheid en onredelijkheid. Op het programma stonden o.a. de namen vermeld van Anandi Teeuw, die een allerliefste Parelstroom was, André van Rhee, in het stuk haar echtgenoot, en Theo Meyering als eerste minister. Als voorlezer Irad Wim Punt op en verder liepen er nog heel wat kostelyke bijfiguren op het toneel rond. De hulde aan het einde van de voorstelling was welverdiend. 48—59 als tekst voor om d1"- Dronkert en zUn echtgenote I stabiliteit te handhaven. Een redely k oy ais ceicsi voor j verspreide weivaartsvermeerdering zijn prediking gekozen Marcus 15. vers 21 „En zU leidden Hem weg om Hem te kruisigen. En zij presten een voorbijganger om ZUn kruis te dra gen, een zekere Simon van Cyrene, die van het land kwam. de vader van Alexander en Rufus". In zijn preek legde dr. Dronkert verband tussen deze tekst, de lij- denszondag. de biddag voor gewas en arbeid en 'de jubileumdankdag. Si mon van Cyrene ging tegen de stroom in en dat is altijd een ge vaarlijke zaak, aldus dr. Dronkert. Je loopt dan het risico gegrepen te worden zoals Simon van Cyrene. Al- tyd weer wil de mens, gesteld op eigen welzU'n en rust, langs het Kruis heenkijken maar God drukt ons er steeds weer met de neus boven op. Van nature zijn we gevloekten maar we mogen ons gezegend weten door Christus. Zich in het bijzonder tot zijn wUk- gemeente richtend, zei de jubileren de predikant, dat hij met blijdschap naar Leiden was gekomen, ondanks de waarschuwingen, die hij van goedmenende collega's had gehad. De Geref. Kerk van Leiden zou immers een lastige gemeente zijn. Zij bleek echter gemakkelijk te zUn en dat kan soms juist zo lastig worden Na de preek hield ds. Maaskant, tweede voorzitter van de wijk, een korte toespraak tot zUn jubilerende geluk te wensen. A.R.-Statencentrale Leiden bijeen Industrialisatie verdrijft agrariërs uit het Westen Provincie moet leefbaar blijven" Onder leiding van mr. C. J. Woudstra kwam de Statencentrale Leiden van A R. Kiesverenigingen in restaurant Van der Heijden bijeen. Mr. dr. N. G. Geelkerken gaf in deze vergadering een overzicht van het werk der Provinciale Staten. Dit werk is weinig bekend. Het spreekt de mensen niet aan. Tot nu toe mochten slechts twee zittingen per jaar worden gehouden, zij het dan dat één zitting enkele weken duurt. De provinciale wet is meer dan 110 jaar oud en is op 25 januari 1962 vervangen door een nieuwe „Provin ciewet". Voortaan mogen te staten Een scene uit ,,De geborduurde bal' met in de hoofdrollen Anan di Teeuwen (midden) en André van Rhee (rechts). Links op de foto Betty van Weizen. die de moeder van Parelstroom speelde. „Bloedige opstand" in China onderdrukt Volgens het na tionalistisch-Chinese nieuwsbureau zou in het begin van deze maand in Kwangtoene in Zuid- China een „bloedige opstand van on geveer 8.000 vrijheeidsstrijders" on derdrukt zijn. Volgens het aan de mededelingen van een van het vaste land aangekomen ooggetuige ont leende bericht zouden honderden mensen door de communistisch- Chinese troepen zijn gedood of gear resteerd. De opstand zou begonnen zyn met een aanval op communis tische militie en plundering van graanschuren in Hoehoea. Militair viel uit sneltrein te Hengelo (speciale berichtgeving) Een 19-jarige dienstplichtige kor poraal uit Hengelo, is zaterdagmid dag in Hengelo uit de rijdende snel trein uit de richting Zutphen ge vallen. Hij viel op het talud en kwam in aanraking met een kilo meterpaaltje. De korporaal liep ern stig beenverwondingen en een lichte shock op. Hij begaf zich, toen de trein Hengelo naderde, naar de uit- gan van het rUtuig om zo snel mo gelijk te kunnen uitstappen en raak te de deurknop, waardoor de deur Een van de passagiers, die het on- opensloeg. De militair verloor zUn geluk had zien gebeuren, trok aan evenwicht en tuimelde iar buiten. I de noodrem. Sleutelwamlelaars liepen om medaille De traditionele Sleutelwandel tochten, die de Leidse Wandel sportvereniging zaterdag en zondag heeft georganiseerd als opening van het Leidse wandel seizoen, zijn ook ditmaal weer een groot succes geworden. Niet minder dan 886 wande laars (sters) startten vanuit de Romanuszaal aan de Mare om over afstanden van 10, 15 en 20 km over een prachtig parcours een wandeling te maken en de koude te trotseren. De 38 deelnemende groepen een record aantal werden onderweg door een jury, bestaande uit mevr. A. Breedeveld—Giezen en de heren C. Latesteyn en J. van Vliet, op hun marsvaardigheid en discipline be oordeeld teneinde in aanmerking te komen voor speciale groepsprijzen. Uitvallers waren er beide dagen niet, zodat alle deelnemenden in aanmer king kwamen voor de speciale Sleu telstadmedaille, ditmaal met een af. beelding van de Morspoort, terwUl alle groepen een medaille in stan daardmodel ontvingen. De oudste deelnemer was ditmaal de wandel sportveteraan J. v. d. Wal uit Rot terdam, die ondanks zUn 76 jaar de 20 km zonder moeite uitliep. Zater dag verleende de drumband van de WSV „Crabbehof" uit Dordrecht muzikale medewerking bU de in tocht van de groepen. De speciale groepsprijzen werden als volgt toegekend: Afstand 10 km: le prUs (beker B. en W. Leiden» „EMM", Reeuwijk; 2e prUs (beker) „De Haagse Ooievaars" Den Haag; 3e prUs (beker) „The Quick Steps". Alphen a. d. Rijn: 4e prUs (tak) „Nooit te Ver", Rotter dam; 5e prijs (krans-LC) „Crabbe hof". Dordrecht; 6e prUs (legpen ning) „Nooit te Ver", groep B, Rot terdam. Afstand 15 km; le prUs (beker- Smit Röntgen) „Steeds Voorwaarts", Hoofddorp; 2e prUs (beker) „EMM", Reeuwijk; 3e prijs (tak) „Semper Fidelis", Den Haag. Afstand 20 km; le prUs (beker en geschenkdoos-Shulton„Op goede Voet". Alphen a. d. RUn. Voorts namen nog deel de wandel sportverenigingen „De Rippers (2 groepen), RUpwetering; „De Leidse Houtschool" (2 groepen); „Vlug en Kwiek" (2 groepen), Hazerswoude; „Steeds Hoger Op", Den Haag; „DVO", Hilïegom; „Zwieten" (2 groepen), Zoeterwoude; .Alliance", Den Haag; „DVV", Den Haag; „ParkwUk", Haarlem; „Padvinders- groep", KatwUk en de jeugdgroep .Pax", Leiden. vergaderen zoveel als nodig wordt geacht. Voorzitter der Staten is de Commissaris van de Koningin. Het dagelUks bestuur van de provincie bestaat uit het college van Ged. Sta ten. bestaande uit zes leden. Hoewel het weric der Provinciale Staten weinig bekendheid geniet is het toch zeer belangrijk. Waterstaats- belangen. gezondheidszorg, drinkwa tervoorziening. culturele belangen, wegen, archieven, land- en tuinbouw, vakantiecentra en de planologie zijn zaken die de zorg van het provin ciaal bestuur vragen. Het westen van het land groeit zeer sterk. Industrialisatie verdrijft de agrariërs. Men moet zich angstig afvragen of het westen één grote stad wordt. De provincie moet rich ting geven aan deze ontwikkeling omdat de provincie leefbaar moet blijven. Aan de streekplannen, die door het provinciaal bestuur worden gemaakt, wordt door belanghebben den nog te weinig aandacht geschon ken. Wanneer men op dit punt ac tief wordt kan men in belangrijke mate meewerken aan een bepaalde ontwikkeling van een streek. Met het oog op de komende verkiezingen heeft hetgeen de provincie doet niet zoveel invloed op de uitslag van de verkiezingen. Toch zijn de verkiezingen voor de provinciale staten belangrijk. In de eerste plaats zUn deze ver kiezingen een graadmeter van de politieke ontwikkeling van ons land. In de tweede plaats benoemen de leden van provinciale staten de leden van de Eerste Kamer. Zuid-Holland brengt twee A R. kamerleden in van de zeven. Dus moeten er A.R. staten leden zijn. Ten derde kiezen de leden van de provinciale staten de leden van ge deputeerde staten. De macht van dat college is vrij groot ten opzichte van de gemeentebesturen. Momen teel heeft Zuid-Holland één A.R, in dit college. Ten slotte is de verkie zing van de provinciale Staten zeer belangrijk met het oog op de ont wikkeling van de provincie. Er moet gelegenheid zyn om te werken, te wonen en om zich te ontspannen. Het betoog van mr. dr Geelker ken werd met grote aandacht aan gehoord. Er ontwikkelde zich een be- langrUke algemene discussie. Remonstranten en de internationale hulp De voorzitter van de Remonstrant se Broederschap, dr. ir, J. E. Carrière te Den Haag heeft hedenochtend de minister-president, prof. dr. J. E. de Quay, een vertoogschrift overhan digd, waarin de Remonstrantse Broe derschap verklaart de mede-verant woordelijkheid te aanvaarden voor het "erlenen van steun aan de ont wikkelingsgebieden. Het streven is daarbU gericht op daadwerkelUke steunverlening in in ternationaal verband. Naar de mening van de Remon strantse Broedeiscnap kan alleen de regering bU een inspanning van der gelijke allure de materiele middelen bundelen en is er in de huidige wel vaartsituatie ruimte voor het aan wenden van een groter gedeelte van het nationale inkomen voor de hier bedoelde hulp. De Remonstrantse Broederschap heeft zich tevoren met een verzoek om adhaesie-betuigingen gewend tot de bij de Oecumenische Raad aan gesloten kerken, alsmede tot het Rooms-Katholieke Ep.scopaat, de Gereformeerde Kerken en de Neder landse Protestanten Bond. Van een groot aantal van deze kerken is reeds bericht van adhaesie ontvangen. sioenwet is een noodzaak.' Te weinig gegeven Mr. Toxopeus, aldus spr. heeft veel beloofd op pensioengebied maar he laas weinig gegeven. Mr. Beernink had weinig bewondering voor de poli tiek, ten opzichte van de overheids- salarissen. Wanneer wordt gesteld, dat het hoge RUkspersoneel een ach terstand heeft in de salarissen bU het bedrUfsleven, dan geldt dat ook voor de lagere overheiasrangen. Nu heeft prof. Oud onlangs bU de salarisdebat ten wel betoogd dat de CH en de AR een derde termijn van bespreking hadden moeten aanvragen, maar dat is nu eenmaal ongebruikelijk. De VVD, aldus mr. Beernink. kan nu wel goochelen met cUfers, waaruit blUkt hoeveel de regering uitgeeft voor de overheidssalarissen, maar de teleurstelling over een salarispolitiek is er niet minder om. Mr. Beernink vond, dat een grondig onderzoek moest worden ingesteld in de zaak Van de Putten. HU betreurde de actie van de volgelingen van boer Koekoek, en zei dat het woningbeleid ook al lerminst zUn instemming had. Er is geen gericht woningbeleid geweest. WU behoeven de bouw in de vrUe sector niet af te remmen, maar wij hebben nu eenmaal goedkope wonin gen nodig. Wel vond spr. dat onder minister Van Aartsen tweemaal zo veel gebouwd is als onder minister In 't Veld. Het slotwoord werd ge sproken door ds. Van Duist, mede werker van de NCRV, die sprak in de plaats van prof. dr. Van Niftrik, die door ziekte was verhinderd aanwezig te zUn. NED. HERV. KERK Beroepen te Klel-Wlndemeer (toez.) J. Faber, vic. te Delft. Bedankt voor Mlddelharnis C. Vos te Bennekom. GEREF. KERKEN Beroepen te Deventer (vac. T. J. Ha gen) S. de Lange te Den Burg op Texel. Aangenomen naar Hilversum (vac. J. Goumare) A. van der KooU te Woerden, die bedankte voor Am sterdam vac. G. R. Visser) en voor Zeist (vac. J. Wilschut). Bedankt voor Leeuwarden A. S. Timmer te Rotter dam en C. Klapwijk te Apeldoorn. CHR. GEREF. KERKEN GEREF. KERKEN (VRIJGEMAAKT) Aangenomen naar Holwerd C. van Kalkeren, missionair predikant met verlof te Hattem (Gld.). EVANG LUTH. KERK Drietal te Dordrecht J. Blase te Den Helder, A. Nlerop te Leeuwarden en W. F. ten Rouwelaar-VUsslngen. Tweetal te Edam-Monnlckendam W. F. ten Rouwelaar te Middel burg-Vllss In- gen en C. Pel te Amsterdam. DOOPSGEZ. BROEDERSCHAP Tweetal te Leermens-Loppersum mej. H. van Winter, proponente te Gronin gen en mej. da. G. Langbeek te Irn- sum. Stille tocht door Amsterdam In de nacht van zaterdag op zon dag is in Amsterdam de tweede stille omgang gehouden, waaraan weder om ruim twintigduizend r.-k. man nen uit heel Nederland hebben deel genomen. By de deelnemers uit Utrecht was de hulpbisschop mgr. Th. Hendriks. Tweeduizend deelnemers waren op de fiets naar de hoofdstad gekomen. De bisschop van Haarlem, mgr. dr J. A. E. van Dodewaard, heeft zondagnacht in het BagUnhof een mis opgedragen. Volgende week zon dag wordt de laatste stille omgang gehouden. Nieuwe kardinalen Paus Johannes heeft vandaag tien nieuwe kardinalen gecreëerd. Het col lege van kardinalen telt nu 87 leden uit 32 landen. Dertig van de kar dinalen zyn Italianen. De nieuwe kardinalen zijn Giovan nis Panico, apostolisch Nuntius in Portugal (Italiaan). Ildebrando An- toniutti. apostolisch nuntius in Span je (Italiaan). Efrem Fomi. aposto lisch nuntius in België (Italiaan). Gabriele Acacio Coussa, pro-secre taris van de congregatie voor de Oosterse Kerken (Syriër). Juan Lan- dazuri Ricketts. aartsbisschop van Lima (Peruviaan). Raul Silva Hen- riquez. at-rtsbisschop van Santiago (Chileen). Leo Josef Suenens. aarts bisschop van Mechelen (Belg). Jose da Costa Nunes. vice-Camerlengo van de kerk (Portugees), Don An- selmo Albareda, prefect van de Vaticaanse bibliotheek (Spanjaard) en Michael Browne, algemeen cver- 6te van de Dominicanen (Ier).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 3