Enkele feiten uit de oorlog in ALGERIJE Negen jongens vallen van Amerikaanse jager AGENDA REDELIJK. Reeds in juni '60 mislukten onderhandelingen in Melun BUISMAN VOOR KOFFIE ZOALS BIJ MOEDER THUIS Paal van reling gebroken MET EEN ENKEL WOORD LEIDSCH DAGBLAD MAANDAG 19 MAART 1992 DE trigische worsteling tussen Frankrijk en de Algerijnse rebellen is, officieel althans, ten einde. Er bestond de laatste tijd een soort militair evenwicht: het Franse leger kon geen einde for ceren aan het verzet van de Alge rijnse rebellen en dezen waren op hun beurt niet in staat het Franse leger van een half miljoen man in zee te drijven. Wat thans in Evian bereikt is, mag een redelijk akkoord genoemd worden, waarvan ieder weldenkend mens hoopt, dat het tenvolle gerealiseerd zal worden. Maar de wolken zijn nog niet afge dreven. De moeilijkheden liggen vooral op psychologisch terrein. Aan beide zijden is in de periode van meer dan zeven jaar, waarin de gevechten ontelbare slachtoffers eisten, een sfeer van haat gekweekt, die niet in een handomdraai kan vervangen worden door gevoelens van broederschap. Beide partijen zullen pas langzamerhand naar elkaar toegroeien en dat eist tijd. Niemand kan dus verwachten, dat de spanning in Algerije volledig tot het verleden behoort. Daar staat dan tegenover, dat er in elk geval een papieren overeenkomst is ge tekend, die althans een basis kan vormen voor harmonisch samen gaan. ERGER dan de normale" emo ties van weerszijden is het feit, dat de OAS het thans bereikte akkoord zonder meer aan haar laars lapt. Voor Salan en zijn aanhang geldt maar één devies: de oorlog is ten einde, de oorlog gaat vóórt Meedogenloos zal zij haar terreur voortzetten en daartegenover staan Algerijnen en goedwillende Fransen in één afweerfront. Er is gezegd, dat die OAS-terreur weinig meer is dan een laatste kramp van verzet tegen een ontwikkeling, die toch niet tegen te houden is. Een laatste verzet? Deskundige waarnemers betwijfelen of de schanddaden van rechts daarmee afgedaan kunnen worden. De OAS bestaat uit fanatici, die weinig of geen gevoel voor redelijkheid kunnen opbrengen. Het zal dus in de komende maanden vooral van president De Gaulle af hangen of er een einde kan gemaakt worden aan een ontoelaatbare door kruising van wat officieel is bereikt. Een lichtpunt is ongetwijfeld, dat Salan er niet in geslaagd is het leger aan zijn kant te krijgen. En dat de Algerijnen, in het bezit van eigen soevereiniteit, niet zullen aar zelen krachtige maatregelen te nemen,staat eveneens vast. Goede sport en slecht amusement (Van onze t.v.-medewerker) Het was een regelrecht genot het kunstschaatsen der dames te aan schouwen in een climax, die Sjoukje Dijkstra tot de overwinning voerde. Een zekerheid, die al bestond, nadat haar rivale met ellendige pech te kampen kreeg. Uit de waterval van woorden, waarop Siebe van der Zee de küker trakteerde, was weinig meer te concluderen dan dat ze in haar be scheidenheid een voorbeeld voor ons allen was. Die les moest nu juist uit die mond komen. Het kan gek lopen! Terecht, maar vanzelfsprekend werd de beslissing genomen de strijd tot het eind over te nemen. Daar door kwam echter het AVRO-pro- gramma danig in de verdrukking. Wat er over bleef, was niet veel zaaks. Mies Bouwman deed weer haar uiterste en charmante best iets van de quiz. die zichzelf nu reeds over leefd heeft, te maken maar slaagde daarin door geestelijke traagheid van de deelnemers onvoldoende. Dat een meneer meent van Hugenoten af te stammen en denkt, dat zijn voorva deren in de Napoleonistische tijd zijn geïmmigreerd, is tot daaraan toe. maar dat quiz-miss dan niet direct ©rop wijst, dat die uitdrijving uit Frankrijk meer dan een eeuw vroe ger heeft plaats gevonden is niet zo best Wie in de veronderstelling verkeer de. dat de sterreofonie uitkomst bren gen zou. kwam bedrogen uit. Een ge wrongen opzet, dilettantistisch uit gevoerd, doortrokken van veel pracht en praal dat was het en niet veel meer. Het afscheid van onze eigen Blue Diamonds was ook al aan de povere kant Het gehalte van ..Mijn zuster Eileen" is nu ook niet bepaald voldoende om een sof te verhelpen. Een omroep, die zo voortreffelijk voor i i den dag kan komen liet op een er- UiriStCll TK6 paFtlJCIl frissend tempo afgewerkt en tevens nauwkeurig voor zover we konden nagaan. Elders in dit blad zal men de uitslagen kunnen lezen Hier kunnen we ons dus bepalen tot een enkele aantekening. Er zarveel aardigs bij Hoewel de Nederlandse keuze daar van geen -blijk gaf. overwon het Fransq chanson. De drie toppers im mers Frankrijk aan de spits met Monaco en Luxemburg als goede vol gelingen bereikten de eindstreep. Jammer was het dat Katinka geen enkel punt verwierf. We vonden dat het een beter lof verdiend had. De lichttechnici raakten ervan in de war en hun geschutter kostte het duo een deel van hun concentratie Hoezeer smaken verschillen, bleek weer duidelijk bij de puntenoogst die rijk aan grilligheid was. Hebben we Willem Duys' commen taar goed begrepen, dan is de wijze van puntenvergaring gewijzigd, om dat, er vorige keren geknoeid zou zijn, iets wat bij insiders reeds lang ver moed werd. maar nu in de openbaar heid werd getrokken. We hebben overigens met verwondeing het on billijke puntensysteem weer op ons laten inwerken Men moet zich een klasse-onderwijzer voorstellen, die op dracht krijgt van het hoofd der schoo] alleen één 10 te geven en dan nog éénmaal een 6,6 en een 3,3 en de ander? kinders met nullen te ver wennen Maar die onzin volgt men nu al jaren en het lijkt vechten tegen de bierkaai om voor verandering te pleiten. We willen niet zeggen, dat de eindstand erdoor zal worden beïn vloed maar de kater der verliezers zal verzacht worden, waardoor het re servoir der deelnemers zal vergroten. Nu zal Connie zich niet ten tweede male laten afvaardigen, vermoeden we en dat zou een verarming van dit amusement betekenen. Het zij zo. Appèl Limburgse barmelijke manier verstek eaan en dat juist op de zaterdagavond! Strijd beslecht (Van onze t.v.-medewerker) Moge de drievoudige begraving van strijdbijlen dan gisteren op de scher men gedemonstreerd worden, aard. karakter, en tempi verschilden wel één en ander. Het minst televisio- naire de toespraak van De Gaulle met alles daarom heen was van- (Van onze Maastrichtse correspondent) Op initiatief van het provinciaal comité Limburg van de AR, hebben de drie grote christelijke politieke partijen in Limburg KVP, AR en CHU zaterdagmiddag in de Heer- lense schouwburg een demonstra tieve bijeenkomst gehouden. Dit Lim burgse appèl, de eerste samenwerking van deze aard in Limburg en waar schijnlijk ook in Nederland, trok gro te belangstelling. Het feit. dat minis- zelfsprekend van hst grootste belang. prof de Qua-V De VARA deed bij monde van dr. Ien de minister van Volkshuisvesting De Jong een geslaagde poging om het i en oouw.mjverheid, mr. J. van Aart- bereikte compromis zo duidelijk mo- sen bereid waren gevonden hun visie gelijk te maken. Het toevertrouwen "?§,een8.te 6even op actuele be- aan de werkelijkheid had vrucht af geworpen. maar er staat nog een oogst te wachten die minder vreugd belooft. Met de schaatsgeschiedenis was het weer huilen Het grootste deel van de uitgetrokken tijd konden we van een voor Eurovisie overbodige en ongewenste pauze „genieten". Er was geen sprake van. dat ditmaal een uitloop in de overname kon worden Geduld, want dan zou het Songfesti val in de verdrukking komen. Dat kwam dan ook om precies half tien zich melden. Hoe men er ook over denken mag de zaak werd in een vér- leidskwesties, werkte deze massale belangstelling ook nog in de hand. Vele Limburgse leden van de beide Kamers, gedeputeerde en provinciale statenleden, vertegenwoordigers van grote Limburgse standsorganisaties en van de Limburgse mijnindustrie, alsmede prominente figuren van de Duitse CDU en van de CDU-jonge- ren gaven blijk van belangstelling. Uit enkele interrupties en hoonge lach kon men tijdens de vergadering opmaken, dat ook politieke te genstanders van de christelijke sa menwerking, uit de PvdA, zich in de zaal bevonden. De Heerlense KVP statenkringvoorzitter drs. H. H. Ve- ringa gaf in het openingswoord te kennen, dat deze bijeenkomst geen partijpolitieke propaganda wilde zijn, maar veeleer een getuigenis van het streven naar een politieke democra tie welke gedragen wordt door de al gemene christelijke gedachte. 9 Vervolg van pag. I Regering bewust verantwoordelijk „Wfj zullen trachten weer tot goe de betrekkingen met Indonesië te komen". Dit heeft de minister-president, prof. dr. J. E. de Quay zaterdag middag op een verkiezingsappèl van de gezamenlijke christelijke politieke partijen in Heerlen gezegd. „Maar", zo verklaarde hij ook. „zich bewust van haar primaire verantwoordelijk heid voor de veiligheid van alle in woners van Nieuw-Guinea. is de re gering desnoods bereid de praktische consequenties te trekken. Het stre ven van de regering blijft erop ge richt tot een vreedzame oplossing te geraken. De verkrijging van het zelf beschikkingsrecht voor de Papoea's is geen Nederlands eigenbelang. Het gaat alleen om hun welzijn en de internationale rechtsorde", aldus prof. De Quay. Australië blijft De Australische minister voor overzeese gebieden, Paul Hasluck, heeft gisteren in een televisie-inter view gezegd, dat Australië de moed dient te hebben om in oostelijk Nieuw-Guinea te blijven „zolang de Inwoners van dat gebied ons nodig hebben en ondanks de wereldkri tiek". Hij zei voorts: „Ik ben van me ning dat een groot deel van de pres sie in de wereld volmaakt dom, on gegrond en in sommige gevallen kwaadwillig is". Hij verklaarde dat Australië er op de duur niets bij zou winnen, door in oostelijk Nieuw-Gui nea te blijven, behalve dat het vol- doeninggevende feit, dat er een goed werk is verricht. De Australische minister achtte het mogelijk, dat Australië in het belang van de Papoea's tot het ein dt van deze eeuw in Nieuw-Guinea blijft. „Wij zijn geen Indonesiërs Drie vooraanstaande Papoea's, t.w. Abdoelah Arfan, vertegenwoordiger VOOR HEDENAVOND Hilversum I, 402 m. NCRV: 18.00 Orgelspel. 18.30 Klaas. ram. 19.00 Nws en weerpraatje. 19.10 praatje. 19.15 gram. 19.30 Radlokrajit. 19.50 Kerk- 5p de man af. Klass. in de nieuwe RAI AMSTERDAM 16t/m 25 maart geopend van 10 tot 17 uur en van 19.30 tot 22.30 uur zondags van 10 tot 16 uur toegangsprijs f2.- van het district Radja Ampat in de Nieuw-Guinea-Raad, Hoesain Warwey en Moh Noer Majalibit, resp. voorzitters van de partijen Sa- masama Manoesia en Perchisrad, hebben het afgelopen weekeinde een brief aan premier De Quay gezon den. Daarin zeggen zU o.m.: „Voor de honderdste maal leggen wy er de nadruk op, dat wj) geen Indonesiërs zün. WU hebben volledig het recht om de eisen van de Indonesische pre sident en zijn handlangers op ons land af te wijzen. WU verzoeken de Nederlandse regering, haar beloften ten aanzien van ons land waar te maken en generlei toezegging van Indonesië ten opzicht van ons land te accepteren. Ons standpunt is ge grond op het verlangen en de idea len van het gehele Papoea-volk om de zelfstandigheid van vaderland en volk te verkrijgen". orgelconc. 20.30 De FamilieReünie, hoorsp. 21.45 Vocaal ensemble: Klass. muz. 22 00 Parlem. comment. 22.30 Nws 22 40 Avondoverdenking. 22.55 Boekbespr. 23 05 Het kerklied en zijn weg in de toonkunst, muz. lezing. 23.35 Moderne kamermuz. (gr.). 23.66-24.00 Nieuws. Hilversum II, 298 m. VARA: 18 00 Nws. en comment. 18.20 Act. 18 30 Gitaar en flamencozang. 18.50 Openbaar kunstbezit. 19.00 Par lementair overz. 19.15 Regeringsuitzen ding: Bescherming Bevolking vraagt Uw aandacht. 19.30 Amus.muz. 20.00 Nws. 20.05 De wilde vaart, licht progr. 20.35 Je neemt er wat van mee hobby-quiz. 21.25 Amus.muz. 21.55 Marimba, veertiendaagse magazine. 22.30 Nws. 22 40 Radiophllharm. ork. en solist. 23.55-24.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA NTS: 20.00 Journaal en weeroverz. KRO: 20.20 Woord en beeld. 20.30 TV- film. 21 05 Instr. sextet: Lichte muz. 21.35 Verkeer verkeerd. 21.50 Epiloog. NTS: 22.15-23.05 BBC-Sym phony Orchestra. VOOR DINSDAG 20 MAART Hilversum I, 402 m. KRO: 7.00 Nws. 7.15 Gram. 7.30 V. d. Jeugd. 7.45 Morgengebed en over weging. 8.00 Nws. 8.18 Pluk de dag (gr 8.50 V. d. hulsvrouw. 9.36 Wa terstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00 V. d kleuters. 10.15 Lichtbaken, lezing. 10 25 Kamermuz. (gr.). 11.00 V. d. vr. 1130 Lichte gram. 11.50 Volaan vooruit. 12.00 Middagklok - noodklok. 12.04 Dansork. en zangsol. 12.30 Me dedelingen t.b.v. land- en tulnb. 12.33 Lichte gram. 12 50 Act. 13.00 Nws. 13.15 Platennws. 13.40 Lichte gram. 14.05 Schoolradio. 14.35 V. d. plattelands vrouwen. 14.45 Tierelantijnen, gevar. progr. (herh. van zaterdag J.I.). 15.50 Koorzang (gr.). 16.00 V. d. zieken. 16.30 Ziekenlof 17.00 V. d Jeugd. 17.40 Beursber. 17.45 Regeringsultzendlng: Nieuws uit de Ned. Antillen, door Henk Dennert. KRO: 18.00 V. d. jeugd. 18.20 Vocaal ensemble (gr.). 18.30 Licht orkest en sol. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19 25 Gena- Een raad van wijze moeders aan haar dochters: doe een schepje BUISMAN op ieder zetsel koffie. Dat verfijnt de smaak, dat verhoogt de gezelligheid. En welke man is daar niet gevoelig voor? Challe boekte militair succes De voornaamste gebeurtenissen In de Algerijnse oorlog, die nu althans officieel ten einde is, laten zich als volgt samenvatten: 1 november 1954: in Algerye wor den tegelljkertyd op diverse plaatsen 30 moorden gepleegd: 3.000 opstande lingen, die in het Auresgebergte zijn samengetrokken, beginnen de op stand. 5 november 1954: premier Mendès- France verklaart, dat „men van ons geen compromis met de opstandelin gen moet verwachten. Algerye is een deel van de republiek". April 1956: de opstandelingen zijn sterker geworden: de sociallsttische premier Guy Mollet besluit 230.000 man naar Algerije te sturen voor de eerste keer ook dienstplichtigen. Juni 1957: de rebellen vestigen zich in Tunesië. Frankrijk antwoordt met- de oprichting van een doeltref fende elektrische versperring langs de grens tussen Algerije en Tunesië. Voorjaar 1958: de aanwijzingen, dat ParUs bereid is onderhandelin gen met de verzetsstrijders te over wegen, leiden tot een opstand van de kolonisten in Algiers, het verzet culmineert in de oprichting van een comité van openbare veiligheid on der leiding van generaal Jacques Massu. Op 1 juni komt De Gaulle weer aan de macht. Juni 1958 tot mei 1959: de nieuwe Franse opperbevelhebber in Algerije, generaal Maurice Challe. slaagt erin al het in militaire eenheden georga niseerde verzet van de rebellen te breken. 18 september 1958: Algerijnse re bellenleiders roepen zich in Algerije uit tot „de voorlopige regering van de Algerijnse republiek", deze rege ring wordt door verscheidene Arabi sche en Aziatische staten erkend, Chroesjtsjow volgt dit voorbeeld in september 1960 in New York. 23 oktober 1958: generaal De Gaul le doet het eerste vredesaanbod, „de vrede van de dapperen". 8 januari 1960: verreweg het groot ste deel van het Franse volk spreekt zich In een volksstemming uit voor De Gaulles plan voor zelfbeschikking voor de Algerynen 20 januari 1960: opstand tegen De Gaulle van de Europeanen in Algiers, enkele duizenden gewapende mannen verschansen zich achter prikkeldraad en in loopgraven. De opstand stort echter ineen na een krachtige rede van De Gaulle en de weigering van het Franse leger om zich achter de opstandelingen te scharen. Juni 1960: mislukte vredesbespre kingen tussen de Algerijnse rebellen en de Fransen te Melun. 22 april 1961: ..de putsch van de generaals" in Algiers, generaal Chal le en generaal Salan staan aan het hoofd van de opstandige officieren. Na vier dagen zakt het verzet in el kaar. Mei 1961: vredesconferentie van Algerijnen en Fransen in Evian, geen directe resultaten. Juli 1961: hervatting van de con ferentie te Lugrin, weer geen directe resultaten. 27 augustus 1961: Ferhat Abbas wordt als leider van de Algerijnse rebellenregering opgevolgd door Joes- sef Ben Chedda. heime contacten tussen de Fransen en de Algerijnse verzetsstrijders. 11 tot 18 februari 1962: het ge heime overleg tussen beide partijen v v ?v ï.;- -* 4v c GEZOND GLANZEND HAAR Éfn-m-M-TfEi in Les Rouses in de Franse Jura leidt tot een overeenkomst over de voornaamste punten van een be stand en van een politiek akkoord. Dc nationale raad van de Algerijnse revolutie <het rebellenparlement) van 22 tot 28 februari bijeen in Tri poli. geeft de rebellenleiders man daat om overeenkomsten met de Fransen te sluiten (Van onze Rotterdamse correspondent) Negen jongens ln de leeftijd van 10 tot 17 jaar zyn gistermiddag in het ijskoude water van de Nieuwe Maas te Rotterdam gevallen, toen de reling van een torpedobootjager. de „Holden", bezweek. De jager, die aan de Parkkade ligt, behoort tot de Amerikaanse vlooteenheid, welke Rot terdam bezoekt. Zeer velen maakten gisteren van de gelegenheid gebruik schepen van de eenheid te bezichtigen. Alleen op de „Holden" telde men al niet min der dan 2700 bezoekers. Naast de tor pedobootjager ligt de onderzeeër „Bang", die via een „gangway" is te bereiken. Op de „Bang" worden ech ter niet meer dan 10 personen tege lijk toegelaten. Meer dan eens ont stond een enorm gedrang, om er toch maar.vooral op te komen. Dit werd funest. Omstreeks vier uur 's middags brak op de „Holden" plotseling een paal van de reling. Negen jongens vielen in het water tussen de jager en de onderzeeër. Er werden lijnen, boeien, netten en wat men maar zo snel aan reddingsmateriaal te pak ken kon krijgen tussen de schepen in gegooid. Vier Amerikaanse matrozen, Robert Sullivan van de „Holden", Francis T. Moran, Nathan L. Clark en Daniel J. Doroszka,, alle drie van de „Bang", sprongen de drenkelingen na. Zij slaagden erin de jongens weer op de jager te krygen. Daar werden de knapen ontdaan van hun doornatte kleding, waarna direct een medisch onderzoek volgde. Twee van de jon gens, de 12-jarige Piet Kieboom uit de Violenstraat en de 11-jarige Pleter Post uit de Bootsmansstraat te Rot- VOETGANGERS: U heeft wel voorrang op zebrapa den. maar het ryverkeer moet óók eens aan bod komen Steek dus bij voorkeur n groepjes over de drukke zebrapaden: ancers ontstaai er irri teren Je vertragingen in het rijver- keer. welke automobilisten, brommers en wieiryders in de verleiding zouden kunnen brenwen, het „toch nog maar even te proberen", zodat er van uw bescherming per slot van rekening weinig overblijft. BINNENLAND In de vergadering van de Sociaal Economische Raad van 23 maart a.s, komt o.a, de nieuwe salarlsregellng voor personeel van de S.E.R. aan de orde. De ontwerp-salarlsverordenlng vervangt de per 1 Januari J.l. bulten werking getreden verordening. Voor gesteld wordt een salarisverhoging van vijf procent voor het gehele admini stratieve personeel, nadat de schalen van bezoldiging technisch waren her zien. Een patrouille van de gemeente politie te Roermond heeft gisteren een 19-Jarlge dienstplichtige soldaat uit Maastricht, aangehouden en overgele verd aan de brigade Koninklijke Mare chaussee te Roermond. De soldaat was ontsnapt uit een cel van de Frederlk Hendrik kazerne te Blerlck, waar hij wegens een vergrijp tegen de krijgs tucht zijn straf uitzat. Zaterdagavond ls de zesjarige K Boonstra uit Maassluis in de Bone- vliet. een uitwateringsboezem, verdron ken. Per 1 augustus zal het bestuur van de 6odale verzekeringsbank op nieuw worden samengesteld. De mi nister van Sociale Zaken en Volksge zondheid heeft de S E.R. advler ge vraagd over de aantallen leden en plv- leden. die door de S.E.R. geadviseerde organisaties zouden dienen aan te wijzen. BUITENLAND Een Dults-Amerlkaanse historicus en schrijver prof. Golo Mann, een zoon van Thomas Mann. die sedert 1958 in Stuttgart als gast-docent op treedt. heeft ae literatuurprijs van de stad Berlijn (Fontane-prys) gekregen. De architect Egon Elermann uit Karls ruhe verwierf de architectuurprijs van Berlijn. Het Westduitse staalconcern Friedrich Krupp heeft, als eerste der gelijke onderneming ln Europa, een- viermotorig straalvliegtuig van het type Lockheed-jet Star aangeschaft voor zakenreizen, met een bemanning van twee. Een voormalig atoomtechnicus van het Amerikaanse leger. George John Gessner. is door de Amerikaanse regering beschuldigd van het leveren van geheime documenten betreffende kernenergie aan Sowjet-Rusland. Hij zou deze documenten tijdens een be zoek aan de Sowjetrusslsche ambassade ln Mexico ln 1960 hebben overhandigd. Wanneer hij schuldig wordt bevonden kan hij ter dood of tot levenslange gevangenisstraf worden veroordeeld. In Oostenrijk zijn 23 personen aan griep gestorven. Tussen 4 februari en 3 maart werden 21.361 gevallen van griep geregistreerd. Gevreesd wordt dat er momenteel nog meer zieken ziln. De griep wordt door het virus influ- enza-B veroorzaakt, Bij Caltanissetta (Sicilië) ls een autobus van een brug ln een rivier gestort. Veertien inzittenden zijn om gekomen. Het Roemeense persbureau Ager- pres heeft gemeld, dat de collectivise ring van de Roemeense landbouw, waarmede ln 1949 werd begonnen, zaterdag is voltooid. Dit ls drie Jaar eerder dan was geraamd. De boordwerktuigkundigen van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Transworld Airlines zullen woensdag ochtend het werk neerleggen. Twee dagen later zullen hun collega's bij de Pan American Airways een zelfde actie beginnen. De Japanse maritieme veiligheids dienst heeft de Japanse vissers ln het zuiden van de Stille Oceaan gewaar schuwd voor een gevaarlijke radio actieve stroming ln de wateren nabij het eiland Kwajalein, ten zuidwesten van Hawaii. De veiligheidsdienst maak te bekend, dat deze waarschuwing was gebaseerd op van Hawaii afkomstige inlichtingen, doch dat de oorzaak van deze radlo-activitelt nog niet bekend ls. Men wees erop. dat het eiland Kwa jalein wordt gebruikt als basis voor antl-raketwapens, doch dat men nog niet heeft kunnen vaststellen of de radlo-actlviteit een gevolg zou kunnen zitn van een vroegere Amerikaanse kernproef. Irak zal zijn ambassadeur ln Perzië terugroepen omdat de Sjah de geloofsbrieven van „een zogenaamde ambassadeur van Koeweit" heeft aan vaard Dit wordt meegedeeld door Radio-Bagdad, die daar aan toevoegt dat de ambassadeur in Tokio om de zelfde reden ls teruggeroepen. Cuba heeft zondag ln een nota aan Amerika geprotesteerd tegen een beschieting van Cubaanse wachtposten door soldaten van de Amerikaanse ba sis ln Guantanamo op 4. 5 en 6 maart. Cuba beschuldigt Amerika er verder van. dat het de basis op Cuba gebruikt als uitgangspunt voor een groot scheepse aanval. Het Oostduitse persbureau ADN heeft zaterdag gemeld dat Oost-DulU- land bereid ls af te zien van vervaar diging en opslag van kernwapens op zijn grondgebied, wanneer We6t-Duits- land dit ook doet. De Oostduitse mi nister van Buitenlandse Zaken, dr Lothar Bolz. heeft aan de secretarls- terdam, werden met lichte kwetsuren paar liet Dykzigtziekenhuls ge bracht. De overige zeven jongens konden gewikkeld in warme dekens met auto's van de marechaussee en de politie naar huis worden vervoerd. Kort nadat Piet Kieboom en Pieter Post het ziekenhuis binnen waren gebracht, kregen zy bezoek van de vommandamt van de „Holden", kapitein Klaus, hetgeen zij vanzelf sprekend zeer op prijs stelden. De jongens waren al spoedig over de schrik heen. Gratificatie P.T.T. De minister van Verkeer en Wa terstaat heeft, na overleg met de di rectie der PTT en enige bestuurders van de samenwerkende bonden van overheidspersoneel, zijn goedkeuring gegeven aan een gratificatieregeling over 1961 voor het PTT-personeel. In het overleg is vastgesteld, dat de grondslag, waarop deze regeling berust, nl. het betalen van een waar deringspremie van rond 2 of 4 pro cent van het jaarsalaris, een voor de PTT specifiek karakter draagt en geheel verschilt van een uitkering ineens over 1961 aan het gehele overheidspersoneel, zoals die door de regering is afgewezen. Aan het lagere en middelbare PTT-personeel. dat niet onder een stelsel van verdienstebeloning valt. zal een uitkering worden gegeven van rond 2 procent van het Jaarsa laris bij een beoordeling „goed" en van rond 4 procent wanneer deze „zeer goed" of hoger luidt. ;eneraal van de Verenigde Naties, Oe 7hant. een schrijven gezonden waarir hij verklaart dat zl.jn land hiertoe be reïd is en onmiddellijk wil onderhan delen over Instelling van een a toom - vrfje zone ln Midden-Europa, met In begrip van Oost- en West-Duitsland MAANDAG St. Antoniusclubhuls: K. en O. Le zing dr. P. Julian over de Kung-bos- Jesmannen. 8 uur nam. Restaurant van der Heijden: Show Modehuls De Groot. 2.30 en 8 uur nam. Schouwburg: Jublleumvoorstelllng Arbeiderstoneelver. DOS van „Scha kels". 7.30 uur nam. Zomerzorg: Ledenverg. Kynologen- verenlglng „RUnland". 8 uur n.m. DINSDAG Prediker: Volle Evang. Zending. Spr. J. v. d. Bey van Wassenaar. 8 uur nam. nam. St.-AntoniusclubhulsPolltlekcaba- ret V.VD. „Schuif een zetel bij". 8 u. nam. Vroom en Dreesmann: Modeshow te 10.30 uur voorm, en 2.30 en 4 uur nam. WOENSDAG Acad, Ziekenhuis (Kerkzaal): Half uur van Bezinning. 1-1.25 uur n.m. Den Burcht: „Wat willen de vrije burgers?" Sprekers J. Fablus, L. van Sterkenburg en P. Kroes. 8 uur n.m. Gulden Vlies: Kath. Middenstands bond. Spr. dhr. Wouter Perquln. 8 uur n.m. Hotel Centraal: Ledenverg. Ned. Bond van oud-BtriJders en dragers Mobili- satiekruls. 8 uur n.m. In den vergulden Turk: Ledenverg. Kon. Ned. MIJ. voor Tuinbouw en Plantkunde. 8 uur n.m. Rapenburg 61: K. en O.-cursus psy- chomatlek o.l.v. dr. B. B. Stokvis. 8 uur n.m. DONDERDAG Breestraat 19: Vola. Spr. J. A. J. Kor- tekaas over de geboorte van een auto mobiel. 8 uur nam. Casino-theater: K. en O.-film van de maand "The Million Pound Note". 7 en 9.15 uur nam. Prediker: Spr. ds. J. A. Smlnk van Den Haag. 8 uur nam. St.-AntoniusclubhulsContact-avond Chr. Zangspelclub Staalwljk. Optreden van Sempre Avantl's „Jong en Jolig". 8 uur nam. VRIJDAG Gulden Vlies: Ledenverg. Ver. voor Pedagogiek. Spr. prof. dr. J. Waterink over dwang en vrijheid ln de opvoe ding. 8 uur nam. Acad. Ziekenhuis (Collegezaal Heel kunde): K. en O.-cursus „Plastische chirurgie". 8 uur nam. In den vergulden Turk: Filmavond Ver. „Ons Grunnegerlaand". 8 uur nam. Rshoboth: Ledenverg. Ned. Chr. Vrouwenbond afd. LeldenCentrum. 8 uur nam. Schouwburg: Tlmdelerclub. Opvoe ring van „Ik huurde deze kamer". 8 uur nam, Universiteit (filmzaal): Filmstudie- kring K. en O. „De Nederlandse docu mentaire". 8 uur nam. wykgebouw Levendaal: Ledenverg. Chr. Hist Unie. Spr. mr. H. J. K. Beer- nlnk. 8 uur nam. Alphen aan den Rijn (Avifauna): Moderado-show Peek en Cloppenburg en Modeshow De Groot. 8.15 uur nam. ZATERDAG Den Burcht (grote zaal): „Het Nieuwe Toneel" speelt „Myn vrouw verlangt salaris". 8 uur n.m. Doopsgezinde kerk: Adventkerk, 10- 11 uur v.m. bijbelstudie; 11-12 uur da. H. K. la Rondelle van Delft. Stationsplein (halte bus 42): Duin excursie Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging. 1.43 uur n.m. ZONDAG Clubhuls Oosterkwartier (Borneo- straat): Gewestelijke Studieclub Hu manistisch Verbond. 10.30 uur v.m. Steen6chuur 6: Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. 10.30 uur v.m. TENTOONSTELLINGEN De Lakenhal: Expositie „Samen op de kiek", 10—4 uur; zond. 14 uur (t/m 9 april). De Lakenhal: Dag. 10-4 uur, zondag 1-4 uur. Legermuseum (Pesthulslaan)Met uitzondering van maandag, dag. van 10-4 uur (zondag 1-4 uur). Prytaneum (Rapenburg 6): Schilde rijen en gouaches van André van Hel den (tot 15 april). Rijksmuseum Geologie en Mineralo gie. v. d. Werfpark 1; tentoonstelling geologie van Nederland. Op werkdagen van 10-12 en 2-4 uur. Zon- en feest dagen 2-4 uur. Rijksmuseum voor Volkenkunde: Dag 10-5 uur, zondag 1-5 uur. Rijksmuseum van Oudheden: Dage lijks 10-5 uur, zondag 1-5 uur. Rijksmuseum voor de geschiedenis der natuurwetenschappen: Dagelijks 10-4 uur Zondag 1-4 uur. Universiteit: Tentoonstelling „Nieu we tendenzen ln de beeldende kun6t" (maandag t.e.m. vrijdag 9-5.30 uur) (tot 26 maart). BIOSCOPEN Trianon: „La Clociara". (18 Jr), Werk dagen: 2.30, 7 en 0.15 uur; zond.: 2.15, 4.30. 7 en 9.15 uur. Rex: „Terreur van de straat". 18 Jr. Werkd. 2.30, 7.15 en 9.15 uur; zond. 2.30, 4.45, 7.15 en 9.15 uur: donder dagcyclus "Suddenly my last sum mer Casino: „Nooit op zondag". 18 Jr. Werkd.: 2.30, 7 en 9.15 uur; zond.: 2.30. 4.45, 7 en 9.15 uur. Donderdagavond gereserveerd voor K. en O. Lido: „Kermis In de regen". 14 Jr. Werkd 2.30, 7 en 9.15 uur; zond.: 2.30. 4.45. 7 en 9.15 uur. Luxor: „De sheriff met een Petticoat". 14 Jr. Werkd. 2.30, 7 en 9.15 uur. Studio: „De vreemdeling". (A.l.) Werk dagen 2.30. 7 en 9.15 uur; zond. 2.30 4.45, 7 en 9.15 uur. modern en klass., muz. lezing. 20.45 De laatste dag van Lissabon, hoorspel, 22.15???? 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 Vreemd literatuur en muz. ln cabaretvorm. 23.10 Wintertoer. 23.30 Lichte gram. 23.55-24.00 Nws. Hilversum II, 298 m. AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgymn. 7.20 Ochtendvaria (gr.). VPRO: 7.50 Dagopening. Daarna: VPRO-nws. AVRO 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 9.00 Gymn. v. d. vrouw. 9.10 De groenteman. 9.15 Oude muz. (gr.). 9.40 Morgenwijding. 9,55 Een boek voor het geestelijk leven. 10.00 Arbeidsvitaminen (gr.). 10.50 V. d. kleuters. 11.00 V. d. zieken. 12.00 Zang en piano: lichte muz. 12.20 Regeringsuitzending: Uitzending voor de landbouw. 12.33 Licht ens. en zang- solisten. 13.00 Nws. 13.15 Meded. en gram. 13.25 Beursber. 13.30 Metropole ork. 14.00 Brass Band Contest 1961. 14.40 Schoolradio. 15.00 Met naald en schaar. 15.30 Cello en plano. 16.00 In het voetspoor der wetenschap. Jclankb. 16.15 Hawaiian ens. met zangsol. 16.30 V. d. Jeugd. 17 30 Jeugd en ritme. 17.55 New York calling. AVRO: 18.00 Nws. 18.15 Evt. act. 18.20 Pianospel. 18.30 27e Nationaal Po- litie-conc. (2). 19.00 V. d. kleuters. 19.05 Paris vous parle. 19.10 Bel Canto (gr Verkorte uitvoering van de ope ra La Travlata. 20.00 Nws. 20.05 Klank- omrankte levens, muz. geillustr. bio grafie. 21.00 't Is maar een weet. gevar. progr. 22.00 Bariton en plano. 22.30 Nws. en meded. 22.40 Act. 23.00 Exo tisch getinte muz. (gr.). 23.55-24.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA NTS: 20.00 Journ. 20.20 Zendtijd po litieke partijen; Katholieke Volksparty. VPRO: 20.30 Mogelijkheden ln het mo devak ln Nederland, docum. program ma. 20.40 De oude dr aaldoos. 21.10 Speelfilm. BUITENLANDSE PROGRAMMA'S Engeland, BBC' Home Service, 330 m. 12.00 Schoolradio. 13.00 Ork.conq. 13.55 Weerber. 14.00 Nws. 14.10 Discus sie. 15.00 Schoolradio. 16.00 Hoorsp. 16.30 Verzoekprogr. 17.15 Gesprek. 17.45 Praatje. 18 00 V. d. jeugd. 18.55 Weerber. 19.00 Nws. 19.15 In the South East. reg. progr. 20.00 Zangrecital. 20.30 Klankb. 21.15 Gitaarrecital. 21.30 Orkestconc. 22.45 Lezing. 23.00 Nws. 23.30 Voordr. 23.45 Parlem.-overz. 24.00 Nws. en weerber. 0.06-0.40 Kamermuz. Engeland. BBC Light Programme, 1500 en 247 m. 12.00 Voor«.xj.15 The Dales, dagb. 12.31 Fllmprogr. 13.00 Popul. gram. 13.31 V. d. arbeiders. 14.00 Gevar. muz. 14 45 V. d. kleuters. 15.00 V. d. vrouw. 16.00 Lichte muz. 16.31 Muz. bij het werk. 17.15 The Dale's, dagb. 17.31 Uitslagen van races. 17.34 Lichte gram. v. d. Jeugd. 18.31 Gevar. muz. en ber. 19.33 Sport. 19.45 Hoorsp. 20.00 Nws en Journ, 20.31 Where are you now? 21.00 Vragenbeantw. 21.31 Moderne volks dansen. 22.00 Waar verhaal. 22.31 Ver zoekprogr. 23.30 Nws en sport. 23.41 Dansmuz. 0.55-1.00 Nws. Nordwestdeutscher Rundfunk, 309 m. 12.00 Lichte muz. 13.00 Nws. 13.15 Symfonle-ork. 16.00 Kamermuz. 17.00 Nws. 17.20 Planorecital, 17.45 Lichte muz. 19.00 Nws. 19.15 Lichte muz. 20.15 Genosse Felnd, klankb. over het Sow- Jetleger ln Joegoslavië. 21.15 Gram. 21.45 Nws. 23.20 Moderne orkestmuz. 24.00 Nws. 0.10 Dansmuz. 1.00 Weerber. en gevar. muz. Frankri|k 3, 280 en 235 m. 12.00 Nws. 12.10 Lichte ork.muz. 14.15 Kamermuz. 17.00 Idem. 18.30 Operamuz. 19.20 Hoorsp. 20.00 Kamer muz. 21.06 ld. 23.13 Klass. muz. 23.53- 24.00 Nws. Brussel 324 en 484 ni. 324 m.: 12.00 Nws. 12 03 Lichte muz. 12.30 Weerber. 12.35 Lichte muz. (verv, 12.50 Beursber. 13.00 Nws. 13.15 Ka mermuz. 14.00 Schoolradio. 15.45 Amus, muz. 16.00 Beursber. 16.06 Duitse les. 16.21 Bariton en piano. 16.40 Kamer muz. 17.00 Nws. 17.15 Lichte muz. 17 40 Boekbespr. 17.50 V. d. Jeugd. 18.20 V. d. sold. 18.50 Sportkron. 19.00 Nws. 19.40 Filmmuz. 19.50 Beroepsbelangen van de Middenstand. 20.00 Hoorspel. 21.15 Jazzmuz. 22.00 Nws. 22.15 Bel gische muz. 22.55-23.00 Nws. 484 m.: 13.00 Nws. 13.15 Kamermuz. 14.45 Gram. 15.03 Lichte muz 17.00 Nws. 17.15 Operamuz. 19.05 Muz. feuil leton. 19.30 Nws. 20.00 Groot symfonie orkest en sol. 21.25 Gram. 22.00 We- reldnws. 22.15 Jazz. 22.55 Nws. „Astra-theater - Wassenaar Vrijdag 8 en zaterdag 7 en 9.15 uur „Geheim agent alias de Gorilla". 14 jr. Zon dag 7.30 uur. maandag, woensdag en donderdag 7.30 uur „Can - Can 14 Jaar. Zondag- en woensdagmiddag naif drie „Kom van het dak af". (A.l.) Avond- en nachtdienst der Apotheken Geopend voor spoedeisende gevallen Apotheek „Tot Hulp der Menschheid", Hooigracht 48. tel. 21060. Bil geen gehoor van Uw halsarts of specialist (of diens waarnemers), bel op doktersielefoon 22222. WEERRAPPORTEN (Van hedenmorgen 7 uur). I 5 iï weet 1 a a 8 Amsterdam zwaar bew. w.stil -4 0 Den Heider zwaar bew. wnw 2 -0 0 VTpenbuxg Vllssingen licht bew onbewolkt n nno 2 3 -2 -1 0 0.1 Eelde zwaar bew. w 2 -4 0 De Bilt licht bew n 1 -3 0 Twenthe half bew. w.stii -5 0 Eindhoven onbewolkt no 2 -3 0 Z.-Limburg zwaar bew. nno 2 -3 0 Helsinki half bew. uw 2 -16 0.1 Stockholm half bew. w 2 -14 1 Oslo zwaar bew. w.stil -7 0 Kopenhagen half bew. nno 1 -2 0 Aberdeen regen wnw 4 2 0.3 Londen zwaar bew. nno 4 -0 0 Brussel licht bew ono 2 -2 0 Luxemburg onbewolkt no 4 -5 0.2 Parijs onbewolkt ono 4 -3 0 Bordeaux half bew. ono 3 0 0 Grenoble onbewolkt w.stil -5 0 Nice zwaar bew. nnw 6 1 0 Berlijn half bew. nnw 2 -2 0 Frankfort licht bew no 2 -6 0 München onbewolkt ozo 2 11 0 ZUrich onbewolkt nw 1 -7 0 Genéve onbewolkt w.stll -7 0 Locarno onbewolkt w.stil -6 0 Wenen zwaar bew w 2 -7 0 Innsbruck licht bew w.stil 10 0 Belgrado mist w.stil 10 0 Athene onbewolkt nnw 3* Rome licht bew. w.stil Alacclo Madrid licht bew. nno 3 -3 0 regen O 3 5 27 Mallorca geh bew. no 5 4 0 Lissabon regen O 4 11 17

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 2