DE DODENLIJST VAN ADRIAN MESSENGER SANA- TOGEN helpt! SCHEEPS BERICHTEN Aanvoer groter dan kooplust PHILIP MACDONALD De reis van KoenenLinnie PANDA eii de reis van Kapitein RoTbbeklopper Voorjaarsmoe? Strijd om behoud van de Da Vinei LEIDSCH DAGBLAD - MAANDAG 19 MAART 1962 DAGELIJKS VERVOLGVERHAAL Oorspronkelijke titel „The list of Adrian Messenger" door 9) Hij wilde niet op haar neerkij ken. Met zijn rechter hand trok hij een kleine rechte stoel naar zich toe., en zijn ribben beantwoordden dat met een steek als die van een roodgloeiende bajonet. Een klein geluid, dat hij onmid dellijk onderdrukte, kwam over zijn lippen. Een belachelijk geluid: half gillend en half grommend. Hij voel de zich bijzonder belachelijk en ter wijl hij zijn stoel tegenover de hare zette, hoopte hij dat ze geen betoon van meeleven ten beste zou geven. Dat deed ze niet. Ze liet niet merken dat ze iets gehoord had; ze zat daar en wachtte met een merk waardige vastberadenheid. Hij begon zich er zorgen over te maken of het misschien uit beleefdheid was, dat ze naar hem keek. Hij ging voorzichtig op de rechte stoel zitten en vroeg: „Een afge vaardigde van de familie?" „Ja. In het bijzonder van zijn moeder in Amerika natuurlijk. En zijn oudtante hier. En zijn neven". „Dan bent u dus niet de de Raoul kon het Engelse woord voor veuve niet bedenken. „U was niet de echtgenote van Messenger?" „O nee. Neemt u mij niet kwa lijk, ik had me duidelijker moeten uitdrukken". De blauwe ogen waren nog steeds op hem gericht. „Adrian Messenger was niet getrouwd. Ik ben zijn schoonzuster, de weduwe van zijn broer. Mijn echtgenoot was Bernard Messenger. Hij sneuvelde in Libië". „O, nu begrijp ik het". Met moei te wist Raoul zijn stem voldoende ernstig te doen klinken. „Mag ik mijn meeleven betuigen.." Ze mompelde iets, en daarna viel een stilte. Raoul kon dat niet veel schelen. Niets kon hem schelen zolang ze maar in de kamer bleef. Maar hij was bang dat ze zich niet op haar gemak zou voelen en hij probeerde daarin verbetering te brengen. Hy zei: „Wilt u misschien een sigaret?" en haalde het pak je uit zijn zak. Toen hij ernaar keek schoot hem echter iets te binnen. „Gut, neemt u mij niet kwalijk dat ik u dit aanbied. Op dit gebied heb ik geen manieren. Om deze sigaret ten te kunnen roken, moet iemand de geharde keel hebben van een een bouc". (bok). Het Engelse woord wilde hem niet te binnen schieten. Ze maakte haar tasje open en haalde er een pakje sigaretten uit. Het was net zo verfrommeld als dat van zijn Caporals, maar geel. Ze zei: „De mijne zijn ook zo. Maar een Engelse uitgave". Ze liet hem het pakje kijken, ter wijl ze voor het eerst glimlachte. Die lach benam hem de adem. Hij dacht dat hij teruglachte, maar mis schien staarde hij alleen maar. Hij wist het niet. Hij voelde zich zo links als een schooljongen en haat te zichzelf daarvoor. Vooral toen haar glimlach verdween en ze de andere kant uitkeek. Ze haalde een 6igaret uit het gele pakje, maar hij wist dat dit alleen maar een ex cuus was. Hij had het gevoel dat zijn aansteker merkwaardig zwaar was toen hij haar vuur gaf. Ze zei: „De familie heeft mij in de eerste plaats gevraagd u, meneer 6aint-Denis, te bedanken voor alles Voor., wat u hebt geprobeerd te doen en voor wat u hebt gedaan. Ze wilden dat u wist hoe dankbaar ze zijn.. Hoe dankbaar we allemaal Eijn. Ze had moeite met het kiezen van haar woorden en hij zei daar om snel: „Ik begrijp wat u zeggen wilt mevrouw, volledig. Het was bij zonder jammer dat we niet eerder gevonden zijn". Nu keek ze hem weer aan. Maar ze glimlachte niet. Ze zei: „Mevrouw Messenger, de moeder van Adrian, heeft me verzocht u iets te vragen Ze belde me daarvoor op uit New York. Ze is namelijk ziek en kan niet reizen. Wat ze zo graag wilde weten, en wat ik haar beloofde aan u te vragen, was of Adrian nog bij nog kennis is geweest. Mocht hij iets gezegd hebben dan zou ze wil len wetenDe woorden drongen maar vaag tot Raoul door. Zijn aandacht was veel meer bij haar strakke blik en wat die wel mocht betekenen. Hij kon het niet verkla ren. Hij voelde zich een linkse schooljongen. .Messenger heeft inderdaad nog wat gezegd", zei hij, „maar u moet niet vergeten dat hij gewond was. Ernstig gewond, aan zijn hoofd. Wat hy zei was niet samenhangend, hij sprak wartaal". Zij zei: „Ik wij verwachtten dat eigenlijk al. Of dat hij helemaal niets gezegd zou hebben Ze maakte de zin niet af en in de stilte, die viel pakte ze de asbak naast haar stoel en drukte haar slechts half opgerookte sigaret erin uit. Met één hand pakte ze het tasje, dat in haar schoot lag, terwijl ze de andere op de arm van de stoel legde. Onmiskenbare tekenen van een aanstaand vertrek. Dat voorkomen moest worden. In elk geval. Raoul deed net of hij niets zag. Hij zei nadenkend: „Hy noemde na men. Verschillende namen, maar telkens opnieuw Ze ging weer zitten, maar hield het tasje in haar hand. „Kunt u er nog iets van herinneren, monsieur? Was de naam Mary erbij?" Hij wilde liegen, maar kon het niet. Hierover niet. Hy zei: „Nee. Die naam was er niet bij voor zo ver ik het me herinner". Hij ver vloekte zichzelf in stilte zo sentimen teel te zijn. „Is dat misschien de naam van zijn moeder?" „Ja", zei ze. „Maar als hij die niet noemde Ze haalde haar schouders op en maakte weer aan stalten om op te staan. Hij dacht sterk na en kwam ineens op een idee. Hy twyfelde of het verstan dig was het toe te passen, maar hy moest toch iets doen. Hij zei: ,Er is een naam die ik me her inner". Hy sprak hem langzaam let tergreep voor lettergreep uit: „Jo- ce-lyn. Is dat misschien uw. uw nom-de-baptème, madame?" Ze zei: „Ja", en het was hem met een duideiyk dat hij het inderdaad beter niet had kunnen zeggen. Hy had zichzelf wel een pak slaag kun nen geven. Ze was niet op haar gemak, en dat was zijn fout. Nu wilde ze meer dan ooit weg. Hy wierp alle scrupules overboord en begon te liegen. Hy zei: „Er waren ook andere namen, maar ik ben ze vergeten". Hy bracht zyn linkerhand naar zyn voorhoofd met een berouwvolle glimlach. „Ik heb ook een paar tikken op het hoofd gehad, als u begrijpt was ik bedoel. Maar Ik zal mijn best doen ze me te binnen te brengen Het werkte niet. Dit keer stond ze werkeiyk op. „Ik wil u echt niet verder lastig vallen", zei ze. „Ik ben al veel te lang gebleven". Hij stond ook op. De blauwe ogen waren bijna op gelijke hoog te met de zijne en ze waren erger- ïyk onpersooniyk. Hy zei snel: „O, maar ik ben nu niet ziek meer. Er mankeert me nu niets meer, alleen drie ribben die nog niet helemaal geheeld zyn Ook de waarheid hielp echter niet. Op onverklaarbare wyze was ze nu al dichter bij de deur zonder dat hy haar had zien bewegen. Ze zei: „Heus, mynheer Saint-Denis, het is erg aardig van u, maar ik wil u verder niet lastigvallen". De woorden waren vriendeiyk ge noeg, maar we waren zo nadrukke- ïyk uitgesproken dat hy begreep dat hy zich niet verder moest verzetten. Hy liep haar voorby en stak zyn linkerhand uit naar de deur en stopte dan, met zyn hand nog op de knop. Hy glimlachte plotseling, als iemand die het antwoord op een vraag gevonden heeft. „Weet u wat ik zal doen", zei hy. ,Ik zal zien of ik me die namen nog te binnen kan brengen en dan zal ik ze aan u doorgeven". „Dank u", zei ze. „Dat is erg aar dig van u "Ze keek naar de deur in afwachting, dat hij die zou open maken. „Kunt u me dan misschien zeg gen waar ik een brief naar toe kan zenden?" Hij had nu de goede toon te pak ken. „Of waarheen ik kan telefone ren?" Het werkte byna. Ze begon haar tasje open te maken maar sloot het dan weer met een klikkend geluid. Zc zei: „Eh maar de moeilijkheid is dat ik morgen wegga. Voor ver scheidene weken Hij geloofde er niets van. Maar hij zei niets, en ze moest doorgaan. Ze zei: „Maar ik verwacht dat sommige familieleden u zullen schrijven. Mary Messenger zeker. Als u daarop antwoordt, kunt U misschien vermelden wat u zich herinnert". Hij kon niets anders meer zeggen dan: „Natuurlijk!" Hy zei het en maakte de deur open. En ze was verdwenen. Er was een parkeerterrein tegen over het ziekenhuis en Anthony zette de Voisin daar neer. Toen hij opstapte, keek hy op zyn horloge en zag tot zyn verba zing. dat het drie uur was. Hy herinnerde zich in de drukte vergeten te hebben te lunchen en hy voelde zich plotseling hongerig. Maar hij kon er nu niets meer aan doen. Hij was te lang bij Flood ge weest, die hy had geinstrueerd over de juiste benadering van J. Slatte- Vervolgverhaal voor de kleintjes 7<—70. „Krakkemakke schuit?!" gromde de kapitein en Pan da zag dat hij alvast zijn mouwen begon op te rollen„dat zul je terugnemen, maat!" „Kom, ouwe", suste de nieuwe sollicitant, „zo kwaad heb ik het niet bedoeld. Ik wil best met je in zee, maar op één voorwaar de!" „En welke voorwaarde dan wel?" vroeg kapitein Robbeklopper met een wantrouwig gezicht. De varensgast grijnsde veelbe tekenend. „Op voorwaarde, dat ik een deel van het goud krijg* dat je natuurlijk gaat ophalen!" zei hij begerig. De kapitein gaf een kreet van woede en meteen zwiepte zijn been met een forse ruk naar voren, zodat de matroos een heel eind verder op de havenkeien terechtkwam. Zo n trap doet pijn. De kapitein stond dan ook te dansen op één been. terwijl hij zijn gekneusde voet masseerde. Toen dook hij weer in zijn wa gentje en beval: „Als de weerga er achter aan, stuurl Ik zal hem leren mijn zere been te bezeren Rond de Veemarkt (Van een deskundige medewerker) Het ziet er nog maar heel slecht uit voor de veehandel in dit voorjaar. De aanvoeren stygen nu wekeiyks, terwijl de ware kooplust ontbreekt. Zeer begrijpelijk overigens, want niet 106—107. Toen ze het over dat plan van Pobbel eens ge worden waren, gingen ze maar direct aan het werk. Eerst werden er dikke takken afgezaagd, die voor het vlot be stemd waren. Daarop zou dan het huisje komen te staan. Er was heel wat te doen en hard te werken, maar daar zagen ze niet tegen op. Koen en Pobbel hakten en zaagden dagen lang, dat het een lieve lust was. En eindelijk waren ze zover, dat het vlot, netjes samen ge timmerd, te water gelaten was ry, en daarna had hy nog meer tyd verdaan met het vergeefs be zoeken van het eerste adres, dat Firth hem over de telefoon gegeven had. Toen hy de trap opging en op de bel voor de bezoekers wilde drukken, ging de deur van binnen plotseling open en zag hy zich tot zyn grote verbazing geplaatst tegenover dege ne, die hy vroeger op de dag ver geefs had geprobeerd te pakken te krijgen. Ze was nog langer dan hij zich van hun enige ontmoeting herinner de en haar uiteriyk was nog edeler. Hy moest denken aan wat hy tegen Firth gezegd had: „Telegramadres Walhalla" en besefte toen hy zag hoe ze kenneiyk in sombere gedach ten verzonken was, dat er moeilyk- heden is Asgard moesten zyn. Hy nam zyn hoed af en wilde iets zeg gen toen hy zich realiseerde, dat ze hem niet herkend of zelfs maar ge zien had; ze was de trappen al af en liep in de kilte van Welbeck Street. Daar plaats, tijdstip en zyn stem ming niet geschikt waren voor een serie moeizame vragen en antwoor den, verwierp hy de gedachte haar achterna te gaan en ging naar bin nen in de saaie, maar nette hal. Er zat een vrouw gevangen in een hokje en door een ongemakkelijk gat in de glazen kooi vroeg hy haar naar Saint-Denis. Ze keek hem aan en hy zei: „Hebben ze u myn komst niet gemeld? Gethryn" „O ja, mynheer. Wilt u meteen doorlopen of wilt u aangekondigd worden?" Ze aarzelde. „Ik heb op dracht gehad niets tegen mynheer Saint-Denis te zeggen voor u kwam". Anthony haalde een kaartje te voorschijn en schreef er iets op. „Wilt u hem dit geven?" vroeg hij. ,Dan wacht ik wel even". Hy liep naar een stoel en ging erop zitten, terwijl hy de kansen afwoog, dat Jo- celyn Messenger bij Saint-Denis was geweest. Hy kwam tot de conclusie, dat die kans heel groot was. In het glazen hokje drukte de vrouw op een bel, terwyl ze naar het kaartje van Anthony keek en naar wat hy onder zijn naam geschreven had. Het was echter niet in het En gels en ze gaf de poging het te ont cijferen op en wachtte op zuster Bottsford Deze onderbrak enige ogenblikken later Raouls zoeken in de telefoon boeken op zyn schrijfbureau en gaf hem het kaartje met een blik, die byna schalks was. (Wordt vervolgd) alleen werkt het weer erg tegen, doch het heersende mond- en klauwzeer wil ook nog maar niet wijken. Het aantal „uitbraken" nam zelfs na een kleine teruggang van het aantal op verschillende boerderijen, de laatste 14 dagen weer toe. In de vorige week werd de gevreesde ziekte weer op 90 verschillende stallen ge constateerd! Weliswaar bluft de besmetting in hoofdzaak beperkt tot de oostelijke provincies, maar wanneer straks het vee naar buiten komt, is het gevaar voor uitbreiding toch weer zoveel groter. Het ligt voor de hand dat de stem ming in de handel hierdoor zeer ge drukt wordt en zo liep het met het gebruiksvee de laatste week dan ook weer uitermate stroef in de omzetten en waren de noteringen wederom aan de zwakke of lagere kant ten opzichte van de week tevoren. We no teerden voor het verse melkvee tus sen f750 en f1150 per stuk gemid deld. Een enkel extra mooi exem plaar kwam daar bovenuit. Voor ex port gaat er momenteel vrywel niet-s om. Voor kalfdragende en verse melk- vaarzen lagen de prijzen in hoofd zaak tussen f 700 en f 950 pinken f 500 f 650 en graskalveren f 240 f 400 per stuk. Op de slachtveeafdelingen was het aanbod eveneens wat ruimer. On danks de nieuwe regeling voor de in voer werd er deze week toch nog wat slachtvee uit Denemarken en Enge land ingevoerd. De pryzen hiervoor liggen circa 20 cent per kg hoger dan voorheen, maar dat kon men voor de Hollandse koeien niet reali seren. Het aanbod van eigen produktie was ruim voldoende voor de vraag. Alleen de beste kwaliteiten waren vast in prys, doch voor de oudere koeien waren de prijzen zeker niet hoger. We noteerden hiervoor tussen f 2.70 en f 2.90 en voor de betere jonge dieren tussen f3 en f3.30 per kg ge slacht gewicht, terwijl voor extra kwaliteit voor een gering percen tage van het totale aanbod f3.40 tot. f3.60 per kg werd betaald. De vette kalveren lagen by flink aanbod en stugge handel op even la ger pryzen dan de vorige week. De middelmatige tot 1ste kwaliteit deed tussen f2.25 tot f2.70: enkele extra beste wat hoger per kg. levend ge wicht. De 3de soort liep soms tot be neden f 2 per kg. Nuchtere kalveren met veel aan bod redelijke handel tegen prijzen van f 1.15 f 1.50 per kg levend ge wicht. Slachters per stuk van f 36 tot f 60 gemiddeld. De wolveemarkt bleef by een kort aanbod, waarvan heel weinig werke iyk beste exDortschapen meer aan wezig zyn. Het slechte weer blijft hier de kwaliteit- benadelen. De nog redelijk goede slachtschapen bleven onveranderd duur en ook de ooien met lammeren hielden prys. De varkenspryzen zyn duidelijk stygende. Aan de slachthuizen zowel als op de beurs werd gemiddeld 5 cent per kg levend of geslacht ge wicht meer betaald dan de week tevoren. De geslachte pryzen op de beurs lagen tussen f 1.93 tot f2.10 per kg in het schoon gewicht vanaf 71 tot 110 kg. Voor de zwaardere soorten boven 125 kg levend afgele verd noteerden we op de beurs tus sen f 1.43 tot f 1.56 per kg toe met 4 kg korting. Er is vry veel export De paardenmarkt was voor werk paarden kalm, doch voor de slachters werden by krap aanbod zowel voor inlandse als ingevoerde paarden weer hoge pryzen betaald. Notering on veranderd. Het beproefde versterkingsmiddel ook bij Lusteloosheid Zenuwslapte Ouderdomszwakte Gauw vatbaar zijn Uit de krachten groeien Steeds maar moe zijn. Slapte na operatie SANATOGEN IS VERKRIJGBAAR BIJ ALLE APOTHEKERS EN DROGISTEN (Van onze Londense Correspondent) Een particulier fonds voor de aan koop van kunstwerken, welke gevaar lopen naar het buitenland te worden verkocht, heeft een bedrag van 50.000 pond aangeboden tot behoud van een tekening van Leonardo da Vinei (Ma donna met Kind, de Heilige Johan nes en de Heilige Anna), één van Engelands grootste kunstschatten, welke de Royal Academy of Arms in Londen van plan is te laten veilen. Het aanbod is gedaan op voor waarde dat de Academy de prijs voor het werk noemt en zorgt dat er vol doende tijd is voor een nationale openbare inschrijving. Alleen wan neer deze mislukt zou tot veiling van het kunstwerk moeten worden over gegaan. Een bekende Londense kunsthandel is bereid 2500 pond by te dragen. Verwacht wordt dat op een veiling de Da Vinei ongeveer één miljoen pond zal opbrengen. De regering wei gerde er, zo wordt beweerd, 600.000 pond voor te betalen. Het denkbeeld is geopperd de Leo nardo tezynertyd aan Koningin Eli zabeth te lenen, zodat de tekening ipilllllllllllllllllllllllllllllllllllll BETALING PER GIRO 1 Onze KWARTAALABONNEES 1 die de voorkeur geven aan be- taling per giro, verzoeken wy de f 8.25 voor hun abonnement ge il durende het 2e kwartaal 1962 zo mogelijk voor I april a.s. aan ons over te maken. 1 Onze MAANDABONNEES, die per giro betalen (f2.80) verzoe- ken wij ter voorkoming van aanbieding van een kwitantie, H het abonnementsgeld vóór de éérste van de betreffende maand H te voldoen. Ons gironummer is 57055. DIRECTIE LEIDSCH DAGBLAD. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM zal kunnen worden tentoongesteld In het binnenkort te openen schilderijen museum op Buckingham Palace. Ko ningin Elizabeth bezit 600 Leonar- do-schetsen, welke bewaard worden in de bibliotheek van kasteel Wind sor. De collectie volgt in grootte op die van Milaan. Posities Nederlandse schepen tdara (v. d. V.) 15 v Zaandam te Huil Idlno 17 v Rotterdam n Lissabon Ldm. Nelson 18 te Terneuzen varw. Idonis 16 v Maracaibo n Curacao t drast us 16 op 80 m Z Colombo Idr. Elisabeth 17 te Boston leglr 16 v Lysekll te Brugge Vegis 16 v Mobile te Beaumont lerdenhout p 17 Malta n Antwerpen Ignes 16 v Cork te Par tkkrumdyk 16 70 m ZO K. de Dülce- ftlamak 16 210 m NNO K. Canaveral Mbatros 17 v Antwerpen te Londen tlblrco 16 op 120 m NNW Guayaquil Mchiba 16 v Khorramshar n Karachi Aldabl 16 v Montevideo n Paranagua Algenib 13 te Buenos Aires Algol 16 op 200 m Z Piraeus Algorab 16 v Bahia n La% Palmas Alhena 16 op 70 m WNW Oporto Alioth 17 v New Orleans te Hamburg Alkaid 16 op 580 m ZW Dakar Alke9 16 v Famagusta n Beyrouth Almdyk p 16 Messina n Napels Alnatl p 16 de Casquets n Antw. Alpbard 16 60 m ZZO Rio Grande Alwakl p 16 Messina n Port Said Ambulant 16 te Algiers verwacht Ammon 16 v New Vork n Curacao Amstclhock 16 te Cristobal Amstelmcer 16 op rede Vitoria Amstclsluis 16 200 m Z Truk eil. Amstelstroom 16 v Amst. n Manchester Amstclveld 17 200 m OZO Brisbane Andyk 16 v Hamburg n Antwerpen Angolakust 16 v Douala n Lagos Annie G 15 te Wormerveer Antarcs p 16 Cromer LS n Perth Archimedes 16 op 130 m Z Pto. Rlco Arcturus 17 v Terneuzen to Rotterdam Ardlto 17 v Swansea te Antwerpen Ares 18 v Rotterdam n Hamburg Argos p 16 K Vlllano n Antwerpen Argus 15 v Rott. te Har] tn gen Arkeldyk 16 v Havre n Antwerpen Artemis 16 v Nassau n Curacao Asmidiskc 17 te Rotterdam Aspera 17 v Bremen te Antwerpen Atlantic 16 v Amsterdam n Huil Attls 17 te Puerto Ordaz verwacht Aurora 19 v Par te Rott. verwacht Bab T 16 v Bayonne n Casablanca Banda 16 v Penang n Djibouti Bantam 16 230 m NNW Anamba ell Barcarola 16 v Rott. n Norwich Batavia 17 v Bangkok te Songkhla Bat.ian 16 op 100 m ONO Dunedln Batu 17 v Tsingtao te Hslnkang Bawcan 18 te Port Said verwacht Bengkalis 10 te San Francisco Bepple 16 v Bayonne n Londen Berkclborg 16 v Fur n Colchester Beta 15 v Londen te Duinkerken Betty Jean 16 v Rott. n Londen Blak Fowey-Drammen p 17 Dover Slanca 16 v Galway n Belfast Billlton 17 v Manilla te Hongkong Bintang 18 te Tokyo verwacht Blscaya Rott.-Dublin p 16 Dover Blltar 17 te East London Bloemgracht p 16 Brunab. n Amst.- Zaandam Bolssevain 15 te Kobe Bonafide p 16 Iblza n Roquetas Bonaire 16 v Waterford te Fooi* Brtnlo 15 v Delfzijl n Landekrons Brouwersgracht 16 te Antwerpen Calamares 16 170 m NNW Inagua Caland p 17 Dungeneas n Bilbao Calvijn 17 v Swansea te Dordt verw Camphuys 14 v Basrah te Abadan Canada 16 v Par te Rotterdam Caprlcornus 15 v Mancheeter n Krts- tlansand Carrlllo 16 op 60 mb ZW Ouessant Casamance 15 80 m ZZW Ouessant Casana 16 v Londen n Treport Cascade 16 v Dieppe te Antwerpen Catharlna F p 16 Borkum n Lampen Catharina W p 16 Vlisslngen n Londen Charts 16 op 540 m O Miami Con Brio 16 v Antw. n Movllle Con Zelo 17 te Sablee d'Oionme* Confid 14 v Poole te Rouaan Congokust 17 v Antw te Rotterdam Contact 16 v Rott. n Bergen Cornells 17 te Terneuzen Corn. Houtman 17 te Antwerpen Corsica 14 v Middleebro n Douglas Cresta 17 te Middlesbro verwacht Cumulus p 16 Hanstholm n Delfzijl Da Capo p 16 Brunab. n Rotterdam Da Costa 17 v Bremen te Oetende Dahomeykust 16 v Rott. n Hamburg Daje Böhmer p 16 Lissabon n Rott. Dalerdyk 16 op 230 in WNW Azoren Delft 16 v Trinidad n Londen Denzo 16 v Rott. n St. Valery Deo Gratias 17 80 m Z Scilly Despatch p 16 Brunab. n Poole Dina 14 v Truro te Charleetown Dlnkel 16 v Gent n Par Dintelborg 16 v Rott. n Londen Dtnteldyk 18 tc Hamilton verwacht Diogenes 17 v Callao te Matarani Domburgh p 17 Ouessant n Casablanca Donau 16 v Antwerpen n Londen Dongehorg 16 v Amst. te IJmulden Dongedyk 19 te San Francisco Drente 15 v Los Angeles n Longview Echo 16 op 106 m ZW Finlsterre Eenhoorn 17 op rede Famagusta Egbert S 17 v Londen te Bruaael F.Isa 16 v Amsterdam n Newcastle Engelina Broero p 16 de Wash Bay n Venetië Eos p 16 K. Matapan n Lissabon Equator 16 v Nordenham te Bramen Erasmus 19 om 24 u. te Antw. verw. Erebus p 16 IJmuiden n Dublin Eyo S 16 v Gent n Goole Fambo 17 v Londen te Rotterdam Fiducla 17 te Maassluis Fiducbla 2, 16 te Maassluis Flvel 16 v Flixboro n Lubeck Flvelborg 16 v Par te Antwerpen Flevoland 17 v Boston te Rotterd m Fram 17 v Rotterdam te Antwerpen Frans v. Seumeren p 17 Borkum ïaar Londen Frans W 16 100 m ZW Eabjerg Gaasterdyk IS v Port Everglades n New Orleans Gaasterkerk 17 v Rott. te Havre Gaasterland p 16 K. San Thome Gabonkust 17 v Dakar te Freetown Ganymedes 16 v Manta n Buenaven tura Geestdam 17 v Maassluis n Boston Geeststar p 19 Tuscarrock Genca p 17 IJmulden n Abo Gerd 14 v Amsterdam te Londen Gersora 16 v Poole n f Glessenkerk p 16 Ouessant uitreis Goeree 18 te Antwerpen verwacht Gooiland 16 v B. Aires te Santos Gouweborg 16 v Zaandam te Amat. Gramtbergen 17 te Rotterdam Groote Beer 16 520 m OZO DIego Garcia Hagno p 17 Lissabon n Antwerpen Harm 17 v Messina n 7 Harry p 17 Vlieland n Rouaan Hecuba 16 v Balboa n Arlca Heelsum 16 nog op rede Constanza Helena 16 op 225 m N Azoren Helene p 17 Finiaterre n Spaamdam Helicon 16 v Antigua n Roseau Helios 18 te Rotterdam verwacht Helvetia 17 v Yarmouth te Londen Helvetia S p 16 L&ndsend n Terneuzen Hendrik Holwerda 16 180 m ZW Oues sant Henrlca Thekla p 16 Finlsterre Hera 17 v Rotterdam te Antwerpen Hersllla 16 op 230 m N Bermuda Herta 14 v Kopenhagen n 7 Hestia 18 op 750 m WZW Ouessant Hoe Vinces 17 v Treport te Ipswich Holendrecht 19 90 m NO Oran Hoogezand 16 v Brltonferry n Genua Hoogkerk 16 v Hamburg te Brem Hoogland p 17 Kiel n Kopenhagen Houtman 16 v Auckland n Geelong Hydra 19 op 420 m WNW Azoren Ida Jacobs p 17 St. Brieux o Sout hampton Imke p 19 Gibraltar n Rotterdam Intrepide p 18 K. St. Vincent Irazu 17 v Oran te Tripoll Isola 17 te Vlisslngen verwacht Izalco 17 v New Orleans te Cristobal Jacaranda 17 v Rott. te Harwich Jacob Teekman 16 v Hamburg n Antw. Jagersfontein 17 v Amst. te Kaapstad Jan 16 v Belfast n Janny 17 te Antwerpen Jason 16 v Demerara te Paramaribo Johan van Oldenbarnevelt 19 360 r ZZW Kaap Race Jonet 15 v Ipswich te Londen Joost p 18 Wight n Bordeaux José H 18 v Rott. te Antwerpen Joseph Frering p 16 Kaap Vlllano Jupiter 15 v Dundee n Hartlepool Knmpcrdyk 17 v Rott. te Antwrepen Karakorum 17 te Balboa verwacht Karimata p 16 Finlsterre uitreis Kasirabar 16 v Manokwari n Sorong Kastanjesingel 17 te Vlaardingem Katwyk 16 op 480 m NO Pto. Rlco Keizersgracht 17 te Londen Kcrkedyk 17 v Rott. te Hamburg Klnderdyk 16 v Hamburg n Bremen Kon. Juliana 16 v Preston n Par Kontlki 15 v Perth te Aberdeen Kreeft 16 285 m N H. van Holland Laarderkerk 17 op rede Bahrein Laertea 14 v Tawao n Jesselton Laga 16 op 175 m ZW Landsend Laura 16 150 m NO Kaap Vlllano n Rouaan Lauweraborg 16 te Rotterdam Lawak 16 100 m WNW Fern. Noronha Leendert Broere 16 te Rotterdam Leonard T 16 v Rotterdam n Dublin Leto 16 op 575 m ZZO Kaap Race Leuvehaven 16 v Rott. n Kopenhagen Llberlakust 19 te Bordeaux verwacht Llei 17 v Plymouth te Southampton Lindesingel 17 te Bayonne verwacht Lombok 17 v Assab te Suez Looiersgracht 18 te Amsterdam verw Lubox 16 v Rott. n Londen Lutetla 15 v Itzehoe te Delfzijl Lycaon p 17 Ceylon n Aden Maartje p 16 Terschelling Maas 18 te Invergordon Maasdam 17 v Rott n New York Madison Lloyd 16 te Hamburg Madjoe 16 v Droghed* n 7 Mado 2, 16 v. d Tyne te Hamburg Magas 16 155 m ONO Benghazi Main Lloyd 17 te Penang Maluca p 16 Penmarch n Par Marathon 16 v Hamburg n Antw. Marconi p 19 Scilly n Ayr Maria S 16 te Fredrlksund Maria W 17 v Rott. te Antwerpen Marian H 16 v Lort ent te Antwerpen Marianne p 16 Esbjerg n Parijs Mariekerk p 17 Ouessant n Rott Marjan 17 v Rotterdam n Londen Marne Lloyd 16 400 m NO Azoren Martensboek 16 te Stettin Martini 16 v Londen te Bremen Mascotte 16 v Perth te Aberdeen Mataram p 16 Malta n Rotterdam Mees Cremer 16 v Duinkerken n Perth Meidoorn p 17 Finisterre uitreis Meidoornsingel p 16 Landsend Memnon 16 v Hamburg n Rotterdam Mersey Lloyd 15 te Kobe Merweborg p 16 Finlsterre n Exmouth Merwede 16 op 112 m N Dakar Mlrfak N p 16 Oporto n Nantes Mirzam N 16 130 m NW Casablanca Modjokcrto 16 v Syracuse n Port Said Moerdijk 16 v Rotterdam n Londen Muiderkerk 16 op 70 m O Majorca Mutatie 15 te Middlesbro Mylady 18 op 100 m O Gibraltar Naerebout 16 160 m ZW Ouessant Nanny p 17 Sandettie n Preston Nassaubaven 17 v Rott. n Gothenburg Necton 16 v Felixstowe te Londen Neder-Eemt 17 te Genua Neder-Waal 17 nm te Beyrouth verw. Neder-Wescr 17 380 m W Mlnikoy Nederland 15 v. d. Tyne n Kopenhagen Neeltje Broere 17 te Akranes verw. Nestor 17 nm te Lattakia verwacht Nieuw Amsterdam 18 te Curacao verw Nieuwe Tongc 16 280 m ZZO K Race Nleuwland 18 te Rotterdam venvach! Nike 16 v Rotterdam n Goole Nomadisch 14 v Stettin te Londtn Noordam 19 te New York verwacht Noorderhaven 16 te Sheemes» Noorderkroon 15 te DelfzUl Noordzee 15 v Hamburg te Londen Novel 16 v Drogheda n Swansea Nusakan 16 v Fecamp te Birkenhead Ohcron 16 op 220 m WZW Landsend Oceaan 16 v Londen te Amsterdam Oldambt 16 te Groningen Oranje 16 op 520 m W Str. Soenda Oranje Nassau 16 770 m WZW Azoren Oranjeborg 17 te Malaga rtssendrecht 18 v Norfolk te Split Overysel 16 v Hamburg n Bremerha- Pallas p 17 Gibraltar n Rotterdam Pasteursingel 17 te Marseille Patricia 16 v Hull te Hamburg Pegasus p 17 Ameland n Helsingborg Pergo 16 v Rotterdam n Leith Peter 16 v Galway n Dundalk Pleter S 15 v Swansea te Delfzijl Plnta 18 te Trinidad verwacht Polydorus p 16 Malta n Port Said Port Talbot 16 te Rotterdam Prins Alexander 16 v Jaffa n Antw. Prins Caslmlr 17 te Rotterdam verw Prins der Nederlanden 16 240 m NO Barbados Prins Fred. Hendrik p 16 K. St. Vin cent Prins W. v. Oranje 16 te Havre Prins Willem 5. 18 680 m O K. Rsce Prinses Irene 17 te New Orleans Prinses Margriet 16 500 m Z K. Race Provenlerssingel 16 280 m NNW Guam Raki 17 v Vancouver te Astoria Ran- 17 v Pasajes n Randfonteln 17 te Hamburg Realta p 17 Kiel n Kopenhagen Regina 17 v Antwerpen te Wiek Rcmpang 16 v Duinkerken te Antw. Rene 16 v Londen te Baesrooe Rcpeto p 16 de Theems n Grangemouth Rla p 17 Oporto n Casablanca Roebiab 17 v Bugo te Ilo üo Roelof Buisman 16 te Rotterdam Roelof Holwer la 17 te Calais verwacht Roepat 17 v P. Morresby te Madang Roggeveen 16 v Melbourne n Sydney Roland 16 v Rotterdam n Londen Rondo 16 v Hamburg te Antwerpen Rotte p 16 Malta n Port Said Rotterdam 18 te Kobe verwacht Rozcnburgh 17 te Amsterdam Rudolf J 19 te Castellamare verweent Ruys 14 v Santos te Montevideo Ryndam 16 op 200 m OZO Kaap Race Salatiga 16 op 280 m ZO K. Race Sandenburgh p 16 Penmarch n Aott Sarpedon 17 te Port au Prince Scheldeborg p 17 Umulden n Droback Scble Lloyd 16 v Tandjong Manl n Bangkok Seine Lloyd 16 180 m WZW Gulf de Senegalkust 19 v Freetown n Antw. Si beroet 16 v Bangkok n Singapore Sigli 17 v Sandakan te Jesselton Slmonskerk 17 v Hongkong te Naga saki Sinabang 14 v Sydney n Melbourne Slnon 16 op 900 m OZO Bermuda Sirlus S 16 130 m ZW Majorca Sirrah 16 op 136 m O BahJa Skadi 16 v Genua n K. de Gata Skagerrak 16 te Terneuzen Sloterdyk 16 op 600 m NNO Azoren Sloterkerk 19 te Adelaide verw. Soestdyk 16 op 365 m WZW Landsend Solon 15 v New Orleans n Aruba Sonja D 17 v Rotterdam n Leith Speranza p 16 Goeree n Gothenburg St. Walburg 17 te Hamburg Stad Amsterdam 16 70 m ZW Ouessant Stad Dordrecht 16 175 m NNO Kaap Vlllano Stad Haarlem p 16 Cadiz Stad Leiden 16 v Rott. n Spezla Stad Maassluis 16 te Rotterdam Stad Maastricht 18 60 m ZW Ouessant Stad Utrecht 16 100 m NO Vitoria Statendam 19 te New York verwacht Statenlaan 16 te Rotterdam verwacht Steady 18 v Swansea te Amst. verw Steenbergen 17 te Antwerpen Steenkerk 16 op 180 m O Ceylon Stcenwyk 16 v Bangkok n Dakar Stella Marls 15 te Ystad Stentor 18 v Iskenderun n Sicilië Steven 16 v Gibraltar n Reykjavik Straat Ball 16 v Hongkong n Singa pore Straat Cook p 16 Thursday eil. Straat Blo 14 v L. Marques n Durban Straat van Diemen 15 v Kobe n Osaka Strabo 16 v Gdynia n Amsterdam Swift Esbjerg-Rouaan p 16 Texel Tamo 16 270 m ZZW St. Vincent KV Tasman 16 v Plymouth te Rotterdam Tclamon 17 v Trinidad te Demerara Tempo D p 17 Kiel n Helsingborg Tero p 18 Finlsterre n Liverpool Teunlka 17 te Antwerpen Thea 17 v Birkenhead te Bruasel Theano 17 v Rotterdam n Dublin Themls 16 v Antw. te Rotterdam Theron 16 v Miami n Baltimore Thuredrecht 16 te Bahla Blanca Tjikampek 15 v Kobe te Osaka TJlsndane 17 1000 m W Kaapstad T.iltarum 18 v Sydney n Brisbane TJItjalengka 17 te Mauritius verwacht Towa p 16 Finlsterre n Rotterdam Trianca p 17 Skagen n Trigon 17 v Londen n Kopenhagen Trim 16 v Antwerpen te Limerick Triton 16 op 300 m NW Azoren Triton (B) 16 v Rott te IJmulden Trompenburgh 16 v Rott. n Aberdeen Truua 16 v Vlisatngen n Blyth Tugro DeHzUl-Wlsmar p 17 Kiel Tukker 16 v sunriahamn te Hotter dam Twee Gebroeders p 16 Kaap Bon Twin p 16 Kiel n Stralsund Urkerslngel 17 te La Palllce Ursa Minor 15 v Jersey te DelfzUl Van Brakel 16 te Rotterdam Van der Hagen 16 185 m Z Belra n Dar es Salaam Van Spilbergen 16 300 m NO Belra Vanessa p 16 Brunsb. n Manchester Vanguard p 16 Pentland Firth Vecndam 16 v Skarrehage n 7 Venus p 17 Vlisslngen n Goole Viking 17 v Rott. n Manchester Vlist p 16 Landsend n Coatzacoalcoa Voco 17 v Balboa te Puntarenas Voorwaarts p 16 Umulden n Kopen- Vijgendam p 16 Oueeaaivt Waibalong p 17 Brlndlsi n Ryeka Wartena p 17 Vlisslngen n zee Waterland 16 v Rio Janeiro n Ilheos Wedlooper p 16 Uto n Amsterdam Weltevreden 16 85 m O Sicilië Westerdam 16 op 500 m W Scilly Westerdok p 16 Brunsb. n Dublin Westereems p 16 Ouessant n Casa blanca Wcstland 16 v Amsterdam te Bremen Westzaan 16 v Trinidad n Halifax Wexford 16 v Zaandam te Boston Wiebold Böhmer 16 v Rott. n Oran Wllca 17 v Rotterdam te Ipswich Wllhelmlne p 16 Terschelling n Aar- huus Willem Barendss 17 v Rott. n Skive Willem Cornells 16 v Rott. n Malmo Willem Fortuin 17 te Grimsby verw. Willem Buys 17 v Southampton n Port Said WillemUn p 16 Finlsterre n Lissabon Willy p 17 Kiel n Kalundborg Wltmarsum 16 op 200 m NW Azoren Wonoglrl 16 160 m Z El Salvador Wonosarl 17 te Genua verwacht Wonosoho 17 v Aqaba te Aden Zaanland 16 v Santos te Montevideo Zanzibar 16 v Londen te Antwerpen Zeevaart p 16 Dover n Waierford Zus 16 v Partington te Cork Taiikvaart Aclla p 16 de Azoren n Curacao Acmaea 17 v Trinidad te Stanlow Acteon 16 op 190 m ZO Malta Ameland 16 op 300 m NW Azoren Area 16 v Thameshaven n Curacao Atys 16 op 120 m ZW Azoren Barendrecht p 17 Daedalus n Suez Burl S. Watson 16 140 m NW Minlkoy Bussum 16 nog ten anker Recife Caltex /Amsterdam p 16 Pantellarla Caltex Eindhoven 16 op rede Sidon Caltex Lelden 17 te Vlisslngen Caltex Mndrld p 16 Algiers Caltex Naplee 16 381 m NO L Mar- Caltex Pernis p 16 Malta Caltex The Hague 18 om 10 uur vn» te Hoek van Holland verwacht Camilla 16 op 400 m NW Finlsterre 26 te Curacao verwacht Clnulla p 16 Malta 24 te SheUhaven verwacht Cities Service Valley Forge 16 te Phi ladelphia Crania 16 v Guayacan n Antofagasta- Iqulque-Curacao Dorestad 16 420 m ZW Guatemala Esso Rotterdam 16 200 m NW Perlra Forest Hill 17 te Venetië Forest Lake 17 560 m NW Fremantle Forest Town 17 te Umm Said Gulf Italian p 16 Maslrah ell. Johannes Frans 16 400 m WZW Ber muda Kaap Hoorn 16 100 m WNW Lissabon Kabylia 16 v Mena n Durban Katelysla 16 te Heysham daarna Cu racao Kelzerswaard 16 te Lagoe Kelletia 18 120 m W Lissabon Kenia 16 v Pte. Noire n Douala Kermla 19 op 390 m ZW Bermuda Khaslella 16 te Curacao Koplonella 16 op 450 m ZW Bermuda Koratla p 16 Kiel n Turku Kryptos 16 op 165 m Z Pto. Rlco Kyllx 16 op 600 m ZW Azoren Mltra 15 te Stanlow daarna Barton - Curacao Munttoren 16 op 100 m NW Kreta Mydrecht p 16 Singapore n Fao Naess Commander 16 170 m W Sicilië Naese Lion p 16 Ouessant n Rott. Naess Tlger 16 340 m W Bermuda Ondlna 16 op 110 m OZO Kowelt Pendrecht 16 op 280 m WZW oDuala P. G. Thulln 17 te Quintero PhUldora p 16 Blzerta n Scaramanga Purmerend 17 v La Plata te L. Palmas Reza Shah The Great 16 te Wtlhelma- haven Scherpendrecht p 16 Algier» Senegal 14 v Dakar n Bordeaux Sepia 16 op 245 m N Socotra Tahama 16 v Flnnart te P Miranda Tamara 16 op 180 m WZW Colombo Vasum 16 v Port Eald n Spezla Vlana 16 op 160 m ONO Massawah Vldena 16 v Punta Cordon te Cristobal Vlvlpara 17 te Hamburg daarna Bougie. UK-Con tin e nt Vlieland 16 500 m NO Paramaribo W. Alton Jones 16 640 m ZZO Kaap Race Westertoren 17 v Thameebsven naar Hamburg Wleldrecht p 16 Gibraltar n Sete Woensdrecht 16 op 75 m NO Ouessant Zafra 16 op 80 m NO Porto Rlco Zarla 17 te Lavera daarna Mena Zeesleepvaart Elbe 14 v Bombay n Karachi Bode Zee met Venmacbarge 13 v Suea n Rhaa al Khafjl Schelde U v Aden te Xovte

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 13