SINDS VANMIDDAG: EINDE VAN ALGERIJNSE OORLOG Soekarno blijft op zijn aambeeld hameren Baby en twee kleuters bij brand omgekomen Strijdende partijen thans één tegenover onverzoenlijke O.A.S. IPnmm TWIN! jemMmrtm! OAS ROEPT IN ALGIERS ALGEMENE STAKING UIT WEERBERICHT Referendum aan beide zijden Gasexplosie 55 doden Opgericht 1 maart 1860 MAANDAG 19 MAART 1962 No. 30607 LEIDSCH r DAGBLAD Directeur, t A it van Disnoeck DAGBLAD VOÜR i-ElDEN EN OMSTREKEN Witte Singel 1. Leiden criro no 57055 Hoofdredacteur: J. Brouwer f 7.50 per kwartaal; f 2.55 per maand; f 0.59 per week M.i.v. 1 april 1962: f8.25 per kwartaal, f2.80 per maand, f 0.65 per week. Telefoon Directie en Administratie: 25041; Redactie: 21507 ÉZrGrf^0Ez6Ë^^P^^TANTjNE-BÖNE= Vé.. s - lV# A..** V® MEDEA'AUMALE) SET IF- A. 5»BQUGIE«f ^^^^ORLÉANSVILLE pMÓSTAGANÉM0? JM/VV ORAN /-* 7- •YlemCEnF ALGERIJE BATNA 1 \TIARET' saïda SAHARA 10.000 EUROPEANEN Militaire rechtbanken ingesteld Honderd ton wapens gestolen (Van onze Parijse correspondent) Vanochtend waren in Parijs nog slechts sporadische berichten bin nengekomen omtrent de reacties, waarmee in de grote Algerijnse ste den Algiers en Oran het nieuws van de vrede ontvangen was. Wel schijnt er door de OAS een algemene sta king te zijn uitgeroepen en vanmor gen was het uiterst moeilijk de radio uitzendingen van Algiers in Parijs te volgen. De televisie- en radiorede van generaal De Gaulle werd gister avond in Algerije opnieuw gesabo teerd. waardoor wel het geluid, maar niet het beeld van de uitzending doorkwam. Ook werd halverwege de rede onderbroken door een piraten- uitzending van de OAS, waarbij ex- generaal Salan de Fransen in Alge rije toesprak. Hij gaf zijn aanhangers opdracht de strijd tegen „de vijand" aan te binden. Het Franse kabinet was voor van middag half vier bijeengeroepen om zijn fiat te geven aan het te Evian ondertekende bestandsakkoord. Om 8 uur hedenavond zou de minister voor Algerijnse Zaken, Louis Joxe, die de besprekingen in Evian heeft geleid, zich via radio en televisie tot het Franse volk richten. De Franse nationale vergadering zal dinsdag ochtend om 10.00 uur in buitenge wone zitting bijeenkomen. De minis terraad zal zich ook bezig houden met het wetsvoorstel inzake de volks stemming in Algerije, waarvan de datum waarschijnlijk op 8 april zal worden vastgesteld. Voorts zal de regering verscheidene benoemingen doen betreffende de overgangsperiode in Algerije. Het wordt echter weinig waarschijnlijk geacht, dat deze benoemingen direct bekend zullen worden gemaakt, om dat het kabinet deze eerst aan het parlement zal willen meedelen. Terrorisme Terroristen van de OAS hebben zaterdag in een kwartier tijd zes apothekers en twee mohammedanen in Algiers vermoord, wapens gesto len uit een politiebureau in Oran en Geen onderzoek naar „lek" (Van onze Haagse correspondent]. Een sensationeel bericht in een der ochtendbladen over een door de Marine ingesteld onder zoek naar een* „lek" in de vaste commissie van de Tweede Kamer, berust op geen enkele grond. Dit werd ons medegedeeld door een woordvoerder van Defensie. „Er is geen sprake van enig onderzoek", zo zei deze. WEINIG WIND De Bilt verwacht van heden- tot morgenavond: Opklaringen maar ook nu en dan wolkenvelden en hier en daar een buitje. Weinig wind. Weinig veran dering in temperatuur. (Opgemaakt te 1115 uur) 20 maart Zon op: 6.45 uur: onder: 18.52 uur. Maan op: 18.00 uur; onder: 6.46 uur Hoogwater te Katwijk te 3.12 en 15.23 uur. laagwater te 11.10 en 23.32 uur. een nieuwe serie aanslagen met kneedbommen gepleegd. Alle apothe. ken in de stad zijn gesloten. Er hin gen briefjes op de deuren dat zelfs in noodgevallen niet geholpen zou wor den. In verband met deze aanslagen zyn acht verdachten gearresteerd. Gisteren zijn in Algerije vijftien mensen aan gewelddaden ten offer gevallen. Tien slachtoffers waren mohammedanen. Zestien personen, onder wie negen mohammedanen, werden gewond. Het was het laagste aantal doden in ruim een week tijd. Uit een wapendepot bij Oran zijn honderd ton wapens en munitie ge stolen door mensen van de OAS in legeruniform en met valse papieren. De diefstal werd zondagochtend vroeg gepleegd. Volgens een officieel bericht nam men o.a. 83 machine geweren, 209 bazooka's en 3.000 ge weren mee. Bepaalde onderdelen waren echter uit voorzorg uit de ge stolen wapens verwijderd, zodat zij zonder meer niet te gebruiken zijn. In de gisteren verschenen Franse Staatscourant is een besluit vermeld, waarbij tijdelijk militaire rechtban ken worden ingesteld in Algiers en Oran. Nadere bijzonderheden worden niet gegeven. Personen boven de 18 jaar die op heterdaad bij het plegen van aan slagen worden betrapt, zullen zonder een gerechtelijk vooronderzoek direct voor een der krijgsraden verschijnen. De vonnissen, waartegen geen beroep of cassatie kan worden aangetekend, zullen onmiddellijk ten uitvoer wor den gelegd. Slechts ingeval een dood vonnis wordt geveld, kan telegra fisch aan president De Gaulle gratie worden gevraagd. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's (Van onze reisredacteur, W. L. Brugsma) Haast als een anti-climax is gisteravond het Frans-Algerijnse akkoord bekend gemaakt, dat hedenmiddag om 12 uur bij ingaan van de wapenstilstand een eind maakte aan een week treuzelen, een jaar onderhandelen en zeven-en- eenhalf jaar bloedige strijd. Zo ongeïnspireerd als de Gaulle's rede, zo mat waren de slotver klaringen van de totaal uitgeputte Franse en Algerijnse onderhandelaars, die het skelet van het akkoord onthulden. Was het alleen die uitputting, die eerst minister Joxe in Evian, en pas drie uur later de Algerijnse woordvoerder Belkacem Korms FLN-delegatie is er, ondanks de militair onbesliste strijd, in geslaagd te bereiken, dat Algerije binnen zes maanden een onafhankelijke soevereine staat zal zijn met een volledig intact grondgebied, dat ook de Sahara omvat. De Franse en Algerijnse regeringen hebben zich verplicht de volgende formule voor te leggen aan de kiezers, die er in een referen dum hun goedkeuring aan mogen hechten: „Bent U voorstander van een onafhankelijk soeverein Algerije, dat in vrijheid met Frankrijk zal samen werken?" Malek aan de Zwitserse kant van het meer op kil-formele manier de wapenstilstand deden aankondigen, waarnaar 45 miljoen Franse en 9 miljoen Algerijnen hebben gesnakt? Niet alleen. Er zijn een miljoen Fransen in Algerije, die zullen zeggen: „De oorlog is voorbij, leve de oorlog". Inderdaad, de Frans-Algerijnse oorlog is voorbij, maar niemand verheelt dat de organi satie, die zich achter de letters OAS verbergt, haar uiterste zal doen om eerst op Algerijnse en later misschien op Franse bodem een burger oorlog te ontketenen! en niemand twijfelt daaraan, zal het een soevereine staat zjjn die vrije lijk zyn eigen politieke en sociale stelsel kan kiezen. Maar de Franse minderheid krijgt aanzienlijke ga ranties. Niemand kan vervolgd wor den wegens politieke misdrijven Samenvatting Hier volgt een korte samenvatting van het akkoord: Vanavond om twaalf uur ging de wapenstilstand in tussen het Alge rijnse Bevrijdingsleger en de Franse troepen, een wapenstilstand die een overgangsperiode moet inluiden. Daarin zal Algerije binnen minimaal drie en maximaal zes maanden in een referendum over zijn eigen toe komst beslissen. Gedurende die over gangsperiode zal Algerije bestuurd worden door een voorlopig uitvoerend orgaan, dat zal bestaan uit Fransen, FLN-leden en niet-politiek gebonden Algerijnen. Frankrijk zal vertegen woordigd worden door een hoge com missaris. Dit uitvoerend orgaan heeft niet alleen tot taak Algerije zolang te besturen, maar ook zoveel moge lijk Algerijnen bij dat bestuur te be trekken. Het zal tevens verantwoor delijk zijn voor de openbare orde en daarvoor beschikken over een'politie macht en Algerijnse ordetroepen ter sterkte van 60.000 man. In die overgangsperiode zullen alle politieke vrijheden binnen de kortst mogelijke tijd worden hersteld, en het FLN zelf wordt in Algerije een wettig toegelaten politieke organisa tie. Er zal een algemene amnestie worden afgekondigd, waaronder bin nen drie weken alle Algerijnse poli tieke gevangenen worden vrijgelaten. Het FLN hoopt dat ook de Fransen, die wegens hulp aan de Algerijnse zaak gevangen zitten, van die am nestie zullen profiteren. Nog een winstpunt voor het FLN: alle Alge rijnse vluchtelingen in Tunesië en Marokko en dat zijn er honderd duizenden mogen naar Algerije terugkeren. Binnen twee manden zal het uitvoerend orgaan beslissen wan neer het referendum gehouden wordt. Garanties Wanneer Algerije in dat refe rendum de onafhankelijkheid kiest, (OAS-aanslagen bijv.), die vóór het staken van het vuren zijn begaan. De Fransen in Algerije krijgen met behoud van hun Franse nationaliteit drie jaar lang Algerijnse burgerrech ten. Daarna mogen zij hun defini tieve nationaliteit kiezen. Zij zullen zowel in de vertegenwoordigende als in de gezagsorganen een aandeel krijgen overeenkomstig hun aantal. In de steden Algiers en Oran zul len zelfs speciale regelingen daarvoor worden getroffen. Hun bezittingen zullen niet onteigend mogen worden zonder rechtvaardige schadeloosstel ling. Zowel op cultureel, religieus en taalgebied worden hun rechten ge garandeerd. Zij mogen zich vereni gen ter behartiging van hun belan gen, die nog door een speciaal hof gewaarborgd zullen worden. In ruil voor de behartiging der Franse belangen zal Frankrijk aan Algerije financiële, economische en technische hulp verlenen ter grootte van de huidige, aanzienlijke ontwik kelingsplannen (het plan van Con stantino. Algerije blijft in de zone van de frank en de twee landen zul len elkaar in hun commerciële be trekkingen voorkeursrechten verle nen. De Franse oliewinning in de Sahara zal geschieden or.der beheer van een orgaan met gelijk aandeel, dat ook tot taak krijgt de Sahara verder te ontwikkelen. Onmiddellijk na het ingaan van het staken van het vuren zal Frank rijk beginnen geleidelijk zijn troepen terug te trekken, binnen twaalf maanden tot een sterkte van 80.000 man. De rest wordt in de volgende twee jaar teruggetrokken. Maar Frankrijk huurt voor 15 jaar van Algerije de marine-basis Mers el Ke- bir alsmede een aantal vliegvelden en het terrein voor Atoomproeven in de Sahara. „Indien de Nederlanders weigeren officieel met ons te onder handelen over de overdracht van Westelijk Nieuw-Guinea zullen wij dit gebied in de loop van dit jaar bevrijden", aldus president Soekarno gisteren in een via Radio-Djakarta uitgezonden toe spraak. Soekarno zette nader uiteen dat Indonesië heeft besloten „Westelijk Nieuw-Guinea met alle middelen, diplomatieke inbe grepen, te bevrijden", dit laatste echter onder voorwaarde dat Nederland zich in beginsel bereid verklaart het omstreden gebied aan Indonesië over te dragen. In zijn radio-toespraak heeft president Soekarno nader gepre ciseerd, dat de Indonesische afgevaardigden bij de geheime be sprekingen opdracht hebben, eerst zekerheid te krijgen, of dit besprekingen zouden zijn ter voorbereiding van formele onder delingen over de overdracht van West Nieuw-Guinea aan Indonesië. „Als dit niet het geval is moeten zij weer naar huis komen", aldus Soekarno. Geen ,,verkenning,, Hij zei dat het niet juist is, het geheime overleg voor te stellen als een „verkenning" en beschuldigde er de Nederlanders van. het fundamen tele beginsel van het geheime over leg te hebben „verdraaid". Zijn bevel van 19 december voor de „bevrijding van het gebied is nog steeds van kracht. „Ik heb opdracht gegeven, dat dit bevel niet zal wor den ingetrokken, maar met nog meer kracht ten uitvoer zal worden ge legd". „Indonesië", aldus Soekarno ver der, bereidt er zich nog steeds op voor Nieuw-Guinea mot geweld te veroveren, maar als het gebied door onderhandelingen en zonder bloed vergieten weer bij Indonesië kan worden gevoegd, zou hij naar Ne derland gaan om de Nederlanders Het was zaterdag een glorie dag voor de Nederlandse sport. Sjoukje Dijkstra, de blonde Am- stelveense doktersdochter, werd te Praag. wereldkampioene kunstrijden en zette daarmee een kroon op een prachtige sport- carrière. Op de foto ziet men de Neder landse ambassadeur in Tsjecho- Slowakije. de heer Bas Backer. Sjoukje een boeket speciaal per KLM aangevoerde tulpen over handigen. Meer nieuws over de wereld kampioenschappen kunstrijden op de sportpagina's. Bij een gasontploffing in het dorp Sulaimanpur bij Sylhet in Pakistan zijn zaterdag 55 mensen om het le ven gekomen. Men was bezig een put te boren. Het gas in de bodem ontsnapte onverwachts en ontplofte. Twaalf personen werden onmiddel lijk gedood; 43 van de 54 gewonden stierven later. Tsjombe bij Atloela President Tsjombe van Katanga heeft zondag in Leopoldstad een on derhoud gehad met de premier van de Centrale Kongoiese regering, Cy- rille Adoela. Het was het begin van hun ge heime overleg over de middelen om Katanga met de rest van Kongo te verenigen. dank te zeggen en de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië te normaliseren. Dit was de eerste openbare verkla ring van Soekarno over de komende informele bijeenkomst onder auspi ciën van de V.S. Indonesische agendapunten Volgens „Antara" zal Indonesië op de geheime voorbesprekingen tussen Nederland en Indonesië twee belang rijke agendapunten indienen. Het zijn de procedure voor de overdracht aan Indonesië van het Nederlandse bestuur over Westelijk Nieuw-Gui nea en de kwestie van het normali seren der betrekkingen tussen Indo nesië en Nederland na deze over dracht. De besprekingen zoals gemeld beginnen morgen in de omgeving van Washington. Prinses Beatrix heeft een oriëntatiebezoek oebracht aan Walcheren, waarbij zij speciaal belangstelling had voor het ter rein in de Oranjepolder bij Arne~ muiden in de omgeving van het V eer se Meer. een van de twee terreinen, welke het Koninklijk Paar aan de Nederlandse jeugd zal aanbieden als jeugdcentra. De Prinses op de dijk bij Ar- nemuiden in gesprek met de 76- jarige landbouwer Cruck. de eni ge bewoner van de omgeving van het terrein. Ben Bella vrij Ben Bella en zijn vier medestan ders. die in oktober 1956 in Franse handen vielen toen z|j per vliegtuig van Rabat naar Tunis onderweg wa ren, zijn gisteren vrijgelaten nadat in Evian het Frans-Algerijnse be standsakkoord was getekend. Zij ver trokken gisteravond laat per vlieg tuig van het Parijse vliegveld Orly naar Genève. Vandaar begaven zij zich per auto naar het dorp Signal de Bougy, waar de afvaardiging van de Algerijnse voorlopige regering ge durende de laatste onderhandelingen met de Franse regeringsdelegatie heeft gelogeerd. Slot pag. 2 Drie kleine kinderen een jongetje en twee meisjes uit één gezin zijn zaterdagmiddag omgekomen bij een brand, die een klein hufsje aan de Buiten- watersloot te Delft volkomen in j de as legde. In het doodlopende zijstraatje van I de Buitenwatersloot, dat van oudsher in de volksmond „Siberië" heet, vol trok zich zaterdag omstreeks twee uur het drama, dat de familie Jans sen zo zwaar trof. De vader, de 31- jarige chauffeur L. J. Janssen was naar Vlaardingen om werk te zoeken, en de 24-jarige moeder M. Janssen- Van Egmond was op bezoek by ken nissen. Hun oudste zoontje (5 jaar) was een eindje gaan fietsen. De an dere drie kinderen de 3%-jarige Leo, de bijna 2-jarige Desiree en de negen maanden oude Jolanda wa ren derhalve alleen thuis. De politie neemt voorlopig aan, dat het jongetje Leo, dat toen zyn moe der wegging zat te tekenen, met luci fers heeft gespeeld en brand heeft gesticht. Hij zou daarna naar boven zijn gevlucht, waar zyn zusje Desiree j ziek op bed lag. Leo heeft al eerder brand gesticht. Vorige week stak hij een krant in brand en legde die op een stoel, welke vlam vatte. De brandweer neemt aan, dat de kinderen reeds in de dikke rook wa- J ren gestikt voor het vuur hen be- reikte. De baby werd beneden in de verkoolde wieg aangetroffen, de an dere iwee op zolder. De brand werd omstreeks twee uur ontdekt door de buren. Zij merkten de rook op, die zelfs hun huisje bin nendrong. Men ging naar de her komst zoeken en zag, dat dikke rook wolken uit het huisje van de familie Janssen naar buiten drongen. By de poging van de buren het brandende huis binnen te gaan, waarbij de deu ren verden geforceerd en ramen werden stuk geslagen, laaide het vuur plotseling fel op. De inmiddels gealarmeerde brandweer kon niets meer redden. Het woninkje met alles, wat er in stond, brandde totaal uit. De politie heeft de Haagse officier van Justitie van het gébeurde in ken nis gesteld. Vele nieuwsgierigen stonden 's- avonds nog in groepjes bijeen in deze buurt. Het huisje, ongeveer het mid delste van een rjj kleine woninkjes, die al geruime tijd op nominatie staan om gesloopt te worden, was haast'g met planken dichtgespijkerd. De straatlantaarn vlak voor de deur was zwart geblakerd. De buren vertelden, hoe vergeefs getracht was de kinderen te redden. Het was vrij wel onmogelyk de vuurzee binnen te dringen. Toch was men er in ge slaagd een kind via het dak naar buiten te brengen, maar deze hulp kwam toch te laat. Algemeen was de deelneming met de zwaar getroffen ouders. De vader was aanvankelijk niet te vinden. Hy hoorde het ver schrikkelijke nieuws, toen hij om zes uur huiswaarts keerde. Hy vertelde de politie, dat hy by een superfos- faatfabriek n Vlaardingen naar werk gezocht had. De totaal overstuur zijn de moeder was toen al ondergebracht bij buren. N.V. Tabaksfabriek J. Gruno-Nijkark (9uc/ QTteuws a Uit het Leidsch Dagblad van i 19 Maart 1862: De opbrengst der oliebron- f nen in Canada en in de Ver. t Staten is altoos nog even t overvloedig. In de Victoria docks zijn reeds 5000 vaatjes ontscheept en belangrijke la- dingen worden te Liverpool verwacht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 1