Mendez-vous SCHEEPS BERICHTEN PANDA met het verleden De ruiterlijke, romantische en amoureuze hoogtepunten uit het rijke leven van 'n arm man De Koen en Linnie en de Dienomnat ress ven LEIDSCH DAGBLAD - DINSDAG 23 JANUARI 1962 DAGELIJKS VERVOLGVERHAAL door CLEMENS LAAR 70; „Ik moet rtiijn plicht doen", zei hij Ineens merkwaardig rustig. Toen be gon hij te onderhandelen: „Kijk eens hier, Godeysen, als u die knol nu eenmaal niet wilt inle veren.... Er zou immers een onge lukje kunnen gebeuren. Schiet hem een kogel door zijn oor, dan is er wel iets aan te doen. Daar zou ik wel voor kunnen zorgenNatuurlijk zou ik dan een verklaring van een veearts moeten hebben, maar men zou het ook zo kunnen aanleggen, dat dat stuk vee bij het inladen een been gebroken heeft en Ik hief mijn hand op. Toevallig was het de rechter, waarin ik Bayard hield. Hij kromp ineen, alsof ik hem al geraakt had. Wat ik eigenlijk had willen doen, wist ik niet. Ik had weer iets gedaan zonder te overleggen. Maar wel wist ik heel zeker, dat ik mijn paard lie ver het genadeschot zou geven dan het aan vreemde handen toe te ver trouwen. Toch voelde ik een bijna niet te onderdrukken dwang om het wapen op te heffen, zorgvuldig te mikken en die ellendeling daar voor me te raken. Dat was nu echt een voorstel van Rost: „Geef dat stuk vee toch een kogel Zo waren die zondagsruiters nu eenmaal. Als een paard niet meer goed meekon, dan weg ermee, naar de vilder. Zonder complimenten. Zij zondigden niet alleen tegen de paarden; maar zij vergrepen zich aan alles wat goed en behoorlijk en menselijk was. Maar zij wisten het niet eens. Ik keek naar het wapen en voelde me hulpeloos. Toen kwam Wenzel Parkuhn weer de kamer binnen: „Ik wilde u alleen maar komen zeggen, ritmeester, dat ik Herzeloide heb voorgereden. Misschien wilt u haar nog een stukje suiker geven". Verwilderd keek ik hen aan. Thans voelde ik me als een dier in de val. „Ik heb de merrie buiten vastge bonden, ritmeester". Toen slingerde ik 't pistool in een hoek en rende langs Parkuhn heen naar buiten. Achter mij hoorde ik Rost bezwerend, maar opgelucht roe pen: „Gebruik toch uw verstand Go deysen geen domheden In de gang moest ik even blijven staan en diep adem halen. Ik was in eens bang, het dier onder de ogen te komen, want het was wel het meest van alle „mijn paard" geweest. Het moment, waarop het voor de eerste keer zijn hoofd tegen mijn Ill Hoe is het ontstaan? Dit woord: TALHOUT Talhout is uit dunne stammen en dikke takken gezaagd hout dat bij het tal verkocht wordt. Meestal is dat tal honderd stuks. Wij hebben hier dus te maken met een woord tal voor getal. Het komt ook voor in talloos, ta 1 r ij k, ta 1 s t e 1- sel en hangt natuurlijk samen met het werkwoord tellen. Maar er is verwantschap met talen (hij taalt niet naar zoetigheid) en met het zelfstan dige naamwoord taal. Uit de betekenis aantal, getal, is name lijk die van opstelling, bereke ning ontstaan en daaruit weer die van uitspraak, spraak in het algemeen. Het Engelse tale be tekent verhaal. lllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllM schouder gevlijd had stond mij in eens voor ogen. Toen de laatste rit in de bonte stoet, de strijd om een uitweg en een zin voor mijn leven. Dan het ogenblik waarop wij beiden, mijn paard en ik, uitgeput en een zaam naast elkaar liepen en er plot seling een kleine, witte wolk bij ons neerdaalde Ik hoorde Wenzel Parkuhn en Rost achter mij en deed de huisdeur open. Het scheelde een haar of ik was in lachen uitbarsten. Misschien maakte ik ook wel een beweging om mij voor mijn voorhoofd te slaan. Dat had ik toch ook wel kunnen be grijpen: het paard dat daar vastge bonden was, was Herzeloide niet. Het was een niet meer zo jonge half bloed, fijn gekleed en een beetje te hoog op de benen. Ik stapte er naar toe en streek het zachtjes over de hals. Veel geluk, arme drommel. Op een gegeven ogen blik zullen de Fransen wel merken, dat je alles behalve een spruit van Festa bent. Als je 't erg goed treft, kom je nog wel eens cp een boer derij terecht. Ik keerde mij va-n het paard af. Onzeker en besluiteloos stond Rost in de deuropening. Hij had zich ge haast de papieren, die hij tevoor schijn gehaald had, mee te brengen en hield die krampachtig tegen zijn borst gedrukt. Het was een dwaas tafereel en achter zijn rug stond Wenzel Parkuhn breeduit te grijn zen. Hoezeer het me ook tegenstond, de komedie moest tot het einde toe gespeeld worden. „Laat die merrie toch hier, Rost. U bent zelf immers ook ruiter. U moet zich toch kunnen voorstellen, wat dit paard voor mij betekent Onmiddellijk herkreeg Rost dat, wat hij voor houding hield. Ik zag hem letterlijk opzwellen. ,,'t Spijt me. mijnheer Godeysen. Mijn besluit staat vast". Hij zag er een beetje opgejaagd uit; zijn gezicht glom, maar afgezien daarvan was hij in alle opzichten de waardige vertegenwoordiger van de wet en het staatsgezag tegenover de [Wanorde en de chaos, verpersoonlijkt j in zo'n onmogelijk element als ik was. j Ik weet niet, of ik mijn rol goed 'of slecht speelde, toen ik zo toonloos mogelijk zei: „Dan rest mij niets anders dan toe te geven, Herr von iRost". In alle geval trapte hij g !er in. Zo ver dat bij een Rost mo- gelijk was, moest ik zelfs aannemen, H dat zijn verontwaardiging echt was, g toen hij na de laatste formalitei- m i ten opmerkte: „Dat. was nu weer eens m [typerend voor u, Godeysen. Altijd in s de contramine, altijd uit de rij lopen, steeds de buitenstaander spelen U ziet nu wel, waar dat toe leidt. Ik waarschuw u in alle vriendschap Godeysen, ik waarschuw u Het kwam me voor, dat zijn hoor nen bril beslagen was, misschien was het ook het opvlammen van zijn blik in die veelzeggende mengeling van protserigheid, overdreven veront waardiging en geheime onzekerheid. Wij keken elkaar aan en tenslotte zei ik slepend: „Hartelijk dank, Rost, werkelijk ik dank u Dat was trouwens niet gelogen. Ik had nu be grepen dat deze Rost feitelijk geen schurk of schobbejak was. Alleen maar iemand, die de voorschriften volgt. Hij was altijd een volmaakt cliché. Maar ik Ja, Jurgen, mijn jongen, het was mij toen even duidelijk als thans, dat ik niets belangrijks in mijn le ven had tot stand gebracht. Nergens was er iets van mij te vinden, dat men als een prestatie of zelfs maar als een bescheiden bijdrage tot men selijke civilisatie kon opvatten. Vaak had ik zelfs gedacht, dat van alle nutteloze personen van die tijd ik de meest, zinloze was. De consul en grote zakenman Rittinghaus en nu weer die Karl-Heinz von Rost. als ver tegenwoordiger der wettelijke bur gerlijke belangrijkheid, hadden mij ineens geleerd, mezelf met andere ogen te bekijken. Het klopte: ik was inderdaad een eeuwige buitenstaander, een eeuwi ge dwarsdrijver: ik was iemand, die niet langs de voorgeschreven wegen, maar over mijn eigen kronkelige pa den reed. Maar ook wist ik nu, dat ik geens zins zo onbelangrijk was, als ik mij tot dat. ogenblik steeds gevoeld had. Het is van belang, ja noodzakelijk, dat tegenover de miljoenen keurige Rosts een handjevol Godeysens staat. Ik geloof dat anders de vreugde en de natuurlijke hartelijkheid, het plezier aan het bestaan het beetje goedheid van mens tot mens, in de uniform van het nuttige voorgoed zouden verdorren. Nee, de Godeysens zijn inderdaad belangrijk. Een fat soenlijk mens met een levend, klop- Vervolgverhaal voor de kleintjes 4869. Panda was zich er niet van bewust, dat Jolliepop alweer in moeilijkheden verkeerde. Hij stond een beetje besluite loos uit het raam te kijken en probeerde te bedenken wat hem nu verder te doen stond. Die razende robot moest schadeloos ge maakt worden, dat stond vast maar hij had een slapeloze nacht gehad en hij begreep dat hij niet helder zou kunnen denken voor dat hij zich innerlijk wat gesterkt had. Toen hij dan ook iemand achter zich hoorde bewegen, zei hij, een geeuw onderdrukkend: ,,Zeg Jolliepop, ik zou nu eerst wel eens een lekker kopje thee willen en dan Maar het geeuwen verging hem. want achter hem knarste een metalen stem: „Niksthee! Eerst das! Al tijd eerst netjes! Hier, das!" De Dienomaat bood een zeer onaangename aanblik, en de das die hij had uitgezocht, was ook al niet veel bijzonders. Geen won der dus, dat Panda schrok en het op een lopen zette„Jolliepop!" riep hij, terwijl hij naar de hal rende. JolliepopKom eens hel pen! Dat gekke ding is er weer met jouw dromen!" Hij was ech ter niet vlug genoegde opgeladen robot haalde hem in en begon hem met harde hand de das om te stroppen. 12-13. Misschien, zei Koen. Ik heb er wel vaak over ge dacht! Maar hoe wou je dat dan doen? vroeg Linnie. Dat weet ik nog niet, zei Koen. Daar moet ik nog iets voor verzinnen, maar weg wil ik in ieder geval. Het bevalt me hele maal niet hier, in dit vervelende warenhuis, waar al die mensen je de hele dag maar aangapen! En ik zou ook wel weg willen, zei Linnie. Mag ik met je mee? Dat is goed hoor. zei Koen. Kom, zullen we samen eens wat gaan rondkijken? pend, met een verlangend en stre vend hart is veel belangrijker dan een heel leger directeuren-generaal, groothandelaars, fabrikanten, diplo maten en generaals, die terwille van hun geweldige functie de mens in zichzelf hebben laten afsterven. Dat was toen mijn heilige over tuiging, en zij is 't nog. Daarom moeten wij er voor zorgen, dat de ruiters in deze wereld niet uit sterven. Hun aantal kan niet groot genoeg zijn, of zij nu in het zadel zitten of niet. Jij bent een Godeysen, beste jon gen en daarom zul je tot het einde van je leven op de rug van een paard zitten. Jij bent een ruiter en zult door je levend voorbeeld andere in het leven roepen. Vergeet echter niet, dat de werkelijke ruiters niet allen in de stijgbeugel stappen en dat sommigen van hen voetballen of ke gelen of hun levensgevoel in geen enkel van zulke uiterlijkheden ver tolken, maar toch zijn zij meer rui ter dan menigeen, die het geluk heeft- op een paard te zitten. Het zou mooi zijn, als het aantal van hen, die dat kunnen, weer zou groeien. Het paard is en blijft een pracht opvoeder van de mens. Wie er mee omgaat en door het paard niet alleen geduld maar zelfs be mind wordt moet iemand zijn, die tot in de ruggemerg een goed mens is. Zie je, Jurgen, dat ging mij alle maal door het hoofd, toen Rost en ik elkaar aanstaarden en daarom was het niet gelogen, toen ik hem bedankte. Toen hij wegreed, kon ik hem peinzend en met een merk waardig bevrijd gevoel nakijken. Wenzel Parkuhn stond naast mij en mompelde: „Toch had men hem op zijn gezicht moeten slaan". Afwezig en afwerend merkte ik op: „Waar om? En trouwens, wie zou dat doen?" „Dat is het juist, ritmeester, dat is het juist. Daar komt het juist alle maal door. De ene helft is te ge meen en de andere niet gemeen ge noeg. Het is toch een vreemd le ven". Ik schoot in een lach en greep onbewust naar zijn arm. „Zoudt u hem dan in zijn gezicht hebben kun nen slaan, Wenzel?" „Nee, natuur lijk niet, ritmeester. Maar dat is het juist. Men behoorde het te doen, maar men kan het niet". Ik voelde mij ineens warm wor den en blij. Het was plotseling alsof niet Wenzel Parkuhn, maar mijn oude Gabriël Zeisig tegen mij ge sproken had. Misschien was die 't zelfs op de een of andere manier. Want ieder een die werkelijk ergens goed voor is, blijft voortbestaan. De wereld was vol Rosten, maar de Zeisigs stierven toch niet uit en ook niet de Queissen en de Ritting- VOETGANGERS: Het is verbode- oinnen dertig me ter van een zebrapad over te steken hausen en de Patten Op een goe de dag zou ik zeker ook wel weer van Pat iets horen en onder de een of andere vorm zou ook Queiss te rugkeren, wiens sterfelijk ik al zo lang in de 'grond van Vlaanderen rustte en Nee, het goede in het leven was niet te vernietigen. Ik wilde Wenzel Parkuhn impul sief een beetje naar mij toetrekken, maar bemerkte toen verschrikt, dat ik zijn lege mouw had vastgegre pen. Ik wist nu ook, dat zijn linker been een kunstbeen was. In een mengeling van ontzetting en schuldbewustzijn staarde ik hem aan. maar hij lachte: „Daar is niets meer, ritmeester, en daar groeit ook niets meer bij". „Ik geloof" zei ik, „dat. het leven u nog veel plezier verschaft, Wen zel. En toch hebt u waarachtig wel veel verloren. Altijd bent u opgewekt en onbezorgd. Hoe speelt u dat eigen lijk klaar, Wenzel?" Zijn lach verdween. Ik had die vraag niet moeten stel len, want zijn rustige boerse zeker heid kon geen woorden vinden voor iets, dat alleen maar in het gevoel besloten lag. Maar toch vond hij een antwoord en ik geloof dat een dichter het niet mooier en vollediger had kun nen zeggen: „Ja maar, dat moet men immers zo doen, ritmeester Ik bedoel, waar zou het anders heen gaan, als mense-n als wij het bijltje er bij neerlegden. Ik bedoel, wij weten tenslotte immers, hoe heerlijk het leven kan zijn. We hebben het immers zelf eens gekend Maar wat moeten anders de jonge kereltjes zeggen, die -niets anders van het leven hebben leren kennen dan moord en doodslag en pijn en nu honger en armoede.Ja, die weten immers van niets. Die kijken naar ons. En als wij dan beginnen te grie nen". Zo op het eerste gezicht was dat waarschijnlijk een erg onhandige verklaring. Maar voor mij was zij als een bevel. Ik had nog altijd mijn hand om de lege mouw van Wenzel Parkuhn liggen. Hij lachte nu weer: „Herzeloide staat trouwens veilig en wel bij het meer." „Juist, dat had ik willen vragen, Wenzel. En nog iets: is er nog een goede borrel in huis?" «Wordt vervolgd) Een opera van Gilbert Bécaud Adrians Maliponte in de hoofdrol (Van onze Brusselse correspondent) Gilbert Bécaud, de Franse liedjes zanger en nog steeds idool van vele „niet-meer-helemaal-tieners", is al jaren bezig met het verwezenlijken van zjjn groot ideaal: het compone ren van een opera. Het werk moet titans vrijwel gereed zijn. Het heet „l'opera d'Aron" en het zal in de herfst van dit jaar voor het eerst worden gespeeld in het Theatre des Champs Elysees te Parijs. Voor de vrouwelijke hoofdrol heeft Bécaud te Brussel de zangeres Adriana Mali ponte geëngageerd. Hij was speciaal naar de Bel-gische hoofdstad gekomen om er de door Maurice1 Bejard geënsceneerde voor stelling van Hoffmann's Vertellin gen in de Muntschouwburg te zien. Het plan bestaat namelijk, dat Be jard ook de Opera d'Airon zal regis seren. Daarover wordt nog onderhan deld, maar Bécaud was zo enthou siast over de zangeres, dat hij haar ogenblikkelijk een engagement heeft aangeboden. Adriana Maliponte is in 1938 te Brescia geboren, maar zij woont thans met haar ouders in de Elzas. In maart zal zij in de Parjjse Opera de hoofdrol spelen in de wereldpre mière van „De Oppermens" van Me- notti en de maand daarop, wanneer Béjard met Offenbach's opera naar Parijs komt, vervult zij er de rol, welke zij thans ook zingt. Daarop volgt dan in de herfst de langver wachte, reeds jaren aangekondigde en vaak verschoven première van de opera van Bécaud. Leden Hoge Raad naar Ned. Antillen Op 11 februari a.s. zullen mr. G. E. Langemeijer, procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden en mr. F. J. de Jong, lid van de Hoge Raad, voor een oriëntatiebezoek naar de Ned. Antillen vertrekken. Deze reis houdt o.m. verband met de in werkingtreding van de Rijkswet in zake cassatieregeling voor de Ned. Antillen. Begrafenis dichter Gerrit Achterberg Uit de kring der Nederlandse let terkundigen kwamen gistermiddag velen naar de algemene begraafplaats „Rusthof" in Amersfoort om aan de plotseling verscheiden dichter, Gerrit Achterberg de laatste eer te bewijzen. In de aula vertolkte de dichter-uit- gever Bert Bakker de gevoelens van de vrienden-letterkundigen. Hierna las de heer Bakker enkele gedichten van Achterberg. Ds. M. J. Wagenvoorde uit Zwolle sprak naar aanleiding van Openba ringen 21. Ook hij getuigde van Achterbergs groot dichterschap. Bij de groeve sprak Ed. Hoornik een enkel woord en bad ds. J. T. Door nenbal het „Onze Vader". Bij het in treden van het stoffelijk overschot ln de aula speelde de organist Jaap El zenaar Bach's „Jesu meine Freude" en bij het uitdragen van de baar klonk „Ruhe sanfte", een fragment uit de Mattheus Passion. Bij de plechtigheid waren o.m. aan wezig de dichter A. Roland Holst, prof. N. A. Donkersloot (Antonie Donker), prof. Garm Stuiveling, Jan H. de Groot, Karei Jonckheere, J. B. Charles, Pierre H. Dubois en een aan tal jongere letterkundigen. Landbouwschap legt beslag op toeslagen Op tal van plaatsen op de Veluwe worden dezer dagen weer protestver gaderingen gehouden van de Bond voor Bedrijfsvrjjheid in de Landbouw, de z.g. „vrjje boeren". Ditmaal gaat het tegen de beslaglegging op de graantoeslag, waartoe het Landbouw schap in een aantal gevallen is over gegaan bjj weigeraars voor dit schap. Dit is voor het eerst, dat het Land bouwschap een dergelijke maatregel heeft genomen. Tijdens een gisteravond in Elspeet gehouden grote vergadering werd be sloten een deputatie te zenden naar de voedselcommissaris in Gelderland om hem mede te delen, dat de vrije boeren niet langer de registratiekaar- ten zullen invullen. Deze registratie- kaarten dienen voor de mei-inventa risatie van de landbouw en de gege vens ervan worden gebruikt als grondslag voor de heffingen. Een aantal boeren heeft voorts be sloten geen graan meer te verbouwen en het bouwland om te werken tot grasland. Posities Nederlandse schepen iactekerk 21 v Bremen te Hamburg Aaltje 20 v Antwerpen n Queenboio Aaracnburgh 22 te Stockholm Abuekerk 21 te Dar es Salaam Adine 21 v Rott. te Lissabon Ador 21 v Londen te Antwerpen Au ruslus 20 op 100 m W Kreta n Liverpool Adriana 21 v Londen te Rotterdam Aogls 20 op 600 m ZW Azoren Aeneas p 22 Kiel n Kopenhagen Aerdcnhout p 20 Ouessant uitreis Ahoy p 21 Brunsbuttel n Zwolle Akkrumdyk 20 op 800 m ZW Azoren Albert V p 19 Lizard n Cork Albert Willem 21 te Antwerpen Alberta p 22 Kiel n Lubeck Albion 21 v Londen te Rotterdam Aiblreo 20 v Antw. n Anlofagasta Aica 20 v Bremen te Huelva Alcetas 21 v Or an n Barcelona Alchlba 19 te New York Alcor 21 v Amst. te Antwerpen Aldubl 20 v Antw. te Rotterdam Alctta Johanna 20 te Workington Aigenib 20 v Trinidad n Santos Algol 22 v Aden n Suez Aiunrab 21 v Hamburg te Rott. Ali S 20 v Londen te Dordrecht Allolh 21 v Tamplco te Tampa Alkaid 21 ten anker Rio Grande Alkcs 20 v Marseill£ te Cadiz Almkerk 21 v Zeebrugge te Havre Alnatl 20 160 m ZO St. Vincent KV Alpliacca 22 140 m NW Alexandrië Alpherat p 19 Cape Canaveral Alinlra 21 v Rio Janeiro te Bahla Ambulant 21 v Barri te Venetië Amerskerk 21 v Durban te L. Marques Ammon £0 v Maracaibo n La Guaira Ampenan 21 v Madras te Rangoon Amsiclkroon 20 ISO m NO Tamatave Amstelmeer 20 70 m NNO Las Palmas Amtselstrooin 22 te Lelth verwacht Amyntas 22 v Gothenburg te Amst. Andromeda 22 v Swansea te Antw. Andyk 22 op 120 m NW Finisterre Anja 20 v Oudenhoorn n Boston Anna Broere 21 te Felixstowe Anne Christina 22 te Vitoria Anne llerfurth 19 te Benghazi Amienkerk 21 v Rott. te Amsterdam Antarctica p 22 Kiel n Odense Antarcs p 20 Vlissingen n Blyth Antje 21 v Felixstowe te Rotterdam Arbon 21 v Par te Amtserdam Areas p 20 Oporto n Rotterdam Archimedes p 20 de Azoren n Curacao Argos 21 v Palermo te Antwerpen Arkeldyk 21 v Rott. n Bremen Arneb p 20 K. Gris Nez n L. Palmas Arnedyk 20 op 260 m WZW Bermuda Arnhem p 19 Gibraltar n Marseille Arnoudspoldcr 21 te Antw. en 23 te Rotterdam verwacht Artemis 20 op 320 m NO San Juan Ask 20 te Stockholm (rep Aspera 19 te Torbay schuilen Asterope 20 le Hampton Roads Atlnntide p 20 Skagem n Honnigsvaae Atlantis 31 v Bayonne n d Tyne Atlas 20 v Bar! n Gibraltar Attls 21 v Antwerpen n Curacao Audacia 21 v Antwerpen te Londen Avanti 19 v Bremen te Foynes Bab T p 20 Bornholm n Zaandam Ball 22 v Amsterdam te Antwerpen Batons p 20 Port Sudan n Umm Sab- Baltic 21 v Antw. te Rotterdam Bantam 21 v Suez n Aqaba Banda 20 op 130 m ONO Ras Tanura Barendsz 21 te Marina di Carrara Batavier 1, 21 v Rott. te Boston Batavier 5, 21 te Rotterdam Batjan 19 v Papeete n Auckland Bawcan 20 op 75 m NNW Djeddah Beekbergen 20 v Rott. te BUbao Bellatrix (B) 21 te Boston Bengalen 18 te Portland (O) Bengkals 22 560 m O Formosa n Los Angeles Berkbout p 20 Understen n Amst Bernlna 22 te Rotterdam verwacht Bernisse 19 v Rouaan te Middlesbro Beta p 20 Sandettie n Poole Betty Anne S p 20 Dungeness Betty Jean 21 te Rotterdam Bcvesier 21 te Rotterdam Beycrland 31 v Harllrigen te Jooie Bianca p 22 Oporto n Messina Binnenhaven 21 te Casablanca Biutang 21 v Immingham te Amst Blltar 20 v Genua te Marseille Boezemsingel 21 te Havre Bonanza 22 v Port Talbot te Dublin Bonita 21 v Cristobal te Tampa Borculo 20 v Falmouth n Poole Bosco 21 v Dubai te Karachi Brandaris 21 v Par te Rotterdam Brinda 19 te Weston Point Brittenburgh 20 v Rott. n Middlesbro Brouwersgracht 23 te Kopenhagen verwacht Caland Wismar-Cork p 22 Texel Camphuys 19 v Zanzibar te Durban Capri 21 v Hamburg te Cuxhaven Caprlcornus p 21 Ouessant n Swansea Caribla p 22 Kiel n Helslngborg Carnissesingel 22 te La Pallice vetw Cart ago 21 op 180 m NO Jamaica Castor 22 v Hamburg te Amsterdam Catharina 22 te Rotterdam verwacht Catbarina F 22 v Vlissingen n Zweden Celebes 20 te Dar es Salaam Ceres 21 op 400 m W Aruba n La Romana Chiron 20 v Paramaribo te Demerara Chrysant 21 v Belfast te Swansea Cito 20 v Londen te Dordrecht nngokust p 20 de Casquets Contact 21 v Bergen te Harllngen Corale 21 v Ipswich te Amsterdam Cornelia B 1, 18 te Avonmouth Cornelia B 2, p 19 Dover uitreis Corsica p 22 Kiel n Kopenhagen Uahomcykust 21 v Hamburg n Antw. Dalerdyk 17 v Los Angeles n San Francisco Daphnis 19 te New York David 20 v Rotterdam n Dublin Dclfborg p 20 Smith Knoll n Leirh Delft 21 v Rotterdam te Bremen Denzo 19 v St. Valery te Londen Deo Duce p 21 Kaap Roca n Spezla Dlemerd.vk 21 v Londen te Antw. Diet p 19 Lizard n Waterford Dietert p 20 Brunsb. n Norwich Dillgentia 23 te Immingham verwacht Dlnkelstroom 21 v Rott. n Cardiff llinteldyk 20 v Cristobal n Londen Diogenes 21 v Rotterdam n Bremen Dollard 20 v Wisbech te Boston Donau 20 v Antwerpen n Londen Doris 21 v Trinidad te Paramaribo Douwe S 20 v Aalborg n Vlaardingen Draco 21 v Tanger n Cadiz Drente 21 v Antw te Rotterdam Dulveland 31 te Temeuzem Echo 20 op 425 m ZZO Monrovia Eddystone 23 te Newport verwacht Ecmstroom 21 te Amsterdam Egbert S 21 v Portsmouth te.Rott. Egbert Wagenborg p 21 Kiel n Nvko- ping Elisabeth 21 v Pltea n Ostende z Eljo p 20 Landsen n Wicklow Ella 22 v Brunsbuttel n Elshout 31 v Shoreham te Rotterdam Embla 22 v Uddevalla te Londen Energie 21 v Antw, n Stockholm Eos 22 v Itea n Gibraltar Erasmus p 21 Kaap St. Vincent Europa 21 v Rotterdam te Gent Export 2, 20 v Londen te Rotterdam Farel p 20 Borkum n Rotterdam Favoriet 19 te Corcubion Fen 20 v Antwerpen n Rochester Fiducla 20 v Hamburg te Rotterdam Fiducia 2, 21 te Londen Fivelstad p 20 Vlissingen n Fenlth Ftevo 21 v Amst. te Kalundhnrg Flores 21 v Lelth te Newcastle Fokke de Jong p 20 Terschelling Preston Forcl 19 v Delfzijl te Amsterdam Frans v. Seumcren 22 te Amsterdam Fravizo 20 v Valencia te Gandla Frida Blokzijl 18 te Belfast Friesland SSM 21 te Swansea Frigro p 20 Esbjerg n Sklen Gaasterdyk 20 op 350 m ZW Bermuda Ganstcrkerk 18 v Bugo te Singapore c.nasterland 21 v Vitoria te Bahla Gaastcrland SSM 31 te Rochester Gabonkust 21 v Douala te Lagos Ganymcdes 21 v Amsterdam n Callao Garoet 22 v Bremen n Hamburg Geertje Buisman 20 v Lissabon n Amsterdam Geestdam 20 te Boston Gecstdicp 22 te Maassluis Geestland 21 op 1000 m NNO Barbados Gceststroom 22 te Boston verwacht Gerd 20 v Amsterdam n Londen r.iessenkerk 23 te Aden verwacht Girondc 19 v Londen te Dover Gloria Marls 20 te Antwerpen Glory 22 v Rotterdam te Hamburg Gooiland 21 v Amst, te Bremen Goote 22 te Liverpool verwacht Gouwestroom 21 v Antw n Manchester Gramsbcrgen 31 te Pasajes Grebbestroom 21 te Amsterdam Grutto 21 v Londen te Rotterdam Hagno p 21 Finisterre n Tenerlffe Harry p 20 Brunsbuttel n Rouaan Hnskcrland 21 te Harllngen Hathor 21 v Amst. te Rotterdam Hector p 20 Algiers n Antwerpen Hecuba 20 op 450 m WZW Finisterre Heelsum 22 v Mossamedes te Loblto Heetnraadslngel 20 v Rott n Watorfnd Heenvllct p 20 Brlstolkanaal n Algiers Hciloo 20 v Amsterdam n Ipswich Helemar H 25 te Kings Lynn -erw Helicon 21 v Crislnhal n Curacao Helios 21 v Molrana teBergen Helvetia 20 v Londen n Dieppe Hennle 20 te Grangemouth Henrlca Thekla 21 te Antwerpen Herman Bulsman p 20 Tyboron n Rott Hilversum 20 300 m NNW Finisterre Hinde 21 v Londen te Amsterdam Holland p 20 Zanzibar n A-mnloene* Hontestroom 21 v Amst. n Hull Hoogkerk 21 V Svdney te Melbourne Hoogland 20 v Rott. n Immingham Hoogvliet p 20 Lizard n Dublin Houtman 20 op 800 m O St Helens Hunzestroom 19 te Liverpool Huybergen 22 te Rotterdam flydra 22 v MeJIIlones te Antofagas'. iberia 20 op 50 m WZW Oporto Ida D 21 v Kopenhagen te Kiel Ida Jacoba 18 v Dublin n Bordeae- Ida Picter 22 v Swansea n Frankrd Irnkc 21 v Barcelona n Leixocs Ipswich Pioneer 21 te Rotterdam Ipswich Progress 21 te Ipswich Irazu 20 op 210 m ZZO Bermuda Irene 18 v Waterford n Swansea Irene S 22 v Garston te Rotterdam Ivoorkust 21 v Dakar n Antwerpen Jacaranda 19 v Amst. te Londen Jacob Teekman 20 te Zwolle Jagersfontein 20 v Kaapstad n Las Palmas Jan Herman 20 v Cagliarl n Sillith Jans 2) v Londen te Amsterdam Jantje Epplena 21 v Par te Gent Jean E 20 v Amsterdam n Londen Jouan van Oldenbarnevelt 23 te Syd ney verwacht Johanna (P) 20 100 m NO Ouessant Johnny 22 v Kopenhagen te Amst. Jose H 19 v Rott. te Colchester Joseph Frerlng p 20 Finisterre Jozef Swendcn 21 v Antwerpen n Cork Jul'Mary 21 v Londen te Amst Juvalta 22 te Amsterdam verwacht Karet Hull-Malmo p 21 Kiel Karlmun 22 v Penang te Djibouti Kastanjesingel 22 v Par n La Pallice katvndrecht 20 150 m NNO Port Su dan Kauvyk 22 op 480 m ZO Ceylon Kelzersveer 22 te Drogheda Kemphaan 20 v Tunis te Danzig Kerkedyk 21 op 537 m NNW Azoren Keyser 20 te Basse Indre Klnderdyk 20 v Rott. n Miami Kleine Beer 21 v Limerick n Hayte Kohlnoor 19 v Ipswich n Dover Kon. Juliana p 20 Start Point Konny M 21 v Rott. te Amsterdam Kreeft 20 op 61 m NW Bergen Kreon 20 op 800 m ZW Azoren Laarderkerk 21 v Bremen te Antw. Labotas 20 v Tanger n Rotterdam Laertes 22 op 20 uur te Hoek van Holland verwacht Laga p 20 K. Passero n Piraeus Langkoeas verm. 23 v Marseille n Port Said-China La Paloma 21 v Londen te Amst. Lawak 21 op 290 m W Golf de Dulce Lea 21 v Sonderborg te Rotterdam Lean S p 20 de Humber n Ysla.id Leemans 21 v Granville te Antwerpen Lecndert Broere 21 v Rott. n Billing- ham Leersum 20 op 725 m ZW Bombay Lekhaven 21 v Bremen n Santos Lelykerk 20 v Koweit te Abadan Leonard T p 20 Kiel n Kopenhagen Leuvehovcn 23 te Kopenhagen verw. Libra p 20 Wicklow n Rotterdam Lies 21 v Savona te Londen l.ifana 20 v Amsterdam n Italië Lindcslngel 23 te Ipswich verwacht Llngcstroom 21 v Amst. n Londen Llreco p 20 Brunsb. n Plymouth Loppersum 20 op 175 m NNO Azoren Lucas Bols 1, 19 v Southampton naar Gyon Luctor 19 v Ipswich te Amsterdam l.uttcrkerk 20 115 m NNO Massawah Lijnbaan 20 v Rotterdam n Skive Maartje 21 v Kings Lynn te Amst. Maas Lloyd 22 240 m OZO Saigon n Manilla Maasborg p 20 Brunsb. n Zaandam Maashaven 20 op 220 m ZO Bahla Maaskadc 22 v Antwerpen te Lorle.lt Madison Lloyd 20 v Yokohama n Hongkong Mado 2, 22 te Whitstable verwacht Maluca 21 v Liverpool te Glasgow Manta 19 v Stralsund te Hull .laratlion 21 v Amst, n Bremen Marcella 21 v Amsterdam n Oslo Margriet Anja 21 te Antwerpen Marian H 20 v Yarmouth te Pjsii..' Marianne 22 v Rouaan te Parijs Marie Christine 21 te Rotterdam Mariscal Lopez 19 te Genua Marjan 21 v Rotterdam te Londen Markab (T) 23 te Londen verwacht Markelo 22 v Antwerpen n Garston Maron 19 v New York n Curacao Martinistad 20 v Cork n Fenlth Mataram 20 op 900 m NO Guam n Yokohama Matthew 22 v Karlshamn te Rolt. Mcerdrecht 20 op 540 m W Azoren Meerkerk 22 v Aden n Karachi Mees Cremer 21 v Wtsmax te Galwsy Meeuw p 19 Lizard n Waterford Megrex N 21 v Antw te Rotterdam Meidoornsingel 19 te Bayonne Mellskerk 20 op 200 m NW Perlm Menkar N 21 v Casablanca te Rouaan Mentor Rott-Malla p 20 Algiers Meres N 23 te Antwerpen verwacht Mersey Lloyd 22 te Rotterdam Merwe Lloyd 21 v Singapore n Port Swetfenham Merwede 21 v Antwerpen te Dakar Midsland 21 te Rotterdam Minos 22 v Kotka te Amsterdam Mississippi Lloyd 20 500 m NW Azoren Mithras 21 v Llvorno te Napels Modjokerto 20 v Djibouti n Suez Molenkerk d 21 Kiel n Gdynia Morag 19 v Partington n Musi Lloyd verm 23 v Havre n Pa peete Myulns 21 v Gibraltar n Algiers Nanny p 20 Brunsbuttel n Londen Nashlra 20 140 m NW Fern. Noronha Nassauhaven 23 te Rott. verwacht Nautlc 20 v Londen n Antwerpen Neder-Kems 21 v Hongkong n Shanghai Neder-Klbe 21 te New Orleans Neder-Waal 21 te Singapore N'eder-Weser 22 te Barcelona Neptunus 19 te Belfast Nestor 21 v Tripoli n Alexandrië Netta p 20 Dungeness n Liverpool Netty 20 v Amsterdam n Norwich Nleuwland 21 v Harllngen te Lelth Nike 19 v Gent te Goole Nina 18 v St Lucia n For de France Noord 20 v Bordeaux n Swansea Noordam 22 op 2190 m ZO K Race N'oorderkroon 22 te Krlstlansand Noordwyk 22 210 m NNO Las Palmas Nore 22 v Stockholm te Antwerpen Nova Zcmbla 20 v Vllss. n Exeter Novel Par-Drammen p 22 Goeree Nijcnburgh 21 v Rott. te Chatham Nykerk 21 V Suez n Aden oheron 21 v Demerara n Curacao Odllo R 21 v Londen te Amtserdam Ommenkerk 20 v Kobe te Yokohama Oostcrburgh p 21 Kiel n Vesteras Oranje 21 690 m O Marquesas ell. Oranje (P) 20 v Antwerpen naar Rochester Oranje Nassau 21 900 m NO Martini que ora ijefonteln 20 te Hamburg Oranjepolder 21 v Rott. te Londen Oranjestad 20 v Cowes n Madeira Overysel 21 v Zanzibar te Mombasa Overysel (W) 20 v Stockton naar Duinkerken Paeaya 21 v P Barrios te Houston Paloma 20 v Rott. n Stavanger Palamedes 21 v Antw. te Amsterdam Paris 20 v Rott. n Gothenburg Parkhaven 21 ten anker Weser Parklaan 20 v Rott. te Londen Pasteursingel 22 te Duala Paul Westers 21 te Antwerpen Peperkust 21 v Freetown n Lagos Pcrgo 21 v Bridlington te Umuidsn Pericles 21 v Mataranl n Tocopllla Peter 21 v Odense te Hamburg Phecda p 20 K. Vlllano n Rouaan PMdias 22 v Bremen te Hamburg Plal 20 v Coleraine te Jersey Plctcr Wlnscmius p 20 Finisterre Plrola 20 v Inverness n Aberdeen Plato Amst.-Aalborg p 22 Kiel Polaris p 20 de Theems n Uddevalla Polydorus 21 v Djibouti te Suez Prlns Alexander 20 v Haifa n Antw. Prlns C'aslniir 20 125 m W Ouessant Prlns Fred. Hendrik p 20 Gibraltar n Rotterdam Prlns Fred. Willem 21 te Hamburg Prlns Maurlts 22 te Havre Prlns W. G. Fred, p 22 Finisterre Prlns W. v. Oranje 20 265 m ZW Kaap Race Prins Willem 3. 21 te Caslellon Prinses Irene (S) 20 te Dordrecht Progress 21 v Grimsby te Hamburg Prosperity p 21 Finisterre n Genua Provenierssingel 21 960 m NO Tokyo Quo Vadis 19 te Avonmouth Radja 20 op 60 m O Valencia Rakl 20 v Port Said n Lissabon Ramona 19 v Vlaardingen te Ipswich Rembrandt 20 v Salerno n Cagliari Rex 20 v Gent n Londen Rlgel 22 v Newcastle te Rotterdam Rinuw 21 v Suez n Aden Ritornel 19 v Rott. te Londen Rochab 20 130 m ZW K. Hatteras n Hamburg Roelof Buisman 20 v Rott. n Krls tlansand Rondo 21 v L. Marques n Durban Rotterdam 21 v Bahama te New York Rottl 20 v Madane n Wewak Rottum 21 v Maassluis te Boston Rozcnburgh 20 v Stockholm n Rott. Rudolf J 22 te Amsterdam verwacht Ruys 19 v Okinawa n Hongkong Ryndam 20 op 240 m OZO Kaap Race Rijnstroom 21 v Londen te Amst. RUsbergcn verm. 23 v Phillppevllle n Lissabon Saba 21 v Odense te Rotterdam Saioum 20 v Bordeaux n Duinkerken Sa-mna d 20 K. St Jacques n Singa pore Saraugan 21 op 720 m NO Midway ell. Sarpedon 20 v P. Llmon le Jacmel Schelde Lloyd 21 te Tandjong Manl Scheldeborg p 21 Klei n Jakobstad Scheldcstroom 20 te Par Schie Lloyd 22 te Noumea Schleborg 19 v Colchester te Grlmsoy Schinkelstroom 21 te Shoreham Schokland 20 v Liverpool te Rott. Scnoicalkust 20 125 m N Las Palmas Setas 20 v Scarboro n Bremen Seven Seas 22 te Noumea Shcratan 20 v Rott. n Bordeaux Slberoet 21 v Singapore te Penang Sibico 20 op 250 m N Brisbane Slgll 21 te Porl Swettenham Sllindoeng p 20 Haifa n Beyrouth Sllvretta p 22 Kiel n Trelleborg Sinon 22 te Curacao verwacht Sirlus S 21 v Bremen te Narvik Sirrah 20 op 170 m NNW K. Blanco Situla 21 te Charleston Slamat 20 le Port Swettenham Slledrecht 20 op 230 m ZW Bermuda Sloterdyk 21 v Antw. n New York Sloterkerk 20 v Rott. te Hamburg Socrates 20 op 750 m NO San Juan Soestdyk 20 90 m Z Sable eil. Solent 19 te Torbay schuilen Sommelsdyk 20 op 450 m NO Azoren Sont 19 v Rott. te Queenboro Sparta Antw -Aalborg p 20 Kiel Speranza 23 te Hamburg verwacht Splca 21 v Bordeaux te Hamburg Spirit 22 v Boston te Rotterdam Spolanda 20 v Gyon n Bayonne Spolesto 21 v Par t« R"iierdam Spoorsingcl 21 te Bordeaux St. Annoland 21 v Rott. te Boston Stad Amsterdam 20 340 m NNO St. Vincent KV Stud Den Haag 20 500 m Z St. Vincent KV stad Dordrecht 20 v Tarragona n Rott. Stad Gouda p 20 Le Havre Stad Haarlem p 20 Kaap Blanco Stad Utrecht 20 400 m ZO Las Palmas Statendam 22 v Trinidad n Curacao Statenlaan 22 te Terneuzen Steenbergen 21 v Antw. te Nantes Stephanie 23 te Bayonne verwachi Stern p 21 Kiel n Kopenhagen Steven 21 v Izmir n Lissabon Straat Ball 20 310 m ZO Mauritius Straat took 20 200 m ZW Bombay Straat Lombok 20 v Melbourne n Sydney Straal Magelhaen 21 te Port Swetten I ham Straat Torres 17 te L. Marques Straat van Dlemen 21 te Vitoria Strabo i*- 21 Wight n Barcelona Strype 21 v Portsmouth te Rotterdam Sumatra 21 v Suez te Bombay Tamo 20' op 70 m NNO Alexandrië Tasman 21 v Rott. te Amsterdam Tehimon 21 220 m N Pto. Rico n St. John Thallo 20 v Rotterdam n DublLn Themis 20 op 470 m ZW Azoren Theodora 21 v Rott. n Delfzijl The con 21 v Hamburg te Bremen Thuban 20 v Genua n Tanger Thuredreeht 20 440 m ZZW Kaap Verd. ell. Tinica 22 v Amsterdam te Lelth Tlmo 19 v Lelth n Middlesbro Tinda 20 v Londen n Caronte Tiny 20 v Malmo te Hull TJiliwong 21 v Hongkong te Saigon Tjhiegara 18 v Adelaide n Fremantle TJilarum 20 op 420 m NO Cairns TJoba 21 v Antw. te Vlissingen Toeokiist 20 v Freetown n Abidjan Tow a 20 v Rio Janeiro te Santos Trianca p 20 Brunsb. n Plymouth Trias Trader 20 te Rotterdam Trigon p 22 Kiel n Kopenhagen Trihiii 23 te Londen verwacht Trim 22 v Swansea te Rotterdam Triton 20 v Curacao n Slo Domingo Trompcnburgh 20 v Rott. n Kings Lynn Truus 19 v Amsterdam n Perth Twee Gebroeders 22 te Amsterdam Tweelingen 20 ten anker Tromso Ubbergen 21 v Amst. te Klaipeda Unden 22 v Karlstad te Rotterdam Union p 22 Klei n Kopenhagen Urkcrsingel 21 te SiUoth Ursa Minor p 21 Klei n Halmstad Utrecht 23 te Cochin verwacht Valiant 21 v Hull te Antwerpen Van loon 20 170 m NW Blak Van Noort 21 te Hongkong Van Rlebeeck 20 210 m NO Socotra Vera 21 v Bremen te Hamburg Vermeerslngol 22 v Middlesbro naar Gent Vesta (S) 21 te Cuxhaven Victory 21 v Rott. to Ipswich Vlndlcat 19 v Antwerpen te Waterford Virgo 20 v Goole n Skive Vllestroom 22 te Amsterdam Voeo te Cristobal verwacht Volharding 20 v Santander n La Coruna VrU burgh 22 100 m ZW Ouessant Wnlbalong 21 V j Wnl Westzaan 20 te Georgetown tVhitsun 21 v Chatham te Rotterdam vickenbureh 20 te Valencia Wiebold Bnhmer 21 v Amst n Lissabon Willem Fortuin 20 te Rotterdam ti"oni Ruys 21 v Penang n Melbour ne im 2 p 21 de Pltboel n Calais Wodan 21 v Newcastle te Ipswich Woltersum 20 op 360 m OZO Bermuda Wonnsnbo 20 dw. Massawah n Suez v Amst n Manchester Znanstroom 21 te Amsterdam '.eehaan 21 v Stavanger te Huil Zevenbergen 22 v Antw te Dieppe /.onnekerk 22 v Antw. te Amsterdam Zuiderzee 20 v Londen te Goole J 18 l rah Walcheren p 21 Walenburgh 20 Waverstroom 21 Wedlooper 21 v Westerdam 22 v Westcrslngel 20 Wcstropa p 20 Kiel n Svendborg v Bordeaux n Rott v Amst. n Liverpool Danzig te Kotka New York te Rott. v Viiss. n Dundaik Freetown n Ibadaa Tankvaart Acmaea 20 v Trinidad n Stanlow Acteon 30 op 120 m NNW Muscat Alkmaar 21 v Purvta Caidon te Pro vidence Area 21 v Pte Nolre te Douala Atys 19 v Calcutta n Abadam Caltex Amsterdam 20 640 m ONO Zanzibar Caltex Arnhem 20 v Sldon n Rott. Caltex DelfzlH 20 te Kopenhagen Caltex The Hague 21 te Stockholm Caltex Utrecht p 20 Khorya Morya Crania 20 v Rotterdam n Stanlow Dnrestad 22 te New York verwacht Esso Nederland 20 475 m WNW Azoren Forest HUI p 20 Finisterre Forest Lake p 20 Brindlsi Forest Town 20 v B. Mashur naar Abadan Kaap Hoorn 22 te Rotterdam Kalydon 20 op 880 m ZW Azoren Kntelysia 22 v La Plata te Rott. Kclzerswaard 20 nog rede Liverpool Khasiella p 20 de Azoren n Rotterdam Konlngtwanrd 20 v Delaware City n Curacao Kopionella 20 1000 m NO Martinique Korovina 20 v Lyttelton n New Ply mouth Liberty Bell p 20 Finisterre Mitra 20 op 400 m NO Azoren Mohamed Rezo Shnh p 20 Bizerta Moordrecht 20 te Novorosslek Nacss Commander 20 te Port Satd Naess Llon 20 260 m N Port Sudan Naess Tlser 22 190 m ONO Ras Far- tak n Ras Tanura Pendrerht 20 580 m NO St Poule Rocks n El PaUto Phllldora 20 80 m ZW Straat Ormut Pblline 20 v Mena n Thameehaven Pm-merend 23 te Maracaibo verwacht Reza Shah The Great p 20 Abuall elL Kr.«vuin 20 nog ten anker bU Aruba Schelpwyk 20 v Hamble n Thamee haven 23 te Rott verwacht Scherpendreeht 20 ln zee v. Marmore St*" of Liberty 20 v Genua n Port Said Vasum 21 v Suez n Mena al Ahniodl V id en a p 20 Ouessant n Port Said Vlieland 22 v Thameshaven n Curacao W. Alton Jones p 22 Kreta Westertoren p 20 de Azoren n Curacao W laid recht p 20 Landsend n Tenerlffe Wnrnadrecht 20 op 80 m NNO Oran Zafr» p 22 Gibraltar n Port Said Zarla 20 v Dakar n Curacao Zeesleepvaart Friesland met zuiger 23 te Pointe Nolre venvacht Slmson met „HJalniar Wettel" 22 80 m NNW IJmulden Titan met „Hjalmar Wettel" 22 10 m NNW IJmulden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 9