Werk van Theo Blom en Wilfred Voet Nederland zal Nieuw- Guinea moeten afstaan Sterke originaliteit valt op in beider figuratieve kunst Conflict is nog te vermijden Volkstuin belangrijk aspect van vrijetijdsbesteding PROF. V. d. VAART VRAAGT ONTSLAG ALS HOOGLERAAR Tentoonstelling in Houtrust succes voor Oude Leidsche Wat de raad van Leiderdorp te behandelen krijgt BEURS VAN AMSTERDAM )pgericht 1 maart I860 Dinsdag 23 januari 1962 Tweede blad no. 30560 Expositie in Universiteit Men kan het ,Jjeids Akademisch Kunstcentrum" activiteit wat het organiseren van exposities betreft stellig niet ontzeggen. Nu moet volmondig verklaard, dat kunstenaars zich tegenwoordig als het zand der zee aanbieden, want deze bewogen tijd lijkt bij uitstek te stimuleren tot het afreageren van alle mogelijke span ningen. Het is dus zeker niet moeilijk een keuze te doen, doch op de waarde van die keuze komt het aan. In vele gevallen is die van het L.A.K. reeds een juiste geweest. Ook thans, nu Theo Blom en Wilfred Voet hun werken in het trappenhuis van het Universiteitsgebouw aan het Rapenburg tentoonstellen, mag gewaagd worden van een gerechtvaardigde en verantwoorde. Beider orginaliteit in een genre, dat zich op de rand van het figuratieve beweegt en dus toch nog tot het „herkenbare" gerekend mag worden, is frappant. Opvallend is tevens, dat hun kunst blijmoedig aandoet, zulks in tegenstelling tot de talloze pessimistische uitingen, waardoor het heden gekenmerkt wordt. Beider kunstuitingen reageren daarbij uitstekend op elkaar. Europese jongeren Fcfawsdst":rI in kleuren naar Oud-Poelgeest avond ln de bovenz; Van 1 tot 6 februari 1982 wordtop Kasteel Oud-Poelgeest te Oegstgeest de tweede conferentie gehouden van de werkgroep van protestantse jon geren van het platteland in Europa. In januari 1961 vond in de Elzas de eerste bijeenkomst van die aard plaats. Aan de werkgroep nemen jon gerenorganisaties deel uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitser land en Nederland. Voor Nederland is de Raad voor Kerk en Samenleving van de Neder landse Hervormde Kerk bij de werk groep aangesloten. Aan jongs men De leden van de Leldse Amateur- waren gister bovenzaal van restau rant „De Doelen" in groten getale byeen voor de derde ronde in de on derlinge kleurendla-oompetitle. De belangstelling ging uit naar de projectie van de door de deelnemers ingezonden kleurenfoto's, waarin de ware amateur-fotograaf zijn hobby in de meest ruime zin kan uitleven. Daar het in deze ronde een vrije- ondsTwerpc'n-ontmoeting betrof en dus de gebondenheid aan een be paald onderwerp geta handicap vormde, was het aantal inzendingen vrij groot, vooral in klasse gevorder den. De jury bestaande uit de heren uit Europa, afkomstig uit jK. Hulsbos, dr. J. Versteeg en dr. Zowel Theo Blom als Wilfred Voet werden in 1935 te Amsterdam gebo ren. De eerste bezocht de MTS afd. bouwkunde, behaalde in 1957 't eind diploma van de Kunstnijverheids school te Amsterdam. Hij ontving een beurs van het .Maison Descartes' en wérkte vervolgens in Noord- Frankrijk. Tot de hem verleende op drachten behoren o.a. een mozaïek „Midwoud" van het Anjerfonds, een schutting en een wandschildering voor het Stedelijk Museum te Am sterdam. Verder vervaardigde hij boekomslagen. Werk van hem is aangekocht door het Stedelijk Mu seum te Amsterdam. De tweede deed eindexamen van de afdeling vrije grafiek, schilder kunst en illustratie van de Kunst nijverheidsschool te Amsterdam en ondernam een studiereis naar Flo rence. Na een verblijf van 8 maan den in Frankrijk door middel van n beurs van de Franse regering (even eens „Maison Descartes"), exposeer de hij te Amsterdam en Arnhem. Hij voert thans opdrachten uit van mo numentaal werk. Blom's werken (gouaches, schilde rijen) kan men inderdaad monumen taal noemen. Hij gaat veelal uit van een mythologisch gebeuren, beeldt bewust ganse verhalen uit en legt deze in een zeer felle fantasierijke kleurenpracht vast. Zo'n grootse afbeelding bijv. van een boot met passagiers, welke de wand van het trappenhuis siert, vormt een sterk getuigenis van de epische zeggings kracht zijner suggestieve uitingen. Een uitgesproken lyrisch karakter daarentegen draagt het oeuvre van Wilfred Voet (olieverven en schilde rijen) In het bijzonder voelt hij zich tot het weergeven van landschappen aangetrokken in een grote variatie van kleur. Het is voor de beoordelaar bijzon der moeilijk in de huidige ontzag wekkend veelzijdige produktie, die naar het ons voorkomt veel uit gebreider is dan een halve eeuw ge leden te onderkennen, wat hier van stand zal houden en wat snel in het vergeetboek zal geraken. Wij menen, dat Blcm en Voet begaafde talenten zijn, bij wie speciaal de oor spronkelijke visie de aandacht trekt. Naar ons gevoel dragen zjj rijke mogelijkheden in zich om iets blij vends te scheppen, waarover wij ons verheugen. De voorzitter van het LAK, prof. dr. R. F. Beerling heeft dan ook o.i. terecht deze expositie met een kort openingswoord hartelijk in de be langstelling aanbevolen en gewezen op het enthousiasme en de verbeel dingskracht van deze twee exposan ten. De expositie blijft tot 24 februari geopend. de agrarische wereld wordt hier mogelijkheid geboden elkander te ontmoeten en samen de vragen tebe- spreken, waarvoor hun beroep hen stelt, aismede vragen van sociale en kerkelijke aard. Op de conferentie te Oegstgeest, waarvan het thema is „Laten wij samen verder bouwen", zal de vice- voorzitter van de commissie van de Europese Economische Gemeenschap, dr. S. L. Mansholt, een voordracht houden over „De Europese landbouw voorheen en thans". Verder worden voordrachten gehouden door pfarrer Joachim Kliemme, voorzitter van de Evangelische Plattelandsjeugd in Duitsland („Wat is de houding van de christen ten aanzien van deze Europese landbouw"), en door ds. Gerard Cadier, voorzitter van de „Mouvement d'Action Rurale Protes tant en France" („De verantwoorde lijkheid van de jongeren in de ge meenten en in de wereld"). In een aantal werkgroepen zal op enkele onderwerpen nader worden in gegaan. Secretaris van de conferenti is drs. tl. D. de Loor, secretaris van de commissie Kerk en Platteland, een subcommissie van de Raad voor Kerk en Samenleving. P. J. van Mullem had dan ook geen gemakkelijke taak bij het toekennen van de waarderingspunten en het selecteren van de prachtige kleuren- oogst. Na afloop gaf de heer Huls bos namens de jury een résumé van de geleverde prestaties. Uit de hier aan toegevoegde kritische beschou wing konden zowel de inzenders als de overige „kijkers" een aantal leer zame conclusies trekken. Jongetje gedood Doordat hij van achter een auto plotseling de ryweg overstak, is de 7-jarige J. Schouwenburg uit Dordrecht gistermiddag op de- Pa- tersweg aangereden door een passe- ronde vrachtwagen. De knaap was H. op slag dood. Leitlenaar pleegt 20 inbraken met Zwolse kornuit De Leidse politie heeft in samen werking met de recherche van een vervoersmaatschappij de hand ge legd op twee inbrekers die hebben toegegeven de daders te zjjn van een twintigtal inbraken in Zwolle en om geving. De politie kwam hen op het spoor, toen een van hen, een 23-ja- rige Zwollenaar, die als buschauf feur in Leiden werkzaam was, voor een ander zaakje door de Leidse poli tie werd gehoord. HU „sloeg door" en bekende vlot een serie inbraken, waarbU een an dere Zwollenaar als handlanger werd genoemd. Beide verdachten verbUJ- ven nu in het Huis van Bewaring te Zwolle. ZU hebben bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan een inbraak bU de carrosseriefabriek Van Weeghel, waar zU een klokje, een kof f er schr y fmachine en een dicta- foon hebben ontvreemd, aan een in braak in een school, waar zij tien meter flanel buit maakten, aan in sluiping in twee woningen (f700 en enkele sloffen sigaretten)het ma gazijn van het levensmiddelenbe- drijf VIVO (kruidenierswaren) en enkele pogingen tot inbraak, die niets opleverden, omdat zy gestoord werden, of niets van hun gading konden vinden. Voorts hebben zy van de VIVO een auto gestolen, waarmee zU rooftochten naar De venter en Nyverdal maakten. Ook hebben zij gebruik gemaakt van de auto van een Zwolse markiezenhan- delaar, die zU gebruikten voor een inbraak-bezoek aan Meppel. Het is •de derde maal dat het klokje by Van Weeghel gestolen werd en tevens de derde keer, dat het weer op zUn basis terug kwam.- Driemaal is scheeps recht, hopen ze nu bU Van Weeghel. Filmavond en lezing VOLA Gisteravond hield de vereniging van Oud. leerlingen der Ambachts school in Zomerzorg haar eerste bij eenkomst in het nieuwe jaar. De avond werd verzorgd door Esso Ne derland N.V. te Den Haag. De heer C. v. d. Kaay opende de avond en heette in het byzonder de spreker de heer J. K. T. Sloos, en de heer IVf. F. Brok die de films vertoonde harteiyk welkom. Het ver heugde de heer v. d. Kaay dat de le den in zo groten getale waren opge komen om te luisteren en te zien wat de heer Sloos te vertellen had over de ruimtevaart. Op populaire wyze vertelde de spreker, aan de hand van dia's, over het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de ruimtevaart. Na de pauze werden de volgende films vertoond: „Avon tuur in de Ruimte", „Constructie en afschieten van de eerste Amerikaan se kunstmaan" en „Op verkenning in de ruimte", Als laatste film za gen de aanwezigen een prachtige kleurenfilm van Walt Disney. Academische examens Aan de Leidse Universiteit is ge slaagd voor het kand. examen godge leerdheid de heer G. J. van Hartes- veldt te Leiden. De heer Snurhoff P.v.d.A „Alleen op basis van de door de P. v. d. A. gewezen weg kan de hier en daar reeds bestaande Jan Pieterszoon Coenstemming de kop worden ingedrukt en worden voorkomen, dat Nederlandse jongens het vuur worden ingestuurd voor een „schimmige zaak" als de soevereiniteit over Nieuw-Guinea, waar Nederland in ieder geval vanaf moet". Dit zei gisteravond de voorzitter i door de P.v.d.A. aangegeven weg de Prinses Beatrix bezocht defeRsiestudiecesitrum Prinses Beatrix heeft vanmorgen, vergezeld door d-e chef van het mili taire huis van H. M. de Koningin, luitenant-generaal-vl-ieger H. Scha per, een bezoek gebracht aan het de fensies tudlecentrum te Den Haag en aldaar een lezing bUgewoond. Het ligt in het voornemen van de Prinses no? enkele soortgelijke lezingen bU te wonen. Monument veor Talma Het moderamen van het provinciaal comité van a.r. kiesverenigingen ln Friesland heeft besloten tot 't stich ten van een monument voor de in 1915 overleden a.r. revolutionaire staatsman ds. A. 8. Talma, die van 1903 tot 1913 minister van Landbouw NUverheid en Handel is geweest in het ministerie Heemskerk. Het mo nument zal worden geplaatst in Ber- gem, de hoofdplaats van het district dat ds. Talma in 1901 in de Tweede Kamer bracht. Ds. Talma wordt in a.r. kring be schouwd als de grondlegger van de sociale wetgeving in ons land. Tydens zUn ministerschap werd o.m. de Ar beidswet van 1911 aangenomen. Tulnieren met name ln een volks tuin is in de loop van de jaren een vry belangrijk aspect van de vrije tijdsbesteding en een niet te onder schatten vorm van recreatie gewor den. De opdringende woningbouw en de geweldige expansie van de ste den eisen steeds meer grond op, waardoor de volkstuin vaak in het gedrang komt. Voor Leiden zijn de belden en dr. J. Winsemius. De laat ste voorzag in de toekomst naast de vrye zaterdag ook een werktydver- kortlng van de overige dagen.. „Hier door. zo betoogde hij, zal het recrea tieve doel van de volkstuin nog meer benadrukt worden". De tweede spreker van deze avond de heer W. G. den Dubbelden was een zelf de mening toegedaan. Goede moge- verwachtingen ln de toekomst, met lykheden voor de volkstuin zag hU het oog op de eventuele grenswij- in de uitbreiding van Leiden Een zigsngen, alleszins rooskleurig. Een stad waar tenminste tweehonderd vergroting van het Leidse gebied be- tuinen zouden moeten worden ge tint rtaf er m», «rt-nnH nnif projecteerd. Het liefst in de omge ving van bejaardencentra, omdat ge pensioneerden nu eenmaal over de meeste vrye tijd beschikken. Er zou in Leiden 60 80 ha voor het volks- tuinieren gereserveerd moeten wor den, zodat iedere volkstuinder niet langer dan een kwartier fietsen van zyn tuintje af woont. Ook wilde de heer Den Dubbelden de tuinen voor niet volkstuinders openstellen als een soort parken, doorsneden met slo ten, d'ie behalve estetisch zeer ver antwoord ook heel nuttig voor de af watering zouden zyn. Voordat bei de sprekers aan het woord kwamen werden enkele instructieve en pro pagandistische films door het Ryks- consulentschap vertoond en sprak de voorzitter van de Leidse Bond, de heer A. Zaalberg, een kort inleidend woord. tekent dat er meer grond dan ooit voor het volkstuinicren ter beschik king kan komen. Deze gedachte werd gisteravond in de grote Zaal van Den Burcht voor de leden van de Leidse Bond van Volkstuindersverenigingen verder uitgeweven door de sprekers van de ze avond de heer W. G. den Dub- van de P. v .d. A., de heer J. G. Suur- hoff, op een door de Jongeren Fe deratie Amsterdam van de P.v.d.A. georganiseerde demonstratieve by- eenkomst over het vraagstuk Nieuw- Guinea. De inleidende besprekingen, die thans aan de gang zyn, bieden volgens de heer Suurhoff een prach tige kans onze bereidheid te tonen, dat we met Indonesië over bestuurs- overdracht willen praten. Aan Soe- bandrio's woorden, dat Indonesië be reid is de redelyke mogeiykheden van zelfbestuur voor de Papoea's te bezien, kan day tevens nadere in houd worden gegeven. Volgens de heer Suurhoff is de door Nederland gedane belofte aan de Papoea's (een foute beslissing vol gens spr.) een feit, dat men niet on gedaan zal kunnen maken door het te negeren. „Maar als er binnen het kader van Indonesië redelyke waar borgen voor die zelfbeschikking zijn, welk beletsel is er dan met Indone sië te praten?" zo vroeg spr, men en dan op basis van de P.v.d.A.- denkbeelden, t.w. Indonesisch be stuur over Nieuw-Guinea, nadere uitwerking van de woorden van Soe- bandrio (redelijke mogelijkheden van zelfbeschikking voor de Pa poea's) en inschakeling van derden. Volgens spreker is een conflict ook thans misschien nog te vermijden door te doen wat de P.v.d.A. voor stelt, aldus de heer Vos, die het een vraag van latere orde vond of de Papoea's wel bij Indonesië willen blijven. „Dat vraagstuk kunnen wy nu niet oplossen, want Australisch Nieuw-Guinea is ook in ontwikke ling". Vermijding van een gewapend conflict achtte de heer Vos zowel een Nederlands als een Indonesisch be lang, maar veeleer nog een belang voor het land waar dat conflict zal worden uitgevochten. Het woord werd voorts o.a. nog ge voerd door de jongerensecretaris van de P.v.d.A. Jaap van den Bergh, die het redelijk vond dat „het laatste stukje bezet gebied" aa-n Indonesië wordt gegeven („Stelt u zich eens voor als de Duitsers 17 Jaar na onze bevryding nog het bestuur zouden I hebben over Rottum? En zo ligt in enige mogelykheid tot succes biedt. „De schietpartij heeft gelukkig nog geen oorlogstoestand geschapen, maar intussea zijn er wel enkele tientallen doden gevallen", zo ver volgde de heer Suurhoff. Hij verweet de regering voorts dat zU lijdeiyk is blyven afwachten na het falen van het plan-Luns. Het is volgens spr. niet te hopen dat de regering blyft afwachten, totdat, zoals ge- vreesd moet worden, er bloed vloeit feite ook de situatie met Nieuw-Gui- en Indonesië door een gewapend I nea") en het kandidaat-raadslid drs. conflict een beslissing zal afdwingen. Ed. van Thyn, die wenste dat de in ,De regering heeft al zo vaak ach- 'het verleden gemaakte fouten zou ter de feiten aangelopen". Naar de mening van de heer Suur hoff was het socialistische stand punt, dat voor Nieuw-Guinea een internationale oplossing moet wor den gevonden, in 1959 een van de drie oorzaken, waarom de P.v.d.A. buiten de regering werd gehouden. den worden vergeten en dat fouten in de toekomst zouden worden voor komen. Tydens de discussie stelde de heer Suurhoff nog vast, dat zolang er in Nederland een parlementair systeem bestaat, de P.v.d.A. niet. be reid is door politieke stakingen haar denkbeelden kracht by te zetten. Voorts gaf hy te kennen liever met Volgens de vice-voorzitter van de 1 een figuur als Sharir te willen on- P.v.d.A. en voorzitter van de fractie derhandelen. „Maar we moeten ac- van deze party in de Eerste Ka- De Nederlandse regering moet mer, ir. H. Vos telt in Indonesië nog duideiyk weten wat zy wil", zei de heer Suurhoff, die meende, dat als het waar is dat Nederland niets be geert, maar dat het slechts gaat om steeds ons koloniale verleden, waar voor de huidige regeringsparty en verantwoordelyk zijn. Tot een open gesprek met Indonesië zal het vol de belangen van de Papoea's, de gens de heer Vos toch moeten ko- voorzitter. cepteren dat Soekarno thans de eer ste man van Indonesië is. Als we st-ellen dat we wel met Indonesië wil len praten, maar niet met Soekar no, moeten we een gewapend con flict accepteren", aldus de P.v.d.A.- Verruilt Leiden voor Amerika I Van januari 1957 tot augustus 1953 [verbleef hy in de Verenigde Staten, alwaar hy colleges heeft geg. n aan het Institute of Statistics van de I University of North Carolina en r het Department of Statistics van ~'e I University of Chicago. Hy heeft thans een functie van genoemd Insti- I t-ute of Statistics aangeboden gekre gen. Naar wy vernemen heeft prof. dr. H. R. van der Vaart op korte ter mijn ontslag gevraagd als gewoon Leids hoogleraar in de theoretische biologie teneinde een wetenschappe lijke functie in North Carolina in de Verenigde Staten te aanvaarden. Prof. Van der Vaart was aanvan- kelij k docent aan de Leidse Univer siteit en werd in 1958 buitengewoon hoogleraar in de theoretische biolo gie. Deze leerstoel werd vorig jaar in een gewone leerstoel omgezet. De heer Van der Vaart werd op 2 maart 1922 te Makassar op Cele bes geboren. In 1939 begon hy zyn studie in de biologie aan de Leidse Universiteit. Na de sluiting van de universiteit ln 1941 nam hy privé- lessen in de wiskunde en behaalde hy de middelbare akten K 1 en KV. Na de oorlog hervatte hy de studie in de biologie te Leiden. Van okto ber 1946 tot augustus 1948 was hy assistent aan het Laboratorium voor Technische Botanie te Delft .Met een ZWO stipendium studeerde hy ver der de mathematische statistiek aan het Mathematisch Centrum te Am sterdam. Op 22 juni 1950 legde hy het d-ootaraal examen in de zoölogie af met als by vakken botanie en mathematische statistiek. Tot dus verre vervulde hy een functie van wetenschappelyk hoofdambtenaar ln algemene dienst by de faculteit der wis- en natuurkunde. Op 4 februari promoveerde hy tot doctor in de wis- en natuurkunde op een disser tatie getiteld: „Adult age, an investi gation bases on certain aspects of growth curves". De promotie ge schiedde cum laude. Op de tentoonstelling van Avicul- tura in Houtrust, met een deelname van 6000 dieren en inzendingen uit Duitsland, België Engeland en Neder land hebben leden van de Oude Leid sche fraaie successen geboekt. J. Binnenkamp won met Chinese Meeuw 2e z.g., met Vinkduif g.g., met Engelse Ekster zwart 2e z.g., en met Engelse Ekster rood 2e z.z.g. E. Quist won met Sussex Kriel le z.g. en met oud Hollandse Meeuw 2 maal g.g. en g. J. C. Heidema behaalde in de klas se oude hennen Java kriel op fraai wyze le z.z.g., in hanen Jong g.g. en in hennen jong 4e z.z.g. en g.g. D. de Mooy, in Hollandse krielen zwart 2 maal z.g. en met Plymouth krielen haan jong 4e g.g. en met hen nen iong 4e z.z.g. Het nieuwe lid G. L. Opdam deed het zeer fraai met zyn Amerikaanse Leghorn Krielen. In drie van de vier klassen wist hy te winnen, n.l. Haan, oud le z.g., haan, Jong le z.z.g., 2e z.g. en 3e g., by hennen, jong le z.g. en 2e g.g. A. T. den Hollander behaalde met groot Chincilla een goed resultaat: ram, oud z.g., voedster, oud le z.g., ram, jong le z.g. en voedster, Jong 3e z.g. en 4e z.g. W. Ramak verkreeg by de Norwich kroppers 4 maal g.g., L. Serlie deed het voor zyn doen by de Rhode Is land Red iets minder goed en kreeg g.g. By de Hollandse Krielen deed Verpachting grond Reeds vele jaren pacht de heer C. Hoogeboom het perceel los land, ge legen aan de Hoogmadeseweg, achter de algemene begraafplaats, van de gemeente. Dit stuk grond is bestemd voor uitbreiding van deze begraaf plaats. Daar het nog niet vaststaat, wan neer de uitbreiding zal geschieden, hebben B. en W. er geen bezwaar tegen de grond opnieuw voor 3 jaar te verhuren. Hangende de goedkeu ring stellen zy de raad voor. de grond voor 3 jaar aan de heer Hoogeboom te verpachten voor f 50 per jaar. Grondverkoop Bejaardenzorg In de raadsvergadering van decem ber 1960 besloot de raad aan de Pro testants l'nterkerkelyke Stichting voor Bejaardenzorg te Leiderdorp, het perceel grond te verkopen, gele gen tussen de Mauritssingel, de Ju- lianastraat en de Wilhelminastraat, ter grootte van 4000 m2 voor f 25 per m2; dit raadsbesluit werd later gewy- zigd in f30 p. m2. Inmiddels is het definitieve bouw plan van het bejaardencentrum dooi de Stichting ingediend. Hieruit bleek, dat voor de uitvoering van dit plan plm. 5917 m2 grond nodig zou zijn, dus plm. 1917 m2 grond meer dan van waaruit, oorspronkelijk was uitge gaan. De Stichtingskosten zouden dan, by een grondprys van f 30 m2, f 60.000 verhoogd moeten worden, zy stelde voor, om uitsluitend die grond aan haar over te dragen, welke be nodigd is voor het plaatsen van de opstallen en het uitzetten van de paden om deze opstallen van de openbare weg af te bereiken. De overige grond rond het bejaarden centrum zou dan in eigendom kun nen blyven bij de gemeente. Bij nadere opmeting is gebleken, dat bij de uitvoering van het bouwplan plm. 5400 m2 grond en plm. 550 m2 water lig saldo, zouden B. en W. ingevolge het ingewonnen advies, f. 200 subsidie willen verlenen. Op de begroting van de harmo niekapel komt een post voor van f. 525 voor de aanschaffing van uni formen. De Culturele Raad adviseert de vereniging in overweging te geven over te gaan tot het instellen van een uniformenfonds, en daarnaast acties ten behoeve van dit fonds te gaan ontwikkelen. Dit zou dan moeten in houden, dat na 1962 geen post „kle ding en uitrusting" meer in de te ver lenen subsidie wordt verdisconteerd. Verder vermeldt ae begroting een post van f. 350 voor de uniformen van de drumband. Ook hier luidt het advies van de Culturele Raad, dat de leden deze uniformkleding zelf aan schaffen. Hiernaast geeft de Culture le Raad van enige posten ramingen, welke naar zyn mening anders die nen te zyn dan de overgelegde be groting aangeeft. Daarmee wordt het, door het bestuur geraamde tekort teruggebracht tot ongeveer f. 1000. B. en W. vragen het college deze subsidies te verlenen. Alle subsidies kunnen uit het Cultuurfonds wor den gefourneerd. betrokken zijn. Het college heeft de Stichting nu voorgesteld, het water voor de prijs van f 0,25 per m2 en de grond voor f30 per m2 over te dra gen, zodanig, dat gee»n grond, beho rende by het te stichten gebouw, in eigendom by de gemeente blijft. Het bestuur van de Stichting heeft me degedeeld, dat het met dit voorstel akkoord gaat. Geld voor concert Met financiële stem van de ge meente concerteerde verleden jaar in deze gemeecite het West-Nederlands Symphonie-Orkest. Volgende week concerteert dit orkest weer in de Ge reformeerde Kerk. Met de Culturele Raad, achten B. en W. het gezien de belangryke bydrage die een op treden van voornoemd orkest voor het culturele leven in deze gemeente kan vormen, verantwoord de ge vraagde financiële steun groot f 480 ook ditmaal te verlenen. Steun aan instellingen Drie plaatselyke instellingen heb ben over 1962 hun begroting inge diend en om subsidie verzocht n.l.: 1. de Stichting, De Lelderdorpse Padvinders; 2. de Chr. Korfbalvereniging, Ve- locitas; 3. de harmoniekapel „Leiderdorp". De Culturele Raad diende over de ze verzoeken van advies. De financiële situatie van de Lei- derdorpse Padvinders is sinds 1961 beter geworden, doordat één van de twee geldleningen, waarmee de stich ting belast was, thans geheel is af gelost. B. en W. zouden het advies van de Culturele Raad willen op volgen en een subsidie van f. 250 verlenen. Ook de financiële positie by Veloci- tas is de laatste jaren enigszins gun stiger geworden. Behoudens een klei- straat en het Hubrechtplein. tot wy ne correctie betreffende een voorde- ziging van de bouwverordening, tot Wachthuisjes In de gemeente zullen nog enkele wachthuisjes voor de buspassagiers moeten worden geplaatst. B. en W. hebben besprekingen gevoerd met de N.Z.H. Vervoer Diaatschappy en vra gen nu een krediet van i. 3200. Er zullen 3 wachthuisjes geplaatst wor den n.l. op de hoek Hoofdstraat Wil lem de Zwygerlaan, op de hoek Hoofdstraat Resedastraat en Hoofd straat naby het huis gp^ummerd 35. Agenda raad De raad komt op maandagavond, 6.45 uur, in openbare vergadering jyeen. Op de agenda staan o.m. de volgende punten vermeld: Voorstel tot verhuur van de voet- balterrei-nen en het korfbalveld, tot wy ziging van de voorlopige huurpry- zen voor het eerste complex van 17 woningwetwoningen aan de Akker- wyziging van de verordening op het beheer van de begraafplaats en tot wy ziging van de algemene politie verordening inzake het beheer en ge bruik van de algemene begraafplaats, tot toekenning van een uitkering in eens, de z.g.m. franje-uitkering aan gewezen personeel der gemeente c.q. nun nagelaten betrekkingen, tot ver pachting van los zand achter de al gemene begraafplaats, tot wyziging van het raadsbesluit tot verkoop van grond aan de Protestants Interkerke- lyke Stichting voor Bejaardenzorg, tot het verlenen van een subsidie ten behoeve van een symfonieconcert, tot het verlenen van een subsidie over 1961 aan het Kraamcentrum van het Groene Kruis voor Leiden, Lei derdorp en Oegstgeest, tot vaststel ling van de gemeentebegroting en de bedryfsbegrotingen en tot de goed keuring van de begrotingen van het Bureau Sociale Zorg en de Zwem vereniging voor 1962, tot vaststelling van het bedrag per leerling ingev. art. 55 bis der Lageronderwyswet 1920 voor de openbare school voor gewoon lager onderwys en voor de Chr. Ulo school voor 1962, tot vast stelling van het theoretisch getal uren vakonderwys voor 1962, tot het verlenen van subsidie voor de voor- en nazorg van de geesteszieken over 1962, tot het verlenen van subsidies over 1962 aan de padvindery, de korfbalvereniging en de muziekver eniging, tot het plaatsen van wacht- gelegenheden voor autobuspassagiers, tot benoeming (herbenoeming) van leden der commissie tot wering van schoolverzuim, tot wyziging der be- heersverordening voor het woningbe- dryf, tot aanvulling van het alge meen kasgeldbesluit voor 1962, vast gesteld by raadsbesluit van 11 de cember 1961, inzake de salarissen van de gemeentesecretaris en de ge meente ontvanger. In het verslag van de oprichtings vergadering van een plaatselyke af deling van de WD is eens torende fout geslopen. Er staat, dat men: „Voor de komende gemeenteraads verkiezingen met Gemeentebelang met één lyst uit zal komen." Men leze: voor de gemeenteraads verkiezingen, zal getracht worden, na voorbereidende besprekingen, met een gecombineerde UJst uit te komen. deze fokker het weer beter en noteer de 2e z.g. en g.g. Het lid J. B. Gies- bers kwam by de sierduiven al by- zonder goed voor de dag en vooral by de Hollandse Kroppers verkreeg hy fraaie resultaten: 18 maal z.g. en liefst 13 maal z.z.g. Niet minder waren de resultaten van voorzitter Fr. v. d. Mark, die het ln de geweldige collectie krielen het wist te presteren om met de mooiste hen der Hollandse Krielen van alle kleurslagen tot le z.z.g. te komen. Met hennen, Hollandse Kriel zwart won hy voorts met le z.g., met hanen Jong le g.g. en met hennen jong 3e z.g. Met Zilverpatrys Hollandse Hoen Kriel le z.z.g. met hen, oud; met ha nen Jong 2e z.g. en hennen jong weer le z.g. MARKTBERICHTEN LEIDEN, 23 januari Leidse Coöp. Groente- en Fruitveiling: per 100 kg.: Andijvie 96-127, kroten gekookt 23-35, boerenkool 35-54, rode kool 10-17, prei 30-47, stoofsla 80-139, spruiten 43-84. uien middelfyn 34-60, middelgrof 33- 10. grof 33: waspeen 13-26: witlof 45-86. Per 100 stuks: Knolseldery 12- 17; sla 25-44. ROTTERDAM, 23 januari Vee markt: Totale aanvoer 2561; week- aanvoer 3696. Vette koeien en ossen 300, gebruiksvee 600, vette kalveren 214, nuchtere kalveren 977, paarden 42, veulens 13, schapen of lammeren 111, bokken en geiten 9. Prijzen iresp. voor le, 2e en 3e kwaliteit)vette koeien 3.05-3.35, 270-300, 2.55-2.70; vette kalveren 2.70-2.85, 2.50-2.70, 2 30 -2.50 per kg. graskalveren 450, 350, 250.nuchtere kalveren 180, 160, 150, per stuk. Slachtpaarden 2.65, 2.30, 2.10 per kg. Schapen 125, 100, 90; lamme ren 120, 90, 80; kalf- en melkkoeien 1250, 1130, 970; vare koeien 820, 700, 600; vaarzen 925, 725, 625; pinken 600, 500, 450, per stuk. Vette koeien aanvoer iets meer, han del flauw, prijzen onveranderd; vette kalveren aanvoer even groter, handel kalm, prijzen niet geheel pryshou- dend; graskalvery aanvoer ruimer, handel stil, prijzen prima's boven no tering; nuchtere kalveren aanvoer groter, handel redelyk, pryzen iets gedrukt; slachtpaarden aanvoer iets minder, handel tamelyk, pryzen even stijver; schapen en lammeren handel als vorige week, handel goed, prijzen, eerste kwaliteit lammeren iets stijver, verder onveranderd; kalf- en melk koeien aanvoer als vorige week, han del kalm, pryzen constant; vare koeien aanvoer matig, handel stroef, pryzen ongewyzigd; vaarzen en pin ken aanvoer kort, handel spelend, pryzen onveranderd. BEURSOVERZICHT INTERNATIONALS LAGER; OELI WEER VAST Het Damrak heeft vanmiddag met lagere koersen genoegen moeten ne men voor de internationale waarden. Dit als gevolg van het feit, dat ge noemde waarden gisteren in Wall Street koersterrein moesten prijsge ven. De affaire was minimaal. Er is, aldus de beurs, geen vaart in de han del te krygen. Kon. Olie stelden by een koers op f. 124.20 teleur. Deze prijs betekende voor dit fonds een. daling van f. 2,. ten opzichte van de slotkoers van gisteren. De aandelen noteerden een gulden beneden pari teit New York. Unilever lag tegen Pariteit New York aan op f. 186.80. Deze pry's lag ruim f. 2.- beneden de slotkoers van gisteren. Philips leed een koersverlies van 9 punten op 962. Aku 3 punten lager op 397. Hoogovens openden 4 punten hoger op 702; later ging de koerswinst weer verloren. Certificaten Deli werden voor lo kale speculatieve rekening uit de markt genomen, op f. 154.000; vorige slotkoers f. 151.60. Later werd een bedrag van f. 153.000 gedaan. Am sterdam Rubber en H.V.A. noteerden lager. In de Scheepvaartsector was de stemming nauweiyks pryshou dend. Dinsdag 23 januari ACTIEVE OBLIGATIES Staatsleningen ad f. 1000. Vorige Slotkoers koers v heden Ned, '58 44 1024 102% Ned '59 4 4 102% 102 {3 Ned. '60-1 44 102% 102% Ned '60 II 44 1034 103 Ned '59 4y4 101AGB 101 y4 Ned '60 44 101ft 101ft Ned. '61 4y4 101% 101ft Ned '53 3% 97% 97% Ned Gb obi 34 814 814 Ned '47 34 92H 92tf Ned '51 34 98 Ned '53 I-II 34 95(1 95% Ned '56 34 95ft 95ft Ned '48 sy4 90% 90% Ned bel cert 3y4 88ftGB Ned '50 I-II 31/4 91 904 Ned '54 I-II 34 91 it 91% Ned '55 I 3y4 91 it 91H Ned '55 II 34 93% 93% Ned '37 3 924 924 Ned G.b obi '46 3 92% 92% Ned dol ln '47 3 90 GB 90GB Ned Inv cert. 3 99 ft GB 99 Ned 62-64 3 100ft 100ft Indië '37 3 994 994 Indië *37 A 3 95 95 ft Ned. won b.l. '57 6 108% 108% Ned w b.l. '58 44 101% 101H ACTIEVE AANDELEN 1144GB 1134GB Amst. Rubber Ver. HVA-my A.K.Ü Deli My cert Hoogovens cert Philips gem bez Unilever cert. Dordtse Petr Kon P <50 A f20) Holl Amer Ujn Java China Pak K.L.M Kon. Ned. St.boot Kon. Paket My Stoom My Ned Ntev Gouar eert v. Ommeren eert Kon. Rott. Lloyd N Scheepv Unie NIET ACTIEVE OBLIGATIES Prov.l en Gem leningen A'dam '47 (34) 3 idem 48 (34) R'dam *52-1 (44) ld. -37 I-II (34) Z.-Holl '55 4 4 Bankwezen Bb N.Gem. 58 5 4 id. NWB'52 (44) BVG rspbr f. 500 BVG rspbr '52 Industr. Obligaties Philips Doll. 'SI 91 1304 129 400 GB 3954 15160 152,75 758 7564 971 9614 189 80 18650 583 5734 126.10 123,90 147% 147% 150 1484 61.80 61,80 1894GB 1884 152 152 165 GB 164% 150% 1484 332 334 151 GB 150 1524 152 964 964 964 964 1004 100% 1014 104% 104% 100% 100% 1964 197% 144 144% Premieleningen Vorige Slotkoers koers v heden A'dam '53 3 106 A'dam '51 I 24 85 85% A'dam '56 I 24 84% 844 A'dam '56 II 24 90% 914 A'dam '56 III 24 90% 914 Eindhoven '54 4 83% 82% Enschede '54 24 84% 844 Den Haag '52124 944 Idem II 24 94 954 R'dam '52 1 24 94 B 94 Idem II 24 95 4 95%» Idem '57 2 4 92% 92% Utrecht '52 24 93% Z.-Holl 1957 2 4 91% 92 Zuid-Holl '59 24 104 103 NIET-ACT1EVE AANDELEN Bank- en Credietinstellingen Robeco248 247.50 Amst Bank 404 399 Cultuurbank 344 344 Holl Bank U eert. 213% 213% Ned Handelmy 3474 349 Rott Bank 380 378 Twentsche Bank 339 337 Senembah 411 412,50 Industrie Ondernemingen Albert Heyn 720 715 Berkel's Pat 307 307 Borsumy-Wehry 77% 78 Calvè Delft eert 930 930 Electrolasmy 355 K Pap v Gelder 360 36 K Ned Grofsm 177 175 Holl Constructie 422 420 Ing bur v B ny 221 Internatio 208 210 Int Kunstst Ind 80% 80 v Kemp en Beg 142 144 Leidse Wolsp.ry 552 552 MUller en Co N B 475. 4794 Ned Kabelfabr glO 609 Philips prei 294 289 Rott Uroogd My 549 4 546 Sikkens Groep 879 890 Ver Touwtabr 373 373 Walvisvaart 97 97 Wernink s Bet.my 1974 Wilton Feyenoord 2831'. 284 v Wyk - Heringa 88%" 894 Zaalberg 141 140 iViynbouu en petroleum Bihton 2de r 489 491% Kon Petr (f20) 127.90 125.60 Amerik fondsen Canad Paciflo R 26 4 26A 1 itern Nickel 79% 79 Anaconda 52 514 Bethlehem Steel 41% 414 Cities Service 53% 53% General Motors 53(3 72%B Kennecott 84 4 84% Republic Steel 56% 56% Shell Oil37 364 Union Pacific 32% 33(4 Un. States Steel 75 74%

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 5