Meppel maakt opnieuw spannende uren door b. verkopers REX-i a. verkopers onderwijzer(es) Verkiezingen daags voor Hemelvaartsdag Jongen mishandelt pleegmoeder te Axel flinke nette werkster Haven der begeerte Het is een schandaal ONGEKENDE OPRUIMINGSKOOPJES IN BABY-, KLEUTER- EN KINDERKLEDING!! N.V. DE LEIDSCHE BROODFABRIEK li m winkeljuffrouw NETTE JONGEN bedrijfsruimte Gssssterst GEMEENTE LEIDERDORP WOENSDAG PRIJZEN BIJ...P.H. Fa. JAN DE NIE ZONEN LEIDI Uwvoordeel van het jaar bij Hunkemöiier Lexis! 378 I» VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDE Fa. G. A. A. Nouwer Water stijgt angstig hoog N.v.HET MQïQRHUIS miNNESDTA [NEDERLAND] N.V. werkster m MATRASSEN Fa. J. van Keveren LEIDSCiï DAGBLAD DINSDAG 23 JANUARI 1962 „Het is een schandaal! Ze moe ten zelf maar eens, zoals wij, in het water zitten. Mijn kelder staat praktisch vol. Mijn kippen moeten maar weer net zoals in december 1960 op zolder Het is beroerd. Dat is het De heer J. Lammerts, Ceintuur baan 45 te Meppel, slingert als het waren zijn gevoelens in onze rich ting. „Is U van de krant? Kom dan maar eens kijken. De kelder.... watervol". Mevrouw Lam merts staat handenwringend bij de deur in de gang, welke reeds van zijn bedekking ontbloot is en waarin laarzen voor het grijpen staan. „Kijk zelf maar", zegt ze. „Het is zoals mijn man zegt". Het water staat bijna een halve meter hoog. Er was niets tegen te doen. Evenals vele anderen, die in de omgeving van de Woldkade en Ceintuurbaan hun huizen hebben, zijn ook zij over vallen door het snel wassende water, dat door de boordevolle Wold AA en de Oude Vaart over de oevers is ge spoeld, daar waar beide samen ko men. Zo snel is de was gekomen, dat bewoners die 's middags van huis gingen, twee uur later niet of nau welijks de deur meer konden inko men. Dat wat de heer Lammerts zegt leeft ook in de harten van allen die daar in die omgeving hun woning hebben. Het is weer als in december 1960, toen ook het Meppeler Diep de enorme watermassa's, uit Drente ko mend, niet kon verwerken. Ruim een jaar is dus verlopen, maar gebeurd is er niets en nogmaals zat een deel van Meppel dus in de ellend#. Eigenlijk heeft het water de men sen overvallen. Weliswaar stond het de laatste dagen reeds hoog, maar men bleef hopen dat het evenals in de decembermaand 1961, kortgeleden dus. met een sisser zou aflopen. Het is échter anders gegaan. Tegen een uur of twee, gistermiddag, weer klonk reeds de alarmkreet „het wa ter komt", en inderdaad begcn het over de Woldkade te stromen. Zo snel wassend zes centimeter per uur! dat deze straat reeds spoedig een soort riviertje werd, dat in zijn trot toir nog enige tJjd oevers had, die echter al spoedig overstroomd wer den. Waarna het water een uitweg zocht en vond op de Ceintuurbaan, een der voornaamste verkeersaders en tevens een der laagste punten van Meppel, waarop de Woldkade uit mondt. Zienderogen werd deze meer overstroomd. Tegen ongeveer half zeven moest de politie de brede verkeesbaan voor het grote verkeer afsluiten ten einde te voorkomen dat de golven via de voortuinen en huizen en de kelders zouden bereiken. De huizen, die ogenschijnlijk nog droog stonden, maar die in werkelijkheid reeds last hadden van het grondwa ter, doordat de riolering in een oog wenk overvol was geraakt. Zeer kritiek Men realiseerde zich door dit alles, dat, toen het water in toenemende massa zich op de straten uitstortte, de toestand kritieker was dan ooit sinds de ramp va«a I960. En met de angst voor wat dreigde groeide ook de kritiek op degenen, die nog steeds niet hebben gezorgd voor afdoende verbetering, waardoor, zoals de po litie het uitdrukte, „gelaten moest worden afgewacht, wat komen zou". Niets viel er immers ook tegen te doen en boven Meppel zitten nog grote massa's water, welke door en kel en alleen het Meppelerdiep moe ten worden afgevoerd. Gelukkig kwam de voorspelde storm 's avonds niet. Integendeel de wind werd onverwacht minder, de opstuwing in het Meppelerdiep nam snel af en het water kon vlotter weg komen. Nog sneller dan het kwam verdween het water uit de Meppelse straten. Maar al verdween het water, de vraag biyft: „Waarom dit alles niet voorkomen kan worden?" Goed, er is enige ver betering gekomen doordat de water schappen nauw samenwerken met Meppel, maar de verbeteringen welke overlast moeten voorkomen zijn uit gebleven. Wel wordt door Waterstaat het Mallegat uitgebaggerd, maar daarom kunnen de Meppelers slechts lachen. Voor de rest schijnt elke maatregel te stranden op de liefst negen instanties, welke gepasseerd moeten worden bij eventuele plannen. „Het duurt lang. te lang eer er iets gebeurt", zeggen de Meppelers. als zij naar het steeds wassende water staren. Het water, dat voor de zo veelste keer tal van gezinnen overlast aandoet, gezinnen die ijlings weer hun kleden, stoelen en alles wat ge lijkvloers staat naar boven hebben gebracht. In woningen, waarin de schimmel van 1960 nog niet eens overal voor goed verdwenen was ONDANKS BEZWAREN VAN PERS Het ministerie van Binnen landse Zaken deelt mee, dat de wettelijk vastgestelde datum van de a.s. gemeenteraadsverkiezin gen gehandhaafd blijft op Een 16-jarige jongen uit St. Maartensdijk heeft zich vrijdagmorgen tussen acht en negen uur te Axel ten huize van zjjn pleegouders, op ergerlijke wijze aan zijn pleegmoeder vergrepen. Hij is zaterdag in de ouderlijke woning te Sint Maartensdijk aangehouden en voor confrontatie naar Axel op transport gesteld. De jongen is een pupil van de instelling „Kinderzorg" te Middelburg die hem bij de pleegouders had uitbesteed. De Rijkspolitie wilde hangende het onderzoek geen informaties verstrek ken. Uit hetgeen wij van betroke- nen vernamen, valt het volgende te reconstrueren. De pleegvader was enige dagen af wezig en was vergezeld van een koopman, eveneens uit Axel. De on verlaat was derhalve met zijn pleeg moeder alleen thuis op de boerderij. Hij heeft haar op beestachtige wijze afgeranseld, haar een prop in de mond geduwd en zich onder bedrei ging met een mes aan haar vergre pen. De jongen, die zijn handelingen met voorbedachten rade schijnt te hebben bedreven, verliet vrijdagmor gen de door hem hermetisch afgeslo ten woning. Zelfs de rolluiken had hij naar beneden gelaten. Hy ging er vandoor met de auto van de koop man, die deze op de boerderij had achtergelaten. Deze auto werd zater dagavond op de markt in Biervliet ernstig beschadigd aangetroffen. De opsporing van de eigenaar leidde tot ontdekking van het gebeurde. Naar de pleegouders verklaren heeft „Kinderzorg" nagelaten hun er op te wijzen, dat het hier een bijzon der moeilijke jongen betrof. De ver eniging „Kinderzorg" deelt mede, dat haar maatschappelijk werker naar z/jn zeggen bij de plaatsing van de jongen bij de familie nu ongeveer een half jaar geleden wel degelijk de familie heeft gewezen op het ka rakter van de pupil. De familie was volgens „Kinderzorg" erg op de jon gen gesteld. woensdag 30 mei 1962. In de pers was gesuggereerd deze ver kiezingen een dag eerder te hou den, omdat 30 mei dit jaar daags vóór Hemelvaartsdag valt. De kranten kunnen daardoor pas op 1 juni nieuws en commentaren over de verkiezingen brengen, twee dagen later dus. Daar echter bij verkiezingen altüd een zeer groot aantal schoollokalen als stemlokalen wordt gebruikt, wordt het ook nu noodzakelijk geacht de verkiezingen op een woensdag te houden. Op de meeste scholen kent j men de vrye woensdagmiddag, zodat bjj verkiezingen op woensdag zo wei nig mogeiyk lesuren verloren gaan. Via radio of t.v. Ongetwijfeld is het van groot be lang, aldus het ministerie, dat het publiek zo snel en volledig mogelijk over de uitslagen van de verkiezin gen wordt geinformeerd. Over het al gemeen vullen de publiciteitsmedia als pers, radio en televisie elkaar hierby heel goed aan. Nu dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen daags vóór Hemelvaartsdag vallen (dit ge beurt nauweiyks in een heel mensen leven) zal iedereen, die belangstelling heeft voor de uitslag, deze thans eer der via radio of televisie kunnen ver nemen. Afwijking van de vastgestelde dag is voorts zeer bezwaariyk omdat de gemeenten en de grote drukkerijen die voor de gemeenten werken, reeds zeer lang van tevoren met het oog op de grote hoeveelheid te leveren Europese liulde voor MANSHOLT Dr. S. L. Mansholt, de Nederlanij se vice-voorzitter van de EEG-con missie, heeft gisteren in het Euro pese parlement te Straatsburg de hul de der drie Europese politieke frac ties in ontvangst genomen voor he aandeel, dat hij als „architect vai het gemeenschappelijke landbouwbe leid" der EEG heeft gehad in he tot stand brengen van de recenti ministeriële besluiten in Brussel. Ook de Franse minister voor In dustrie, Jeanneney, erkende volmon dig dr. Mansholts verdienste. Ze; hield de vroegere Nederlandse minis ter van Landbouw in een korte vet klaring voor dit Europese forum het oog duidelijk op de toekomst gericht Hij sprak namens de EEG-commU sie de hoop uit, dat de EEG-minU terraad op zijn volgende vergadering (begin februari in Brussel) zal be. sluiten tot een tweede versnelling vac de totale overgangsperiode door eet extra verlaging der onderlinge doua netarieven. drukwerk, met de datum van 30 me rekening hebben gehouden. Grote koste Zelfs zou wyziging van de datun op dit ogenblik tot grote kosten moe ten leiden, waarby het nog de vraaj zou zyn, of men dan nog wel met voorbereiding tydig genoeg geree zou kunnen komen. Tenslotte zot aanwyzing van een andere datun uiteraard alleen volgens een daartoi strekkend wetsontwerp kunnen ge schiedzn. Zekerheid over voorkeu voor een andere datum zou er da- pas zyn, als de Eerste Kamer dei Staten-Generaal zich daarover heeli uitgesproken. Zelfs de snelste behan deling van het ontwerp zou nog zo veel tijd vergen, dat het verkiezing» drukwerk niet meer op tijd geree zou kunnen zijn. Al met al zijn aan een verschul ving van de verkiezingsdag zoveel be langryke vooral technisch be zwaren verbonden, dat de wettel!) vastgestelde datum van 30 mei 198 gehandhaafd zal moeten worden. Opf Grote partij meisjescoats in blauwe mohair duffel. Prachtige kwaliteit. ftl* IA7C „Schapevacht" in cap. 4-13 9 "19 Fantastische aanbieding dubbele Nylon petticoats. Royaal wijd. Div. modellen en kleuren. Ver beneden de «gc «ten «jgc normale prijst 2-13 jr mJL mL Zuiver wollen meisjeskleutercoats. Vele kleuren. Warme wintervoering. Cap. met orlon of ruit non «47c gevoerd. 1-7 jaar O "1*1 "féOluJui plooirokjes in vage ruiten. Royale wijdte. Optilon rits. 3-13 jaar J "O Ensembles en kinderjurkjes in prachtige tinneroy. Vele kleuren. Spotgoedkoop. 4-13 jaar Grote partij wollen babytricot. I Truitjes, jurkjes, vestjes, 1 ttrT 195-295.395 Speciale aanbieding wollen wevenit broeken voor jongens «%gj 495 en meisjes. 1-6 jaar '4 Jongens-montycoats in zware blauwe duffel. Prachtige kwaliteit. 075 1C75 Bijzonder voordelig. 5-13 jr 9 "|0 Tuinbroeken met voorstuk voor jongens en meisjes. Prachtige jeans. >«gc "505 Gezellige kleuren. 1-4 jaar -J Partij jongens-kleutercoats. Zware, warme wintervoering. Div. dessins. .nn ««75 Spotgoedkoop. 1-7 jaar O "14 Grote partij meisjeablouses met 1 lange en korte mouw. Div. kwal. Div. 1 1 modellen. Uitzoeken! f\ge «en «gc 1 1 Spotkoopje! 3-13 jr 0 "1 "1 Speciale aanbieding fantasie bedford cord jongenspantalons. «*QC roe 4-13 jaar vraagt wegens uitbreiding in volledige dienst en ln gedeelteiyke dienst (plm. 30 uur per week). Volledig sociaal verzekerd, Inclusief kinderbyslag. Zeer geschikt voor personen die reeds enig inkomen hebben en gesteld zyn op een zelfstandige en prettige werkkring. Hen kunnen wy een hoog loon garanderen. Aanmelden: kantoor MARE 1, TELEFOON 20036. OCCASIONS 1 Chevrolet Impala '60 2 Chevrolet Bel Air '59 1 Chevrolet Bel Air 4 drs, hardtop 1958 2 Opel Rekord 4 drs. 1960—1961 4 Opel Rekord 2 drs. 1957—1960 2 Opel Car-A-Van 1960/61 1 Opel Rekord 2 drs '61 1 Opel bestelwagen '59 4 Opel Kapitan '57-61 2 Renault Dauphine schuifdak 1960—1961 2 Ford Taunus 17M 1959, 1960 2 Ford Anglia 1960 1 Peugeot 203 1959 Bovenst, auto's zyn alle voorzien van verw. verkeren in zeer goede staat en worden onder garantie volgens Bovag-bepalingen verkocht. LEIDEN Stationsweg 1 en 2. Tel: 01710-24741 Official Dealer van OPEL - CHEVROLET - BUICK A\ GEVRAAGD nette Fa. DE GEUS, Tesselschadestr. 8, tel. 33277 LEVENSMIDDELENBEDRIJF vraagt voor opleiding een plm. 16 jaar. Aanmelden: VAN BAVEL, Van Oldenbarneveltstraat 35. TE HUUR GEVRAAGD 200 tot 300 m2. te Leiden of omgeving. VAN OORT Plastic bedruksbedrijf H. R. Ilolststraat 18, Noordwyk aan Zee, telefoon 3383 ROOSEVELTSTRAAT 55 - LEIDEN - POSTBUS 193 vraagt een voor de boekhouding. VEREIST: tenminste m.u.l.o.-opleiding; praktijkdiploma's boekhouden en leeftijd: niet jonger dan 22 jaar. Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk. Uitvoerige, schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht aan bovenstaand adres, onder letters Burgemeester en wethouders van LEIDERDORP roepen sol licitanten op voor de functie van aan de openbare school voor gewoon lager onderwys. Aanstelling geschiedt, op grond van art. 56, lid 2, der Lager- onderwyswet 1920, in tydeiyke dienst. Een vaste aanstelling per 1 januari 1963 is niet uitgesloten. Sollicitaties dienen te worden gericht aan de burgemeester j van Leiderdorp. 100 garantie TELEVISIE 100 service Door speciale financiering f 50.tot f 350.voordeliger. By contante betaling 10 tot 15 korting. 59 cm. met UHF vanaf f 675.—. Gr. beeld t.v.-meubel f 800.—. Betalingen vanaf f 3.— p. w. zonder aanbetaling. Vraagt vrybyvend inlichtingen T.V. „PANORAMA" - Postbus 5097 - Den Haag Uw adres voor BRANDSTOFFEN EN OLIE? - Reeds 60 jaar het meest vertrouwde adres. Even 259 5 6 bellen en U kunt besteilen. Firma SYBRAND ZEILSTRA KLOKSTKrr. r, - leiden telefoon 25956 GEVRAAGD nette in het Bejaardentehuis Kaarsenmakersstraat 7, Leiden. SPORTKOUSJES uitzoeken 75 ct. DAMESHEMDJES uitzoeken 1.29 DAMESBROEKJES uitzoeken 1.29 KINDERHEMDJES uitzoeken 79 ct. NYLON DAMES ONDERJURKEN 4.98 Charmeuse dames- ONDERJURKEN 2.98 RESTANTEN PRIJZEN KLEUTER- EN BABYGOEDEREN. KOM KIJKEN BIJ Geniet alle voordelen van zuinig en gezellig stoken... FabruxAMcv kolenradiator met instelbare trek Minder schoorsteen-problemen. Bij geringe trek reeds max. capaciteit Spaart vele tientallen guldens per seizoen met goedkope nootjes 6 Keuze uit nootjes 4 of 5 bij gelijke capaciteit en rendement (83%) Enorme straling van breed, rondom brandend vuur Grote luchtverwarming door 4 in de vlamruimta gebouwde luchlkanalen 1 Heel eenvoudig schoon te maken zonder demontage Warmtevermogen 16000 calorieën. In anthraciet/ivoor of twee tinten beige. Vraag Uw leverancier om Inlichtingen of schrijf rechtstreeks aan: J. G. DE ZEEUW N.V., Postbus 84. Dordrecht Off. FOBRUX-DEALER: AFD. KOLEN: KORT RAPENBURG 10 - TELEF. AFD. OLIE: NOORDEINDE 54 - TEL. hoek Kort Rapenburg. Off. FOBRUX-DEALER: CHARMEUSE ONDERJURK m«t schouderband, fraaie kantgarnering boven en onder RONDE HALS ONDERJURK charmeuse (rayon) mat broderie kt de buste en van onderen 1 2^8 ERJURK FLANELLEN PYAMA warm en degelijk fantasie-jasje met effen pantalon FLANELLEN NACHTHEMD behagelijk en sterk, leuk, modern far sie-dessln 798 rHEMD 598 NAADLOZE NYLONS fijne kwaliteit, met ingebrelde hiel; I in warme kleuren WANDELNYLONS met naad, degelijk en ideaal van pasvorm, diverse tinten KATOENEN GARNITUURTJE hemdje, ook strr.pless te dragen, van boven kant met soepele elast. rand Bijpassend ribkatoen MVA SLIPJE goed sluitende m boordjes Leiden Breestraat 99-101 - Telefoon 21770 Banketbakkerij te Leiden vraagt per I maart Leeftyd 17—20 jaar. Brieven aan het bureau van dit blad onder nummer 40738. HANSENSTRAAT 71—77 vraagt voor directe indiensttreding een voor het schoonhouden van kantoren en showroom. Aanmelden iedere werkdag van 9—18 uur by de fabriekschef. GEVERSSTRAAT 63b - OEGSTGEEST - TEL. FOBRUX-DEALER te VOORSCHOTEN LEIDSEWEG 4 - TELEFOON 01711- DONDERDAG 25 JANUARI in de donderdag-cyclus JEAN GABIN. Aanvang 2.30, 7.-, 9.15. 18 JAAR

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 4