emeeiitepersoiieel ontvangt een KerkeliJk voorschot op salarisverhoging Avondgebed krijgt een meer oecumenisch karakter TEM HOEVE S ROGGEBROOD BIJ ELKE MAAITIJD Grondwerker reed voetganger aan zonder een rijbewijs Oiitruimingsprocediire pand Haagweg gaat door Uw bakker heeft het; altijd vers /m W-Pv i* .l- im Clubmatch Kyiiologenver. Rijnland groot evenement Kapitein Postrna sprak over de kustvaart gericht 1 maart 1860 Dinsdag 23 januari 1962 Tweede blad no. 30560 n Het daarvoor in aanmerking komende gemeentepersoneel zal over het eerste kwartaal 1962 een voorschot ontvangen over een iog nader vast te stellen salarisverhoging, welke vermoedelijk circa 5% zal bedragen. Dit voorschot zal zonder enige aftrek vorden uitgekeerd aangezien de verrekening van loonbelasting ttc. eerst bij de definitieve regeling plaatsvindt. de Leidse raad heeft B. en IV. jstermiddag gemachtigd tot het utkeren van een dergelijk voor- cliot. Een voorsteldat hierin voor iet en dat de raadsleden kort voor Ie opening van de zitting had be- eiktwerd z.h.s. aangenomen. Een n ander geschiedt in overeenstem ming met de aan de minister an Binnenlandse Zaken ontvangen icUtlijnen, welke ook van toepassing :ijn op de salarissen en lonen van iet overheidspersoneel. Dat tot deze maatregel moest vorden overgegaan houdt verband Diet het feit, dat de regering, naast ien algemene verhoging van rond 2%, overweegt om met ingang van I januari j.l. een gedifferentieerde erhoging toe te kennen voor de z.g. aanvedde-genietenden, welke verho- ing in 4 jaren zal worden toegekend, odat een en ander op 1 januari 1965 ijn beslag zal hebben gekregen. Over eze verhoging is in het Rijksoverleg een overeenstemming verkregen, in ierband waarmede de regering mid- jels een nota aan de Tweede Kamer leze aangelegenheid bij de behande- ing van de begroting van Binnen- andse Zaken eind februari a.s. ter tprake gebracht wil hebben. Deze gang van zaken heeft tot ge lig, dat de uitbetaling van de alge mene verhoging ad 5,2%, waarover reeds overeenstemming was ver kregen, te lang op zich laten wach- en. In dit verband heeft de regering «sloten aan het rijkspersoneel ter zake over het le kwartaal 1962 een Toorschot te verlenen ten bedrage ran 3x4% is 12% van het maand salaris of 13x4% is 52% van het seeksalaris. B. en W. zullen deze ge dragslijn thans ook volgen. Procedure tot ontruiming De procedure ter verkrijging van de ontruiming van het pand Haag- weg 156, waarin het woonhuis en de bedrijfsruimte van de heer Mar cel B. Keezer zijn ondergebracht, zal worden ingesteld. Men kan niet zeggen, dat de raad ;istermiddag geen aandacht aan deze a.s. ontruiming en de daarop betrekking hebbende adressen van de beer Keezer heeft besteed. Tijdens en discussie, welke circa één uur in «slag nam, hebben vertegenwoordi- ;ers van alle fracties hun zienswijze op deze zaak gegeven. Hoewel men toegaf, dat aan de inhoud van het contract niet valt te tornen hierin iordt duidelijk gesteld, dat de huur telkens voor de tijd van één jaar wordt verlengd drongen de heren Portheine (VVD), Roorda (PvdA) en Van Weizen (CPN) er op aan, dat beide partijen nog eens voor een na der overleg bijeenkwamen. Wellicht, zo oordeelden zij, dat hieruit nog een gunstige regeling tevoorschijn komt. Voorts wensten deze leden te weten of deze ontruiming inderdaad urgent is. De heer Van Iterson (Prot. Chr.), die er van overtuigd was, dat de huurder door deze ontruiming in moeilijkheden komt, zette uiteen, dat de gemeente er verstandig aan zou doen om haar eigendommen, welke in een uitbreidingsplan liggen, niet te verhuren. Maar al te spoedig schept men door het verhuren van een dergelijk pand de verwachting, dat, „alles nog wel los zal lopen." In het onderhavige geval heeft de ge meente het pand met het oog op de reconstructie van de Haagweg en een uitbreidingsplan nodig. Geen garantie Wethouder Jongeleen, die nog eens wees op de bepaling in het contract dat de huur steeds voor één jaar werd verlengd en dat de heer Kee zer is medegedeeld, dat hem geen garantie kon worden gegeven t.a.v. de duur van de huurtermijn, zette verder uiteen, dat het pand thans moet worden gesloopt met het oog op de doortrekking van de Ter Haarkade, het uitbreidingsplan Zuidwest en de reconstructie van de Haagweg. Hoewel het pand voor de sloop was aangekocht, heeft de gemeente er in 1955 ten gerieve van de huurder nog voor f3.900 aan laten opknappen en dat terwijl de huurprijs slechts op f992.per jaar was bepaald. Boven dien was overeengekomen, da't de huurder een aanspraak op vergoeding kon maken indien hij het pand bin nen vijf jaar zou verlaten. Dit is niet gebeurd. Indien de gemeente, met het oog op de uit te voeren werken, niet tjjdig de beschikking over het pand heeft, zou ter hoogte van hét perceel een stalen damwand geslagen moe ten worden, dat een extra uitgave van f4000,— vergt. Kunnen niet anders handelen Op grond van deze overwegingen en met het contract in de hand kan de gemeente thans niet anders handelen. Wij hebben de heer Keezer tijdig van een ander op de hoogte gesteld, aldus de wethouder, die daaraan nog toe voegde, dat de heer Keezer nimmer bij hem is geweest om naar een mogelijke oplossing te zoeken. Nu ook in de adressen van de heer Keezer het Huisvestingsbureau ter sprake was gekomen, stelde wethou der Hagens nog eens met nadruk dat dit bureau slechts belast is met de verdeling van de woonruimte en niets te zeggen heeft over bedrijfs ruimte. Spreker deed de suggestie reeds eerder had ook de heer Ten Broek dit gedaan dat de heer Keezer omziet naar een geschikt woonhuis, dat ten dele als bedrijfs pand is in te richten. De instanties, welke hiertoe een vergunning moe ten afgeven, zijn vermoedelijk wel bereid om hieraan medewerking te verlenen. Kantonrechter beslist Tenslotte wees de voorzitter er op, dat uiteindelijk de kantonrechter, na deze zaak aan beide kanten te heb ben bekeken, een onpartijdige uit spraak zal doen. Valkensteeg gaat dicht Met de stem van de heer Lamber- mont (KVP) tegen, besloot de raad een gedeelte van de Valkensteeg (verbinding Galgewater - Noordein de) aan het openbaar verkeer te ont trekken. Zoals bekend zijn van beide zijden van deze steeg bedrijfsgebou wen van de N.V. Nederlandsche Roto gravure Maatschappij gelegen. Het gescheiden zjjn van het gebouwen complex door de steeg belemmert de naamloze vennootschap een effectieve controle te houden op de in- en uit gangen van de gebouwen. In verband hiermede heeft de n.v. aan het Col lege gevraagd te bevorderen, dat haar een steeggedeelte in gebruik wordt gegeven. Beide uiteinden zullen dan van een behoorlijke afsluiting worden voorzien. De heer Lambermont grondde zijn bezwaren op het feit, dat vele voet- gangers(sters) en leveranciers van deze passage gebruik maken. Wethouder Jongeleen wees er bij de verdediging van dit voorstel op, dat B. en W. van oordeel zijn, dat men dit voor Leiden zo belangrijke bedrijf op dit ondergeschikte punt terwille dient te zijn. B. en W., die wel eens het verwijt krijgen zich sterk te interesseren voor een Ame rikaanse industrie, dienen met deze maatregel een bij uitstek Leidse onderneming. Bovendien zijn na een openbare kennisgeving geen bezwaar schriften binnengekomen en is de veiligheid van de voetgangers (sters), komende uit de richting Blauwpoorts- brug, Ibeter gewaarborgd op de trot toirs langs het Kort Rapenburg en het Noordeinde, dan langs het druk ke Galgewater en de trottoirloze Weddesteeg. Alle overige door ons reeds gepu bliceerde voorstellen, w.o. de bouw van een rioolwaterzuiveringsinrich ting in Zuid-West en een geringe verlaging van de elektriciteitstarie ven voor kleinverbruikers, werden deze middag z.h.s. aangenomen. Het voorstel tot grondaankoop in het Hout kwartier t.b.v. het Chr. Lyceum werden aangehouden tot een volgen de vergadering. Het schrijven van ir. D. Y. Lem, waarin deze verzoekt hem met in gang van 1 augustus 1963 eervol te ontslaan als directeur van Gem. Wer ken, werd om pre-advies in handen gesteld van B. en W. vergadering van de L.D.M. de stem men zullen worden uitgebracht voor de benoeming van een commissaris. Voor een directeur van de L.D.M. zullen de stemmen der gemeente worden uitgebracht op ir. C. de Jong. Eervol ontslag Eervol ontslag verleende de raad - met ingang van 1 september a.s. aan dr. K. Reitsma, diercteur van het Slachthuis en aan mej. M. P. Kieviet, onderwijzeres aan de Marnix van St.-Aldegondeschool. Benoemingen Voordat al deze voorstellen in be handeling kwamen, werd de heer Sannes benoemd tot voorzitter van de Commissie voor de Rekeningen, de heer Lijten tot lid van de Verkeers- commissie, de heer J. C. J. Lamber mont en ir. J. J. G. van Hoek, resp. tot voorzitter en lid van de Commis sie Gem. dienst voor Kasbeheer en Kredietwezen, de heren J. G. Hagens en J. C. J. Lambermont tot lid van de Alg. raad van de Gem. Gasvoor- ziening Zuid-Holland, de heer A. J. Schoneveld tot lid van de Raad van bestuur van de Stichting tot Exploi tatie van Bejaardencentra en de heer D. J. van Kooten tot leraar aan de hbs voor Meisjes. De heer P. C. A. Ten Broek werd aangewezen als kan didaat op wie in de aandeelhouders- Afscheid directeur L.D.M. Wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd zal dr. ir. P. C. Lindenbergh, directeur van de L.D.M., zijn functie op 1 februari neerleggen. In verband hiermee wordt woensdag 31 januari van 4 tot 5.30 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis een afscheidsreceptie gehouden. Mei de N.R.V. naar Noord-Afrika Vele leden en belangstellenden van de afdeling Leiden van de Nederlan- sche Reisverenlging waren gister avond in de foyer van de Stadsge hoorzaal bijeen om de door de film dienst van de N.R.V. vertoonde kleu renfilm „In de trek van de uivers" te zien en om te luisteren naar een boeiende toelichting van de heer J. F. van Lunteren. Deze film, die in Npord-Afrika werd opgenomen, munt uit door kleu renpracht en toont zeer veel bijzon der fraaie en boeiende beelden uit dit onmetelijke en wondere land. Fel zijn de contrasten die aan het oocr voorbij trekken: oude ruïnes en bouwwerken in ultra-moderne bouw stijl. Natuurlijk maakt men ook ken nis met de verscheidenheid van de bewoners van dit land en met de ste den, zoals in het tegenwoordige in het nieuws zijnde Algerije en Ma rokko. Wonderlijk is het als men de ene keer in het stadsbeeld de moderne vervoersmiddelen ziet voorbij razen en even later ia langzame tred de Arabieren op hun kamelen of ezels. Ook maakt men kennis met de rijkdom en bittere armoede in deze steden en als men die beelden be kijkt. dan ontdekt men dat er toch wel heel grote tegenstellingen zijn. Juist door de toelichting van de heer Van Lunteren, die dit land door en door bleek te kennen, kregen de aanwezigen een nog beter inzicht in de verhoudingen in dit oosterse land. Het was een bijzonder geslaagde avond, de N.R.V, waardig. jeven NED. HERV. KERK Aangenomen nr Steenderen-Bronk- horst G. J. v. Embden te Zoeterwoude. GEREF. KERKEN Beroepen te Giessendam-Neder-Har- dinxveld W. Horlings te Elim (Dr.) te "s-Gravenhage-West (vac. Joh. Mey- nen) G. Veeneman te Amersfoort te Rotterdam-Lombardijen A. Reen te Alkmaar te Abcoude P. K. Pllon, kand. te Hilversum te Vinkeveen J. W. Genuït te Woerdense Verlaat. CHR. GEREF. KERKEN Bedankt voor Hilversum-Oost H. W. Eerland te Amersfoort voor Almelo M. W. Nieuwenhuijze te Amsterdam- West. advertentie een gezonde, smakelijke afwisseling 1 EEN VAN ONZE 7 SOORTEN: FRIES Bereid yan gebroken rogge, zonder enige toevoeging. Hel sfevige lekkere brood, dal onze Noordelijke Land- genolen zo waarderen. DalJ moei u ook eens proeven. Alle soorlen machi- l naai gesneden,verpakt en gesteriliseerd. W SMAAKT BU ELKE MAALTIJD^ Voor de Leidse kantonrechter Een 24-jarige grondwerker uit Rijpweterinq stond terecht, om- volgens de getuigen de tegenligger 1,1 i tt i voldoende rechts had gehouden, er dat hij m oktober in de Haarlemmerstraat met een bestelauto een voetganger had aangereden en niet in het bezit van een rijbewijs bleek te zijn* Verdachte voerde aan, dat de voetganger onverwacht overstak en hij dus niet tijdig kon stoppen. Naar links uitwijken was even min mogelijk, aangezien een hem tegemoetrijdende autobus reeds zeer dicht was genaderd. Uit het onderzoek bleek, dat de voetganger slechts een flinke tik van de zijspiegel had gekregen. Enkele getuigen, onder wie de mede-inzittende van de bestel auto, verklaarden, dat de voetganger niet overstak, doch naast het trottoir liep, hetgeen hunsinziens op enige medeschuld wees. Zijspiegel Er zou overigens niets aan de hand zijn geweest als er geen zijspiegel op de bestelauto had gezeten. De officier, mr. C. Sluik, achtte de aanrijding gezien de medeschuld van de voetganger van minder belang dan het totaal ontbreken van enige rijbevoegdheid bij verdachte. „De eigenaar leende u zijn bestel wagen op goed vertrouwen omdat u hem had wijs gemaakt een rijbewijs te bezitten", merkte hij op. T.a.v. de „aanrijding" eiste hij f20 boete subs 4 dagen. Het niet hebben van een rijbewijs honoreerde hij met f35 boete subs. 7 dagen. Gezien be paalde verzachtende omstandigheden vonniste de kantonrechter met resp. f 10 subs. 2 dagen en f 25 subs. 5 da gen. Geen voorrang Een 26-jarige boekhouder uit Lei den kreeg een proces-verbaal omdat hij met zijn auto b(j de hoek Bree- straatGangetje niet tijdig was ge stopt voor een op straat liggende bromfietsberijdster, die in de tram rails was geslipt. De onfortuinlijke dame werd met bromfiets en al door de autobumper enige meters meege sleurd, doch liep hierbij geen ernstige verwondingen op. „Myn aandacht werd vermoedelijk door iets anders afgeleid. Ik zag haar dus te laat ook omdat de motorkap van mijn auto vrij lang en hoog is", was verdachtes excuus voor zijn on achtzaamheid. De officier vond een en ander vrij ernstig en eiste dan ook f 50 boete subs. 10 dagen. Ver dachte voerde hierna nog tot zijn verdediging aan, dat- de bromfietsbe rijdster z.i. op wel wat al te korte af stand vóór zijn auto langs naar links wilde oversteken en dus ook niet ge heel vrijuit ging. Daar de kanton rechter dit feit niet uitgesloten achtte en er dus rekening mee wilde hou den, vonniste hij met f 20 boete subs 4 dagen. Een 43-jarige chauffeur uit water liep in de Morsstraat een pro ces-verbaal op omdat hij met zijn bestelwagen eea geparkeerde auto had aangereden. „Ik moest hem wel raken omdat een tegenligger te veel links reed, waardoor ik niet voldoen de naar rechts kon uitwijken, voerde verdachte tot zijn verdediging aan. Volgens hem was de bestuurder van de tegenligger niet in het bezit van een rijbewijs, dus stond z.i. de ver keerde verdachte voor de balie. Daar geen rij auto's geparkeerd stond en de bestuurder van de tegenligger wel in het bezit van een rijbewijs bleek te zijn, stond verdachte met zijn ver klaring geheel alleen en werd zijn verkeersfout afdoende bewezen ge acht. De eis werd dan ook f 40 boete subs. 8 dagen, waarna de kantonrech ter rekening houdende met de verkeerssituatie per plaatse er f 25 subs. 5 dagen van maakte. VOP-probleempje „Het komt helaas maar al te vaak voor, dat een auto, die voor een voet gangersoversteekplaats stopt, door een achteropkomende auto wordt aangereden", aldus de officier in de zaak tegen een 34-jarige bloemist uit Rijnsburg, die dit zelfde overkomen was op het Stationsplein. „De voetganger weifelde en ik re kende er dus niet op. dat mijn voor ganger nog zou stoppen", aldus ver dachte. Geen excuus vond de officier en eiste f30 boete subs. 6 dagen. Het vonnis werd f 20 boete subs. 4 dagen. Toch gezien Een 51-jarige administrateur stond voor de balie omdat hij met zijn auto al achteruit rijdende in de Zonneveld- straat tegen een aldaar geparkeerde auto was aangereden. Verdachte voerde aan, dat het des tijds bijzonder slecht weer was en hij vanwege de slagregen geen uitzicht naar achteren had. Van de aanrij ding had hij bovendien in het geheel niets bemerkt en was dus na de keer-manoeuvre rustig weggereden. Doordat een voorbijganger de aan rijding zag en het kentekennummer noteerde kreeg verdachte tot zijn grote verwondering enige dagen later politiebezoek. „Het gebeurde vlak bij het politiebureau, dus behoefde deze getuige niet ver te lopen", merkte de kantonrechter op. „Doordat u zonder meer weg bent gereden liep u boven dien nog het risico, ook hiervoor ver volgd te worden", aldus de officier, tijdens zijn requisitoir, dat resulteer de in de eis van f35 boete subs. 7 dagen. Daar het proces-verbaal bevestig de. dat het tijdens de door verdachte begane overtreding inderdaad stort regende, bepaalde de kantonrechter het vonnis op f20 subs 4 dagen. Nieuw lioiuleras Zondag hield de Kynologenvereni ging „Rijnland" haar jaarlijkse Club- match in de Stadsgehoorzaal. Een re cord aantal hondenliefhebbers heeft dit kynologisch evenement voor Lei den (en vaak verre omgeving) met levendige belangstelling gevolgd. Om goed elf uur opende de voorzitter, dr. ir. P. C. Lindenbergh, de clubmatch met een woord van welkom aan keur meesters, deelnemers en belangstel lenden en een woord van dank aan de heer en mevrouw Smits, die we derom de organisatie van deze dag op zich genomen hadden. In vlot tempo verscheen daarna een keur van rassen voor de keurmeesters, die na elke keuring de plaatsing door de microfoon toelichtten. Het avondgebeddat nu reeds vele jaren onder leiding van de onlangs afgetreden hervormde studentenpredikant, dr. K. E. H. Oppenheimer, in de Pieterskerk wordt gehouden krijgt met ingang van donderdagavond a.s. een meer oecumenisch karakter. Het initiatief hiertoe werd deze zomer geboren in de kring van de con fessionele studentenverenigingen, t.w. de N.C.S.V., V.V.S.B., Sanctus Augustinus en S.S.R. Donderdagavond in Pieterskerk Als uitvloeisel van deze gedachte werd een werkgroep gevormd, welke bestaat uit mevr. C. Crevecoeur- Koops, mej. D. v. d. Waals en de heren M Verhagen, N. Speelman. F. G. W. Schouten. B. Bal. waaraan later werd toegevoegd de heren J. Rasker, praeses van de Ohr. Studen tenraad en de heer J. P. Fokkelman. Reeds direct werd contact gezocht met de studentenpredikanten ds. A. J Eekhof, ds. G. F. Rothuizen, pastoor di-. L. G. A. van Noort, dr. A. W. Cramer en de doopsgezinde predi- pant dr. S. L. Verheus, die allen zeer sympathiek stonden tegenover dit voornemen. Oecumene leeft Uit tal van oontacten bleek al spoe dig dat de oeoumene onder de stu denten sterk leeft en dat de hiervoor noodzakelijke openheid aanwezig was. Een commissie werd gevormd, die een liturgie voor dit avondgebed „nieuwe stijl" samenstelde. Beslaten werd dat dit avondgebed, dat in het verleden op vrijdag plaats vond, in het vervolg op donderdagavond van 7.15 tot 7.45 uur en dan ook in het koor van de Pieterskerk gehouden wordt. Orde van dienst Aangezien het avondgebed niet uitgaat van een kerkgenootschap, doch van de gemeenschap van Leidse christenstudenten, is van een ere dienst en liturgie geen sprake. Even min wordt het H. Avondmaal in dit avondgebed gevierd: niet alleen be hoort het sacrament in een gebeds samenkomst buiten verantwoordelijk heid van de kerken niet thuis, maar ook zullen er onder de deelnemers aan dit avondgebed groepen zijn, wier kerken tegen de viering van een zgn. „open" Avondmaal nog onoverkome lijke bezwaren hebben. De vaste orde die desondanks in deze gebedssamenkomst onmisbaar is, sluit zich zoveel als onder de gegeven omstandigheden mogelijk is, aan bij de traditie van het oud-christelijke Getijdegebed, te vinden in het Ro meinse Brevier, het Anglicaanse Book of common Prayer en andere bronnen (rudimentair bijvoorbeeld ook in de ..Psalmen en Enige Gezangen" van het hervormde kerkboek) Aan het gebed is een ruime plaats gegeven, evenals aan het gezang: zo wel de berijmde psalmen van de her vorming als de gregoriaanse lofzang van Simeon komen in het avondgebed voor, terwijl ook aan het nieuwe kerklied een plaats Is toegedacht. Een vast onderdeel van de orde van dienst is ook de lezing van de Heilige Schrift, volgens de indeling van het kerkelijk jaar: deze lezingen worden begeleid door een korte uit legging Voor een preek in de tra ditionele zin is geen plaats, omdat het volle accent moet vallen op de Schrift en het gebed. Aan de Schrift is ook ontleend de formulering van een „geloofsbelijde nis", 1 Johannes 4 716, die be doeld is als een poging om ondanks alle dogmatisch verschil van inzicht, te komen tot een gemeenschappelijk belijden vanuit de goddelijke Open baring. Dit belijden, samengaande met het besef van medeverantwoordelijkheid voor de verdeeldheid der christenen, waarover de rubriek van de schuld belijdenis spreekt, moet de basis vor men van het gemeenschappelijke ge bed. En dit gebed moge op zijn beurt aldus is de mening van de initatief- nemers, een eerste stap betekenen op de weg naar een grotere eenheid. Advertentie Zoekt U een schoorsteenklok, wandklok of wekker, v. d. WATER, Haarlemmerstr. 207 heeft het. De beste merken. Junghans - Kienzle - Mauthe. OPGERUIMD STAAT NETJES Wist U dat, er 300 papierbakkea en -korven in de stad zijn, die hongerig naar papier, dat anders op *ordt gegooid. uitzien straat Dat de kustvaart in het middelpunt van de belangstelling staat bleek gisteravond overduidelijk tijdens de lezing die kapitein J. D. J. Postrna uit Groningen hield in de zaal van „Den Burcht". Heel veel jongeren en ook naar het boeiende betoog van deze oud- enige ouderen waren aanwezig om kapitein en reder te luisteren en om de film te zien, die Groninger kustvaart vertoonde. Goede perspectieven voor jongeren Kapitein Postrna heeft als verte genwoordiger van het Koninklijk Zeemanscollege „De Groninger Een dracht" verteld over de mogelijkhe den bij de kustvaart en hij stelde daarbij nadrukkelijk, dat jongeren waar pit in zit het heel ver kunnen brengen bij de kleine handelsvaart. Het is zelfs mogelijk dat zij, die geen andere opleiding hebben dan de lage re school, kunnen opklimmen tot ka pitein en eerste machinest. De heer Postrna merkte op, dat de kleine handelsvaart in de na-oorlogse jaren een geweldige vlucht heeft ge nomen en dat er thans een kleine duizend kustvaarders onder Neder landse vl rg varen. Deze coasters doen regelmatig alle grote en kleine ha vens op de westkust van Europa, de Oostzee en plaatsen rond Engeland en Ierland aan. Ze gaan echter oo kver hij over de van huis, zoals naar de Middelland se Zee, de oost- en westkust van Afrika en zelfs naar Canada en Zuid- Amerika. Uitvoerig lichtte de heer Postrna de aanwezigen in over de gages en over wat men bereiken kan. Er zijn drie mogelijkheden. Via de rangen van lichtmatroos, matroos onder de gage, matroos en stuurman bestaat de mogelijkheid om als kapitein te gaan varen. Is men meer technisch aangelegd dan kan men opgeleid wor den als machinist en tenslotte kur- nen zij, die meer voelen voor h voorbereiden van maaltijden, kok worden. Men kan als men niet jonger is dan 12 jaar en 8 maanden en niet ouder dan 16 jaar een cursus volgen aan een van de dagnijverheidsscho len van het Koninklijk Onderwijs fonds voor de Scheepvaart te Delf zijl, Harlingen, Amsterdam en Rot terdam. Na het vertonen van een interres- sante film over de kustvaart moest kapitein Postrna vele vragen van de aanwezigen beantwoorden. (Foto L/D Holvast) De keurmeester, prof. dr. A. J. M. Holmer, had wel een zeer zware taak aanvaard door de eindkeuring en de keuring van de kampioensklasse op zich te nemen. Vooral deze laatste klasse gaf een grote verscheidenheid van rassen te zien, met vertegenwoor digers, die op internationale tentoon stellingen reeds hadden. successen geboekt Prof. Holmer wees als winnaar van de kampioensklasse aan het bijzonder fraaie Dwergpoedeltje Kamp. Castle Yard's Pavléen van de bekende en succesvolle fokster, mevr. N. L. Bus- serv. d. Kasteele uit Wassenaar. Tijdens de keuringen gaf mevr. A. Gondrexon-Ives Browne toelichting op de voorgebrachte rassen en hun typische eigenschappen. Bij de keuring van de sterk-ver- tegenwoardigde Collies bracht mrs. H. Kat uit Den Haag ondermeer een nieuw ras op de planken, met name de gladharige Collie, waarvan wij gis teren een foto publiceerden. Bijzonder in de smaak van het publiek viel het prima voorbrengen van een uitmun tende Afghaanse Windhond door de jongste deelneemster aan deze show: Tita Mackenzie uit Oegstgeest. De Airedale-terriers en Schotse terriers kwamen ook uitstekend voor de dag. Bij de eindkeuring wees prof. Holmer de Cocker Spaniel „High meadow's Ritska" van Hoogmade aan als beste hond van de Clubmatch. Om zes uur was het feest weer voorbij en de K.V. Rijnland kan terug zien op een zéér geslaagde clubmatch. De voornaamste uitslagen waren: Kampioensklasse: No. 2 Golden Re- triever, G. v. d. Berg, Scheveningen, 3. Bearded Collie, mevr. J. C. J. v. Krevelen-Simons, Den Haag, 4. Dwergpoedeltje, mevr. N. L. Busser- v. d. Kasteele, Wassenaar, 5. Border- terrier, mevrouw A. H. Wetzel-De Raad, Vinkeveen, 6. Cocker Spaniel, mevr. A. H. Wetzel-De Raad, Vinke veen, 7. West Righland White-terrier, mevr. J. A. C. v. Aken-Taanman, Lei den, 8. Bearded Qollie, mevr. A. Lans- velt-v. d. Andel, Voorburg. 9. Yorks- shire-terrier, mver. B. Meyer-v. 't Wout, Den Haag, 10. Middenslagpoe del, mevr. A. L. Hubert-Dferx, Den Haag, 11. Franse Bulldog, mevr. Scheeres-Crone, Wassenaar. 12. Welsh-Corgi, Tj. Tielrooy, Heemstede. Dogachtigen: 1. Boxer, J. Koop mansmans, Voorschoten, 2. Sint Ber nard, D. Ph. H. Wickevoort Crom- melin. Herdershonden: 1. Sheltie. mrs. B. Kat, Den Haag, 2. Welsh Corgi, Tj. Tielrooy, Heemstede. 3. Gladharige Collie, mrs. B. Kat, Den Haag. 4. Duitse Herder, mevr. C. M. Meeuwis- Richter, Voorburg, 5. Collie, mevr. S. L. Vermeer-Posthumus, Voorschoten, 6. Bouvier, mevr. B. Nachenius-De Jogh, Den Haag. 7. Weish Corgi, mevr. M. N. v. Gelderen-Parker, Poor- tugal. Windhonden: 1. Afghaanse Wind hond, Tittia Mackenzie, Oegstgeest, 2. Saluki, mevr. A. J. E. Gerritsma-v. Bergen Henegouw, Den Haag. Jachthonden: 1. Cocker Spaniel, mevrouw B. Riedel-De Tombe. Hoog made, 2. Middenslag Poedel, mevr. C. Bovet-v. Dorp, Den Haag, 3. Lang harige Dashond, mevr. D. P. Wij- nans-Damsté, Nunspeet, 4. Grote Poedel, mevr. J. Nell-Poot, Leiden. 5. Griffon, H. J. Pluygers, Wassenaar, 6. Amerikaanse Cocker Spaniel, C. v. d. Zwet, Roelof arendsveen, 7. Heide- wachtel, C. N. Boot, Leiderdorp, 8. Steenbrak, Marina de Kater, 9. Drentse Patrijshond, L. M. v. Hoorn, Leiden, 10. Kortharige Dashond! mevr. O. Kronenberg-Hanegraaff, Oegstgeest. Keesachtigen: 1. Chow-Chow, T. Oenstra, Leiden. Pinchers en Schnauzers: 1. Dwerg Schnauzer, mr. L. J. M. Goedhart. 2. Dobermann-Pincher, J. G. v. Zwie- ten, Oegstgeest, 3. Dwerg Pincher, L. M. T. Stadhouder, Den Haag. Terriers: 1. Foxterrier, mej. Marijke Dijk, Wassenaar. 2. Schotse Ter rier, mevr. J. C. Sarlet-Schulmayer, Wassenaar, 3. Skye-terrier, mevr. E. de Jong-v. d. Broek, Den Haag. 4. Boston Terrier, mevr. L. Peereboom Voller-Rademaker, Den Haag. 5. Bor- derterrier, mevr. A. H. Wetzel-De Raad, Vinkeveen, 6. Cairnterreir, mevT. S. Velleman, Den Haag. 7. Airedaleterrier. mej. J. J. v. Dooien, Leiden, 8. Welsh-Terrier, Hans v. d. Berg, Oeg: tgeest. Dameshondjes: 1. Dwergpoedltje, mevr. N. L. Busser-v. d. Kasteele. Wassenaar, 2. Pekingees, mevr. W. den Boer-Kn(jff, Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 3