Kennedy wi! bevoegdheid om recessie tegen te gaan AGENDA Vrijheid groot goed5 doch ingrijpen als dit nodig zou zijn GEEN REDEN VOOR ONGERUSTHEID, MAAR TOCH... OAS-terreur Bestrijding van piin belangrijk verbeterd! CKefarine ,4 BUISMAN De harde hand van Nehroe MET EEN ENKEL WOORD SNEEUW in skigebieden LEÏDSCH DAGBLAD DINSDAG 23 JANUARI 1962 (Van onze Amerikaanse correspondent) De opwaartse beweging van Amerika's economie is, volgens Kennedy, hersteld. De president heeft thans aangekondigd, dat hij maatregelen wil nemen om die beweging constanter te maken. Hij wenst een beperkte bevoegdheid om tijdelijk belastingen te verlagen, extra macht om de economie aan te zwengelen in een tijd van recessie en hij wil de Amerikanen een betere werkloos heidssteun geven. men zich voorlopig gesteld de werk loosheid terug te brengen tot vier Srocent, in de loop van 1963 lijkt at mogelijk. Kort na de oorlog was Amreika's economische groei 4 a 4,5 procent. De laatste jaren is dat per centage bedenkelijk gedaald. In de pe riode tot 1970 wenst Kennedy echter ieder jaar het percentage van 4.5 weer te bereiken. Zijn experts me nen dat dit mogelijk is. De interna tionale betalingsbalans die enige tijd geleden ernstige zorgen baarde meent men in principe in even wicht te kunnen houden. Eventueel twee miljard inpompen Het economisch rapport van Ame rika's president begint altijd met •?en overzicht van het pas verstreken aar. Voor Kennedy bood zich hiel en goede gelegenheid om erop te ■ijzen, dat het land zich onder jn leiding in 1961 aanzienlijk eeft hersteld: de werkloosheid daal- e van 6.8 tot 6.1 procent, het bruto - ationale produkt steeg van een aargemiddelde van 501 miljard dol- ar tot 542 miljard en het goudver- ries daalde van 1.7 miljard in 1960 aot 0.9 miljard in 1961. Het afgelo pen jaar toonde aan, dat de Ameri kaanse economie mits tijdig door de regering gesteund over een grote weerstandskracht beschikt. De regering is gekant tegen alle werkloosheid, maar als doel heeft Bandieten actief in Columbia In verschillende streken van 't departement Valle hi Colum bia zijn zondag door bandieten 49 mensen, onder wie 4 kinde ren, om het leven gebracht. Dit is gisteren in Bogota bekend gemaakt. Nyerere treedt af als premier van Tanganjika (Van onze Londense correspondent) ue gematigue premier xsyerere van Tanganjika is gisteren ais zodanig aigeireuen. Hij wordt opgevolgd üoor ivawawa, lot uusver mimst-i- van Binnenlandse Zaaen, die poli tiek als veei linkser worat Descnoawu. Met aftreden van premier Nyerere, siecüts l',a maanu nauai n\) ue ge vierde leiaer van deze nieuwe onaf- liaukelijae staat weru, kwam als een scnok aour Londen, uat zyn vertrou wen volledig op aeze reuelijae, ge matigde en grootste aller Afrikaanse politieke figuren nad gesteld. Nyerere heeft waarschijnlijk voor druk van links moeten zwiciuen. ny trad af om des te beter de anti- bianke stroming in zyn eigen partij te kunnen bestrijden. Er neerst in Tanganjika grote ergernis over dat Nyerere een bedrag van 100 miljoen gulden aan Amerikaanse nulp neeit aanvaard. De toekomst van deze Oostairikaanse staat staat tnans op het spel. Sommigen menen zelfs, dat het een tweede Kongo kan worden. door monetaire maatregelen en door stimulering van de economie met an dere middelen, niet zou ingrijpen, in dien een recessie dat vereiste. Ken nedy heeft met voldoening gecon stateerd, wat in het afgelopen jaar bijvoorbeeld hulp aan noodlijdende gebieden en extra werklozensteun konden uitrichten. Men voorziet niet. dat in 1962 grote behoefte zal bestaan aan dergelijke correctieve maatregelen, maar de regering kijkt verder dan 1962 en men moet verwachten, dat zich te eniger tijd een nieuwe recessie zal voordoen. Zou dat gebeuren, dan wil Kennedy over bevoegdheden be schikken, die hem in staat zullen stellen om met een minimum aan tijdverlies in te grijpen. Op die ma nier zou een recessie korter duren en niet, want Congresleden, die de pre sident in zo'n geval tegen zouden werken, zouden zich wel erg on populair maken by hun kiezers!. Of Kennedy zulk een bevoegdheid zal loskrijgen van het congres, staat te bezien. De Congresleden zyn er allerminst op gesteld een deel van hun macht prijs te geven. Betere schokbrekers Verder wenst Kennedy van het Congres een machtiging om in geval van een recessie twee mil jard dollard in de economie te kun nen pompen. Hy denkt daarbij aan extra-werkverschaffing, aan steun voor deelstaten enz. Bovendien wil de president de werklozensteun van langere duur maken. Arbeiders, die drie jaar in dienst zijn geweest, zou Advertentie minder diep worden. Vnada&r dat de den recht behoren te krijgen op een president aan het Congres zal ver zoeken hem te machtigen voor de tijd van een half jaar, indien nodig, een belastingverlaging in te voeren van ten hoogste vijf procent. Het Congres zou het recht van veto be- verlenging van hun steunperiode met 13 weken. Zoals men ziet komen alle sugges ties van Kennedy erop neer Ame rika betere schokbrekers te geven onder het economische chassis. Maar houden over zulk een presidentieel op de straatweg van 1962 ontwaart besluit, maar erg veel betekent datmen tot dusverre geen diepe kuilen. Vervolg van pag. De regeringsvertegenwoordiger in Algerye, Morin, heeft gisteravond nieuwe maatregelen afgekondigd te gen de toenemende gewelapleging in n-igerye. Deze maatregelen omvatten onaer meer net opwerpen van ver sperringen op üe nooinwegen naar Algiers. Gran en Bone, in aeze drie steden zai niet sneller aan vijftig kilometer per uur gereden mogen worden en 's avonds na negen uur is alle verkeer verboden. Bepaalde ver keersaders zullen volledig voor het verkeer worden gesloten. Verder zul len meer mensen op straat worden geiouilleerd. leder by wie een wapen zonder vergunning wordt aangetrof fen. zal worden gevangengenomen, vervolgd, uitgewezen of geïnterneerd. Een delegatie van de defensiecom missie uit de Franse Nationale Ver gadering. die gisteren naar Algerije zou vertrekken, heeft haar reis afge last omdat de politie aan een van de leden, de rechtse afgevaardigde Jean Tnomazo, verbood in het vliegtuig waarmee de commissie zou reizen, plaats te nemen, volgens de politie nad zfj opdracht van de Franse re gering Thomazo tegen te houden. Tnomazo is een belangrijk lid van de „Frans-Algerye-groep in de Natio nale Vergadering De oommissie zou de mogelijke ge volgen van het besluit van president De Gaulle om twee divisies uit Al gerije terug te trekken, bestuderen. Inspecteurs van de gerechtelijke politie hebben gisterochtend huis zoekingen verricht in Brussel bij een aantal personen, van wie men denkt dat zij relaties onderhouden met de OAS. Een aantal van degenen, bij wie de huiszoekingen plaatsvonden, is naar het Paleis van Justitie overge bracht en daar langdurig verhoord In totaal zijn de inspecteurs bij 25 Nu geen correctie Ondanks een fiks herstel van de economie bleef het prijsniveau in 1961 ongeveer gelijk. Terwille van Amerika's capaciteit om te concurre ren op de wereldmarkt hoopt men ook in de toekomst ernstige prijsstij ging te voorkomen. Maar dat bete kent beslist niet, dat men tot prijs- beheersing of iets dergelijks wil over gaan. Economische vrijheid is de Ame rikanen bijzonder dierbaar. Doch dat wil niet zeggen, dat de regering, Advertentie Vier middelen in éin labiel werken krachtiger zonder de maag van streek Ie maken I Tegen pijn en griep wordt meer en meer een combinatie gebruikt van geneesmiddelen die eikaars werking ondersteunen. De combinatie van Chefarine „4" werkt niet alleen krachtig maar ook veilig, want één der bestanddelen zorgt dat de maag niet van streek raakt. üi Glazen buuje 20 lallenen f 0.80 Handige slrlpverpaVklng 40 tabletten f 1.50 Voordelige flacon 100 tabletten f 3,50 Prima „Pagaiiini" Dat was een prima televisie uitzending! Zij kwam uit Keulen: Franz Lehars (1870—1948) uit 1925 daterende operette „Paganini", waarin destijds een Richard Tauber triomfen vierde. Voor namelijk door hem kreeg ook Paganini" aanvankelijk niet een van Lehars meest succes volle 30 operettes wereldver maardheid. Zo'n lied als ..Gern hab ich die Frau'n geküsst" droeg daartoe stellig bij! Deze uitzending betrof een opname van de uitvoering op 1 juni 1961 ter gelegenheid van de ingebruikstelling der tweede Duitse T.V. zender en men schoot er direct mee in de roos! Voortreffelijke acteurs met prach tige geleende stemmen, hielden ons een ganse avond intens geboeid bezig. Wel zij verklaard dat het in hoofd zaak gefingeerde gegeven (de liefdes romance tussen Paganini en Napo leons zuster Anna Elisa) uitermate zwak is en vooral het laatste bedrijf een bedenkelijke inzinking vertoont, doch men kon toch genieten van Le hars ononderbroken melodische in ventie en knappe instrumentatie, waarvan hy eerder in operettes als „Die lustige Witwe", „Der Rastelbin- der" en „Der Graf von Luxemburg" al zo ruimschoots blijk had gegeven, later o.a. nog gevolgd door het be kende „Das Land der Lachelns". Van de door de acteurs geleende stem men noemen wij in de eerste plaats die van Sandor Konya, wel geen Richard Tauber, doch toch in menig opzicht bewonderenswaardig, naast wie die van de sopraan Herta Talmar als Anna-Elisa zich voortreffelijk handhaafde. Trouwens, de ganse rol bezetting was van opmerkelijk ge halte, een zwakke stee bleek niet aanwezig. Jammer, dat een acteur als Walter Reyer, hoewel met veel over tuiging spelend, uiterlijk in geen en kel opzicht beantwoordde aan het portret van de geëxalteerde violist componist Paganini, wiens vele amou reuze avonturen, zyn voorliefde voor het gokken en tenslotte een vrese lijke keeltering hem naar de afgrond I voerden. Maar dit terzijde Overigens niets dan lof voor deze eerste rangsprestatie, ook wat de be- j schaafde regie en de aankleding be treft, superieur naar beeld en geluid,1 dank zij het Ampéxsysteem. Ter inleiding had Fred Bredschnei- j der een interessant interview met de thans 83-jarige liberttist Paul Knep-1 Ier, van wie wy o.a. hoorden, dat Le- har dermate door de tekst gegrepen was. dat hij onmiddellijk na lezing i driekwart van de operette in èèn nacht geinspireerd componeerde. Dat onder de muzikale leiding van I Frans Marszalek en met medewerking van het koor en orkest van Radio Keulen zulk een levendig geheel tot stand kwam, moge als voorbeeld gel den voor ons landmen kon er wel bijzonder veel van leren. Zóver zijn wij helaas bij lange na I nog niet H. VOOR KOFFIE OP Z'N BEST! De verbannen leider van de opstandige Nagastam in noord- oost-India, Phizo, heeft in Lon den de Indiase regering ervan beticht, dat zij „het Naga-vraag stuk op dezelfde wijze als de kwestie-Goa wil oplossen". Vol gens hem loopt de stam gevaar te worden uitgeroeid. Sinds de Naga's zes jaar geleden de strijd begonnen voor een onafhanke lijke Naga-staat, zouden 100.000 stamleden om het leven zijn gekomen. VOOR HEDENAVOND Hilversum I, 402 m. KRO: 18.00 Harmonica-duo en slag werk. 18.20 Gram. 18.30 Radio-Volks- unlversiteit: De klank van het Sym fonie-orkest van Bach tot Boulez - I. d. H. Citroen. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.25 Gram. 20.15 Muzikale lezing. 20.45 Brabants ork. en solist. 21.55 Licht progr. 22.15 Rallye v. Monte Carlo 1962. 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 Lichte muz. 23.10 Kamermuz. 23.45 Gram. 23.55-24.00 Nws. Hilversum II, 298 m. AVRO: 18.00 Nws. 18.15 Eventueel actueel. 18.20 Pianospel. 18.30 Ama- teursprogr. 19.00 V. d. kind. 19.05 Pa ris vous parle. 19.10 Gram. 20.00 Nws. 20.05 Lichte muz. 22.00 Muz. lezing. 22.30 Nws. en meded. 22.40 Act. 23.00 Gram. 23.55-24.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA NTS: 20.00 Journ. NCRV: 20.20 Me mo. 20.30 Documentaire film. 20.45 Speelfilm. VOOR WOENSDAG 24 JANUARI Hilversum I, 402 in. NCRV: 7.00 Nws. en S.O.S.-ber. 7.10 Gram. 7.30 Uewyde muz. 7.50 Medi tatie. 8.00 Nws. d.15 Kaaiokrant. 8.35 Gram. 9.00 V. d. zieken. 9.3o Waterst. 9.40 V. u. vrouw. 10.10 Gram. 10.15 Morgendienst. 10.45 Gram. ïu.ou Grote verwacn tingen. hoorsp. (Hl). 12.00 Gram. 12.30 Land- en tulnb. meded. 12.33 Koorzang. 12.53 Gram. of act., 13.00 Nws. 13.15 Lichte muz. 13.45 Gram. 14.15 Gram. 15.00 Jeugdconc. 15.45 Progr. over vryetijdsbescedlng. 16.00 V. u. jeugd. 17.20 Gram. 17.40 Beursber. 17.45 Lichte muz. NCRV: 18.10 Koorzang. 18.30 Het Spektrum, lezingen. 18.45 Gram. 19.00 Nws. en weerber. 19.10 Op de man af, praatje. 19.15 Leger des Heilskwartier. 19.30 Radiokrant. 19.50 Gram. 20.05 Omr. ork. 21.00 De ontwikkeling van enkele sociaal-geneeskundige voorzie ningen, lezing (III). 21.20 Lichte muz. 21.35 Kanttekeningen bij de voorpagi na, praatje. 21.45 Kamermuz. 22.30 Nws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Platennleuws. 23.55-24.00 Nws. Hilversum II, 298 m. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 9.00 Gym. v. d. vrouw. 9.10 Kookpraatje. 9.15 Gram. VPRO: 10.00 Schoolradio. VARA: 10.20 V. d. huisvr. 11.00 Gevar. progr. 12.10 Orgelspel. 12.30 Land- en tulnb. meded. 12.33 V. h. platteland. 12.38 Gram. 13.00 Nws. 13 15 Zlgeunerork. en soliste. 13.45 Gesproken portret. 14 00 Gram. 14.10 Koorzang. 15.00 Hoe worden we geregeerd?, lezing. 15.10 V. d. jeugd. 17 00 Hammondorgel6pel. 17.20 Lichte muz. 17.50 Regeringsultz.: Nleuw-Guinea kroniek, door mr. dr. H. J. Roethof. VARA: 18.00 Nws. en comm. 18.20 Gram. 18 30 Instr. kwint. 18.50 Act. 10.00 V. d. kind. 19.10 VARA-varla en BINNENLAND Het stoffelijk overschot van de heer H. Oosterhuis wordt vrydag a.s. te twee uur op de Nieuwe Ooster- begraafplaats te Amsterdam ter aarde besteld. Na de plechtige herdenking in het Concertgebouw bij de baar van de overledene wordt de rouwstoet gefor meerd die de oud-NVV voorzitter naar zijn laatste rustplaats zal begeleiden. De 36-Jarige sjouwerman H. J. Vaneveld ls gisterochtend tydens het demonteren van de top van een stalen steigerskelet bij een laboratorium aan de Mauritskade te Amsterdam van negen meter hoogte gevallen en aan zijn verwondingen overleden. Thorvald Dudok van Heel zal de toneelgroep „Centrum" aan het eind van het seizoen verlaten. Hy ls zake lijk leider van de groep. Gisteravond is de 67-Jarige mevr. J. F. Brun-Rabauw uit Den Haag op de Laan van Meerdervoort, ongeveer ter hoogte van de Klaproosstraat, door een personenauto bestuurd door een 56-Jarlge ryschoolhouder uit Den Haag gegrepen. Mevr. Brun liet eerst een auto passeren voor zy overstak en merkte de daarachter rydende auto niet op. zy werd naar het ziekenhuis „Zuidwal" vervoerd, waar zy is over leden aan de bekomen verwondingen. Ongeveer 60 Jongelui, die de af gelopen vyf maanden een opleiding tot scheepsbediende hebben ontvangen aan de „Vakschool voor civiel personeel ter koopvaardij" te Amsterdam hebben gisteren in de ontvangstzaal van de K.N.S.M. in de hoofdstad een prak tijkexamen afgelegd ter verkryglng van een voorlopig certificaat van vakbe kwaamheid. Ongeveer vijftig anderen zouden vandaag voor de examencom missie moeten verschijnen, waarna alle geslaagden een Jaar de échte praktijk zullen leren op een koopvaardyschlp. Het College van Rijksbemidde laars heeft een beslissing genomen ten aanzien van de voorstellen voor de havens van Rotterdam en Amsterdam. Behoudens enige wyziglngen in de se cundaire arbeidsvoorwaarden, kan het College zich met deze loonvoorstellen verenigen. Deze collectieve arbeids overeenkomsten gaan in met terug werkende kracht tot 1 Januari JJ. en zullen van kracht zijn tot 31 decem ber 1963. De loonbepalingen zullen gelden tot 1 april 1963. In een adres aan de ministers van Maatschappeiyk Werk en van Sociale Zaken en Volksgezondheid vraagt de federatieve commissie van de vereni ging van ouders en vrienden van gees telijk gehandicapten nog eens de aan dacht voor de problemen en vooral de hoge kosten, die de geestelijk onvol- waardlgen voor de ouders meebrengen de federatieve commissie werken Helpt elkan- "mac. de I ^n(arge=,'S,Xor het zorgen- „Mouvement d'Action Civique ge- klnd (r.-k.) en „Philadelphia (prot. werst. 1 chr.). Volgens de Zweedse prof. Essor Yngve Zotterman in Stockholm ls de gewoonte van vissers om op het aas te spuwen niet zonder zin, daar, naar hij bij proefnemingen geconstateerd zegt te hebben, het menselijk speek sel bij sommige vissen zoals de kar per een sterke stimulans tot byten veroorzaakt. De Sowjetrusslsche vlce-premier Mlkojan, die een reis van achttien dagen door West-Afrika heeft gemaakt, is gisteren per vliegtuig uit de Ma rokkaanse hoofdstad Rabat naar Mos kou teruggekeerd. Hy heeft Koning Hassan II uitgenodigd voor een bezoek aan de Sowjet-Unie. Het Westdultse Krupp-concern zal, evenals andere dergelijke West dultse ondernemingen, niet deelnemen aan de voorjaarsbeurs in Leipzig Oost-Duitsland) van dit Jaar „van wege de huidige politieke omstandig heden". De luchtbrug-oefening „Long Thrust", die 16 Januari begon, is maandag voltooid. In 102 vluchten zyn 5273 Amerikaanse militairen over de Atlantische Oceaan naar West-Duits- land gebracht waar zy zullen deelne men aan NAVO-oefenlngen in Zuld- Dultsland van 30 Januari tot 4 febru ari. Meer dan 10.000 personen hebben tot dusver de tentoonstelling van Ne derlandse kun6t uit de zeventiende eeuw bezocht, die in december in Praag ls geopend. Een rynaak van 1300 ton uit Straatsburg, de Tonkin, stremt sedert zondag de scheepvaart tussen Namen en Dinant op de Belgische Maas, waar door aanzienlijke schade ls ontstaan. De aak ligt by het z g. „eiland van Godlnne" dwars op de rivier. Zo nodig zal het door middel van explosieven verwyderd moeten worden. Gisteren zijn in Bonn, op de eerste dag van Brlts-Dultse onderhan delingen over de kosten in buitenland se valuta voor het Britse Rynlegpr, nog geen vorderingen geboekt. Het kern punt is West-Duitslands bydrage ter compensatie voor Engeland door de onderhoudskosten van het Rynleger. Bonn wil in twee Jaar voor 800 mil joen mark aan wapens in Engeland kopen, maar de Engelsen vragen 630 miljoen gulden per Jaar in veschillen- de vorm. Achtentwintig buitenlanders die „als een bedreiging voor de openbare veiligheid worden beschouwd" zyn uit de Verenigde Arabische Republiek ge wezen, op bevel van de minister van Binnenlandse Zaken Mohieddln, aldus het blad „Al Gomhoerla". Een brand in een sloppenwyk van Bangkok heeft zondag ongeveer 1000 hulzen ln as gelegd. Volgens de politie zyn enkele duizenden mensen dakloos geworden. Een persoon wordt vermist. Met de opbrengst van een door de Lutherse kerk in Zweden gehouden Gisteren ls op de werf van Vic- Inzameling zal In Mindolo ln Noord kers-Armstrongs In Barrow-in-Furness Rhodesia, op vijftig km, van Ndola in de kiel gelegd van Engelands tweede I de buurt waarvan Dag Hammarskjöld atoomonderzeeboot „Valiant". De „Va- ls omgekomen, een bibliotheek worden llant" zal de eerste atoomonderzeeCr gesticht die zyn naam zal dragen en zijn die geheel in Groot Brittannië ls veertig k vijftigduizend boeken zal ontworpen en gebouwd. omvatten. Vrijdag 26 Januari 's morgens 11.30 uur zal ln het Concertgebouw te Amsterdam een plechtige bijeenkomst worden gehouden ter herdenking van de zondag plotseling overleden oud voorzitter van het NVV de heer H. Oosterhuls. Op 81-jarige leeftijd is in Arnhem overleden Jhr. mr. dr. W. A. J. Snouck Hurgronje, oud-griffier van de Staten van Gelderland. Als zodanig ls hij meer dan een kwart eeuw werkzaam ge weest, te weten van 1 februari 1919 tot 1 Januari 1946. In Amsterdam ls een 41-Jarlge arbeider aangehouden, die ervan wordt verdacht te hebben ingebroken in een zaak van elektro-technische artikelen in de Kanaalstraat te Apeldoorn. Hier bij werd een grote partij huishoudelijke artikelen ontvreemd. De man ls in het politiebureau te Apeldoorn ingesloten. Van de gestolen partij goederen, die een waarde van ongeveer f 4000 ver tegenwoordigt, kon slechts een klein gedeelte ln beslag worden genomen. Gisteren ls te Dieren het stoffe- ïyk overschot van de 70-Jarige heer B. Katz gecremeerd. De overledene was de oudste directeur van de schilde rijen- en antlqulteitenhandel N.V. v/h Fa. B. Katz te Dieren, waarvan hij meer dan 50 Jaar directeur was. De heer Katz verwierf zich faam op het gebied van schilderijen- en antiqui teitenkennis. BUITENLAND Aan de John Hopkinsuniversiteit bij Baltimore (Maryland) is een wind tunnel geopend, waarin luchtsnelheden tienmaal groter dan het geluld be reikt kunnen worden, niet alleen voor •en kort ogenblik maar een volle mi nuut lang. Bij snelheden tussen zeven en tienmaal de geluidssnelheid kun nen ln deze tunnel „stagnatie-tempe raturen" van 3900 graden celslus op treden. Met Ingang van september zal ln Egypte de wet op de Arabisering van onderwijsinstellingen van kracht wor den. zo meldt het Egyptische blad El Goemoerja uit bevoegde bron. Volgens het blad zal geen rekening worden gehouden met de nationaliteit der onderschelden scholen ln Egypte. Slechts scholen voor kinderen van di plomaten en seminaria vallen niet on der de nieuwe wet. Uit een museum ln Hamburg ls een gobelin uit 1632 ter waarde van ongeveer 18.000 gulden gestolen. Een man die woensdag J.l. het museum heeft bezocht, wordt van de diefstal verdacht. Het 1.58 by 1.25 meter grote wandtapyt stelt het gevecht Jakob met de engel voor. DINSDAG De Doelen: Genootschap Nederland- Engeland. Lezing prof. dr. A. G. H. W. Bachrach over Oxford. 8 uur nam Prediker: Volle Evang. Zending. Spr. J v. d. Brink. 8 uur nam. Rapenburg 61: Genootschap der Vrienden (Quakers) met film en dia's, over George Cadbury. 8 uur nam. Rehoboth: Aanvang cursus K. en O. Aanleg en onderhoud van tuinen. 8 u. nam. Universiteit (filmzaal): K. en O. Filmstudiekring „Jidl" mlt'n Fidl". 8 u. nam. WOENSDAG Acad. Ziekenhuis (Kerkzaal): Half uur van Bezinning. 1.00-1.25 uur nam. Ir. Driessenstraat 1: Bultengew. ver gadering Aandeelhouders N.V. Leidsche Duinwatermij. 11 uur voorm. Luth. Kerk: Gebedsdienst om de een heid der christenen. 7.45 uur nam. Over "t Hoff (Gerecht 10)Jaarver gadering Ver. Vrijz. Herv. Lelden/ Oegstgeest. 8 uur n.m. Rapenburg 61: Cursus K. en O. over na-oorlogse Duitse letterkunde. 8 uur nam. Rijksmuseum voor Volkenkunde: Le zing J. T. P. de Bruljn over het Turkse schimmenspel. 8 uur nam. Stadszaal (grote zaal): Jaaruitvoe ring Sempre Avanti's „Jong en Jolig". 8 uur nam. St.-Antoniusclubhuis: Filmavond Reisbureau Magneet. 8 uur nam. Voor 8000.- aan horloges gestolen Tydens ideaal inbrekersweer, zoals de politie het noemde, het stormde en regende hevig, hebben inbre kers bij het aanbreken van de dag gistermorgen hun slag geslagen bij de juwelier H. Cruysberg aan de Grotestraat in Tegelen (L). Waar schijnlijk met een katapult hebben zij eerst een gat geschoten in de dikke spiegelruit en door het ontsta ne gat de voor het grijpen liggende horloges weggenomen. De heer Cruysberg kon ons gisteravond nog niet precies vertellen hoeveel horlo ges er ontvreemd waren. Het moeten er tussen de 70 en 80 zijn geweest en twee stopwatches. De juwelier is niet tegen diefstal verze kerd. Volgens de eigenaar bedraagt de schade ccigeveer f 8.000. Opvallend is het dat niemand, ook de boven de winkel wonende eigenaar niet, iets van deze brutale diefstal met braak heeft gemerkt. Een vroege wandelaarster ontdekte de inbraak, toen zij midden in de glasscherven liep en ook horloges zag liggen. Het onderzoek door de poli tie wordt bemoeilijkt door het feit, dat er geen enkel spoor van de da ders werd aangetroffen en voorts, dat de roof eerst laat ontdekt werd. Brussel leent van Ned. Bank Brussel zal 30 miljoen gulden lenen by de Ned. Bank. De rentevoet is 5% en de duur van de lening zal maximaal 25 jaar bedragen. Daartoe heeft de gemeenteraad van de Bel gische hoofdstad gisteren besloten na een uitvoerige discussie. Het bleek dat de Belgische regering de gemeente had laten weten dat in de eerste maanden van 1962 geen le ning op de binnenlandse markt mocht worden afgesloten. De socia listische gemeenteraadsleden hebben zich onthouden van stemming, terwijl één der liberale leden een motie heeft ingediend die met algemene itemmen is aangenomen. In die mo tie wordt betreurd dat geen oplossing gevonden kon worden om de lening op de binnenlandse markt te doen plaatsen. DONDERDAG Lodewykskerk: Gebedsdienst om de eenheid der christenen. 12.30 uur nam. Prediker: Spr. ds. J. A. Smlnk van Den Haag. 8 uur nam. Stadszaal (grote zaal): K. en O.-con cert Residentie-orkest o.l.v. Istvan Kertesz. Solist Camille Maurane. 8 uur nam. VRIJDAG Aula St.-Bonaventura-lyceum: Inter- scholair Muziekconcours. 7 uur n.m. Geologisch Instituut (Garenmarkt lb): K. en O. Causerie mej. G. E. de Groot „Beelden uit het verre verleden". 8 uur nam. Gerecht 10: Soefi-beweging. Spr. mevr. mr. J. M. Kunst. 8 uur n.m. Prediker: Evangelisatie Chrlstengem. „Ecclesia". 8 uur nam. Rem. Kerk: Ds. J. Th. Mackenzie over „Plaatsbepaling van het remon strantisme ln het vnjz. christendom". 8 uur nam. Doopsgezinde Kerk: Adventkerk. 10- 11 uur v.m„ Bijbelstudie: 11-12 uur. ds. K. C. van Oossanen. LakenhalDonateursconcert Jeugd- kamerorkest o.l.v. Henk Briër. 8.15 uur n.m. ZONDAG Gerecht 10: Eredienst Soefi-bewe ging. Spr. mej. G. Mayer. 11 uur v.m. Steenschuur 6: Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. 10.30 uur v.m. MAANDAG le Binnenvestgracht 20: Jaarvergt TENTOONSTELLINGEN AcademieTentoonstelling werken van Theo Blom, en Wilfred Voet. Werk- aagen 8.30-12.30 en 2-5.30 uur (zater dags en zondags gesloten) (tot 24 fe bruari). De Lakenhal: „De tram in Lelden, (t.m. 28 Jan.). Legermuseum (Pesthuislaan): Met uitzondering van maandag, dag. van 10-4 uur (zondag 1-4 uur). Museum voor Volkenkunde. Tentoon stelling Japanse prenten Dag. van 9 uur vm.—5 uur n.m.; zondag van 1—5 uur njn (t/m 31 januari) Rijksmuseum Geologie en Mineralo gie. v d Werfpark 1; Tentoonstelling geologie van Nederland Op werkdageD van 10-12 en 2-4 uur Zon- en feest dagen 2-4 uur Rijksmuseum van Oudheden: Ten toonstelling „Nederlandse opgravingen ln Egypte' (tot 25 februari) Ryksmuseum voor Volkenkunde: Dag. 10-5 uur, zondag 1-5 uur. Rijksmuseum voor Oudheden: Dag. 10-5 uur, zondag 1-5 uur. Ryksmuseum voor de geschiedenis der natuurwetenschappen: Dag. 10-4 uur, zondag 1-4 uur. BIOSCOPEN Studio: „Tussen hemel en moeras". A.l. Werkdagen: 2.30, 7 en 9.15 uur; zondag: 2.30, 4.45, 7 en 9.15 uur. Trianon: „De kanonnnen van Nava- rone". 14 Jaar. Dag.: 2 en 7.30 uur; zondag: 2, 5 en 8 uur. Casino: „Hoe vermoorden wy oom George?" 18 Jaar. Werkd: 2.30, 7 en 9.15 uur; zondag: 2.30, 4.45, 7 en 9.15 uur. Donderdagcyclus „Bakvissen- pubertelt". Lldo: „De misdadigers". 18 Jaar. Werkdagen: 2.30, 7 en 9.15 uur; zon dag 2.30, 4.45, 7 en 9.15 uur. Luxor: „De dolle generaal". A.l. Werk dagen: 2.30, 7 en 9.15 uur; zondag: 2.30, 4.45. 7 en 9.15 uur. Rex: „De onsterfehjke sheriff". 14 Jaar. Werkd.: 2.30, 7.15 en 9.15 uur; zondag: 2.30, 4.45, 7.15 en 9.15 uur. Donderdagcyclus „Haven der begeer te". „Astra-theater Wassenaar. Vrijdag 8 uur, zaterdag en zondag 7 en 9.15 u. „Vera Cruz'14 Jaar. Maandag en woensdag 8 uur „Fabriek van offi cieren". 14 Jaar Donderdag 8 uur „Anna Karenlna". 18 Jaar. Zondag middag en woensdagmiddag 2.30 uur nam. Voor de Jeugd „Indianen op oorlogspad". A.l. \vond- en nachtdienst der Apotheken Te l/Olden is geopend voor spoed- lsende gevallen: Apotheek „Tot Hulp Ier Menschheld", Hooigracht 48. telef. 21060. KM geen gehoor van Uw bulsarts oi specialist (of diens waarnemers), bel op dokterstelefooo 22222. gram. 19.20 Omdat wij gereformeerd zijnlezing. VPRO: 19.30 V. d. Jeugd. VARA: 20.00 Nws. 20.05 Lichta muz. 20 35 Zestig jaar levenservaring, lezing (17). 20.50 Sopr. en klavecimbel. 21.10 Opa Draadnagel zet door, hoor- spel. 22.30 Nws. 22.40 Act. problemen, 22.55 Fluit en piano. 23.20 Jazzmaga- zine. 23.55-24.00 Nws. GR AMMO FO ONPLAT ENPR O GKA.MMA DRAADOMROEP (Over de 4e iyn van 18-20 uur) Singing hills, orkest Max Greger; The shepherd's cha cha, orkest Bert Kaempfert; Hoots mon, orkest Max Greger; My blue heaven, orkest Horst Wende; Explorer, orkest Bert Kaemp. fert; Dream face cha cha, orkest Max Greger; Kiss me cha cha, id.; Mona Lisa, orkest Helmut Zacharias; Gipsy's cha cha, orkest Bert Kaempfert; The squelch, orkest Max Greger; Cha! Buil, orkest Bert Kaempfert; Sleep Walk, orkest Günther Fulisch; Ich kusse ihre Hand cha cha, orkest Max Greger; Mason Dixon lion, orkest Bert Kaempfert; The Sheik of Araby, Fats Domino; Midnight; Midnight. The Sha dows; Sweetie Pie, The McGulre Sis ters; La violetera, orkest Helmut Za charias; La paloma, id.; How wonder ful to know, Andy Williams; Orquldea Ensemble Hugo Blanco; Prenda-guerl- da. Luis Alberto del Parana; Estoy llorando. ld.; Ya se que tienes novio, orkest Helmut Zacharias; Tapame. id Basta, orkest Viktor Reschke; Blues march, Billy Longstreet's Jazz Band- Sag mlr was du denkst, Conny Fro- boess, Peter Kraus; Mollendo Café, Ensemble Hugo Blanco; Carina, Hazy Osterwald Sextet; Mona Lisa. Trio Los Gauchos; Baby won't you please come home. Hazy Osterwald Sextet; Wo komst du her, Cindy Ellis; Makin' time, Dave Brubeck Quartet met Paul Desmond; Fare thee well. Annabelle. I know that you know. Dizzy Gillespie. Sonny Rollins. Sonny Stltt Ray Bryant. Tom Brvant, Charley Persip; Moonglow, Joe Newman Quar- ?.et Shlrley Scott; The farmer's deughter. id.; Organ Grinder's swing Id.; Is n't it romantic. Hal McKusick Quintet met Art Farmer; Old devil mono, Id. TELEVISIEPROGRAMMA KRO; 17.00 V. d. kind. NTS; 17 35 Jeugdjoum. CVK-IKOR-RKK y 17.45- 18.05 Bijbellezing v. d. jeugd. NTS: 20.00 Journ. en weeroverz. VARA- 20.20 Achter het nws. 20.35 Spórt NTS* 21.00 Onbekend talent. VARA: 2130* Documentair progr. 22.20 Kunstkron. BUITENLANDSE PROGRAMMA'S Engeland, BBC Home Service 330 in. 12.00 Schoolradio, 13.00 Schotse dansmuz. 13.30 V. d. boeren. 13.55 Weerber. 14.00 Nws. 14.10 Quiz. 14 40 Gram. 15.00 Schoolradio. 16.00 Hoor spel. 16.30 Hoorsp. 17.00 Vespers. 17 45 Praatje. 18.00 V. d. Jeugd. 18.55 Weer ber 19.00 Nws. 19.15 In the South- East 20.00 Kamermuz. 20.30 Round Britain Quiz. 21.00 Tom Jones. 22.00 Hoorsp. 23.00 Nws. en ber. 23.30 Voor dracht. 23.45 Pari, overz. 24.00 Nws en weerber. 0.06-0.36 Kamermuz. Engeland, BBC Light Programme, 1500 en 247 m. 12.00 Voordr. 12.15 Mrs. Dale's dagb, 12.31 Gevar. muz. 13 31 Popul muz 14.31 Lichte muz. 14.45 V. d. kleuters. 15.00 V. d. vrouw. 16.00 Operamuz. 16.31 Muz. bij het werk. 17.15 Mrs. Dale's dagb. 17.31 Uitsl. races. 17.34 Gram. 18.31 Ver. en gevar. muz. 19.30 Nws. 19.40 Sportnws. 19.45 Hoorsp. 20.00 Nws. en Journ. 20.25 Sport. 20.31 Gevar. progr. 21.00 Sportquiz. 21.31 Hoorsp. 22.31 Gevar. muz. 23.30 Nws. en sport. 23 40 Rep. Rally v. Monte Carlo. 23.45 Gram. 0.31 Lichte muz. 0.55-1.00 Nws. Nordwestdeutscher Rundfunk, 309 m. 12.00 Gram. 13.00 Nws. 13.15 Kamer muz. 16.00 Ork. conc. 17.45 Gram. 19.00 Nws. 19.15 Gram. 20.00 Operamuziek. 20.25 Hoorsp. 21.45 Nws. 22.15 Kamer muz. 22.50 Jazzmuz. 23.15 Gram. 24.00 Nws. 0.10 Lichte muz. 0.30 Gram. 1.00 Weerber. en gevar. muz. FrankrUk 3, 280 en 235 m. 12.00 Nws. 12.10 Ork. conc. 13.25 Gram. 14.15 Kamermuz. 15.05 Opera muz. 19.00 Nws. 21.00 Hoorsp. 23.10 Gram. 23.53-24.00 Nws. Brussel, 324 en 484 m. 324 m.— 12.00 Nws. 12.03 Gram. 12.30 Weerber. 12.35 Gram. 12.50 Beursber. 13 00 Nws. 13.15 Kamermuz. 14.00 Schoolradio. 15.00 Ork. conc. 16.00 Beursber. 16.06 Engelse les. 16.21 Operettemuz. 17.00 Nws. 17.15 Kamer muz. 17.50 Boekbespr. 18.00 Gram. 18.10 Lekenmoraal en filosofie. 18.20 V. d. sold. 18.50 Sportkron. 19.00 Nws. 19.40 Vlaamse liederen. 19.50 Herinne ringen aan toen20.00 Verz.-progr. 20.45 De zeven kunsten. 21.00 Gevar. muz. 22.00 Nws. 22.15 Hoorn en plano. 22.25 Muzik. lezing. 22.55-23.00 Nws. 484 m.: 13.00 Nws. 13.15 Gram. 15.03 Gram. v. d. jeugd. 15 30 Gram. 16.08 Gram. 17.00 Nws. 18.30 Jazzmuz. 19.25 Gram. 19.30 Nws. 20.00 Chansons. 21.45 Gram. 22.55 Nws. Duitsland cm. sneeuw Feldiberg g. opg. Oberstdorf g. opg. Garmisch P. g. opg. Braunlage g. opg. Zwitserland cm. sneeuw Oostenrijk cm. sneeuw Berw&ng 60 Kltzbühel 55 Seefeld 50 Igls Lech 55 Saalbach 30 Mallnltz 95 Adelboden Arosa 25 50 FrankrUk Davos 70 cm. sneeuw Engelberg 50 Chamon. m. d. 1 m. Gstaad 40 Me ;ève 40 Grindelwald 25 V. 'Isere m. d 1 m Mtirren 40 Valloire m. d. 1 m St.-Mor. m. d. 1 m. Alpe d'Huez 140 Zermatt 100 WEERRAPPORTEN (Van hedenmorgen 7 uur). Amsterdam half bew. Den Helder geh. bew. Ypenburg half fcew. Vllsslngen onbewolkt Eelde regen De Bilt zwaar bew Twente half bew. Eindhoven onbewolkt Z.-Limburg zwaar bew. Helsinki sneeuw Stockholm geh. bew. Oslo zwaar bew. Kupenbag. onbewolkt Aberdeen onbewolkt Londen onbewolkt Brussel onbewolkt Luxemburg regenbul Parijs onbewolkt Bordeaux half bew. Grenoble zwaar bew Nice onbewolkt Beriyn licht bew Frankfort geh. bew Mllnchen onbewolkt Locarno onbewolkt Wenen geh oew Innsbruck licht bew Belgrado mist Athene zwa r bew Rome regen AJacclo onbewolkt Lissabon onbewolkt d to "S e d 6 t- 3 Cd w 14 4 2 w 16 5 1 W 10 5 2 W 11 5 2 WZW 11 4 4 wzw 6 4 4 zw 8 4 2 •.vzw 6 3 2 wzw 6 4 1 zo 9 -5 4 w 6 -0 8 w.stll -1 0 zw 12 4 6 wnw 12 1 0 wzw 4 3 0.3 w 7 3 wzw 8 2 1 wzw 5 3 0.5 zzw 1 2 3 w stil 0 4 nnw 6 5 0 zw 6 2 1 zw 6 1 0.2 zw 4 -0 0.5 no 1 4 0 wnw 8 3 0 w.stil -4 0 w.stil -2 0 w.stil 7 0 zzo 2 10 4 o 4 3 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 2