KAMERLID ONTVOERD - ROM IN MINISTERIE Directe besprekingen dezer dagen verwacht O.A.S.-TERREURDADENIN PARIJS Schrik heeft Franse politici te pakken Overleg van Oe Thant wordt voortgezet Robert Kennedy gaat NIET naar Moskou Nieuw-Guinea-Raad wenst V. N.-commissie <9«J 91 ES Oni gevoelens en verlangens Papoeabevolking te vernemen WITTE KRUIS teuws Opgericht 1 maart 1860 DINSDAG 23 JANUARI 1962 No. 30560 LEIDSCH DAGBLAD Directeur: E. A E. van Dishoeck Hoofdredacteur: J. Brouwer DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN I 7.50 per kwartaal; f 2.55 per maand; f 059 per week Witte Singel 1, Leiden - Giro no. 57055 Telefoon Directie en Administratie: 25041; Redactie: 21507 -■eidei (Van onze Parijse correspondent) Parijs is gisteren opgeschrikt door twee spectaculaire terreur- daden van de O.A.S. 's Morgens werd het gaullistische parle mentslid Mainguy door leden van het geheime leger uit zijn woning ontvoerd en 's middags explodeerde een zware bom op de binnenplaats van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waardoor een jonge employé werd gedood en twee personen ernstig en elf licht werden gewond. De Franse politie slaagde er 's middags reeds in de ontvoer ders van het Kamerlid en hun slachtoffer op het spoor te komen. In Montigny. 50 km van Parijs, bevrijdden zij de parle mentariër, waarbij ook twee van zijn vier belagers konden wor den gearresteerd. De terroristen bevonden zich nog altijd in het bezit van twee Duitse mitrail leurs, waarmee zij 's morgens Mainguy, die arts is, en zijn assistente had bedreigd. Over de resultaten van het ver hoor, waaraan de gevangen OAS- leden onmiddellijk werden onder worpen, is weinig bekendgemaakt. Het vermoeden bestaat echter, dat het Kamerlid dat tot de trouwste vol- gelingen van generaal De Gaulle be hoort, bij zijn ontvoering alleen nog maar de eerste etappe had afgelegd. Waarschijnlijk was het de bedoeling Bulgaarse piloot ïs er nog steeds ernstig aan toe Gisteravond was de toestand van de piloot van de Bulgaarse Mig, die bij Bari in zuid-Italië is neergestort, zo ernstig dat een operatie aan de linkerarm van luitenant Solakow tot heden, dinsdag, moest worden uitge steld. De Bulgaarne militaire atta ché in Rome, kolonel Iwanow, en consul Tenew kregen gisteren geen toestemming de piloot te bezoeken en ook de verongelukte Mig mochten zij niet inspecteren, hoewel de Italiaan se autoriteiten zouden hebben toege zegd, dat zy daartoe in de gelegen heid zouden worden gesteld. Het on derzoek eist namelijk meer tijd dan aanvankelijk verwacht was. Er zou den aanwijzingen zijn, dat de Mig op een spionagevlucht was. De weersgesteldheid was zowel bo ven de Balkan als boven de Adriati- sche Zee en zuid-Italië goed toen de Mig boven deze gebieden vloog. De Bulgaarse lezing („een vergissing") is er daardoor niet waarschijnlijker op geworden. Een definitieve conclu sie is pas mogelijk als de piloot door de Italiaanse autoriteiten is verhoord. De New York Herald Tribune schrijft in een hoofdartikel, dat het erop lijkt dat de grote internationale misdaad, waarvan Chroesjtsjow de Verenigde Staten en hun vrienden heeft beschuldigd, door Ruslands bondgenoot en satelliet Bulgarije is bedreven. „De Amerikanen zullen zich hun eigen verwarring en de officiële ver legenheid over de mislukte U-2- vlucht herinneren. Zonder uit het ge- val-Bari te veel gevolgtrekkingen te willen maken, is het zeker toelaat baar zich af te vragen Jioe lang Migs en soortgelijke vliegtuigen in het Westelijke luchtruim zijn door gedrongen, en of het besluit van pre sident Eisenhower de U-2-vluchten te staken nog van kracht moet blijven, gezien de Bulgaarse vlucht. Men vraagt zich tevens af of Chroesjtsjow openbaar commentaar zal geven over het incident. Zijn particuliere com mentaar kunnen wij ons wel voor stellen", aldus de New York Herald Tribune. om Mainguy, die zich nooit bijzon der op de voorgrond heeft geplaatst, naar Algerije te ontvoeren om hem daar als gijzelaar te gebruiken. Dat deze politieke mensenroof op Franse bodem in parlementaire krin gen te Parijs grote verontrusting heeft gewekt, behoeft geen betoog. De ontvoering van de 54-jarige Mainguy, die zich als radioloog had gespecialiseerd, vond 's morgens plaats zonder dat iemand, buiten zijn assistente, het merkte. Mitrailleurs Om kwart over negen belden twee mannen aan op het adres in de Pa rijse voorstad Bourg la Reine, waai de arts woont en werkt. Zij werden binnengelaten door Mainguy's assi stente. Toen de dokter zelf in de gang verscheen, haalden de bezoe kers plotseling mitrailleurs onder hun jassen vandaan. De assistente werd opgesloten in de wachtkamer, terwijl de OAS-gangsters de radio loog dwongen in een zwarte auto te stappen, die in snelle vaart in de richting van Parijs verdween. Een half uur na de ontvoering ver sperde de politie wegen en straten, maar de terroristen hadden Bourg la Reine toen beslist al verlaten. Nauwelijks acht uur later slaagde de politie er niettemin een einde te maken aan het hachelijke avontuur van het parlementslid. Maar terwijl de politie deze slag tegen het geheime leger won, ont plofte aan de Quai d'Orsay een zwa re bom. Een deze brutale aanval op het ministerie van Buitenlandse Za ken heeft in Frankrijk zo mogelijk nog meer indruk gemaakt dan de ontvoering. Explosie De bom, die twintig minuten over vijven explodeerde, op een tydstip dus dat honderden ambtenaren en diplomaten nog aan het werk wa ren, was gedeponeerd onder een auto die op de binnenplaats gepar keerd stond. De klap was oorverdo vend en tot ver in de omtrek te horen. Alle ramen van het departe mentsgebouw sprongen, terwijl bin nen beduidende verwoestingen wer den aangericht. Op de tweede etage ontstond zelfs een brand, die de brandweer echter spoedig onder con trole had. De gaullistische parlementsfractie is gisteravond onmiddellijk in een spoedzitting bijeengekomen om de wenselijkheid uit te spreken van een hernieuwde toepassing van artikel 16 van de grondwet, zodat De Gaulle opnieuw alle macht in de staat tot zich zal trekken. In liberale kringen zoekt men de oplossing van het terreur-probleem eerder in een andere richting en wordt opnieuw de noodzaak onder streept dat de regering haar voorne mens om de OAS te bestrijden niet alleen in redevoeringen en procla maties, maar nu ook eens in daden zal omzetten. Daden waarbij zij de actieve steun van het volk en in het bijzonder van de arbeiders niet lan ger zal kunnen afwijzen. Een door communisten geleide vakbond van Franse ambtenaren heeft vandaag zijn leden in Parijs tot beperkte stakingen opgeroepen uit protest tegen de bomaanslag. Verscheidene Parijse bladen kriti seerden vandaag de regering omdat zij niet bij machte zou zijn een ein de te maken aan „deze anarchie". Slot op pag. 2 Op de Belgische vliegbasis Brustum werd gisteren met de gezamenlijke Belgisch-Neder landse opleiding van vliegers be gonnen. De Nederlandse minis ter van Defensie, ir. S. H. Vis ser en zijn Belgische collega, P. W. Seegers bij een der toestel len waarmee getraind wordt. De wnd. secretaris-generaal van de V.N., Oe Thant, heeft gisteravond afzonderlijk overleg gepleegd met de Indonesische en Nederlandse delegaties bij de V.N. over de kwestie Nieuw- Guinea. Het onderhoud met de Nederlandse gedelegeerde, mr. Schür- mann, duurde een half uur. Na afloop zei mr. Schürmann te verwachten, dat deze bespreking vandaag of morgen zal worden voortgezet. Thant sprak ongeveer een uur met dr. Soedjarwo Tjondro- negoro en Soekardjo Wirjopra- De Amerikaanse minister van Justitie Robert Kennedy, heeft gisteravond meegedeeld dat hij tijdens zijn volgende maand te houden wereldreis géén bezoek zal brengen aan de Sowjet-Unie. De broer van de Amerikaanse president verklaarde dat hij wel een informele uitnodiging voor een bezoek aan Moskou heeft ontvangen, maar dat hij zijn plannen niet kan wijzigen. In de toekomst hoopt hij echter de Sowjet-Unie te bezoeken. Robert Kennedy en zijn vrouw Ethel zullen begin februari een reis door Azië en Europa maken. noto. Soekardjo zei dat met Oe Thant was overeengekomen tijdens de besprekingen zo wei nig mogelijk gegevens bekend te maken en herhaalde dat het standpunt van zijn regering dat onderhandelingen met Neder land slechts op basis van over dracht van het bestuur over Westelijk Nieuw-Guinea moge lijk zijn, ongewijzigd is gebleven. In diplomatieke kringen was men gisteren van mening dat binnen enkele dagen mogelijk directe onderhandelingen tussen de Indonesische en Nederlandse gedelegeerden zullen worden gehouden. Tot nu toe hebben zij Oe Thant slechts afzonderlijk gesproken en nog niet samen onderhandeld. WEERBERICHT DEPRESSIE IN AANTOCHT De Bilt verwacht van heden- tot morgenavond: Aanvankelijk opklaringen, later weer zwaar bewolkt met tijdelijk re gen. Vannacht afnemende westelijke wind geleidelijk krimpend naar zuidwest tot, zuddoo&t en daarna weer tot stormachtig toenemend. Hogere temperaturen overdag. (Opgemaakt te 11.15 uur) 24 JANUARI Zon op: 8.33 uur; onder: 17.12 uur. uur; laagwater te 1,27 en 13,41 uur. Hoogwater te Katwijk te 5.36 en 17.46 Maan op: 21.14 uur. onder 10.14 uur. Den Haag wist van de „Gannets" Londense correspondent Op de binnenplaats van het I ontploft, waarbij een ambtenaa Franse ministerie van Buiten- om het leven kwam en dertien (Dit nummer bestaat uit 10 pag.'na'i S) landse Zaken is een zware bom I personen werden gewond. Deze overbleef. >to laat zien dat er van de auto ■.•aaronder de bom lag, niet veel Onze meldt: De Britse regering heeft geen aan leiding gevonden om de laatste zen ding „Gannets" aan Indonesië tegen te houden. Het betrof niet acht, doch twee toestellen, de laatste van de 18, welke de Indonesische Marine in 1959 in Engeland had besteld. De overige waren gedurende 1960 en 1961 met tussenpozen aan Indo nesië afgeleverd. De Britse regering heeft midden vorige week Den Haag op de hoogte gesteld van het komen de vertrek van de beide „Gannets" naar Indonesië. Daarop hebben beide regeringen hierover en ook over de kwestie van andere Britse wapenleveranties aan Indonesië van gedachten gewisseld. Aan Nederlandse kant werd blijk baar daarbij de nadruk gelegd op het mogelijk gebruik van de „Gannets" en andere door Indonesië in Enge land aan te kopen strijdmiddelen te gen Ned. Nieuw-Guinea. Vanzelfsprekend staat de Britse re gering hier niet onverschillig tegen over, maar voor Londen weegt de factor het zwaarst, dat indien Indo nesië Britse en andere westelijke wapens zou worden onthouden dit geenszins een verzwakking van de Indonesische strijdmacht zal beteke nen, omdat de communistische landen dan de in dat geval onstane leemten zouden aanvullen. Een contractbreuk van Engeland of het Westen in het algemeen ook de V.S. en West-Duitsland leveren Indonesië verschillende soorten wa pens zou Indonesië's afhankelijk heid van het communistische blok alleen maar vergroten. De Britse regering heeft Neder land echter verzekerd dat zij met het oog op eventuele verdere wa penzendingen aan Indonesië de si tuatie nauwkeurig zal blijven gade slaan. Vanmiddag zou Macmillan, tijdens het vragenuur, in het van van va kantie teruggekeerde Lagerhuis hier over nader aan de tand worden ge voeld, maar aangezien het parlemen taire vraag- en antwoordspel aan strikte regels is gebonden, welke een debat niet toestaan, zullen de uit latingen der regering zich zo goed als zeker tot algemeenheden bepalen. „Indonesië slaapt niet" De Indonesische generaal-majoor Ahmed Jani, die stafchef is van de Indonesische militaire eenheden die West-Papoea moeten „bevrijden" is gisteren te Makassar aangekomen. Hij verklaarde, dat Indonesië de patrouillegang door vloot- en lucht machteenheden rond West-Papoea heeft geintensifeerd na het gevecht by de Etnabaai. „Indonesië", aldus Jani „slaapt niet in en als zich wederom een dergelijk incident voor doet, zouden de kansen op de uit slag voor beide partijen gelijk zyn". Hij voegde hieraan toe, dat In donesië generlei toezegging van mi litaire hulp heeft ontvangen van Rus land of China in geval van eenc-en„ pend conflict met Nederland en zeide te hopen, dat de kwestie Nieuw-Gui nea op vreedzame wijze zal worden geregeld. Jani keert morgenavond terug naar Djakarta. Ollenhauer protesteert De leider van de Westduitse so ciaal-democratische partij, Erich Ol lenhauer, heeft b(j president Soekar- nog geprotesteerd tegen de arrestatie van de voorzitter van de voormalige Indonesische socialistische partij Soetar. Sjahrir, en enkele van diens vrienden, Hy protesteerde tevens als plaatsvervangend voorzitter van dc socialistische internationale. Ollenhauer verzocht president Soe- karno in zyn brief om vrylating van Ongerustheid in Bonn over griep van Adenauer (Van onze correspondent te Bonn) Adenauer lijdt aan een griep, die met koorts gepaard gaat. Dat is gisteren officieel door de West duitse regering bekend gemaakt. Dit bericht heeft niet alleen on gerustheid gewekt door het feit zelve, dat Adenauer, die nu 86 jaar is, al weer ziek is, maar ook omdat voor het eerst meteen offi cieel is toegegeven, dat de kanse lier griep heeft. Tot nu toe sprak men steeds van een lichte ver koudheid, waarvan dan na drie dagen werd toegegeven dat het een griep was. In november van het vorige jaar was de kanselier ook al twee weken uitgeschakeld door een griep, die hy kort voor zijn reis naar Amerika had opgelopen en die tijdens deze reis ernstiger was geworden. Ook in het voorjaar van 1961 moest Adenauer het bed houden wegens griep. De vat baarheid van de oude kanselier be gint in Bonn verontrusting te wek ken, vooral ook omdat belangrijke afspraken door de griep in het ge drang komen. Zo heeft Adenauer voor de komende week zijn reis naar Ber lijn moeten afzeggen, de Amerikaan se ambassadeur bij de NAVO, Fin- letter, die sinds gisteren in Bonn is, zal hij niet kunnen ontvangen en zijn besprekingen met de liberale partij voorzitter Mende over de benoeming van staatssecretarissen moet opnieuw worden uitgesteld. Het schip van staat zal de komende dagen minis ter van Economische Zaken, prof. Er- hard, aan het roer vinden. Het ka binet, dat deze week de begroting bespreekt, komt- nu onder zijn voor zitterschap bijeen. Met grote meerderheid van stemmen 24 voor en één tegen heeft de Nieuw-Guinea-Raad gisteravond een motie aange nomen, waarin er bij de Nederlandse regering met klem op wordt aangedrongen, de V.N. te bewegen een commissie naar West- Papoea te zendén. In deze commissie zouden dan vooral ver tegenwoordigers van de Afro-Aziatische landen zitting moeten nemen, om uit eigen waarneming de gevoelens en verlangens van de Papoea-bevolking te vernemen. De motie was ingediend door de heer Tanggahma en mede ondertekend door de leden Jouwe en Kaisiepo. De enige tegenstemmen, de heer Wpmsiwor, vond deze motie echter te zachtaardig. Hij wenste veel duidelijker stelling te nemen als Papoea in het ge schil tussen Nederland en Indo nesië. Indonesië", zo zei hij, ,,zegt te voelen voor onderhan delingen, doch bereidt tegelij kertijd een aanval voor en voert deze zelfs daadwerkelijk uit. Wij hebben het recht hetzelfde te doen: bereid te zijn tot onder handelen, doch tegelijkertijd ons de arrestanten. De maatregelen van de Indonesische overheid treffen een man, die steeds tegen het kolonialis me gestreden heeft en de idealen van de democratie en het socialisme altijd trouw is gebleven", aldus Ol lenhauer. Kirihio: Erger dan misdaad De „Nieuw Guinea-koerier" schrijft in een hoofdartikel over de reis van F. Kirihio naar Indonesië o.a.: De opgewonden massa's in Indo nesië vergelijkend met het kalme en weifelende Nederland moet Kirihio de begrijpelijke gevolgtrekking heb ben gemaakt: Soekarno wint (daar- by vergetende dat blaffende honden meestal niet bijten). Gegeven deze gevolgtrekking heeft hij waarschijn lijk getracht om binnen de door hem onvermijdelijke geachte ontwikkeling voor zijn volk te bereiken wat er te bereiken was. Hij begon mee te huilen met de wolven in het bos. Is Kirihio nu 'n landverrader? Met an dere woorden: heeft hij zich schuldig gemaakt aan een misdaad? Kirihio heeft politiek bedreven en dus me nen we dat op hem de uitspraak van Talleyrand van toepassing is: „Een misdaad? Erger dan een mis daad, dit is een fout". En wat doet een politicus die een fout begaan heeft? Er zijn verschil lende mogelijkheden. Onze voorkeur zou uitgaan naar wat de Britse pre mier Anthony Eden deed, toen hy zich vergiste bij de Suez-crisis in 1956. Eden trad af, verliet de politiek en is er tot op de dag van heden niet teruggekeerd. Hij bespaarde zijn land en zyn party daarmeï veel nadeel. Het is te hop«*n dat Kirihio de >ioed zal hebben een soortgelyke be slissing te nemen. Laat hy zyn studie voortzetten. Iaat hij zijn land dat hem als eerste Papoea intellec tueel zo nodig heeft, trouw dienen. Maar Iaat hy niet meer als politicus optreden". te versterken in de verdediging van ons land. Een tweede motie, afkomstig van een zevental raadsleden onder leiding van de heer Jouwe, ondervond meer tegenstand. Met 17 stemmen voor en 8 tegen werd deze echter in ge wijzigde vorm aangenomen. In deze tweede motie werd de regering met klem verzocht, hetzij het Pa poea-vrijwilligerskorps uit te breiden, hetzy in alle steden en dorpen groe pen vrijwilligers op te leiden en te bewapenen. Het laatste deel werd la ter echter onder druk van ver scheidene leden door de indieners teruggenomen. De Nieuw-Guinea-raad wijdde gis teravond een bijzondere zitting, die tot diep in de nacht duurde, aan het bespreken van de wijze, waarop de Papoea-bevolking meer en actiever kan worden ingeschakeld bij de ont wikkelingen, die zijn ontstaan door de jongste Indonesische invasiepo ging. De zitting was druk bezocht. Vele buitenlandse correspondenten, televisie- en radioverslaggevers woonden haar bij. Vandaag en even tueel volgende dagen zal de Nieuw- Guinea-raad zijn aandacht wijden aan het aan de Nederlandse regering uit te brengen advies over de wijze waarop en wanneer het zelfbe schikkingsrecht van de Papoea-bevol king kan worden uitgevoerd. Xde echte pijnstiller tegen hoofdpijn, kiespijn, griep, reumatische pijnen etc. Uit het Leidsch Dagblad van 23 Januari 1862: Zij die genegen mogten zijn het Collation te leveren, dat gehouden zal worden door de leden van het Leydsche Stu denten-corps op 8 Febr. li\62, worden verzocht vóór den ?7en Jan. hunne Menu's a 5 gulden het couvert in te zendei,. D. v. Weel, praeses

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 1