Presenteer Philip Morris (fi Dr.In l Veld: Driehoeksgesprek beste oplossing Nieuw-Guinea Chester Bowles krijgt andere ,zeer belangrijke" functie Toornige rede van premier TSJOMBE „Nederlanders, Indonesiërs en Papoea's als gelijke partners" „Verenigd \erzet 19401945 ADZJOEBEI had verlangt verbod van Hmag Reizend ambassadeur Averell Harriman wordt onderminister Oproep tot verzet, desnoods met giftige pijlen en speren Partijraad KVP bezint zich op taak provincie en gemeente tinnen theeservies van kempen Opgericht 1 maart 1860 Maandag 27 november 1961 Derde blad no. 30514 FORUM OVER BRANDENDE KWESTIE Advertentie The cigarette of Quality and Prestige „Een driehoeksgesprek met Nederland, Indonesië en de Papoea's als gelijkwaardige partners is de beste oplossing voor de kwestie Nieuw-Guinea" Dat was het (persooniyke) stand punt, dat mr. dr. J. In 't Veld, lid van de eerste-kamer voor de P. v. d. A zaterdagmiddag: vertolkte op een forum over Nieuw-Guinea, gehouden Ier gelegenheid van het zilveren ju bileum van het debatingclub „Rot terdam". De andere leden van het forum waren het CHU-Tweedekamer- lid F. H. van de Wetering en prof. mr. F. J. F. M. Duynstee. Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haat ten (VVD), die ook aan de discussie zou deelnemen, was wegens ziekte verhinderd. Een spoedige oplossing van de kwestie Nieuw-Guinea, is volgens mr. dr, In 't Veld, niet alleen noodza kelijk voor Nederland en Indonesië zelf, maar ook voor de gehele wes terse wereld. Er is namelijk gevaar dat die zogenaamde iniet-giebonid'en landen vervreemden van het Westen, als de zaak nog langer loslopende blijft. Mr. d<r. In' 't Veld woeg zich af of Nederland, met gedachten aan zelf beschikking, de Papoea's niet meer bedoofit dan het in werkelijkheid 'kan geven. Indonesië zal niet tevreden zijn met een andere oplossing dan overname van de soevereiniteit. Hij toonde waardering voor het plan Luns, omdat dit het gesprek weer op gang heeft gebracht. Waardering Mr. dr. In 't Veld merkte echter op. dat de kwestie inmiddels is op drift geraakt. „Er is een groot ge vaar, dat het initiatief aan de Ne derlandse regering ontglipt". Nederland zal er z.i. dan ook aan moeten meewerken, dat de Algemene Vergadering der Verenigde Naties tot een uitspraak komt, ook al is die on gunstiger dan het plan-Luns. Want anders is er kans op gewapend op treden van Indonesië, oe beste op lossing is, aldus mr. dr. In 't Veld, de suggestie van de z.g. „Brazzaville- latiden". Die geeft Nederland de mo gelijkheid op een zo groot mogelijke mate van zelfbeschikking voor de Pa poea's. Het Amerikaanse voorstel le vert ©evaair, dat Indloroesaë indirect de soevereiniteit verkrijgt, zonder dat Nederland nog iets voor de Papoea's kan doen. Gevoelsoorclelen Evenals prof. Duynstee meent mr. dr. In 't Veld, dat de ministers Luns en Soebandrio niet de geschiktste de legatieleiders zullen zijn, zo het tot Componist-dirigent Hans Krieg overleden In het Weesperpleinziekenhuis in Amsterdam is gistermiddag op 62-ja- rige leeftijd overleden de dirigent componist Hans Krieg. Sinds de we deroprichting in 1947 was hy diri gent van Amsterdams joods man nenkoor en vrouwenkoor „Hasjier Hajedhoedie". Hy heeft zelf vele joodse liederen gecomponeerd en be werkt. Het afgelopen jaar oogstte hij met zijn koor veel succes op een zangfes tival in Israël. Enkele malen trad het koor onder leiding van Hans Krieg op voor radio en televisie. Hans Krieg heeft veel voordrachten gehouden over het joodse lied. Gisterochtend, tijdens de repetitie van het koor in Kriterion werd de dirigent onwel. Enkele uren later overleed hij in het ziekenhuis aan een hartverlaimimiLng. Tijdens een operaconcert gister avond in het Amsterdamse Concert gebouw door het operakoor „Eutarpe" en de orkestvereniging „Schubert" is de overleden dirigent herdacht met een ogenblik van stilte. Het Amsterdams joods mannen koor en het vrouwenkoor „Hasjier Hajehoedie' 'zijn voornemens op 10 maart in de Bachzaal van het Am sterdams Conservatorium ter herden king van hun dirigent een concert uit te voeren, waar uitsluitend door Hans Krieg gecomponeerde en be werkte liederen zullen worden uitge voerd. zS £2?Lek, komen- Beiden zijn belast met gevoelsoordelen, die ^,,oeriacIer11^ bemoeilijken. Hij be pleitte de instelling van een nieuwe Sïïmfe;ge?er^al; Het standpunt IoKoI? j Veld werd vrijwel geheel gesteund door de Nijmeegse hoogleraar, die voorts als zijn me ning gaf, dat zelfbeschikking voor de Papoea s een voor Indonesië niet te accepteren eis is cn ook geen reële -Br is geen schijn van kans, dat de Papoea's in staat zijn tot zelfbeschikking", aldus prof. Duyn stee. Ook al, omdat er op Nieuw- Gumea geen sprake is één volk, maar van een agglomeraat van volken en stammen. De grootste moeilijkheid bij het zoeken naar een opiossing is zijns inziens, dat er onder groepen van de Nederlandse bevolking ie sterke res sentimenten tegen de Indonesiër le ven. Daardoor worden zijns inziens de feitelijke belangen van de Papoea's uit het oog verloren. Wel reëel In tegenstelling tot de beide an dere forumleden, vond de heer Van de Wetering het zelfbeschikkings recht wel een reële zaak. De bevol king wordt zich haar ook bewust. Hij was, dank zij de gewijzigde houding van Amerika, minder pessimistisch ten aanzien van de mogelijkheden van het plan-Luns. Maar ook volgens de heer Van de Wetering, is oplos sing dringend noodzakelijk, gezien de labiele situatie in het Verre Oos ten. De communistische invloeden in Indonesië moeten zijns inziens niet worden onderschat. Nederland is lange tijd in het de fensief geweest in de zaak Nieuw- Guinea, zo zei de heer Van de Wete- rnig tenslotte. Het plan Luns heeft z.i. de impasse doorbroken. Philips de Goede heeft de bur gemeester van Hilversum de heer J. J. G. Boot de stadsrechten voor zijn gemeente geschonken. Deze plechtigheid vond plaats ter gelegenheid van het Utrecht se studentenlustrum. TT. een onderhoud met In verband niet „kwalijke praktijken president Kennedy President Kennedy heeft zaterdag een exclusief onderhoud toegestaan aan Chroesjtsjows schoonzoon Alexei Verenigd Verzet 1940—1945", een links georiënteerde organisatie van oud- j Adzjoebei, hoofdredacteur van het verzetstrüders, 1 de mi„if r van Justitie n de Hina^e verbieden, Deze organisatie van oud-N.S.B.-ers, oud-SS-ers, oud-lNSsKK-ers e™-* g-esprek de voornaamste internatio- ontplooit volgens „Verenigd Verzet 19401945" activiteiten, die in strijd j na|e problemen tot onderwerp had zijn met het K.b. van 1944, waarbij alle nationaal-socialistische organisaties en meer dan^ twee uur heeft geduurd, of voortzettingen daarvan werden verboden. Tijdens een zaterdagmiddag in Amsterdam gehouden bijeenkomst van de landelijke raad van „Ver enigd Verzet", heeft de heer Jo Spier uit Den Haag een en ander meege deeld over de z.i. kwalijke praktijken van de Hinag. die nauwe verbindin gen onderhoudt met de Hiag, de Westduitse organisatie van oud-SS- ers. Met name signaleerde de heer Spier de boekenclub „Schaarnhorst" van de Hagenaar Paul van Tienen, die geschriften uitgeeft als „Patriot ten en NSB-ers", .Mussert's verant woording", „De kwestie Eichmann in een nieuw licht", „Het mislukken van de Eichmann emigratiepolitiek" e.d. In een van deze geschriften zou volgens de heer Spier worden mede gedeeld, dat slechts 300.000 joden werden vermoord. Paul van Tienen heeft kortgeleden een klacht wegens belediging inge diend tegen de heer Spier, die in de omgeving van de Vleerotvaat te Den Haag, waar de boekhandel van Van Tienen gevestigd is, een circulaire heeft laten» verspreiden, waarin hij waarschuwt tegen de „smerige zaak jes" van Van Tienen. De Haagse po litie heeft inmiddels proces-verbaal opgemaakt. „Juridisch en wettelijk is er geen enkel bezwaar om de nazi activiteiten in ons land te verbieden", geloofde de heer Spier, die te ken nen gaf. dat elk verschijnsel van nationaai-socialisme uit Nederland moet verdwijnen. Tn een besloten bij eenkomst werd vervolgens beraad Het was hartelük. Adzjoebei heeft aan de pers ver teld, dat het een combinatie van vragen en discussie is geweest. Ge vraagd naar zijn indruk van de pre sident, zei de Rus: „U hebt een jonge president van een groot land, u kunt daar trots op zijn". Hij zei te hopen, I dat het gesprek zal bijdragen tot ver- I betering van de betrekkingen. Aan Ihet eind had Kennedy opgemerkt, slaagd over een Drogram van actie j dat het verhaal misschien t-e lang tot verbod van de Hinag. Het ligt 1 zou worden. Adzjoebei antwoordde, in de bedoeling het Amsterdamse ge- j dat de Russen gewend zijn aan het meentebestuur te verzoeken de Hi- I lezen van lange verhalen. Hij hoopt nag te verbieden om op straat nazi- de volledige tekst in zijn blad te la- lectuur te colporteren. Iten afdrukken. Sint-Nicolaas met stenen bekogeld (Van onze correspondent). Toen Sint-Nicolaas zaterdagmid dag op een schip langs de Hogeveen- se Vaart Hogeveen binnenkwam, werd hij "iet alleen door duizenden kinderen juichend begroet maar ook bekogeld met stenen en aardappelen. Deze kwamen van een aantal branie- schoppende jongens. Sint-Nicolaas en zijn Zwarte Pieten hebben de daders herkend. Deze zullen dit de komen de dagen wel merken. De rest van de intocht had een feestelijker en gast vrijer karakter. Tien wijzigingen in Amerikaanse regering r>y President Kennedy heeft zondagavond laten bekendmaken dat onderminister van Buitenlandse Zaken Chester Bowles, een andere functie op het State Department zal krijgen. Kennedy's perschef, Pierre Salinger, zei in Hyannis Port tegen verslaggevers, dat Bowles een andere ,,zeer belangrijke" functie zal krijgen. Bijzonderheden hierover zullen later bekend worden gemaakt. Salinger deelde voorts mee dat Kennedy's reizende ambassa deur, Averell Harriman, ook een andere functie krijgt. Hij wordt onderminister van Buitenlandse Zaken, speciaal belast met aan gelegenheden betreffende het Verre Oosten. Verder zal George Mcghee, die raadsman van het State Department en voorzitter van de raad van dit ministerie is die de Amerikaanse politiek ontwerpt, onderminister van Buitenlandse Zaken worden. Hij zal als zodanig speciaal belast worden met de behandeling van politieke] kwesties. In totaal zullen er tien wijzigingen komen in de Amerikaanse regering. Geen van de betrokkenen zal echter uit de regering treden. Ook Fransen en Britten schuldig President Tsjombe van Katanga heeft gitseren in een rede voor naar schatting achtduizend mensen de be volking van Katanga opgewekt voor bereid te zyn op een totale oorlog de elf ledenlanden van de Vei ligheidsraad. Tsjombe verklaarde, dat «e jongste resolutie van de Veilig heidsraad, waarin wordt aangedron gen om de onmiddellijke beëindiging van de afscheiding van Katanga, i.vaag genoeg is om voor elke uitleg vatbaar te zijn". Tsjombe zei, dat „morgen of over morgen de krachten op de proef zul len worden gesteld". Hij wekte zijn gehoor op daarop voorbereid te zijn, en, als het ogenblik is aangebroken, overal, in elke straat en in elk Plaats, op te staan. Weliswaar zal de aatangese bevolking geen kanonnen en automatische wapens tot haar be schikking hebben, doch wel giftige Pijlen, speren en bijlen. Het land zal volledig vernietigd worden. Wy zullen tachtig jaar terug gaan en het land zal klaar zijn voor het gro te communistische avontuur, aldus de Katangese president verder. Zo ver zal het echter niet komen. Ka- tanga zal vechten en de overwinning behalen. Tsjombe zei dat Frankrijk en En geland, hoewel zij zich bij de stem ming over de resolutie hadden ont houden, tcch bij de elf leden-landen moeten worden gerekend omdat lan den die een misdaad kunnen verhin deren doch dit niet doen, evenzeer schuldig zijn als de bedrijvers ervan. De aangeboren domheid van de Amerikaanse diplomatie is door Ad- lai Stevenson tot haar hoogtepunt gebracht, aldus Tsjombe verder. Voorts deed Tsjombe een scherpe aanval op België en minister Spaak, welke laatste hij van kwade trouw beschuldigde. België heeft Kongo al leen maar zijn onafhankelijkheid ge geven om des te meer van de chaos daarna te kunnen profiteren en nu wil het Katanga vernietigen, zo ging Tsjombe verder. Tsjombe werd door zijn toehoor ders luide toegejuicht. Bowles is gouverneur van Con necticut, lid van het Congres en am bassadeur in India geweest. In Washington ging al lang het gerucht dat hij een andere functie zou krij gen. De andere wijzigingen zijn: Walter McConaghy, die op het ogenblik onderminister van Bui tenlandse Zaken is, speciaal belast met aangelegenheden betreffende het Verre Oosten, wordt hoofd van een belangrijke ambassade. 9 Richard Goodwin, plaatsvervan gend adviseur van Kennedy, wordt plaatsvervangend onderminister van Buitenlandse Zaken, speciaal belast met de behandeling van inter-Amerikaanse kwesties. 9 Brooks Hays, onderminister van Buitenlandse Zaken voor de be trekkingen met het Congres, wordt assistent van de president en als zodanig lid van het personeel van het Witte Huis. O Fredrick Dutton, Kennedy's assi stent voor kabinetszaken, gaat de betrekkingen met het Congres behartigen, volgt dus als zodanig Brooks Hays op. 9 Timothy Reardon, administratief assistent van de president, wordt de opvolger van Dutton. Walt Rostow volgt Macghee op als raadsman van het State Depart ment en voorzitter van de raad van dit ministerie die de Ameri kaanse politiek ontwerpt. George Ball, die onderminister van Buitenlandse Zaken is, belast met de behandeling van economische aangelegenheden, wordt onder minister van Buitenlandse Zaken (algemeen). George Ball, die dus Chester Bowles opvolgt, is in 1909 geboren. Hij staat bekend als een der vurigste voorstanders van nauwere economi sche banden tussen West-Europa en de V.S. Kennedy heeft hem kortge leden opgedragen een campagne op touw te zetten voor de vrijmaking van andere landen van de vrije wereld, met andere woorden om de strijd te beginnen tegen het protec tionisme. Ball staat bekend als een bekwaam organisator. In Washington meent men dat de wijzigingen in het persoonlijke vlak liggen, en zeker niet in de eerste plaats van politieke aard zijn. Onder meer streven naar aanpassing vermakelijkheidsbelasting voor FILMS Band Nederland - Suriname De „actiegroep" van de „Verenigde Hindostaanse Partij" in Suriname heeft een verklaringuit gegeven waar in wordt gezegd, dat zij een verste viging van de banden met het Ne derlandse Koningshuis de meest hechte waarborg acht voor de opbouw en het behoud van Suriname. Aan gezien dit een beginselverklaring van de actiegroep is, zal het deze groep onmogelijk zijn bü een komende Sta tenverkiezing een of meerdere part ners te kiezen, die het hier niet me© eens zijn. Het blad van het Statenlid de heer J. A. Pengel „Nieuw Suriname", schrijft dat Suriname een onafhan kelijkheid wenst, „onder bijzondere voorwaarden", zonder verbreking van de historische banden met Nederland. „Een der bijzondere voorwaarden voor de onafhankelijkheid zal", aldus het blad. „het waarborgen van de democratie en van de menselijke rechten en vrijheden omvatten". Wanneer Suriname binnen „af zienbare" tijd onafhankelijk wordt zal de waarborging der democratie ste vig verankerd zijn in de Surinaamse grondwet. De heer Pengel wijst er nadruk kelijk op dat vrijwel allen die stre ven naar de „onmiddellijke" onaf- hankelijkheid van Suriname er niets voor voelen de historische banden met Nederland te verbreken. De huidige verantwoordelijkee lei ders zoeken naarstig naar de juiste vorm om de onafhankelijkheid van Suriname te realiseren met behoud van de historische banden met Ne derland en het Koninklijk Huis. (Van onze parlementaire redacteur) Met de Staten- en raadsver kiezingen van 1962 in het voor uitzicht heeft de partijraad van de Katholieke Volkspartij zater dag te Amsterdam het provincie- en gemeenteprogramma van de KVP voor de komende jaren besproken. Bij het ontwerp-provincieprogram- ma is sterk de nadruk gelegd op de onderlinge afhankelijkheid van de ta ken, die de provincie uitoefent, aldus de heer H. Vrouwenvelder, lid van de staten van Zuid-Holland, in een toelichting op het ontwerp. Volksge zondheid en woningbouw zijn niet meer los van elkaar te zien en de woningbouw heeft weer betekenis voor een goed industrialisatiebeleid. Het nieuwe programma eist niet meer diat bij de tarieven van openbare nuts bedrijven rekening wordt gehouden met de belangen van grote gezinnen. De vraag van rechtvaardige wel vaartsverdeling behoort niet tot het terrein van dit soort bedrijven. De heer Vrouwenvelder wees erop, dat men soms „niet al te zwaar op zijn beginsel dient te staan, daar dit an ders in elkaar kan zakken". De rijksoverheid zal de eigen sfeer van de provincie moeten eerbiedigen en het „regeren per circulaire" ach terwege moeten laten. De provincie zal verder onder meer gelegenheid moeten hebben, contact op te ne men met gelijksoortige buitenlandse organen. Gemeenten kunnen bezig houden. De gemeenten kunnen nog belangrijk werk doen bij de uitvoering van hogere regelin gen, zoals woningwet, armenwet, zon dagswet. Enkele programmapunten zijn. aldus de heer Funk, zodanig ge wijzigd, dat zij niet aanstootgevend werken of van geringe verdraagzaam heid t.a.v. andere partijen getuigen. Onder het hoofdstuk openbare ze delijkheid stelt het programma, dat aan beheerders van openbare gele genheden moet worden verboden een televisievertoning via een buitenland se zender te geven van een in Ne derland (of in een gedeelte van Ne derland) niet toegelaten film. Dr. L. Albering wees bij de discus sie evenwel op de positieve waarde van sommige films en bepleitte daar- om een aanpassing van de vermake- lijkheidsbelasting. Deze gedachte werd aanvaard. Het gemeenteprogramma wil ver der onder meer de grootst mogelijke medewerking aan kerkgenootschap pen. Jegens verenigingen van le vensbeschouwelijke aard moet loyali teit worden betracht. BREESTRAAT 175 LEIDEN Partijen in Laos weer niet eens Een bespreking van de afgevaar digden van de drie Laotlsche prin sen heeft geen resultaat opgeleverd. De onderhandelingen over stabilisa tie van de politieke toestand in het land zijn aldus op een dood punt gebleven. De afgevaardigden konden het zelfs niet eens worden over een ontmoetingsplaats voor verdere bij eenkomsten. Het gemeenteprogramma werd toe gelicht door de heer B. Funk, bur gemeester van Oudenbosch. Met de j De neutralistische Prins Soevanna gemeentelyke zelfstandigheid is het Phoema en de pro-communistische ei de laatste tijd niet beter op ge- prjns soevanoevong hebben zich be- worden, aldus deze spreker, maar rej(j verklaard naar Vientiane te ko- toch liggen er op het gemeentelijke msn mits dlg ^gering van de rechtse erf nog een aantal problemen, waar de plaatselijke overheden zich mee Advertentie vanaf f 56.75 Prins Boen Oem daar veiligheids- en demilitarisatie-maatregelen neemt. Generaal Phoemi Nosavan, de sterke man van regering-Boen Oem, heeft echter niet willen toegeven aan pres sie van de zijde zowel van de Ameri kaanse als de Sowjetrussische ambas sadeur. De generaal treedt op als vice-premier. Inmiddels worden Je pogingen om de partijen tot elkaar te brengen nog niet opgegeven. De Russische ambas sadeur Abramow zal met zijn Ameri- kaanse collega Brown over de kwes- tie gaan praten en de Franse ambas- I sadeur Falaize is zaterdagochtend l uit Vientiane naar Khangkay ver- I trokken om daar ^rins Soevanna Phoema te ontmoeten. De „Stem van Laos" een radio- station van de linkse groeperingen heeft vandaag verklaard, dat twee rechtste bataljons onder Amerikaans bevel vanaf begin november strijd krachten van de Pat-het Lao in de provincie Attopeu aangevallen heb ben. De aanvallers werden door .plaatselijke patriottische strijd krachten vernietigd" BREESTRAAT Senator Styles Bridges overleden Senator Styles Bridges, een dei- meest invloedrijke Republikeinen in het Amerikaanse Congres, is zondag in zijn woning in Concord, in de staat New Hampshire, tijdens zijn slaap ails gevolg van een hartaanval overleden. Hij was 63 jaar. Senator Bridges was een der bekendste Re publikeinse voorstanders van een po litiek van de gulden middenweg. Senator Bridges was sinds 1952 voorzitter van de politieke commissie der Republikeinse partij. Voorts was hij lid van de Senaatscommissie voor d'2 strijdkrachten, als spreker wei-den zijn redevoeringen zowel door de Re publikeinse als Democrat ische se naatsleden steeds met de grootste aandacht gevolgd. Nederlanders exposeren te Moskou Dr. G. H. J. Abeln beeft als repre sentant van het departement van Economische Zaken i.e 's-Gravenha- ge, in het polytechniscn museum te Moskou de tweede Nederlandse in dustriële tentoonstelling geopend, die daar. in samenwerking met de in ternationale Kamer van Koophandel, is georganiseerd door de te Hilversum gevestigde NV. Stemmler-Imex. Meer dan 60 Nederlandse bedrijven expo seren, op deze vakten toonstelling op chemische, medisch-wetenschappe- lijke en bedrijfstechnische gebieden. In circa 50 stands zijn een kleine 1000 artikelen met een waarde van in totaal 2,5 miljoen gulden uit gestald. Het zijn voornamelijk arti kelen die in de jaren na de tweede wereldoorlog in Nederland zijn ont wikkeld. De goederen zijn met Ne derlandse vrachtauto's naar Moskou vervoerd. De tentoonstelling trekt veel be langstelling. Italiaan te Amsterdam vermist Slachtoffer misdrijf De hoofdcommissaris van politie te Amsterdam verzoekt te worden be kendgemaakt met de verblijfplaats van de 25-jarige Italiaan Bruno Colombo. Van beroep vertegen woordiger, wonende te Parabiago in Italië. Deze maakte een zakenreis door verschillende landen, o.a. België. Op zaterdag 11 november jl. heeft hy zijn hotel te Brussel verlaten met achterlating van een monstercollec tie schoenen onder mededeling, dat hy het weekeind^ zou doorbrengen in Amsterdam en in de loop van de avond van de 12e november jl. weer zou terugkeren. Hij reisde in een wit te personenauto merk Alfa Romeo, type Giulietta T.I., kenteken M.I. 486822. Uit een te Amsterdam ingesteld on derzoek is gebleken, dat Bruno Co lombo inderdaad het weekeinde van 11/12 november jl. te Amsterdam heeft vertoefd en Jaar in contact is geweest met verschillende van zijn landgenoten. Daarna is niets meer van hem vernomen .Hij heeft sinds dien zijn bagage in Brussel niet op gehaald en ls ook niet In zijn woon plaats teruggekeerd. Een ongeluk wordt gevreesd. Aangezien de Ita liaan echter veel geld bij zich had moet ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat hij het slachtoffer van een misdrijf is ge worden. „Franje"-uitf<ering voor ontslagenen In zün circulaire van 29 april 1961 gaf de minister van Binnenlandse Zaken een aantal richtlijnen voor dc uitbetaling van een voorschot op een uitkering, welke o.m. moest dienen tot realisering van een deel der z.g. „franje" over 1960 en 1061. Het deel der „franje", waarop de circulaire betrekking had, bestond uit: a. een correctie van de salarisscha len voor de lagere en middelbare ambtenaren; b. een mitigatie van de verschillen tussen de salarissen in de onderscheidene standplaatsen. In deze circulaire werd aangege ven, dat de uitkering slechts ware te verlenen aan de belanghebbenden, die op 1 april 1961 (nog) in dienst waren. De Centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtena renzaken heeft de minister thans in overweging gegeven, het mogehjk te maken ook aan de belanghebbenden, die na 1 april 1960 en voor 1 april 1961 de dienst hebben verlaten, en in geval van overlijden aan de na gelaten betrekkingen van belangheb benden, alsnog een uitkering te ver lenen. De minister is bereid aan dit voor stel gevolg te geven, zo blykt uit een circulaire aan de gemeentebesturen. Hy verzoekt in de bovengenoemde gevallen, wanneer het verzoek daar toe voor 1 februari 1962 wordt inge diend, een uitkering te verle* en. Kerk mag geen koopwaar worden „Elke vorm van staatskerk in Oost-Duitsland wordt door de bis- ichoppen in Midden-Duïtsland strikt van de hand gewezen", aldus heeft de evangelische bisschop van Thue- ringen Moritz Mitzenheim in een persgesprek verklaard. De bisschop, die deelneemt aan de roonferentie van de Wereldraad van Kerken, zei dat de kerk van de politieke mach ten onafhankeiyk moet blijven cn geen koopwaar mag worden. De betekenis van de kerk is vol gens hem hierin gelegen, dat zij als kerk in het volk en voor het volk uitstralingscentrum voor de christe lijke boodschap is. een „dienende kerk die niet naar prestige vraagt maar barmhartigheid beoefent, de voorspreker der verdrukten en de mond der stommen is". De bisschop keerde zich met name tegen plannen van de „Bond van evangelische predikanten in de Duit se democratische republiek", waarbij slechts een kleine minderheid aan gesloten zou zijn. Hij pleitte voor vrij contact tus sen de kerken in Oost en West en ln het bijzon-der voor een sterkere binding met de minderheidskerken in de „volksdemocratieën". Nasoetion verklaart: „Wij zullen ons doel bereiken" De Indonesische minister van De fensie en opperbevelhebber van het Indonesische leger, generaal Nasoe tion, heeft gezegd dat de Indonesi sche politiek van „confrontatie" met de Nederlanders in Westelijk Nieuw- Guinea succes bleek te hebben ge had. Hij zei dit op een studenten- byeenkomst in Djokjakarta. „Waar de Nederlanders vroeger do kwestie-west-Nieuw-Guinea in de ijskast wilden houden, moeten zij nu toegeven dat deze Indonesische poli tiek hen gedwongen heeft de ijskast te openen. Als militair ben ik van mening dat wij niet bevreesd moeten zijn in de huidige situatie. Wy moe ten onze kracht consolideren en wij zullen, door welke middelen ook, zeker ons doel bereiken." Na kettingbotsing gevlucht Een onbekend gebleven Nederland se automobilist heeft in de nacht van zaterdag op zondag naby Stutt gart, op de autoweg naar Ulm, een ketting botsing veroorzaakt en is vervolgens met zyn zwaar beschadig de auto op de vlucht geslagen. De Nederlander was op het door regen natte wegdek geslipt en daar na aan de rechterkant van de auto weg blyven staan. Door de duister nis en mist merkten achter hem ko mende automobilisten zijn wagen te laat op, zodat binnen enkele minuten tijds acht personenauto's en een vrachtauto daar tegein opvlogen Door deze massale botsing werdej vier per sonen ernstig en twee licht gewond. De materiële schade wordt op een kleine f20 000 geschat. De politie tracht de Nederlander op te sporen, doch dit wordt belem merd omdat men het kentkennum- mer van zijn wagen niet weet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1961 | | pagina 9