©ster onderhoudsmonfeur (eleklridleit) Zündapp Ir. Maris commandeur Sabotage oas Orde Oranje-Nassau Minister Frey praat politie Parijs schoon tijdelijk verlaagd VAN HOUTEN ifjÈi Grote verdiensten geschetst in Frankrijk Commissie stelt onderzoek in Schiphol laat betalen voor accommodatie een arbeidsanalist DANSEN Bij de gezellig brandende haard! 1 5ct VAN HOUTEN Wie wil ruilen Tarief „SLEUTELTJES" UMMM COSTER TRAKTEERT! 1 grote fles advocaat 3.50 1 liter framb.-bessenwijn 1.95 1 fl. Spaanse wijn „Costera" 1.55 Bovendien op elk pak een bon die recht geeft op 10 cent reductie bij volgende aankopen vóór 28 febr. 1962. wtwhcht' tSiHO »7S5i LEÏDSCH DAGBLAD WOENSDAG 1 NOVEMBER 1961 Koningin Juliana heeft ir. A. G. Maris bij diens afscheid als directeur-generaal van de Rijkswaterstaat bevorderd tot Com mandeur in de Orde van Oranje-Nassau. De minister van Verkeer en Waterstaat drs. H. A. Korthals bevestigde met assistentie van de secretaris-generaal mr. A. Giében, het orde-teken aan het brede oranjelint om de hals van ir. Maris. Een daverend applaus weerklonk door de Rolzaal van •het Rfdderzaalcomplex als hulde bij en instemming met deze onderscheiding. Minister Korthals had tevoren in de kring van genodigden by het of ficiële afscheid van ir. Maris diens grote verdiensten voor land en volk gedurende een precies 40-jarige loop baan by de Rijkswaterstaat geme moreerd. Naast technische kennis en kunde ontplooide ir. Maris een stu wend leiderschap. „U was tegelijk aanvoerder en schild voor uw men sen. U hebt de korpsgeest zuiver be leefd en behouden, mede ook dank zij uw breedheid, hoffelijkheid en zuiverheid van probleemstelling. Het was een voorrecht met u te mogen samenwerken. Uw kunde en uw ka rakter hebben u gestempeld tot een der groten van de Rijkswaterstaat", aldus minister Korthals. Hij bracht de arbeid van het dijk herstel in 1953, het oprichten van de Deltadienst, de aanpak van de Deltawerken, de 250 kilometer auto snelweg, de bruggenbouw, het ge reedkomen van de Velsertunnel, de eerste stuw bij Hagestein, het vor deren van de IJsselmeerpolders en de aanpak van de nieuwe haven mond van IJmulden als enkele der vele werken, die onder leiding van ir. Maris tot stand kwamen of groei den, in herinnering. Namens de elf commissarissen van de Koningin sprak mr. J. Klaasesz, commissaris in Zuid-Holland, een hartelijk afscheidswoord tot „de man van weg en water op wie men steeds staat kon maken". Ir. J. van de Kerk mat als opvolger van ir. Maris diens verdiensten naar buiten zowel als ia de dienst breed uit en bracht dank voor de voortreffelijke samen werking en leiding. Namens het ge hele Waterstaatspersoneel bood de hoofdingenieur-directeur ir. De Groot uit Utrecht geschenken aan. De bijeenkomst werd bijgewoond door echtgenotes en familieleden van de scheidende en de komende direc teur-generaal. De dames werden bij de ingang van de Rolzaal met een bloemenhulde verrast. Alle na-oor- logse ministers van Waterstaat op wijlen mr. Spitzen na, dus ir. Rin gers, ir. Wemmers, mr. Algera en mr. Van Aartsen woonden het af- Op despoorlUn DuinkerkenMi laan zijn bij Metz, in oost-Frank rijk, ijzeren staven gevonden, die op de rails waren vastgeschroeft. In de directe omgeving was een seinappa- raat onklaar gemaakt. De ontdek king werd gedaan kort voordat een snel-trein zou passeren. In Parijs is gisteren voor de tweede maal in drie dagen het verkeer ont wricht. doordat op de voornaamste boulevards spijkers waren gestrooid. Onlangs is hetzelfde ook gebeurd in Bordeaux en in een aantal steden in het oosten van het land. He schijnt dat de spijkers speciaal voor dit doel zijn vervaardigd. De actie wordt toegeschreven aan het ondergrondse geheime leger (de OAS) dat dergelijke praktijken ook in Algerije heeft toegepast. Pri jzenbescliikking gebruiksgoederen (Van onze Haagse correspondent) Vandaag wordt de door minister De Pous reeds eerder aangekondigde pryzenbeschikking in de Staatscou rant opgenomen. De prijzenbeschikklng, die wordt uitgevaardigd op grond van de nieu we prjjswet, zal betrekking hebben op geimporteerde gebruiksgoederen. Levensmiddelen zullen uitdrukke lijk van de prijzenbeschikklng wor den uitgesloten. De beschikking gaat morgen, 2 no vember in. Twee dagen achtereen maandag in de Nationale Vergadering en gisteren in de Senaat zijn de betogingen van de moslims op 17 oktober j.l. en de beschuldigingen dat de Parijse politie zich daar bij aan wreedheden zou hebben bezondigd, besproken. De minister van Binnenlandse Zaken, Roger Frey, moest vele sprekers beant woorden. Maar de hoop, dat de minister duidelijk tegen de misdadige elementen in het Parijse politiekorps de strengst mogelijke straffen zou aankondigen, werd helaas maar ten dele waar gemaakt. scheid by, zomede commissarissen en gedeputeerden van de provincies, ve le Kamerleden, de president-direc teur van de NS ir. Lohmann, alsook directeuren-hoofdingenieurs van ryks- en provinciale waterstaten. Maandag had Frey in de Natio nale Vergadering al op een even scherp als moedig requisitoir tegen zekere Paryse politiemethoden van de zyden van de oud-minister Clau dius Petit, lid van een centrumgroe pering, geantwoord dat hy over niet net minste bewijs beschikte, waar door de beweringen van het Kamer lid gestaafd zouden kunnen worden. Gisteren volgde de minister in grote lijnen eenzelfde verdedigings strategie door zich zo veel mogeiyk in het vage, op de vlakte en van de domme te houden. Wel heeft hy echter gehoor gegeven aan de els van de socialistische senator en bur gemeester van Marseille, Gaston Def- ferre die na een felle aanval op de minister, die hy van bewuste me deplichtigheid en van rassendiscrimi natie betichtte om een parlemen taire enquête-commissie in te stel len, die de methoden van de politie nader zou onderzoeken. De geringe animo van de minis ter om tot die opheldering mee te werken, kwam echter wel tot uiting in zyn eis, dat die commissie zich dan ook met de strijdmethoden van de Algerynen zou moeten bezighou den, alsof hy daarin by voorbaat een excuus wilde zoeken. Ook op de vraag van een communistische se nator naar het werkeiyke aantal do den en gewonden, dat bfj de laatste manifestaties te betreuren is geweest, gaf d« minister een ontwakend ant woord. Zoekt men een verklaring voor de ze ministeriële dubbelzinnigheden, dan zal hoogstens kunnen worden gewezen op de bezorgdheid van de bewindsman aan de vooravond van mogeiyke nieuwe botsingen met de Algerynen, zodat hy de politie de beschermende hand zoveel mogeiyk boven het hoofd wil biyven houden. Van de kant der drie grote vak centrales en van verschillende link se en liberale partyen en organisa ties is echter gisteren aangekondigd dat in geval van nieuwe wandaden van de Paryse politie hun leden en aanhangers onmiddeliyk en daad- werkeiyk de zyde der Algerynen zullen kiezen. Twee resoluties over de apartheid Gisteravond heeft de Politieke commissie van de Verenigde Naties de apartheidspolitiek in behandeling genomen. Ghana en negen andere Afrikaanse staten dienden maandag avond een ontwerp-resolutie in waar in diplomatieke en economische sancties tegen Zuid-Afrika worden voorgesteld. De eerste spreker, de Engelsman Colon Crowe, zei, dat „apartheid al leen maar tot een ramp kan leiden". Engeland kan niet inzien hoe Zuid- Afrika in zijn politiek wil slagen, die tegen alle huidige stromingen ingaat. De afgevaardigden moeten zich echter afvragen of „voorstellen tot actie door de Verenigde Naties niet het versterken en bestendigen van de Zuidafrikaanse isolering tot gevolg zullen hebben". Crowe vroeg, niet alle Zuidafrika nen over een kam te scheren. „De feiten zijn anders. In Zuid-Afrika zijn mensen, vele dappere en heider- denkende mannen en vrouwen van verschillend ras, die de hopeloosheid en dwaasheid van de theorie en prak tijk der apartheid inzien". Intussen heeft India, tezamen met Afghanistan, Ceylon, Malakka, en Venezuela, een ontwerpresolutie in de speciale politieke commissie der VN ingediend, waarin er by alle VN-leden op aan wordt gedrongen om, in het kader van het handvest, afzonderiyk of gemeenschappelyk stappen te nemen, die Zuid-Afrika ertoe zouden kunnen brengen zhn lifciek van gescheiden rassenontwik- :eling te laten varen. Deze resolutie gaat in tegen de maandagavond door Ghana inge diende ontwerpresolutie, waarin wordt voorgesteld diplomatieke en economische sancties tegen Zuid- Afrika te nemen. Volgens de Gha- pol kei nese resolutie zou de Algemene Ver gadering voorts de Veiligheidsraad I moeten aanbevelen de mogelijkheid te overwegen om de Zuidafrikaanse Unie uit de volkerenorganisatie te zetten. De reeds geruime tyd geleden door de directie van de N.V. Luchthaven Schiphol aangekondigde heffing van de zg. „passenger service-charge" zal naar thans wordt medegedeeld in gaan op 15 november. Onder deze „charge" dient te worden verstaan een heffing van de passagier, die bedoeld is als diens bijdrage in de kosten van de door de luchthaven beschikbaar gestelde passagiersac commodatie. De Nederlandse bena ming van de heffing luidt dan ook „vergoeding passagiersaccommodatie" aldus de directie. De heffing heeft uitsluitend betrekking op vertrek kende passagiers. Zij bedraagt f. 2.- by vertrek naar een bestemming in België of Luxemburg, alsmede naar Dusseldorp of Keulen, f. 4,- bij ver trek naar een andere bestemming in Europa en f. 6.- by vertrek naar een bestemming buiten Europa. Vrygesteld zyn onder meer tran sitoreizigers, reizigers vertrekkende naar een bestemming binnen Neder land en kinderen jonger dan 12 jaar. Deze heffingen worden steeds meer toegepast in verband met de stygen- de kosten van de accommodatie, al dus de directie van de luchthaven. Zy is reeds geruime tyd geleden geïntroduceerd in Groot Brittannië Frankrijk, Noorwegen, Zweden, De nemarken, Zwitserland, Italië, Por tugal. Griekenland en Oostenryk. N.V. Schoolmeubel- fabriek Hollandia, Bennebroekerlaan 6971, BENNEBROEK, vraagt: iemand, die daarvoor opge- i wil worden. Leef tyd tot jaar. te benoemen functionaris naast tydstudies ook be- t worden met planning en jrtgangscontrole. Bekend- ld met de meubelfabricage ekt tot aanbeveling, t de hand geschreven solli- Ities met opgave van op. jing, referenties, volledige ensloop en verlangd salaris rden ingewacht by de ectie der N.V. Aan het OPENBAAR SLACHTHUIS te Leiden is te vervullen de betrekking van Bekend met aanleg en onderhoud van sterkstroom installaties, verlichting, motoren en elektrische apparatuur. Enige bekendheid met machinebankwerken strekt tot aanbeveling. Het bezit van het diploma V.E.V. sterkstroom is vereist. Vyfdaagse werkweek. Loon naar leeftijd en bekwaamheid volgens de ge meen telyke werkclassificatie met premieregeling. Schriftelyke sollicitaties met uitvoerige gegevens omtrent vak kennis en praktische ervaring te richten aan de directeur van het OPENBAAR SLACHTHUIS, Pasteurstraat 1, Leiden. ELKE DONDERDAG in „DEN BURCHT' m.m.V. THE BLUE ROCKING STARS. Bij de gezellig brandende haard vliegen de uren om en de lectuur wordt alleen onderbroken voor een kop pittige Douwe Egberts Koffie. Die echt lekkere koffie, samengesteld uit de aller beste soorten, wordt op speciale wijze voor u. gebrand... en is, door de grote omzet, altijd vers bij uw winkelier verkrijgbaar. Fijne Dessert Rood Merk De koffie voor fijnproevers; De kwallteftskoffie werkelijk iets bijzonders. bij uitstek. Pak Pak van 250 g 1.80 van 250 g 1.48 De reeds verlengde pryzen van Van Houten cacao opnieuw 100 gr pak 0,55 nu 0,50 250 gr pak 1,30 nu 1,18 500 gr pak 2,55 nu 2,30 TE KOOP AANGEBODE> Een in prima staat 200 c.c MOTORRIJWIEL. Bouwjaar 1957 f 700.—. W. v. d. OEVER, Rijnmond 186, Katwijk a. Ze> By vonnis van de arrondis sementsrechtbank te 's-Gra venhage van 19 oktober 1961, gewezen in de zaak van de gemeente Katwyk, wier zetel is gevestigd te Katwyk, ten deze vertegenwoordigd door haar burgemeester, HEN DRIK DUIKER, wonende te Katwyk, EISERES, tegen Het Hoogheemraadschap van Rijnland, waarvan de zetel is te Leiden, GEDAAGDE en 1. ARIE VAN DER PLAS, 2. CORNELIS VAN DER PLAS, beiden wonende te Katwyk, requiranten tot tussenkomst, is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Katwyk van het per ceel, kadastraal bekend ge meente Katwyk, sectie B, nummer 63, vrfj van alle las ten en rechten; met bepaling van de te dezen door de gemeente Katwyk aa;i gedaagde te betalen schadeloosstelling op f. 5551.— en die aan requiranten tot tussenkomst op f. 11847.20; met bepaling tevens dat eise res over voormelde bedragen van f. 5551.en f. 11847.20 aan gedaagde respectievelijk aan requiranten tot tussen komst zal betalen een rente tot het voor het Grootboek voor de Wederopbouw gelden de percentage, ingaande op 15 maart 1961 en eindigende op het tydstip der betaalbaar stelling. De Officier van Justitie te 's-Gravenhage, VAN DOESBURGH. By vonnis van de arrondisse mentsrechtbank te 's-Graven hage van 19 oktober 1961, ge wezen ln de zaak van de ge meente Katwyk, wier zetel is gevestigd te Katwyk, ten deze vertegenwoordigd door haar burgemeester,, HEN DRIK DUIKER, wonende te Katwyk, EISERES, tegen ARIE HAASNOOT junior, wonende te Katwyk aan Zee, gemeente Katwyk, GEDAAG DE, is uitgesproken de ont eigening ten name van de gemeente Katwyk van de drie percelen, kadastraal bekend gemeente Katwijk, sectie B, nummers 2613, 16 en 4414, vry van alle lasten en rechten, met bepaling van het door de gemeente Katwyk te dezen aan gedaagde te betalen be drag der schadeloosstelling op f. 127.838,20, met veroordeling tevens dat eiseres over voor meld bedrag aan gedaagde zal betalen een rente tot net voor het Grootboek voor de Wederopbouw geldende per centage, ingaande op 15 maart 1961 en eindigende op het tyd stip der betaalbaarstelling. j De Officier van Justitie te '6-Gravenhage, VAN DOESBURGH. weet te ruilen in Oegst- eest of Leiden een le etage p mooi punt, bevattende 2 rote suitekamers, 2 kleine iaapkamers, keuken, douche- el, enz., voor ruimer huis net kantoorruimte, tuin, chuur. Srieven aan het bureau van lit blad onder no. 33992. 120 woorden 11- 1—30 woorden fl.50 een woord hoogstens 12 letters. Bewysnummers f 0.10 extra. Toezending nummerbrieven f 0.20 meer. ..Sleuteltjes" worden behoudens gebrek aan plaatsruimte dageiyks opgenomen. Als heropenings-attractie bij de Ingebruikname van ons gerestaureerd filiaal HERENSTRAAT 6, op donderdag 2 november a.s. ontvangt U in al onze zaken: van 4.25 voor slechts van 2.55 voor slechts Bovendien bij aankoop van f 7.50: van 2.65 voor slechts Deze bijzondere aanbieding geldt van 211 november. Profiteert ervan bij: AUTOMOBIELEN VOLKSWAGEN m. schuifdak 1952 f1250 VOLKSWAGEN bestel 1957 f 1600.— VOLKSWAGEN bus, 1957 #2400.— SKODA 1956 #1500.— CITROEN bestel 2 c.V, 1958 f 1300.— 2 SCOOTERS, p. Stuk f 550.— I D.A.F. 1960 3250.— GEBR. VAN ULDEN VERDAMSTRAAT 6, Telefoon 23041 STEENSTRAAT 8 HERENSTRAAT 6 HAARLEMMERSTRAAT 204 Wijnen - Gedestilleerd TELEFOON 21361 TELEFOON 30069 TELEFOON 21611 By vonnis van de arrondis* sementsrechtbank te 's-Gra venhage van 19 oktober 1961, gewezen in de zaak van de gemeente Katwyk, wier zetel is gevestigd te Katwijk, ten deze vertegenwoordigd door haar burgemeester, HEN DRIK DUIKER, wonende te Katwyk, EISERES, tegen 1. JACOB OUWEHAND, wo nende te Katwyk aan Zee, gemeente Katwyk, 2. FLORIS DIRK OUWE- IIAND, wonende te Sassen- heim, 3. MARIA OUWEHAND, wonende te Katwyk aan Zee, gemeente Katwyk, 4. ARIA JACOBA OUWE HAND, echtgenote van Jan Schonenberg, wonen de te Katwyk aan Zee, ge meente Katwyk, 5 ARENDJE OUWEHAND, weduwe van Cornells Ryn- sent, wonende te Katwyk aan Zee, gemeente Kat wyk, 6. ARIE OUWEHAND, wo nende te Katwyk aan Zee, gemeente Katwyk, 7 Mr. S. F. KOOTTE, wo nende te Leidschendam, in zyn hoedanigheid van door de arrondissementsrecht bank te 's-Gravenhage by beschikking d.d. 81 juli 1961 benoemde derde in c plaats van NEELTJES OUWEHAND, in leven ge woond hebbende te Kat wyk en overleden aldaar op 7 september 1958, GEDAAGDEN, en L JOHANNES GUYT, en 2. ABRAHAM GUYT, beiden wonende te Katwyk Zee, gemeente Katwijk requiranten tot tussen komst, is uitgesproken de onteigenin ten name van de gemeen* Katwyk van het perceel kadastraal bekend gemeent Katwyk, sectie B, numme 52, vry van alle lasten alle rechten; met bepaling van de te dezei door de gemeente Katwyk aa gedaagden te betalen schade loosstelling op f.22.126- dle aan requiranten tot tus senkomst op f. 17.913. met veroordeling tevens va eiseres over vermelde bedra gen van f. 22.126 en f. 17.91 te betalen aan gedaagde respectievelyk aan requiran ten tot tussenkomst een rent tot het voor het Grootboe voor de Wederopbouw gelden de percentage, ingaande o 15 maart 1961 en eindigend op het tydstip der betaalbaar stelling. De Officier van Justitie t 's-Gravenhage, VAN DOESBURG

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1961 | | pagina 9