Beleg van ruim 8 uur voor Aer of lot kantoor Nerveuze ambassadeur midden in strijdgewoel ET PROTESTEN VAN BEIDE ZIJDEN Veertien regels over belangrijke match Salan brengt leger van 100.000 man op de been Chefarine .4" Emotionele taferelen op Schiphol Worstelende diplomaten Vier betrouwbare middelen in 1 tablet! Bij onderhoud in Den Haag: Over incidenten op Schiphol POLITIEK IN DE SPORT Geen kernwapens op Noors grondgebied Soekarno„Wij bedelen niet langer" OAS weer in de ether DINSDAG 10 OKTOBER 1961 Achteneenhalf uur lang heeft het beleg van het Aeroflotkantoor (een vertrek van 5 tot 6 meter) op Schiphol gisteren geduurd. Voor deur nr. 162 stonden tien bewapende marechaussees onder aanvoering van de twee meter lange en breedgeschouderde adjudant F. Veldman. De achterdeur, eveneens bewaakt door gendarmes, was bovendien gebar ricadeerd met een tegen de deur geschoven bureau. In dat kantoortje waren mevr. Goloeba, ambassadeur Ponomarenko en een vijftal leden van de Russische ambassade. Een schier ondoordringbare veste, waar van de deur telkens aan de binnenzijde op slot werd gedraaid, als een van de diplomaten of Aeroflot-chef Kowsjow was doorgelaten. Achteneenhalf uur lang heeft mevr. Goloeba in dit geheel binnen in de vertrekhal en dus slecht te ventileren vertrek gezeten, terwijl de diplomatieke strijd om haar paspoort voortging tot ver buiten dit kantoortje, ja zelfs tot in de kamer van de minister-president prof. dr. J. E. de Quay in Den Haag toe Het beleg was begonnen na de vecht partij, die om half twee ontstond in het kantoortje van de marechaussee. Op dat tijdstip nadat het vertrek van het Russische lij nvlieg tuig naar Moskou reeds tweemaal drie-kwartier was uit gesteld arriveerde mevr. Goloeba in gezelschap van de ambassadeur en cir ca 15 leden van de ambassade en een handelsmissie in de vertrekhal „Europa" Zij bezat geen paspoort. Dit document had haar echtgenoot aan de vreemde lingenpolitie afgegeven toen hij daar asiel had gevraagd. Op Schiphol echter stond de heer E. de Wael, districtscommandant van de marechaussee te Amsterdam haar met het paspoort op te wachten. Zyn instruc ties luidden, dat hy het document zou overhandigen tydens een gesprek onder vier ogen, waarbij hij mevr. Goloeba in volle vrijheid moest laten beslissen of zij naar Rusland wilde terugkeren. Gevecht Bij de balie voor de passencontrole trad adjudant Veldman de Russische vrouw tegemoet en nodigde haar uit te komen in het kantoortje van de mare chaussee. Op het moment dat zij het vertrek binnenstapte, drukte vyf leden van de Russische ambassade, onder wie de ambassadeur, zich door de deurope ning en de bewaking van de marechaus sees. Op datzelfde ogenblik was het ge vecht in volle gang. De marechaussees probeerden de stoergebouwde Russen naar buiten te duwen, maar de weer stand, die de diplomaten boden was zo hevig, dat het duwen en trekken vrijwel onmiddellijk overging in een verwoed gevecht, waarin rake klappen werden uitgedeeld. De pantalon van een der po litiemannen scheurde open, uniformkno- pen sprongen in het rond en er wer den van weerszijden rake klappen uitge deeld Onder degenen, die door zijn weerspannigheid met de vuisten van de politiemannen kennismaakten, was ook Zijne Excellentie de ambassadeur. Toen de diplomaten echter uit het vertrek wer den gewerkt trokken zij mevr. Goloeba mee, die ondersteund door de persatta ché, de heer Popow, naar het kantoor van Aeroflot werd geleid, gevolgd door de uit de strijd enigszins gehavend te voorschijn gekomen ambassadeleden. Het gezelschap trok zich in het kantoor te rug en draaide de deur op slot .Adjudant Veldman, wiens hand een bloedende wond vertoonde, posteerde zijn man nen voor de deur. Van dat ogenblik af stonden de telefoonlijnen tussen Schip hol en Den Haag rood gloeiend. Het beleg gaf zowel de Nederlandse autori teiten als de Russen gelegenheid zich over de volgende stap te beraden. Grote belangstelling Het tiental journalisten, dat van de vecbtparty getuige was, groeide tijdens het eerste uur van het beleg aan tot een waar persleger, terwijl een vlieg tuig met Londense journalisten en fo tografen onderweg naar Schiphol was. Het werd een zaak van geduld. Came ramannen van film en televisie en fo tografen brachten hun toestellen in stel ling, gericht op de deur van Aeroflot en niemand durfde ook maar één minuut zyn post te verlaten, omdat ieder mo ment een nieuwe ontwikkeling kon wor den verwacht. Tot tweemaal toe verzocht en kreeg adjudant Veldman toegang tot het Rus sische kantoor om mede te delen, dat het Nederlandse standpunt van afgifte van het paspoort onder vier ogen on gewijzigd was gebleven. Aanvankelijk onthielden de Russen zich van ieder contact met de pers. Kort na half vijf werd de chef van de afdeling voor lichting van Schiphol echter medege deeld, dat vyf journalisten van met name genoemde bladen toegang zou den kunnen krygen tot het belegerde kantoor. Tot dit vijftal behoorde uw verslaggever, dank zij het feit, dat hy de Russische persattaché hierom enige malen had verzocht. Nerveuze ambassadeur In het kantoortje maakten wij ken nis met ambassadeur Ponomarenko, ge kleed in grijsgerult overhemd en ner veus trekkend aan een sigaret. Hij zat aan een bureau met tegenover zich mevr. Goloeba, die vermoeid voor zich uit zat te staren. Zij vermeed de bin nenkomenden aan te kijken. De deur ging achter ons op slot en voor wij een vraag konden stellen, zei de heer Ponomarenko, die zijn Russisch liet vertalen door zijn persattaché: „Ik heb u een mededeling te doen. Zoals u weet bevindt de Sowjet-burger Goloeb zich bij de Amsterdamse politie. Zijn vrouw de Sowjet-burgeres Aleksejewna heeft, zoals u in de kranten heeft kunnen le zen geweigerd haar man te volgen. Toen wy over haar paspoort contact opna men met het ministerie van Buiten landse Zaken, heeft de heer Van Brug- Onder geleide van rechercheurs van de Amsterdamse vreemdelin gendienst verlaat de Russische che micus Goloeb het Aeroflotkantoor op Schiphol na de dramatische ont moeting met zijn echtgenote, die Rusland boven hem verkoos. gen (hoofd afdeling Centraal-Europa- red.) ons verzekerd, dat dit document bij de passencontrole op Schiphol zou worden teruggegeven. Maar op Schiphol ontstond een on gehoorde scène: de politie wilde de vrouw inplaats van het paspoort terug te geven vasthouden en men schroom de zelfs niet om geweld te gebruiken. Vanmiddag om 3 uur heb ik hierover een telegram gezonden aan uw minis ter van Buitenlandse Zaken". Het te legram. waarvan de tekst werd voorge lezen, hield „een scherp protest" in te gen het optreden van de politie op Schiphol. Geëist werd, dat de politie de blokkade van het Aeroflot-kantoor zou opheffen en het paspoort teruggeven. Zo dit niet zou gebeuren, zouden „nog verdere stappen" worden ondernomen. Een fout „Geeft mevrouw Goloeba de voorkeur aan de terugkeer naar Rusland?" „Vraag het haar zelf", wees de am bassadeur. Mevrouw Goloeba, gekleed in een rood-bruin wollen deux pieces en blouse met rode noppen, zat onbeweeglijk op haar stoel en bracht af en toe haar zakdoek, die zij verfrommeld in haar hand hield, naar haar neus. zy maakte en kalme indruk en sprak rustig en met duidelyke intonatie in haar stem. „Ik wil naar het vaderland terug. Ik verwacht myn man trouwens ook terug in ons vaderland". Hoewel zij vry goed Engels bleek te spreken gaf zy er toch de voorkeur aan zich in het Russische uit te drukken. Op de vraag of zy de handelswyze van haar man afkeurt, zei ze: „Myn man verkeert thans in een nerveuze opwin ding. Hij heeft een fout gemaakt en ik ben er zeker van, dat hy dit zal toe geven en naar Rusland zal terugkeren". Even later zei ze zacht: „Ik houd veel van myn man. Ik heb hem een brief geschreven". „U ziet: mevrouw Goloeba heeft haar eigen mening", stelde de heer Ponoma renko vast. Op de vraag of het tydens de vechtpartij niet veeleer zo was, dat de ambassadeleden mevrouw Goloeba vasthielden in plaats van dat de mare chaussee de Russin wilde vasthouden, antwoordde de ambassadeur: Men heeft duidelijk geprobeerd haar vast te houden. Ieder, die getuige is geweest van het incident, heeft dat kunnen vast stellen". Hy erkende glimlachend ook zelf klappen te hebben opgelopen en laakte in het bijzonder het „agressieve optre den" van de adjudant. Maar de am bassadeur kon ook niet weten, dat ad judant Veldman destyds een bekend amateurbokser is geweest Boodschap Tot driemaal toe rinkelde de telefoon tydens onze aanwezigheid in het Aero flot-kantoor. Eerst het dagblad „Daily Herald" uit Londen, daarop de „Daily Sketch". Beide gesprekken werden niet aangenomen. Het derde gesprek was er een van de Russische ambassade. De heer Ponomarenko stond op. Het onderhoud was afgelopen. Enkele minuten later wisten wy de inhoud van het Russische telefoonge sprek: de ambassade liet weten dat er in antwoord op het telegram een bood schap van de minister-president was binnengekomen, waarin werd geprotes teerd tegen het Russische optreden tegen de politie op Schiphol en waarin de ambassadeur werd uitgenodigd tot een gesprek met de hoogste regerings vertegenwoordiger van ons land. Weer terug Om kwart over vijf verliet de Rus sische ambassadeur Schiphol. Tegen half acht keerde hij terug uit Den Haag. Hy verdween meteen in het Aeroflot- kantoortje, nog steeds belegerd door fo tografen en journalisten, die geen mo ment van hun post durfden te wijken. Omstreeks acht uur arriveerde de pro cureur-generaal, mr. H. R. de Zaaijer, tevens fungerend directeur van de poli tie, in gezelschap van commissaris Ta conis van de Rijksrecherche en de chef van de vreemdelingendienst, commissa ris mr. L. van Haaren, op Schipnol. Na dat de procureur-generaal zich over de kwestie volledig had laten inlichten door luitenant-kolonel H. Eiierbroek, com mandant van de vyfde divisie van de Koninklijke Marechaussee begaf het ge zelschap zich naar de in neonlicht ba dende, nog steeds door een grote menigte bezette vertrekhal. Er moest bijna vry baan voor het gezelschap worden ge maakt, toen het naar het kamertje wandelde, waar zich vanmiddag de korte veldslag had afgespeeld. Maar op dit Nederlandse terrein werd het voorgenomen onderhoud met me vrouw Goloeba niet gevoerd. Na vyf mi nuten ging de deur weer open en wan- Advertentie Vier werkelijk betrouwbare middelen helpen elkaar en... doen wonderen I De vier geneesmiddelen van Chefarine i,4" worden in de hele wereld met uit stekend resultaat gebruikt. Ze hebben hun volkomen betrouwbaarheid wel zeer duidelijk bewezen en millioenen mensen baat gebracht bij pijnen en griep, vaak ook dan wanneer anderen middelen falen. BEROENDE GENEESMIDDELEN IN ÉÉN TABIET Tegen pijnen en griep. Geschikt voor de gevoeligsla maag, want die wordl beschermd door hel bestanddeel Chefarox. 20 tabl. 10.80. Voordelige gezinsverpakking 100 labl. 13.60. (Van onze Haagse correspondent) De minister van Buitenlandse 7aken ad interim, prof. dr. J. E. de Quay, heeft tussen half vyf en half zes gis termiddag een aide-memoire doen be zorgen aan de Russische ambassade. Dit aide-memoire was vergezeld van een medellng, dat prof. De Quay de Russische ambassadeur tegen zes uur ontbood in het ministerie van Buiten landse Zaken aan het plein in Den Haag. In het aide-memoire werd ge zegd: „De Nederlandse regering acht zich genoodzaakt er nadrukkelijk en met kracht tegen te protesteren, dat op 9 oktober 1961 een aantal employé's van de ambassade van de U.S.S.R. zich met gebruik van geweld heeft gekeerd tegen de met de grenscontrole belaste amb tenaren in de uitoefening van hun functie op het vliegveld Schiphol". De Nederlandse regering wenst het vertrek naar Rusland van de Rus sische onderdane Aleksejewna Goloeba in geen enkel opzicht te beletten. Zy wenst echter, gezien cle voorgeschiedenis, vast te stellen of zy het besluit daar toe in vryheid heeft genomen. De t"- voegde autoriteiten wensen daartoe met haar een onderhoud te hebben. Dat aide-memoire schynt een van Schiphol (uit het kantoor van Aeroflot) verzonden telegram te hebben gekruist. Dit telegram bevatte een scherp pro test van de Russische ambassadeur te gen de politie (bedoeld werd Marechaus see) op Schiphol. Om kwart over zes verscheen de Rus sische ambassadeur, de heer Ponoma renko, op het Plein in Den Haag. Een, naar het uiteriyk te oordelen woeden de man, zonder hoed en met een das om, trad, gevolgd door een Russische tolk, het ministerie van Buitenlandse Zaken binnen, waar hy vrywel onmid dellijk door prof. de Quay ontvangen werd. Het onderhoud werd gekwalifi ceerd door een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken als „koel". Na het onderhoud, dat een half uur duurde, verklaarde cle Russische am bassadeur aan de pers voor wat de kwestie van het vertrek betreft voor vyftig procent tevreden te zijn. Over de reac.-.; op zyn klacht over het op treden van de marecnaussee zei hy niet tevreden re zyn. Prof. De Quay had gezegd, dat de klacht onderzocht zou worden. De ambassadeur is na het ge sprek onmiddellyk weer naar Schiphol gegaan, waar men spoedig het resultaat van het onderhoud kreeg te zien. delde de procureur-generaal aan het hoofd van het gezelschap langs de pas sagekantoren in de vertrekhal naar het kantoor van de Aeroflot Hier bevond zich nog steeds mevrouw Goloeba, nu alleen nog in gezelschap van de Russi sche ambassadeur. Het onderhoud, waarin zy er de Ne derlandse autoriteiten dus over kon in lichten, waarom ze naar Rusland terug keerde begon in dit Russische kantoortje om vyf over half negen. Triest In welk een al even zotte als trieste situatie mevrouw Goboela zich gister avond als gevangene, opgesloten het kleine kantoor van Aeroflot bevond, mo ge blyken uit het feit, aat zy dit kan toor zelfs niet mocht verlaten, toen ze daar na een verblijf van zes uren om volkomen natuurlyke redenen behoefte aan kreeg. Terwyl vlak buiten de deur een achttal leden van de Marechaussee de wacht hield en verslaggevers en foto graven elkaar stonden te verdringen, slipte om half acht zo snel en voor zover dat nog kon zo onopgemerkt mogelyk, een KLM-stewardess naar binnen met een in deken gewikkelde plastic emmer. Binnen schermde zy met deze deken mevrouw Goloeba en de emmer al, ter wijl de tien in het kantoor aanwezige mannen, voor het merendeel leden van de Russische ambassade met hun ge zicht naar de muur stonden. Een ander triest facet van deze avond bood de vrouwelijke tolk, een reeds wat oudere dame met grijs haar, die achter de procureur-generaal door de vertrek hal naar het kantoor van Aeroflot wan delde. Het leek alsof zy niet meer in staat was haar emotie te beheersen. Ze was nauwelyks in staat de korte af stand te voet af te leggen en werd met gebogen hoofd door een wachtmeester van de Marechaussee ondersteund. De avond bereikte zijn eerste drama tische climax, toen enkele rechercheurs Hevig bewogen volgt mevrouw Goloeba adjudant Veldman van de Koninklijke Marechaussee op weg naar het vliegtuig. van de Amsterdamse vreemdelingen dienst samen met wachtmeesters van de Koninklyke Marechaussee kort na ne gen uur plotseling en onverwacht de hall binnenkwamen met de 35-jarige Alexej Goloeba, de Russische chemicus, die za terdagavond om politiek asiel in Neder land vroeg. Hjj werd snel het kantoortje binnengeloodst, waar hy dus met zijn vrouw werd geconfronteerd. Het onder houd duurde ongeveer twintig minuten. Toen werd de chemicus weer wegge voerd. Daarna ontwikkelde de situatie zich snel. Om tien uur ging mevrouw Goloeba aan boord van de Toepolew. Om half elf vertrok het toestel. Meer dan tien uur te laat. Terwille van één passagier Een hoge uitzondering in de wereld van de luchtvaart. (Van onze correspondent in Bonn) In bijna alle Westduitse bladen van gistermorgen kon men een piepklein bericht vinden waar boven stond: West-Duitsland won met 2—0 van Polen. In het verslag kon men lezen dat de ze Duitse overwinning niet geboekt werd bij een exclusieve sport, waarvoor zich maar enige tientallen lezers inte resseren, maar by voetbal. En niet minder dan 25.000 toeschouwers waren in Warschau getuige geweest van de Westduitse overwinning. Waarom zo'n piepklein bericht over Iets wat miljoenen Interesseert zal men zich afvragen. Gebrek aan chau vinisme? Kan hert; de Westduitsers niet meer schelen of hun nationale elf win nen of verliezen? Nee, dat is het allemaal niet. De re den van de summiere berichtgeving ligt ln de weigering door de Poolse auto riteiten om aan veertien van 35 West duitse sportjournalisten visa te ver strekken voor de reis naar Warschau. Als protest daartegen heeft het ver bond van Westduitse sportjournalisten laten weten dat ook diegenen, die een visum kregen, geen belangstelling meer hadden voor de reis naar Polen. Het Duitse persbureau DPA was de enige, die een verslag bracht van de wedstrijd, maar in navolging van een oproep van het verbond van sportjournalisten pu bliceerden de meeste grote bladen gis termorgen alleen maar een tien- tot veertienregelig berichtje, waarin de Westduitse glorie werd vermeld. De kwestie Is intussen al tot een twistappel van Trojaanse grootte uitge groeid. Sommige bladen protesteren ln naam van de persvrijheid tegen de autoritaire oproep van het verbond van sportjournalisten om door summiere be richtgeving de wedstryd te boycotten. Andere bladen grypen de gelegenheid aan om de Polen flinke vegen uit de pan te geven, zo onder andere de „Frankfurter Algemeine". Slechte verhouding De Poolse regering heeft zich intus sen verdedigd tegen alle aantygingen. Visa werden geweigerd aan die journa listen, die op hun aanvrage niet ver meldden voor welke courant zy werkten, aldus een verklaring, waarin er nog op wordt gewezen dat ln het verleden door de Duitsers vele Poolse sportjournalis ten visa werden geweigerd zonder op gaaf van een steekhoudende reden. Door de hele kwestie is weer eens een vinger gelegd op een wondeplek die de verhou- Koning Olaf van Noorwegen heeft zyn landgenoten gisteren in zyn troonrede de verzekering gegeven, dat kernwapens geen standplaats zullen krygen in Noorwegen. Ook kondigde hy aan, dat de Noorse regering in het nieuwe parle mentaire jaar aan het parlement de kwestie van Noorwegen9 betrekkingen met de E.E.G. zal voorleggen. De koning verklaarde, dat zyn rege ring zal trachten de verdediging van Noorwegen te versterken door aankoop van modern materieel voor de stryd- krachten. Met nadruk zei hy, dat de onzekerheid van de internationale situatie de noodzaak had bevestigd van samenwerking binnen de NAVO, om de veiligheid van de leden te waarborgen. De Noorse regering zal er voor b~Jven yveren dat de leden van de NAVO van zin voor de werkelykheid getuigende oplossingen aan de hand doen voor kwesties tussen Oost en West. De Noorse regering biyft versterking van de Verenigde Naties voorstaan als middel ter verhindering van oorlog en ter op lossing van Internationale conflicten met vreedzame middelen. ding tussen Polen en West-Duitsland ls. Zelfs de sportieve contracten, die men over het algemeen buiten de poli tiek weet te houden, verlopen tussen belde landen niet meer vlot. Al jaren spreekt men in Bonn over een herziening van de betrekkingen met Polen en over het aanknopen van diplo matieke betrekkingen. Dat laatste wordt bemoeilykt door het feit, dat de Poolse westgrens langs de Oder en de Neisse door Bonn niet wordt erkend. Over ver betering van de betrekkingen in het al gemeen zal men naar aanleiding van de huidige sportieve moeilykheden wel licht eens wat actiever kunnen gaan denken, waarby niemand zal mogen vergeten dat Polen het land is, dat rela tief het meest geleden heeft onder de wandaden van het Derde Ryk. El Campesino aangehouden De Spaanse republikeinse ex-generaal El Campesino, die als balling in Frank- ryk woont, is gisteren aangehouden op beschuldiging van onwettig wapenver- voer. De voormalige militaire (tider, wiens werkelijke naam Valentin Gcnza- les is, werd gearresteerd op het eiland Brehat. Sinds 24 augustus hield hy op dit eiland voor de Normandische kust op last van de Franse autoriteiten vcrolyf. Het bevel tot aanhouding was uitge vaardigd door het parket van het depar tement Seine. (Zoals gemeld hebben de Spaanse auto riteiten in het afgelopen weekeinde op Frans verzoek een aantal Franse acti visten, onder wie Ortiz en Lagaiilarde, aangehouden die van Spanje uit tegen het bewind van president De Gaulle ageerden). President Soekarno heeft op een mas- sa-byeenkomst in Djakarta verklaard! „Wy moeten onze krachten bundelen om te stryden tegen hen die zich tegen ons verzetten. Wy zullen niet langer bedelen maar aandringen en zullen, Indien nood- zakeiyk, vechten om onze nationale idealen te verwerkelyken". President Soekarno, die vergezeld was van de Poolse president Zawadski, zei dat Polen en Indonesië beiden deel uit maken van de nieuw opkomende krach ten die vechten voor vryheid en gerech tigheid. „Indonesië wil vrienden met alle na ties zyn maar het is een feit dat de so cialistische staten altyd uitgesproken sympathie voor Indonesië's strijd hebben getoond", zo zei Soekarno. „De socialistische staten steunden do Indonesische aanspraken op West-Irian terwyl de niet-socialistische landen zich daartegen verzetten of bang waren een bepaald standpunt in te nemen". De Poolse president zei dat het Poolse volk „de Indonesische aanspraak op West-Irian tenvolle steunt". „Thans", zei hen, „is het gebied een basis voor impe rialisme en kolonialisme die de Indone sische vryheid en eenheid bedreigen". Alsof er niets gebeurd was De Rus professor Emeljanow, die de vorige week zo demonstratief wegliep uit de conferentie van het Internationa le Bureau voor Kernenergie te Wenen omdat hy tegen de verkiezing vin de Zweed Eklutid tot directeur-generaal van het bureau was, heeft gisteren de eerste by eenkomst van de nieuwe raad van gouverneurs van net bureau by gewoond. Hij verscheen „alsof er niets gebeurd is", zo werd van welingelichte zyde mee gedeeld. Het schynt dat de Russische regering niet akkoord is gegaan met de houding van Emeljanow. Nog voor het eincle van het jaar: (Van onze Parijse correspondent) Voorafgegaan door de bekende morsetekens van ti-ti-ti-ta-ta, die ..Algérie Frangaise" beduiden heeft de O.A.S., het geheime leger, gis termiddag weer op ruim een half uur zendtijd van de officiële radio van Algiers beslag weten te leggen. Even tevoren hadden de activisten voor de derde keer in korte tyd met een flinke lading springstof opnieuw twee radiozenders in de lucht doen sprin gen. Later op de middag kon het offi ciële radiostation van Algiers zyn uit zendingen weer hervatten. Nadat in de O.A.S.-piratenuitzending ex-generaal Salan eerst een minuut of vyf aan het woord was geweest, kwam opnieuw de omroepster voor de micro foon om het Algerijnse publiek uit te nodigen in het vervolg Iedere dag op de gebruikelijke tfjden van het officiële nieuwbulletin de zender van de O.A.S. te beluisteren. Ze kondigde aan, dat de O.A.S. op of vlak in de buurt van de golflengte van de officiële radio zal uit zenden. Salan noemde ln zyn toespraak de geheime legerorganisatie de laatste red dingsboei waarover de Fransen ln Al- gerye nu nog beschikken. Van de over winning van Frans Algerije zei hij ze ker te zyn en in het feit, dat h(j nu het woord over de officiële radio kon voeren, zag hij een extra bewys van de juistheid van zyn overtuiging. Ten slotte deelde Salan mee, dat voor het einde van het jaar de O.A.S. een eigen goed gewapend en gedisciplineerd leger van 100.000 man op de been zal bren gen. Ontgoocheling Het bericht van de arrestatie van een zeventiental rechtsextremistiscne lei ders door de Spaanse politie, dat za terdag bekend werd gemaakt, moet voor de Franse bevolking van Algerije overi gens een bittere ontgoocheling zijn ge weest. Talrijke „colons" hadden al voor zieningen getroffen om zich, in geval van een definitieve overwinning van de FJj.N. in Spanje te vestigen. Ze vrezen nu generaal Franco zyn beschermende hand niet langer over de O.A.S.-leiders schynt te willen uitstrekken, dat ook hun eigen Spaanse toekomstplannen op losse schroeven Komen te staan. De 17 arrestanten, onder wie zich ook de kroegbaas Joseph Ortiz uit Algiers blykt te bevinden, nebben gisteren nun voorlopige bestemming intussen nog niet bereikt. Ze worden nog steeds in Ma drid vastgehouden en ieder contact met de buitenwereld is hen door de politie verboden. Volgens berichten, die gister avond in Parys ontvangen werden, zou den ze worden overgebracht naar het Balearen-eiland Ibiza, dat zyn bekend heid voor het toerisme te danken heeft aan de vele kunstenaars, die hier de laatste jaren by voorkeu* rust of verpo zing kwamen zoekfn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1961 | | pagina 5