IEREN IN JADOTSTAD STAAKTEN DE STRIJD Deportatieplan voor de Oostzone RENAULT DAUPHINE MODEL 1962 RIJDEND PERSONEEL N.S. RICHT BOND OP VN-generaal kondigde strenge maatregelen af in Elisabethstad WEERBERICHT Velen al weggevoerd en elders tewerkgesteld teuivss ONTEVREDEN OVER VAKBONDEN Ontstaan uit belangengemeenschap OPENING DER STATEN GENERAAL Ondergrondse kernproef in YS (§uc/ ëföè Opgericht 1 maart 1860 ZATERDAG 16 SEPTEMBER 1961 No. 30454 LEIDSCH DAGBLAD Directeur: E. A. van Dtsüoeck Hoofdredacteur: J. Brouwer DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f 750 per kwartaal; f255 per maand; f059 per week Witte Singel 1, Leiden - Giro no. 57055 Telefoon Directie en Administratie: 25041; Redactie: 21507 De Verenigde Naties hebben gisteren drastische maatregelen aange kondigd om een einde te maken aan de reeds drie dagen durende strijd in Elisabethstad, die zich ook tot andere steden in Kantanga heeft uitgebreid. Volgens een radio-uitzending heeft de bevelhebber van de V.N.-strijdkrachten in Katanga, brigade-generaal Raja, bekendgemaakt dat zijn troepen alle burgers, die met wapens in de hand worden aangetroffen, ter plaatse zullen worden terechtgesteld. De plaatsver vangende leider van de V.N.-organisatie in Elisabethstad, Michel Tombelaine, maakte gisteren bekend, dat leden van de Katangese politie en gendarmerie, die niet vóór 20 uur plaatselijke tijd de strijd zouden staken, schuldig zouden worden geacht aan „hoogverraad". Gisteravond werd in Elisabethstad een uitgaansverbod van kracht. Zonder waarschuwing zal worden geschoten op een ieder, die zich daarna nog zonder escorte van de V.N. op straat zou bevinden. Onderlinge tegenspraak Radio Vrij Katanga dreigt met harde represailles De geheime Katangese zender, die zegt namens president Tsjombe te spreken, heeft de V.N. gewaarschuwd dat voor elke Katangees, die wordt doodgescho ten, tien van de 130 Ierse militairen van de V.N., die in het afgelopen etmaal gevangen zijn genomen, zullen worden terechtgesteld. In dit verband deelde de zender „Radio Vrü-Kantanga" mee, dat de overlevenden van de groep van 150 Ieren, die in Jadotstad door Katangese gendarmes waren omsingeld, zich had den overgegeven. In totaal zijn vijftig Ieren gesneuveld. Dit radiobericht stemt overeen met berichten, die uit andere bron in Elisabethstad zijn ontvangen. Intussen zijn in de Katangese hoofd stad twee groepen Ierse militairen van in totaal 23 man gevangen genomen. Tenminste vier militairen werden ge wond. Een Westduitse televisieverslag gever verklaarde, dat elf Ieren, die een particulier rooms-katholiek radiostation aan Kantangese commandotroepen had den moeten overgeven, hem hadden ge zegd, dat zij twee dagen geen voedsel, munitie of instructies hadden gekregen. Bü een ander gevecht, waarbij twaalf Ieren krijgsgevangen werden gemaakt, verloren de V.N. twee pantserwagens een bus en een jeep. De krijgsgevange nen zyn naar een villa op twintig km buiten Elisabethstad overgebracht. Weer Hutspotrit Leidscli Dagblad De puzzelaars onder de automobi listen moeten zaterdagmiddag en -avond 7 oktober vrü houden. Dan wordt namelijk de Hutspot- rit van het Leidsch Dagblad verre den. De voorgaande drie jaren hebben ons evenzovele successen gebracht, zodat wij verwachten, dat ook dit maal het maximaal aantal van 200 inschrijvingen spoedig bereikt zal worden We hadden de rit aanvankelijk m vóór de feestelijke dagen rond jj 3 oktober vastgesteld, maar we heb- g ben gevolg gegeven aan het verzoek n van het Koningin Wilhelmina- M fonds om een door hem georgani- g seerde rit geen concurrentie aan te doen. Daarom is het ook dit jaar wat P later geworden. Maar voor het overige is er niets g veranderd. Elders in het blad kunt jg- u dat uitvoerig lezen en daa* vindt u ook een inschrijvingsformulier, g Doe uzelf en ons een plezier: vult u g het meteen in. Dan bent u er zeker g van, dat u niet te laat komt. Want die kans zit erin. lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll KOELER Blijkens het om tien uur vanmorgen verstrekte weeroverzicvht, verwacht het KNMI. dat het koufront van een depres sie, welke ontstaan is uit de cycloon ..Debbie", ons land in de komende nacht zal passeren, waarbij afkoeling volgt. Morgen bevinden we ons in maritieme lucht met opklaringen. Er kunnen dan ook enkele buien vallen. 17 SEPTEMBER Zon op: 6.17 uur; onder: 18.52 uur. Maan op: 13.57 uur; onder: 22.51 uur. Hoogwater te Katwijk te 7.31 en 19.57 uur. Laagwater te 3.11 en 15.23 uur. (18/9 hoogwater te 8.28 en 20.57 uur, laagwater te 3.54 en 16.15 uur). Dit nummer bestaat uit 18 pagina's en een bijvoegsel. De V.N.-woordvoerder in Elisabethstad Tombelaine, gaf een andere lezing; de in Jadotstad omsingelde Ierse eenheid zou alle aanvallen hebben afgeslagen. De Ieren hadden verscheidene gevangenen gemaakt, onder wie twee Belgische offi cieren, die belangrijke inlichtingen aan het V.N.-hoofdkwartier hebben verstrekt. Maar de burgerlijke V.N.-vertegen woordiger in Katanga, dr. Conor O'Brien deelde gisteren mede, dat de Ierse troe pen in Jadotstad inderdaad „zware ver liezen" hebben geleden. De verliezen van de Verenigde Naties in Katanga zijn, die in Jadotstad niet meegerekend, zeven doden en 26 gewonden. Aan Katangese zijde zijn 200 doden en ca. 500 gewonden te betreuren. Dr. O'Brien zei berichten als zouden de Ieren zich heb ben overgegeven niet te kunnen bevesti gen. Men neemt echter aan dat er een einde is gekomen aan het verzet van de V.N.-troepen in Jadotstad. In een gisteravond door de Ierse regeringsvoorlichtingsdienst gepubliceer de verklaring heeft premier SeanLemass gezinspeeld op een mogelijk terugtrek ken van de Ierse troepen uit Kongo. Hij zei, dat de gebeurtenissen in Kongo zich de laatste weken schijnen te hebben ontwikkeld tot een situatie waarin het Kongolese volk in staat is de eigen binnenlandse moeilijkheden op te lossen zonder militaire bijstand van de Ver enigde Naties! Het Ierse contingent zal eervol kunnen worden teruggetrokken, aldus premier Lemass Ethiopische versterking De VN-troepen in Katanga zullen met een bataljon Ethiopische troepen worden versterkt, zo heeft O' Brien nog medege deeld. Artsen van het Italiaanse hospitaal van de Verenigde Naties in Elisabeth stad hebben en bloc hun ontslag inge diend omdat het gebouw in staat van verdediging werd gebracht. Dit om het afslaan van aanvallen op het postkan toor te vergemakkelijken. Anderzijds hebben Belgische dokters in Elisabethstad meegedeeld dat Katange- zen hen hebben verhinderd gewonde manschappen van de internationale po litiemacht te behandelen. De airecteur van de Belgische Bank voor Afrika, Kestemont, is overleden als gevolg van verwondingen die hij tijdens de gevechten in Elisabethstad had opge lopen. Volgens het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken is hij het enige slachtoffer onder de Europese bevolking van de Katangese hoofdstad. Onderhoud tussen Tsjombe en O'Brien: Volgens de door het VN-hoofdkwartier in Leopoldstad opgevangen berichten, heeft de woordvoerder der Ver. Naties in Elisabethstad, Michel Tombelaine, gisteravond in een uitzending van Ra- dio-Katanga meedegedeeld, dat president Tsjombe een ontmoeting zal hebben met de VN-vertegenwoordiger in Katanga, O' Brien. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft „de ernstige bezorgheid en het ongenoe gen" van zijn regering over de gebeur tenissen in Katanga uitgesproken. De huidige situatie is ontstaan „door het offensieve optreden waartoe uitsluitend op verantwoordelijkheid van de secreta ris-generaal is besloten, die hiermee zijn bevoegdheden heeft overschreden. Men kan zich afvragen of dit geen schending van het Handvest van de Verenigde Na ties is", aldus de woordvoerder. Honderd leden van het rijdend per soneel van de Nederlandse Spoorwegen hebben in Utrecht een „vakvereniging voor rijdend personeel N.S." opgericht. Zij zijn allen afkomstig uit de belan gengemeenschap rijdend personeel Ne derlandse Spoorwegen, die dit voorjaar werd gevormd, toen er ontevreden stem men onder het spoorwegpersoneel op gingen over de manier waarop de drie erkende vakverenigingen onderhande lingen voerden over de verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Van deze gemeenschap waren, volgens haar bestuur, 2500 van de 3300 „rijdende" personeelsleden van de Spoorwegen lid. De heer J. Gijsbertse, voormalig vak groepbestuurslid van de Protestants Christelijke Bond van Vervoerperso neel, is voorlopig voorzitter geworden van de nieuwe vereniging. Zijn mede bestuurders zijn de heren W. Klaassen (N.V.V.) en G. H. Wieman (K.A.B.). De heer Gijsbertse vertelde ons gisteren, dat de belangengemeenschap kort na haar oprichting de directie van de N.S. om erkenning heeft gevraagd. Op 10 augustus ontving het bestuur een brief, waarin de spoorwegdirectie mededeelde, dat zij geen aanleiding zag. officiële erkenning van de belangengemeenschap te overwegen, omdat het merendeel van het spoorwegpersoneel lid is van een der drie erkende vakverenigingen. Volgens het Reglement Dienstvoorwaarden van de Spoorwegen kunnen collectieve be langen van het spoorwegpersoneel al leen via de vakverenigingen aan de directie worden voorgelegd. Het bestuur besloot daarom, de belangengemeen schap om te zetten in een vakvereniging. Geen vertrouwen De heer Gijsbertse weet nog niet. of alle 2500 leden van de belangengemeen schap zich bij de nieuwe organisatie zullen aanmelden. Volgens hem is bij een door de gemeenschap ingesteld opinieonderzoek gebleken, dat 95 pro cent van het spoorwegpersoneel geen vertrouwen heeft in de erkende bonden De nieuwe vereniging zal een dezer dagen een verzoek om erkenning bij de directie van de N.S. indienen. De heer Gijsbertse verklaarde met nadruk, dat zijn vakvereniging geen en kele politieke of religieuze binding heeft. Een van de grieven tegen de drie erkende bonden is. aldus de heer Gijs bertse. dat men het heeft doen voor komen alsof de leden allemaal bijzon der ingenomen waren met de door de besturen bij de onderhandelingen be reikte resultaten. Bovendien zijn in deze bonden behalve spoorwegambtenaren ook andere groepen van vervoerperso neel georganiseerd, hetgeen het. naar het oordeel van de heer Gijsbertse. on mogelijk maakte, voor een bepaalde categorie iets specifieks te doen. Commentaren Mr. T. J. den Hartog, voorzitter van de Prot. Chr. Bond van Vervoersperso neel meende, dat het zo'n vaart nier zou lopen. Het ledental zal wel aan merkelijk beneden de 2500 blijven vol gens hem. De ontevredenheid is volgens hem een „gebrek aan inzicht in de fei telijke situatie. Er is nu eenmaal een loonpolitiek en aan de spelregels moet men zioh houden". De nieuwe vereni ging kon hij moeilijk „bonafide" noe men, als zij zich nu al niet aan de afspraken van die loonpolitiek wil hou den. De kwestie van het „dubbel" ge organiseerd zijn zal men ernsitig in ogenschouw nemen. De heer A. F. Fentjes, voorzitter van „St.-Raphael" kon geen enkel argu ment vinden, dat de oprichting van zo'n nieuwe vereniging rechtvaardigt. Men zal de klok toch niet veertig jaar wil len terugzetten door het oprichten van een categorale vereniging. Daarvoor kende hij het spoorwegpersoneel te veel gezond verstand toe. De heer I. van de Vijver, lid van het hoofdbestuur van Bedrijfsgroep Spoor wegen van de Ned. Bond van Vervoer personeel was niet zo erg onder de in druk. De zaak wordt schromelijk over dreven, zegt hij. En volgens hem wa ren het vooral de ongeorganiseerden, die voorop liepen in de belangenge meenschap. waar hij overigens niet zo bar veel van gemerkt had. De Spoorwegen zelf hadden geen commentaar. De directie is officieel nog niet op de hoogte gesteld. Koningin Juliana heeft gisteren I De vorstin in gesprek met de voor een bezoek gebracht aan de ten- Izitster mevr. H. G. van Anrooij-de toonstelling van de Oorlogsgraven- Kempenaer. stichting in de Haagse Dierentuin. I (Van onze correspondent in Washington) Volgens in Washington ontvangen berichten heeft de Oostduitse regering met steun van de Russen plannen opgesteld voor een massale deportatie van Oostduitsers, die langs de sectorgrens tussen Oost- en West-Berlijn en langs verschillende delen van de grens tussen Oost- en West-Duitsland wonen. Tijdens de uitvoering van deze maatregelen zou het verboden zijn zich in deze gebieden te verplaatsen. De over gebleven doorgangsposten in Berlijn zouden dan tijdelijk worden ge sloten. Voorts heeft een Westduitse woordvoerder bekendgemaakt, dat de Oostduitse autoriteiten sinds de sluiting van de sectorgrens in Berlijn op 13 augustus bij decreet mensen heeft weggevoerd en gedwon gen tewerkgesteld. Westelijk beraad in Washington Het bericht over de aanstaande depor tatiemaatregelen is besproken tijdens de bijeenkomst van de vier Westelijke mi nisters van Buitenlandse Zaken, die thans in Washington bijeen zijn. De 83-jarige voormalige Franse pre mier Paul Reynaud heeft gisteren in het Kremlin een onderhoud van drie uur gehad met premier Chroesjtsjow. Hij zei na afloop vertrouwen te hebben in de toekomst. Reynaud weigerde echter uit te weiden over zijn gesprek met Chroesjtsjow. Hij zei alleen, dat het „na tuurlijk" over Berlijn was geweest. In zijn „prettig" onderhoud met de Russi sche leider was niet gesproken over een mogelijke topconferentie. Reynaud vertoefde in Moskou om de Franse tentoonstelling aldaar te bezoe ken. Gisteren is president Kennedy's ant woord gepubliceerd aan de mogendhe den, die te Belgrado hebben vergaderd NTS naar Binnenhof De Nederlandse Televisie Stichting zal morgen van 22.30 tot 23.15 uur van de Duitse televisie een programma over nemen, dat gewijd is aan de verkiezin gen in West-Duitsland. Dinsdag 19 september zal de NTS van 15.00 uur af een directe reportage geven van de zitting der Tweede Kamer, waarin prof. Gerbrandy zal worden her dacht en waarin de miljoenennota zal worden aangeboden. 19 September en die hadden aangedrongen op top- overleg met Chroesjtsjow. Op de con ferentie van Belgrado werd uiteraard het principe geëerd, dat de volken over hun eigen lot moeten beschikken. Kennedy kreeg hierdoor de gelegenheid erop te wijzen, dat dit principe ook in Duits land en Berlijn respect verdiende. Kennedy verklaarde voor Duitsland en Berlijn een oplossing te zoeken, die voor Oost en West aanvaardbaar is. Hij wei gerde echter te onderhandelen onder be dreiging of onder druk van een ulti matum. De boodschap maakte wel dui delijk, dat een degelijke voorbereiding no dig zal zijn alvorens Kennedy zich bereid zal tonen opnieuw overleg te plegen met Chroesjtsjow. De ministers van Buitenlandse Zaken hielden zich de gehele dag met het Duitse schaakprobleem bezig. Daarbij kwam herhaaldelijk de vraag naar vo ren: als Oost deze zet doet, wat is dan de tegenzet van West? Zulke schaakpro blemen worden reeds wekenlang bestu deerd door een werkgroep van de Weste lijke ambassadeurs, die vele malen te Washington bijeen is geweest. Thans zijn de problemen voor supervisie aan de ministers voorgelegd. Bestrijding koude oorlog De perschef van het Witte Huis, Pier re Salinger, heeft een bericht van de „New York Times" bevestigd, waarin was gemeld dat president Kennedy op ministerieel niveau een studiecommissie heeft benoemd, die zich bezighoudt met het onderzoeken van de middelen tot bestrijding van de communistische „Koude oorlog". De commissie is ingesteld in verband met de duidelijk gebleken vaardigheid der communisten om elke voor hen on gunstige wereldreactie uit de pers te- houden en de berichtgeving te overheer sen met schynbaar spontane demon straties. Volgens het blad waren regeringsfunc tionarissen onthutst over het ."eit, dat vele landen de hervatting der Russische kernproeven met onverschilligheid heb ben aanvaard. Een soortgelijk besluit door de Verenigde Staten zou volgens hen hebben geleid tot demonstraties voor en misschien zelfs wel tot het met stenen bekogelen van Amerikaanse ambassades. De commissie, die reeds enige maan den geleden werd ingesteld, is reeds acht maal bijeen gewi. -st ter bestude ring van het gehele spectrum der psy chologische oorlogvoering, aldus Salin ger. Zij bestaat uit de minister van Justitie Robert Kennedy, de minister van Arbeid Goldberg, president Kenne dy's militaire vertegenwoordiger gene raal Maxwell Taylor en de onderminis ter van Buitenlandse Zaken Alexis John son. Het Witte Huis heeft gisteren bekendgemaakt, dat de Verenigd® Staten vrijdagmiddag om 6 uuf (Ned. tijd) in Nevada een kern^ bom van geringe kracht onder de grond tot ontploffing hebben ge bracht. Vermoedelijk zullen niet alle kernproeven bekendgemaakt wor den. Enkele zouden voor het publiek geheel geheim gehouden kunnen worden. In een verklaring van het Witte Huia zegt president Kennedy dat de V.S., na jaren van pogingen om een verbod op kernwapenproeven te verkrijgen, tegen hun wil en omdat zij gedwongen wer den, moesten besluiten de proeven te hervatten. De explosie heeft volgens de president geen radio-actieve neerslag veroorzaakt. Kennedy noemt de proef van vrijdag de eerste van een Amerikaans program „om de verdediging van de vrije wereld te versterken". De proeven van dit pro gram zouden dienen om de V.S. gegevens te verschaffen ter verbetering van hun registratiestelsels en ter bestudering van het gebruik van kernexplosies voor vre desdoeleinden. Kennedy zegt voorts, dat de V.S. be reid zijn met de Sowjet-Unie te onder handelen over een „zo ruim mogelijke* overeenkomst aangaande een gecontro leerd verbod op kernwapenproeven. In officiële kringen in Washington meent men, dat de Verenigde Staten in het ontwerpen van kernwapens verder zijn dan de Sowjet-Unie, doch dat meer proeven nodig zijn om er zeker van te zijn dat deze voorsprong behouden blijft, vooral na de hervatting door de Sowjet- Unie van de proeven in de dampkring. Advertentie BREESTRAAT 173 ZIE elders in deze krant het nieuws over Uit het Leidsch Dagblad van 17 Sept. 1861: In de vorige week werd in een Duitse stad een huwelijk geslo ten iusschen een Jufvrouw Zon dag en een Mijnheer Vrijdag, terwijl één der getuigen was Mijnheer Zomer en een ander Mijnheer Winter genaamd. Ons is ter inzage geworden: „Langs den Rhijn". Een reis boeksken van J. J. L. ten Kate, 2de druk. Te Leiden bij A. W. Sijthoff, 1861. 't Geheel bestaat uit Rhijn-herinneringen, Rhijn- legenden, Rhijn-liederen. Als dweepen geoorloofd is, dan zou den we haast zeggen: „wij dwee pen" met het werk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1961 | | pagina 1