Lustrum de Does Leiderdorp gevierd met een aantrekkelijk zwemfeest Laatste nieuws Bouw van huizen, bejaardencentrum en hulppostkantoor te Zoeterwoude De Dodjes deden 't weer best „ZUIDERKWARTIER" VIERT HET ZEVENDE LUSTRUM Meerburg weer op eigen terrein lieeft gebrek aan jeugdleiders BEURS VAN AMSTERDAM B. en W. bieden uitbreidingsplan Westeinde ter vaststelling aan MAANDAG 28 AUGUSTUS 1961 I Zaterdag heeft de Zwemvereniging „De Does" te Leiderdorp haar lus trumzwemfeest gehouden. De voor zitter, de heer v. d. Horst, nam de gelegenheid te baat om nog eens de hartewens van bestuur en leden naar voren te brengen: een vijftig meter bad. Een van de meest aantrekkelijke nummers van het zwemfeest, dat burgemeester Van Diepeningen en echtgenote bijwoonden, was het ge kostumeerde zwemmen. Er versche nen de meest uiteenlopende en fraai uitgedoste figuren op de brug, zoals een mandarijnenpaar, een judoka, een baby-tweelingeen koe en een meisje uit Hawaii. En bijzonder ac tueel, maar gelukkig niet toepasse- LEIDERDORP Ruimtegebrek scholen Het verslag van de Jl. vrijdag gehou den gemeenteraadsvergadering behoeft, wat betreft de passage over het ruimte gebrek op de Leiderdorpse scholen, cor rectie. Ie. De klacht van een van de ouders betrof niet, dat voor mij de voorkeur was gegeven aan een kleinere lokaliteit in 't eigen gebouw boven een lokaal van de Hervormde school, doch dat de Open bare school in Leiderdorp niet over vol doende schoolruimte blijkt te beschik ken. 2e. Uit t zinsverband kan geconclu deerd worden dat tijdens het onderhoud met de burgemeester door mij gezegd zou zyn, dat het Openbaar onderwijs achtergesteld zou worden by het bij zonder onderwijs. Dit is ten enenmale onjuist, integendeel, ik mocht mij het afgelopen cursusjaar steeds in de volle medewerking van de burgemeester ver heugen hetgeen ik herhaaldelijk tot uiting heb gebracht. W. H. VAN DER NAT. <4^ Wnd. Hoofd ja*. Kon. Julianaschool. WARMOND Wedstrijden voor de jeugd De speeltuin vereniging ..Speelvreugd" organiseerde zaterdagmiddag verschil lende spelen voor de Jeugd in het bij zonder voor kinderen van de leden. De voornaamste uitslagen luiden: Vlaggenroof Jongens 4-5 Jaar. 1 Stef StUnman. 2. Theo Hogenooom, 3. Anneke Ouwenhand. Was ophangen meisjes t'm 8 Jaar. 1. Annie Heemskerk. Ellie v. d. Post, 2. Irene Verkalk, Cora Ouwenhand. Zaklopen Jongens 6-3 Jaar Gijs Zwaan Mauris Smit. 9-10 Jaar, Jan v. Dijk, C. BeugelsdUk, 11 Jaar en ouder Nico Ouwenhand G. Mesker. Hardlopen meisjes 8-10 Jaar 1. Willie van Grieken 2. Corrle van Leeuwen. 11-12 Jaar 1. Nora Broxterman 2. Nel lie Landman. De prijzen bestonden uit waardebon nen. WASSENAAR „Blauw Zwart" wint j ubileumtoernooi van v.v. „Lisse" In het kader van de viering van het 40-jarlg bestaan van de V.V. „Lisse" kwamen zondagmiddag de Junioren aan de beurt voor het spelen van hun toer nooi. waaraan, behalve de organiserende verenigingen ook deelnamen „Concor dia" uit Hillegom en „Blauw Zwart" uit Wassenaar, elk met 5 adspiranten-elf- tallen. Er werd gespeeld om de vereni- gingsprijs, zodat de vereniging, die de meeste aantal punten behaalde, eerste werd. Deze eer ging naar „Blauw Zwart" uit Wassenaar, dat in totaal 14 punten behaalde, terwijl ..Concordia" met 5 punten uit de strijd kwam. De uitslagen waren: Lisse C.-Blauw Zwart C 0-6; Concordia C-Lisse C 1-1; Concordia A-Llsse A 2-1; Blauw Zwart B-Concordia B 2-1; Concordia C-Blauw Zwart C 0-5; Blauw Zwart A-Concor- dia A 0-1; Concordia B-Llsse B 1-6; Condordia D-Blauw Zwart 0-4; Blauw Zwart C 2-1; Blauw Zwart D- Lisse D 5-3; Blauw Zwart C-Concordia C 1-0; Lisse E-Concordia E 2-0; Lisse A-Blauw Zwart A 3-0. W.D.G. 25 jaar Op zaterdag 9 september van 35 uur houdt het Wassenaars Dam Genoot schap een receptie in het zaaltje van Flora. Oostdorperweg 35. ter gelegenheid van haar 25-Jarig bestaan. ZOETERWOUDE Agenda raad De raad komt woensdag 30 augustus te 8 uur nam. ten gemeentehuize in ver gadering bijeen. Op de agenda staan o.m. de volgende Sunten vermeld: Voorstel tot vaststel- g van een nieuwe verordening op het beheer van het waterleidingbedrijf. Als- voren tot vaststelling van een nieuwe verordening op het beheer van het grondbedrijf. Vaststelling uitbreidings plan Westelnde. Benoeming onderwijze res aan de openbare lagere school. Voor stel tot het nemen van een principebe sluit tot het garanderen van een geld lening t.b.v. de Stichting Huize Emma us. Alsvoren tot het overnemen van een per ceeltje grond aan de Besjeslaan. Alsvo ren tot wijziging van de bezoldigingsver ordening. Alsvoren tot aankoop van een pand aan de Jan van Banningstraat in tc richten als hulppostkantoor. Wijziging van de begroting 1961 van het grond bedrijf. lijk voor deze dag, de uitbeelding van zomer 1961, met als uitrusting een paar laarzen, trui, trainingspak en een parapluie. Aan de zwemnummers werd ook meegedaan door heel jonge, pas ge diplomeerde zwemmers en zwem- stertjes, die zich dapper weerden, maar toch niet op konden tegen de meer geroutineerde krachten. Het traditionele optreden van „De Dodjes een groepje wat oudere dames, aie elk jaar trouw, weer of geen weer kwamen zwemmen en trainen onder lei ding van de heer Lans, bestond uit een shownummer anno 1900. De jury, com- P mft ^oge ^oed en Jaquet. bege leidde de dappere zwemsters in een roeibootje. Het hartelijke applaus bewees wel, dat dit nummer in de smaak viel. Ook de familie-estafette was weer een succes Tot besluit was er een polowed strijd tussen „De Does" en „De Leidse Golfbrekers". De Leiderdorpers wonnen S?eutejstadbewonJrs.Ze i H j uits^a6en van de diverse nummers luidde: 1.25 m balzwemmen: 1. Marian Slee boom, 2. Marian Vermeulen. 3. Willeke Lam. Extra prijs; Willy de Jong Idem jongens: 1. Ruud Vermeulen, 2. Kees Vervoort, 3. K. Roodenburg. Gekostumeerd zwemmen jongens: 1. Zomer '61. Gertjan de Wijn; 2. Piraat, Teun de Reede; idem meisjes: 1. Baby's „Leer vroeg zwemmen". Irma Zeeman en vriendinnetje; 2. Het bier is weer best, Ria Wiersma; 3. Bloem, Inge Heijkoop. 25 m. schoolslag meisjes, 812 jaar: 1. Marian Vermeulen, 2. Willy de Jong, 3. Marian Sleeboom; idem jongens: 1. Kees v. d. Voort, 2. Piet van Egmond, 3. Rudy Vermeulen, 25 m. borstcrawl meisjes 1316 jaar: 1. Inge Heijkoop, 2. Nel Mom, 3. Leny Roomburg. Hoogspringen meisjes: 1. Nettie Kleissde, 2 en 3. Truus van Es en Ada Habraken; idem jongens: 1. Ton Zwagermans, 2. Reinaud de Vrij, 3. Teun de Reede. 50 m. schoolslag meisje, leden zwem vereniging: 1. Ineke Prenen, 2. Nel Mom, 3. Gerda Rijlaarsdam. Niet-leden: 1. Kit ty VriJenhoek, 2. Corrie v. d. Kroft, 3. Jeanne Oudshoorn. Dames-estafette 5 x 25 m.: 1. ploeg van mevr. Van Houwelingen, 2. ploeg van mevr. Wernecke, 3. ploeg van mevr. Paes. 25 m. borstcrawl jongens: 1. Dick van Buren, 2. J. Breedeveld, 3. T, Zwager man. Familie-estafette: 1. fam. Vermeulen, 2. fam. Kleiss, 3. fam. Van Buren. Troostprijs fam. v. Alphen. Bloeiende speeltuinvereniging ontstaan uit gezellig dagje uit van „Ons Doel Feesten van 223 september Op 17 september a.s. zal het 35 jaar geleden zijn, dat de Leidse Speeltuinver eniging „Zuiderkwartier" werd opgericht. Met dit heuglijk feit heeft „Zuiderkwar tier" zich 35 jaar geleden tevens het trotse en onvervreemdbare predikaat van „oudste speeltuinvereniging in Lelden" verworven. Het is dikwijls bijzonder moeilijk om bij een jubileum van een vereniging vast te stellen hoe de eigenlijke oprichting tot stand kwam. Bd „Zuiderkwartier" is dit echter nauwkeurig na te gaan. omdat zij werd geboren uit „een dagje naar bui ten", dat het toenmalige bestuur van de woningbouwvereniging „Ons Doel" op 20 augustus 1926 voor de kinderen van haar leden organiseerde. Met dit geslaag de uitstapje van een vijftigtal kinderen naar het strandgebied tussen Noordwjjk en Katwijk werd de grondslag gelegd voor de oprichting van de vereniging, die op 17 september 1926 met een twintigtal leden onder de naam Buurt- en Speeltuinvereniging „Zuiderkwartier" het levenslicht zag. Na de oprichting werd reeds direct een plan ontworpen tot het verkrijgen van een eigen speeltuin met schommels, wippen etc. In aanmerking nemende, dat het speeltuinwerk in 1926 nog in de kinderschoenen stond, was dit een moe dig plan en het duurde dan ook ruim 4Va jaar alvorens de realisatie ervan een feit werd. Na veel moeilijkheden kwam een goede samenwerking tussen de ver eniging en de gemeente tot stand en werd op 27 juni 1931 de speeltuin door burgemeester dr. mr. A. van de Sande Bakhuyzen officieel geopend. Hierna kon de vereniging, die inmid dels was omgedoopt in „Leidse Speel tuinvereniging „Zuiderkwartier", haar eigen praktische werk beginnen en de Jeugd in TuinstadwUk van de straat houden. Naast dit speeltuinwerk, hebben de be stuurders steeds weer gezocht naar meer dere mogelijkheden om de jeugd een goede en nuttige vrijetijdsbesteding te kunnen bieden Er kwamen een voetbal en een korfbalclub, die in 1933 werd op gericht en nog steeds zeer actief is. Voorts werden zang- en dansclubjes op gericht, wedstrijden gehouden, tuin feesten en uitstapjes georganiseerd, STADSNIEUWS Oiul-notaris Doyer overleden Op 66-jarige leeftijd is overleden de heer A. H. Doyer, oud-notaris te Leiden. De crematie van het stoffelijk overschot zal woensdag a.s. te 14.05 uur plaats vinden te Dieren. CORRESPONDENTIE v. K. LeidenHelmond 142 km; via Utrecht (LeidenUtrecht 54), Den Bosch (UtrechtDen Bosch 56), Veghel (Den BoschHelmond 32). Bromfietser viel Gisteravond omstreeks kwart over zes is de 20-jarige loodgieter H. J. Brakel uit de Alexanderstraat op de hoek van de Da Costastraat en de Staringkade met zijn bromfiets gevallen. Hij sloeg met zijn hoofd tegen de grond en liep daardoor een hersenschudding en een hoofdwond op. De E.H.D. zorgde voor vervoer naar het Academisch Zieken huis. De Leidse politie heeft gisteravond enige tijd controle uitgeoefend op het bromfietsverkeer. Acht bromfietsers, die met te hoge snelheid reden, kregen een bekeuring. Het bestuur van de weer nieuw teven ingeblazen voetbalvereniging „Meerburg' trof in zyn vrijdagavond gehouden ver gadering in „De Drie Eendjes" zijn laat ste voorbereidingen. De vergadering werd goed bezocht. Vooral de jeugd was sterk vertegenwoor digd hetgeen voor de toekomst wel een belofte inhoudt. ,T De voorzitter, de heer P. de Vrmd deed verschillende mededelingen o.a. over de kleedgelegenheid. Hiervoor is een noodoplossing gevonden, door aankoop van een gebouwtje. Voor sommige werk zaamheden zoals schilderen en sanitair verzocht hij de medewerking van des kundige leden. De Ned. Heidemaatschappij is bezig met het plaatsen van een afrastering en de doelpalen. Een en ander kost f5160. De indeling van de elftallen in de KNVB afd. LVB is als volgt: Meerburg 1 2e-kiasse; Meerburg 2 2 3D-klasse; Meerburg 3 4D-klasse; Meerburg 4 4G- klasse. Meerburg junioren A in klasse D. Voor de zaterdagmiddagcompetitie adspiranten A: klasse M, adsp. B kiasse S, adsp. C klasse U. Met 8 elftallen zal aan de competitie worden deelgenomen. Drs. Dirkse uit Leiderdorp gaf vervol gens een uiteenzetting over de werkwij ze en het nut van het overkoepelend or gaan van de sportvereniging in de pa rochie. In hoofdzaak behandelde spie ker de financiële coördinatie, terwijl toch alle verenigingen onafhankelijk blijven. Kandidaten voor de elftalcommissie waren er niet, zodat het bestuur zelf met enige namen kwam n.l. de heren A. G. van Mil, M. Zandbergen, M. van Kins en de trainer Fr. Zandbergen Deze namen hun benoeming aan De vroeger zo gezellige contactavonden zullen weer in ere worden hersteld. Toe zegging hiervoor werd gedaan door de heer Fr. Zandbergen, W. Pieterse en L. van Velzen. Bijzondere aandacht vroeg de heer De Vrind voor het probleem jeugdleiders. Ondanks alle bemoeiingen van het be stuur zijn er nog steeds niet voldoende jeugdleiders beschikbaar. De voorzitter deed een beroep op de vaders. kortom er werd veel voor de jeugd ge daan. Na jaren van inspanning slaagde „Zuiderkwartier" er uiteindelijk in haar Jeugd ook een onderdak te verschaffen en kon op 20 maart 1959 in tegenwoor digheid van wethouder J. C. van Schaik en ir. E. F. E. Bongaerts (sinds april 1957 beschermheer van de vereniging) het clubgebouw ,,'t Zuidje" in gebruik worden gesteld. Sindsdien kon ook het z.g. clubwerk ter hand worden genomen en telt Zuiderkwartier bij haar 35-jarig bestaan een aantal zeer succesvolle clubs waaronder een timmer- en zaagclub, een knutselclub en een handwerkclub, ter wijl ten toneel- en een dansgroep bin nenkort hoopt te kunnen starten. Sedert enige Jaren neemt de vereniging ook ac tief deel aan de jaarlijkse vakantie-kin derbezigheden en maakt haar jeugd nog ieder Jaar het traditionele „uitstapje- naar-buiten", waaraan de vereniging 35 Jaar geleden haar oprichting te danken had. Evenals haar zusterverenigingen heeft ook Zuiderkwartier permanent financiële zorgen. Het is dan ook van de opeenvol gende bestuurders geen geringe verdien ste, dat zij er nu al weer 35 jaar lang steeds weer in slaagden om naast de financiële steun van gemeentewege, de benodigde gelden bijeen te garen tenein de haar doelstellingen onafgebroken te kunnen waarmaken, mede dankzij veler medewerking. De vereniging telt thans 210 leden met 450 kinderen, evenals 45 donateurs. Het feestprogramma ziet er als volgt uit: 2 september: opening van de festi viteiten met een grootse gekostumeerde rondgang door de wijken van het Zuider kwartier voorafgegaan door het Leids Jeugdorkest en Drumband „De Burcht". De aardigste en meest originele uitbeel dingen zullen met een prijsje worden beloond. 9 september: filmmiddag met vertoning van een drietal kinderfilms. 16 september: een cabaretvoorstelling met na afloop dé grote verrassing. 23 september: tot besluit van de feestelijk heden een zeer gevarieerd cabaretpro gramma. Tijdens de receptie, die het bestuur voornemens is te houden op maandagavond 18 september a.s. van 20 tot 22 uur in de recreatiezaal van de HCW en NEM, Zoeterwoudseweg 1. zal het de jubilaresse zeker niet aan belang stelling ontbreken. Geen troepen meer naar La Courtine Het departement van Defensie maakt bekend, dat voorshands de uitzending van onderdelen, be horende tot het eerste legerkorps, voor oefening naar La Courtine is opgeschort. Desgevraagd heeft een zegs man van het departement nader medegedeeld, dat de*e maatregel is genomen in verband met militaire stappen welke op het ogenblik in andere Navo-landen worden ondernomen. Tsjombe aanvaardt het V.N.-besluit President Tsjombe van Katanga heeft vandaag in een radiotoespraak tot zijn volk gezegd dat zijn regering het besluit van de Verenigde Naties aanvaardt alle blanken die in de gendarmerie dienen, het land uit te zetten. Hij drong er bü de bevolking op aan zich „kalm waardig" te gedragen. Conferentie van legercommandanten in Djakarta In Djakarta is vandaag een confe rentie begonnen van legercommandan ten uit de gehele Indonesische Archipel. De conferentie, die vier dagen zal duren, wordt gehouden in het presidentiële pa leis. Zij staat onder leiding van de Indonesische strijdkrachten en minister van Defensie, generaal Nasoetion. Er zal worden gesproken over kwesties aan gaande veiligheid en defensie. Volgens legerkringen zal men zich op de conferentie bezighouden met de ont wikkeling van de opbouw der Indone sische strijdkrachten .met het oog op de bedreiging die de Nederlandse troe pen in Westelijk Nieuw-Guinea vormen". Genoemde kringen voegden er aan toe. dat voorts de laatste ontwikkeling in de actie tegen de opstandige bewe gingen in de buitengewesten zal worden bestudeerd. Stoffelijk overschot van matroos gevonden Het stoffelijk overschot van H. Hes- ling. die om het leven is gekomen by de ramp met de Hunze VI, is zaterdag avond gevonden op het strand van het eiland Wangeroog, het meest oostelijk gelegen eiland van de reeks boven Duits land. 30500 30500 30500 Wij verzoeken onze abon nees in Leiden, die een keer de krant niet ontvangen, vóór 7 uur n-m. (zaterdags lussen 4 en 6 uur) no. 30500 te bellen, waarna ons blad alsnog wordt bezorgd. Voor de buitengemeenten wordt voorzover de agent schappen telefonisch bereik baar zijn, elke klacht onmid dellijk doorgegeven. Bel vooral niet onze in de telefoongids vermelde kan toornummers voor Admin. of Red., want deze kunnen U niet helpen. 30500 30500 30500 Vissersvaartuig in Eems brandend gezonken Het Nederlandse vissersvaartuig „Ter- munten 40" is vanochtend in de Ooster- Eems nabij de vuurtoren van Kampen aan de Oostfriese kust brandend gezon ken. De eigenaar werd door een ander Ne derlands vissersvaartuig aan boord ge nomen. Een Duitse reddingboot en een politievaartuig uit Emden alsmede de bergingssleepboot „Atlas" van Borkum kwamen op de plaats van het ongeluk aan toen het vaartuig al was gezonken. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. BEURSOVERZICHT Vaste markt Amsterdam, 28 aug. De eerste dag van de nieuwe beurs- week heeft een vaste tendentie voor de internationale waarden te zien gegeven. De noteringen van alle hoofdfondsen kwamen bij de opening ruim boven het slotniveau van vrijdag. De handel was in alle hoeken zeer kalm. De hoofdoor zaak voor de min of meer vaste stem ming op het Damrak werd toegeschreven aan het feit, dat de aanwezige interna tionale spanningen rond West-Berlijn, zich gedurende het weekeinde niet ver der hebben toegespitst. Het tegendeel is eerder waar. Hierdoor keerde het zelf vertrouwen terug. Dit viel maar al te duidelijk aan de koersen, die de West- duitse beurzen vandaag te zien gaven, af te lezen. Aldaar werden koerswinsten geregistreerd van 10 tot 20 punten. Dit koersherstel was, volgens de beurs, voor de Westduitse beurzen zeker wel eens nodig na de forse verliezen van de vo rige week. In Wall Street werd vrijdag de koersdaling van de beide vorige beurs dagen stopgezet. Er trad op de New- yorkse beurs een lichte verbetering in de koersen op, ook voor de Nederlandse hoofdfondsen. Vandaag viel er geen on gunstig politiek nieuws te melden, het geen de aandelenmarkt ten goede kwam Op het Damrak vonden wat dekkings aankopen plaats, terwijl daarnaast het publiek zich schoorvoetend met koop orders in de markt waagde. Men is van mening dat, nu de koersen de laatste tijd fors zijn gedaald, er bij het verbeteren van de internationale toestand ook flin ke koersverbeteringen kunnen plaats vinden. Philips steeg van 983 tot 987. tegen een voorgaande slotkoers van 972 Unilever liep op van 728 tot 733 en boekte op deze koers een winst van 12 punten. Aku was zeer vast op 380. plus ruim 11 punten. Hoogovens deed het wat kalmer aan en verbeterde op 893 circa 8 punten. Kon. Olie bijna f 1.hoger op f 113.20. De scheepvaarthoek vast met koers winsten van 1 tot 2 punten. Later kon den de reeds behaalde koerswinsten worden uitgebreid. Uiteindelijk waren de fondsen 2 tot 4 punten hoger. Ook de cultures gaven koersverbeteringen te zien. In de staatsfondsenhoek was het zeer rustig. Het kortlopende papier iets beter, daarentegen de Staffellening iets gemakkelijker. De lokale afdelingen gaven merendeels koersverbeteringen te zien. WISSELKOERSEN Amsterdam, 28 aug. Londen 10.10% 10.11, Montreal 3.49%—3.49%, Brussel 7.23—7.23%, Stockholm 69.72—69.77, Milaan 58.07%—58.12%, Oslo 50.49%— 50.54%, Lissabon 12.59%—12.61%, New York 3.60ft—3.60H, Parijs 73.32%— 73.37%, Frankfort 90.17%—90.22%, Zürich 83.52%83.57%, Kopenhagen 52.20 52.25, Wenen 13.96%—13.97%. Maandag 28 augustus ACTIEVE OBLIGATIES Staatsleningen ad f. 1000. MARKTBERICHTEN ROTTERDAM. 28 aug. Veemarkt. Totale aanvoer 2103. vette koelen en os sen 1106, varkens 772, schapen of lamme ren 165. Prijzen (resp. voor le. 2e en 3e kwali teit) vette koelen per kg 3.20-3.40. 2.80- 3.10. 2.60-2,90. varkens (levend gew.) per kg 1.88, 1.86 1.82, schapen per stuk 125 100 90. lammeren per stuk 105 90 80. Aanvoer vette koelen als vorige week: handel: traag; prijzen: Iets gedrukt, pri ma's boven notering: varkens (levend ge wicht) gTOter; kalm: lager, prima vlees varkens boven notering; schapen en lam meren Iets meer: vlug; schapen onver anderd, lammeren Iets stijver. B. en W. van Zoeterwoude bieden ter, gezinshuizen van 2 lagen 180 woningen a en in meergezinshuizen van 3 lagen, 48 woningen. Totaal 511 woningen. Voor het onderbrengen van plaatselijke be drijven is aan de noordzijde van het plan een bedrijfsterrein van ca. 1 ha. gesi tueerd. Aan de Westeindseweg ten wes ten van de kruising met de provinciale weg is een terrein gereserveerd voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het plan bevat voorts situaties voor een drietal bijzondere gebouwen. De In deze gemeente gevestigde Stich ting „Huize Emmaus" verzoekt de be taling van rente en aflossing te garan deren van een door de Stichting te slui ten geldlening groot f 1.905.000.-. Dit be drag zal de Stichting moeten lenen voor de bouw van een bejaardencentrum in de Zuidbuurt. B. en W. zijn van de grote noodzaak van een bejaardencentrum overtuigd, zo dat het college wel bereid is hieraan alle medewerking te verlenen. Om echter een juist beeld te kunnen vormen van de fi nanciële consequenties is het noodzake lijk dat beschikt kan worden over de ak te van geldlening, mede met het oog op de goedkeuring door Ged. Staten. Bo vendien zullen aan deze garantie, gezien het zeer hoge bedrag, enkele voorwaar den moeten worden verbonden. Tenein de deze aangelegenheid te bespoedigen, stellen B. en W. voor in principe te be sluiten tot inwilliging van het verzoek. Wanneer over alle nodige gegevens kan worden beschikt, zullen B. en W. een na vaststelling aan het uitbreidingsplan „Westeinde". Door de aanleg van een nieuw gedeelte van de provinciale weg nr. 17 (Zoetermeer-Leiden) tussen de Dr Kortmannstraat en het viaduct over Rijksweg 4a zullen de percelen land ten westen van de Noordbuurtseweg door sneden worden. De gronden tussen de toekomstige provinciale weg en de Noordbuurtseweg lenen zich door hun ligging ten opzichte van de dorpskern voor het projecteren van de dorpsuit breiding. Ontsluiting op 3 punten De ontsluiting vindt plaats op drie punten. De hoofdader wordt gevormd door een straat in het verlengde van de Dr. Kortmannstraat in noordelijke rich ting. Daarnaast is een rechtstreeks con tact gemaakt met de Dorpsstraat. Aan de noordzijde zal de geprojecteerde weg tussen de Ommedijkseweg en de Noord buurtseweg worden voortgezet tot aan de nieuwe provinciale weg. De aanslui ting by het viaduct (vanaf de Miening) zal dan kunnen vervallen. Ook meergezinshuizen De bebouwing bestaat overwegend uit eengezinshuizen. Voor het bereiken van een aanvaardbare bebouwingsdichtheid is het echter noodzakelijk in beperkte mate de bouw van meergezinshuizen toe te passen. Het plan biedt plaats voor de bouw van 34 vrijstaande eengezinshuizen 249 eengezinshuizen in blokken, in meer- Voor het maken van een keerplaats op de Besjeslaan is het Leids Dierenasiel bereid een perceeltje grond in eigendom aan de gemeente over te dragen tegen f. 1.B. en W. stellen voor hiertoe te besluiten. Hulppostkantoor Het hulppostkantoor aan de Dorps straat voldoet reeds lang niet meer aan de eisen, welke tegenwoordig aan een dergelijk gebouw moeten worden gesteld. B. en W. hebben dan ook reeds geruime tijd getracht hierin verbetering te bren gen en zij menen thans een alleszins bevredigende oplossing te hebben gevon den. Aan de Jan van Banningstraat worden zeven woningen gebouwd voor regeling van de heer H. A. M. van Uuden. Deze is bereid het laatste huis (aan de kant van de garageboxen) zo danig te bouwen, dat op de begane grond het postkantoor kan worden ge vestigd en op de eerste verdieping het woonhuis voor de kantoorhouder. De bouwkosten worden begroot op f. 48.880 (inclusies het architectenhonorarium en het toezicht), waarbij dan nog komen de grondkosten en overdracht ad f. 7.070. Totaal zal deze bouw dus kosten 55.950 gulden. Het is bij de posterijen niet gebruike lijk, dat zij de hulppostkantoren zelf laten bouwen, doch wel de huur betalen. Volgens een door B. en W. opgestelde exploitatie-opzet zal de jaarhuur f. 3.000 moeten bedragen. Bij het overleg met vertegenwoordigers van het district 's-Gravenhage is gebleken, dat de poste rijen bereid zijn deze huur te betalen en te garanderen gedurende 20 jaar. B. en W. stellen voor het hiervoor be doelde pand van H. A. M. van Ulden Iaan te kopen voor f. 55.950 en dit te zijner tijd te verhuren aan het district 's-Gravenhage van de P.T.T. voor 3.000 gulden per jaar. Vorige Slotkoers koers v. heden 102% 101» 102% 101*1 102ft 102 ft Ned '60 II 4% 102ft 102 ft 100ft 100% 100ft 100% 100ft 100% 98% 98% Ned Grtb. obl 3% 86% 94ft 94% Ned '51 3% 98 B 98 Ned '53 I-II 3% 96% 96% 96 95 ft 91 91 B Ned. bel. cert. 3% 89% Ned *50 I-II 3% 90» 91 Ned. '54 I-II 3% 92% 92% 92% 92% Nod '55-11 3% 94% 94% Ned *37 3 92% 92% Ned Grtbk obl '46 3 93 ft 93 ft Ned doll In '47 3 91ft 91% Ned Inv cert 3 99% 99%GB 100% 100ft 99% Indië *37 A 3 96 y4 96 Ned won bJ "57 6 110% 110% Ned. won.bJ '58 4% 101% 101% ACTIEVE AANDELEN 108% 123% /er. HVA-mJJ. 122 379 368% 109% 144 GB 144.90 Hoogovens cert 885 GB 893 PhUips gem bez. 973 984 Unilever cert 721 732 525% 527% Kon Petr (50 A f 20) 112.30 113 GB Holl Amer UJn 159 162 Java China Paket 159 160 72 72 Kon. Ned. Stoomb. 194% 198 Kon Paket Mi) 148 151 Stoomvaart Mij Ned 189 190 Nlevelt Goudr cert 160% 163% v Ommeren cert 329% 330% Kon Rott Lloyd... 150% 151%GB Ned Scheepv Unie 155% 159 NIET-ACTIEVE IBL1GAT1E Prov.- en Gem leningen A'dam '47 (3%) 3 97 97 dem '48 (3%) 98% R'dam 'öa-l (4%) 100 Id td *37 I-n (3%) 96% 97% Z-Holland '65 4% 99% 104 Bankwezen Bank N Gem "58 5% 105H 105% ld N WB '52 (4%) 100% 100% BVG rspbr f.5U0 192 BVG rspbr '52 142 Industr. Obligaties Philips DoUarlng *51 92 92 Premielemngen A'dam '53 3 107 B A'dam "51 I 2% A'dam '56 i 2% A'dam *56 II 2% A'dam '56 UI 2% Eindhoven '54 2% Enschede *54 2% Den Haag '52 I 2% Idem II 2% R'dam '52 I 2% Idem n 2% Idem '57 2% Utrecht '52 2% Z.-Holl 1957 2% Zuid-Holland '59 2% NIET-ACTIEVE AANDELEN Bank- en Credietinstellingen Robeco Vorige Slotkoers koers v. heden 107 B 109 88% 89 84 84% 90 90 97 L 96% 84% 82% 82% 923/4 93 94% 92% 93% 93 92% 99% 99% 93% 93% 97% 97% 102% 102% Cultuurbank Holl Bank Unie eert Ned Handelmil Rott Bank Twentsche Bank Senembah Albert Heyn Berkel's Patent (v.) BorsumiJ Calvé Delft eert Electrolasmy Kon Pap v. Gelder Kon. Ned. Grofsm. Holl. Constructie Ing bur. v. Bouwnijv. Internatio Int. Kunststof! Ind. v. Kempen en Begeer Leidse WoisDinneri) Müller en Co N.B Ned. Kabelfabr. Philips pref Rott Droogdok Mij Sikkens Groep Ver. Touwfabrieken Walvisvaart Wem Ink's Betonmi) Wilton Feyenoord Van Wijk en Heringa Zaalberg Kon Petr (f 20) \m?rik fondsen Canadian Pacific R Intern Nickel Anaconda Bethlehem SteeJ Cities Service Genera) Motors Kennecott Republic Steel Shell OU Union Pacific Un. States Steel 241 241.50 359 360% 29% 29 215% 215 318 319 336 342 305 307 470 gen 630 615 290 301 40 40 709 721 340 341 341 348 171 180 420% 420 247 247% B 163 Vi 163% 74 74 125% 125 n.g. exd. 508 512 555 566 274 277 526 535 819 819 332 332 98% 190 191 268 274% 95 95 B 128 B m 131 461 469 114 23% 23% 83 82% 53 ft 53 ft 42% 42% 54% 54% 45% 45 82% 84% 62% 61% 41 41% 34% 84% 84 V.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1961 | | pagina 11