Wiin van Duyl oefent met Cor Groot Laatste nieuws DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1960 Olympische zeilwedstrijden Bij de zeilwedstrijden in de Golf van Napels zal, zoals bekend, Neder land slechts in drie van de vijf Olym pische klassen zijn vertegenwoordigd. In de 5.5 meter-klasse verschijnt geen Nederlander aan de start. En dit be hoeft geen verwondering te wekken, aangezien in ons land voor dit scheeps- type slechts geringe belangstelling be staat, ook al in verband met de hoge kosten, welke verbonden zijn aan het wedstrijdzeilen in deze jachten. In de Star-klasse zullen de Neder landse kleuren evenmin worden verde digd. En dit heeft in wijde zeilerskrin gen wel verwondering verwekt, omdat wij over een stuurman beschikken, i.e. Bob Maas, die ook heden ten dage nog in het internationale gezelschap van Starklassezeilers wordt geacht en ge vreesd. Vele zeilers betreuren dat hij door het NOC voor uitzending te licht is bevonden. In de Drakenklasse zal ons land verte genwoordigd worden door Wim van Duyl met als bemanning Jack van den Berg en Bram Dudok v. Heel jr. Met het schip Trintel 2, zeilnr. BH 161, heeft dit team in recente jaren tal van uitstekende re sultaten kunnen behalen. Zo schreef het een aantal Nederlandse kampioenschap pen op zijn naam en heeft het ook een maal de Kieler Woche gewonnen, in spijt van de tegenstand van de in deze klasse zo gevreesde Denen en Noren. Een an der indrukwekkend resultaat was het winnen van een open Portugese kam pioenschap, dat door de sterkste zeilers van verscheidene naties werd betwist. En dit is slechts een greep uit een reeks van verheugende resultaten. Oefenduels Voordat in Napels de Olympische re gatta's beginnen zal Wim van Duyl zich eerst goed in kunnen zeilen op dit ty pische wedstrijdwater. HU heeft daarbij als sparringpartner Cor Groot met zyn Vagans Semper, en samen zullen zU er na een aantal oefenduels ongetwijfeld in slagen de juiste trim voor de Trintel 2 te vinden. Het zal overigens in Napels de laatste maal zijn dat de combinatie Van Duyl-Trintel 2 by de startboeien komt. Na de Olympische Spelen verkoopt de Bussumse zeiler namelqk zUn goede schip. In de Flying Dutchman-klasse zien we een betrekkelijk nieuw gezicht, nl. Ben Verhagen met als fokkemaat Gerard Lautenschutz. Verhagen heeft in Neder land kans gezien met een royale voor sprong te zegevieren over de selectie- groep, waarin o.m. meedongen de kam pioen van Noord-Nederland Jaap Hel der, de Sharpie-kampioenen Kraan en Laagwater, de Valkenmatador Jongeneel en vele andere gerenommeerde zeilers. Bovendien wist hij in 1959 een vierde plaats te behalen tijdens de wereldkam pioenschappen in een zeer sterke vloot. Hij is een zeiler met durf en strijdlust^ een man die kost wat kost aan de kop weet te komen en van wie we verwach ten mogen dat hij zich ook in de Olym pische wedstrijden zal doen gelden. Jonge Garde Bij de Finnjollen ontbreekt Koos de Jong. Er is over zijn absentie al zoveel geschreven dat het niet nodig is er nog eens op terug te komen. We zien hier ook een nieuw gezicht: Hans Sleeswtfk. Hij behoort tot een generatie die na de oorlog opgekomen is. Veel hebben deze jonge zeilers gemist, want zU moesten het stellen zonder voldoende aansluiting op de ervaringen van de oude garde. Maar geleidelijk aan hebben ook zij ge leerd op eigen benen te staan en vorde ringen te maken welke aan het oude ni veau van de jollen-zeilers gaan reiken. Slees wijk heeft het voordeel van de jeugd en wie hem kent weet dat hij zich niet door tegenslagen van zijn stuk zal laten brengen. Ook zijn resultaten in het jongste verleden mogen gezien wor den. Hij werd met zijn Finding bij het Europees kampioenschap, dat half juli in Oostende verzeild werd, vijfde, achter cracks als de meervoudige Olympische OEGSTGEEST BURGERLIJKE STAND. Geboren Pim, z. van T. A. J. van der Leden en E. Th. van Houten; Sabine Hylke, d van F. Heijnlng en L. S. C. Plate; Rob, z. van F. Ultzen en G. Tuinhof de Moed; Hen- dricus. z. van J. de Best en A. L. Verloop. Ondertrouwd: R. D. H. Jansen, 27 1. en E. J. Havers, 25 J. Getrouwd: N. A. A. van Niekerk, 33 J. en W. J. M. Steeman, 36 j.; H. van Dam, 29 .1. en P. G. Ciggaar, 22 J. Overleden: C. D. Fortanier; E. Oosten dorp e. v. A. W. Hoogervorst; Th. van den Berg, w. v. M. van der Fluit; Th. A. J. de Wolff, e. v. J. Chr. M. Hunsche; C. de Gelder. WASSENAAR Wandelmars ter ere van verjaardag Prinses De Wandelsportvereniging „Willen is kunnen" zal ook dit jaar weer een Oranjejeugdmars houden. Vorig jaar was de belangstelling van de zijde van de jeugdige wandelaars groot. De wan delmars zal plaats vinden op de ver jaardag van Prinses Wilhelmina, dus op 31 augustus. ZOETERWOUDE Veertig jaar koster De heer C. J. Onderwater in Zoeter- woude herdacht gisteren de dag, waarop hij 40 jaren geleden in dienst trad als koster van de kerk in de parochie van St.-Jans' Onthoofding in de Zuidbuurt. Hoewel de viering van dit jubileum zal plaats hebben op zondag 21 augustus waren de kinderen van de jubilaris toch naar de ouderlijke woning aan de Zuid- buurtseweg 28 gekomen. Ook deken P. J. A. Juffermans en het bijna voltallige kerkbestuur (één van de leden was door ziekte verhinderd) waren aanwezig om de jubilaris te feliciteren. Verder kwam ook de burgemeester, de heer H. J. J. A. Smeets, zijn gelukwensen aanbieden. De burgervader bracht in herinnering, dat het onder deken Mosmans was, dat de toen 22-jarige heer Onderwater werd benoemd tot koster. De jubilaris is altijd een grote steun geweest voor de geeste lijken, die hij diende. Hierna speldde hij de jubilaris de zilveren medaille verbon den aan de Orde van Oranje Nassau op. Zondag zal de jubilaris van 34 uur in het Don Boscohuis recipiëren. en wereldkampioen, de Deense zeilma ker Paul Elvstroem, de Duitser Willy Kuhweide, en de Belg André Nelis. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Star klasse, die met haar „vloten" een echte wereldklasse is, wordt de Finjol groten deels alleen in Europa gezeild. Tussen een Europees en een Olympisch kam pioenschap bestaat dan ook waarschijn lijk slechts weinig verschil en men mag daarom Sleeswijk op grond van zijn prestaties in de Belgische badplaats wel een plaats onder de eerste tien toeden ken. Of hij die inderdaad zal behalen is natuurlijk een tweede! Als reserves zijn Jaap Helder, Jan van Mechelen en Henk Lesage aangewezen, en de leiding van de ploeg zal bij Simon de Wit, een van onze bekendste zeezei lers en o.m. Nederlahds kampioen re genboogklasse, als chef d'equipe in er varen handen rusten. Amerika leidt bij ruimte-onderzoek, zegt Eisenhower „Amerika leidt de wereld" in de vreed zame verkenning van de ruimte, heeft president Eisenhower gisteren kortweg gezegd. In een verklaring over de indrukwek kende reeks van nieuwe Amerikaanse ruimte-experimenten, noemde de presi dent geen militaire toepassingen van ruimtetechniek. De gebeurtenissen van de afgelopen weken hadden zonder enige twijfel de kracht, de bekwaamheden en de leiding van de V.S. in de verovering van de grenzen der wetenschap aangetoond, vooral in de verkenning en het nuttig maken van de ruimte, aldus Eisenhower. Deze activiteiten beloofden van wer kelijk voordeel voor de mensheid te kun nen worden, zei hij. Na afloop van zijn persconferentie noemde president Eisenhower zes proe ven, waarbij Amerika de leiding had gehad in het onderzoek naar grotere kennis en begrip: De Pionier V, de zonnesatelliet, die drie maanden lang radiocontact met de aarde onderhield op een afstand van 22,5 miljoen mijlen in de ruimte: Tiros I, de weersatelliet, die 23.000 foto's van wolkenvelden nam, waardoor de zekerheid verkregen was. dat revo lutionaire verbeteringen in de weers voorspellingen tot stand zouden komen; Het succes van het programma voor de lancering van de navigatiesatelliet Transit I; Het in een kringloop om de aarde brengen van „Echo I", de 33 meter hoge communicatieballon De vluchten van X-15, het raketvlieg tuig dat alle snelheids- en hoogterecords gebroken heeft; De opzienbarende berging van de neuskegel vol instrumenten die door de Ontdekker XIII werd afgeworpen. ,De hele natie is trots op deze indruk wekkende reeks van geslaagde proeven, die dit jaar door Amerika zijn onder nomen", zei de president. Canadese officieren in Kongo beledigd Kongolese militairen hebben donder dagochtend op het vliegveld van Leo- poldstad veertien Canadese officieren van de strüdmacht van de Verenigde Naties In Kongo ontwapend, op de grond gegooid en één Canadees door een slag met een kolf van een geweer ernstige verwondingen toegebracht. Enkele Belgische burgers, voor het merendeel personeelsleden van de LuchtvaartmaatschappU Sabena, wer den op hetzelfde ogenblik weggeleid en meer dan een uur lang vastge houden. Het schynt dat de Kongolezen meen den vermomde Belgische militairen in de Canadese officieren te zien. Russisch vliegtuig schendt Fins luchtruim Het Finse ministerie van Buiten landse Zaken heeft vandaag bekend gemaakt, dat zondag een Russisch vliegtuig by het meer van Ladoga het Finse luchtruim heeft geschonden. De Russische autoriteiten hadden hun leed wezen betuigd over het incident, dat naar hun mening het gevolg was van een misverstand. TSJOE EN LAI ZEGT SOEKARNO STEUN TOE De premier van de Chinese volks republiek, Tsjoe En lai, heeft Indonesië steun toegezegd voor het conflict over Ned. Nieuw-Guinea. Tijdens een ontvangst te Peking ter gelegenheid van de Indonesische onaf hankelijkheidsdag, waar alle diplomaten behalve de Nederlandse, aanwezig waren, zei hij: „Wij zijn verheugd vandaag op de Indonesische nationale feestdag te horen, dat president Soekarno verklaard heeft dat Indonesië vastbesloten is zijn gebied West-Irian terug te krijgen. ,Het Chinese volk zal zijn vriend en buur krachtig steunen in deze recht vaardige strijd". Voorts zei hij dat China Indonesië zich zeer inspannen om hun „tijdelijke geschillen over het vraagstuk der overzeese Chinezen te regelen". Gouverneur Speekenbrink naar Curasao vertrokken De gouverneur van de Ned. Antillen, de heer A. B. Speekenbrink, is gister middag van Schiphol naar New York vertrokken, vanwaar hij morgenochtend naar Curagao zal doorreizen. Gouverneur Speekenbrink is 4% maand met „groot Europees verlof" geweest. In deze tijd heeft hij vele Europese landen bezocht en in Nederland enige informa tieve besprekingen gevoerd met rege ringsfunctionarissen. O.a. heeft hij ge sproken over de aansluiting van de An tillen bij de EEG, hetgeen hij „voor het gehele Koninkrijk van het grootste be lang acht". De heer Speekenbrink werd op Schip hol o.a. uitgeleide gedaan door de vice- ministerpresident, de heer H. A. Kort hals, en de gevolmachtigd minister van de Antillen in Nederland, de heer W. F. M. Lampe. POTTEN UIT 12e EEUW BIJ LEEUWARDEN GEVONDEN (Speciale berichtgeving) De heer B. de Boer, veehouder te Hempens, een dorpje bij Leeuwarden, bemerkte tot zyn verbazing dat er plot seling in een stuk weiland, gelegen bU zyn boerderij, een flink gat ontstaan was. Toen hy de ingezakte grond ging verwijderen, ontdekte hy een vier me ter diepe put. Hy liet zich erin zakken en vond toen acht oude potten. Drie ervan waren nog intact. Door een medewerker van het Fries Mu seum werd geconstateerd, dat het zg. kogelpotten waren uit omstreeks 1100. De put dateert waarschijnlijk ook uit die tijd. Een kogelpot is vaatwerk met een naar buiten gebogen rand uit de na-Karolingische tijd. De naam is ont leend aan de kogel-ronde vorm. Ovens, waar dit vaatwerk, dat tot circa 1200 in gebruik bleef, werd gebakken, zijn o.a. gevonden op de Brunsummer heide. ONTWIKKELINGSPLAN VOOR JAARBEURS 1960—1980 De raad van beheer van de Kon. Ned. Jaarbeurs heeft het gemeentebestuur van Utrecht thans materiaal verschaft dat enerzyds de richting wil aangeven van het beleid dat de Jaarbeurs zich voorstelt te voeren en anderzyds het ge meentebestuur gegevens verstrekt over de behoefte van de Jaarbeurs in de eerstkomende 20 jaar. Dit materiaal heeft de Raad van Be heer vergezeld doen gaan van het toe komstige beleidsbeeld van de Jaarbeurs. Als belangrijkste punten voor dit beleid ziet de Jaarbeurs de opbouw van een na tionaal verantwoord beurzenprogramma in nauw overleg en samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven, waar nodig samenwerking met andere organi saties in het belang van deze opbouw en van de instandhouding van een gezond beurswezen en het streven in het kader van het beurzenprogramma naar z< groot mogelijke concentraties. Bijzonde re wensen tot specialisatie van deelne ming en bezoek wil men voor alles be oordelen en trachten te behandelen van uit de gezichtshoek der concentratie. Voorts is het beleid gericht op het her stel van de continuïteit in het beurzen programma door stabiliteit van de beursfrequentie. De ruimtelijke ontwik keling dient zich, naar de mening van de Jaarbeurs, te richten naar de groot ste concentratie in het beurzenprogram ma. De gemoderniseerde Vredenburggebou- wen zullen hun bestemming behouden, doch het zal noodzakelyk zyn, hun be zetting steeds te blijven zien in logische samenhang tot de corresponderende groepen op het Croeselaanterrein in gro ter beursverband. Hetzelfde geldt voor de groepsgewyze heroriëntering en ver plaatsing in geval een op het Vreden- burg exposerende groep buiten de aldaar beschikbare ruimte dreigt te groeien. De Jaarbeurstarieven zullen worden aangepast aan de gebruiksfrequentie der gebouwen, voortvloeiende uit het beur zenprogramma en de door het bedryfs- leven gekozen beursfrequentie. Zodra de vergrootte outillage dit toe laat, zullen de acquisitie en propagan- da-activiteiten worden opgevoerd. Ge streefd zal worden naar een verdere ont wikkeling van het internationale karak ter van de beurs en met name van het exportelement, nochtans zonder daarbij de complementaire betekenis van de im portfunctie uit het oog te verliezen. VLIEGERS ONDERVINDEN HINDER VAN VLIEGERS De Marine Luchtvaartdienst te Val kenburg heeft dezer dagen geklaagd over te hoog opgelaten vliegers boven het strand en andere dorpsdelen van de meente Katwijk. De piloten van deze dienst ondervinden de laatste tijd veel hinder van deze vliegers. Op de bevol king en de badgasten van Katwijk wordt een beroep gedaan de vliegers niet te hoog op te laten. NIEUW BEDRIJFSPAND VAN PHILIPS TE EINDHOVEN Kosten 20 miljoen gulden Langs de Boschdyk, in de onmid dellijke nabijheid van het Philips re kencentrum, gaat Philips Nederland N.V. een nieuw kantoor bouwen, waarvan de kosten zijn geraamd op 20 miljoen gulden, de kosten van de technische installaties daarbij inbe grepen. De bouw, waarvoor het grond werk reeds is begonnen, zal ruim drie jaren in beslag nemen. Het kantoor zal ruimte bieden aan 1800 employé's. Het bouwplan voorziet in een hoog bouw van twaalf verdiepingen, waarin voornamelijk de commerciële afdelin gen zullen worden ondergebracht, een onder deze hoogbouw doorschietende laagbouw voor de mechanische order behandeling, een kantine en een en treehal met daarachter ruimten voor de ponskaartenmachines en elektronische rekenapparatu ur op de begane grond en een kelderverdieping met een stallings ruimte voor ongeveer 1100 (brom)fiet sen en ruimten voor archieven, opslagen en technische installaties. Het bouwwerk krijgt een hoogte van 67 meter. MARKTBERICHTEN AALSMEER, 17 augustus C.V. Cen trale Aal6meerse Veiling G.A.: Snijbloe men per stuk: Anjers: rood 1224; roze 1223; wit 814; Orchid. Beauty 15 24. Rozen: Bettertlmes 7—12; Roselan- dla 49; Parel v. Aalsmeer 814; Geh. Duisburg 7—16; Pech told 4—9; Verschu ren 510; Towny Gold 614; Mad. Off- man 410; Baccarat 2035; Montezu ma 14—28; Nympf 20—36. AALSMEER, 16 augustus C.V. Cen trale Aalmeerse Velling G.A. Potplan ten: Grote pot - kleine pot: Adianthum 4050; Anthurlum 300600, 100165; Aphelandra 150250, 80120; Asple- nlum 100150, 3540; Aralea 100145, 2530; Begonia Semp. 6070, 2535; Bladbegonla 80130, 3040; Cactussen en vetplanten 80250, 1240; Campa nula Isophylla 100—200, 80—135; Croton 250400, 70100; Cylcamen 250480. 100170; Cissus 200320, 4060; Eu phorbia Splendens 150200, 3540; Fi cus 200400, Gem. planten 60 Hedera Bont 150250, 5075; He- dera Pittsburg 100125, 2030; Kalan- choë 50—70; Marantha 3545; Nephrolepls 300500, 3540; Primula Obconica 100135, 5075; St.Paulia 4065; Phllodendron Scandens 40 45; Platycerlum 200500, 80100; San- sevleria 2001200, 100—210; Scindapsus Groen 5070; Scindapsus Bont 90100; Tradescantia 6070, 1525; Varens gemengd 3035; Achimenes 250—330, 100—135. BARNEVELD, 18 augustus Eiermarkt Aanvoer circa twee miljoen stuks, han del ln grote eieren vlug, henneëleren traag. Notering: klppeëleren van 60 tot 65 Tram f. 15.25 tot f. 16.-, algemene prijs f. 15.65 pe 100 stuks, kiloprijs 2.52 op ba sis van 62 gram. Henneëleren van 41 tot 55 gram 8.2513.50 per 100 stuks, kilo- pr s 2.01—2.45. Coöperatieve Veluwse Eierveiling Bar- nevela-Ede: de aanvoer 389.507 stuks. Handel matig. Notering: eieren van 41 tot HAAGSE TRAM DUWDE AUTO TE WATER Bestuurder in veiligheid Op het Zieken in Den Haag heeft van morgen een tram een auto tijdens een parkeermanoeuvre aangereden, waardoor de wagen van de 48-jarige zand- en grinthandelaar W. Verschoor uit de Hondiusstraat in Rotterdam, een dus danige duw kreeg, dat hy in het naast de trambaan gelegen water belandde. De bestuurder van de personenauto kon zich, dank zij een snelle reactie, in vei ligheid brengen vrywel op het moment dat de wagen in het water belandde. Een van de vrouwelijke passagiers van de tram zag het ongeval gebeuren en liep een vrij ernstige shock op. Zij werd per G.G. en G.D. naar het ziekenhuis Zuidwal overgebracht. De onfortuinlijke automobilist werd door omwonende van droge kledij voorzien en begaf zich daarna weer snel naar Rotterdam. De brandweer was vlug ter plaatse en haalde de wagen, die geheel onder het wateroppervlak verdwenen was, binnen een halfuur op het droge. De ruitenwis sers werkten nog Geruime tijd was het tramverkeer gestagneerd. Na verbreking der bc-trekkingen Rustige afwikkeling van de zaken (Van onze Haagse redactie) Het besluit van Indonesië om de di plomatieke betrekkingen met Neder land te verbreken, was gisteren het onderwerp van gesprek in Backersha- gen te Wassenaar, waar de tydelyk zaakgelastigde Raden Soesanto Djo- josoegito in de tuin van zyn ambtswo ning de gelukwensen in ontvangst nam van ongeveer 400 Indonesiërs, ter ge legenheid van de 15e verjaardag van de Indonesische republiek. De beslis sing is rustig opgenomen. Uit de ge sprekken bleek, dat de Indonesische ge meenschap in Nederland zich bewust is van de achtergrond en draagwydte van het besluit. Over de consequenties van de in Dja karta genomen stap kon de woordvoer der van de Indonesische vertegenwoor diging, de heer Kadri, nog slechts mee delen, dat de lopende zaken rustig zullen worden afgewikkeld, alvorens de vertegenwoordiging in Den Haag haar deuren zal sluiten. Van de zijde van het Nederlandse ministerie van Buiten landse Zaken zijn hiertoe de tijd en alle mogelijke faciliteiten toegezegd. De vertegenwoordiging in Den Haag bestaat thans buiten Raden Soesanto nog uit een staf van 10 Indonesische functionarissen, die allen de diploma tieke status hebben. Het is nog niet bekend of deze func tionarissen naar Djakarta zullen terug keren, of dat zij op andere Indonesi sche vertegenwoordigingen zullen wor den geplaatst. De vertegenwoordiging heeft verder nog 26 Nederlanders in dienst, groten deels in administratieve functies. De Nederlanders zullen, zo ver klaarde de woordvoerder, rustig en naar behoren worden afgevoerd. Een punt van beraad Is verder nog, aan wie de behartiging van de belan gen zal worden toevertrouwd van de ongeveer 6000 Indonesiërs, die thans in Nederland verblyven. Onder hen zyn circa 400 niet op regeringsbeurzen studerende studenten. Gezien van Ne derlands standpunt zouden hierby dan nog de ongeveer 20.000 Ambonezen kun nen worden gerekend, die Nederland gastvryheid verleent. ZWEMMEN Mary Kok gestart voor Kanaalovertocht Het twintigjarige Hilversumse zwem- stertje Mary Kok is vannacht om 4.45 uur by Cap Gris Nez gestart voor een poging als eerste Nederlandse het Kanaal over te zwemmen. Op de lyst van Kanaalbedwingers, die 132 namen telt, komen wel twee Nederlandse heren voor: Jan Hemsbergen en Herman Wil- lemse, maar nog geen Néderlandse zwemster. Het regende hevig toen Mary het water instapte, maar verder waren de weersomstandigheden gunstig. Er stond vrywel geen wind. Mary, die de oversteek in 12 uur hoop te te maken, werd vergezeld door de „Rolande Sonia" een vissersboot uit Calais. Het Hilversumse meisje had zich ingesmeerd met twee kilo lanoline om beschermd te zyn tegen de koude. Frans marinevliegtuig ontploft: 20 (loden Een viermotorige Franse Lancaster is in de afgelopen nacht in de omgeving van Casablanca in de lucht ontploft, waardoor de twintig inzittenden allen leden van de Franse Marine om het leven kwamen. De piloot wilde, nadat brand was uitgebroken in een der motoren, een landing maken op het vliegveld van Casablanca, toen de explo sie zich voordeed. Het vliegtuig was gisteren van het Parijse vliegveld Le Bourget opgestegen voor een vlucht naar Agadir. Het maak te een tussenlanding te Istres, bij Mar seille. Arrestatie wegens Graeme's ontvoering Het openbaar ministerie te New castle in Nieuw Zuid-Wales heeft van daag een 43-jarige man, Alfred Ver- coe, ervan beschuldigd getracht te heb ben een losprijs van 200.000 gulden te verkrijgen van Basil Thorne voor diens zoontje Greame. Een paar dagen ge leden werd het lichaam van de jongen gevonden. De man had gezegd de vrij lating van de jongen te kunnen bewerk stelligen. Vercoe heeft, aldus het openbaar ministerie, gezegd te hebben deelge nomen aan de ontvoering van Graeme. 50 gram 7.9010.28, eieren van 5155 gram 10.6712.57, eieren van 5560 gr. 12.91- 14.62, eieren van 6066 gr. 14.92— 15.97 en van 66—69 gr. 16.03—16.16. Eierveiling SBEAanvoer 594.857 st„ handel matig Notering: Eieren van 55 60 gram 12.89—14.65, eieren van 6066 gram 14.47—15.78. BEURSOVERZICHT Hoogovens in reactie; Kon. Olie lager Amsterdam, 18 augustus Er viel vanmiddag op het Damrak bit ter weinig te beleven. De handel verliep uiterst rustig en was van geringe om vang. Het was hoofdzakelijk gebrek aan belangstelling, dat certificaten Hoog ovens na een opening op 829. inzakten tot 822, tegen een vorige slotkoers van 830. Na de dagenlange koersstijging voor dit fonds, op de in begin september te verwachten eerste halfjaarcijfers, gaven de certificaten vandaag een lichte koers- reactie te zien. Ook Unilevers moesten een flink gedeelte van de gisteren be haalde koerswinst afstaan op 922, na Een jong virtuoos kwartet. Aan de vleugel de zevenjarige Helenitsa Monzales. die eerst enkele dagen geleden toestemming kreeg om uit Stanleystad in Kongo met haar ouders naar Berlijn te vertrekken, waar zij deelneemt aan het Congres des feunesses Musicales. In totaal nemen zon tweeduizend muzikale kinderen aan dit congres deel. Ach ter Helenitsa staan v.l.n.r. Andres Klein (11) uit Berlijn en de beide jeugdige Belgen André Grignard (11) en Rudy Minnaert (13). On danks hun jeugd zijn het reeds vier vleugel virtuozen een opening op 925. Gisteren was de slotkoers voor de margarinewaarden 930. AKU's 2 punten lager op 536. Aandelen Philips openden 4 punten hoger op 1311, doch moesten deze koerswinst geduren-, de de verdere beursduur vrijwel geheel afstaan. Kon. Olies sloten de rij van de Internationale waarden en waren op nieuw door het publiek en de arbitrage, zij het op kleine schaal, aangeboden. Dit geringe aanbod was voldoende om een koersverlies voor de aandelen van circa f. 1.- te doen registreren ten op zichte van de vorige slotkoers. Na een opening op f. 131.70 steeg de koers tot f. 132,40 om op circa f. 132 de markt te verlaten. De slotkoers van gisteren was f. 133.30. Tegen het sluiten van de beurs trad voor vrijwel alle internationale waarden een licht koersherstel in. Scheepvaarten evenals gisteren uiterst kalm met zeer geringe koersafwijkingen. Ook in de cultuursector gaven de koer sen weinig veranderingen te zien. Staatsfondsen eveneens stil en prak tisch onveranderd. Grootbanken gaven opnieuw hogere koersen te zien. WISSELKOERSEN Amsterdam, 18 augustus. Londen 10.60—10.60%, New York 3.77^—3.77^, Montreal 3.90—3.901/4, Parijs 76.95%—77.00%, Brussel 7.53%— 7 537/b, Frankfort 90.42%—90.47%, Stock holm 73.15—73.20, Zürich 87.35%— 87.40%, Milaan 60.76%—60.81%, Kopen hagen 54.72%—54.77%, Oslo 52.90—52.95, Wenen 14.61—14.62, Lissabon 13.20%— 13.22. BEURS VAN AMSTERDAM Donderdag 18 augustus ACTIEVE OBLIGATIES Staatsleningen ad f. 1000.— Vorige Slotkoers koers v heden Ned. '58 4% 101W 101A Ned. '59 4% 1001& 100% Ned. '60-1 4% 100% 100% Ned. *60-11 4% 10011 100% Ned. '59 4% 98% 95% Ned. '53 3% 95%GB 95% Ned. Grtbk obi. 3% 78 18 Ned. '47 3%-3 9311 93%GB Ned. '51 3% 967s 96% L Ned. '53 3% 94% GB 94% Ned. '56 3% 93% 93 Ned. '48 37» 89% 89% Ned. bel. cert. 374 87% 87% Ned. '50 374 88% 88% Ned. '54 374 89% 89% Ned. '55-1 3% 89% 89% Ned. '55-11 374 91% 91VV Ned. '37 3 90% 90% Ned. doll. ln. 47 3 91% 91% Ned. Inv. cert. 3 98iV 98% Ned. '62-*64 3 99,V 99iVGB [ndië '37 3 97% Indië '37-A 3 9476 9411 Ned. grtbk. '46 3 94% Ned. won.b.l. '57 6 109H 110% Ned. won.b.l. '58 4% 9911 9911 ACTIEVE AANDELEN Tultuurbank34%GB 33% Nat. Handelsbank 185 193 GB Ned Handelmij. 309% 319 Amst. Rubber 110% 109% H.VA 153% 151 Senembab 540 540 GB A.K.U538% 536 GB Berkei's Patent (v.) 348 GB 349 Calvé Delft cert. 892% 890 GB Dell Mij .en (Ver.) 186.50GB 185 Kon Pap v Geldei 327% 327% Hoogovens cert 830 GB 824 Mllller en Co N.B 437% 440 Ned Kabelfabr 597 600GB Philips 1307 1308 Philips pref 330 GB 331 GB Unilever 930 926% Wilton Feyenoord 203% 20T% Biliton 2de r 450 GB 455 GB Dordtse Olle gew. 631% 633 Kon Olle (f 20.—134 134 Idem (50 f 20.133.40 132.30 GL HoU Amer iyn 137% 137% Java China Paket 136% 137 K.L.M 104 103.60 Kon Ned Stmv Mil 181% 181% Kon Paket Mi) 134 133% Stoomvaart Mij Ned 167% 166% Nlevelt Goudr cert 139 137% v Ommeren cert 269 268% Kon Rott Lloyd 146% 146 Ned Scheepv Unie 144 143% NIET-ACTIEVE OBLIGATIE Prov.- en Gem leningen Adam 47 (3%) 3 94% 947s idem '48 (3%) 94% 947» R'daro '52-1 (4%) 97% 9874 ld ld "37 I-D (3%) 95 Z .-Holland '56 (4%) 99 Bankwezen Vorige Slotkoers koers v. heden Bank N. G. '58 (5%) 104% 104% id. N WB '52 (4%) 97 Industr. Obligaties Philips Dollarlng '51 95 95 Premieleningen A'dam '53 3 98% A'dam '51 I 2% 85% 84% A'dam -56 I 2%.... 79% 79% A'dam '56 H 2% 88 87% A'dam '56 m 2% 93% 93% Eindhoven '64 2% 79% Enschede'54 2% 79 79% Den Haag -52 I 2% 84% 85 Idem n 2% 85 84% R'dam '52 I 2% 88L 87 Idem D 2% 88% 88% Idem '57 2%100% 100 Utrecht '52 2% 89 88 Z.-Holl 1957 2% 95% 95% NIET-ACTIEVE AANDELEN Bank- en Credletinstellingen Robeco 242 243.50 Amst Bank 397 400 HJ3.U eert220 222 Rott. Bank 318 320 Twentsche Bank 293% 295 Industrie Ondernemingen Albert Heyn474% 474% BorsumfJ 65 64 K. N Ed.met. A-AA 95 96 Idem prei wd. 103% 104 Electrolasmy370 390 Kon. Ned Grofsm 191% 190% Holl Constructie 562 570 Ing bur v. BouwtUJv 275% 280% Internatlo 145 145 Int Kunststof! Ind 67% 68 Leldse Wolspinnerij 554% 5^9 Rott Droogdok Mi) 650 662 Stkkens Groep 915 920 Ver Touwf abrieken 352 351 Walvisvaart 113% 113% Wernlnk'e Betonm 153 154% Van Wijk en Heringa 114% 114% Zaalberg 129 130 Spoorwegen Dell Spoorweg MU Amerlk fondsen Canadian Pacific R Intern Nickel Anaconda Bethlehem 8teeJ Cities 8ervice General Motors Kennecott Republic 8teel SheU OU Union Pacific Un. States Steel 6% 24% 54% 51% 45 44% 44% 81% 62% 69 27% 82 24A 44% 527i 44 42% 44 81% 62% 7074 81A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1960 | | pagina 9