CHINA VERWACHT „HARMONIE" VAN DERDE WERELDOORLOG Joegoslaaf Kardelj kritiseert zowel pressie van het Westen als agressie van de Chinezen Regeling produktie van persturf A N.W.B. wenst meer controle op geïmporteerde gebruikte auto's „gezondheid" Westduits tweede t.y.-programma werft met enorme salarissen Amerikaanse conferentie geopend in de hoofdstad van Costa Rica DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1960 In een brochure «Het socialisme en de oorlog" heeft de vice-president van Joego-Slavië, Edward Kardelj, scherp stelling genomen tegen de Chinese opvattingen omtrent een botsing tussen communisme en kapitalisme. De tekst van de brochure wordt in afleveringen door het blad „Borba" gepubliceerd. In de kwestie «oorlog of vrede" gaat het er niet om of men oorlog of geen oorlog wenst, maar wat de praktische resultaten zijn van een politiek die zich op de onontkoombaarheid van oorlog richt. «Dit betekent zich richten op oorlog, een aanvalsoorlog inbegrepen". „Bondgenoten in Azië verspeeld" Wanneer de Chinezen de strijd voor de vrede een illusie noemen „dan 7,ijn zij zich niet bewust dat zij de strijd voor het socialisme - waarvan de strijd voor de vrede een integrerend deel is - even eens een illusie noemen! Socialisme is synoniem met duurzame vrede. Het is onzinnig te beweren dat de onontkoom baarheid van oorlog toeneemt met de versterking van het socialisme, want dit betekent dat het socialisme een bron van oorlog is, aldus de Joegoslavische vice- president. De Chinezen koesteren zelf een illu sie wanneer zij geloven dat een derde wereldoorlog „harmonie" op aarde zou brengen. „De evolutie van de sociale be trekkingen tussen socialistische landen wordt niet uitsluitend bepaald door de tegenstelling socialisme-kapitalisme in de pre-revolutionaire en enge zin des woords. Er bestaan interne tegenstellin gen, die geen rechtstreeks verband hou den met de opruiming van de overblijf selen van de vroegere maatschappij". Anderzijds zou een oorlog „met het doel het socialisme met geweld te vesti gen een politieke hegemonie en een ideologisch monopolie van de socialis tische landen zelf tot gevolg hebben, d.w.z. reactionaire factoren oproepen". Het vestigen van het socialisme met ge weld kan eveneens („zoals de anti-Joe goslavische campagne heeft aange toond") „het van buitenaf opleggen van een politiek aan een socialistisch land betekenen. Op deze wijze zouden in de socialistische wereld imperialistische methoden weer in zwang kunnen raken". De Chinese theorieën „zijn een kort- zinnige poging om de binnenlandse moeilijkheden van een revolutie op te lossen door de wereldbelangen van het socialisme te onderwerpen aan de par ticuliere belangen van een vastbesloten socialistisch land". Kardelj levert eveneens felle kritiek op de „reactionaire landen", die met hun pressie, economische blokkade en politieke isolering van communistisch- China niet bemerken dat „zij wind zaaien maar storm zullen oogsten". Italië en Benelux tegen overheersing (Van onze correspondent in Bonn) In een artikel in de Frankfurter AÜ- gemeine Zeitung wordt erop gewezen dat Italië en de Beneluxlanden niets moeten hebben van een directorium voor West- Europa onder leiding van Parijs en Bonn of van Parijs, Bonn en Londen. Er zou tussen Rome en de Beneluxstaten druk contact zyn over het innemen van een eigen standpunt tegenover hetgeen Adenauer, De Gaulle en Macmillan be kokstoofd hebben of zouden willen be kokstoven. Fanfani zou zelfs ronduit geweigerd hebben in september naar Adenauers Noorditaliaans vakantieoord Cabenabbia te komen. Hjj wil niet de indruk wekken alsof hij Adenauer en Macmillan achterna loopt. Vandaar dat Adenauer nu naar Rome gaat. Of de Bondskanselier tegenover zijn kleinere bondgenoten België, Luxem burg en Nederland eenzelfde houding zal aannemen en bijvoorbeeld minister president De Quay zal gaan opzoeken, valt te betwijfelen. In de elf jaren van zijn bewind is Adenauer er nimmer toe gekomen in Den Haag en Brussel, laat staan in Luxemburg, persoonlijk te wer ven voor zijn ideeën in het Europese vlak en voor een goede persoonlijke ver houding tot de regeringschefs van zijn nabuurlanden, ofschoon hij wel keer op keer te Parijs aan de bel heeft getrok ken. Ook thans doet hij dit niet nu hij zich toch moet verzetten tegen de voor stellen van zijn Franse vrienden, die een permanente politieke top boven de zes EEG-landen willen hebben (waarin Pa rijs natuurlijk moet domineren) en die aan de NAVO-structuur willen morrelen. Veertien doden in Spanje door breken van een dam Tengevolge van het breken van een dam bij Reocin, in de Noordspaanse provincie Santander, zijn vermoedelijk veertien personen verdronken, aldus bericht het Spaanse persagentschap Cifra. Het water van het reservoir achter de dam werd gebruikt voor het wassen van steenkool. Huizen en bomen werden weggespoeld. Internationale wedstrijd bandrecorder-amateurs Van 28 oktober tot en met 1 november a.s. wordt in ons land een internationale wedstrijd voor de beste amateur-geluids opname gehouden. Voor deze wedstrijd, die internationaal bekend staat als CIMES (Concours International du Meilleur Enregistrement Sonore, na negen maal in het buitenland nu voor het eerst in ons land, worden uit min stens 25 landen inzendingen uit 17 landen door de internationale jury be oordeeld. Dit jaar is de organisatie in handen van de in 1956 opgerichte en ruim 800 leden tellende Nederlandse Vereniging van Geluidsjagers. De internationale jury is samengesteld uit programmaleiders van Europese radio-organisaties, Journalisten en des kundigen van de nationale vereniging. Storm steekt op. Deze storm steekt reeds op: China wenst zich als politieke macht te laten gelden, niet om de vrede en het socialis me te verdedigen, maar om de eigen moeilijkheden te boven te komen. „De arbeidersklasse van de Westelijke landen heeft de gerechtvaardigde strijd van het Chinese volk om zich van de pressie, het isolement en de blokkade te bevrijden niet voldoende gesteund". Anderzijds verwekken de theorieën over de onont koombaarheid van oorlog en de anti- Joegoslavische campagne bij de arbei dersklasse „vrees en wantrouwen". Door hun optreden langs de grenzen hebben de Chinezen „de vriendschap van de vol keren die hun natuurlijke bondgenoten zijn in de strjjd voor de definitieve be vrijding van Azië verspeeld". De geschillen tussen China en Joego slavië zijn niet het gevolg van een ver schillende interpretatie van het marxis me, „maar de weerspiegeling van objec tieve tegenstellingen in de socialistische ontwikkeling: door zijn vormen, wegen en middelen is het socialisme niet een proces dat zich overal op dezelfde wijze herhaalt, het verschijnt nergens in zijn zuivere vorm". Joego-Slavië zal nooit de historische betekenis van de Chinese revolutie ver geten en wenst een verbetering van de betrekkingen tussen beide landen. Joe go-Slavië „heeft nooit een openlijke dis cussie geschuwd", op voorwaarde dat hierbij „de door Stalin ingevoerde methoden niet worden gebruikt". De 45-jarige C. Romkes, is omgeko men toen hij bekneld raakte tussen de kade en zij nschip, de „Urk 35". De schipper zat op zijn hurken op de kade te kijken naar het personeel, dat bezig was met onderhoudswerk aan het ge meerde schip. Een grote vrachtauto, ge laden met ijzer, die in de haven gepar keerd stond, ging plotseling onbe mand aan het rollen, en duwde een kleinzoon en de 18-jarige zoon Jan van de schipper het water in. De schipper die het kind nog wilde wegtrekken, ver loor zijn evenwicht en raakte bekneld tussen schip en kade en werd op slag gedood. Een van de knechts liep lichte verwondingen op. De politie vermoedt, dat de wagen van de remmen is gescho ten en toen aan het rollen ging. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. Waarschijnlijk reeds in het jaar 1961 (Van onze parlementaire redacteur) De openbare bestuursvergadering van het Landbouwschap heeft gisteren met algemene stemmen het ontwerp goed gekeurd voor een verordening tot rege ling van de produktie van persturf voor haardbrand. Deze ontwerp-verordening zal worden gepubliceerd in het mede delingenblad van de Sociaal-Econo mische Raad, waarna er gedurende vier weken gelegenheid bestaat be zwaren in te dienen. In de bestuurs vergadering van het Landbouwschap in september zal dan de definitieve verordening worden vastgesteld. Deze moet worden goedgekeurd door de S.E.R. en de ministers van Economi sche Zaken, Sociale Zaken en Land bouw. Zonder tegenvallers zal reeds voor het jaar 1961 de produktie kun nen worden geregeld. De omvang van de produktie voor iedere ondernemer moet dan vóór 1 februari 1961 worden bepaald. In de vergadering werd twijfel uitge sproken of het Landbouwschap wel be voegd is een dergelijke verordening vast te stellen. Dat is reeds lang een strijdvraag, maar men meent op grond Gedegen keuring is noodzaak „Ons land een vuilnisvat voor wagenpark,i De A.N.W.B. is van mening, dat maatregelen moeten worden genomen om de import van gebruikte auto's uit de buurlanden te beperken. Naar schatting zullen ©r dit jaar ongeveer 10.000 uit Duitsland en België worden ingevoerd. Ze worden in ons land opgeknapt, maar vertonen veelal voor het lekenoog moeilijk te con stateren mankementen. De A.N.W.B. meent, dat de bezwaren kunnen worden ondervangen door een tweetal maatregelen, t.w. een duidelijk zichtbare aanteke ning op het na keuring verstrekte kentekenbewijs, waaruit blijkt, dat de auto ge bruikt is ingevoerd, en een drastische beperking van het aantal grensovergangen tot enkele kantoren aan de oost- en zuidgrens. Hierdoor wordt bereikt, dat men gemakkelijker een controle kan uitoefenen op de hoedanigheid van deze voertuigen. Deze wensen heeft de heer A. G. M. Boost, directeur Wegen en Verkeer van de A.N.W.B. gistermiddag geformuleerd tfjdens een in Amsterdam gehouden persconferentie, ter gelegenheid van de in gebruik stelling van het uitgebreide gemoderniseerde A.N.W.B. techno- station in de hoofdstad. De A.N.W.B., zo zei de heer Boost, acht het voorts gewenst, dat de ken tekenbewijzen van bij een verkeersonge val zwaar beschadigde motorrijtuigen door Rijks- of gemeentepolitie worden ingenomen en aan de Rijksdienst voor het wegverkeer worden overhandigd. Deze maatregel acht de A.N.W.B. nood zakelijk omdat de Rijksdienst alleen op deze wy'ze zich ervan kan overtuigen of na een eventuele herstelling het voertuig aan de wettelijke eisen voldoet en veilig aan het verkeer kan deelnemen. Tegen „miskopen" „Het is te betreuren, dat ons land als een soort vuilnisvat voor het wagenpark van de ons omringende landen wordt gebruikt", aldus de heer Boost. Als oor zaken van dit verschijnsel noemde hij o.m. de lage nieuwprijs in Duitsland, waardoor men sneller een nieuwe auto koopt, het hoge arbeidsloon in Duitsland waardoor herstel van een beschadigde auto nogal prijzig wordt, het moeilijk taxeren van de handelswaarde van een wrak, zodat weinig invoerrechten be hoeven te worden betaald, de hoge prij zen van gebruikte auto's in ons land en de mogelijkheid om in Nederland een ingevoerde gebruikte auto passend te maken bij het kentekenbewijs van een gesloopte auto, waardoor men de keuring door de Rijksdienst voor het wegverkeer ontgaat. Uit de ervaringen is volgens de heer Boost gebleken, dat ook bij de summiere keuring door de Rijksdienst sommige gebreken niet aan het licht komen. Teneinde althans enigermate de gesig naleerde bezwaren met betrekking tot de import van beschadigde auto's en het na herstel weer op de weg brengen ervan, te ondervangen, acht de A.N.W.B. genoem de wettelijke maatregelen noodzakelijk. De A.N.W.B. heeft zijn wensen reeds met de Rijksdienst voor het wegverkeer besproken. Hij staat er niet onwelwillend tegenover. De chef van de technische dienst van de A.N.W.B., ir. J. van Rosevelt, deelde nog mede, dat de A.N.W.B. technodienst in de 12V2 jaar van zijn bestaan 70.000 keuringen heeft verricht, waarvan 12.000 in Amsterdam. Er zijn thans negen technostations en vijf technomobielen. Het Amsterdamse station is het groot ste van het land. Er kunnen thans 5000 wagens per jaar worden gekeurd (20 per dag). De heer Van Rosevelt legde er de nadruk op, dat aan de koop van een gebruikte auto een gedegen keuring moet voorafgaan. Te vaak doet men een miskoop en worden naderhand gebreken geconstateerd, die een leek moeilijk kan waarnemen, maar die bij een keuring wel aan het licht komen. van vroegere uitlatingen van regerings zijde, dat bij afwezigheid van een pro- dukt of bedrijfschap voor turf, het Landbouwschap in deze zaak inder daad bevoegd is ordenend op te tre den. De regeling op zichzelf achtte men zeer gewenst om de eeuwenlange vervening tot een goed einde te bren gen. Er werd ook de vrees uitgesproken, dat de produktiebeperking zou kunnen leiden tot prijsstijging, maar voor die vrees zag de heer Landweer, voorzitter van de afdeling veenbedrijf, geen re den. Bepalend voor de prijs van de turf is de prijs van de kolen. Wanneer men de prijs van de turf door produk tiebeperking kunstmatig zou verhogen, zou de toch al zwakke concurrentie positie van de turf nog slechter wor den en zou de turf worden uitgescha keld. De heer Landweer is ervan over tuigd, dat door de produktieregeling een evenwichtige werkgelegenheid kan worden verkregen en dat een vaste kern van veenarbeiders daardoor blij vend werk zal krijgen. Eventuele produktiebeperking zal alleen gelden voor persturf voor haard brand. De produktie voor de industrie voor de fabrikatie van koolstof, blijft vrij. Uit de vergadering werd twijfel geuit of men de produktie dan wel voldoende in de hand heeft om over- produktie te voorkomen. Daarop ant woordde de heer Landweer, dat er slechts één industrie is, de Purit maat schappij, die persturf gebruikt. De Pu- rit maatschappij voorziet voor de helft zelf in haar behoefte en betrekt de rest op contract. (De afzet van deze produktie is dus op papier gegaran deerd). De naleving van de verordening zal worden gecontroleerd door ambtenaren van de A.I.D. aan de hand van de ver gunning waaruit blijkt hoeveel iedere ondernemer mag produceren. Over tredingen van de verordening kunnen worden gestraft volgens de bepalingen in de wet op de economische delicten met ten hoogste drie maanden hechte nis of f. 10.000 boete. De afdeling veenbedrijf heeft zich reeds in verbinding gesteld met het departement van Sociale Zaken, opdat tijdig voor 1 februari 1961 het besluit ter regeling van de produktie kan worden voorbereid. Advertentie NATUURZUIVER OPWEKKEND VERKWIKKEND Verbazingwekkende winsten voor Freies Fernsehenals het op 1 januari begint (Van onze correspondent in Bonn) Op welhaast onbarmhartige wijze bestoken elkaar in de Westduitse Bonds republiek de twee kampen, die een tweede televisie-programma op 1 januari wil len beginnen. Daarbij deinst men er niet voor terug met waarlijk enorme salaris sen elkaar de beste artistieke, technische en economische krachten af te kapen. Er is daarbij sprake van maandsalarissen van 16.000 mark, dat is goed 14.500 gulden ofwel circa 175.000 gulden per jaar. Niemand minder dan de directeur van de Norddeutsche Rundfunk te Hamburg, Nilpert, verklaarde dezer dagen, dat de beste krachten van de regionale radio maatschappijen, die het eerste televisieprogramma verzorgen en tegen het door de regering voorgestelde tweede programma zijn, worden „weggekocht' Per jaar 300 miljoen Hilpert maakte bekend, dat de door de regering te Bonn gesteunde Freies Fernsehen G.m.b.H. die alles reeds klaar heeft om een tweede programma op 1 januari te beginnen, met. maandsalaris sen tot 16.000 mark smijt alsof het geld niets meer waard is. Reeds werd bekend, dat de bekende Duitse commentator in de Verenigde Staten Peter von Zahn, die door zijn optreden voor het eerste Pleidooi voor afweer van rode invloed en voor dollars ten bate van Latijns-Amerika In San José, de hoofdstad van Costa Rica (Midden-Amerika, naast Panama) is gisterochtend de conferentie geopend van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Amerikaanse staten. Deze conferentie van Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) werd geopend door president Mario Echandi, die in zijn openings rede betoogde, dat de ministers tot taak hebben een „besliste houding" aan te nemen tegenover de dreigingen van buiten het continent en dat zij niet uit het oog mogen verliezen, dat alleen een krachtige economie aan het Amerikaanse continent veiligheid en eensgezindheid zal kunnen brengen. Tweetal onderlinge kwesties aan de orde De familie Schippers is tweemaal i te keren, maar eenmaal weer op naar Australië geëmigreerd. In 1953 vaderlandse bodem kreeg men weer kwamen zij voor de eerste maal in heimwee naar het verre Australië. ,,het nieuwe vaderland'' aan. maar heimwee overmande het vijftal. Dus werd besloten naar Nederland terug Dus schraapte vader Schippers alles bij elkaar, wat hij had om nu de reis naar Australië zelf te bekos- tigen. Dezer dagen arriveerde de familie in Sydney. Op de voorste rij vader en moeder Schipper met de 12-jarige Dianne, daarachter de 20-jarig* Martha en de 14-jarige Joe Westduitse televisie- en radioprogramma ook in ons land geen onbekende is, een jaarsalaris krijgt van 60.000 mark plus „nog wat nevenvergoedingen". „Freies Fernsehen" engageerde bovendien een administratieve specialist voor een sala ris van 60.000 mark en een technische man voor 48.000 mark per jaar, waarbij dan nog niet eens gesproken werd over de in deze functie zo uitermate belang rijke tantièmes en dergelijke. Nu is voorspeld, dat „Freies Fern sehen" grote winsten te wachten staan indien deze maatschappij waarin dagblad- en weekbladuitgevers, indus trieën en dergelijke vertegenwoordigd zijn werkelijk op 1 januari a.s. zou kunnen gaan draaien. De radio- en televisieexpert van de sociaal-democratische oppositie te Bonn, Kühn, heeft uitgerekend, dat West- Duitsland in twee jaar tijds 5 miljoen bezitters van een televisie toestel zal hebben, die dan waarschijnlijk allen het tweede programma zullen kunnen en willen ontvangen. Dat zal dan beteke nen, dat de reclame per minuut voor dit tweede programma niet minder dan 50.000 mark (45.000 gulden) zal kosten, hetgeen „Freies Fernsehen" per dag aan reclame de lieve som van 1 miljoen mark zal opbrengen, dat is per jaar 400 mil joen mark! Kühn stelt daarbij de zuivere produk- tiekosten van „Freies Fernsehen" op 100 miljoen mark per jaar, waarmee er dus een netto-winst van 300 miljoen mark per jaar resteert, dat is 270 miljoen gul den! Daarvan krijgt de staat geen cent, want „Freies Fernsehen" zal de zendtijd huren van de op het ogenblik nog ge heel in Bonner regeringshanden zijnde maatschappij „Deutschland Fernseh", die haar inkomsten voornamelijk zal krijgen uit de kijkgelden, die circa 110 miljoen mark zullen bedragen. Dit geld zal, na aftrek van de normale bedrijfs kosten, hoofdzakelijk ten goede komen aan wetenschappelijke onderzoekingen en de kunst. Eerste kern-vliegdekschip september te water in Het eerste door kernenergie aangedre ven vliegdekschip ter wereld, de „Enter prise" zal, blijkens een bekendmaking van de Amerikaanse Marine, op 23 sep tember van de marinewerf te Newport te water worden gelaten. Het schip is uitgerust met acht kernreactors en zal nagenoeg onbeperkt in de vaart kunnen blijven. De „Enterprise" meet 85.350 ton en heeft een lengte van 335 meter. De be manning zal uit 215 officieren en 3.082 manschappen bestaan. De Chileense minister van Buiten landse Zaken, Ortubar Escobar, roerde in zijn rede voornamelijk economische vraagstukken aan. Om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen, voort vloeiend uit de onder-ontwikkeling van Latijns-Amerika, heeft dit gebied grote behoefte aan kapitaal, dat de internatio nale instellingen uit hoofde van hun statuten soms aarzelend of in beperkte mate ter beschikking stellen, aldus minister Ortubar Escobar. Zich recht streeks tot de Verenigde Staten rich tend, zei hy, dat het ogenblik is aange broken voor de grote republiek in het noorden om zich rekenschap te geven van de urgentie van dit vraagstuk en tot de oplossing hiervan bij te dragen met even grote edelmoedigheid als zij heeft betoond voor de opbouw van tal rijke Europese landen, waarvan er enkele tijdens de oorlog haar vijand zijn ge weest. Volgende week komen de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Cuba en de banden van dit land met de staten van het communistische blok ter sprake. Gisteravond werd een begin gemaakt met de behandeling van de Venezolaan se klacht tegen de Dominicaanse repu bliek die zal zaterdag zijn voltooid. De minister van Buitenlandse Zaken van de Dominicaanse republiek, Porfirio Herrera Baez, zei, dat de beschuldigin gen die zijn vervat in het rapport van de commissie van onderzoek van de O .A.S. niet zijn bewezen. Zoals bekend vormt dit rapport de basis voor de klacht tegen de Dominicaanse republiek, die door Venezuela wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de aanslag op president Betancourt. Venezuela eist toepassing van de sancties waarin het verdrag van de O.A.S. voorziet, namelijk volledige verbreking van de diploma tieke en economische betrekkingen. Herrera Baez verklaarde, dat Vene zuela „Moskouse methoden" gebruikt om gevangenen verklaringen af te persen. De beschuldigingen van Venezuela zijn kenmerkend voor een land dat ten prooi is aan interne spanningen, ten dele veroorzaakt door een economische in storting. De hemel behoede mijn land voor zulk soort democratie", aldus de Dominicaanse minister. Gezondheidscertificaat voor varkens uitgereikt Gisteren heeft te Boxtel de Commis saris der Koningin in Noord-Brabant, dr. C. N. M. Kortmann, het eerste ge zondheidscertificaat voor varkens uit gereikt aan de landbouwer J. Kroes uit Haps. Dit was een landelijke primeur voor de gezondheidsdienst voor dieren van deze provincie. Want naast de tbc- en abortus-bang-bestrijding onder het rundvee, werd de bestrijding van ziekten in de varkensstapel ter hand genomen. Thans is dus het eerste certificaat in Nederland uitgegeven. 410 bedrijven staan thans onder controle en 136 elite- bedrijven van sterzeughouders worden reeds certificaat-waardig geacht. De campagne, waarvoor in samenwer king met het Noordbrabants varkens- stamboek een vijfjarenplan is opgesteld, verloopt gunstig. Volgens de door des kundigen verzamelde gegevens wordt 25% van de varkens dood geboren, of sterft voordat de speenleeftljd gepas seerd ls.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1960 | | pagina 7