Baptistendominee Van 't Wout met tegenzin uit de Kongo vertrokken Sneekweek Geen relletjes bij jagersvolk van Bamboliivaar hij met zijn vrouw vijftien maanden ivoonde Rotterdamse antiquair als heler Een der modernste wereldhanen DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1960 (Van onze Groningse correspondent) Er zullen niet veel mensen zijn die met tegenzin en spijt in het hart de laatste maand de voormalige Belgische Kongo vaarwel hebben ge zegd. Onder deze weinigen neemt ds. G. van 't Wout, Nederlands Baptistenpredikant en zendeling, een eerste plaats in. „Als het alleen aan mij had gelegen", zegt de 35-jarige forse evangelist, die nu in Gasselterboerveensemond (Gr.) bij de familie Speelman zijn tropen- brons al aardig aan het verliezen is, „als het aan mij alleen had gelegen waren wij er nu nog". Zijn vrouw, mevrouw H. A. M. van 't Wout Bal, die enige weken eerder dan haar man in Nederland aankwam, beaamt dit spontaan en volmondig. Vele fouten gemaakt „Irema heette het ons toegewezen ge bied, een kleine 300 km bezuiden Stan- leystad, zoals u weet Loemoemba's poli tieke burcht. Decennia lang was daar geen Baptistenzendeling geweest en vijftien maanden hebben wij daar ge werkt om datgene wat er nog van restte, weer op te bouwen. Maar net nu wij verder wilden gaan, barstte de bom. Wij leefden tussen de Bamboli," zo vertelt ds. Van 't Wout, „het is een ja gersvolk. dat nog vrijwel geen contact heeft gehad met de blanke beschaving. Onze eerste werkzaamheden lagen op medisch terrein: tachtig procent me laatsheid is geen uitzondering daar in het oerwoud. Om van andere ziekten nog maar niet te spreken." Ds. van 't Wout moest de kerkelijke vergadering in het naburige Jakoesoe bijwonen. Daar hoorde hij (de onafhan kelijkheid was reeds enige tijd een feit) dat er gevaar dreigde en dat vele blan ken hun vrouwen en kinderen al naar huis hadden gestuurd. Van hoger hand kreeg ook hij bevel te vertrekken. Maar van relletjes en een dreigende houding had hij in het gebied der Bamboli nog niets gemerkt. „Laatste oordeel" De stammen ver van de wooncentra niet alleen ds. van 't Wouts Bamboli, maar, zoals hij van confrères hoorde, nagenoeg overal zagen met grote angst de onafhankelijkheid tegemoet. Die dag betekende voor hen in hun on wetendheid een soort „laatste oordeel". De wildste geruchten gingen rond: de gestorven dorpshoofden zouden opstaan tegen de blanken. Ja, aldus de dominee, men had al geld op hun begraafplaat sen neergelegd om ze de eerste tijd te helpen doorkomen! Anderen spraken van een grote aardbeving of brachten de dag, waarvan niemand het fijne wist. maar waarover hun ingeboren angst hun de afschuwelijkste tonelen voor- schilderde, in verband met de opstan ding. Sommigen smeerden bloed aan de deurpost. Zelfs de trommels zwegen des nachts vóór de onafhankelijkheid. Het was doodstil iedereen bleef binnen uit angst voor hetgeen er stond te gebeuren. Geladen sfeer Maar het was ook anders. „Op andere plaatsen hing een geladen sfeer. Men danste nachten lang. Soms schoot een in volle oorlogskleuren geschilderde krij ger mij aan: „Oeroehoe", zei hij dan (vrijheid) en ik moest dan onmiddellijk „Oeroehetto" antwoorden (onze vrijheid) Dat was gebeurd op zijn reis van de ker kelijke Vergadering terug naar zijn standplaats. „Op de pont was ik ook al bedreigd, maar dank zij de kapitein liep \et goed af." Natuurlijk heeft ds. Van 't Wout veel met zijn confrères, ook van andere rich tingen. over de onlusten gesproken. „Een der ernstigste oorzaken was wel de wei felachtigheid der blanken", zo had men Bonn drukt Iwan met de neus op de feiten (Van onze correspondent in Bonn) In een scherpe, nota welke giste ren te Moskou werd overhandigd heeft de Westduitse regering ge antwoord op de uitdagende Rus sische nota van 19 juli j.l., waarin gesproken werd over de bewape ning met Polaris-raketten van het nieuwe Westduitse leger. De Westduitse regering heeft afgezien van nationale strijdkrachten en heeft zich plechtig verplicht om haar legitieme verdedigingsbehoef te slechts in het raam van de defensieve NAVO te regelen, aldus de Duitse nota. In deze nota worden alle Russische beweringen en verwijten inzake de Polaris-raketten van de hand gewezen. Niets wijst er in de Russische nota op, aldus de Westduitse regering, dat Mos kou bezield is van de geest van vrede lievendheid en bereidheid tot begrip, welke volgens de Russische regering de Sovjetrussische politiek bepaalt. De dreigende toon van de Russische nota, de verhindering van de Pary'se topcon ferentie, het afbreken van de ontwape ningsconferentie te Genève en de Rus sische Kongoverklaring van 13 juli j.l. tonen aan, dat het er Rusland om te doen is onrust te zaaien en de bestaan de spanning in de wereld te verscherpen. Dit alles valt, volgens Bonn, dan ook niet te rijmen met de zogenaamde vreedzame coëxistentie waarvan de Rus sen zo de mond vol hebben. Bonn verklaart zich bereid tot een integraal gecontroleerde ontwapening. Zolang die niet bestaat voelt de West duitse regering zich gerechtigd de nood zakelijke defensiemaatregelen te nemen. Nog temeer daar een deel van de Sovjetrussische strijdkrachten op Duits grondgebied is gelegerd, waar zij ook het Oostduitse regime in het zadel houden en het communistische systeem in stand houden. Bonn eist tenslotte dat Moskou zijn vredeswil toont door het Duitse volk zijn recht op zelfbeschikking te geven, welke zal leiden tot hereniging van Duitsland. geconcludeerd. Hun relaties waren hele maal door angst bepaald. Daarom had den zjj zich bewapend en het zien van wapens deed een groot aantal situaties net verkeerd omslaan. „Daar komt nog by. dat er op de dag van de onafhankelijkheid eigenlijk niets gebeurde. Neen, niet bü de Bamboli in het bijzonder, maar overal. Het bleef zo als het was. Er werden geen promoties gemaakt of hogere plaatsen voor inlan ders ingeruimd. Dat was misschien wel verstandiger geweest." Gevaarlijke drank Een groot kwaad, dat sedert de onaf hankelijkheid het gebied is binnengeko men, is het drankmisbruik. „Onder de Belgen mocht geen palmboom gekapt worden," vertelde ds. Van 't Wout, „maar nu zie je ze overal langs de weg liggen. De inlanders kappen de palmen alleen voor de pit die boven in de kruin zit. Daar stoken zij een niet ongevaar lijk en zeer sterk brouwsel van. En met halfdronken Inlanders valt niet meer te praten". Ds. Van 't Wout sprak nog over het euvel der politieke agitatoren. „Eén keer was er een in ons gebied actief die de ergste dreigementen uitkraamde voor ieder die zich niet voor zijn partij (Loe moemba's MNC) wou uitspreken. Con tributies van nieuw geworven leden dronk hij op. Ik ben zelf naar Loemoem ba's kantoor gegaan en zij hebben een andere propagandist gestuurd". Over de communistische invloed zei de dominee: „Ik geloof dat het veel erger lijkt dan het is. Ja, in de steden zijn zij actief maar het moet niet ver ward worden met fel nationalisme dat nu overal weer de kop opsteekt. De wer kelijke boeman was het leger. Dat was altijd gebruikt om de stammen in de jungle in toom te houden en men was als de dood voor de soldaten. Misschien", zei ds. Van 't. Wout met een schamper lachje, „wilden de soldaten in een goed blaadje komen bij hun landgenoten door de blanken net zo te behandelen als hen." „Atayaka" De Van 't Wouts zitten eigenlijk te springen om weer terug te gaan. Voor lopig zal dat wel niet kunnen want pas schoorvoetend worden nu weer de eerste artsen toegelaten. En voordat protes tantse zendelingen hen volgen „Eén ding is mij opgevallen", zei ds. Van 't Wout, „wij waren de eerste Bap tisten die na zeker twintig jaar daar kwamen, maar een kleine kern van des tijds bekeerden bestond nog. Zij hebben mij „atayaka" genoemd (hij die einde lijk gekomen Is). Ik hoop, dat zij niet weer twintig jaar moeten wachten voor dat zij weer iemand „atayaka" zullen kunnen noemen. Inmiddels is er nog overal ook hier in Nederland veel werk te doen en dus zullen wij niet stil zitten. Maar wij willen wel graag terug. Dat staat vast. Inbreker leverde hem jmvelen en sieraden (Van onze Haagse redactie) „Deze man heeft twee jaar lang een bloeiend helersbedrijf gedreven en nu komt hij met opgestoken zeilen vertellen dat hij geheel te goeder trouw was. Maar in feite heeft hij op een schandelijke wijze actief er aan meegewerkt, dat de inbreker, die hem zijn buit leverde, zijn praktijken voortzette en uitbreidde". Aldus reageerde gisteren de procureur-generaal bij het Haagse Gerechtshof, mr. J. Zaaijer, op de verdediging van een 53-jarige Rotterdamse antiquair, die het Hof wilde doen geloven dat hij niet geweten heeft waar de juwelen en de gouden en zilveren sieraden vandaan kwamen, die een Rotterdamse inbreker hem leverde. Deze inbreker, een 44-jarige metaal draaier, heeft in de afgelopen twee jaar in Den Haag en Voorburg vol gens hetzelfde systeem niet minder dan 175 inbraken gepleegd, waarbij hij het speciaal voorzien had op juwelen en antiek. De man werd op 21 april j.l. door de Haagse rechtbank tot 2 jaar gevangenisstraf m.a. veroordeeld. Hij verklaarde destijds voor de rechtbank en ook gistermorgen voor het gerechts hof als getuige in de zaak tegen de antiquair dat deze heler niet alleen geweten heeft dat alle goederen van diefstal afkomstig waren, maar dat hij zelfs instructies had gegeven wat er bü voorkeur gestolen moest worden. In de dossiers bevindt zich voorts de verklaring van een Amerikaanse dame, die samen met de antiquair in Duits land is geweest. De antiquair had haar verteld, dat hij juwelen ging verkopen in Duitsland, welke hij in Nederland niet kwijt kon, omdat zij van diefstal afkomstig waren. ,,Dat heb ik zomaar gezegd, net zo als ik wel eens zeg dat bepaalde meu bels afkomstig zijn uit het paleis van de Duitse keizer", wierp de antiquair tegen. „Dat is heel iets anders", vond de president. „Volgens u", zei verdachte. „Rijke oom in Voorburg" De antiquair, die sinds de bevrijding een zaak drijft aan de Eendrachtsweg te Rotterdam, verklaarde dat de me- t'aaldraaier 2 jaar geleden voor het eerst bü hem binnen stapte met een aantal gouden munten. Later kwam hij regelmatig terug, met sieraden en antiek. Hü zei dat hij deze goederen had geërfd van een ryke oom in Voor burg. „Omdat ik hem volkomen ver trouwde schreef ik deze transacties nooit in m|jn register", aldus vi dachte. De inbreker bevestigde een rijke oom in Voorburg te hebben gehad, die echter onlangs is overleden. Maar hij had nooit gezegd dat de goederen daarvan afkomstig ware.n. Integendeel, de antiquair wist precies dat hij de „handel" stal. „Ik leverde de buit altüd gewoon bü hem in en hü gaf me er regelmatig geld voor", aldus de inbreker. De procureur-generaal achtte de he ling dubbel en dwars bewezen. De door de Rotterdamse rechtbank opgelegde straf van 2 jaar m.a. vond hü te laag. Inplaats daarvan eiste mr. Zaaüer 3 jaar gevangenisstraf m.a. De verdediger, mr. S. Roest Crollius, uit Den Haag, bepleitte vrüspraak, sub sidiair een veel lagere straf, omdat de antiquair ten gevolge van jaren lange ziekte een bewustzünsverlaging heeft en daardoor niet geheel toereke ningsvatbaar is. Pleiter achtte het ten- lastegelegde alleen op grond van de verklaring van de inbreker onvoldoende bewezen. Een verzoek om onmiddel- lgke invrüheidsstelling trok hü weer in, toen hü hoorde dat het Hof al uit spraak zal doen op maandag 22 augus tus a.s. Amerika geschrokken van coup in Laos De „New York Herald Tribune" noemt de gebeurtenissen in Laos „een bijzon der onaangename terugslag voor de anti-communistische zaak". „Het schynt ongelofelijk dat een op standig groepje van duizend man een staatsgreep kan ondernemen tegen een koninklijk leger van 30.000 man, ge traind door Amerikaanse en Franse of ficieren en gesteund door een brede stroom dollars uit de Verenigde Staten. Toch is dit hetgeen is gebeurd. Deze bijzonder onaangename terugslag voor de anti-communistische zaak zal zeker in Washington stemmen doen opgaan voor een nauwgezet onderzoek". Het blad herinnert eraan, dat de leider van de staatsgreep, kapitein Kong Lae, een neutralistisch Laos wenst, hetgeen im pliceert dat de militaire en politieke banden met de Verenigde Staten moeten worden verbroken en de coalitie met de communistisch georiënteerde Pathet Lao dient te worden hersteld. „Wanneer Koning Savang Vathana inderdaad de (een neutralistische poli tiek voorstaande) Prins Soevanna Phoe- ma als opvolger van Tiao Somsanith tot premier heeft benoemd, dan zullen de vreemdsoortige banden, die enkele ja ren geleden bestonden tussen Prins Soe vanna Phoema en zyn halfbroer, de z.g. rode Prins", Soevanna-Vong (de leider van de Pathet Lao) spoedig her steld zyn". „De klok schijnt te zijn teruggedraaid tot het punt waar de communisten in 1958 uit de regering werden gestoten. Wanneer de twee prinsen hun werk her vatten schynt het slechts een kwestie van tyd voordat de rode de boventoon zal voeren", aldus de New York Herald Tribune. Snel recht.... De Justitie van de staat Beieren is met zeer grote voortvarendheid opge treden tegen de 30-jarige Martin Fiedler die eind vorige week bij het Dachau- monument tegen de bewaarder had ge zegd: „Ze hebben klaarblijkelijk verge ten jou ook in de oven te stoppen". De man is zondag gearresteerd en dinsdag veroordeeld tot zeven maanden gevan genisstraf. Fiedler had eind vorige week een ge sprek met de bewaarder van het mo nument, Jacob Schweller, een man die acht jaar in Dachau gevangen heeft gezeten. Hij had gezegd dat hij wist waarover hy sprak, als zoon van een SS-officier. Inderdaad is Fiedler de zoon van een SS-officier die lange tyd in Dachau gestationeerd is geweest. Hij werd alleen veroordeeld terzake van belediging van Schweller. Derhalve is niet komen vast te staan of hy ook de man is, die dezer dagen op de mu ren van het crematorium, dat onderdeel van het monument is, hakenkruisen heeft geklad. K.N.A.C..SUCCES IN STRIJD TEGEN PARKEERPRIVILEGES De K.N.A.C. heeft een belangrijk succes geboekt in haar strijd tegen de parkeerprivileges. Deze strijd werd in dertijd aangebonden omdat bij Rijks diensten in Den Haag, bij gemeente huizen en andere overheidsvestigingen, verspreid door het land, onder wacht- verbodsborden in toenemende mate onderbordjes verschenen, die het par keren in exclusiviteit toestanden voor functionarissen van die betreffende in stanties. De automobielclub achtte dit discriminerend en ging in beroep bij de Kroon, toen de gemeente Den Bosch desgevraagd een dergelijk parkeerpri- vilege niet ongedaan wilde malcen. Op dit beroepschrift heeft de K.N.A.C. thans ee nantwoord ontvangen, waarin te lezen staat, dat dit soort parkeer privileges inderdaad niet aanvaard baar is en een wettelijke grondslag mist. Volgens de automobielclub moet deze uitspraak van de Kroon het einde betekenen van alle parkeerprivileges en de club zal verdere stappen onder nemen om dit einde zoveel mogelük te bespoedigen. Meer „Zonnehuixen" veer langdurig zieken Van 22 augustus tot 27 augustus wordt een collecte gehouden ten bate van de Vereniging „Het Zonnehuis", de vereni ging die christelüke verpleging In „Zon nehuizen" beoogt van langdurig zieken van alle leeftijden, ongeacht godsdienst of gezindte. Deze „Zonnehuizen" zijn speciale ziekenhuizen voor chronische patiënten. Thans zijn er vier van deze huizen. „Het Zonnehuis" te Beekbergen is het oudste en grootste. Het verricht zijn zegenrijk werk reeds 30 Jaar en telt 120 bedden. In 1950 werd te Schiedam een huis geopend, vooral bedoeld voor patiënten uit Zuid-Holland, de provin cie met de grootste bevolkingsdichtheid. Met ruim 50 bedden is dit huis veel te klein om in de behoefte te voorzien. Er wordt gewerkt aan plannen voor nieuw bouw met meer dan dubbele capaciteit. Dit laatste is eveneens het geval te Doorn waar het derde „Zonnehuis" in 1954 werd geopend en dat bedoeld is voor patiënten uit het centrum van het land. Met 50 bedden is ook dit reeds te klein gebleken. Verleden jaar werd een „Zonnehuis" te Roermond (voor Lim burg en Oost-Brabant) geopend, aan vankelijk voor de verpleeing van 25 langdurige zieken. Te Zuidhorn (Gr.) wordt gebouwd aan een huis in het noorden des lands, capaciteit 136 bed den. Het komt waarschijnlijk eind 1961 gereed. Tenslotte zün er plannen voor een „Zonnehuis" te Amstelveen, dus voor Noord-Holland. De Vereniging „Het Zonnehuis" is dus een grote landelijke vereniging die zich tot het uiterste inspant om haar doel, de verpleging van steeds meer hulpbe hoevende chronische lüders, te verwe zenlijken. De behoefte aan gespecialiseerde ver pleging van langdurige zieken in ons land is zeer groot. Het grootste deel dezer lijders (meer dan 20.000!) wordt thans onvoldoende verpleegd of ver zorgd op een onverantwoorde wüze. Er zün in Nederland nog te weinig goed ingerichte en sociaal ingestelde ver- pleeggelegenheden voor deze zieken. Vandaar dat het streven der vereniging „Het Zonnehuis" allerwegen grote waar dering ontmoet en vele vooraanstaande Nederlanders de Zonnehuis-collecte hartelijk aanbevelen. Polsstokspringers komen naar Leiden (Van onze atletiekmedewerker) Zoals reeds eerder bericht, organiseert de Leidse Atletiekvereniging De Bataven zondag 28 augustus op de sintelbaan in de Leidse Hout regionale wedstrijden. Speciaal het polsstokhoogspringen be looft een aantrekkelijk programma-on derdeel te worden. Het bestuur van De Bataven heeft namelijk de beste Ne derlandse polsstokspringers geïnviteerd. De eerste 4 meter-springer van ons land, de Maastrichtenaar Servée Wijsen van Kimbria, heeft de uitnodiging inmiddels geaccepteerd. Numero twee bij de Nederlandse kampioenschappen, de Leidenaar Rinus van Es (AV „Holland") zal trachten re vanche te nemen op de nationale record houder, die vorige maand te Eindhoven met een sprong van 4.01 meter Neder lands kampioen werd. Chris Gelens (K. en K.), alsmede de Hongaarse Hagenaar Otto Bagi (Trek vogels) en Hofstede van AAC hebben eveneens toegezegd te zullen komen. Voorts is er een koppelrace over 3000 meter, een evenement, dat maar zeer zelden voorkomt op de Nederlandse sin- telbanen. Koersen te Duindigt Verrassing van Quadrupes (Van onze medewerker) De Leidse heerrijder N. Doeven boekte gisteren te Duindigt een even mooi als verrassend succes met zijn fokprodukt Quadrupes. De rijder van de grote favoriet Vita Kinley, nl. Van Schijndel, maakte wat al te veel haast om zijn paard naar voren te brengen, hetgeen enige galoppades tengevolge had. Quadrupes, die steeds achter de leidende Thea Drabbe lag, ging in het rechte eind over de koploopster heen en Doeven stuurde zijn paard in 1.25.2 km.-tijd als eerste voorbij de rechter. Met een zeer sterke eindsprint ontnam Vita Kinley de tweede plaats aan Thea Drabbe. (Winn, f 16.20, pl. f S.1,0). Verder waren de uitslagen vry regel matig. Ylite Rose hield in de eerste draverü Yec op de tweede plaats en in de Nita K-prys bleef Youthful Nora Spencer de baas over Xiphon Hollan- dia. Eerenberg reed de lastige Van H in de Nonnie M-prys foutloos ter over winning vóór Washington, terwül W. Leeuwenkamp Winston Hanover met SPORTSPLINTERS Het Moskouse Torpedo heeft woens- na met de rust reeds een voorsprong te wers te München een grote overwinning (8-1) behaald op „München 1860". Bij de rust leidden de Russen reeds met 40. De Tilburgse ere-divisieclub Willem 2 heeft woensdagavond te Brussel een 13 overwinning behaald op de Belgi sche ere-divisieclub Anderlecht. Fortuna 7>4 (Geleen) heeft te Eijs- den een 51 overwinning behaald op de nieuwe Belgische ere-divisieclub Patro, namet de rust reeds een voorsprong te hebben gehad van 20. Jan van Geen, vele jaren midvoor van Scheveningen-Holland Sport, die voor het komende seizoen geen semi- profcontract aangeboden kreeg, zal dit jaar uitkomen voor de vereniging ADS. ADS speelt in de le-klasse van de Afd. Den Haag van de KNVB. A very Brundage, de voorzitter van het IOC is gistermiddag in het van de hitte broeiende Rome aangekomen. Bij een geïmproviseerde persconferentie op het vliegveld Ciampino verklaarde hy dat er van de geruchten als zou hy zyn functie neerleggen, niets waar is. Brun dage zei „Ik heb nooit over weggaan gesproken, ik verlang slechts naar een beetje meer vrede en rust". De Libanese winkelier Fahrel- dine abd el Mouniem is gisteren met succes over Het Kanaal gezwommen. Gestart te Cap Gris Nez stapte hü 12 uur en 56 minuten later bij Dover aan wal. Hairos II op Roosevelt Raceway Hairos start als vierde De Roosevelt Raceway, waarop za terdagavond Willem Geersen en Hai ros II een poging zullen ondernemen het wereldkampioenschap op hun naam te brengen, is één van de mo dernste banen in de wereld. Pas in 19I{0 werd met de aanleg van de 80If m. lange baan en da daarbij behorende accommodatie begonnen, maar een maal gestart, overtroffen de uitkom sten de toch al hoog gestelde verwach tingen volkomen. Om de steeds toe nemende stroom van bezoekers te kun nen blijven ontvangen, waren binnen enkele jaren reeds uitbreidingen nodig, doch aan deze lapmiddelen werd in 1956 een einde gemaakt door een enorme verbouwing, die niet minder dan 18 miljoen dollar heeft gekost. Het resultaat was verbluffend. Er kwam een in vele etages gebouwde tribune, een restaurant met 1250 plaat sen, een café, snackbars, verpozings ruimten, kortom één der modernste installaties was verrezen om tussen de 50 en 60.000 toeschouwers te kunnen bevatten. Niets is nagelaten het publiek alle comfort te bieden dat maar mo gelük was. Op 3 augustus 1957 werd de baan heropend en reeds 14 dagen later passeerden op één avond ruim 50.000 betalende bezoekers de loketten. De draversbaan wordt door 1632 schynwerpers beschenen, maar boven dien zorgen nog eens 192 lampen op het dak van de tribune voor een compleet daglicht in de laatste rechte lün. Be halve de fotofinishapparatuur beschikt de baan over een aantal filmcamera's, die vanuit vaste punten het gehele ver loop van iedere koers vastleggen. Bin nen enkele minuten kan deze film voor de wedstrijdleiding worden vertoond en is daarbü voor klachten over hinder- lyk rijden en allerlei andere incidenten tüdens de draverü een prachtig hulp middel ,dat al onschatbare diensten heeft bewezen. In verband met de geringe lengte van de baan (804 meter) is het aan tal startende paarden in ieder num mer beperkt tot 8, die volgens hun gewonnen bedragen en records in be paalde klassen worden ingedeeld. Door dit systeem zyn de onderlinge krachts verschillen zo gering, dat niet minder dan 60 van de races met minder dan een halve lengte verschil wordt gewonnen, een percentage dat door geen land ter wereld wordt behaald. In deze enorme ontwikkeling van de drafsport in Amerika valt echter te betreuren, dat de zuivere draver hoe langer hoe meer op de achtergrond wordt gedrongen en zich nu reeds over vleugeld ziet door de pacers of telgan gers, weliswaar ook paarden van het draverras, doch die hun benen niet diagonaalsgewys verplaatsen, maar evenwydig. De oorzaak hiervan schuilt in het feit, dat de pacers vrüwel nim mer fouten maken en zelden of nooit uitgeschakeld worden, waardoor de uit slagen zeer regelmatig zün- De voor keur van het spelend publiek gaat naar dit soort koersen en daar dit op de Amerikaanse banen in alle opzichten koning is, bestaan de programma's reeds voor 80 uit nummers voor telgangers. Dit heeft er reeds toe ge leid dat de Amerikaanse draver op de wereldmarkt veel terrein heeft ver speeld en een symptoom daarvan was vorig jaar de overwinning van de Franse crack Jamin in hetzelfde kam pioenschap, de eerste overwinning van autostart in 1.22.4 deed zegevieren. Hier fouteerde Ville France meerdere malen en Volann O werd tweede. In de internationale draverü volgde Jan de Vlieger met Sammy Mars Trudi Trothan (Eerenberg) als een schaduw, doch zün aansporingen brach ten hem niet verder dan de tweede plaats achter de in 1.23.2 als eerste eindigende Trudi Trothan. De favorieten Phrolic en Loyal won nen hun rennen en bü de amateurs zegevierde Lips, die gedurende het ge hele parkoers de pace aangaf met zyn paard Wurftaube. De uitslagen lulden: Mlnouche-prljs: 1. Phrolic (H. J. v. d. Kraats); 2. Parnassian; 3. Country Girl. Tot.: win. f. 1.50, pl. 1.30, 2.20, 'koppel 7.30, cov. 5.50. Rosjanara-prijs: 1. Loyal (A. W. van Dijk); 2. Manitoba; 3. Montezuma. Tot.: Win. 2.60, pl. 1.50, 2.80, koppel 10.60, cov. 4.50. Douce France-prljs: 1. Wurftaube (M. Lips); 2. Leone; 3. Sans Valeur. Tot.: win.: 4.40. pl. 2.30, 2.koppel 9.80, cov. 4.40. DE DRAVERIJEN Nerva-prijs: 1. Ylite Rose (A. Th. KniJ- nenburg (1.30.-); 2. Yec; 3. William Ere bus S. Tot.: win. 2.-; pl. 1.10, 1.10; kop pel 2.20; cov. 3.10. Nita K-prijs: 1. Youthful Nora Spen cer (Van Dooyeweerd) (1.27.2); 2. Xiphon Hollandia; 3. Xitty Erebus. Tot.: win. 1.40; pl. 1.20, 1.60; koppel 3.60; cov. 3.70. Nonnie M-prijs: 1. Van H. (F. J. Ee renberg) (1.26.3); 2. Washington; 3. Wo- dan. Tot.: win. 2.30, pl. 1.80, 1.80, koppel 5.10; cov. 2.90. Nora B-prijs: 1. Winston Hanover (W. Leeuwenkamp) (1.22.4); 2. Volann O; 3. X Pluto. Tot.: win. 2.30, pl. 1.90, 2.40; koppel 17.50; cov. 6.90. Nevada L-prlJs: 1. Quadrupes (N. Doe ven) (1.25.2); 2. Vita Kinley; 3. Thea Drabbe. Tot.: win. 16.20; pl. 3.40, 1.50; koppel 10.30; cov. 3.50. Notekraker S-prijs: 1. Trudi Trothan (F. J. Eerenberg) (1.23.2); 2 Sammy Mars; 3. Gao B Tot win. 4.30; pl. 1.50, 1.40; koppel 2.30, cov. 3.90. Totalisator-omzet f. 84.527,50. Hairos II kreeg op de Roosevelt- baan in Westbury zomaar van Mary Luie een Edammer kaasje aangeboden, en. nog wel op een presenteerblaadje. De hengst liet zich voor de grote race op z™dag a.s. niet omkopen! Of zou de kaas te zwaar op zijn paardemaag liggen? een in het buitenland gefokt paard in Amerika. De kansen voor Geersen met Hairos II liggen dan ook niet ongunstig, doch de concurrentie is zeer sterk. Een historische büzonderheid is, dat op hetzelfde terrein waar de Roosevelt Raceway is gelegen in het begin van de 17e eeuw de Friese en Hollandse harddravers reeds hun wedstrijden lie pen en daarmee waarschijnlyk de basis hebben gelegd voor de later zo gigan tische Amerikaanse draverfokkery en sport, die thans, mede dank zü het inslaan van andere wegen, grootser en bloeiender is dan ooit in de geschiede nis het geval is geweest. De loting De loting had het volgende resultaat: 1. Silver Song (V.St.); 2. Durban Chief (N.-Zeeland)3. Tie Silk (Canada); 4. Hairos II (Ned.); 5. Iton (Oosten rijk); 6. Tornese (Italië): 7. Icare IV (Italië); 8. Crevalcore (Italië). De loting werd verricht door gene raal Ottavio Girogi-Montfort, president van de vereniging van Italiaanse dra verfokkers. (Van onze zeilmedewerker) Inktzwarte wolken hingen drei gend boven het Snekermeer op de voorlaatste dag van de Sneekweek. Men kan wel zeggen, dat heel Sneek op en om het meer verkeer de, want volgens traditie was het „Hurdseildey". Overigens werd de wind sterk door de niet uitbarstende bui be- invloed, want deze was zeer onsta biel. Op een zeker moment was er zelfs een schifting van 180 graden. Het spinnakerrak veranderde daar door ineens in een kruisrak. De meeste belangstelling ging ook nu weer uit naar de teamwedstrijd Holland Friesland in de Regenbogen. Al direct was E. K. Hoekstra in gevecht met ir. G. A. Bakker van het Hollandse team en J. Alberda met G. OomS wisten zich tot koplopers voor de Friezen op te werpen. Jack de Wilde hield intussen F. P. Bos, J. Huisman en Kryn Tol (allen Holland) in bedwang. Maar door de windschiftin- gen werd de volgorde toch weer steeds ingrypend veranderd. Door een bak boord-stuurboord-kwestie moest A. Ge- buis (Holland) uit de strijd. Even kwam F. P. Bos (Holland) door een zeer gun stige slag op kop te liggen voor G. Ooms, E. K. Hoekstra en J. Alberda. Toen echter viel de wind geheel weg en dreig de een bui of windhoos de zaak te ver storen. Gelukkig echter vond dit niet plaats en toen de wind eindelyk weer doorzette, konden Hoekstra en Ooms aan F. P. Bos de spiegel laten ziey, Kort voor de finish was er om de 3e, 4e en 5e plaats nog een spannend gevecht. Ach ter Hoekstra en Ooms (beiden Fries land) finishten vervolgens ir. G. A. Bakker (Holland), J. Alberda (Fr.), F. P. Bos (Holland), J. Huisman (Hol land), mr. A. v. d. Werf (Fr.), K. J. Tol (H) en J. de Wilde (Fr.). De vandaag behaalde punten waren Holland 22, Friesland 32.1, zodat thans de stand is: Friesland 61.2 punten tegen Holland 48 punten. In de open wedstry- den zyn thans C. de Haas in de Vrij- heidsklasse, K. Husslage in de Olympia- jollen en Ulrik Jager in de Flying Dutch- manklasse nog steeds ongeslagen. In de open wedstryd van de Regen bogen nam in het eerste rak E. K. Hoek stra de leiding en ondanks het feit, dat de wind vooral nu zeer veel kuren ver toonde, wist hij steeds voor te blijven. In tweede positie kwam Tom Zwart, die voor de winddraaiing ruimschoots goed hoogte had gezocht, hetgeen hem, toen dit rak een kruisrak werd, zeer te stade kwam. Maar later kwam weer de sterke C. J. de Jong opzetten en hoewel hij Hoekstra niet meer bedreigen kon, werd hij toch een goede tweede. Als derde kwam J. de Wilde door de lün vóór mr. A. v. d. Werf. In de Valkenklasse kwam een outsider als eerste door de finish vóór mr. R. Mulder, hoewel het verschil slechts enkele centimeters bedroeg. Het was H. R. Schaap die het genoegen smaakte de eerste plaats bü de Valken weg te slepen. Verdere uitslagen: Teamwedstrüden Pampusklasse: Hol land 14 punten: Friesland 22.1 punten. Idem 22 m2 klasse: Holland 13 pun ten: Friesland 22.1 punten. Idem Vryheidsklasse: De Kaag 9 punten: Friesland 10.1 punten. Idem Valkenklasse: Holland 21.1 pun ten; Friesland 15 punten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1960 | | pagina 4