SUNIL In Leiden moeten alle kappers met vakantie Noodlanding in Amsterdams weiland Ex-landstormsoldaat neemt het eommando over in Legermuseum WITTER DAN DE WITSTE HAAN SUNIL WAST STRALEND WIT In Valkenburg legden vanmorgen 69 Marine-officieren de eed af Kerkelijk Leven A. C. Paardekoper in zijn element Opgericht 1 maart 1860 Donderdag 18 augustus I960 Tweede blad no. 30128 Stralend wit wordt uw wasgoed met Sunil. Bleken en blauwen mag u overslaan. U wast minder, u spoelt minder, u wringt min der. Uw wasgoed slijt dus minder! U - en honderdduizenden andere huisvrouwen - merken direct dat het hemelsblauwe Sunil tegelijk het modernste en het degelijkste wasmiddel is. De mooiste witte haan verliest het van uw stralend witte was! C4\ 4vM/ 'vyt Het extra voordelige drielingpak bespaart u elke keer geld crs»urrv»'tMirfA>*4sr «■■K. "-nf f* BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN GEBOREN. Abraham Johannes, zn. van W. Godküjn en W. L. Brakeli; Johanna, dr. van J. van Helden en J. C. Vermeulen; Johannes Cornells, zn. van J. M. J. Visser en J. F. Philippo; Maria Johanna Agnes, dir. van C. L. van Leeuwen en W. M. van Stljn; Stella, dx. van W. van den Bos en L. M. V. Sparreboom; Catharlna Elisabeth, dr. van P. J. Vosmeljer en C. O. M. Goossens; Elisabeth Catharlna, dr. van P. J. Vos- meijer en C. C. M. Goossens; Koen, zn. van C. Starre en C. van der Kooy; Jacque line Hendrlka Antonetta, dr. van A. C. Labordus en M. van der Burgh. GETROUWD. H. J. Vos en H. J. Phlllpsen; R. Besan- 5on en M. J. van Buren. OVERLEDEN. J. van Os, 69 Jaar, wed. van K. van Etfk. Terwijl regen kletterde op hangar Een Oegstgeestenaar, de heer J. M. F. Verhoef, die als passagier met een Schiedamse vriend in de Piper Cup PH- UCX van het Rotterdamse vliegveld Zestienhoven op weg was naar Texel, heeft gisteren omstreeks het middaguur een noodlanding moeten meemaken. Wegens benzinegebrek moest de vriend, de sportvlieger J. R. van Bennekum, di recteur van een Rotterdams havenbe drijf, uit voorzorg zyn toestelletje aan de grond zetten in een weiland aan de Zui derzeeweg in Schellingwoude, ten noor den van Amsterdam. Het liep allemaal goed af. De beide inzittenden kregen geen letsel en het toestel - eigendom van de Nationale Luchtvaartschool - bleef onbeschadigd. De Rijksluchtvaart dienst gaf de piloot later toestemming om van het weiland ook weer op te sta gen. De Nationale Luchtvaartschool zal een onderzoek instellen naar de oorzaak van het benzinegebrek. Onmiddellijk nadat de heer Van Ben nekum het toestel aan de grond had gezet en hij en de heer Verhoef (links) uit het toestel waren geklauterd, was er een verslaggever (rechts) aanwezig om inlichtingen te vragen. Rechter bekrachtigt verordening Weigeraar gedwongen meteen te sluiten (Van onze Haagse correspondent) Voor de vice-president van de Haagse rechtbank, mr. H. K. A. Stoffelsdiende gistermiddag een civiel proces in kort geding, dat de afdeling Leiden van de Nederlandse Kappersbond had aange spannen tegen een Leidse kapper. Deze dameskapper iveigert, tezamen met een aantal collega's, zich neer te leg gen bij de verplichte vakantiesluiting, die in Leiden lcrachtens gemeentever ordening is ingesteld. Het bestuur van de Afd. Leiden van de Ned. Kappers Bond stelde zich gis termiddag by monde van de Leidse pro cureur mr. A. J. Sormani op het stand punt dat deze kapper, door zijn zaak geopend te houden, schade berokkent aan de collega's, die zich wel aan de vakantieregeling houden en dat hij zich zodoende schuldig maakt aan een on rechtmatige daad. Eisers vroegen een gerechtelijk vonnis, waarin hem gelast wordt zijn zaak een week te sluiten, op straffe van een dwangsom. Namens de gedaagde zette de Leidse procureur mr. W. B. Heskes uiteen, dat de verplichte vakantiesluiting is afge dwongen door een kleine meerderheid van de Leidse kappers, welke bijna ge heel bestaat uit herenkappers. De heren kapperszaken zijn meest eenmansbedrij ven en de verplichte vakantiesluiting is alleen voor hen aantrekkelijk. De da meskappers voelen er niets voor, omdat zij veel personeel plegen te hebben, dat zij ook vrij moeten geven in de bewuste week, terwijl voor het personeel meestal al een aparte vakantieregeling is getrof fen. De meisjes laten zich namelijk veel al liever ontslaan dan dat zij afzien van hun vakantie met verloofdes en derge lijke. Trouwens, nadat voor de verplichte vakantieregeling een kleine meerderheid gevonden was, hebben vele voorstem mers zich later weer bedacht, aldus mr. Heskes, maar de gemeenteverordening is desondanks een feit geworden. Mr. Heskes voerde aan, dat de ver plichte vakantiesluiting voor kappers in slechts drie plaatsen in ons land is doorgevoerd. De Algemene Ned. Kappers Bond acht de verplichte sluiting ook on billijk tegenover de dameskappers, aldus mr. Heskes, en eigenlijk rebelleert de af deling Leiden dus tegen het algemeen bestuur, door de verplichte sluiting toch door te voeren. Geen concurrentie Tenslotte voerde mr. Heskes aan, dat de dameskappers, door open te blijven, onmogelijk schade kunnen berokkenen aan de vakantiehoudende kappers, om dat dit vrijwel allen herenkappers zijn, die dus geen enkele concurrentie onder vinden van de dameskappers. In zijn re pliek verklaarde mr. Sormani, dat de meerderheid voor sluiting 86 procent be droeg van alle Leidse kappers en dat zich daaronder talrijke dameskappers bevinden. De actie tegen de verplichte sluiting is door de Kamer van Koophan del, nadat een onderzoek was ingesteld, dan ook als een „wilde actie" bestem peld. Mr. Sormani herhaalde, dat het als onrechtmatig beschouwd moet worden, dat de gedaagde en consorten het be sluit van de meerderheid naast zich neerleggen, nog helemaal daargelaten dat zij de gemeenteverordening overtre den. Dat is een (economische) straf rechtelijke kwestie, die in dit civiele pro ces niet in het geding komt. In zijn vonnis kwam de president tot de conclusie, dat de gedaagde zelf er kent zich niet aan de verordening te hebben gehouden. Met eiseres is de pre sident dan ook van oordeel, dat er col lega's benadeeld zouden zijn. Weliswaar heeft gedaagde aannemelijk kunnen maken, dat hij een aantal dameskappers vertegenwoordigt, maar dat is niet vol doende. De president hield de wenselijk heid van de bestaande regeling buiten zijn beoordeling, maar gelastte gedaagde onmiddellijk zijn zaak te sluiten op straffe van een dwangsom van vijfhon derd gulden per dag. De 125 gulden proceskosten zijn geheel voor rekening van de gedaagde. Terwijl de regen hedenmorgen neer kletterde op het dak van de kolossale hangar in het Marinevliegkamp Val kenburg, legden 69 beroepsofficieren en officieren behorende tot de Koninklijke Marine Reserve de eed van trouw aan de Koningin, gehoorzaamheid aan de wet en onderwerping aan de krijgs tucht af. De beëdiging werd afgenomen door de commandant van het vlieg kamp, kapitein ter zee vlieger J. C. Petschi. Na de inspectie van de opgestelde troepen heette kapitein ter zee vlieger Petschi schout-bij-nacht C. P. van den Berg, hoofd intendance Zeemacht en kapitein ter zee C. F. G. Thoms, ver tegenwoordiger van de vlagofficier materieel welkom. In een korte toe spraak legde de commandant de te beëdigen officieren de betekenis van de eedformule uit. Hij nam hierna alle officieren persoonlijk de eed af. In verband met de slechte weersom standigheden moest de parade xoorden afgelast. De foto werd genomen op het mo ment, dat luitenant ter zee van vak diensten der tweedeklasse W. H. Oort uit Katwijk aan den Rijn de eed aflegt in handen van kapitein ter zee vlieger Petschi. De dei de van links op de eer ste rij is luitenant ter zee van vakdien sten der tweedeklas P. C. Mul uit Was senaar. Links op de tweede rij (gedeel- arts der tweedeklasse K.M.R. R. telijk zichtbaar) de luitenant ter zee Vink uit Leiden. Tot de beëdigde offi cieren behoorde ook de op deze foto niet zichtbare luitenant ter zee van de technische dienst der derdeklasse K.M.R. P. H. Huisman uit Noordwijk aan Zee v'Foto L.D./Holvast). GEREF. KERKEN Beroepen te Oppenhulzen E. Groenen- berg, kand. te Ommen. Aangenomen nr Tulndorp-Oostaaan J. Dijk te Parama ribo. Eerstejaars-dagen 5 tot 7 september De Leidse Universiteit zal van 5 tot 7 september in het teken staan van de aankomende studenten, die door de rec- tor-magnificus, prof. mr. J. V. Rijpperda Wierdsma persoonlijk welkom geheten zullen worden. De nieuwelingen in het universitaire milieu zullen daarna wor den ingeschreven in het Album Studio- sorum. Hoogleraren en leden van de we tenschappelijke staf zullen uitvoerig over de gekozen studierichting vertellen. Ook de verschillende studentenorganisaties zullen gereed staan voor het verstrek ken van inlichtingen, terwijl studenten decanen, -pastores en -artsen over aard en doel van hun werk uiteenzettingen zullen geven. De eerstejaars-dagen van gen aan op maandag 5 september des morgens om 11 uur. De heer Paardekoper, die sedert zyn gymnasiumjaren steeds hevig geïnteres seerd is geweest in militaire geschiedenis en uniformkunde een flinke biblio theek thuis getuigt van deze liefhebberij zag in de vrijkomende functie een positie, welke geheel gelegen was op het gebied van zijn belangstelling. Boven dien is hij door zijn vriendschap met de familie Lunsingh Scheurleer geïnfec teerd door hun liefde voor kunst en ge schiedenis. Een en ander maakte hem bijzonder geschikt voor het commando, dat hij met ingang van 26 augustus offi cieel krijgt te vervullen. Reeds van juni af is hij al in het mu seum werkzaam en hij is er nu al door bezeten. Hij sleepte ons mede naar de waarlijk bijzonder fraaie binnenplaats: „Nog volkomen intact. Puntgaaf uit de zeventiende eeuw. Zag u ooit zoiets. De Amerikanen, die hier komen staan stom verbaasd", zegt hij vol vurig enthou siasme. „En wat een gebouw. Schitterend ge woon. Heerlijk om hier te werken". „Komt u ook in Leiden wonen?" De heer Paardekoper woont thans nog aan de Statenlaan te Den Haag. „Dat was een uitdrukkelijke voorwaar de. Maar ze maken hier in de buurt, aan het Stationsplein, toch fraaie flats. Misschien is het wat. Alleen .wanneer zijn zij klaar?" Men mag dan nu aan de voorbereidin geen begonnen zijn en de eerste paal van dit gebouw zal over enkele weken de grond ingaan, wanneer ze klaar zijn? We konden het niet vertellen. We ge loven trouwens ook niet, dat het nodig is. De heer Paardekoper komt er heus zelf wel achter Zware training Maar de bevrijding kwam. En iedere valide man meldde zich. Zij werden op geleid door de beroemde Ghurka's. Een zware training, maar de taak, die op Java te wachten stond, was ook zwaar. Toen dit opgeleid contingent op het punt stond in te schepen naar Indonesië, moest de heer Paardekoper uittreden. Hij had zich opgegeven voor bijzondere diensten en de Commissie Agerbeek, die opdracht had gekregen orde op zaken te stellen op Java, meende van zijn dien sten gebruik te kunnen maken. In zes dagen tijd zat hy in Oost-Java. Het was toen maart 1946. Maar helaas, de En gelse commandant in Soerabaja weiger de de heer Paardekoper zyn opdracht te laten uitvoeren. Derhalve trad hy in dienst van het tydelyk bestuur en organiseerde het Bureau van Arbeid van het Departe ment van Sociale Zaken. In een later stadium werd hy benoemd tot vertegen woordiger van laatstgenoemd departe ment voor de gehele provincie Oost- Java. Enthousiasme Zodra de toestand zulks mogeiyk maakte, werd met de wederopbouw van de Besoeki Tabak My. een vyftal on dernemingen omvattende een aan vang gemaakt. „Wat een heeriyke tijd was dat. Wat een ongekende geestdrift en een verwarmend enthousiasme. We hebben gewerkt als paarden, maar het was verrukkelyk. Ik word gewoon weer lyrisch als ik erover begin. We dachten toen werkeiyk, dat het land daar weel een schitterende toekomst tegemoet ging. Met zo'n elan, met zo'n werklust". Helaas, de geschiedenis heeft anders getoond. „Het was niet gemakkelyk. Slechts een vyftal mensen van onze maatschappy had de kampen overleefd. Maar we hebben enkele stoere kerels uit de Mariniers Brigade kunnen aantrek ken. Het werden eersteklas planters en zy werkten ongelofeiyk hard". In die uitstekende sfeer werd verder gewerkt. De heer Paardekoper werd hoofdadministrateur en vertegenwoordi ger der directie. Hy heeft de prettigste herinneringen aan die tyd, welke ein digde in 1950, toen hy naar Nederland repatrieerde. Gemeentedienst Hy keerde niet meer terug naar In donesië, maar aanvaardde in 1953 een werkkring by de gemeentesecretarie in Den Haag, afdeling Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, waar hy tot eind mei werkzaam is gebleven. Maar hoe komt men dan in een Le germuseum terecht? Heel gewoon, door te solliciteren op een advertentie in de krant. Daarin werd een opvolger gevraagd voor de thans 74-jarige brigade-generaal tit. der Artillerie b.d. C. A. Hartmans, die de tyd acht gekomen om het wat rustiger aan te doen. Twintig jaar heeft hy zyn beste krachten gegeven aan het Museum. Hy heeft het meegemaakt, dat in de oorlog kasteel Doorwerth by Arnhem waar HAAGS DIRECTEUR VOOR LEIDS MUSEUM (Van een onzer redacteuren) „Komt a maar meteen. Als gevolg van deze dringende uitnodiging tot onmiddellijke actie aan de andere kant van de telefoon lijn waren wij gistermiddag spoedig op weg naar het Pesthuislaantje. Via het rustieke houten bruggetje en na een flinke wandeling door de eeuwenoude hallen van het .sfeer volle Pesthuis kwamen wij eindelijk achterin dit kolossale gebouw in de Regentenkamerwaar wij kennis maakten met de man, die vanaf 26 augustus a.s. het commando zal voeren over een legertje van onge veer 25 man personeel in het Leger en Wapenmuseum Generaal Hoe- Ier". Al spoedig waren wy met de heer A. C. Paardekoper in een zeer levendig ge sprek gewikkeld, waarby uiteraard zyn levensloop als uitgangspunt gold. Maar het was niet altyd gemakkelijk deze draad vast te houden, zeker niet, toen wy in de z.g. „Indische tyd" van de heer Paardekoper terecht waren geko men. Na in zyn geboorteplaats Den Haag het gymnasium te hebben door lopen was de 21-jarige A. C. Paarde koper in 1928 n.l. als stafgeëmployeerde by de Besoeki Tabak Maatschappy N.V. naar het voormalige Nederlands-Indië vertrokken. De jaren ebden daar rustig voort tot die verschrikking uitbrak, welke de geschiedenis is ingegaan als Wereldoorlog no. 2. De Besoeki-employé Paardekoper nam dienst in Nederland was hy wegens zijn ogen afgekeurd als landstormsoldaat. Als zodanig werd hy krygsgevangene. Over de jaren, die daarop volgden in de Jappenkampen in Siam, kan men wellicht beter zwijgen. De heer Paardekoper heeft persoonlyk kunnen getuigen van de echtheid van een film als „The river Kwai", waarin de ellende van het werk aan de „Doden- spoorweg" in al zyn verschrikkelyke realiteit prachtig werd gereconstrueerd. nog een groot gedeelte van de verzame ling was ondergebracht aan stukken werd geschoten. „Welk een knap verza melaar is de generaal, want als men thans de collectie ziet, is deze ondanks (Foto L.D./Holvast) dat vérlies in de oorlogsjaren veel gro ter. En vergeet niet de enorme bedragen welke we thans voor stukken moeten be talen!", zo werd ons voorgehouden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1960 | | pagina 3