DU De enige zeeploze toiletzeep in Nederland Met een enkel woord Agenda h DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1960 Conclusies (Van onze t.v.-medewerker) De conclusies over het KRO-program- ma van gisteren zijn vlug getrokken voor zover het de delen betreft, die in de sfeer der culturele ontspanning lagen. Daar was in de eerste plaats de komische opera van Donizetti „De liefdesdrank". Wy hadden gedacht, dat het een trak tatie zou worden voor liefhebbers van opera en voor die van het marionetten theater, maar onze eindindruk is, dat slechts zij, die beide kunstvormen min nen, er verrukt over kunnen zijn. Niet tegenstaande prima uitvoering bleef de muziek door de mechanische actie niet geheel boeien. Men miste teveel het menselijke element. Maar voor de tech nische prestatie niets dan lof! Het Spaanse danspaar, dat zich even eens intens met de liefde bezig hield, leverde vooral als duo prachtige pres taties. De regie streefde naar onze smaak te uitdrukkelijk bijzondere effecten met de begeleiders na. Iets uitvoeriger moeten we ingaan op de andere onderdelen. De heer Neuman leverde weer eens een buitenlands over zicht. Hij doet dat aan de hand van aantekeningen uit het hoofd. Hij liet echter een paar steken vallen, waardoor de nauwkeurige luisteraar niet bevredigd raakte. Hij roerde bijvoorbeeld een twee slachtigheid tussen Eisenhower en Her ter aan, maar kwam aan het standpunt van Hertre niet toe. En dit leek niet de enige lacune. Niettemin lagen er ver standige gedachten in zyn causerie ver borgen, waarbij echter de vraag rees, wat deze toespraak geschikt maakte voor t.v. (een paar fotoflitsen redden de zaak niet) en waarom het onderwerp was zo als het luidde. Er zijn toch belangrijker en vooral groter dingen dan schermut selingen in een rechtszaal gaande. De epiloog kwam voor rekening van kapelaan Brans, die teruggreep op het zondagse forum „Welbeschouwd". We moeten aannemen, dat de geestelijke zondag niet zelf heeft geluisterd, want zijn betoog had met de forumbeschou wingen weinig van doen en gaf er vol gens onze herinnering een vertekend beeld van. Er^ is zondag bü ons weten geen woord gévallen in het kader van het slechten van de zuilen, waardoor de indruk zou kunnen ontstaan, dat het menseiyk geweten maar tegeiykertyd van de tafel kon worden geveegd. Onze conclusie moet helaas luiden, dat hier niet met de nauwkeurigheid, die de ver- antwoordeiykheid eist, is tewerk gegaan. Britse havenstakers gebeten op bond Na bekendmaking, dat de vakbonds- verte,genwoordigers een aanbod tot loonsverhoging met elf shilling per week hebben aanvaard, hebben woedende lei ders van de havenstaking in Londen gis teren gedreigd een havenstaking over het gehele land te zullen uitlokken. Een symbolische staking van 24 uur door negenduizend Londense havenwer kers leidde woensdag tot een luidruch tige climax, toen vijfhonderd stakers op marcheerden naar het Londense hoofd kwartier van de vakbond van transport- personeel, waar het vakbondsbestuur be raadslaagde over het ontvangen aanbod. De stakers, die een loonsverhoging van vyfentwintig shilling eisen, zwaaiden met spandoeken en schudden de vuist tegen leden van het bestuur die zij er van beschuldigden hen te hebben „ver kocht". De secretaris van de vakbond zette te genover de stakers uiteen, dat het ver kregen resultaat het beste was dat op dit ogenblik kon worden bereikt. Onder luid gehoon van de stakers trok hij zich in het kantoorgebouw terug. Een grote oceaanstomer van de Cu- nard Line, de 22.000 ton metende „Ca- rinthia" kon gisteren niet naar Canada vertrekken wegens een tekort aan be manningsleden. De maatschappij had nog steeds hoop, dat de „Queen Elisa beth" vanochtend Southampton zou kunnen verlaten. Een ander Cunard- schip, de 21.600 ton metende „Saxionia" slaagde erin te vertrekken na mislukte pogingen van de stakers om de beman ning te beïnvloeden. Verwacht wordt dat ook de „Britannic" (27.000 ton) morgen met 900 passagiers van Liverpool naar New York zal kunnen gaan, evenals de „Empress of England", 25.500 ton, van de Canadian Pacific, waarvoor ongeveer 1.000 passagiers hebben geboekt. Sinds het begin van de staking zijn er 1108 schepen uit Engeland vertrokken en 94 opgehouden. Westelijke propaganda De nieuwe Sovjetrussische ambassa deur in Havanna, Koedriavtsef, heeft verklaard dat berichten als zouden Rus sische technici in groten getale uit China zijn vertrokken wegens een ver slechtering van de betrekkingen tussen beide landen, „imperialistische propa ganda" zyn. De technici zijn terugge keerd omdat hun werk voltooid was, zo zei hij op een persconferentie. Koedriavtsef, de eerste Sovjetrussische ambassadeur in Havanna sinds de Sov jet-Unie in 1952 de betrekkingen met het regime van Batista verbrak wilde zich niet uitlaten over de datum van het bezoek van Kroesjtsjef aan Cuba. Men acht het niet uitgesloten dat het bezoek plaats heeft na de opening van de alge mene vergadering van de Verenigde Na ties in New York, volgende maand. Zo als bekend heeft de Sovjet-premier la ten doorschemeren eventueel de delega tie naar de Assemblee te zullen leiden. De staf van de Sovjetrussische am bassade in Havanna zal 31 personen omvatten. Israëlische generaal wakkert de boeren aan Generaal Mosje Dayan, de een-ogige leider van de Israëlische Sinaï-campagne in 1956, die het zwaard voor de ploeg verwisselde en minister van Landbouw werd, streeft naar verhoging van de landbouwproduktie. In het parlement verklaarde hij dat naar zyn plan die produktie in de komende vier vijf jaar met dertig procent zou toenemen. Hij wil bezuinigen op regeringssubsidie voor de boeren, hetgeen hem bij sommigen niet populair maakt. Hy heeft er ook op aangedrongen dat meer Jongelieden zich gaan bekwamen in industrie en weten schap aangezien er thans landbouwers genoeg zouden zijn. In de komende drie jaar moet volgens Dayan de melkpro- duktie met twintig procent omhoog gaan, de groentekweek met tien procent, fruitteelt met dertig procent en citrus- teelt met 23 procent. Noorse matroos tijdens brand gestikt De 31-jarige Noorse matroos Georg Rïskedal uit Austrat bij Sandness is tydens een brand aan boord van de Noorse tanker Mosbay (13.000 brt.) die in Amsterdam in dok ligt, door verstik king om het leven gekomen. De brand werd 's nachts omstreeks kwart over drie ontdekt in een hut van een van de matrozen op het achterschip. De man die er lag te slapen wist zich in veiligheid te stellen. Met eigen mate rieel was men het brandje in een half uur meester. Toen bleek dat twee hutten verder Rïskedal nog lag te slapen. Door de rookontwikkeling was hy bewusteloos geraakt. Hy werd naar het Wilhelmina- gasthuis gebracht, waar zuurstof werd toegediend. Het mocht evenwel niet meer baten. Korte tyd later overleed hij. Vervolg van pag. 1 Powers geen willig slachtoffer tijdens proces in Moskou Tijdens de verhoren van gisteren maakte Powers de indruk, aldus de cor respondent van Reuter, dat hy geen willig slachtoffer van de openbare aan klager was. Laatstgenoemde deed al het mogelijke politieke munt te slaan uit de verklaringen van Powers en vooral be zwarende mededelingen voor de buur landen van de Sovjet-Unie los te krijgen. Zo werd langdurig geïnformeerd of er ook een uitwijk-vliegveld voor Powers was in Finland, ingeval hy in moeilyk- heden mocht geraken. Powers advocaat vroeg hem of hij ook had kunnen weigeren om de vlucht met de U-2 te maken. „Neen", antwoordde Powers, die daarop zei dat zijn kame raden hem een lafaard zouden hebben gevonden als hy geweigerd zou hebben. Bovendien zou dat neergekomen zyn op contractbreuk. De advocaat vroeg hem toen welk geldelijk voordeel hy van zyn werk by de Amerikaanse geheime dienst had. „Ik kon er mijn schulden door betalen, in tamelijke welstand leven en geld sparen voor een huis en een eigen zaak, waardoor ik onafhankelijk van myn ouders zou zijn geworden. Ik kreeg myn hele maandsalaris niet in handen. Een gedeelte werd vastgezet en dit zou ik na afloop van mijn contract gekregen hebben". Men vroeg Powers op de zitting ook naar de geheime opdrachten die hij had uitgevoerd vóór de noodlottige vlucht. Hij zei dat hy verscheidene vluchten langs de zuidgrenzen van de Sovjet-Unie had gemaakt en speciaal langs de Rus sische grenzen met Turkije, Afghanistan en Perzië en langs de Russische grens die door de Zwarte Zee loopt. Ik heb nooit over de Kaspische Zee, maar wel ten zuiden hiervan gevlogen. Powers verklaarde dat zyn superieu ren in 1956 het meest geïnteresseerd schenen in het gebied van de Zwarte Zee. Later leek deze interesse meer naar het oosten uit te gaan. Men had hem verteld dat hy vermoedelijk wel het lanceren van een raket zou zien. Op een vraag van de openbare aan klager Roedenko welke hoge personages zoal een bezoek aan zyn luchtbasis in Adana, Turkye, hebben gebracht, ant woordde Powers te geloven dat o.m. kar dinaal Spellman, de aartsbisschop van New York, er is geweest. Roedenko: „Heeft de kardinaal ook belangstelling voor militaire bases?" Powers: „Ik zou zeggen dat hü belang stelling heeft voor militair personeel, niet voor bases". Roedenko: „Personeel dat spionage- vluchten uitvoert?" Powers: „Ik geloof niet dat hij al te veel zal denken over wat een mens doet, doch over wat een mens is". Tot zover de zitting van gisteren. Zeer te betreuren De president van de rechtbank, luite nant-generaal Borisoglebski, vroeg ty dens de zitting van hedenochtend Powers of hy wist dat hy een inbreuk op het volkenrecht maakte toen hij boven de Sovjet-Unie vloog. De vlieger antwoordde bevestigend en zei dat hy opdracht had gekregen voor de vlucht. In antwoord op een volgende vraag van de president zei Powers thans van oordeel te zijn zijn land met deze vlucht een zeer slechte dienst te hebben be wezen. Toen Borisoglebski hem vroeg of hy zich ervan bewust was geweest dat hij met de vlucht aan de vooravond van de topconferentie die bijeenkomst kon torpederen, antwoordde hij dat hij zich in zijn gedachten niet met de confe rentie had bezig gehouden. De vlieger zei zyn vlucht nu zeer te betreuren. HERBEGRAFENIS dr. H. B. WIARDI BECKMAN Op 8 september te Loenen (Van onze Haagse redactie) Op de centrale begraafplaats van de Oorlogsgravenstichting, in Loenen op de Vel uwe, worden op 8 en 9 september de stoffelijke overschotten herbegraven van 16 Nederlanders, die tijdens de tweede wereldoorlog in het Duitse concentratie kamp Dachau om het leven kwamen. Onder deze 16 slachtoffers van het nazi regime bevindt zich o.a. dr. H. B. Wiardi Beekman, voor de oorlog lid van de Tweede Kamer en een van de leidende personen van de socialistische beweging. Wegens zyn grote verdiensten voor het wetenschappelijk werk, dat hy in de SDAP verrichtte, gaf de P. v. d. A. by de opening van het wetenschappelijk bureau van deze party in 1946 hieraan de naam van dr. Wiardi Beekman. Dr. Wiardi Beekman werd in de nacht van 17 op 18 februari 1942 door een Duitse Weermachtspatrouille gearres teerd op het Scheveningse strand, toen hij, met enige anderen onder wie het huidige Tweede Kamerlid Frans Goed hart, wachtte op een boot, die hen naar Engeland zou brengen. Dr. Wiardi Beek man was door de Nederlandse regering in Londen naar Engeland geroepen om het bestuursapparaat daar te verster ken. De poging om naar Engeland over te steken werd voorbereid door de Hage naar Peter Tazelaar, die door een ma rineboot aan land was gezet en enkele dagen later weer zou worden opgehaald. Tazelaar ontliep een arrestatie door zich aan het einde van een golfbreker in zee te begeven en daar met het hoofd boven water enkele uren te blijven staan. Dr. Wiardi Beekman stierf in het concentratiekamp op 16 maart 1945 aan vlektyphus. Zijn herbegrafenis te Loenen vindt plaats op 8 september om 14.15 uur. Advertentie DU-NY reinigt diep in de poriën. Dat wil zeggen DU-NY haalt niet alleen het vuil van maar ook uit Uw huid. Boorden en man chetten bli|ven daardoor veel lan ger schoon. Afrikaanse landen vragen uitstel van het Kongo-debat De negen Afrikaanse landen, die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, hebben verzocht de bijeen komst van de Veiligheidsraad over Kongo tot op z'n vroegst zaterdag en mogelijk maandag uit te stellen. De delegatieleiders hebben van ochtend vroeg de kwestie-Kongo gedurende twee en een half uur met secretaris-generaal Hammarsk- jöld besproken. De gedelegeerden zouden voor de bijeenkomst van de j raad uitgebreid overleg willen ple gen met de Kongolese afgevaardig den, die binnen 48 uur in New York worden verwacht. De Kongolese premier Loemoemba verklaarde gisteren, dat wanneer geen i neutrale waarnemers van de Verenigde Naties naar Kongo worden gezonden om toe te zien op het optreden der V.N.-troepen, de Kongolese regering verplicht zal zijn andere en snellere maatregelen in overweging te nemen. Loemoemba herhaalde, dat de regering j van de republiek spoedig in Katanga zal zijn. „Als men ons niet wil helpen, zullen wij zelf handelen of met de hulp van de landen, die besloten hebben ons te helpen". In een herhaaldelijk door luide pro testen van leden der regeringspartijen onderbroken rede heeft de Belgische socialist Larock gisteren in de Kamer de regering van minister-president Eys- kens ervan beschuldigd „een dubbel spel" te hebben gespeeld in de Kongo- politiek. „De dubbelhartige politiek van de regering is de oorzaak van het hui dige diskrediet van België in de we reld", riep de heer Larock uit. „Ons prestige in het buitenland is nog- nooit zo laag geweest als nu". Zijn verkla ring werd gevolgd door luide kreten van afkeuring van leden van de chris telijke volkspartij en van de liberalen. De Belgische minister van Buiten landse Zaken, de heer Wigny, stond uit de regeringsbank op om de woor den van het socialistische parlements lid tegen te spreken. De woordvoer der van de oppositie bleef echter bij de beschuldiging. „U stemde in met de resoluties van de Veiligheidsraad om de Belgische troepen uit Kongo te rug te trekken", verklaarde hij, „maar tegelijkertijd werden de kapitalistische belangen onder het voorwendsel van humanitaire doeleinden beschermd". Deze aanval van de socialistische partij op de regeringspolitiek werd ge daan op de eerste dag van een twee daags debat over het beleid t.a.v. Kongo, waarvoor de Belgische volks vertegenwoordigers het zomerreces hebben onderbroken. Talloos zl|n de mensen mei huid klachten. Maar hun aantal smelt als sneeuw voor de zon nu zU DU-NY gebruiken. Huidverstop pingen, meeëters, pulstles enz. verdwijnen meestal snel door het gebruik van DU-NY. Overmatige transpiratie verdwiint. De huid ademt weer en wordt niet meer verstopt door kalkzeepres- ten. DU-NY werkt ook als deodo rant. Uw huid blijft langer fris. BEVAT GEEN VETZUREN DUS AICAIIVRIJ Versnelde verbinding Nederland-Nieuw-Guinea Vandaag is voor het eerst een offi ciële „TOït"-verbinding (telex op radio) tussen Amsterdam en Hollandia tot stand gebracht. Dit betekent een nieuwe stap in de de laatste jaren voortdurend beter geworden verbindin gen in en met Ned. Nieuw-Guinea. Deze geheel automatisch werkende apparatuur versnelt, 5400 letters per minuut per kanaal, het radio-telegra fische verkeer aanzienlijk. Alle tele grammen tussen Nederland en Ned. Nieuw-Guinea gaan voortaan via de TOR-verbinding. Politieke partijen in Ned. Nieuw-Guinea Zaterdag zal te Hollandia een „her oriëntatievergadering" worden gehou den van de „Democratische Volks partij", die in 1957 is opgericht. Door dat er financiële moeilijkheden waren, is deze partij echter nooit „van de grond gekomen". Het bestuur van de DVP wil de partij thans nieuw leven inblazen. Verder is binnen afzienbare tijd de oprichting te verwachten van een derde politieke partij in Ned. Nieuw-Guinea: de „Christen-Democratische Unie". BINNENLAND Maandag 5 september zal lr. dr. F. Q. den Hollander, voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers en president-curator van de Technische Hogeschool te Delft, het nieuwe cen traal laboratorium voor onderzoek en ontwikkeling van de Maatschappy van Berkel's Patent NV te Leidschendam in bedrijf stellen. BUITENLAND Een Italiaans-Israëlisch gezelschap van onderzoekers heeft te Tel Gat in Zd- Israël versterkingen opgegraven die tot drieduizend jaar voor Christus dateren. Men vond talrijke stukken aardewerk waaruit het bestaan van nauwe betrek kingen met het Egypte van die dagen bleek. Volgens bevindingen van een Isra ëlische medische onderzoekgroep heeft de helft of meer van een tweehonderd mensen, die aan reumatiek of huidaan doeningen leden, genezing gevonden door het mineraalwater, de zwavelbronnen en het klimaat van het Dode-Zeegebied. President Ajoeb Chan van Pakistan heeft te Karatsji bekendgemaakt, dat premier Nehroe van India op 19 of 20 september naar Pakistan komt voor de ondertekening van het akkoord over de verdeling van het water van de Indus. Franse troepen hebben in Algerije een opstandelingenleider, Goesjarab Smain, gedood die beschouwd werd als een van de gevaarlijkste Algerijnen in het gebied van Bone, zo is in Franse mi litaire kringen te Algiers verklaard. De bewoners van Liberia hebben el ke keer als een Afrikaanse staat onaf hankelijk wordt, een vrfje dag. Om alle verloren uren in te halen, werkt men op de dagen dat men wel werkt, één uur extra. Uit een mededeling van het Ame rikaanse ministerie van Financiën blijkt, dat de Amerikaanse goudvoorraad op 12 aug. jl. met 50.055.966 dollar (1.430.170 ounces) is afgenomen. Gedurende de eerste twaalf dagen van augustus gaf de goudvoorraad een vermindering te zien van 111.969.027 dollar. Op 12 augustus resteerde er een goudvoorraad van 543.775.302 ounces ter waarde van 19.032.135.572 dollar. Over de eerste zes maanden van dit jaar beliep de goudaf vloeiing 134.230.868 dollar. De regering van Nieuw-Zuid-Wales heeft bekendgemaakt, dat het drie jaar lang een bedrag van 200.000 Australische Êonden beschikbaar zal stellen voor de ouw van 600 woningen voor gezinnen van Nederlandse immigranten in Nleuw- Zuid-Wales. Met Nederlandse, Franse, Noorse, Canadese, Engelse en Amerikaanse sche pen en Marine-vliegtuigen zullen de Amerikaanse atoomonderzeeërs „Triton" en „Skipjack" deelnemen aan de NAVO- vlootmanoeuvres „Sword Trust", die van 20 september tot 1 oktober in het noor delijk deel van de Atlantische Oceaan worden gehouden. In totaal zullen meer dan zestig schepen waaronder Neder landse kruisers en Franse en Noorse on derzeeërs 400 vliegtuigen van vlieg dekschepen en 35 toestellen die van ba ses op het land zullen opstijgen aan de oefeningen deelnemen. De president van Zuid-Korea, Po soen Joen, heeft dr. Tsjang van de De mocratische partij aangewezen als mi nister-president. Van de ongeveer 450 spoorwegsta tions die in de tweede wereldoorlog in West-Duitsland zyn verwoest, zijn er tot dusver omstreeks 300 weer opgebouwd. Hiermee was een bedrag van 450 miljoen marken gemoeid. Voor het herstel van de overige 150 stations hebben de West- dultse spoorwegen een tien-Jarenplan op gesteld. In aansluiting op een bericht van onze correspondent te Bonn (in 't num mer van gisteren) vernemen wij. dat in Nederland geen kangoeroevlees wordt ge ïmporteerd. Het idee is wel eens geop perd, vooral vanwege de bindingen die ons land in emigratie-opzicht met Aus tralië heeft, maar het Produktschap voor Vee en Vlees is er vrywel zeker van dat dit vlees in ons land geen aftrek zal vinden: „De Nederlandse huisvrouw is zeer conservatief wat haar vleesaankoop betreft." In Lourenpo Marques (Mozam bique) wordt vernomen, dat zondag 46 Afrikanen zijn verdronken doordat de boot waarop zij naar een stammenfeest voeren, als gevolg van een ruwe zee in de Daloegabaai omsloeg. Er waren slechts twee overlevenden. In Bagdad wordt een toren van 330 meter hoog gebouwd ten behoeve van de Iraakse radio- en televisie-uitzendingen, zo heeft premier Kassem bekendgemaakt. Volgens het te Teheran verschijnen de blad „Etela'at" zijn tweehonderd aan hangers van de oppositie, die in Mian- doeab in de provincie Azerbeidjan „stem bussen wilden stelen" gewond toen mili tairen het vuur op hen openden. 150 der gewonden zijn in een ziekenhuis opge nomen. Er worden thans in Perzië ver kiezingen gehouden voor de Tweede Ka mer (Majlis). In Teheran begon men gisteren met de stemming, die heden en zaterdag wordt voortgezet. Volgens de „Freimauer-Korrespon- denz" is Adolf Elchmann, die thans in Israël gevangen zit op beschuldiging van uitmoording van joden, ook verant woordelijk voor de uitroeiing van de vrU- metselaars in Duitsland. Van de 80.000 Duitse vrijmetselaars in 1933 zouden er aan het eind van de oorlog nog slechts 5000 in leven zijn geweest. De materiële verliezen der vrijmetselaars zouden tach tig miljoen goudmarken bedragen. VOOR HEDENAVOND Hilversum I, 402 m. AVRO: 18.00 Nws. 18.15 Lichte muz. 18.45 Journ. 19.00 Gram. 19.50 Sport- Sraatje. 20.00 Nws. 20.05 Edipo Re, opera. 1.10 Luigi Tarisio, hoorsp. 22.10 Jazz- muz. 22.30 Nws., beursber. v. New York en SOS-ber. 22.45 Zang en piano. 23.00 Sportact. 23.10 Dagboek van een groot vader, hoorsp. 23.40 Orgelspel. 23.55-24.00 Nieuws. Hilversum II, 298 m. NCRV: 18.30 Gram. 18.50 De Neder landse kolonie in Monte Alegre (Brazi lië), lezing. 19.00 Nws. en weerber. 19.10 Gram. 19.30 Radiokrant. 19.50 Pol. lezing. 20.00 Gevar. progr. 21.15 Gram. 21.30 Lichte muz. 22.00 Periodiekenparade. 22.10 Gram. 22.30 Nws. en SOS-ber. 22.40 Gram. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Kerkorgel 23.30 Gram. 23.55-24.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA NTS: 20.00 Journ. en weeroverz. AVRO: 20.20 Televizier. 20.30 Film. 21.00 De Hu zaren (Les Sus6ards), tragl-komedie. 22.25 Einde. 0 Vervolg van pag. 1 Bemande ruimtevaart Een andere rem op het enthousiasme van de technici was een voordracht van dr. Wright Langham, die de moei lijkheden opsomde van de ontwikkeling en het gebruik van door kernenergie aangedreven raketten. Dergelijke ra ketten zijn onmisbaar voor interplane taire bemande ruimtevaart. Raketten moeten beproefd worden alvorens zij voor bemande vluchten worden ge bruikt. De gevaren van een mislukte proef op de grond zijn zeer groot, al hangt de omvang van een eventuele ramp sterk af van de omstandigheden. Maar eenmaal gebruikte rakettrappen met kernaandrijving kunnen niet veilig in de ruimte worden losgelaten en zij moeten op een of andere wijze worden geborgen. Ook daarbij treden zo grote gevaren op, dat men daarover voor lopig nog niet kan denken. Hoe deze problemen moeten worden overwonnen is een vraagstuk, dat thans ook op het congres in Stockholm wordt besproken. Beide sprekers, die wezen op de ge varen, hebben zich echter dankbaar getoond voor de mogelijkheden welke de techniek geschapen heeft voor de wetenschap. Welke deze mogelijkheden zijn en welke werktuigen de technici ter beschikking moeten krijgen om deze nieuwe terreinen te exploiteren, daarover werden vele tientallen voor drachten gehouden, die grotendeels van zeer technische aard waren. Zij lenen zich echter zeer goed voor een samen vatting na afloop om een duidelijk beeld te geven hoever de ruimtevaart thans reeds is voortgeschreden. Negen van de tien Een afgeluisterd grapje in Stock holm: Von Braun vertelt vol gerechtvaar digde trots dat de Atlas- en de Red- stone-raketten prima zijn. Negen van de tien doen het perfect. Een Russische gedelegeerde vraagt: „Koop jij een auto van een merk waar van je loeet dat in een van de tien de stuurstang breekt?" Men dient hierbij te weten dat met de Redstone-raket binnenkort de eerste Amerikaan voor een korte vlucht de ruimte in wordt geschoten Rapenburg 6: Openbare bijeenkomst Baha 1 Wereldgeloof. Spr. mr. H. Bahjuzl (Engeland). 8 uur nam. ZATERDAG Breestraat 19: Evangelisatie Chrlsten- gem. „Ecclesia". 8 uur nam. Schuttersveld: Circus Toni Boltini. Ma tinee 2.30 uur, galavoorstelling 8 uur n.m. Volkstuincomplex „Ons Buiten", Mar- nixstraat. Excursie van Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, afdeling Leiden. ZONDAG Schuttersveld: Circus Toni Boltini. 2.30 (matinee) en 8 uur n.m. MAANDAG Schuttersveld: Circus Toni Boltini. 8 uur nam. DINSDAG „Den Burcht": Show van firma Lan- gezaal. 210.30 uur nam. WOENSDAG „Den Burcht". Show van firma Lan- gezaal. 2-10.30 uur nam. BIOSCOPEN Trianon: „De kampioen-melkboer" (A.l.) Werkd.: 2.30, 7 en 9.15 uur; zondag: 2.15, 4.30. 7 en 9.15 uur. Rex: „De geheime brigade" (14 Jaar). Werkd.: 2.30, 7.15 en 9.15 uur; zondag: 2.30, 4.45, 7.15 en 9.15 uur. Donderdag cyclus: „Anna Karenina". Casino: „Het West-Berlijn mysterie" (18 Jaar). Werkd.: 7 en 9.15 uur; zondag: 4.45, 7 en 9.15 uur 'sMiddags: „Tijd voor teenagers" 2.30 uur (A.l.). LI(lo: „Verraad op bevel" (14 jaar). Werk dagen: 7 en 9.15 uur; zondag: 7 en 9.15 uur. 's Middags: „Doornroosje" (A.l.) 2.30 en 4.45 uur Luxor: „Naar het middelpunt der aarde" (14 Jaar). Werkd.: 2.30, 7 en 9.15 uur; zondag: 2.30, 4.45, 7 en 9.15 uur. Studio: „De inspecteur generaal" (A.l.) Werkd.: 2.30, 7 en 9.15 uur. Zondag: 2.30. 4.45, 7 en 9.15 uur. Astra-theater Wassenaar: Vrijdag (8 uur), zaterdag en zondag 7 en 9.15 uur „Pa rachutisten" (A.l.) Maandag, dinsdag en woensdag 8 uur „Münchhausen in Afrika" (A.l.). Donderdag 2.30 en 8 uur „De slag om Arnhem". (14 Jaar). Van vrijdag t/m. woensdag „Vlaskop Smiley" (A.l.) 2.30 uur. TENTOONSTELLINGEN Hortus Botanicus: Tentoonstelling he dendaagse Nederlandse beeldhouwkunst Rijksmuseum Geologie en Mineralogie v d Werfpark L Tentoonstelling geolo gie van Nederland Od werkdagen van 10 12 en 2 4 Zon en feestdagen 2 4 uur Rijksmuseum voor Volkenkunde: Ten toonstelling over Ruanda en Urundl (tot 16 oktober) Rijksmuseum voor Volkenkunde: Ten toonstelling „Zeg het met bloemen in het Chinees" (Tot 31 oktober). Lakennal Verzameling dr A Welcker Werkdagen 10-17 uur: zondags 13-17 uur (Tot 29 agustus» Lakenhal: Tentoonstelling van werken uit Leldse School (tot half september) B(| geen gehoor b(J uw hulsarts or spe cialist (of diens waarnemers) bel op: dokterstelefoon 22222. VOOR VRIJDAG 19 AUGUSTUS Hilversum I, 402 m. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.30 V. d. jeugd. 9.00 Gym. v. d. vrouw. 9.10 Gram. 9.35 Waterst. 9.40 Gram. VPRO: 10.00 Dit en het andere, lezing. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Gram. 10.30 De grote stap, gesprek over emigratie. 11.00 V. d. kleu ters. 11.15 Pianorecital. 11.40 Orgelspel. AVRO: 12.00 Jazzmuz. 4 zending: v. d. landb. nose. 12.50 Pianospel. Meded. en gram. 13.25 Amus.muz. 13.55 Beursber. 14.00 Dameskoor. 14.30 Voordr. 14.50 Holland Festival 1960: Carillonbe speling. 15.05 Gevar. progr. VARA: 16.00 Gram. 16.30 V. d. zieken. 17.00 V. d. jeugd 17.25 Versierde vakantietips. VARA: 18.00 Nws. 18.15 Vlaamse noti ties. 18.20 Gevar. muz. 18.50 Act. 19.00 V. d. kind. 19.10 Hammondorgelspel. VP RO: 19.30 Het platteland nu, gesprek. 19.45 Op bezoek bij anderen, medische lezing. 20.00 Nws. 20.05 Boekbespr. 20.10 Het amateurisme en de moderne film, lezing. 20.20 Hongaarse zigeunermuz. m. comm. 20.35 Inodrukken over het Arml- nlus-congres. 20.50 Volksontwikkeling in België, lezing VARA: 21.00 Quiz. 22.15 Buitenl. weekoverz. 22.30 Nws. VPRO: 22.40 Zorg om de mens, gesprek. VARA: 23.00 Soc. nws. In Esperanto. 23.10 Muz.- revue. 23.55-24.00 Nws. Hilversum II, 298 m. KRO: 7.00 Nws. 7.15 Gram. 7.45 Mor gengebed en overweging. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.50 V. d. vrouw. 9.40 V. d. Jeugd. 10.05 Gram. 11.00 V. d. zieken. 11.40 Gram. 11.50 Als de ziele luistert, lezing. 12.00 Middagklok - noodklok. 12.03 Gram. 12.30 Land- en tulnb.meded. 12.33 Gram. 12.55 Katholiek nws. 13.00 Nws. 13.15 Zonne- wyzer. 13.20 Gram. 13.45 V. d. vrouw. 14.00 Gram. 14.30 Chansons. 14.45 Gram. 15.00 V. d. jeugd. 15.35 V. d. zieken. 16.30 Gram. 17.00 V. d. kind. 17.15 Gram. 17.40 Beursber. 17.45 Gram. KRO: 18.10 Vaticaanse act. of gram. 18.25 Lichte muz. 18.50 Regerlngsultz.: Emigratiepraatje van H. A. vun Luyk. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.25 Gram. 19.30 Pol. lezing. 19.40 Gram. 20.25 Zang en harp. 20.45 Dubbelkwartet. 21.00 Licht progr. 21.30 Rotterdams Philharm. Ork. en soliste. 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 Echt leven, lezing. 22.50 Gevar. progr. 23.55-24.00 Nws. GRAMMOFOONPLATENPROGRAMMA DRAADOMROEP (Over de 4e HJn van 18-20 uur) I. Richard Wagner 1. uit „Tannhauser" a. Ouverture. Philharmonisch Orkest van Beriyn olv. Herbert von Karajan; b. Freu- dig begrüssen wlr die edle Halle (Mars en Koor van Ridders en Edelen); c. Beglückt darf nun dich, O Heimat ich schauen. (Koor der Pelgrims). Koor en Orke6t van de Stedelijke Opera, Berlijn olv. Hansgeorg Otto; 2. uit „Lohengrin'1: a. Einsam bin ich in trüben Tagen. (Droom van Elsa). Hilde Zadek. sopraan. Weens Symphonic Orkest olv. Rudolf Moralt; b. Treulich ge- führt (Bruidskoor). Koor en Symphonle van de Beierse Omroep olv. Fritz Leh- mann; c. In fernem Land, unnahbar euren Schritten (Graalvertelling); d. Mein lieber Schwan. Wolfgang Windgassen, te nor. Symphonie Orkest van Radio Berlijn olv. Richard Krauss; 3. uit „Die Meister- singer von Niirnberg". Ouverture. Phil harmonisch Orkest van Beriyn olv. Her- bert von Karajan. II: Richard Strauss „Arabella" (le be drijf). Opera in 3 bedryven op tekst van Hugo von Hofmannsthal. Uitvoerenden: Judith Hellwig, Ina Malaniuk, Hilde Gue- den, Anton Dermota, Lisa della Oasa, Wal- demar Kmennt, Otto Edelmann, Karl Ko- lowratnik, George London. Philharmo nisch Orkest van Wenen olv. Georg Soltl. TELEVISIEPROGRAMMA NTS: 20.00-20.30 Weekjourn. NCRV: 20.30 Attentie. 21.00 Documentaire 21.20 Documentaire. 21.45 T.v.-fllm. 22.10 Dag sluiting. BUITENLANDSE PROGRAMMA'S Engeland, BBC Home Service 330 m. 12.00 Lichte muz. 12.45 Meded. 12.55 Weer ber. 13.00 Nws. 13.10 Hoogtepunten uit de progr. v. d. afgelopen week. 14.00 Oude popul. liedjes. 14.30 Klankb. 15.00 Hoor spel. 15.30 Geluidskron. 16.00 Ork.conc. 17.00 V. d. kind. 17.55 Weerber. 18.00 Nws. 18.15 In the South-East. 19.00 Ge var. progr. 19.30 Henry Wood Promenade- conc.: Philharm. Ork. en sol. (Om 20.45 lezing en om 21.00 nws.) 22.00 Interviews 22.30 Zangrecital. 22.55 Wetensch. nws. 23.00 Nws. en weerber. 23.06-23.42 Viool en piano. Engeland, BBC Light Programme 1300 en 247 m. 12 00 Lichte muz. 12.30 Nws. en gevar. muz. 13.00 Gram. 13.15 Cricket Test match 13.30 Nws. en cricketuitsl. 13.40 Inter mezzo. 13.45 V. d. kind. 14.00 Voordr. 14.15 Lezing. 14.30 Nws. en reisverh. 15.00 Milit. ork. (Om 15.30 Nws.) 15.45 Lichte muz. 16.30 Nws. en Mrs. Dale's dagb. 16.45 Lichte muz. 17.30 Nws. en orgelspel. 18.00 Cricket Test match. 18.35 Weerber., nws. en act. 18.40 Intermezzo. 18.45 Hoorsp. 19.00 Journ. 19.25 Sport. 19.30 Nws. en gevar. muz. 20.00 Popul. liedjes. 20.30 Nws. en gevar. progr. 21.00 Gevar. muz. '22.00 Hoorsp. 22.30 Nws. 2240 Ouderw. dansmuz. 23.30 Nws. en lichte muz. 23.55-24.00 Nws. Nordwestdeutscher Rundfunk, 309 m. 12.00 Lichte muz. 13.00 Nws. 13.15 Ork. conc. 16.05 Ork.conc. 17.00 Nws. 17.40 Dansmuz. 19.00 Nws. 19.20 Kamermuz. 20.00 Amus.muz. 21.45 Nws. 2.10 Gevar. progr. 23.15 Gevar. muz. 24.00 Nws. 0.10 Amus.muz. 1.00 Weerber. en gevar. muz. Frankrijk 3, 280 en 235 m. 12.00 Nws. 12.05 en 13.35 Gram. 18.30 Nieuwe gram. 19.16 Kamermuz. 20.05 Le roi malgré lui. opera. (Om 21.00 Gram.) 22.15 Gram. 23.10 Kamermuz. 23.o2-24.00 Weerber. en nws. Brussel, 324 en 484 m. 324 m.: 12.00 Volksmuz. 12.30 Weerber. 12.35 Gram. 12.50 Koersen 13.00 Nws. 13.15 Gevar. muz. 14.00 Ork.conc. 16.00 Koersen. 16.06 Omr.ork. en solist. 17.00 Nws. 17.10 Gram. 18.00 Vlaamse liederen. 18.10 Boekbespr. 18.20 V. d. sold. 18.50 Gram. 19.00 Nws. 19.40 Festival v. Zalz- burg 1960: Don Giovanni, opera. (Om 21.15 Gram.) 22.00 Nws. 23.00 Nws. 23.05- 23.20 Groeten v. milit. uit Kongo. 484 m.: 12.02 Lichte muz. 13.00 Nws. 13.15 Gram. 15.00 Werken v Belgische componisten. 16.07 Gram. 17.00 Nws. 17.10 Gram. 18.30 Gram. 19.30 Nws. 20.00 Instr. ens. en sol. 22.10 Gram. 22.40 Gram. 22.55 Nieuws. WEERRAPPORTEN (Van hedenmorgen 7 uur) Ypenburg Vlissingen Eelde De Bilt Twente Eindhoven Z.-Limburg Helsinki Stockholm Oslo Kopenhagen Aberdeen Londen Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajacclo Madrid Lissabon regen zwaar bew. geh. bew. regen geh. bew. geh. bew. regen regen motregen licht bew. licht bew. zwaar bew zwaar bew regen geh. bew. regen mist zwaar bew mist zwaar bew licht bew. regen regen geh. bew. regen onweer regen licht bew. licht bew. onbewolkt onbewolkt licht bew motregen half bew. onbewolkt no w.stll ss js tó xjj S I'S s 19 13 19 15 19 13 19 14 20 10 20 13 19 12 20 13 20 13 20 6 19 9 18 12 20 11 ono 3 ono 7 no 2 nno 2 nno 2 o 4 ono 2 w.stll 14 9 nw 2 21 13 n 1 20 13 zw 6 18 13 zw 6 20 15 zzo 2 27 16 w 4 25 17 n 4 23 17 ozo 3 21 14 z 4 22 14 wniW 2 23 13 zzw 2 22 15 z 8 21 16 O 2 22 17 zo 8 24 15 wzw 4 26 12 w.stll 27 17 w.stil no 2 wzw 3 wzw 6 32 18 28 15 29 17 25 18

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1960 | | pagina 2