Vierhonderd Drentse schapen naar slachtbank als er geen 10.000 komt Laatste telgen van historisch ras STADSNIEUWS Opzienbarende daling prijzen ijskasten in West-Duitsland Subsidiepolitiek voorstel Boot B. en W. door getorpedeerd VRIJDAG Z OKTOBER 1959 Noodkreet over Ruiner hei (Speciale berichtgeving) Een hulpgeroep, of liever een noodkreet uit Drente! Een SOS over de grote heide tussen Ruinen en Dwingeloo, die ook nog een stille heide zou zijn gebleven, wanneer tijdens onze aanwezigheid niet juist twee rustvretende straaljagers de sfeer van Beethovens pastorale hadden ontheiligd, als twee ontzielde vogels, die van toeten nog blazen weten, laat staan van pastorales, schapen met belletjes en de ongeveinsde bezorgdheid van een kleine Drentse schaapherder met een groot hart. Een zakelijk SOS van de Stichting Natuurbeschermingswacht Meppel en Omstreken en een menselijk SOS van een kleine scheper, die Willem Huizing heet en elke dag peinzend door de hei slentert, soms hoopvol gestemd, soms duizend vrezen vrezend. Tienduizend gulden! De prijs van een half huisje, een motorboot, een auto.... tienduizend gulden is voldoende om de enige Drentse schaapskudde van behoorlijke omvang en een grote toeristische aantrekkingskracht, gevormd door de zo goed als laatste telgen van het historische Drentse schapenras, een voortbestaan te verzekeren. Als die stomme tienduizend gulden niet heel gauw voor de dag komen, zullen de meer dan vierhonderd schapen van Willem hun laatste wandeling eindigen en zal hun laatste gemekker verstommen inhet slachthuis. Steeds dreigender tekorten De stichtster en instandhoudster van de kudde is zoals U uit het zakelijk S.O.S. al begrepen zult hebben de Stichting Natuurbeschermingswacht Meppel en Omstreken. Stichten en in standhouden gaan helaas echter niet altijd hand-in-hand. Na toen al enige jaren te hebben ge streefd naar het behoud van het Drent- seheideschaap, werd de Ruiner kudde ongeveer negen jaar geleden bijeen ge bracht. Door aanfok en selectie wist men langzamerhand weer een groep van het raszuivere Drentse type te vormen: kleine .langstaartige, zwaar gehoornde rammen en al of niet gehoornde ooien, die weliswaar als wolproducent niet hoog in de boot zaten, maar als vleesleveran ciers tegen de meest malse herten kon den concurreren. De hei (en het bijbe horende grasland) bij Ruinen, ongeveer 1200 ha., deels eigendom van de Vereni ging tot behoud van Natuurmonumenten en deels van het ministerie van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen, snakte als het ware naar een wollige stoffering. Er kwam een kooi en de eerste jaren ging het vrij redelijk. Men hief tenmin ste geen openbare klaagzang aan, maar steeds groter en dreigender toch werden intussen de tekorten op de stichtings balans. De das om Eén scheper kon het werk niet meer af: er kwam een tweede. Minder en minder brachten de wol, de mest en de jaarlijks wegens ziekte, ouderdom, ras onzuiverheid enz. uit te stoten dieren op. Duurder en duurder werd de noodzake lijke bijvoeding (hooi en krachtvoer), waarna tenslotte de droogte tijdens de voorbije zomer de wollen familie de das dreigt om te doen. Koffie na de kerkdienst Uit de behoefte om ook na de kerk dienst enig contact met de medege meenteleden te hebben en eventueel met de voorgaande predikant te kun nen kennismaken, is by enkele leden van de Ver. van Vryz. Hervormden het plan ontstaan, om ééns in de 4 6 we ken, een korte bijeenkomst na de kerk dienst te houden, waarop koffie wordt aangeboden. Dit geeft, zo is men van oordeel, aan de leden, de voorganger en het bestuur een goede mogelijkheid om over en weer dingen van meer algemeen belang naar voren te brengen, waar over men wel graag eens wil spreken, doch waarvoor de gelegenheid niet al- tyd aanwezig is. De regering van één en ander is zo getroffen, dat de kerkdienst op het normale tydstip aanvangt, doch slechts 30 35 minuten duurt. De eerste „kring" wordt gehouden te Oegstgeest op 18 oktober en in Leiden op 25 oktober. ALARM VOOR 350 B.B.-ERS Driehonderdvijftig leden van de Orga nisatie Bescherming Bevolking van de A-kring „Leiden" hebben een instructie ontvangen betreffende hetgeen van hen verlangd wordt, als in de periode 5 tot en met 14 oktober een alarmeringssig naal gegeven wordt. De te houden oefening, waaraan de naam „Alarm II" is gegeven, vormt de tweede fase van een in drie delen opge zette alarmoefening. „Alarm I", die tot bijzonder goede resultaten leidde, werd op 9 juni van dit jaar gehouden. Even als bij „Alarm I" zal het alarmsignaal bestaan uit een tweetal krachtige explo sies op diverse plaatsen in Leiden en Oegstgeest. Men make by het vernemen van deze explosies zich dus niet node loos ongerust! Het destyds door de stichting inge zaaide en nu roodverschroeide grasland levert geen sou op, wat neerkomt op een extra-strop van vijftienhonderd gulden. Rijk en Provincie subsidiëren weliswaar enige duizenden guldens, maar staan voorlopig nog op het standpunt, dat ook particulieren hulp moeten bieden. Het totale tekort van de stichting is nu opgelopen tot om en naby 'tiendui zend gulden. Geen peuleschil, maar toch ook geen bedrag om daarvoor vier honderd arme Drentse schapen aan de slachters over te laten Huizing, Koning en Coba EnWillem Huizing aan zijn lot. Willem, zyn maat Koning, die er nu ook al weer drie jaar is en Coba, de Franse herdershond. Willem met zyn „kloet- schup" en zyn rugzak, zyn zevenmijls laarzen en zyn geelbruine manchester broek. Willem, de ooi-verloskundige, de pootjesspalker, de scheerder, die met zyn 63 jaar al meer schapenvachten heeft ge wassen dan een vroedvrouw met een drukke praktyk mensenkinderen. „Het hangt van de Drenten af zegt Willem, met iets weemoedigs in zijn ogen, die gewend zijn in de verte te kyken. Hij steekt zyn „kloetschup" in de grond, Coba blaft, Willem werpt een kluitje kurkdroge heigrond naar een afgedwaald schaap, Coba rent er achter aan. Een nog onschuldig windje speelt met het Vlaamse-gaai-veertje op Wil- lems versleten hoed. Het grootste deel van de Ruiner kudde bij een vennetjede sfeer van Beethovens pastorale. Het Drentse schaap, dat met het eventueel verdwynen van de kudde bij Ruinen dreigt uit te sterven, be hoort met het Veluwse, het Kem pense ras en de Schonebekers tot de zogenaamde landrassen. In 1910 waren er in ons land in totaal nog 889.000 schapen, waarvan 114.000 heideschapen. Met de hei verdween echter ook het heideschaap. Om streeks 1930 waren er nog maar 17.500. Ze grazen nu nog slechts in en kele natuurreservaten, o.a. ook bij Epe op de Veluwe. De daar aan wezige dieren van het Drentse ras stammen uit de kudde van Ruinen. .Mèhèhèhèhèhèroept een schaap. „Het hangt in de eerste plaats van de Drenten af!", zegt Willem, daarby hulp uit andere schaaplievende kringen niet by voorbaat uitsluitend. Wetenschappelijk onmisbaar Niet alleen echter zyn het gevoels overwegingen, die tot het behoud van het Drentse heideschaap zouden moeten leiden. Wylen de Utrechtse hoogleraar prof. dr. G. M. van der Plank schreef eens: „Een kudde Drentse schapen zou de mogelijkheid bieden om interessant ge netisch werk te veiTichten. Van de over erving der verschillende haarkleuren en aftekeningen is slechts weinig bekend, terwyl ook van andere erfelijke factoren onze kennis nog betrekkelijk gering is. Een kudde waarvan een volledige regis tratie wordt bijgehouden (en dat gebeurt door het Rijksveelteeltconsulentschap te Assen)zou belangryke gegevens kunnen opleveren. Als demonstratie-object zou een kudde Drentse schapen, passend in het oude Drentse heidelandschap, waar devol zijn; voor het verrichten van ver- gelykende wolstudies is dit schaap on misbaar. De vrees is niet ongewettigd, dat later het verlies van dit ras sterk betreurd zou worden". Het behoud of verlies van dit ras nu staat of valt met tienduizend gulden. De Meppeler stichting zoekt naarstig naar particulieren, die hun schaapjes op het droge hebben. Al is het er maar vast één, want als er één schaap over de dam is Afscheid bl| Kon. Ned. Grofsmederij De heer P. Dregmans, werkzaam op de afdeling correspondentie van de N.V. Konkinklyke Nederlandsche Grof smederij nam wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftyd, af scheid van leiding en personeel van dit bedryf en werd daartoe, met zyn echtgenote, ontvangen in de vergader zaal der vennootschap. De directeur, ir. M. C. de Jong, wees in een korte toespraak op de pynlyke kanten, die dikwijls aan een afscheid verbonden zyn; wanneer een streep ge zet moet worden onder de dagelykse taak en een eind gekomen is aan de ontplooi ing van veel activiteit en werklust. De directeur dankte de heer Dregmans in het byzonder voor de yver en de pret tige wijze waarop hy zyn werk verricht had en wenste hem nog vele goede ja ren toe. Vervolgens spraken de heren N. van Ginkel, procuratiehouder en chef afd. verkoop; J. de Geus Jid van de onder nemingsraad en F. v. d. Linde. Namens directie, administratief- en technisch personeel overhandigde de heer Van Ginkel een tekening van een, op korte termyn als geschenk aan te bieden tuin- ameublement; mevrouw Dregmans kreeg een mand vruchten. Tenslotte dankte de heer Dregmans, mede namens zyn vrouw, voor al hét goede gedurende zyn lange loopbaan aan de fabriek ondervonden en voor de har- telyke woorden en geschenken by dit zyn afscheid. JURIDISCHE VOORDRACHT In het kader van de voordrachten voor afgestudeerde juristen van de Ne derlandse Universiteiten, die mede toe- gankelyk zyn voor notarissen, kandi daat-notarissen, bestuursambtenaren, ambtenaren van de belastingdienst en andere belangstellenden, spreekt op woensdag 14 oktober a.s. des avonds om 7.45 uur in het Juridisch Studiecentrum „Gravensteen" (ingang Gerecht) te Leiden, prof. dr. D. Wiersma over het onderwerp: „Byzondere gezichtspunten by het forensische psychiatrische rap port". AFSCHEID C. NIEUWENHUYS VAN S.L.F. De heer C. Nieuwenhuys. die, zoals gemeld, gisteren in verband met zyn 40- jarig jubileum by de S.L.F., dat voor hem tevens een afscheid betekende, een Koninklijke onderscheiding ontving, is, na de huldiging in het Stadhuis, ontvan gen in de directiekamer van dit energie bedrijf. De directeur, ir. Y. Ykema en zyn chefs gaven hier uiting van hun waardering voor de plichtsbetrachting van de jubilaris. Hierna verplaatste de huldiging zich naar de kantine waar de heer Weyers de jubilaris namens de collega's toesprak en een geschenk aanbood. Velen maak ten hier gebruik van de gelegenheid om de heer Nieuwenhuys persoonlijk geluk te wensen en afscheid van hem te nemen. „Open Deur-week" wordt van 12 t.e.m. 17 oktober in Leiden gehouden Ruim 350 medewerkers (sters) zwermen dezer dagen over de gehele Sleutelstad uit om het bekende tydschrift van de Ned. Hervormde Kerk „De Open Deur" te verspreiden. Dit is bedoeld als een inleiding op de „Open Deur-week", die van 12 tot en met 17 oktober wordt gehouden. In de Leidse bijlage van dit byzondere nummer treft men naast een korte in leiding van burgemeester Van Kinschot enkele beschouwingen van de hand van Leidse predikanten en kerkelyke medewerkers aan. De Leidse bylage is verlucht met fraaie foto's van Herman Kleibrink. Het programma voor deze „Open Deur-week" luidt als volgt: Maandagavond 12 oktober, 8 uur, Stadsgehoorzaal grote zangavond m.m.v. ds. G. Julius uit Rotterdam, met zyn koor en muziekband. Dinsdagavond 13 oktober. 8 uur Oos- terkerk (Herengracht 57-59) spreker: ds. G. P. Klyn, hoofdredacteur ,De Open Deur". Woensdagmiddag 14 oktober, ,De Goe de Herder", Oude Vest 13. Kindersamen komst: Film en vertelling. Woensdagavond 14 oktober, Marekerk. Spreker: ds. J. Swynenburg van Amers foort. Woensdagavond 14 oktober, ,Het Bos huis", (achter Hof laan 76). Spreker: ds. A. Klamer, Radiopredikant van het IKOR. Donderdagavond 15 oktober, Wykge- bouw „Staalwyk", (Herenstraat 45. hoek 3 Octoberstraat) Filmvertoning: „Wie is myn naaste?" Donderdagavond 15 oktober, Aula ULO-school Asserstraat. Spreker: Ds. M. L. W. Schoch, Jeugdpredikant te Rotter dam. Donderdagavond 15 oktober, Marana- thakerk, (Morskwartien Spreker: mr. A. W. Kist, zang: Maranatha-koor. Zaterdagmiddag 17 oktober, 3 uur, .Rehoboth" Rapenburg. Kindersamen- Politie krijgt versterking Tydens het 3 oktoberfeest zullen er een kleine 250 politie-agenten op de been zyn om er op toe te zien, dat alles in goede orde verloopt. Het Leidse politiekorps van 165 man (van wie 130 geüniformeerd) wordt voor deze dag versterkt met 65 man van de Rijkspolitie en 10 ruiters. Van's ochtends 8 tot 's avonds 7 uur hebben 40 agenten van de Rykspolitie dienst. Om zeven uur komt er dan een „verse" ploeg van 25 man op. De politie verwacht, dat er morgen ongeveer 200.000 mensen in Leiden op de been zullen zijn. EXPOSITIE JOZEF CANTRÊ Onder auspiciën van de Belgisch-Ne derlandse gemengde commissie voor de toepassing van het Cultureel Accoord wordt van 9 oktober tot 6 november in „De Lakenhal" een expositie ingericht van werken van Jozef Cantré. (Van onze correspondent in Bonn) Met het naderen van het herfstseizoen, waarin vrijmoedig gekocht pleegt te worden, is de prijzenslag op de Westduitse elektrotech nische markt in volle hevigheid losgebarsten. Te Düsseldorf ontstond dezer dagen een echte crisis onder de prijsbindingen voor radio toestellen; te Keulen kwam aan het licht dat de prijs van ijskasten sedert 1954 bijna gehalveerd is.Op de Keulse Messe van huishou delijke goederen bleek dat men in een eeuw van de zijde der fabrieken bereid was de prijs van de meest gangbare ijskasten het 110 liter model met honderd mark te verlagen. Prijsbindingen zijn in groot gevaar De modellen die in 1954 nog 650 tot 700 mark opbrachten, gaan thans van de hand voorrond 380 mark. De afge lopen jaren ondervonden de grote West duitse ijskastenfabrikanten een derge lijke concurrentie uit het buitenland via de Westduitse verzendhuizen, dat zij wel genoodzaakt waren water in de dure wijn te doen. Daarbij werd de stryd om de markt de moeite waard: de afzet aan yskasten in Voorstellen in stemming te Leiderdorp De raad van Leiderdorp had gister avond een wel zeer lange agenda af te werken. Hoewel er nog al wat ha- merpunten waren, werd er toch flink gediscussieerd. Vele voorstellen kwa men in stemming- Voor 1959 werd dokter H. Bakema be noemd en belast met de kosteloze in entingen en herinenting tegen pokken. De raad besloot een gemeenschappe- lyke regeling voor de vleeskeurings dienst aan te gaan met de gemeenten Alkemade.. Leiden, Voorschoten, War mond en Zoeterwoude m.i.v. 1 januari 1960. In de woningadviescommissie werden benoemd; mevr. B. Seret-Cru- den; H. Kuilenberg; A. Mol; E. J. Veldhuijzen en D. P. Weyers. TOCH BETALEN Van een inwoner hier ter plaatse was een bezwaarschrift binnengekomen te gen de aanslag hondenbelasting 1959. De heer Lolling zei, dat het hem bekend was, dat deze inwoner niet opzettelijk in gebreke was gebleven en vroeg ont heffing. De voorzitter antwoordde, dat het B. en W. door het genomen raads besluit niet mogelyk was deze onthef- ming te verlenen. In stemming ge bracht, stemden 7 voor het besluit van B. en W. en 4 tegen, dus zal de honden belasting betaald moeten worden. De heer Boot sprak z'n teleurstelling uit over het voorstel van B. en W. om de Leiderdorpse Padvinders, welke een geraamd tekort hebben van f. 238, slechts f. 150 subsidie te willen verlenen en aan de Clvr. Korfbalvereniging Velo- citas, welke een geraamd tekort heeft van f. 449,92. Door de Culturele Raad was voor de Padvinders f. 175 en voor Velocitas f450 subsidie geadviseerd. De heer Boot meent, dat door de grote ac tiviteit van de leden der Culturele Raad zeer nauwkeurig de begrotingen gecon troleerd worden. Deze gemeente ontvangt f. 0.50 per inwoner subsidie, dus kan men, mede gezien de sociale taak die de verenigin gen verrichten, toch wel de gevraagde subsidie verlenen. De heer Andrik spreekt z'n waardering uit over de ac tiviteit van de Harmoniekapel „Leider dorp", waardoor deze dit jaar minder subsidie nodig heeft. De burgemeester zegt, dat het college het in grote lijnen met de adviezen van de Culturele Raad eens was, maar toch gemeend heeft, minder subsidie te moe ten adviseren, om de verenigingen tot groter activiteit aan te zetten. In stem ming gebracht wordt het voorstel Boot, gesteund door Veldhuyzen met 6 tegen 5 stemmen aangenomen, dus ontvangen Velocitas en de Leiderdorpse padvinders de door de Culturele Raad geadviseerde subsidie. VUILNISWAGEN De raad heeft besloten een draaitrom melvuilnisauto aan te schaffen. De heer Lolling vroeg naar aanleiding van het voorstel nog nadere technische byzon- derheden. Iedere gebruiker die op 31 december van dit jaar in het bevolkingsregister dezer gemeente slaat ingeschreven ont vangt gratis één emmer. Ieder die méér dan één emmer nodig heeft is verplicht de daarvoor benodig de uniforme vuilnisemmer zelf aan te schaffen. Tevens zullen reinigingsrech ten betaald moeten worden, n.l. f. 8.- per jaar. De heer Andrik (PvdA) ge steund door z'n partygenoot zou deze kosten gedeelteiyk op de huiseigenaar willen verhalen (byv. f. 3.- voor reke ning van de huiseigenaar en f. 5.- voor rekening van de gebruiker. In stemming gebracht werd dit met 3 tegen 8 stemmen verworpen. Vervolgens meende de heer Andrik dat die f. 8.- toch te hoog waren. Volgens het voor stel worden hiermede 65 van de kos ten van de reinigingsdienst gedekt. De heer Andrik zou dit terug willen bren gen tot 50 De voorzitter zegt dat de gemeente een gezonde financiële basis moet heb ben, bovendien zal door uitbreiding van de gemeente meerdere dagen opgehaald moeten worden; bovendien wyst de voorzitter op de financiële verhouding Rijk-gemeenten. De heer Los (AR) doet een compromisvoorstel, waarmede de raad akkoord gaat en dan het voorstel aanneemt: over twee jaar zal opening van zaken worden gedaan. Mocht dan blyken, dat in de praktyk het percen tage te hoog ligt dan zullen de reini gingsrechten worden verminderd. Door diverse schoolbesturen zyn de rekeningen over 1958 ter vaststelling van de vergoedingen en de voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven over dat jaar overgelegd. Deze waren voor de Chr. Nat. School f176; Hervormde School f484; R.-K. School f337.33 en de Chr. ULO-school f 1240. Tot leden van $e commissie van onderzoek van de ge meenterekening 1957 zyn benoemd de heren De Graaf, Boot en Nievaart. De raad besluit tot aankoop van het oude schoolgebouw Hoofdstraat 103 met grond. Op deze grond zullen 14 eensgezins woningen worden gebouwd. Uiterlyk 1 januari 1961 moet dit gebouw, waarin thans de kleuterschool „Marijke" en enige klassen van de lagere Willem de Zwijgerschool gehuisvest zijn, ontruimd worden. Alle andere agendapunten, waarover wy reeds schreven passeerden zonder meer de hamer. WAARDERING VOOR BRANDWEER Bij de rondvraag vroeg de heer Andrik of er al iets bekend was omtrent de stopzetting van de exploitatie van de steenfabriek Ouderzorg-De Ridder. De voorzitter zei hier omtrent nog geen na dere mededelingen te kunnen doen. De heer Lolling vraagt of de chauffeurs die de nieuwe vuilnisauto zullen moeten be sturen terzake kundig zijn en beveelt een eventuele cursus aan. De voorzitter zegt dit onder ogen te zullen zien. De heer Veldhuyzen tenslotte spreekt zyn waardering uit over het optreden van de vrijwillige Leiderdorpse brandweer by de brand by Oosthoek. Burgemeester Van Diepeningen deelt de raad tenslotte mee, bericht te heb ben ontvangen van de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid- Holland, dat deze 21 oktober a.s. een werkbezoek aan Leiderdorp hoopt te brenge' 1957 bedroeg in de Bondsrepubliek reeds 920.000 stuks, in 1958 1.5 miljoen en dit jaar waarschynlyk meer dan twee mil joen. Vorige week verlaagden de grootste Westduitse yskastfabrikanten plotseling hun prijzen van ongeveer 470 tot 380 mark, dat is met honderd mark, waarbij de groot- en kleinhandel de grootste veer moeten laten, omdat hun marge het sterkst wordt verkleind. Men begroet deze ontwikkeling in de Bondsrepubliek met gejuich. Er blykt uit, zo zegt men algemeen hier, dat de vrye concurrentie daadwerkelyk functioneert en dat de markteconomie een grote elasticiteit be zit. Dit proces is in de gehele elektro technische branche aan de gang de prysindex voor produkten als radiotoe stellen, grammofoons, gloeilampen en dergelijke ligt thans lager dan de index van 1950. De voornaamste concurrenten van de grote fabrieken, die de prijs zo hoog mogelyk vaststelden, zyn de ver zendhuizen, de warenhuizen en de bui tenlandse produkten. komst (zes tot twaalf jaar). Daarnaast is er ook nog een aantal byeenkomsten in het Luxortheater aan de Stationsweg: Zondag 11 oktober, half elf Bybelse silhouetten. Muziek: leden van een jeugdorkest uit Zürich. Zondag 25 oktober, half elf. Het woord is aan de vrouw i.v.m. de interkerkelyke gezinsweek: De vrouw in huis en bui tenshuis. Spreeksters: Leidster arbeids bureau en directrice opleiding gezins verzorgsters. Zondag 8 november, half elf, Kerk klankbord van de bybel, een programma over de landelyke kerkbouwactie. Zondag 22 november, half elf, met het evangelie de rimboe in, een zendeling vertelt over zyn werk (met kleurendia's). De byeenkomsten staan onder leiding van dr. P. L. Schoonheim, predikant voor Bijzonder Kerkewerk van de Leidse Hervormde Gemeente. OEGSTGEEST BURGERLIJKE STAND Geboren: Thecla M., dr van C. H. M. Meljknecht en A. M. Th. van den Berg. Jan, zn van A. Veenkant, en M. Slebum, Adriana G., dr van D. Heljnis en H. J. Roodenburg Vermaat, Willem, zn van A. Ruljgrok en M. P. Luca, Allda M. A„ dr van H. F Medendorp en W. Glijn, Claslna dr van G J. Verhoog en M. van der Meij. Ondertrouwd: C. Hortensius. 25 Jaar en A. Tijmstra. 22 jaar. R. R. F. Gebler. 28 Jaar en M. A. van Dyk, 25 Jaar. Getrouwd: P. van der Luit, 22 Jaar en K. M. M. Vos, 1 9jaar. Overleden: J. den Hoed. D. G. Breeveld. e.v. W. H. F. van Lyklema, E. P. Wal- lart, wed. van J. van der Vliet. VOORSCHOTEN „DE ZWALUW" De Postduivenvereniging „De Zwaluw" hield een wedvlucht met oude en jonge duiven vanaf St.-Chislain Hornu, af stand ongeveer 192.500 km. Aankomst eerste prijsduif (15 minuten los) 11.37.57 uur .snelheid 881.90 meter per minuut. Aankomst laatste prijsduif 12.10.59 uur, snelheid 765.23 m. p. m. Uitslagen: A. G. Kleiweg 1, 10; M. Paardekooper 2, 4, 8; A. de Graaf 3, 9; P. N. van Wissen 5; E. J .van 't Loo 6; F. C. van Heusden7. Ie kampioen navluchten: A. G. Klei weg met 477 6 pnt.; 2e M. Paardekooper met 477.4 pnt.; 3e P. N. van Wissen met 471.0 pnt. VOOR DE KANKERBESTRIJDING De collecte voor de Kankerbestryding in Voorschoten had een netto-opbrengst van f. 1760,87. WASSENAAR Dodelijke vol uit boom In de Berkheistraat te Wassenaar viel gistermiddag de 12-jarige Henk van Laar uit de Hallekensstraat aldaar, uit een boom, waarin hij was geklommen. De jongen moet vrywel op slag zyn ge dood. GESLAAGD De heren J. J. Luyt en T. G. Von Lin- dern slaagden aan de Nederlandse Eco nomische Hogeschool in Rotterdam. Ook goedkopere radio's Het proces doet zich thans ook voor in de radiohandel. In Düsseldorf worden de radiotoestellen twintig procent goed koper aangeboden dan de prysbinding der fabrieken en groothandelaars voor- schryft. Vele handelaren hebben dit voorbeeld direct gevolgd uit vrees dat hun afzet vermindert en dat vlak voor de grote kerstinkopen. Daarby ontstaat wryving tussen de detaillisten en de fa brieken. die zich willen houden aan de contracten. Er is weinig reden om aan te nemen, dat deze affaire betrekking zal hebben op de gehele Bondsrepubliek. Tenslotte bestaat er een zeer levendige vraag, maar aan de andere kant vindt men het een veeg teken, dat de pro- duktie van televisietoestellen van het type 1959'60 ietwat gedrukt moet wor den omdat er nog altijd een onverkochte voorraad van 500.000 stuks van het type 1958'59 is, die de deur uitmoet voor vastgestelde oude prijzen. Dat ook hier wel eens allerlei prijs bindingen in gevaar zullen komen en vele handelaars zullen gaan rebelleren, ligt voor de hand met het naderen van de kerstdagen. In de Belgische ambassade heeft de Belgische ambassadeur, baron Van der Straten Waillet (links) aan dr. W. van Royen, directeur van de Kon. Jaarbeurs, de versierselen uit gereikt behorende bij de hem door Koning Boudewijn verleende on derscheiding van Ridder in de Bel gische Kroonorde. Bij het ter perse gaan van dit num mer waren de noteringen van de Am sterdamse Effectenbeurs nog niet in ons bezit. Mieoische Dienst Leiderdorp - Koudekerk aan den Rijn: Dokter M. P. Hennink. Leider dorp, Mauritssingel 166, tel. 0 1710-33686 Oegstgeest Van vrydagmiddag 6 uur tot zaterdagnacht 12 uur. dokter Reterink, tel. 20394 en yan zaterdag nacht 12 uur tot maandagmorgen 7 uur de doktoren Held, tel. 24649 en Lanen- Baron, tel. 21610 Voorschoten: Dokter Th. van Schalk Jul. v. Stolberglaan 62 .tel. 3344. Wijk verpleegster: Gezondheidscentrum, tel. 2177. Warmond Wykverpleging zuster Durieux, Sassenheim, tel. 8327.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 9