f HOTISl SCHOON SCHONER LEIDSCHE SPAARBANK Trouwauto's? „Bijlibo" -m/ Uw scheerapparaat defect! Westduitsers niet, Oostduitsers wèl moordenaars en schurken Bijna 30 miljoenBÜR|^RNUJLKEfD^AND Zware eisen voor roofoverval op vrouw in de Bankastraat Voor le-klas spuitwerk: Hard» en Zachtboard N.V. v/h A. de Graaf Valkenburg (Z.H.) GIM OMLUSTINGEN Is werk t/aK FRITS DE GOEDE SLIJPERIJ „VLIJM" Fa. A. Hogenes& Zonen Opening andere rubrieken, bijv. REP. ANTIEK e.d. is mogelijk VRIJDAG 2 OKTOBER 1959 DEZE AANBIEDING GELDTT/M 31 DECEMBER 1959 I Ben Goerion maakt ook onderscheid tussen oude en nieuwe generatie Bewondering voor De Gaulle Premier Ben Goerion van Israël heeft In een vraaggesprek met een verslagge ver van het liberale blad „Haaretz" aan gedrongen op het aanknopen van vriendschappelijke betrekkingen met West-Duitsland. Ben Goerion verklaarde dat de hui dige generatie in West-Duitsland niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de misdaden, die de nazi's bedreven hebben. Wanneer wij dit wel zouden doen, zoudr i wij ons schuldig maken aan rassenhaat, aldus de Israëlische premier. Ben Goerion maakte een on derscheid tussen de nieuwe generatie Duitsers en die uit Hitiers dagen. Hij zei dat het Duitse volk verantwoorde lijk was voor de daden van zijn leiders ten tijde van het Hitïer-bewind. Ik ben echter wel van mening, zo vervolgde Ben Goerion, dat de Oostduitsers moor denaars en schurken zijn omdat zH zich niet verantwoordelijk voelen voor de da den die zij hebben begaan. De West duitsers hebben deze verantwoordelijk heid wel aanvaard. Hij verklaarde dat Israël de vriend schap van West-Duitsland moet zoeken, evenals die van andere volkeren, daar „Israël die vriendschap nodig heeft". Afscheid van de heer P. Kapniga Op de laatste zitting van de alge mene vergadering van de Ned. Chr. Bond van overheidspersoneel, gehou den in de Rivlerahal te Rotterdam, heeft de heer A. "Vanistendael, secre taris-generaal van het Internationale Christelijke Vakverbond, gesproken over de taak van de christelijke vak beweging in de wereld. Daarna heeft de Bond afscheid geno men van zijn scheidende voorzitter, de heer P. Kapinga, die vergezeld was door zijn echtgenote. Hij noemde het een voorrecht, dat hii dit werk, een levens taak voor hem, heeft mogen doen. De tweede voorzitter, de heer P. van Driel, getuigde vervolgens van de capa citeiten van de heer Kapinga, onder wiens leiding de Bond zijn ledental heeft verdubbeld. De heer W. J. Loever overhandigde tenslotte namens de leden een geldbe drag, bedoeld als bijdrage voor de reis, die de heer en mevrouw Kapinga naar Canada gaan maken om him kinderen te bezoeken. Van de gelegenheid daarna persoonlijk afscheid te nemen maakten velen ge bruik. Ben Goerion sprak voorts over een mogelijke nauwe samenwerking tussen Israël en Frankrijk, speciaal ln verband met de vrije Afrikaanse volkeren. Ben Goerion noemde De Gaulle niet alleen een groot patriot, maar ook een van de belangrijkste staatslieden van de we reld. Hij zei dat De Gaulle „een man is met een grote visie, die de sociale en politieke vraagstukken ap menselijke wijze benadert". De nationalistische radio-omroep op Formosa heeft gisteren treurmuziek en speciale kerkdiensten uitgezonden ter herdenking van de bijna dertig miljoen mensen die volgens de nationalisten in de afgelopen tien jaar ln communistisch- China om het leven zijn gebracht. Nieuwe Ceylonse premier kreeg dertig dreigbrieven De nieuwe premier van Ceylon, Daha- najake, heeft meegedeeld dat hij een dertigtal brieven heeft ontvangen, waar in zijn leven wordt bedreigd. Als gevolg daarvan ls de bewaking van alle leden van de regering verscherpt. Zijn ver moorde voorganger, Solomon Bandara- naike, is gisteren begraven. Een jeugd zonder moraal Leider oefende hypnotische invloed uit Tegen de verdachten van de roofoverval in de Bankastraat te Amsterdam-Oost, heeft de officier van Justitie bij de rechtbank te Amsterdam, mr. L. van de Berge, gistermiddag zijn requisitoir gehouden. Hij besloot dit met tegen een 24-jarige schilder en een 28-jarlge cafetariahouder elk 12 jaar gevangenisstraf m.a. te eisen. Tegen een 18-jarige oudpapierperser requlreerde hij 10 jaar ge vangenisstraf m.a. plus terbeschikkingstelling van de regering. Op zondag 8 maart J.l. werd de 67- jarige Carolina Belles, die ln de Banka straat een kruidenierswinkeltje bezat, in de achter de winkel gelegen slaapkamer, losjes aan handen en voeten vastgebon den met touw, dood in haar bed aange troffen. Uit de winkellade was al het geld verdwenen: f. 317.-. Geen respect meer In zijn requisitoir releveerde de offi cier hoe men met een alarmpistool en gemaskerd aan de achterzijde ae woning was binnengedrongen, de telefoonleiding had doorgesneden en de oude vrouw ge bonden had. Men had haar geen prop in de mond geduwd en dus kennelijk be grepen, dat ze voorlopig geen kik meer kon geven. „Met verbijstering zien wH hoe dit type jeugd geen moraal meer kent, geen respect voor de ouderdom meer heeft en doden beschouwt als weg tot het doel", aldus de officier van Justitie. Hij noem de de cafetariahouder de bendeleider, aan wiens voeten de leden telkens de buit van inbraken deponeerden. Kenne lijk hadden die blindelings vertrouwen in hem. De psychiaters noemen deze ca fetariahouder een gevaar voor de sa* menleving en volgens de officier had deze man niet alleen op de twee daders van de overval in de Bankastraat maar ook op de vierde verdachte uit dit pro ces, een 18-jarige loodgieter een bijna hynotische invloed. De cafetariahouder heeft volgens de officier gepoogd achter de schermen te blijven. Hij was de stille vennoot, die zich schuldig maakte aan heling van de buit, doch behalve dit feitdat hij toegeeftbijna alles ontkent. Toch meende de officier dat hij als mededa der van de overval moest worden veroor deeld, aangezien volgens de overige ver dachten afgesproken was dat hij in de Bankastraat mej. Belles neer zou slaan, indien deze erin zou slagen, wegvluch tend, de straat te bereiken. Zover is het niet gekomen. In de thans geëiste straffen tegen de drie hoofdverdachten heeft de offioier van Justitie naar hij liet blijken tevens een aantal andere diefstallen en Inbra ken verdisconteerd. Tegen de vierde verdachte, de 18-ja- rige loodgieter, eiste de officier een ge vangenisstraf van drie maanden voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar. Deze verdachte is in mei j.l. na een voorlopige hechtenis van bijna 2V2 maand, ln vrijheid gesteld. Hij werd door de officier slechts al een bijloper GEBOREN Tjeerd, zn van D J. Koopman en S. A. C. Bekooy, Erna Ruth, dr van H. O. Prade en K. L. Lie, Lucia Cornelia Henrlca, dr van M. G. Tros en L. C. van der Vooren, Cornells Wilhelmus Josephus, zn van J. G. Duivenvoorden en A. T. van Santen, Pleter Gerrlt Jacobus, zn van L. Meer- mans en G. O. Oaro, Maria Susanna, dr v. W. F. Mulder en K. Ginjaar. GETROUWD J. Beerenfenger en H. L. van Rijn, T. A. M. Hendriks en E. H. van der Poel, J. M. van Hal en E. van der Kwaak. P. J. M. Overdevest en J. M. Verhoog, J. G. van der Walle en E. Fakkel, C. Wassing en C. Hoffman, N. M. van Haalem en M. O. Koet, L. H. van Dorp en H. M. B. de Jon ge, B. C. Storm en G. van den Haak, M. C. Pleters en E. A. M. van Remundt. OVERLEDEN 7 H. Thomassen, 32 Jaar, man, J. Hons- beek, 53 jaar, J. H. Ordlng, 34 Jaar, echt genote van A. J. Verbrugh. van de bende beschouwd, die zelfs nau welijks wist wat zijn kornuiten uitvoer den en had nimmer in de buit gedeeld. Niet willen doden? De raadsman, mr. J. A. B. Gomperts, voerde aan, dat de twee jongens de win kelierster zeker niet hebben willen do den. De sectie heeft uitgewezen, dat zij een zeer zwak hart had. Hij achtte dan ook niet onomstotelijk bewezen, dat de vrouw tengevolge van de overval gestor ven is. Voor de 18-jarige oudpapier perser voerde mr. H. G. Th. Keune aan, dat deze half imbeciele jongen niet eerst 10 jaar gevangenisstraf moest onder gaan en dan pas ter beschikking van de regering moest worden gesteld. Dat diende veel eerder te geschieden in een poging nog iets van deze simpele figuur terecht te brengen. Mr. H. J. Loman vroeg voor de 18-jarige loodgieter vrij spraak, omdat hij diens medeplichtig heid niet bewezen achtte. Tenslotte meende mr. Jeljer de Jong ongeveer hetzelfde van zijn cliënt, de cafetariahouder, die door de officier als mededader van de overval was bestem peld. Wel moest deze verdachte wegens heling gestraft worden, want hij heeft tot driemaal toe de buit van zijn twee cafetaria-klanten in ontvangst genomen. Tegen alle vier verdachten zal de rechtbank op 15 oktober a.s. uitspraak doen. VOETBAL Duits elftal voor Bern Het Duitse voetbalelftal, dat zondag a.s. te Bern tegen Zwitserland uitkomt, is door trainer Sepp Herberger als volgt samengesteld: Doel: Tilkowski (Westfalia Herne); achter: Stollenwerk (LFC KÖln) en Juskowiak (Fortuna Düsseldorf)mid den: Benthaus (Westfalia Herne), Erhardt (SPVG Fürth) en Szymaniak (Karlsruher SC); voor: Rahn (LFC Köln), Bruells (Borussia Mlinchen Glad- bach), Seller (Hamburger SV), Sledl (Bayern München) en Vollmar (LFC Saarbrücken). In verband met de droogte van de terreinen zijn alle voor zondag in Leiden vastgestelde korfbalwedstrijden, zowel voor de Leldse Korfbalbond als voor de Kon. Ned. Korfbalbond afgelast. HONKBAL Chicago White Sox hadden goede start in World Series De eerste wedstrijd in de „World Series" tussen de Chicago White Sox en de Los Angelos Dodgers, die gisteren in Chicago is gespeeld, is door de White Sox met 11—0 gewonnen. De ploeg uit De leider van de geologen van de Nieuw Guinea-expeditie, ir. Chr. Bar, die deelnam aan de doorsteek van Sibil naar Holland ia, is per vliegtuig naar Hollandia gekomen, nadat liij halverwege de doorsteek een aanval van malaria had gekre gen. Ir. Bar (rechts) in gesprek met radioreporter Jacques Grijpink bij zijn aankomst in Hollandia. Chicago, die als eerste eindigden ln de American League en daardoor in een serie van zeven wedstrijden met de Los Angeles Dodgers, die kampioen werden in de National League, mogen spelen om het officieuze professional wereldkam pioenschap honkbal, dankte de overwin ning grotendeels aan een score van zeven runs in de derde innings. afhaaldienst Oude Rijn 56 - Bevrijdingsplein 7 Oegstgeest, Geversstraat 46 Onze afhaaldienst biedt U gelegenheid weke lijks of maandelijks een vast bedrag aan huis te laten afhalen. Geen kosten. Minimum f 1.per week of f 4.per maand. autoverhuur DaD de gekroonde CHRYSLER van GEBR. DE JONG - Hogewoerd 164 vanouds DE STALHOUDERIJ TEL 20239—23656 outospuitmr. LEIDSEWEG 402, Telefoon k 1710—24003 VOORSCHOTEN, k 1710—24609 Reparaties van brllieD vakkundig en billijk BRILLENSPEC1ALIS1 VAN MUYEN Lelden - Hooigracht 64 Telefoon 20251 Noordwjjk - Tel. 2949 Pr. Bemhardstraat 51 AUTOSPUITINR1CHTING FIRMA J. VAN MUIDEN ZOON LEVENDAAL 176—178 TELEF 31826 chem. wasserijen Chem Wdsseru en Ververij Stoppage, Plisseren, enz. OUDE VES'l 189 Telefoon 24214 HAARLEMMER STR 12 A telefoon 21797 üp maat en aan de plaat lormica tegelboard, diverse soorten en kleuren plastioband taps gedraaide poten, Ijzerwaren, gereedschappen, vert Allee voor doe hetzell H, JAN SE, uw adres Haarlemmerstr 129 tel 21808 GRATIS THUISBEZORGING door geheel Leiden ccntr. verw. Tel. 0 1718—4120 Centrale verwarming; oliestook inrichtingen. glas in lood GEDENK-EN JUBH-EUMftAMEN OUOE RtSN K>A I IUEIPEN IIEi adres voor HERSTEL van Uw OVERHEMD Is „BEBO", bovenkraag 1,85 hele kraag 2.50 kledingréparatle Pleterskerbboorsteeg 30 lijstenmakers Fo.L.QUESTROO r- gUNStWANOGL 'iJSMk N«8PUH 51 - LEIPEN Inlichtingen over deelneming aan deze wekelijkse rubriek worden gaarne telefonisch verstrekt, (no. 25041 toestel 4) licht - krachtinst. BINNEN ÊÊN DAG GEREED Braun - Philips - Remington Service C. L. M. VAN CLEEF BOTERMARKT 25 TEL2266!) - LEIDEN lompen en metalen Een oud en bekend adres voor lompen, papier en metalen, enz H. v. WEEREN CO.. BAKKERSTEEG 16, bij de Kaiserstraat, telefoon 21538 Desgewenst aan huis te ontbieden metselbedrijven Wilt U Uw gang, keuken, douchecel, badkamer of schoorsteenmantel BETEGELD hebben Dan ls het adres: J. v. d. BROEK Narmstr. 18 Tel 30966 S. VAN WEESEL LOODGIETER ERKEND IN8TALLATEUR voor gas, water en sanitair HOGEWOERD 112 Telefoon 20354 watersport KAMPEERTENTEN EN HUISJESTENTEN JACHTZE1LEN BOOTKLEDEN Janvossensteeg 37 Telefoon 20607 Voor al het loodgieterswerk. J Kra Kraaiersfraat 10 - Leiden Telefoon 22356 restaurant H.H. STUDENTEN Voor goede, goedkope, warme en koude cnaal- tIj den naar Nieuwe Beestenmarkt 12 Telefoon 25437 H.H. STUDENTEN De unieke gelegenheid om CHINEES te eten ls „AKADEMEIA", Oude RUn 15 - Tel. 30117 Voor reparatie aan rijwielen bromfietsen wasmachines stofzuigers Fa. DUSOSWA Turfmarkt 2 - Leiden Telefoon 24409 Terweeweg 60, tel. 23815 OEGSTGEEST. schoonmaakbedrijf C schoonheidssalons L. VAN TONGEREN neeft de RANI-PERMANENT. Dit is de vorstin der permanenten. LEVENDAAL 104 Tel. 23612 - Leiden en Rijksstraatweg 709, Wassenaar. voor net slijpen van al Uw gereedschappen, etc. KOREVAARSTR. 25 Telefoon 21844 Leiden - Volmolengracht 2123 - Tel. 22108—21256 SNELVERVOER: LEIDEN - DEN HAAG DELFT - ROTTERDAM GOUDA - HAARLEM NOORDWIJK - KATWIJK met alle tussen- en om liggende plaatsen. Open en gesloten wagens van diverse tonnenmaat voor transporten door geheel Nederland beschikbaar l Gaat U verhuizen? Dan naar S, A. v. LEEUWEN Eveneens vakkundige verzorging van Emigratieverpalckingen. Zoeterwoudseweg 7, tel. 25773 VERHUIZINGEN met gratis beperkt personenvervoer JAN VAN DUUREN Middelstegracht 36, Leiden Telefoon 25468 Na 6 uur 30292 EMIGRATIE- VERPAKKINGEN Vooi SIOIILKLN en REPAREREN vaD Uw MEUBELEN. C. VAN WELZEN Huisadres: ATJEHSTRAAT 65A Werkplaats: tel. 31402 OOSTHAVENSTRAAT 7 Laat vakmensen Uw matrassen en meubelen repareren Bchangerjj stoffeerderij. Complete woninginrichting. JAN VONK, HAARLEMMERSTRAAT SI Telefoon 22580

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 4