Leicls stadsvuil nu naar Noordwijk Leidse Courant bestond halve eeuw Vuilstorting thans voorlopig voor vijf jaar gewaarborgd TRIO VAN DER HEEFT Opgericht 1 maart 1860 Vrijdag 2 oktober 1959 Tweede blad no. 29863 Na dertig jaar in Nieuwkoop DAGELIJKS BROOD AAN „VUIL" VERDIEND Het begon in 1929 toen de werkloos heid zich allerwege in steeds ernstiger mate deed gevoelen en het gemeentebe stuur van Nieuwkoop naar middelen zocht de werklozen toch aan de gang te houden en zo mogelijk een bestaan te geven. Men zocht eerst contact met Den Haag. doch waar deze onderhande lingen daar geen resultaat hadden, ging men met Leiden praten, waar men er meer voor voelde. Een terrein van circa 3 ha., ten westen van het Mejjepad. werd aangekocht. Hier werd de eerste Jaren het Leidse huisvuil per schuit aangevoerd en gelost. Een toevoer, wel ke al spoedig door de gemeente Wasse naar aanzienlijk groter werd gemaakt. Drie schippers voerden dagelijks vice- versa tussen Nieuwkoop en Leiden, ter wijl een aparte dienst voor het vervoer van Wassenaar naar Leiden werd inge legd. Bijster gelukkig was men in het eerste Jaar niet, want reeds na enkele maanden varen zonken drie vol gela den schuiten naby het Meijepadl Toch ging men verder. Aanvankeiyk werd de vergoeding, die de gemeente Leiden betaalde, vastgesteld naar de kubieke inhoud der schuiten, doch na gerezen onenigheid over de maat werd later een bedrag per inwoner vastge steld. Na enkele jaren bleek het aan vankeiyk aangekochte terrein te klein en werden verscheidene percelen aan gekocht, welke tot op de huidige dag zijn aangegroeid tot byna 25 ha. Al die jaren heeft Nieuwkoop zich over het huisvuil van Leiden en Was senaar ontfermd. Indien men ervan uitgaat, dat de gemiddelde aanvoer niet minder dan 10001500 m3 per week bedroeg, heeft Nieuwkoop in deze dertig jaar circa 114-2 miljoen m3 huisafval van Leiden en Wasse naar afgenomen, welke hoeveelheden grotendeels in grasland is omgezet. aan Nieuwkoop te betalen, belangrijk zou drukken, bracht dank aan het ge meentebestuur van Noordwijk, het polderbestuur, het Hoogheemraad schap van Rijnland, Ged. Staten en de Prov. Waterstaat, die deze oplos sing mogelijk hadden gemaakt. ONGERUSTHEID MOET PLAATS MAKEN VOOR VERTROUWEN Ofschoon ingelanden nog niet zo ent housiast voor deze vuilnisstorting zijn ingelanden gaat het om bouwgrond en niet om vuil gaf hij hen de verze kering, dat zowel de eigenaar van de grond, de heer Hoogerverst, als de ge meente Leiden er alles op zullen zet ten, dat een en ander goed verloopt. „Het storten van het vuil, is met tal van waarborgen omhangen", aldus de wethouder, die verwachtte, dat in de toekomst een zekere ten onrechte vermeende ongerustheid zou plaats maken voor een groot en niet be schaamd vertrouwen. Hulde bracht mr. Drijber tenslotte nog aan de directeur van de Gem. Reinigings- en Ontsmet- tmgsdienst, de heer H. Hoorn en de heren mr. T. J. C. Verduin en Baten burg, die namens de gemeente zich voor dit plan bijzonder geïnteresseerd hebben. TEGEN LEIDS DIRECTEUR Anderhalf jaar gevangenisstraf, ont zegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van vijf jaar, alsmede onmiddellijke gevangenneming waren de straffen, die de officier van Justitie, mr. G. W. F. van der Valk Bouman, hedenmiddag ty- dens de zitting van de Haarlemse recht bank eiste tegen een 40-jarige directeur uit Leiden, die ervan werd verdacht onder invloed van sterke drank zo roe keloos te hebben gereden, dat hy tenge volge daarvan aan twee personen li chamelijk letsel heeft toegebracht. De rechtbank wees het verzoek tot onmid dellijke gevangenneming van de hand en stelde de uitspraak vast op 15 okto ber as. De verdachte heeft op de avond van de eerste april op de Rijksweg Den Haag Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en Lisse met zijn auto twee mensen aange reden, die terzijde van de weg in de par- keerstrook bezig waren met het repare ren van een vrachtauto. Een van hen. een expediteur uit Brielle, werd daarby ernstig gewond.. Zijn linker onderbeen was op drie plaatsen gebroken. Volgens een arts zou de genezing ten minste zes maanden duren, waarna het ene been voorgoed korter zou zijn dan het andere. De tweede man, die aangereden was, was een wegenwachter, uit Lisse, die een gecompliceerde bovenbeenbreuk opliep. Het vermoeden rees, dat de verdachte onder invloed van sterke drank ver keerd had. Dit werd onder meer gecon cludeerd uit de omstandigheid, dat één der getuigen, een ambtenaar van de Haagse gemeentesecretarie, die op zijn scooter op de Rijksweg reed, kort voor het ongeluk was ingehaald door een zwarte sportwagen, die slingerend reed. Later passeerde de scooterrijder de plaats van het ongeluk, waar hij dezelf de wagen, die aan verdachte toebe hoorde, meende terug te zien. Verdachte stemde in met het nemen van een bloedproef, die een alcohol-promillage van 1,7 aanwees. De officier van Jus titie zei in zgn requisitoir, dat het ver band tussen drankverbruik en de rare manier van rijden is komen vast te staan en hij kwam tot genoemde zware eis. De raadsman, mr. dr Hugenholtz, uit Leiden, kwam op grond van de getuigen verklaringen en vooral de verklaringen van verbalisanten, tot de conclusie dat er van drankmisbruik geen sprake was. Men had namelijk verklaard, dat ver dachte wel enigszins naar alcohol had geroken, maar niet onvast liep en zich ook volkomen normaal had gedragen. Voorts vocht mr. Hugenholtz de waarde van de bloedproef aan op grond van verscheidene wetenschappelyke uitspra ken. Wat de aanryding zelf betreft, hield de raadsman zich aan de aanvan kelijk door getuigen tegenover de politie afgelegde verklaringen volgens welke zij zich tijdens de reparatie op de rijbaan hadden bevonden. Op deze wijze hebben getuigen het verkeer in gevaar gebracht, aldus mr. Hugenholtz. die tot vrijspraak voor zijn cliënt concludeerde. Na een kort ver blijf in raadkamer wees de rechtbank het verzoek van de officier van Justitie om onmiddellyke gevangenneming van de hand. Er komen 3 nieuwe draaitrommelauto's, welke voor rechtstreekse afvoer zorgen Met het storten van dit eerste „pak" vuil, is tegelijkertijd een pak van mijn hart gevallen. Reeds lang voordat ik wethouder was, speelde het mij als raadslid door het hoofd waar wij het Leidse stadsvuil op 1 oktober 1959 naar toe zouden brengen. Na tal van mogelijkheden onder het oog te hebben gezien en dertig jaar op Nieuwkoop aange wezen te zijn geweest, kunnen wij ons vuil, dank zij grote tegemoet komendheid van het college van B. en W. van Noordwijk, voor de eerste vijf jaar onder deze gemeente kwijt. Aldus sprak gisteren de Leidse wethouder, mr. J. Drijber, toen hij met enkelen, die zich voor deze oplossing zeer hebben ingespannen, aanwezig was bij het storten van de inhoud van de eerste draaitrommelvuilnisauto in de kolossale put, gelegen ver achter de duinenrij in de onmiddellijke omgeving van het jaagpad langs de Haarlemmertrekvaart. In de laatste weken zijn twee percelen weiland, die in eigendom aan de heer P. Hoogervorst toebehoren, voor dit doel geschikt gemaakt. Regelmatig hebben 410 werklie den het dagelijks brood aan het „vuil" kunnen verdienen. Daarnaast hebben ook de sorteerders, die hun recht hadden gepacht, vaak waarde- i volle „spullen", welke door anderen waren weggegooid, kunnen inzamelen. Wat niet te denken van de enorme hoeveelheden ijzer, vodden, benen, fles sen, koper, papier en blik, welke zij van de „vulles" sorteerden en weer aan de man brachten? De „kenners" van het bedrijf konden een zeer duidelijk ver schil in het zomer- en wintervuil ma ken. Op het zomervuil groeiden de bie ten het best en op het wintervuil droog als het was door de vele asresten, waren het de aardappelen die het het beste deden. Ook was er verschil in het Wassenaarse en het Leidse vuil. Men vond in het Leidse afval veel meer etensresten w.oi brood, groenten eet. dan in het Wassenaarse... De laatste jaren was ook een groot gedeelte ingezaaid met gras. Het gras land werd verpacht aan landbouwers, terwijl ook een groot aantal varkens, dat niet werd bij gevoederd, bijzonder goed op het stadsafval gedijde. Ge poogd is ook tarwe te telen, doch dit bleek niet. lonend te zijn waartegenover de rogge het weer bijzonder goed deed. Nu er een einde is gekomen aan de Leidse „vuilnisimport" in Nieuwkoop, zal op een deel van de vroegere vuil nisopslagplaats een modem kampeer terrein worden ingericht. Bovenaan zullen op de terreinen, gelegen ren westen van het Meije-pad, zo mogeiyk riante bungalows verrijzen. Na dertig jaar heeft de „Leidse vuilnisbelt" en zo mogen wjj het toch zien Nieuwkoop toch nog wel aan een nieuw uitstekend grasland en in de toekomst aan een nieuw kampeer- en bungalowterrein gehol pen. Thans is Leiden aangewezen op i Noordwijk. een gemeente, welke, dank zij de medewerking van vele instanties. het met Leiden wil „proberen". Wet houder Drijber, die hier gisteren dank baar voor was, schetste de ontwikke ling, welke de Leidse vuilafvoer in de loop der jaren heeft genomen. Hoewel onze pogingen, aldus de wethouder, tot de bouw van een vuilverbrandingsin richting nog niet zijn geslaagd, komt het Leidse vuil steeds meer op huis aan. Eerst, was het Nieuwkoop en thans Noordwijk. Mr. Drijber, die ons reeds eerder de verzekering had gegeven, dat deze nieuwe oplossing de „inwonersprijs", in vergelqking met de contractprgs LUnt en plak alles met van Ceta-Bever DRUK OP DE KNOP Na dit geruststellend en huldigend I woord, was het wethouder mr. Drij ber, die met een druk op de knop 1 het Leidse stadsvuil in de put deed j verdwijnen, waarmede, zoals hg zelf zei, „een pak van zgn wethouderlgk hart was genomen". Voor de eerst komende vijf jaar kan Leiden, in af wachting van de bouw van een vuil verbrandingsinrichting, zijn vuil aan Noordwgk kwijt! Advertentie ANDERHALF JAAR GEËIST Eerste auto vuil gisteren gestort Met deze nieuwe vuilnisstortplaats - de Leidse slokop" - is tevens een wijziging gebracht in de methode van vuilafvoer. Werd het stadsvuil in het verleden per schuit naar Nieuwkoop afgevoerd, met ingang van gisteren zal dit per as geschie den. Nadat het vuil bij de ingezete nen is opgehaald en de vuilnisauto is vol, ivordt rechtstreeks naar de stortplaats gereden. Teneinde dit vervoer zo economisch mogelijk uit te voeren, zijn ook drie nieuwe - de auto van gisteren ivas een demon stratiewagen - draaitrommelvuilnis auto's aangekocht, met een sterk verhoogde bergingscapaciteit, t.w 20 m3 tegen thans zes kubieke me ter. De nieuwe wagens, waarvan de eerste half december in gebruik wordt gesteld, zijn van het zgn. „draaitrommel"-type, d.w.z. dat op het chassis een grote hori zontaal roterende trommel is geplaatst, die tgdens de gehele belading regelma tig ronddraait. Officiële publikaties SCHOUW VAN WEGEN, LANEN ENZ. Burgemeester en Wethouders van Lelden brengen ter openbare kennis, dat. te be ginnen op maandag 12 oktober 1959, krachtens het bepaalde bij artikel 17 der verordening op wegen, lanen, straten, enz. en waterwegen en sloten, schouw zal plaats hebben over alle wegen, lanen, pa den, straten, kaden, pleinen, hofjes, ste gen. sloppen of poorten en gangen, be nevens de daarin gelegen of daartoe be horende bruggen en andere kunstwerken, voor zover die bijzonder eigendom zijn en zonder verhindering door of vanwege rechthebbenden voor het publiek verkeer openstaan, alsmede over alle wateringen en sloten en de riolen ter vervanging daar van gemaakt, benevens de daartoe beho rende sluizen, duikers, buizen, toegangs kokers en dergelijke werken, voor zover die bijzonder eigendom zijn. Leiden, 2 oktober 1959. Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Burgemeester, de Secretaris F. H. van Kinschot J. Bool INZAMELING HUISVUIL Op zaterdag 3 oktober a.s. zal geen huisvuil worden ingezameld. Men gelieve op die dag geen emmers aan de openbare straat te plaatsen. Het ophalen van huisvuil uit die per celen. welke gewoonlijk op zaterdag wor den bediend, zal nu plaatsvinden op woensdag 7 oktober e.k. De Directeur Gem. Reiniglngs- en Ontsmettingsdienst. Hetgouden" driemanschap van de Leidse Courant, dat gisteren reci pieerde. V.l.n.r. de heren L. C. J. Roozen, M. P. v .d. Weyden en F. J. Koens. (Foto L.D./Holvast) Politie de heer J. Dreeuws en diens voor ganger de heer R. J. Meyer, ir. Y. Ykema, directeur van de SL.F.. de heer Wouter Perquin, directeur van de K V P.. de heer W.. N. Steur, voorzitter van het district Leiden van de Federatie van werkgevers in het Boekdrukkersbedrijf. de heer J G. J. Verheij van Wijk. voorzitter van het departement Leiden van de Ned. Mij voor Nijverheid en Handel, de heer E. Moens, penningmeester van de afde ling Leiden van het Ned. Roode Kruis, een afvaardiging van de Ver. Oud- Leiden en van de afdeling Leiden van de K.N.V.B. en de Leidsche Vereeniging van Industrieelen. de commandant van de Brandweer, de heer S. W. Hage- doom en veel anderen. Aan het einde van deze receptie heeft de heer M. Zonderop namens het gehele personeel commissarissen en directie een kristallen asbak aangeboden, waarvoor de heer Van der Weyden met een enkel woord dankte. Bovendien onderstreepten tal van bloemstukken en geschenken het- door velen uitgesproken felicitatiewoord. Hillegom elk weekeinde het orkest met zang van de bekende radio- en televisiester Kees Beaarts. dwijnt in Noordwijkse bodem. (Foto L.D./Holvast) Na druk bezochte receptie bood personeel de directie een kristallen asbak aan Wethouder mr. Drijber stelt met een druk op de knop het mecha nisme van de draaitrommelvuilnis auto in werking. (Foto L.D./Holvast) NIEUWKOOPSE VUILIMPORT UIT NOOD DER TIJDEN GEBOREN Nu er een einde is gekomen aan de 30-jarige „vuilimport" in het Nieuw- koopse plassengebied. is het wel eens in teressant erop te wijzen, dat deze „im port" indertyd uit de nood der tyden ia geboren. Met een druk bezochte receptie 1 circa 300 personen maakten in „Het Gulden Vlies" hun opwachting heeft De Leidse Courant, het rooms-katholieke blad voor Leiden en omgeving, gisteren het. feit herdacht, dat zy zich voor een halve eeuw in de Sleutelstad introdu ceerde. Met de president-commissaris, de heer M.. P. van der Weyden, burgemees ter van Nieuwkoop, hebben de directeur, de heer J. F. J. M. Koens en de hoofd redacteur, de heer L. C. J. Roozen, ruim twee uur „in de rij gestaan" om de ge lukwensen van zeer velen in ontvangst te nemen. Onder hen, die hun felicitaties met dit gouden jubileum aanboden, waren o.m. de burgemeester van Leiden, Jhr. mr. F. H. yan Kinschot, de wethouders mr. J. Drijber en S. Menken en de gemeente secretaris, mr. J. .Bool namens het Leidse stadsbestuur en voorts de burge meesters van Katwyk, Zoetermeer, Noordwijk. Rijnsburg. Sassenheim, Ze venhoven. Leiderdorp. Koudekerk, Wou- brugge, Ter Aar, Voorschoten, Warmond, Leimuiden en Rijnsaterwoude. Namens het College van Ged. Staten van Zuid- Holland gaf de heer M. Deerenberg van zyn belangstelling biyk. Verder kwamen vela gaestattfken, o.w. de deken van jeiden W. P. M. Haring, het L.C.- driemanschap de hand drukken. Boven dien waren er vele afgevaardigden van r.-k. werkgevers- en werknemersorgani saties en van roomse sport- en jeugd verenigingen en deputaties van de Ned. Dagbladpers, de K.N.D.P., het A.N.P., de Kath. Ned. Journalistenvereniging en de Rijksvoorlichtingsdienst. Namens ons Blad boden de directeur, de heer E. A E. van Dishoeck, en de hoofdredacteur, de heer J. Brouwer, felicitaties aan, ter wijl namens de N.L.C. de hoofdredacteur dr. E. Diemer. en de directeur, de heer F. Diemer, ter receptie verschenen. Behalve zeer vele zakenrelaties en en kele raadsleden merkten wg verder op mr. Ph. J. de Ruyter de Wildt, voorzit ter van de 3 Octobervereeniging, de heren J. C. J. Lambermont en J. H. v. d. Kloot. resp. voorzitter en secretaris van de Leidse Middenstands Centrale, mej. mr. A. Versprille, archivaris van het Gem. Archief, de commandant van de Koksschool, luit.-kolonel P. Wessels. ir. J. J. G. van Hoek en de heer C. F. Meer- poel, voorzitter en ondervoorzitter van de kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rynland, de heren H. de Wilde en M, B. de Jong, voorzitter en secretaris van K. en O., de Commissaris van Het huisvuil uit de uniforme emmers wordt gestort op een rondddraaiend schoepenrad en omhoog gevoerd, dan. via een glijplaat, in de eigenlijke draai trommel gebracht, waar het. door het geregelde ronddraaien, langzaam sa mengeperst wordt tot één compacte massa. Deze draaitrommel is van binnen voorzien van een transportschroef, zo danig dat vuil tegen de achterdeksel wordt geperst. Hierdoor wordt het inge brachte huisvuil tot minder dan de helft van het oorspronkelijke volume verdicht. Het is daardoor mogelyk bij een luchtinhoud van 8.6 m3 een laad- capacieit van 20 m3 te bereiken. Het lossen geschiedt door eenvoudig de achterklep te verwijderen, waardoor al draaiende de trommel zichzelf leeg draait.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 3